پايان نامه بررسي و تحليل سجاياي اخلاقي پهلوانان در شاهنامه فردوسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و تحليل سجاياي اخلاقي پهلوانان در شاهنامه فردوسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي و تحليل سجاياي اخلاقي پهلوانان در شاهنامه فردوسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اوّل:
کلیاّت و مقدمات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- پرسش¬های اصلی تحقیق 3
1-4- اهداف تحقیق 4
1-5- ضرورت و اهمیّت تحقیق 4
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش 4
فصل دوم:
مرور مطالعاتی
2-1- مبانی نظری پژوهش 7
2-2- پژوهش¬های گذشته 9
فصل سوم:
روش تحقیق
3-1- روش تحقیق 12
3-2- شیوه وابزار جمع آوری اطلاعات 12
3-3- بیان قلمرو تحقیق 12
3-1-1- محدوده وموضوع پژوهش 12
3-1-2- کاربرد پژوهش 12
3-4- روش تجزیه وتحلیل داده ها 13
فصل چهارم:
ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمات پژوهش 15
4-1-1- مقدمه 15
4-1-2- زندگی¬نامه فردوسی 16
4-1-3- ویژگی های هنری شاهنامه 17
4-1-4- سرچشمه¬ی داستان های شاهنامه 20
4-1-5- بخش¬های اصلی شاهنامه 21
4-1-6- حماسه 22
4-1-7- خصوصیات حماسه 24
4-1-8- اسطوره 25
4-1-9- پهلوان و پهلوانی در اسطوره 26
4-1-10- انسان آرمانی شاهنامه 28
4-1-11- مروری بر اخلاق و مکاتب اخلاقی 29
4-2- مهم ترین سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه¬ی فردوسی 33
4-2-1- شاهنامه و سجایای اخلاقی 33
4-2-2- حمد و ثنا و توکّل به خدای پهلوانان درشاهنامه¬ی فردوسی 35
4-2-3- خردمندی پهلوانان در شاهنامه¬ی فردوسی 40
4-2-4- وفاداری پهلوانان به ملک و میهن در شاهنامه¬ی فردوسی 44
4-2-5- آزادگی و حق¬جویی پهلوانان 46
4-2-6- صلح وآشتی¬جویی پهلوانان، درشاهنامه¬ی فردوسی 47
4-2-7- دادگری و عدالت‏خواهی پهلوانان در شاهنامه¬ی فردوسی 51
4-2-8- پند و عبرت پذیری پهلوانان 54
4-2-9- حفظ نام و ننگ وآوازه¬ی پهلوانان شاهنامه 55
4-2-10- فتوّت و جوانمردی پهلوانان شاهنامه 60
4-2-11- نیکی و نکوکاری پهلوانان در شاهنامه¬ی فردوسی 61
4-2-12- تواضع و فروتنی پهلوانان در شاهنامه¬ی فردوسی 63
4-2-13- نگاه داشتن خشم و غضب توسط پهلوانان در شاهنامه 64
4-3- گذری بر سجایای اخلاقی پهلوانان نامدارایرانی شاهنامه 65
4-3-1- سجایای اخلاقی رستم،‏ بزرگ مرد شاهنامه 65
4-3-1-1- اعتقاد رستم به خدا 66
4-3-1-2- صلح جویی رستم 68
4-3-1-3- جوانمردی رستم 69
4-3-1-4- خردمندی رستم 70
4-3-1-5- امانتداری رستم 71
4-3-1-6- آزادگی رستم 72
4-3-2- سجایای اخلاقی سیاوش در شاهنامه 74
4-3-2-1- شخصیّت اخلاقی سیاوش 74
4-3-2-2- خردورزی سیاوش در شاهنامه¬ی فردوسی 76
4-3-2-3- عفّت و پاکدامنی سیاوش در شاهنامه¬ی فردوسی 81
4-3-2-4- وفای به عهد سیاوش در شاهنامه¬ی فردوسی 82
4-3-3- سجایای اخلاقی گودرز در شاهنامه¬ی فردوسی 84
4-3-3-1- ویژگی¬های شخصیّتی گودرز در شاهنامه 84
4-3-3-2- یزدان‏پرستی گودرز در شاهنامه¬ی فردوسی 85
4-3-3-3- شجاعت و دلاوری گودرز 86
4-3-3-4- امانتداری و صداقت گودرز 87
4-3-3-5- تواضع و فروتنی گودرز 88
4-3-3-6- خرد و حکمت گودرز 89
4-4- گذری بر سجایای اخلاقی پهلوانان انیرانی شاهنامه 91
4-4-1- سجایای اخلاقی پیران ویسه در شاهنامه 91
4-4-1-1- خردمندی پیران در شاهنامه ی فردوسی 92
4-4-1-2- طرفداری پیران از صلح‏ وآشتی در شاهنامه 93
4-4-1-3- نام نیک و عزّت نفس پیران در شاهنامه 94
4-4-1-4- فداکاری پیران در شاهنامه 94
4-4-1-5- مهربانی پیران در شاهنامه 95
4-4-1-6- وفای به عهد پیران درشاهنامه¬ی فردوسی 95
4-4-1-7- یزدان پرستی پیران 96
4-4-2- سجایای اخلاقی اغریرث در شاهنامه¬ی فردوسی 97

