پايان نامه بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 194 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات: 1
مقدمه: 2
موضوع تحقیق: 2
اهمیت موضوع: 3
اهداف: 4
پرسش های پژوهش: 4
فرضیات: 6
پیشینه بحث: 6
مفهوم شناسی و جایگاه انسان ودین: 9
1-1-): مفهوم شناسی و جایگاه انسان: 9
1-1-1-): هویت انسان: 13
1-1-2-):جایگاه انسان در آفرینش: 17
1-1-3-): رابطه انسان با هستی: 21
1-2-): تعریف دین: 28
1-2-1- ): مفهوم لغوی دین: 31
1-2-2-): مفهوم اصطلاحی دین : 33
فصل دوم انسان دینی یا دین انسانی: 40
2-1-): انسان دینی: 41
چرائی نیاز بشر به دین (چرا باید انسان دینی باشد؟): 41
2-1-1-): قلمرو انسان: 42
2-1-1-1-): منابع شناخت استعداهای انسان: 43
2-1-1-2-): تعیین معیار نیاز های واقعی از غیر واقعی: 44
2-1-1-3-): نیازهای انسان: 45
2-1-1-4-): تعریف استعداد: 45
2-1-1-4-1-): استعدادهای ذاتی و استعدادهای غیر ذاتی: 46
2-1-1-4-2-): استعدادهای ذاتی انسان: 48
2-1-1-4-3-): استعدادهای غیر ذاتی انسان: 50
2-1-1-4-4-): ضرورت تحقق استعدادهای ذاتی: 52
2-1-1-5-): چگونگی ارتباط نیازهای واقعی انسان با استعدادهای انسان: 53
2-1-1-5-1-): معنای لغوی نیاز: 54
2-1-1-5-2-): انواع نیازهای انسان: 55
2-1-1-5-3-): طبقه بندی نیازهای انسان: 55
2-1-1-5-3-1-): نیازهای فطری و غیر فطری: 55
2-1-1-5-3-2- ): نیازهای اولیه و ثانویه: 56
2-1-1-5-3-3-): نیازهای واقعی و نیازهای کاذب: 56
2-1-1-5-3-4-): نیازهای مادی و معنوی: 58
2-1-1-5-4-): نیازهای واقعی انسان: 61
2-1-1-5-5-): تقدم نیازهای معنوی بر نیازهای مادی: 64
2-1-2-): گستره شناسی دین: 71
2-1-2-1-): رویکردها و روشهای پژوهش در بحث «گستره شناسی دین»: 72
2-1-2-2- ): اندیشمندان اسلامی و گستره دین شناسی: 75
2-1-2-2-1-): نگاه بیرون دینی: 78
2-1-2-2-1-1-): رهیافت کلامی؛ (اصل حکمت و لطف): 78
2-1-2-2-1-2-): رهیافت عقلائی؛ (کرانمندی عقل): 82
2-1-2-2-1-3-): رهیافت عرفانی؛ (تکامل و تحصیل غایت آفرینش): 85
2-1-2-2-1-4-): رهیافت روان‏شناسانه؛ (رفع اضطراب و آلام): 88
2-1-2-2-1-5-): رهیافت جامعه شناسانه؛ (فیلسوفان): 91
2-1-2-2-2-): نگاه درون دینی: 109
2-1-2-1-): کارکردهای دین: 114
2-1-2-1-1-): تعریف کارکرد: 114
2-1-2-1-2-): کارکرد فردی: 115
2-1-2-1-3-): کارکرد اجتماعی دین: 122
2-2-): دین انسانی : 129
2-2-1-): رویکرد معنویت یا ایمان به جای دین: 130
2-2-2-): رویکرد اجتهاد در اصول: 140
2-2-2-1-): رویکرد سکولاریسم حداکثری؛ (ایمان و معنویت غایت دین): 146
2-2-2-2-): رویکرد سکولاریسم حداقلی؛ (خدا و آخرت هدف بعثت انبیاء): 150
2-2-3- ): قائل شدن به گوهر و صدف برای دین: 154
2-2-4- ): رویکرد ثابت و متغیر: 162
نتیجه : 172
فهرست منابع و مآخذ: 176
چکیده به زبان انگلیسی

فهرست منابع و مآخذ:

قرآن کریم

نهج البلاغه

آمدی، عبدالواحد بن محمد. غرر الحکم و در الکلم، ج 1، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1407ق.

ابن خلدون، عبد‌الرحمن بن محمد.مقدمه ابن خلدون، ترجمه: محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ هشتم، 1375.

ابن سینا، حسین بن عبدالله. الاشارات و التنبیهات، مع شرح خواجه نصیر طوسی، موسسه مطبوعات دینی،1384ش.

_____________ شفاء (الهیات)، المقالة العاشرة،  مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، {بی تا}.

____________ الاضحویه فی المعاد، تصحیح: باغبان، اکبر، تاجیکستان، آکادمی علوم جمهموری شوروی، {بی تا}.

ابن عربی، محمد بن علی. فصوص الحکم، همراه با تعلیقات ابوالعلاء عفیفی، بیروت: دارالکتاب العربی، 1381ش.

