پايان نامه بررسي و سنجش کيفيت خدمات درماني و ارتباط آن با رضايت کلي بيماران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و سنجش کيفيت خدمات درماني و ارتباط آن با رضايت کلي بيماران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي و سنجش کيفيت خدمات درماني و ارتباط آن با رضايت کلي بيماران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    ش‌
فصل اول:کلیات تحقیق    2
1-1) مقدمه:    3
1-2) بیان مسئله:    4
1-4) اهداف تحقیق:    7
1-5) چارچوب تحقیق:    7
1-6) فرضیه های تحقیق:    8
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق:    8
1-8) قلمرو تحقیق:    10
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق    11
2-1) بخش اول : کیفیت ، خدمات و کیفیت خدمات    12
2-1-1) مفهوم کیفیت    12
2-1-2) خدمات ؛ تعاریف و ویژگی ها    13
2-1-2-1) ویژگی های خدمات    14
2-1-2-2) آمیخته بازاریابی خدمات    15
2-1-3) کیفیت خدمات    18
2-1-3-1) مفهوم کیفیت خدمات    18
2-1-3-2) اهمیت کیفیت خدمات    18
2-1-3-3) عوامل موثر بر انتظارات مشتری    20
2-1-3-4) ادراکات مشتری:    24
2-1-3-5) عوامل موثر بر ادراک مشتریان از خدمت:    27
2-1-4) عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات    30
2-1-4-1) مدل گرونروز    30
2-1-4-2) مدل لهتینن و لهتینن     32
2-1-4-3) مدل پاراسورامان    33
2-1-4-4) مدل نظام مبادله ای کیفیت خدمات    36
2-1-5) مدل های مفهومی کیفیت خدمات    37
2-1-5-1) مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات    37
2-1-5-2) مدل تحلیل شکاف های پنج گانه کیفیت :    38
2-1-5-3) مدل بهبود کیفیت خدمت رسانی    45
2-1-5-4) مدل تحلیلی شکاف های هفت گانه کیفیت    46
2-1-5-6) مدل کیفیت خدمات جامع    48
2-1-5-7) الگوی گسترده کیفیت خدمات :    49
2-1-5-8) مدل چند مرحله ای کیفیت و ارزش خدمات:    52
2-1-7) سنجش کیفیت خدمات و مدل کیفیت خدمات    53
2-2) کیفیت خدمات و رضایت مشتری    54
2-3) ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان:    57
2-4) پیشینه تحقیق:    58
فصل سوم:روش اجرای تحقیق    62
3-1)  مقدمه :    63
3-2) روش تحقیق:    63
3-3) روش و ابزار  گردآوری اطلاعات :    64
3-4) جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:    65
3-4-1) جامعه آماری :    65
3-4-2) نمونه و روش نمونه گیری :    66
3-5) پایایی متغیرهای پرسشنامه:    67
3-6) روایی پرسشنامه:    68
3-7) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات :    68
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده‌ها    70
4-1) مقدمه:    71
4-2) آمار توصیفی:    71
4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی بیماران:    72
4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق:    77
4-3) بررسی فرضیه های تحقیق:    81
4-3-1) بررسی فرضیه اصلی:    81
4-3-2) بررسی فرضیه های فرعی تحقیق:    82
4-3-3) سنجش رضایت بیماران از ابعاد کیفیت خدمات:    86
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات    88
5-1) مقدمه:    89
5-2) خلاصه نتایج آمار توصیفی:    90
5-3) خلاصه نتایج فرضیه‌های تحقیق:    92
5-4) بحث و پیشنهادات کاربردی تحقیق:    93
5-5) پیشنهادات به منظور تحقیقات آتی:    95
5-6) محدودیت های تحقیق:    96
منابع    97
پیوست ها    103

منابع

امینی، محمد تقی و سعید فرجام (1388). بررسي ارائه كيفيت خدمات در بخش عمومي (مطالعه موردی: بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان). اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره اول، 189-165.

رجبی پور میبدی؛ داریوش فرید؛ طیبه رجبی پور میبدی (1388). بررسی رضایتمندی بیماران از سطح کیفیت خدمات درمانی بر مبنای مقیاس کیفیت درمانی. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره هفتم، شماره چهارم، 232-224.

رسول اف، جلال؛ منصور، صیفی؛ داریوش، رشیدی (1381). پیش نیاز اصلاحات ساختاری در نظام بانکی: شناسایی سطوح نیازها و عوامل مؤثر در رضایت مشتریان. مجله بانک و اقتصاد، شماره 26، 18-29.