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5- نتیجه گیری 104
2-5- پیشنهادها 105
منابع و مآخذ 106

منابع و مآخذ

1- اسلامی­ندوشن، م. ع.، 1370، آواها و ایماها، چاپ چهارم، تهران، انتشارات یزدان.

2- ـــ، ـــ 1387، داستان داستآن ها، چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

3- ـــ، ـــ.1387، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، چاپ هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

4- ـــ، ـــ.1390، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، چاپ دوم، تهران،انتشارات امیرکبیر.

5- ـــ، ـــ.1390،ایران و یونان در بستر باستان، چاپ دوم.،شرکت سهامی انتشار.

6- ـــ، ـــ 1371، نوشته‏هایی بی‏سرنوشت، چاپ سوم، تهران،انتشارات یزد.

7- ـــ، ـــ. 1390، چهار سخنگوی وجدان ایران، چاپ ششم، تهران، نشرقطره.

8-البرز، پ. ش.، 1369، شاهنامه درآیینه­ی تربیت و اخلاق پهلوانان، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا.

9- پاپلی یزدی، م. ح.، 1386، حمد و ثنا و ذکر خداوند در شاهنامه، چاپ هفتم، تهران، انتشارات آستان قدس.

10- حافظ،ش.م.، 1370، دیوان غزلیات، بکوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی علیشاه.چاپ هشتم.

11- حمیدیان،س.، 1387، درآمدی بر اندیشه‏ و هنر فردوسی، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.

12- خالقی مطلق،ج.، 1386، حماسه، چاپ اوّل،تهران، انتشارات دایره المعارف بزرگ اسلامی.

13- راشد م. م.ا.، 1390، شاهنامه پژوهی، چاپ اوّل،تهران،ناشر آهنگ قلم.

14- رزمجو، ح.، 1388، قلمرو ادبیات حماسی ایران، چاپ دوم،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی .

15-رستگار فسایی، م.، 1372، انواع شعر فارسی،چاپ اوّل، شیراز،انتشارات نوید.

16- ـــ، ـــ.،1369. فرهنگ ‏نامهای شاهنامه، در ایران،چاپ‏ اوّل،تهران.

17- رضا،ف. ا.، 1387، نگاهی به شاهنامه، چاپ دوم،تهران، انتشارات علمی.

18- ریاحی،م. ا.،1389.فردوسی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات طرح نو.

19- سادات، م.ع.، 1368، اخلاق اسلامی، چاپ ششم انتشارات سمت. تهران.

20- سرامی، ق.ع.،1388. از رنگ گل تا رنج خار، چاپ پنجم،تهران، انتشارات علمی فرهنگی.

21- سعدی،ش.م،1370، گلستان، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی علیشاه، چاپ ششم.

22- شعار، ا.، انوری،ح.، 1368. شرح رزم‏نامه رستم و اسفندار، تهران، انتشارات علمی.

23 – صفا ذ. ا.، 1389، حماسه‏سرای در ایران، چاپ نهم،تهران، انتشارات امیر کبیر.

24- ـــ، ـــ،1372، تاریخ ادبیات ایران، جلد اوّل، چاپ نهم،تهران،انتشارات ققنوس.

25- طوسی،خ.ن: گزیده­ی اخلاق ناصری، تصحیح: علوی مقدم،س.م.-اشرف زاده،ر.:1372،. پیام نور،چاپ دوم.

26- عبادیان، م.، 1387، سنت و نوآوری در حماسه سرایی، انتشارات مروارید،چاپ دوم تهران.

27- فردوسی، ا.، 1387، شاهنامه، دوره دوجلدی، چاپ چهارم،تهران، انتشارات هرمس.

