پايان نامه بررسي و مقايسة توکل و رضا در ديوان حافظ و مثنوي مولوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و مقايسة توکل و رضا در ديوان حافظ و مثنوي مولوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 126 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي و مقايسة توکل و رضا در ديوان حافظ و مثنوي مولوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-بیان مسأله    5
1-2-اهداف تحقیق    5
1-3-فرضیه های تحقیق    5
1-4-سؤال های تحقیق    6
1-5- روش اجرای تحقیق    6
1-5-1- مقدمه    6
1-5-2- نوع تحقيق    6
1-5-3- روش تحقيق    6
1-5-4- روش تجزيه و تحليل داده ها    7
1-5-5- جامعه آماري پژوهش    7
1-5-6- حجم نمونه و روش نمونه گيري    7
1-6-پیشینة پژوهش    8
1-7- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    9
فصل دوم: زندگی نامه ، آثار و سبک شعری مولوی و حافظ
2-1- زندگی نامة مولوی    11
2-1-1- اسم و القاب    11
2-1-2- مولد و نسب    12
2-1-3- آثار مولوی    13
2-1-3-1- آثار نظم    14
2-1-3-1-1- غزلیات    14
2-1-3-1-2- رباعیات    14
2-1-3-1-3- مثنوی    14
2-1-3-2- آثار نثر    16
2-1-3-2-1- فیه‌مافیه    16
2-1-3-2-2- مکاتیب    16
2-1-3-2-3- مجالس سبعه    16
2-1-4- مثنوی معنوی    16
2-2- شهرت ، القاب ، نام و تخلص حافظ شیرازی    21
2-2-1-شهرت حافظ    21
2-2-1-1- مورد استعمال خواجه    21
2-2-1-2- وجه اشتهار حافظ به خواجه    22
2-2-2- القاب    22
2-2-3-نام :    25
2-2-4-تخلص    25
2-2-4-1- مورد استعمال    25
2-2-4-2-وجه تسمیه    26
2-2-5-مولد    26
2-2-5-1- شهر    26
2-2-5-2-کوی    26
2-2-6-تاریخ تولد    27
2-2-7- مشخصات و خصائص اصلي شعر حافظ    28
2-2-8- تصوف عاشقانه و عابدانه    28
2-2-9- اصول عرفاني و فلسفه و اصول اخلاقي مكتب حافظ    29
2-2-10- تأثر حافظ از داستان شيخ صنعان    31
2-2-10-1- جلوه هاي تأثر حافظ از داستان شيخ صنعان    33
2-2-11- شيوه ي سخن حافظ    33
2-2-11-1- مفردات    33
2-2-11-2- باده به وجوه مختلف    34
2-2-11-3- رند و قلندر    34
2-2-11-4- نقش    35
2-2-11-5- تركيبات خاص    35
2-2-11-6- تلفيق جمله    35
2-2-11-7- پيشواي يك سبك    36
2-2-11-8- غزل ناب    36
2-2-12-نسخ اشعار حافظ    36
فصل سوم: مقام توکل و حال رضا در عرفان و تصوّف ایران
3-1-مقدمه    39
3-2- مقام توکل و حال رضا در عرفان و تصوّف ایران    42
3-2-1- معنای لغوی توکّل    42
3-2-2- معانی اصطلاحی توکل    42
3-2-3-معنای لغوی و اصطلاحی رضا    46
3-2-2-1- توکل و رضا در منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری    47
3-2-2-1-1- التوکل    47
3-2-2-1-2- الرضا    49
3-2-2-2- مقام توکل و رضا  در رسالة قشیریه    51
3-2-2-2-1-توکل    51
3-2-2-3-2- رضا    54
3-2-2-4- توکل و رضا در  الاصول العشره ی نجم کبری    56
3-2-2-4-1-توکّل    56
3-2-2-4-2-رضا    58
3-2-2-5- توکّل و رضا در عوارف المعارف سهروردی    59
3-2-2-5-1- توکّل در عوارف المعارف سهروردی    59
3-2-2-5-2- رضا در عوارف المعارف سهروردی    59
فصل چهارم: بررسی تطبیقی توکل و رضا در مثنوی  معنوی و دیوان حافظ
4-1- مقام توکل در مثنوی معنوی    61
4-1-1- ترجیح توکل بر جهد    62
4-1-2- ترجیح جهد بر توکّل    66
4-1-3- اقتران توکل و تسلیم    74
4-2- مقام رضا در مثنوی معنوی    75
4-2-1- رضا در معنی ثبات احوال عرفانی    75
4-2-2-استقبال مکروهات و مصائب    76
4-3-رضا و توکل در دیوان حافظ شیرازی    76
4-3-1- اقسامِ معانی رضا در دیوان حافظ شیرازی    76
4-3-1-1- دشنام دوستی= رضای معشوق    76
4-3-1-2- رضای تؤام با شکوة عاشق (=حافظ)    77
4-3-1-3- رضا به انعامِ معشوق    77
4-3-1-4- رضا به قسمت ازلی(=رضای جبرگونه)    77
4-3-1-5- ارتباط لازم و ملزومی ارادت و رضا    80
4-3-1-6- رضا به قضای الهی    80
4-3-1-7-ترک اعتراض و شکوه    88
4-3-1-9-اطاعت مطلق لازمة مقام رضا    92
4-3-1-12-تفویض امور به حق تعالی    97
4-3-1-13-ارتباط لازم و ملزومی رضا و سوگند ازلی    99
4-3-1-14-رضا و خشنودی حق تعالی    99
4-3-1-15-نظر عاطفت و محبّت    100
4-3-1-16-عدم التفات به احوال و مقامات    100
4-3-2- توکل در دیوان حافظ شیرازی    100
4-3-2-1-رابطة لازم و ملزومی توکّل و کفایت رزق دنیوی    100
4-3-2-2-خَرقِ حجبِ نورانی    102
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- نتیجه گیری    108
5-2- پیشنهادها    112
منابع و مآخذ    113
1-قرآن کریم.    113