ضیایی، محمد صادق؛ فرزاد زیویار و جواد نرگسیان (1391). بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال. تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره شوم، پیاپی (6)، 186-173.

سید جوادین، رضا و مسعود کیماسی (1384). مدیریت کیفیت خدمات. تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ اول

فرزدی، فرانک؛ فرزانه مفتون؛ افسون آیین پرست (1390). میزان رضایت مردم از خدمات بهداشتی- درمانی و عوامل موثر بر آن: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران. فصلنامه پایش، سال دهم، شماره سوم، 330-323.

قاسمی (1388). ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان. دانشگاه ازاد واحد سنندج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، رشته مدیریت اجرایی.

کاظمی، مصطفی و سعیده فنودی (1388). تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی (مورد تحقیق: بیمارستان دولتی مشهد). مدیریت فردا، سال هفتم، شماره 21، 73-66.

کاوسی، محمد رضا و عباس سقایی (1384). روش های اندازه گیری رضایت مشتری. تهران: انتشارات سبزان، چاپ دوم.

گرجی، محمد باقر (1387). بررسي كيفيت خدمات و رابطه آن با اثربخشي. فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 12، 11-1.

محمدی، علی و علیرضا شغلی (1387). کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ی ارایه شده در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان زنجان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 16، شماره 65، 100-89.

محمدی، علی؛ حسن افتخار اردبیلی؛ فیض الله اکبری حقیقی؛ محمود محمودی و ابوالقاسم پوررضا (1382). سنجش کیفیت خدمات بر اساس انتظارات و ادراک بیماران در بیمارستان های زنجان. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. سال دوم، شماره دوم، 84-71.

مقبل با عرض، عباس و علی محمدی (1382). بررسی کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز خدمات درمانی استان فارس. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 19، شماره دوم، پیاپی 38، 62-54.

میر غفوری، سید حبیب اله و حبیب زارع احمد آبادی (1386). تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات مراکز درمانی با استفاده از مدل سروکوال (Servqual) (مطالعه موردی: بیمارستان شهید رهنمون یزد). مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد، دوره 15، شماره دوم، 92-84.

میر فخرالدینی، حیدر؛ داریوش فرید؛ محمد حسین طحاری؛ محمد زارعی (1390). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM). مدیریت سلامت. 14 (43)، 62-51.

نصیری پور، امیر اشکان؛ انیس عباسی؛ شهرام توفیقی؛ ناصر بهنام پور؛ محمودرضا گوهری (1390). رابطه استقرار شاخص های کیفی ارزشیابی با کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مدیریت اطلاعات سلامت، دوره هشتم، شماره دوم، 137-125.

ونوس، داور؛ میترا، صفائیان (1381). بازاریابی خدمات بانکی. نشر نگاه دانش.

هیل، نیگل (1385). اندازه‌گیری رضایت مشتری. ترجمه: محمدرضا اسکندری، چاپ اول، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

Adrienne C, Emma S. (2002). Assessing the quality of physiotherapy services using SERVQUAL. Int J Health Qua Assur, 15(5):197-205.

Aldligan, A. & Buttle, F. (2002). SYSTRA-SQ: A New Measure of Bank Service Quality. International Journal of service Industry Management, Vol.13, No. 4, PP.362-381.

Alsen, line lervik; Michael D. Johnson (2003). Service quality, satisfaction, and loyality: from transaction specific to cumulative evaluations. Journal of Service Research, Volum 5, No 3, 184-195.

Bolton, R.N. and Drew, J.H. (1991). A multistage model of customers’ assessment of service quality and value. Journal of Consumer Research, .17/March: 375-384.

Boshoff, C., & Gray, B. (2004). The Relationships between Service Quality, Customer Satisfaction and Buying Intentions in the Private Hospital Industry. South African Journal of Business Management, 35(4), 27–37.

Brady, M. & Cronin, J., (2001), “Some New Thoughts and Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical Approach”, Journal of Marketing, Vol. 65, No. 3, pp.34/49.

Chen, C. and Chen, F. (2009). Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists, Tourism Management, Volume 31, Issue 1, 29–35.

Cliford, P. (1992). Measuring satisfaction with medical care management. A quality improvement tool. AAOHN; 4: 331-41.

Crosby, Philip, B. (1984). Quality without Tears: The Art of Hassle Free Management. McGraw Hill, New York.