28- ـــ ،ـــ.، 1389، شاهنامه، تصحیح خالقی­مطلق،ج.، دوره هشت جلدی-انتشارات دایره­المعارف بزرگ اسلامی.

29- ـــ،ـــ.، 1379، شاهنامه، متن انتقادی از روی چاپ مسکو، به کوشش س. حمیدیان، چاپ پنجم، تهران، قطره.

30- قانعی، م.، 1388، اخلاق در نگاه مولانا، نشرنگاه معاصرتهران، چاپ اوّل.

31- کزّازی،م. ج. ا.، 1388،رؤیا،حماسه،اسطوره، چاپ پنجم، تهران، نشر مرکز.

32- ـــ، ـــ 1386، نامه­ی باستان، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.

33- ـــ، ـــ، 1388، از گونه ای دیگر، چاپ سوم، تهران، نشرمرکز.

34- ـــ، ـــ،1388.، مازهای راز، چاپ سوم، تهران، نشر مرکز.

35- مرتضوی،م.،1391، فردوسی وشاهنامه، چاپ چهارم، تهران، انتشارات توس.

36- مسکوب، ش.، 1386.، سوگ سیاوش، چاپ هفتم،تهران،انتشارات خوارزمی.

37-ـــ، ـــ.، 1389، تن پهلوان وروان خردمند، انتشارات طرح نو چاپ سوم.

38- ـــ، ـــ، 1369، مقدمه ای بر رستم و اسفندیار، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی کتاب­های جیبی.

39- ملااحمد، م. ا.، 1388، بیا تاجهان را به بد نسپریم،چاپ اوّل،تهران،انتشارات امیر کبیر.

40 – معین، م.، 1376، فرهنگ فارسی، چاپ یازدهم، تهران،سپهر.

41- موحد فری.،1390، رازهای شاهنامه (جستارهایی در یادبود هزاره جهانی شاهنامه) چاپ اوّل،تهران، پازینه.

42- منصوری، م.، 1389، (به اهتمام) هزاره­فردوسی، مجموعه­مقالات. مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل.

43- موسوی، س. ک.، خسروی ا.، 1389، پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه، چاپ نخست، انتشارات علمی.

44- مهرآبادی، م.، 1375، شاهنامه­ی منثور، جلد دوم تاریخ کیانیان، چاپ اوّل، انتشارات آفرینش.

45- مینوی، م.، 1386، فردوسی و شعر او،چاپ چهارم، تهران:انتشارات توس.

46- ناصر خسرو، 1388، دیوان اشعار، تصحیح: مینوی. م. و محقق. م، چاپ هشتم. انتشارات دانشگاه تهران.

47- نوشین، ع.ا.، 1369، فرهنگ شاهنامه­ی فردوسی (واژه نامک) انتشارات دنیا چاپ سوم.

48- وکیلی، ش.، 1389.، اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی، چاپ اوّل، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی پازینه.

مقالات

49- آزادی مهر، س. م.، 1384، مغز متفکر شاهنامه (تحلیلی بر شخصیّت پیران ویسه)، رشد آموزش زبان و ادب فارسی «شماره 73».

50- اسلامی ندوشن، م. ع.، 1384، مردان و زنان شاهنامه، یغما «شماره 248» .

51- آهار، ع. ا.، 1388، پهلوانان در شاهنامه، فردوسی، «شماره 48» (48 تا 51).

52- امین، ا.، مددی، غ. ح.، 1386، تحلیل روان شناختی شخصیّت کاوس، گرسیوز و سیاوش در شاهنامه، فصلنامه زبان و ادب «شماره34».

53- بلاغی اینانلو، ع.، 1383، ویژگی های شخصیّتی پیران ویسه، رشد آموزش زبان و ادب فارسی «شماره 73».

54- پایگاه تخصصی مجلات نور به آدرس: http://noormags.com.

 

58- دوفوشکور، ش. ه.، 1370، اخلاق پهلوانی و اخلاق رسمی در شاهنامه­ی فردوسی، ترجمه: ب. نادرزاد، ایران نامه شماره،37.

59- ذبیح نیا، آ.، بردخونی، ح.، 1389، آموزه های دینی درهفت خوان رستم. مشکوه، زمستان، شماره 109

60- راشد محصّل. م. ت.، مروری برداستان­رستم و اسفندیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد «ش3 و4» .

61- رحیمیان، م. ح.، 1365، مروری گذرا بر سایر مکاتب اخلاقی، پاسدار اسلام شماره 60.