منابع و مآخذ

1-قرآن کریم.

2- افلاکی، احمد، (1362)، مناقب العارفین، با تصحیحات و حواشی وتعلیقات: تحسین یازیجی، تهران: انتشارات دنیای کتاب.

3-انصاری، خواجه عبدالله ، (1379) ، منازل السائرین ، شرح عبدالرزاق کاشانی ، تهران : انتشارات الزهرا.

4-برومند، جواد (1370)، زبان تصوف، تهران: پاژنگ

5-بیهقی ،ابوالفضل محمد بن حسین ، (1356)،تاریخ بیهقی،تصحیح علی اکبر فیاض ،مشهد : دانشگاه فردوسی.

6-پورنامداریان، تقی (1388)، در سایه­ی آفتاب ، تهران : سخن

7- تهانوی ، محمد اعلی ، ( 1404 ه ق . 1984  م )، کشاف اصطلاحات الفنون ،استانبول ( افست خیام )

8-جامی، عبدالرحمان، (1370)، نفحات الانس، عبدالرحمن جامی، مقدمه و تصحیح محمود عابدی ،تهران : انتشارات اطلاعات.

9-حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد ، (1374) ، دیوان ، تصحیح قزوینی- غنی ، تهران : انتشارات یاسین.

10- ……………….. ، ………………………….، (1378) ، دیوان، تصحیح قزوینی غنی،تهران،انتشارات ققنوس.

11-حرّعاملی، محمّد ابن حسن،(1380) ،کلیات حدیث قدسی (ترجمۀ  کتاب الجواهر السنیّه) ، تهران ،انتشارات دهقان.

12-حافظ ابرو ، (1372) ، زبده التواریخ ، طبع جوادی، تهران.