Dotchin JA, Oakland JS. (1994). Total quality management in services, part 3: Distinguishing perception of service quality. Int J Qua and Reli Manag, 11(4):6-28.

Edvardsson, B. (2005). Service quality: beyond cognitive assessment. Managing Service Quality, Vol. 15, No. 2, pp. 127-131.

Elmayar, Ashraf (2011). Assessing the Perceived Service Quality Levels in the Libyan Private and Public Banking Sectors: A Customer Perspective. University of Northumbria, Doctor of Philosophy in Business and Management.

Eastwood, D.B., Brooker, J.R. and Smith, J.D. (2005). Developing marketing strategies for green grocers: an application of SERVQUAL. Agri-business, Vol. 21, No. 1, PP.31-45.

Festus, o and Hsu, Maxwell K. (2006). A typology analysis of service quality, customer satisfaction and behavioral intentions in mass services. Managing Service Quality, Vol. 16, No. 2, pp. 106-123.

Ghobadian, A., Speller, S. and Jones, M. (1994). Service quality concepts and models. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 11, No. 9, pp. 43-66.

Grönroos, Christian (2000). Service Management and Marketing: A Customer Relationship Approach. Chichester: John Wiley.

Gupta, A., McDaniel, J and Herath, S. (2005). Quality management in service firms: ustaining structures of total quality service. Managing Service Quality, Vol. 15, No. 4, pp. 389-402.

Haddad, S., Potvin, L., Roberge, D., Pineault, R., & Remondin, M. (2000). Patient perception of quality following a visit to a doctor in a primary care unit. Family Practice, 17(1), 21-29.

Harrison, Tina (2000). Finantioal Services Marketing, Prentice Hall, Great Britai.

Ismail, I., Haron, H., Nasir Ibrahim, D. and Isa, Salmi Mohd (2006). Service quality, client satisfactionand loyalty towards audit firms: Perceptions of Malaysian public listed companies. Managerial Auditing Journal, Vol. 21, No. 7, pp. 738-756.

Johnston, R. and Clark, G. (2005). Service Operations Management. 2nd edn. Prentice Hall.

Kandampully, J. and Menguc, B. (2004). Managerial practices to sustain service quality: an empirical investigation of New Zealand service firms. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 18 No. 4, pp. 175-184.

Karydis A, Komboli M, Pannis V. (2001). Expectation and perception of Greek patients regarding the quality of dental health care. Int J for Qua in Health Care, 13:409-416.

Kasper, H., Helsdingen, P. V. and Gabbie, O. (2006). Services Marketing Management: A Strategic Perspective. 2nd edn. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

Kotler, P. & R. Armstrong. (2000). Marketing Managemen New Jersey: Prentice Hall.

Lee, M. C. and Hwan, I.S. (2005). Relationships among service quality, customer satisfaction and profitability in the Taiwanese banking industry. International Journal of Management, Vol. 22, No. 4, pp. 635-48.

Lim PC, Tang N. (2000). A study of patients expectations and satisfaction in Singapore hospitals. Int J Health Care Qual Assur, 13(7): 290 -299.

Lovelock, Ch & Wright, L. (2000), Principle of Service Marketing and Management, Prentice Hill, International.

Miguel A. Moliner, (2009). Loyalty, perceived value and relationship quality in healthcare services. Journal of Service Management, Vol. 20 Iss: 1, pp.76 – 97

Mik W, Hazel W. (2005). Measuring service quality in a hospital cloposcopy clinic. Int J Health Care Qual Assur, 18(3):217-228.

Nadiri, H. and Hussain, K. (2005). Perceptions of service quality in North Cyprus Hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 17, No. 6, pp. 469-480.

Obaid, S. H. A. A. Z. (2006). Islamic banks and service quality: an empirical study of the UAE. PhD Thesis. University of Durham.

O’Neill, M. and Palmer, A. (2003). An exploratory study of the effects of experience on consumer perceptions of the service quality construct. Managing Service Quality, 13 (3), pp. 187-96.

Palmer, A. and Cole, C. (1995). Services Marketing: Principles and Practice, Prentice Hall, Englewood, Cliffs, NJ.