62- رزمجو، ح.، 1368، عدالت جویی و ظلم ستیزی فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد «ش3 و4».

63- ـــ، ـــ.، 1362، انسان آرمانی در حماسه های اساطیری و پهلوانی فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره­های(64-60).

63- رستگار فسایی، م.، 1363، فردوسی و سعدی، کیهان فرهنگی، «شماره 10».

 

74- فرزام، ح.،1371، پژوهشی پیرامون اخلاق اسلامی در شاهنامه­ی فردوسی، ادبستان «شماره 29».

75- فضایی، ی.، 1369. بحثی از شاهنامه­ی فردوسی و شخصیّت رستم دستان پهلوان، چیستا «شماره 74»

76- کاظم­زاده، ک.، 1387، بررسی اسطوره های ایرانی و دین باوری رستم در شاهنامه، آزما «شماره:59».

77- محمدی، ه.، 1383. هنر در شاهنامه، سیمای اغریرث در شاهنامه، فردوسی«شماره24».

چکیده

فردوسی بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران و شاهنامه – اثر گران­قدر ایشان – یکی از بزرگترین کتاب­های حماسی، اخلاقی و اجتماعی است.

شاهنامه، جامع همه­ی علوم انسانی و اخلاقی است و آیینه­ی تمام نمایی است که، همه فضیلت­ها و رذیلت­های اخلاقی در آن با ذکر نمونه­هایی از کردار پهلوانان و شاهان ذکر می گردد. کمتر اثری همچون شاهنامه این گونه تصویرسازی را در برابر دیدگان خواننده ایجاد می کند.

کردار و رفتار انسان­های بزرگ در طول تاریخ سرمشق زندگی بوده است. در این میان صاحبان زور و قدرت بدنی جایگاه ویژه­ای دارند. فردوسی، پهلوانان خود را ابتدا با لباس حلم و ادب می آراید و بعد روانه میدان می­کند، گویی می­دانسته که ابیات شیرین شاهنامه برای همیشه و در تمام نقاط عالم همواره تازه و «به روز» خواهد بود. اکنون با گذشت چندین قرن نام و آوازه­ی پهلوانان نامی شاهنامه هنوز زنده است، زیرا پهلوانان شاهنامه، انسان­های بزرگی بوده اند، که هیچگاه از فضیلت ها و سجایای اخلاقی تخطّی نکرده و همواره نیکی را بر بدی و خیر را بر شر ترجیح داده­اند. در این تحقیق، تنها نمونه­های بسیار جزئی از منش و کردار پسندیده­ی پهلوانان شاهنامه، مورد بررسی قرار گرفته است، و الا در این مجال اندک نمی­توان تمام سجایای اخلاقی شاهنامه را بررسی نمود.

کلمات کلیدی: پهلوان، سجایای اخلاقی، شاهنامه، فردوسی، ایران، کردار، میدان جنگ، انسان

فصل اوّل:

کلیاّت و مقدمات پژوهش

1-1- مقدمه

حکیم ابوالقاسم فردوسی- صاحب اثر گران بهای شاهنامه- یکی از ابر مردان عرصه­ی ادب فارسی است. از دیر باز هر ایرانی با خواندن اشعار شاهنامه­ی فردوسی،برخود بالیده که صاحب حماسه­ی بزرگی است که همواره درس ادب و اخلاق و ارزش­های پسندیده را نثار مردم ایران و جهان نموده است؛ ارزش­ها و سجایای اخلاقی که در زندگی، رزم و حتّی مردن شخصیّت­های شاهنامه، به ویژه پهلوانان نمود عینی دارد. شاهنامه­ی فردوسی به­یقین شده است.گنجینه ای که علاوه بر به تصویر کشیدن فرهنگ و تاریخ افتخارآمیز ملی ما، در ترویج و اعتلای ارزش­های اخلاقی-انسانی و نیز تقویت خصیصه­های حسنه تلاش و کوشش فراوانی مبذول داشته است.