13-حلبی، علی‌اصغر (1374)، تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی ، چاپ سوم ، تهران : اساطیر.

14- خرمشاهی ، بهاء الدین، (1368)حافظنامه ، جلد اول و دوم ، تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.

15-خیام نیشابوری ، عمر ، (1339) ، رباعیات ، با مقدمه و حواشی به اهتمام محمد علی فروغی و دکتر غنی ، تهران : انتشارات زوار.

16- دشتی ، علی ، ( 1373) ، نقشی از حافظ ، تهران : انتشارات سخن.

17-رازی ، ابوالفتوح ، (1356) ، تفسیر رَوح الجِنان و رُوح الجنان ، تصحیح و حواشی به قلم ابوالحسن شعرانی ، به تصحیح علی اکبر غفاری ، 13 جلد در 7 مجلد ، تهران : انتشارات اسلامیه.

18-رجایی بخارایی ، احمد علی ، (1340 تاریخ مقدمه) ، شرح مصطلحات صوفیه در دیوان حافظ ، تهران : انتشارات زوّار.

19-زرین کوب ، عبدالحسین ، (1357)، جستجو در تصوف ایران ، تهران : انتشارات امیر کبیر.

20-…………….. ، …………….. ، (1390)، سرّنی، جلد 1 ، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات علمی.

21-…………….. ، …………….. ، (1378)، بحر در کوزه ، تهران: علمی.

22- زمانی ، کریم ، ( 1391) ، میناگر عشق ، چاپ نهم ، تهران : سخن.

23-سراج طوسی ، ابونصرعبدالله بن علی ، (1944) ، اللمع فی التصوف ، لیدن ، طبع نیکلسون.

24-سروش، عبدالکریم ، (1373) ، حکمت و معیشت (شرح نامة امام علی(ع) به امام حسن(ع) )، تهران : مؤسسة فرهنگی صراط.

25-سهروردی، شهاب الدین عمر ، ( 1374) ، عوارف المعارف ، ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی ، به اهتمام قاسم انصاری، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.

چکیده

این پژوهش با عنوان « بررسی و مقایسة توکل و رضا در دیوان حافظ و مثنوی مولوی(ج2-1) » به بررسی تطبیقی تحلیلی مقام توکل و رضا در مثنوی معنوی و دیوان حافظ می پردازد. پژوهشگر در آغاز به جایگاه توکل و رضا در عرفان و تصوف ایران پرداخته و معنای لغوی و اصطلاحی توکل و رضا را بازگو نموده و سپس به شرح این دو مقام از چهارکتب معتبر تصوّف پرداخته که عبارت اند از : منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری، رسالة قشیریه ، الاصول العشرة نجم کبری و عوارف المعارف سهروردی. در ادامه پژوهشگر به استخراج معانی متعدد توکل و رضا در مثنوی و دیوان حافظ پرداخته که مقام توکّل در مثنوی شامل سه مبحث ترجیح توکل بر جهد، ترجیح جهد بر توکّل و اقتران توکل و تسلیم می باشد. مقام رضا در مثنوی معنوی هم به دو معنی ثبات احوال عرفانی و استقبال مکروهات استعمال شده است.امّا رضا در دیوان حافظ دارای 16 معنی بوده که به ترتیب عبارت اند از : دشنام دوستی، رضای معشوق رضای تؤام با شکوة عاشق ، رضا به انعامِ معشوق ، رضا به قسمت ازل، ارتباط لازم و ملزومی ارادت و رضا، رضا به قضای الهی ، ترک اعتراض و شکوه ،ارتباط لازم و ملزومی درد عشق و رضا ،اطاعت مطلق لازمة مقام رضا ،تحمّل جور و جفای معشوق ، ارتباط لازم و ملزومی تسلیم و رضا ،تفویض امور به حق تعالی ،ارتباط لازم و ملزومی رضا و سوگند ازلی،رضا و خشنودی حق تعالی ،نظر عاطفت و محبّت،عدم التفات به احوال و مقامات. توکل در دیوان حافظ دو مورد استعمال شده که یکی نشان دهندة رابطة لازم و ملزومی توکّل و کفایت رزق دنیوی است و دیگری کاشف از خرقِ حجبِ نورانی.