چکیده:

مبحث کیفیت خدمات در دنیای امروز دارای جایگاه ویژه ای در بازاریابی مشتریان است. اما این موضوع در رابطه با بیماران اهمیت دوچندانی می یابد. زیرا رعایت نکات و اصول صحیح ارائه خدمات به بیماران می تواند نقش بسزایی در سلامت جسم و روان بیماران و حتی رضایت خانواده های آنان داشته باشد.  در این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت بیماران بر اساس مدل سروکوال پرداخته شد. مورد مطالعه، بیمارستان پورسینا رشت انتخاب نظر گرفته شد و 270 نفر از بیمارانی که برای درمان به آن مراجعه نمودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابعاد کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال شامل پنج مولفه: قابلیت اطمینان، ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، و همدلی استخراج شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادند که بین کیفیت خدمات و ابعاد فوق با رضایت کلی بیماران رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج سنجش رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده بوسیله آزمون دبلیو کندال نشان داد، که رضایت بیماران بیمارستان پورسینا از ابعاد پاسخگویی و اطمینان به ترتیب  بیشترین و رضایت آنها از بعد اعتماد کمترین است.

کلمات کلیدی: کیفیت خدمات، رضایت بیمار، قابلیت اطمینان، ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، همدلی، بیمارستان

1-1) مقدمه:

سازمان هاي بخش عمومي دريافته اند كه ارائه خدمات با كيفيت به مشتريان، از مقوله هاي راهبردي و استراتژيك بقاي سازمان ها در سال هاي آينده مي باشد؛ بي شك درچند سال كه امروزه در بين سازمان هاي خدماتي در كشورمان وجود دارد به «نسيم رقابتي» آينده خواهد شد. براي دستيابي به جايگاهي مناسب در چنين فضاي «طوفان رقابتي تبديل» رقابتي بايد خدماتي را ارائه نماييم كه از سوي مشتريان با كيفيت تلقي گردد.

اين امر ميسر نخواهد شد مگر با تعريف روشني از كيفيت و آگاهي از نيازهاي واقعي مشتريان. سازمان هاي بخش عمومي به اهميت بحث كيفيت و لزوم سنجش آن واقفند ولي مشكل آنجاست كه اين سازمان ها به درستي به ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر كيفيت خدمات واقف نمي باشند. مديران بخش هاي خدماتي همواره درصدد اثبات محوريت مشتريان در سازمان خود هستند؛ از سوي ديگر به علت محدوديت منابعي كه گريبان گير تمامي سازمان ها است، مديران اين سازمان ها مجبورند ابتدا نيازها و انتظارات مشتريان خود را شناسايي نموده و سپس به اندازه گيري ادراكات آنها از خدمات دريافتي، فاصله ميان انتظارات و ادراكات مشتريان خود را شناسايي نموده و نهايتا˝ با بهره گيري از اين اطلاعات راه حلي كه بيشترين هزينه -اثربخشي را در پركردن شكاف موجود دارد، انتخاب نموده و بازگيرند (امینی و فرجام، 1388).

در بخش خدمات درمانی و بهداشتی نیز موضوع کیفیت دارای جایگاه ویژه‌ای است، زیرا وظیفه و رسالت خطیر حفظ سلامت و مراقبت از حیات جامعه بر عهده این بخش می باشد. بیمارستان‌ها مهم ترین عنصر نظام مراقبت بهداشتی هستند. از نظر منابع، آنها حدودا 50 درصد از مخارج مراقبت بهداشتی را به خود اختصاص می دهند چراکه آنها بزرگترین و پرهزینه‌ترین واحد عملیاتی نظام‌های بهداشتی می باشند و بخش اعظمی از منابع سرما‌یه ای، مالی و انسانی را جذب می تمایند و بخش زیادی از نیروی تحصیل کرده را استفاده می‌کنند (محمدی و همکاران، 1382).

از نظر سازمانی، بیمارستان ها بر بقیه اجزاء نظام بهداشت مسلط‌اند. هیچ نظام بهداشتی بدون مشارکت و پشتیبانی بیمارستان ها نمی تواند عمل کند. مراقبتی که انها ارائه می دهند در هیچ سطحی قابل ارائه نیست. در واقع بیمارستان‌ها تکمیل کننده و حامی مراقبت اولیه بهداشتی هستند. لذا هرگونه بهبودی در ارائه خدمت به معنای صرف بهینه منابع تلقی می گردد. کیفیت خدمات به سازمان کمک می کند تا خود را از دیگر سازمان ها متمایز سازد و از آن طریق به موقعیت رقابتی دست یابد. کیفیت بالاتر خدمات تعیین کننده اساسی سودآوری بلند مدت نه تنها سازمان های خدماتی بلکه همچنین سازمان‌های تولیدی به شمار می آید (همان منبع،1382).