________________ الفتوحات المکیة فی معرفه الاسرار المالکیه و الملکیه، بیروت:1413ق.

ارسطو. سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران: سازمان انتشارات و آزمون انقلاب اسلامی، 1358ش.

اقبال لاهوری، محمد. احیای فکر دینی در اسلام، رسالت قلم،{بی تا}.

____________ مجموعه اشعار فارسی، تهران: جاویدان، 1361ش.

بازرگان،مهدی. «آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء» ،کیان، شماره 28، {بی تا}.

_________  راه طی شده، تهران: انتشار، چاپ سوم، 1338ش.

بحرانی،کمال الدین میثم بن علی بن میثم. شرح نهج البلاغه، ج 1، بیروت:درالثقلین، 1420ق.

________________________ قواعد المرام، کتابخانه آیة‏اللّه‏مرعشی، قم، 1398ق.

جامی، عبد الرحمن بن احمد. نقد النصوص فی شرح نقش فصوص، ج2، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1426ق.

 

جعفری، محمد تقی. هم گرایی دین و دانش، ترجمه: عبدالهادی بروجردی، موسسه تدوین و نشر آثار علامه، چاپ سوم ، 1387ش.

______________ فلسفه دین، پژوهشگاه فلسفه و اندیشه اسلامی، چاپ سوم، 1386ش.

_______________حقوق جهانی بشر، موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1386ش.

جوادی آملی، عبدالله. یاد معاد، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا، چاپ اول، 1370ش.

____________ دين‌شناسي، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، 1383ش.

____________ تفسیر انسان به انسان، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ سوم ،1387ش.

____________ ،پارسانیا، حمید، شریعت در آینه معرفت، قم: مرکز نشر اسراء، 1381ش.

____________ ده مقاله پیرامون مبداءو معاد، الزهراء، 1372ش.

____________ «حق و تکلیف»، حکومت اسلامی، شماره 29، پاییز 1382ش.

جوادی، محسن. نظریه ایمان، اول، قم: معاونت امور اساتید، دروس معارف اسلامی، 1378ش.

جمعی از علما و دانشمندان. نگرشی بر مدیریت در اسلام، چاپ دوم، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1375ش.

حر عاملی، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 27،، باب 12،قم: موسسه آل البیت، 1409ق.

حمصی رازی، محمود بن علی. قواعد العقاید، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1386ش.

خسرو پناه، عبدالحسین. «انتظار بشر از دین»، الهیات و حقوق، شماره 7.8. 1382ش.

_____________«عارفان و انتظار بشر از دین»، قبسات، شماره 24، 1381ش.

خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. صحیفه نور، ج 7، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،{ بی تا}.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. فلسفه تعلیم و تربیت، ج1، تهران: سمت، 1372.

راغب الاصفهاني، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن الكريم، بيروت: دار القلم، چاپ اول، 1416ق،

رضایی، الیاس. «انسان، آزادی و خدا در تفکر هیدگر»، کلام اسلامی، شماره 27، {بی تا}.

روسو، ژان ژاک. قرارداد اجتماعی، ترجمه: غلامحسین زیرک‏زاده، تهران: چهر، 1329ش.

سبزواری، هادی ابن مهدی. رسائل حکیم سبزواری، مصحح: آشتیانی، سید جلال، تهران: اسوه، سازمان اوقاف و امور خیریه، 1376ش.

سروش، عبدالکریم. مدارا و مدیریت، موسسه فرهنگی صراط، چاپ دوم، 1385ش.

___________ «خدمات و حسنات دین»، کیان، شماره 27، {بی تا}.

___________ ذاتی و عرضی در دین، کیان، شماره 42، 1377ش.

سعدی، محمود. «مدینه فاضله مهدوی در اندیشه صدر المتالهین»، مشرق موعود، شماره 14،تابستان 1389ش.

سهروردی، یحیی بن حبش.مجموعه مصنفات شيخ اشراق، حكمةالاشراق، ج 1، تلویحات، تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1373ش.

شعرانی، عبدالوهاب ابن احمد. ارشاد الطالب ینالی مراتب العلماء و العالمین، دار الکتب العلمیه، 1386ش.

شفلر، ایزرایل. در باب استعدادهای آدمی، دفتر همکاری حوزه ودانشگاه،تهران: سمت، 1377ش.

شیخ مفید، محمد بن محمد. مصنفات، جلد10؛ النکت الاعتقادیة فی المذاهب و المختارات، موسسه تاریخ عربی، کنگره هزاره شیخ مفید،{بی تا}.

__________________ج4، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات.

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. تفسیر القران الکریم، ج7، به کوشش محمد خواجوی، قم: انتشارات بیدار،1366ش.

________________________الحکمــة المتعالیــة فی الاسفار العقلـیــة الاربعــة، جلد9، دارالاحیاء التراث العربی، بیـروت: 1980م.

_______________________ مفاتيح الغيب، ج4، قم: انتشارات بيدار، 1361ش.

________________________ الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه، تعلییق و تصحیح: آشتیانی، سید جلال، انتشارات موسسه مطبوعات دینی، 1382ش.