دغدغه­ی­فردوسی،حتّی در آن هنگام که قهرمانانش در بحبوحه­ی نبرد هستند،ترویج اخلاق وادب است. مقوله­ای که در کمتر اثری می­توان مانند آن را پیدا کرد. شاهنامه کتابی است که عملاً درس اخلاق و ادب را به جهانیان گوشزدمی­کند.سجایای اخلاقی­از قبیل دعاو نیایش،گذشت، خرد، وفاداری، آزادگی، شجاعت، آشتی­جویی، میهن­پرستی و جوانمردی و… از دیرباز در هر فرهنگ و آیینی پسندیده بوده و کمتر نویسنده و شاعری پیدا می­شود که در اثر خود از این سجایا و ارزش­های اخلاقی – انسانی نام نبرده باشد. امّا استفاده فردوسی از این ارزش­ها به گونه­ای خاص است. ایشان شخصیّت­های بزرگ شاهنامه را ابتدا با لباس­زیبای عفت­وپاکدامنی می­پوشاندو وجودآن­ها را به زیور مردانگی و جوانمردی مزین می­کندتا زمینه­ی ترویج ارزش­ها وسجایای­اخلاقی را در­جامعه بگستراند.

دراین پایان نامه سعی شده است، سجایای اخلاقی پهلوانان شاهنامه­ ی فردوسی هنگام نبرد و رفتار با دیگران مورد بررسی قرار گیرد به آن امید که درس عملی و تصویری ملموس باشد برای همه­ی پویندگان راه معرفت واخلاق وزنگ هشداری باشد برای کسانی که در فکر بدی به دیگران هستند.

هــرآن کــس کــه انــدیشــه­ی بــد کنــد                بـــه فــرجــام،بــد بــا تــن خــود کنــد

(فردوسی،1387: 1441)

1-2- بیان مسئله

شاهنامه­ی فردوسی، یکی از شاهکارهای عمده­ی ادبیات جهان است،که نه تنها ایرانیان بلکه اغلب محققان منصف در عرصه­ی ادبیات جهانی به ارزش و عظمت آن معترفند و آن را در کنار چند اثر عمده­ی دیگر در ادبیات حماسی و پهلوانی جهان مثل ایلیاد و ادیسه از هومر و انه اید از ویرژیل، به عنوان بهترین آثار منظوم پهلوانی جهان به شمار می­آورند. در این اثر سترگ، ما با سرگذشت و زندگی بسیاری از شخصیّت­ها از جمله پهلوانان، آشنا می­شویم، کسانی که عمیقاً دلبسته و پایبند به برخی از معیار­های اخلاقی­و اعتقادی هستند. لذا در شاهنامه­ی شریف نه تنها پهلوانان ایرانی، بلکه بعضاً پهلوانان تورانی و… سعی در حفظ شعائر پهلوانی و اخلاقی مثل، بزرگ منشی، ادب، تواضع، گذشت، مهربانی، کمک به هم­نوع، رازداری، صداقت و… می­کنند.

در این پژوهش، تلاش می­شود، شخصیّت­های عمده­ی پهلوانی در شاهنامه معرفی و ارزش­ها و سجایای اخلاقی آن­ها مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرد تا بدین وسیله ضمن تاکید دوباره بر ارزش­های ذاتی­شاهنامه، در جهت اشاعه­ی ویژگی­های خوب اخلاقی ایرانیان در قرون گذشته، گام هایی هر چند کوتاه برداشته شود.

1-3- پرسش­های اصلی تحقیق

1- به چه ویژگی­ها و خصلت هایی، ادب و سجایای اخلاقی گفته می­شود؟

2- آیا در شاهنامه، مظاهر ادب و سجایای اخلاقی دیده می­شود؟

3- آیا در شاهنامه،ادب و سجایای اخلاقی در رفتار و کردار پهلوانان غیر ایرانی نیزدیده  می­شود؟

4- آیا پهلوانان وجنگاوران شاهنامه­ی فردوسی می­توانند مبلغ ادب وسجایای اخلاقی باشند؟

5- آیا بکارگیری خصلت های خوب اخلاقی در همه جا، حتّی هنگام رویارویی با دشمن، لازم است؟

6- نمونه هایی از ابیات ناب شاهنامه، که نمود ادب وسجایای اخلاقی پهلوانان هستند، کدامند؟

7- آیا معیارهای اخلاقی موجود در شخصیّت­های پهلوانی شاهنامه، مربوط به عصر آن ها است؟ یا
می­تواند امروزه نیز به کار آید؟

8- چگونه می­توان با تحلیل رفتارهای پسندیده­ی پهلوانان در شاهنامه، در اشاعه­ی ادب و سجایای اخلاقی در جامعه امروز قدم برداشت؟

1-4- اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش، معرفی نمونه هایی از اشعار ناب حماسیِ فردوسی است، که در آن، ادب وسجایای اخلاقی پهلوانان ایران زمین را نشان می­دهد ومی­کوشد، تا نوعی از ادب تعلیمی را نمایان سازد.زیرا شاهنامه مظهر ادب وسجایای اخلاقی است و پهلوانان، حتّی هنگام نبرد هم می­توانند از آن بهره مند باشند.