در این فصل شمایی کلی از تحقیق ارائه می ‌شود. بدین صورت که ابتدا سئوالات اصلیِ مطرح در تحقیق در قالب بیان مسئله مطرح شده و در ادامه اهمیت و ضرورت بحث، در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن اهداف، چارچوب تحقیق و فرضیات تحقیق به طور کامل شرح داده خواهند شد . و در پایان نیز پس از ارائه‌ي تعاريف مفهومي، تعاریف عملیاتی مربوط به هر یک از شاخص‌ها به طور جداگانه عرضه خواهند شد.

1-2) بیان مسئله:

به دلیل تقدم شکل گیری سازمان ها و شرکت های صنعتی، خاستگاه اکثر نظریه های مدیریتی صنعت و محیط کارخانه ای بوده است اما در طول قرن گذشته، با دگرگون شدن شیوه زندگی و نیز ماشینی شدن تولید صنعتی، اکثریت نیروی کار در کشورهای صنعتی به سازمان های خدماتی پیوسته اند (یوسفی و رضایی،2000).  این تحولات جدید باعث شده است تا بخش خدمات[1] با سرعت زیادی گسترش پیدا کند. یکی از زیر بخش های خدمات، بخش خدمات درمانی[2] است که در میان انواع مختلف خدمات جایگاه ویژه ای دارد، چراکه اولا˝ این بخش با قشر وسیعی از جامعه ارتباط دارد و مهم تر اینکه وظیفه و رسالت خطیر حفظ سلامت و مراقبت از حیات جامعه بر عهده این بخش می باشد (مقبل با عرض و محمدی،1382). در این بین  بیمارستان ها به عنوان مرکز ثقل ارائه ی مراقبت های بهداشتی و درمانی، از عوامل تعیین کننده در توفیق بخش بهداشت و درمان و گسترش عادلانه ی مراقبت ها در کلیه ی سطوح بشمار می روند (نصیری پور و همکاران، 1390).  بطوری که رضایت و خشنودی بیمار به ارضاء نیازها و تمایلات درونی او از ارائه خدمات بیمارستانی در رسیدن به «هدف تامین سلامت» اطلاق می گردد (Cliford, 1992). و همچنین این به نوبه خود می تواند بر برند بیمارستان بیفزاید.

نظام ملی بهداشت انگلیس (NHS) کیفیت خدمات را «تامین خدمات درست به افراد مناسب، در زمان مناسب، با شیوه ی مناسب و عملی، در حد توان متوسط افراد و با روش انسانی» تعریف کرده است (محمدی و شغلی،1387). رضایت بیمار از نحوه مراقبت های درمانی یکی از روش های شنجش و ارزشیابی کیفیت خدمات درمانی به شمار می رود. رضايت از خدمات تحت تأثير كيفيت خدمات[3]، كيفيت ارائه خدمات و همچنين سطح انتظار گيرندگان خدمات از كيفيت خدمات است. لذا رضايت از خدمات، شاخص مناسبي براي سنجش كيفيت خدمات و نحوه ارائه آنها از نظر گيرندگان خدمت است (فرزدی و همکاران،1390).

ملاک و معیارهای مورد استفاده برای اندازه گیری کیفیت خدمت و میزان رضایت مندی بیماران گوناگون است و ابزارها و فن های متنوعی برای آن وجود دارند. هرچند موانعی چون فناناپذیر بودن خدمت، تفکیک ناپذیری خدمت از خدمت دهنده و زمان و مکان ارائه آن، اندازه گیری آن را پیچیده تر می نماید اما تلاش های دانشمندانی چون پاراسورامان و زیتامل[4] (1985) در شناسایی و معرفی ابعاد و مولفه های کیفی، راه را برای اندازه گیری کیفیت در سازمان های خدماتی هموار ساخت (میرغفوری و احمد آبادی،1386). در این تحقیق نیز بمنظور سنجش کیفیت خدمات از مدل سروکوال[5] استفاده می شود. ابزار اندازه گیری سروکوال در سال 1985 توسط پاراسورامان و همکارانش، جهت سنجش کیفیت خدمات ارائه و در سال های 1991،1988 و مجددا˝ در سال 1994 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مقیاس سروکوال برای سنجش کیفیت خدمات در بخش های مختلفی از جمله بیمارستان ها و بخش های بهداشت و درمان مورد استفاده قرار گرفته است. این مقیاس شامل پنج بعد: ملموسات[6]، اعتماد[7]، پاسخگویی[8]، تضمین[9]، و دلسوزی[10] است که هر بعد شامل مولفه هایی برای اندازه گیری ادراک و انتظارات بیماران از خدمات مورد استفاده می شود (رجبی پور و همکاران، 1388). در ادامه تحقیق به تشریح و تبعیین ابعاد و مولفه های هر یک خواهیم پرداخت.