________________________ مبدأ و معاد، انجمن حکمت و فلسفه ایران، {بی تا}.

________________________ شرح اصول کافی، ج3، ترجمه: خواجوی، محمد،مقدمه: عابدی شاهرودی، علی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، 1384ش.

صدر، سید محمد باقر. صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، المجموعة الکاملة لمؤلفات الشهید محمدباقر الصدر، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ق.

صفائی حائری، علی، تو می آیی، انتشارات لیله القدر، چاپ دوازدهم، تابستان: 1388ش.

صلیبا، جمیل ، صانعی دره بیدی، منوچهر، فرهنگ فلسفی، انتشارات حکمت، 1365ش.

طباطبائی، محمدحسین. اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 4، با مقدمه و پاورقی شهید مطهری، انتشارات صدرا،{بی تا}.

________________ المیزان فی تفسیر قرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین،قم: 1374ش.

________________ شیعه در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، قم: 1379ش.

________________ وحی یا شعور مرموز،  قم: دار الفکر، {بی تا}.

علامه حلی، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم: جماعه المدرسین بقم، موسسه نشر الااسلامی، 1427ق.

____________________________ باب حادی عشر، علامه، 1402ق.

علی اکبریان، حسنعلی. درآمدی بر قلمرو دین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377ش.

علم الهدی، علی بن الحسین. الذخیرة فی علم الکلام، موسسه نشر اسلامی، مصصح: حسینی، احمد، 1411ق.

غزالی، ابو حامد محمد بن محمد بن محمد. المنقذ من الضلال و الموصول الی ذی العزه والجلال، بیروت: دارالمکتبه الهلال، 1424ق.

__________________________ الجام العوام عن علم الکلام، بیروت:دار الکتب العربیه، 1373ش.

غزالی، ابو حامد محمد بن محمد بن محمد. المستصفی من الاصول، بیروت: دار الکتب الاعلمیه، {بی تا}.

غفوری، علی. یاداشت‏هایی درباره نهیلیسم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1397ق.

فارابی، ابو نصر محمد بن محمد. اندیشه‏های اهل مدینه فاضله، آراء اهل المدینه الفاضله، تهران: طهموری، 1361ش.

فخر رازی، ابو عبدالله محمدبن عمر. مفاتیح الغیب، ج12، بیروت: دار الحیاء تراث العربی، 1420ق .

_____________________ محصل افکار متقدمین والمتاخرین من الحکماء و المتکلمین، قم: شریف الرضی، {بی تا}.

الفراهیدی، عبدالرحمن الخلیل ابن احمد. كتاب العين، ج1، تحقیق مهدی مخزومی، ابراهیم السامرائی، بیروت: دارالمکتبه الهلال،{بی تا}.

فرامرز قراملکی، احد. استاد مطهری و کلام جدید، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، چاپ چهارم، 1386ش.

____________ مبانی کلامی جهتگیری دعوت انبیا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1376ش.

فرانکل، ویکتور. خدا در ناخودآگاه، ترجمه ابراهیم یزدی، تهران: مؤسسه فرهنگی رسا، چاپ اول، 1375ش.

_________ انسان در جستجوی معنی، ترجمه نهضت صالحیان و مهین میلانی، تهران: درسا، 1388ش.

فنايي،ابوالقاسم. درآمدي بر فلسفه دين و كلام جديد، قم: انتشارات اشراق، چاپ اول، 1375ش.

_________ «انتظار بشر از دین، درنگی در صورت مسأله»، نقد و نظر، سال دوم، شماره 7 ـ 8، تابستان وپاییز 1375ش.

قدردان قرا ملکی، محمد حسن. «فلسفه نیاز به دین وپیامبران»، قبسات ، شماره 27، 1382ش.

__________________ «کارکرد دین در انسان وجامعه»، قبسات، شماره 28، ،1382ش.

__________________ «فلسفه نیاز به دین و پیامبران»، قبسات،شماره 27، 1382ش.

قطب الدین شیرازی، محمد بن مسعود.درة التاج لغره الرباج، مصحح: مشکوه، محمد، تهران: حکمت، 1369ش.

کدیور، محسن. «حقوق بشر وروشنفکر دینی»، بازتاب اندیشه، شماره 43، 1382ش.

_________ «گذر از اسلام تاریخی به اسلام معنوی»، بازتاب اندیشه، شماره 18، 1380ش.

کریمی، مصطفی. قرآن و قلمرو دین شناسی، مرکز انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،1382ش.

کلینی، محمد بن یعقوب. اصول کافی، ج2، تهران: اهل بیت، {بی تا}.

کندی،یعقوب بن اسحاق. مجموعه رسائل الکندی الفلسفیه، دارالفکر، 1950م.

لاریجانی، صادق. معرفت دینی، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1370ش.

_________ «اقتراح»، نقد و نظر، شماره 6، بهار 1375ش.

لاهیجی، عبد الرزاق بن علی.گوهر مراد، اسلامیه، 1336ق.

مجتهد شبستری، محمد. تاملاتی در قرائت انسانی از دین، طرح نو،1383ش.