کلیدواژه ها : مولوی ، حافظ ، توکل ، رضا ، بررسی تطبیقی.

   مقدمه

توکل و رضا دو مقام از مقامات عرفانی هستند که در تصوّف اسلامی و کتب صوفیه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و عرفا و صوفیه در آثار خویش بابی مجزّا را به این دو مقام اختصاص داده اند و حکایات مرتبط با این دو مقام را که کاشف از کرامات و ریاضات صوفیه است در این ابواب گنجانده اند. مولوی و حافظ هم که یکی صوفی و دیگر صوفی مشرب است در آثار خویش-مثنوی و دیوان حافظ- به تبیین و تشریح این دو مقام از منظر قرآنی، روایی ، عرفانی و کلامی پرداخته اند که در مثنوی مبحث توکل و رضا که مباحثی عرفانی هستند با دو مبحث کلامی جبر و اختیار ارتباط یافته اند و حافظ در دیوان خویش به توکل با از منظر قرآنی آن نگریسته است.

در مثنوی معنوی توکل بسامد گسترده ای داشته است . مولوی ، حکایاتی در معنی توکّل به معنای اسباب و جهد دارد ، البته کارآیی اسباب به معنی عزل مسبب الأسباب نیست. همین ابزار و آلات و اعضا و جوارحی که خداوند برای انسان قرار داده است ، بی زبان ، مراد او را در استفاده از آن ها بیان می دارد .

 اگرچه اغلب نیازهای انسان با توسل به همین اسباب دنیوی مرتفع می شود ، مولوی بر اساس اعتقادات کلام اشعری ، این نکته را نیز متذکر می شود که قدرت حق ، از برگرداندن جریان اسباب ، ناتوان نیست و هرگاه بخواهد می تواند اثر اسباب را محو سازد.

مولوی در باب توکّل در دو موضع از مثنوی بطور مفصل به بحث توکل پرداخته و در باقی مواضع به اجمال از آن گذشته است. دو بحث مفصل مولوی در باب توکل ، در صورت و محتوا قریب الافق است. نخست در دفتر اول بیت (908) به بعد گفت و گویی میان شیر و نخچیران ترتیب می دهد و باریک ترین نکات را به نحو هنرمندانه ای از زبان حیوانات بیان می دارد. چیرگی و شیوایی بیان مولوی در این بحث ، حقّاً که اعجاب انگیز است. دوم در دفتر پنجم بیت (2380) به بعد که گفت و گویی میان خر و روباه بر می سازد و دقایق شگفت انگیزی در باب توکل و نسبتِ آن با سعی و تلاش بنده از زبان آن دو حیوان بازگو می کند. و البته مولوی نقدهایی را به متوکلان زمان خود از زبان شخصیت های داستانی وارد ساخته است ولی مقام رضا بسامد اندکی داشته است زیرا رضا عموماً با تسلیم گره می خورد و سلوک عرفانی مولوی سلوکی است بر پایة اختیار انسانی و نه جبر مطلق. به عکس مثنوی در دیوان حافظ رضا بازتاب وسیعی داشته است چرا که خواجه نگرشی رضای تؤام با تسلیم جبرگرایانه است امّا توکّل در دیوان او چندان بازتابی نداشته است .