در مجموع، با توجه به اینکه بیمارستان پورسینا رشت دولتی بوده و پذیرای تعداد زیادی از بیماران است، در این تحقیق بدنبال بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در بیمارستان فوق و رابطه آن با رضایت کلی بیماران هستیم. بر این اساس سوال اصلی تحقیق بصورت زیر تدوین شد:

رابطه میان کیفیت خدمات درمانی ارائه شده و رضایت کلی بیماران در بیمارستان پورسینا رشت چیست؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

ضرورت پرداختن به ارزيابي کيفيت خدمات بهداشتي  درماني را مي توان از زواياي گوناگون بر رسي کرد. همانگونه که ذکر شد، در بخش خدمات بهداشتي، موضوع کيفيت داراي جايگاه ويژ ه اي است؛ زيرا وظيفه و رسالت خطير حفظ سلامت و مراقبت از حيات جامعه بر عهده اين بخش است. بيمارستان ها مهم ترين عنصر نظام مراقبت بهداشتي هستند که از نظر منابع حدودًا ۵۰ درصد از مخارج مراقبت بهداشتي ر ا به خود اختصاص مي دهند و بنابراين ارزيابي کيفيت خدمات آنها ضروري به نظر مي رسد. در ساليان اخير توجه دولت به ارائه خدمات با كيفيت به مردم بيش از گذشته نمايان شده است. با توجه به اين که بيمارستان  پورسینای شهر رشت داراي مالکيت دولتي است، مسؤلان مايلند به منظور جلب اعتماد مردم و افزايش سرمايه اجتماعي، خدماتي ارائه نمايند كه رضايت مردم و شهروندان را افزايش دهند.

کيفيت خدمات مي تواند به عنوان يک ابزار راهبردي جهت موفقيت در موقعيت هاي رقابتي به کار برده شود و مراکز درماني بايستي براي کسب و دستيابي به کيفيت برتر بکوشند (Lim & tang, 2000). و دستيابي به خدمات عاري از نقص نيازمند تلاش هاي مستمر براي بهبود کيفيت ارائه خدمات است (tang & Nelson, 1995 ). همانند اکثر خدمات، کيفيت خدمات بهداشتي- درماني نيز زودگذر و زوال پذير است و رؤساي بيمارستان‌ها، پزشکان و مسؤلان ذي‌ربط به خوبي از اين موضوع آگاهند، در نتيجه ارزيابي‌هاي مجدد کيفيت خدمات نه تنها براي درک کيفيت زندگي افراد بلکه براي بهبود ارائه خدمات مجدد نيز ضروري است.

در مجموع آگاهی از میزان رضایت بیماران از کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در بیمارستان پورسینا رشت مزایای زیر را بدنبال خواهد داشت:

آگاهی مسئولان از سطح کیفیت خدمات ارائه شده.

برنامه ریزی دقیق تر بمنظور افزایش سطح کیفیت خدمات.

پوشش دادن نقاط ضعف موجود بمنظور ارائه بهینه خدمات.

استفاده از شیوه های نوین ارائه خدمات درمانی.

1-4) اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق فوق بصورت زیر است:

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت کلی بیماران.

ب) هدف های فرعی تحقیق نیز بصورت زیرند:

1- بررسی رابطه بین اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

2- بررسی رابطه بین عوامل ملموس در  بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

3- بررسی رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

4- بررسی رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

5- بررسی رابطه بین همدلی در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.

1-5) چارچوب تحقیق:

همانگونه که ذکر شد، هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت کلی بیماران پورسینا رشت است. بر این اساس مدل تحقیق بصورت شکل 1-1 تدوین شد. در مدل فوق کیفیت خدمات متغیر مستقل تحقیق و متشکل از پنج مولفه: 1- اطمینان 2- عوامل محسوس 3- اعتماد 4- پاسخگویی 5- همدلی می‌باشد که بر اساس مدل معروف سروکوال (1994) استخراج شدند. همچنین در مدل فوق رضایت کلی بیماران متغیر وابسته است که بمنظور سنجش آن از سوالات مشخصی استفاده شده است.

[1]  services

[2]  Healthcare sector

[3]  Service quality

[4]  Parasuraman & Zeithaml

[5]  SERVQUAL Model

[6]  Tangibility

[7]  Reliability

[8]  Responsiveness

[9]  Assurance

[10]  Empathy

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122