______________ هرمونوتیک کتاب وسنت، تهران: طرح نو، 1375ش.

مجلسی، محمد باقربن محمد تقی. بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت: دارالاحیاء التراث العربیه،{بی تا}.

محمد سلیمان، الاشقر. افعال الرسول و دلالتها علی الاحکام الشرعیه، ج1، عمان، دارالنفائس، 1389ش.

مصباح یزدی، محمدتقی. خودشناسی برای خودسازی، قم: مؤسسه در راه حق، 1385ش.

______________ راهنماشناسی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،{بی تا}.

مصطفوي،حسن. التحقيق في كلمات قرآن الكريم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1416ق،

مطهری، مرتضی. مجموعه آثار، تهران: نشر صدرا، چاپ ‌سوم، 1372ش.

_________ ختم نبوت، تهران:  انتشارات صدرا، 1380ش.

_________  پیرامون انقلاب اسلامی،  تهران: انتشارات  صدرا، 1380ش.

_________ اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، تهران، انتشارات صدرا، 1373ش.

_________ امدادهای غیبی در زندگی بشر، تهران: انتشارات صدرا، 1383ش.

_________ «اسلام و تجدد»، کیهان فرهنگی، شماره 175 ،1380ش.

مک کواری، جان. مارتین هایدگر، ترجمه: محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: نشر گروس، چاپ اول، 1376ش.

مگی، براین. مردان اندیشه: پدید‌ آورندگان فلسفه معاصر، ترجمه: عزت الله فولادوند، تهران: طرح‌نو، 1382ش.

ملكلم، هميلتون. جامعه‌شناسي دين، ترجمه‌: محسن ثلاثي، تهران: مؤسسه‌ي فرهنگي انتشاراتي تبيان، چاپ اول، 1377ش.

ملکیان، مصطفی. کلام جدید، موسسه امام صادق(ع)،غیر مطبوع.

_________. «اقتراح دفاع عقلانی از دین»، نقد و نظر، سال دوم، شماره دوم، بهار 1374ش.

ملکیان، مصطفی، «درد از کجا؟ رنج از کجا؟ سخنی در باب خاستگاه درد و رنج های بشری»، هفت آسمان، ش65، 1383ش.

_________ سنت و سکولاریزم،تهران: موسسه فرهنگی صراط، 1385ش.

_________ «دویدن در پی آواز حقیقت»، کیان، شماره 52،{بی تا}.

_________ «پیام ادیان، نقب زدن به عالم معنی»، هفت آسمان، شماره اول، بهار 1378ش.

_________ « گفتگو و دینداری در جهان معاصر»، هفت آسمان، شماره دوم، تابستان 1378ش.

__________ «ایمان وکارکرد های شریعت»،آیین شش، {بی جا}، {بی تا}.

مولوی، مولانا جلال الدین محمد بلخی.مثنوی معنوی، نقد و بررسی نسخه نیکلسون، ویرایش احمد فتاحی، تهران: امیرکبیر،1363ش.

نصری،عبدالله .تکاپوگر اندیشه‏ها، «اندیشه‏های علامه محمدتقی جعفری» تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تابستان 1376ش.

نصیرالدین طوسی،محمد بن محمد. مصارع المصارع، قاهره، دار الثقافه للنشر والطبع،{بی تا}.

________________________ اخلاق ناصری، تهران: خوارزمی، 1364ش.

________________________ تجرید الاعتقاد، با شرح علامه حلی، دفتر تبلیغات اسلامی،1427ق.

نوری، حسین بن محمد بن عمر. مستدرک‏الوسایل، ج11، قم: مسجد جامع محمدیه، انصاریان، 1373ش.

هيک،جان. فلسفة دين، ترجمه‌: بهزاد سالکي، تهران: انتشارات بين المللي الهدي، چاپ سوم،1381ش.

ویل دورانت. تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب، چاپ دانشجویی، تهران، 1371ش.

چکیده:

رابطه دین(یعنی شریعت یا متون دینی) با معارف بشری از دیرباز مورد مطالعه محققان قرارگرفته است، تحول پذیری معارف دینی درگرو تحول معارف بشری که از آن، به اصطلاحِ احکام در خدمت انسان هستند، نه مردم برای احکام، تعبیر می شود. لذا اگر خواست مردم تغیییر پیدا کند، احکام هم باید عوض شوند. در مقابل این نوع قرائت از دین، قرائت غیر انسانی یا فوق انسانی از دین و دین داری قرار دارد، و آن این است که بگوییم دین مجموعه ای از علوم و احکام غیبی است که از عالم غیب وارد زندگی انسانها شده و انسان هر چه را دارد، با آن عاملی بسنجد که از غیب وارد شده و صحت و سقم آن مسائل را با عامل غیبی مشخص کند. لذا در این پایان نامه، دو نظریه انسان دینی و دین انسانی، در دو بخش، مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد، که در نهایت گفته می شود دین، برای خدمت به  بشر آمده است. به عبارت دیگر دین برای انسان و درخدمت انسان می باشد. و با پرداختن به این موضوع، بحث رسالت اصلی دین و تعیین قلمرو آن و به تبع انتظارات بشر از دین آغاز می شود، و بیان می شود که انتظارات بشر در قلمرو دین، حداکثری است. و همچنین دین دارای کارکردهای بی بدیلی نیز می باشد. در این بحث علاوه بر استفاده از متون دینی همچنین از روش برون دینی نیز بهره گرفته شده است.