توکّل و رضا در اشعار این دو شاعر در معانی متعدد و متنوعی استعمال شده اند و در بعض موارد این معانی با هم اشتراک دارند که حاکی از نگرش عرفانی یکسان دو شاعر به این دو مقوله است و در بعض موارد با هم تفاوت دارند که این تفاوت ها در حقیقت ناشی از نگرش ممتازِ عرفانی این دو شاعر به دو مقولة توکل و رضا می باشد.در کُل نگرش مولوی در باب رضا و توکل در حقیقت دنبالة مباحثی است که طیّ قرون و اعصار طولانی در میان سلسله های تصوف استمرار داشته است امّا نگرش حافظ به این دو مقوله نگرشی شخصی و فردی است که با تصوّف و عرفانِ پیش ازو چندان ارتباطی ندارد.

پیشینه ی عمده ی پژوهش حاضر کتاب های عرفانی است که در زمینه ی مقامات و حالات عرفانی نگاشته شده اند.

یافتن اشعار مبتنی بر رضا و توکّل در اشعار این دو شاعر که از بزرگان ادب فارسی هستند بررسی و نقد و کاربردشان در زمان ها و مکان های گوناگون دید و نگرش غالب مخاطبان را نسبت به این دو مقام عرفانی تغییر می دهد به این معنی که توکّل به هیچ وجه منافی با جهد و کوشش و توسّل به اسباب طبیعی دنیایی نیست بلکه آن جا که انسان اسباب را دربرآوردن حاجات و اعطای رزق مؤثر حقیقی بداند ، در توکّلش خدشه وار می گردد و آن جا که سالک در مقام شکوه به حق و نه شکوه از حق برآید در مقام رضای او هیچ گونه خللی واردنمي گردد.

دراين پ‍‍ژوهش كه در پنح فصل تهيه وتنظيم شده است براي دستيابي بهتر ومفيد تربه اطلاعات ازروش اسنادي وكتابخانه اي استفاده شده است وپژوهشگربامراجعه به منابع ومآخذ نوشتاري اعم از كتاب ومقاله كه شامل ابياتي از مثنوي وديوان حافظ كه دربرگيرنده ي دومقام توكل ورضامي باشندوهمچنين با مراجعه به كتابهاي عرفاني كه درزمينه مقامات وحالات عرفاني نگاشته شده اند؛اطلاعات وداده هاي موردنياز راجمع آوري نموده است .

پژوهش حاضر برآنیم تا به تبیین جایگاه توکل و رضا در مثنوی معنوی و دیوان حافظ و تبیین مشترکات و مفترقات این دو شاعر در باب این دو مقام بپردازیم.

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-بیان مسأله

در میان شاعران بزرگ ایران که اشعارشان رنگ و بوی اسلامی دارد و مباحث عرفانی مطرح شده چون رضا و توکّل نمود بیشتری پیدا کرده است که با بررسی اشعار مختلف آنان در این زمینه می توان به دیدگاه و نظر آنان در این زمینه پی برد. در این میان حافظ و مولوی از جمله عرفایی می باشند که به توضیح و تفسیر این دو مبحث عرفانی پرداخته اند که شیوة بیان آنان می تواند نشان دهندة دیدگاه آن ها و چگونگی انتقال دیدگاهشان به مخاطبان باشد. برآنم اشعاری که در توکّل و رضا هستند را از دیوان حافظ و مثنوی معنوی مولوی استخراج و با بررسی و مقایسة این دو اصطلاح و چگونگی استعانت جستن دو شاعر از این دو واژة غنی به مفهوم و نوع کاربرد آن ها پی ببریم. 

1-2-اهداف تحقیق

1-شناخت نگاه حافظ و مولوی به رضا و توکل

2-آشنایی بیشتر با اندیشة مولوی.

3- آشنایی بیشتر با اندیشة حافظ.

4-آشنایی با مفاهیم رضا و توکّل در ادب فارسی.                            

1-3-فرضیه های تحقیق

1-مقام رضا در مثنوی معنوی انعکاس اندکی داشته است.

2-مقام رضا در دیوان حافظ انعکاس وسیعی داشته است.

3-مقام توکّل در مثنوی انعکاس گسترده ای داشته و در تعارض با کسب و جهد دانسته شده است.