این پژوهش به همه­ی خوانندگان نشان می­دهد که سجایای اخلاقی همواره باید در تمام مراحل زندگی رعایت گردد و نمود داشته باشد وکسی که از این حسن برخوردار باشد،حتّی در نزد دشمنان نیز دارای احترام خواهد بود. خوانندگان این پژوهش در خواهند یافت که از دیرباز ادب واخلاق در میان ایرانیان از جایگاه و اعتباری برجسته برخوردار بوده است وکسی که واجد سجایای خوب اخلاقی باشد، ولو این که از جبهه­ی دشمنان به حساب آید، مورد احترام و درخور تحسین است.

1-5- ضرورت واهمیّت تحقیق

تاریخ ادبیات ایران، با وجود شاعران ونویسندگان بنام خود، همواره اشاعه دهنده­ی سجایای­اخلاقی بوده است. سجایایی که بشریت درطول تاریخ به آن نیازمند بوده وخواهد بود. در جامعه کنونی بشریّت،بهره گرفتن از اخلاق یکی از ضروریات زندگی است. در دنیایی که به درستی دهکده­ای بزرگ است، بدون وجود فضیلت­های اخلاقی، زندگی کردن بسیارسخت و حتّی غیر­ممکن خواهد بود به راستی که در صورت فقدان این سجایای نیکوی اخلاقی،چیزی جز کشمکش وبی نظمی درجهان نخواهد بود.

آشنایی مردم و به ویژه جوانان، با سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه، باعث می­شود، برای خود یک آرمان وهدف اخلاقی تصور کنند، وسعی وتلاش نمایند، با الهام از کردار ورفتار این ابر مردان-که در زمان خود یکه تاز میدان بوده اند- برای خود یک الگو ومعیار در نظر بگیرند وبا پیروی از کردارپسندیده­ی آنان،جامعه خود را به سوی خوبی ها وفضیلت های نیکوسوق دهند.

1-6- تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش

در این پژوهش واژه ها واصطلاحاتی که به کار رفته در متون مختلف ممکن است معانی متنوعی داشته باشند که به اختصار ذکرمی­شود:

1- سجایای اخلاقی از دوکلمه سجایا واخلاق تشکیل شده است الف: سجایا: درلغت جمع سجیه به معنی خوها و عادتها. (غیاث) (منتهی الارب)است.(دهخدا) خُلق طبیعت،سجیّات «سَ جَ ی» و سجایا«سُ» جمع (عمید)

ب- اخلاق: با توجه به این که این مبحث کلید واژه­ی اصلی این پژوهش است به صورت جداگانه مورد بحث وبررسی قرار گرفته است امّا در نظر خواجه نصیر طوسی به صورت کلی« اخلاق  جمع خُلق وخُلُق است و بیشتر به صورت جمع به کار می­رود، کلمه­ی خُلق از ماده­ی خُلقت و به معنی صفاتی است که از انسان جدا نمی­شود وهمچون خِلقت وفطرت انسان می­گردد. اخلاق به طور کلی بر همه­ی افعالی که از نفس صادر می­شود،خواه پسندیده وخواه ناپسند اطلاق می­گردد.»(علوی مقدم-اشرف زاده،1372: 8-7)

خُلق- ا. ]ع[ ]خَ لْ[  خوی،طبع،سجیه،عادت،اخلاق جمع (فرهنگ عمید)

2- پهلوان: (پَ.لَ)منسوب به پهلو (پارت) با الف و نون علامت نسبت نه جمع، و مجازاً بمعنی سخت توانا و دلیر و زورمند به مناسبت دلیری قوم پارت. (از حاشیه برهان قاطع چ معین). مردم سخت و توانا و دلاور و قوی جثه و بزرگ و ضابط و درشت اندام و درشت گوی.(برهان قاطع). دلیر. مردزورمند. یل.

«پهلوان شخصیّتی تخیلی واساطیری است که با کردارهای برجسته خود وبا ماجراهایی که از سر می­گذراند، به نمونه­ی آرمانی رعایت کنندگان این نظام اخلاقی تبدیل شود.»(وکیلی،1388: 9)

3- شاهنامه: کتاب تاریخ و سرگذشت پادشاهان ایران. در پهلوی آن را خدای نامه گفتندی. کتابی که در آن شرح زندگانی و نبرد شاهان و پهلوانان آنان آمده است. سیرالملوک. خدای نامه. (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین) (اخ)نام بزرگترین شاهکار ادبی ایران از فردوسی طوسی. در این پژوهش در مورد فردوسی واثرگرانبهایش به تفصیل سخن گفته شده است.