    کلمات کلیدی: انسان –  دین –  قلمرو دین –  قلمرو انسان  –  کارکرد دین.

 فصل اول:کلیات

 مقدمه:

امروزه در ايران و ساير كشورهاى اسلامى، انديشه‌هاى انتقادى روشنفكران به ديدگاه سنتى دين، مورد توجه بخش مهمى از طبقات گوناگون جامعه، به خصوص اقشار تحصيل كرده و نسل جوان قرار گرفته است. چشم پوشى و كم توجهى به اين دگرگونى های فرهنگى، نه تنها از قدرت آن نمى‌كاهد، بلكه زمينه را براى پيشرفت آسان، بى دغدغه و فارغ از نقد آن فراهم مى‌سازد. از اين رو، بر داعيه داران اسلام بخصوص دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه واجب است بعد از آگاهى و اشراف برانديشه‌ها و نقدهاى نوينى كه امروزه متوجه آنان است، اشتباهات و انحرافات را در بسترى آكنده از علم و حلم حكيمانه پاسخ دهند. و زمينه را هم برای آن اندیشه ها و هم براى نقدی که به آنان وارد استفراهم کنند چه آنکه مهم ترین علت از علت های رکود علم تکروی کردن و تک صدا بودن نظریه ها  و فرضیه های علمی است.

موضوع تحقیق:

موضوع این پایان نامه  مسئله مهم و نو و در عین حال چالش برانگیز  ” دو نظریه انسان دینی، یا دین انسانی ” است. این مسئله از مباحث جدید و نو پیدای دین پژوهان مدرن است، که امروزه در حوزه فلسفه دین و کلام جدید اهمیت خاصی پیدا کرده و نظر دین پژوهان و اندیشمندان دینی و حتی اندیشمندان غیر دینی را  به خود جلب کرده، که هر کدام از منظرهای مختلف، جوابی متفاوت به این مسئله داده اند.

اهمیت موضوع:

همانطور که ذکر شد یكى از مباحث مهم فلسفه دین، موضوع انسان و دین و چگونگى ‏رابطه آنها است. رابطه انسان و دین زمانى درست ترسیم مى‏شود كه ‏حقیقت دین و حقیقت انسان به خوبى شناخته شود، وقتى حقیقت دین وانسان، درست تبیین گردید، پیوند انسان و دین نیز به خوبى روشن‏مى‏شود. سر اینكه در آغاز بحث ‏باید حقیقت دین وانسان تبیین شود آن ‏است كه اولا شناخت هر مركبى متفرع بر شناخت اجزاء آن مركب است و ثانیا با شناخت طرفین ارتباط روشن مى‏شود كه دین چگونه انواع ‏روابط انسان، یعنى رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با انسان‏هاى دیگر، رابطه انسان با طبیعت و جهان آفرینش و رابطه ‏انسان با خود را تنظیم كند. مهم ترین وظیفه انسان امروزی در شناخت بهتر دین، شناخت دقیق «گستره پاسخگویی آن به نیازهای انسان بویژه انسان معاصر» می‏باشد. همان‏گونه که گزینش عاطفی و عرفی یک پدیده مسبوق به وجود عاطفه، قبول فرآیند جبری و تسلیم به مشهورات عرفی می‏باشد، گزینش عقلی آن نیز مسبوق به علم و آگاهی مستدل از سازه‏های آن پدیده و لوازم و تبعات برخاسته از آن می‏باشد. آگاهی از این که چه نیازها و توقعات انسانی به وسیله دین محقق می‏شوند، و دین در برآوردن کدام حاجت بشری بی بدیل و بی رقیب است، در دینداری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. البتّه دینداری و دین‏مداری محقّقانه، نه مقلّدانه؛ خودیاب و خودفهم، نه پدریاب و پدرفهم. لذا ضروری است، در عصری که عصر ماهواره‏ها و انفجار اطلاعات است که حیات اجتماعی با برنامه‏ریزی‏های دقیق، ریز و فراگیر سامان‏یافته و جامعه در قالب نهادها و سازمانهای پیچیده که هر یک قوانین و آثار بخصوص خویش را دارند، تشخص پیدا کرده است، زندگی افراد در کنار این که از جهتی دارای فردیت افزون شده است، ولی از جنبه دیگر بقاء آن فردیت در شبکه‏ای به هم پیوسته، با حیات فردی و اجتماعی جامعه‏ای که در آن زیست می‏کنند و هم با حیات جامعه جهانی، ارتباط پیوسته و ناگسستنی دارد.