4-مقام توکّل در دیوان حافظ انعکاس اندکی داشته است.

5-معنای توکّل در دیوان حافظ متفاوت از معنای توکّل در مثنوی معنوی است.

1-4-سؤال های تحقیق

1-حافظ چه دیدگاهی نسبت به رضا و توکل دارد؟

2-مولوی چه دیدگاهی نسبت به رضا و توکل دارد؟

3-چه تفاوتی بین نگاهشان در رضا و توکل هست؟

4-رضا و توکّل چگونه می توانند گره از مشکلات انسان ها بگشایند؟

5-رضا و توکّل چگونه می توانند لازم و ملزوم یکدیگر باشند؟

6- در ادب فارسی رضا و توکل چه مفهومی دارند؟

1-5- روش اجرای تحقیق

1-5-1- مقدمه

در اين فصل روش شناسي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق در واقع ارائه دهنده ي تصويري كلي از آن چه قرار است در اين پژوهش انجام شود و به عبارتي بهتر چگونگي اجراي پژوهش  است.  ” در هر پژوهش نه تنها بايد از چند و چندين روش در گرد آوري داده ها استفاده كرد بلكه بايد هر روش به درستي و با شناخت كامل برگزيده شود و به درستي به كار آيد. ( ساروخاني ، 1382 :172)

1-5-2- نوع تحقيق

معمولاً تحقيق ها به نوع تحقيقات بنيادي و تحقيقات كاربردي طبقه بندي مي شودند. هر چند برخي از محققين تحقيقات عملي را به عنوان طبقه ي سوم معرفي كرده اند. در تحيقات بنيادي هدف پروراندن نظريه ها از طريق كشف و اصول يا قواعد كلي و كشف مجهولات و فراهم آوردن يافته هاي اساسي و زير بنايي است.( بهشتي ، 1379، 11) از آنجايي كه در اين تحقيق تلاش مي شود تا به بررسی تطبیقی اشعار مولوی و حافظ در باب توکل و رضا بپردازد. اين تحقيق ، در ردیف تحقيق های نظری قرار مي گيرد.

1-5-3- روش تحقيق

در پژوهش حاضر براي دستيابي بهتر و مفيد تر به اطلاعات سعي شده است كه از روش اسنادي  استفاده شود.در اين روش كه به مشاهده ي غير مستقيم شهرت دارد ، پژوهشگر با مراجعه به منابع و مآخذنوشتاري و كتابخانه اي اعم از كتاب ، مقاله ، اطلاعات و داده هاي مورد نياز را جمع آوري مي كند.

1-5-4- روش تجزيه و تحليل داده ها

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مبتنی بر روش تحلیل نتايج حاصله از مطالعات كتابخانه اي و شامل مراحل زير است :

1-شناسايي منابع و مدارك موجود

2-فيش برداري و گردآوري اطلاعات مورد نياز

3-طراحي سوالات  پژوهش

4-جستجوي فرضيه هاي مبتني بر سوالات

5-توصيف ، تفسير و تبيين داده ها

6-مقايسه و تحليل

7-نتيجه گيري

1-5-5- جامعه آماري پژوهش

جامعه ي آماري اين پژوهش شامل مثنوی معنوی و دیوان حافظ است.

1-5-6- حجم نمونه و روش نمونه گيري

حجم نمونه در اين پژوهش شامل ابیاتی از مثنوی و دیوان حافظ می باشد كه در برگیرنده ی دو مقام توکل و رضا می باشند. روش نمونه گيري از طريق مراجعه مستقيم به مثنوی معنوی و دیوان حافظ انجام گرفته است.