4- «آزمون وِر،عبارت بود از سپردنِ کنشِ داوری به خداوند وایزدان.باور عمومی براین بود که نیروهای طبیعی که فرمانبر خدایان بودند،به فرد بیگناه آسیبی نمی­رسانند.»(وکیلی،1389: 182)

فصل دوم:

مرور مطالعاتی

2-1- مبانی نظری پژوهش

سجایای اخلاقی در دید و بینش هر کسی مثبت وایده آل است.کمتر کسی پیدا می­شود که طالب نیکی کردن نباشد یا وطن خود را دوست نداشته باشد. تواضع وفروتنی در دید هرکسی پسندیده است.همه­ی مردم جوانمردی،آزادگی،امانت داری،پاکدامنی وبسیاری دیگر از فضیلت های اخلاقی را دوست دارند.همین مردم ازبدی، دروغ،نیرنگ،حیله گری وتجاوز وبسیاری دیگر از رذیلت های اخلاقی بیزارند.

با این مقدمه می­توان گفت سجایای اخلاقی مفهوم عامی است که در هر دین ومسلک و روشی مورد پسند وپذیرش است.ممکن است کسی کمتر مجری آن باشد امّا صفت های خوب را هیچ کس به کلی انکارنمی­کند.حال این شخص مسلمان باشد یا زردشتی تفاوت چندانی ندارد؛مهم باور و عقیده و وجدان فرد است که همیشه به جانب خوبی تمایل دارد وممکن است بر اثر تربیت ناصحیح ومحیط وشرایط خاص رفتار شخص دچار دگرگونی شود.

از دیرباز مفهوم اخلاق دارای تعابیر ومعانی گسترده ومتنوعی بوده است. اخلاق در هر دین وآیینی بسیار با اهمیّت است چه فرهنگ ایرانی باشد و چه اسلامی، تفاوتی ندارد.البته اخلاق شامل خوب و بدی هم
می­شود. همانطور که سیدمحمدعلوی مقدم می­گوید:«اخلاق عام است وبر همه­ی افعالی که از نفس صادر می­شود اطلاق می­گردد، خواه پسندیده باشد وخواه ناپسندیده.»(علوی مقدم،1388: 154)

سجایای اخلاقی به اخلاق پسندیده ای گفته می­شود که مورد قبول عام وخاص قرار گیرد وشاهنامه­ی فردوسی لبریز از این فضیلت­های اخلاقی است.حال اگر این برتری  وفضیلت های اخلاقی از دست وزبان پهلوانان نامدار صادر شود،لطفی دوچندان دارد.این مردان بزرگ روزگار در کمال قدرت،منبع صدور و بروز نیکی­ها و خوبی­هایی بوده اند که در همیشه­ی تاریخ زبانزد عام و خاص قرار گرفته است.

سیدمحمّد علوی­مقدم در خصوص اخلاق در شاهنامه نوشته است:«شاهنامه­ی فردوسی علاوه بر این که یک اثر ادبی کم نظیر است وتأثیر آن در خواننده بسیار،باید گفت که گرانبار است از حکمت واخلاق،زیرا در این کتاب یک سلسله مسائل اخلاقی وانسانی طرح شده است که می­تواند برای خواننده سرمشقی باشد وراه و رسم زندگی کردن را به انسان­ها بیاموزد وآنان را به جانب رستگاری رهنمون کند.»(علوی مقدم،1387: 154)

در این تحقیق علاوه بر سه نسخه­ معتبر شاهنامه­ی فردوسی شامل: دوره ی نه جلدی چاپ مسکو به کوشش سعید حمیدیان و دوره ی دوجلدی شاهنامه برپایه ی چاپ مسکو ازانتشارات هرمس و دوره یازده جلدی شاهنامه تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق و جلد دوم شاهنامه­ی منثور میترا مهرابیان به عنوان منابع اصلی و نیز کتب و مقالات معتبر مرتبط با موضوع اخلاق پهلوانی در شاهنامه به عنوان منابع دست اوّل استفاده شده است. دانشمندان واساتید ادبیات از دیر باز درخصوص اخلاق در شاهنامه تحقیقات متعددی به عمل آورده اند.