در چنین جامعه‏ای استمرار، ثبات و کارآمدی هر جریان؛ خواه دینی ـ فرهنگی، خواه سیاسی ـ اقتصادی و… در گرو آن است که حدود و قلمرو زیست و پاسخگویی‏اش به پرسشهای فراروی قرار گرفته و توانمندی اش در حل مشکلات و بحرانها، معین و روشن باشد و همین ویژگی سبب می‏شود تا جریان را به صورت یک نظام در آورد و در چنین وضعیتی کارآیی آن چند برابر می‏شود و شکنندگی آن از میان می‏رود. و با تعیین قلمرو دین و انسان است که سوال اساسی «انسان دینی است؟ دین انسانی است؟» جواب روشن پیدا می کند چه اینکه با دست یازیدن به حدود قلمرو دین می توان بحث کرد که دین در تمام ساحت ها معنوی انسان خدمت گذار است.

شاید دور از انصاف نباشد که بگوییم از عوامل مهم رویکرد مردم به فرهنگ مدرن، روشن بودن قلمرو تحت پوشش آن وتوانمندی اش در ارائه روشها و برآوردن نیازهای جوامع بوده است. البته این بدان معنی نیست که این فرهنگ پیامدهای منفی و ناکارآمد نداشته است. لذا برای ضرورت این بحث اگر تنها همین یک عامل هم باشد، کافی است که قلمرو دین و جهت ارتباط اش با انسان روشن شود.

اهداف:

اصل انگیزه در روانشناسی و علت غایی در فلسفه توجه به اهداف وغایات در مباحث علمی است. دو نظریه انسان دینی است؟ یا دین انسانی است؟ هم از مباحث مهم فلسفی است. بنابراین اهداف عالیه ای که بر این موضوع مترتب است، عبارت است از: کشف نیازهای واقعی انسان، تفکیک نیازهای دینی از نیاز های غیر دینی،تعییین محدوده و قلمرو دین، که آیا سعادت اخروی تنها را باید از دین انتظار داشت یا علاوه بر سعادت اخروی در امور دنیوی هم دستگیری از انسان خواهد کرد.

پرسش های پژوهش:

برخی بر این باورند که دین (یعنی شریعت یا متون دینی) تحول پذیرند و با تکامل سایر معارف بشری  دین  هم متحول می شود و چه بسا حکمی در زمانی برای مردمی لازم و از مسلمات و ضروریات دین به شمار می آمد ولی در زمان دیگر لازم الاجراء نباشد، و حکمی دیگر جایگزین آن شود،  به اصطلاح احکام در خدمت انسان هستند، نه مردم برای احکام، لذا اگر خواست مردم تغیییر پیدا کرد، احکام هم بابد عوض شوند.

در مقابل این نوع قرائت از دین، قرائت غیر انسانی یا فوق انسانی از دین و دین داری قرار دارد، و آن این است که بگوییم دین مجموعه ای از علوم و احکام غیبی است که از عالم غیب وارد زندگی انسانها شده و انسان هر چه را دارد با آن عاملی بسنجد که از غیب وارد شده و صحت و سقم آن مسائل را با عامل غیبی مشخص کند. لذاسعی خواهد شد که موضوع  انسان و دین و چگونگی رابطه آنها مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، که آیا دین برای خدمت به  بشر آمده یا بشر برای خدمت به دین آمده است؟ به عبارت دیگر انسان باید در خدمت دین باشد و برای دین؟ یا که دین برای انسان ودرخدمت انسان باشد؟و با جواب دادن به این سوال مهم و اساسی بحث رسالت اصلی دین و تعیین قلمرو آن و به تبع انتظارات بشر از دین آغاز می شود، که آیا انتظارات بشر در قلمرو دین حداقلی است؟ یا حداکثری است؟ لذا بر این مبنا سوال های این پژوهش عبارت اند از:

سوال اصلی:

آیا انسان باید در خدمت دین باشد یا اینکه دین در خدمت انسان و برای انسان باشد؟

  سوالات فرعی:     

رسالت اصلی دین چیست؟

انتظارات بشر در حوزه قلمرو دین اقلی است یا اکثری؟

رابطه دنیا با آخرت چگونه است؟

قلمرو دین علاو ه بر کارکرد های اخروی و آن دنیایی، مسائل دنیوی را نیز شامل است؟

نیاز های واقعی انسان کدام است؟

فرضیات:

از منظر جهان بینی توحیدی پیدایش انسان با دین ورزی همراه بوده است و اصولا دین در فطرت آدمی ریشه دارد. چنانکه سرچشمه آن نیز وحی و الهام الهی است. وحیانی و توحیدی بودن دو ویژگی بارز دین در جهان بینی توحیدی است. فرضیه ای که پژوهش حاضر در صدد اثبات آن است، این است؛ که انسان هم از جنبه زندگی دنیوی به دین نیاز دارد و هم از جنبه زندگی اخروی و هم از منظر حیات فردی و هم زندگی اجتماعی، و این دین است که می تواند در ساحت های گوناگون انسانی خادم وی باشد و حوائج وخواسته های انسان را به بهترین شکل ممکن پاسخ گو باشد، بدین معنی که دین ورزی یک کار انسانی و بشری است و چون اینگونه می باشد دین نمی تواند نفی کننده انسان باشد.