 1-6-پیشینة پژوهش

پیشینه ی عمده ی پژوهش حاضر کتاب های عرفانی است که در زمینه ی مقامات و حالات عرفانی نگاشته شده اند از جمله :

قشیری،رساله ی قشیریه، ترجمه ی ابوعلی عثمان. تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران،انتشارات علمی و فرهنگی،1388

رساله ي قشيريه از كتب معتبر صوفيه در قرن پنجم است كه زين الاسلام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحه بن محمد قشيري در 437ه .ق. نوشته است. البته رساله ي قشيريه قديم ترين كتاب صوفيه نيست، زيرا كه قبل از آن ، ابونصر عبدالله بن علي سرّاج طوسي (وفات 378ه.)، كتاب اللّمع و ابوبكر محمد بن اسحق بخاري كلابادي ( وفات 380ه.)، التعرّف لمذهب اهل التصوّف و علي بن عثمان هجويري غزنوي (وفات 464 ه.)، كشف المحجوب را  نگاشته بودند ، البته در مورد کشف المحجوب نظر ديگري هم در دست است كه هجويري در زمان تاليف كتاب خود ، رساله ي قشيريه را در دست داشته است ، هرچند كه قشيري پيش از هجويري وفات يافته است ، مع الوصف جامع ترین و معتبرترين كتابي است كه از قدما در باب تصوّف برجاي مانده است. اين كتاب روي هم رفته دو فصل و پنجاه و چهار باب دارد. بی تردید رساله ي قشيريه يكي از مآخذ و اسناد معتبر تصوف است و كساني كه بخواهند از اصول طريقت يا تاريخ تصوّف اطلاع درست و مستند داشته باشند از مراجعه ي بدين كتاب هرگزبی نیاز نخواهند بود.

گوهرین،صادق،شرح اصطلاحات تصوف،تهران، انتشارات زوار،1388

این کتاب در پنج مجلد گردآمده است و مشتمل بر جمیع حالات و مقامات صوفیه و مستحسنات و آداب ایشان از خلوت و ذکر و ورد و خرقه و… است. مصنف همه ی این موضوعات را طبق حروف الفبا دسته بندی کرده و ذیل هر حرف از حروف الفبا تعدادی از این حالات و مقامات را آورده و به تعریف و تبیین و توضیح آن ها از کتب معتبر صوفیه نظیر اللمع ابونصر سراج و عوارف المعارف سهروردی و رساله ی قشیریه ی قشیری و کشف المحجوب هجویری و مصباح الهدایه ی کاشانی و جزوه های صوفیان نظیر اصول العشره ی نجم کبری و… پرداخته است و در آخر هر حال و مقام عرفانی را از منظر مثنوی مولوی و سایر آثار او مورد بررسی قرار داده است. به هر حال این کتاب می تواند پیشینه ای در زمینه ی پژوهش حاضر بشمار بیاید چرا که در مبحث مقامات آن توضیحاتی از قول عرفای پیش از خواجه عبدالله انصاری و کتب عرفانی متقدم بر منازل السایرین وی آورده شده است.

1-7- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یافتن اشعار مبتنی بر رضا و توکّل در اشعار این دو شاعر که از بزرگان ادب فارسی هستند بررسی و نقد و کاربردشان در زمان ها و مکان های گوناگون دید و نگرش غالب مخاطبان را نسبت به این دو مقام عرفانی تغییر می دهد به این معنی که توکّل به هیچ وجه منافی با جهد و کوشش و توسّل به اسباب طبیعی دنیایی نیست بلکه آن جا که انسان اسباب را دربرآوردن حاجات و اعطای رزق مؤثر حقیقی بداند ، در توکّلش خدشه وار می گردد و آن جا که سالک در مقام شکوه به حق و نه شکوه از حق برآید در مقام رضای او هیچ گونه خللی وارد   نمی گردد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • پايان نامه مقايسه انديشه هاي احمد غزالي در سوانح العشاق با مثنوي معنوي مولوي
 • پايان نامه شايستگي هاي مديريتي از منظر حضرت مولي الموحدين و تطبيق آن با مثنوي مولوي
 • پايان نامه بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122