از جمله این آثار که به عنوان منابع دست اوّل در این پژوهش استفاده شده، می­توان به آثار دکتر اسلامی ندوشن مانند زندگی ومرگ پهلوانان در شاهنامه،ایران وجهان از نگاه شاهنامه، داستان داستان­ها (رستم و اسفندیار درشاهنامه) آواها و ایماها، ایران و یونان دربسترباستان و چهارسخنگوی وجدان ایران – آثار دکتر شاهرخ مسکوب مانند سوگ سیاوش، تن پهلوان وروان خردمندومقدمه­ای بر رستم واسفندیار – آثار دکتر میرجلال الدین کزازی همچون مازهای راز،نامه ی باستان، رؤیا، حماسه، اسطوره و ازگونه ای دیگر – آثار دکتر حسین رزمجو مانندکتاب درقلمرو ادبیات حماسی ایران و مقالات عدالت جویی وظلم ستیزی فردوسی و انسان آرمانی در حماسه های اساطیری وپهلوانی فارسی درچندین شماره- کتاب های حماسه سرایی در ایران اثر دکتر ذبیح الله صفا، درآمدی بر اندیشه وهنر فردوسی دکتر سعید حمیدیان،شاهنامه پژوهی دکتر محمدرضا راشد محصل،ازرنگ گل تا رنج خار دکتر قدمعلی سرامی، فردوسی اثر محمدامین ریاحی،نگاهی به شاهنامه پرفسور فضل الله رضا،بیا تاجهان را به بد نسپریم اثر دکتر میرزا ملا احمد،فردوسی وشاهنامه اثر دکتر منوچهر مرتضوی، سنت ونوآوری درحماسه سرایی از دکتر محمود عبادیان، فردوسی وشعر او اثر دکتر مجتبی مینوی رازهای شاهنامه(مجموعه مقالات مربوط به شاهنامه) به کوشش دکتریاسر موحد فرد- اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی دکتر شروین وکیلی- شکوه شاهنامه دکتر پرویز البرز،مقاله ی رستم بزرگ مرد شاهنامه دکتر محمد جعفر تقوی،اخلاق در شاهنامه دکتر سید محمد علوی،منشها وکردارهای قهرمانان شاهنامه دکتر محمد تقی رفعت، تأمّلی در شاهنامه دکتر محمود عبادیان، نام وننگ از دیدگاه پهلوانان شاهنامه دکتر محمد غلامرضایی، نامجویی درشاهنامه آقای مشتاق مهر واصغر برزی، پیام های شاهنامه برای روزگار ما میری میرهاشمی، ویژگی­های شخصیّتی پیران ویسه دکتر باغی اینانلو و بسیاری دیگر از کتب ومقالات معتبر که در قسمت منابع ومآخذ از آنها نام برده شده است.

از مطالعه آثار بزرگان وصاحب نظران عرصه ی شاهنامه پژوهی مشخص می­شود فردوسی برای مفهوم اخلاق وسجایای اخلاقی پهلوانان اهمیّت خاصّی قائل بوده است.این استاد ادب واخلاق نظری خاص وتام مبذول داشته است.هدف فردوسی از مبانی نظری سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه در قالب ابیاتی شیرین و ناب منعکس گردیده است.پژوهش های انجام گرفته در این مقوله از زمان برگزاری هزاره ی فردوسی تاکنون روندی رو به رشد وتکامل داشته است. آنچه در این پژوهش پیش روی خوانندگان قرار می­گیرد چکیده وبرگزیده­ای است ازنظرات اساتید محترم ادبیات در مورد سجایای اخلاقی پهلوانان در شاهنامه­ی فردوسی که مبانی نظری این تحقیق را تشکیل می­دهد.

امید است نگارنده توانسته باشد در انتقال عقاید این عزیزان و ارتباط وپیوند منطقی بین نظرات مختلف ایشان نظم وانسجام و هماهنگی لازم را  به­عمل آورده باشد. استنباط ودرک وفهم نگارنده از نظرات مختلف در حد معلومات اندک و ناقص خویش بوده،امیداست توانسته باشد حقّ کلام را ادا کرده باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه فهرست موضوعي اشخاص در شاهنامة فردوسي از هفت خان اسفنديار تا پايان پادشاهي قباد
 • پايان نامه تاثير دين زرتشتي بر ديدگاه شاهنامه درباره خداوند
 • پايان نامه بررسي پيشينه خاندان رستم در متون ادبي و تاريخي پيش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه(تا قرن هفتم)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122