پیشینه بحث:

پس از عصر نوزایی، رویکردهای جامعه شناختی، روان شناختی، روان تحلیلی و فلسفی نسبت به دین صورت پذیرفتند، که نتایج یکسانی در پی نداشتند. نتایج روان کاوی فروید، دین را توهم مخلوقِ ذهن بشر دانست. روند رویکردهای روان شناختی و جامعه شناختی غالبا به دو صورت نمایان شدند:

1).دین فرا آراسته از حوزه و بطن اجتماع بیرون شد و فقط در حوزه فردی و شخصی اجازه ورود یافت و تنها مسؤولیت و مأموریتش در تولید و پاسبانی از ایمان که امری شخصی و در ضمن اختیاری است، محدود گردید. به این ترتیب مبنای کلامی نه تنها در کنار مبنای روان شناختی و جامعه شناختی قرار می‏گیرد، بلکه از آن دو نیز استنتاج می‏شود.

2). بر اساس بازشناسی عملکردهای دین، نقش اجتماعی دین بار دیگر با مداقه بیشتر نگریسته شد و در نتیجه از حوزه فرد به اجتماع آورده شد، منتهی با این تفاوت که نقش پشت جبهه‏ای و پدربزرگی به آن بخشیدند؛ بویژه در عصر سیاست، این وضعیت روشنتر از بخشهای دیگر خود را نمایاند و به این ترتیب خواستند تبرک وتقدس دین را حفظ کنند.

رویکرد دیگر که فلسفی بنیاد بود (مارکسیسم)، به آن جا منتهی شد که دین را نه تنها محدود بل منکوب نمود و آن را فراساخته‏ای دروغین که در راستای فریب توده به کار می‏افتد، خواند.

از جریانهای فکری مهم دیگر که با شیوه و روش تفکرشان، عزلت و محدودیت دین را دامن زدند و نیز معیار ارزیابی را فراروی سایر دانشها از جمله روان‏شناسی کاربردی و جامعه‏شناسی قرار دادند، مکتب فلسفی پوزیتیویسم منطقی و سپس فلسفه زبان ویتگنشتاین در صورت نخست آن که در رساله منطقی ـ فلسفی او تبلور یافته است، می‏باشد.

فلسفه زبان بویژه در شکل گرایش اولی ویتگنشتاین، زبان را تصویر واقعیّت بیرونی می‏داند و میان آن دو تناظر یک به یک قائل است. صاحبان این فلسفه، اندیشه را مساوی با مجموعه‏ای از گزاره‏های راستین و مجموعه گزاره‏های راستین را مساوی با دانش طبیعی و تجربی پذیرفته‏اند؛ در نتیجه گزاره‏هایی که نشانگری به واقعیّت عینی داشته باشند، معنی دارند و در غیر آن صورت، خیر! و چون بیشتر گزاره‏های دینی این ویژگی را ندارند، در نتیجه بی‏معنی خواهد بود. به این ترتیب جهان طبیعی و واقعیّات انسانی از قلمرو دین بیرون می‏روند و دین توقعات بشری را در این عرصه برآورده نمی‏کند.

جریانها و دیدگاههای، در جوامع دینی، بخصوص جامعه ایران نیز مشاهده می شوند که به شرح زیر می‏باشند:

گروهی از روحانیون و بعضی از فرقه‏های متصوفه، بر مبنای شناخت بسته و محدودی که از دین دارند، دین را بیگانه با دنیا و تنها همدم و همیار آخرت معرفی می‏نمایند.

گروهی از روشنفکران با تأثر از غرب و تألم از دین، آواز جدایی دین از دنیا را سر داده‏اند و در ضمن این عمل و تئوری را به عنوان تدبیری هوشمندانه برای حفظ تقدس آن برگزیده‏اند.

دکتر شریعتی و جمعی از روحانیت، دین را مرامنامه دنیوی دانسته و برای تحقق آن سخت متوجه تفسیر استعمالی و نمادی مفاهیم دینی شده‏اند.

بزرگانی چون امام خمینی ، علاّمه طباطبایی، مرحوم مطهری، محمّد تقی جعفری، سیّد قطب و دیگران هر چند هدف و سخن اصلی و مرکزی دین را آخرت می‏دانند و پردازش دنیا را عرضی، امّا عرضی که بدون توجّه و پرداختن به آن از هدف اصلی باز خواهد ماند، مهدی بازرگان در آغاز تلاش داشت تا با استفاده از علوم جدید و بویژه دستاوردهای فیزیک، مکانیک و قواعد ترمودینامیک چهره دنیایی دین را روشنتر ترسیم کند و آن را پاسخگوی ریزترین مسائل زندگی بداند، ولی در اواخر کارهای علمی‏اش، از چنان گرایشی رو برتافت و معتقد شد که قلمرو اصلی دین، آخرت است و توجّه به دنیا عرضی می‏باشد؛ آن هم نه در عرصه مدیریت و روش، بلکه با دستورات حفاظتی، ارشادی و انگیزشی. ایشان با بیان این مطلب که تمام معانی و مفاهیم عبادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، تجربی و در یک کلام مفاهیم دنیوی دین با پسوند آخرتی و خدایی ختم می‏شوند، دکتر سروش معتقد است؛ که دین در کنار آخرت به دنیا هم می‏پردازد، ولیکن بُرد و قدرتش در حداقل ممکن می‏باشد. این درست است که دین در عرصه اخلاق، اعتقادات، احکام، جهان‏بینی، جهان‏شناسی، حکومت و اجتماع سخن گفته است؛ منتهی کمترین سخن را. حتّی در مورد قیامت و معاد نیز چنین است. که سعی خواهد شد در نوشتار پیش روی به هریک از آرا همواره با نقدی که بعضا به آنها وارد است بیان شود.

در این راستا از کارهای که بیش از سایر آثار در این زمینه از آنها کمک گرفته، می توان دین شناسی جوادی آملی یا تفسیر انسان به انسان ایشان و همگرایی دین ودانش، حقوق جهانی بشر محمد تقی جعفری، مدارا و مدیریت، سروش، بالاخره از آثار مصطفی ملکیان نام برد. امید است پژوهش حاضر اثری باشد، لایق و شایسته موضوع آن، و مخاطبان گرانقدر نقص ها و کمبودهای آن را که از بضاعت کم و توان اندک نویسنده می باشد، به بزرگواری خود عفو کنند. که «هذه بضاعتنا»،[1] سرمایه (اندک) ماست، و امید از انتقادات و پیشنهادات وارده استفاده شود.

مفهوم شناسی  و جایگاه انسان ودین:

1-1-):  مفهوم شناسی و جایگاه انسان:

گر بـه ظـاهر آن پـری پنهان بود                                  آدمـی پنـهان تـر از پـریـان بود

نزدعاقل زان پری که مضمرست                                  آدمی صد بار خود، پنهان ترست.[2]

در طول تاریخ، متفکران بسیاری کوشیده اند تا به شناخت انسان نایل آیند. سقراط با عبارت مشهور «خود را بشناس»، از فیلسوفان قبل از خود که تمام فکر خود را متوجه شناخت طبیعت و مادة المواد عالم کرده بودند، متمایز می شود. فیلسوفان مسلمان نیز برای « شناخت انسان» اهمیت زیادی قایل اند تا آنجا که «کندی» که در تاریخ فلسفه از او به عنوان اولین فیلسوف اسلامی نام می برند، یکی از تعاریف فلسفه را شناخت انسان می داند «الفلسفة معرفةَََُ الانسانِ نفسَه»[3]

سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که آیا امکان شناخت انسان وجود دارد؟ آیا می شود انسان را کما هو حقه شناخت؟ ابن عربی در فقره ای از فتوحات بیان می کند، که گاهی معرفت به چیزی، عجز از معرفت به آن است. شخص عارف می داند که معرفت به نفس و معرفت به رب، دست نیافتنی است؛ زیرا غرض از معرفت به یک شیء این است که؛ آن را از غیر خود متمایز کنیم. در اینجا آنچه را که شناخته ناشدنی است متمایز می کنیم، از چیزی که شناخته شدنی است، و لذا عجز از معرفت نفس و عجز از معرفت رب، خود معرفتی است که ما دارای آنیم»[4] و در جایی دیگر ذیل حدیث «من عرف نفسَه فقد عرف ربَّه[5]» دو احتمال در معنای این حدیث ذکر می کند، که طبق یکی از آنها این حدیث را به «معنای منع معرفت و عجز وصول به آن»[6] می داند، و این بدین خاطر است، که انسان موجودی الهی و آسمانی است، که شناخت صعودی و حداکثری او، به جهالت حداکثری و صعودی اش می انجامد. هر چه بیشتر آدمی را بشناسم، به زوایای مجهول او بیشتر پی خواهیم برد.

با این مقدمه کوتاه، به اصل بحث یعنی شناخت انسان برگردیم، به طور کلی انسان را با دو

 یوسف/65.([1]

[2]). مولانا جلال الدین محمد بلخی، مولوی.مثنوی معنوی،  نقد و بررسی نسخه نیکلسون، ویرایش احمد فتاحی، دفتر سوم، ابیات4255، ص 547.

3). یعقوب بن اسحاق، کندی. مجموعه رسائل الکندی الفلسفیه، دارالفکر، 1950م، ص 172.

4).محمد بن علی، ابن عربی. الفتوحات المکیة فی المعرفه الاسرار المالکیه  والملکیه، ج4، دار صادر بیروت، 1413ق، ص432.

5). محمد باقر بن محمد تقی، مجلسی. بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، ج 2، بیروت: دارالاحیاء التراث العربیه،{بی تا}،ص 32.

[6]).محمد بن علی، ابن عربی. فصوص الحکم، همراه باتعلیقات ابوالعلاءعفیفی، بیروت: دارالکتاب العربی، بیروت1381ش، ص 21..

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه ديالكتيك عشق در مثنوي
 • پايان نامه نقش و اختيار و اکراه در پذيرش دين الهي
 • پايان نامه نظريه اخلاقي گابريل مارسل
 • پايان نامه مباني معرفت شناختي ديني درانديشه آيت الله طالقاني و استاد مطهري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122