پايان نامه بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از مهارت هاي مديريتي ( انساني – فني- ادراکي)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از مهارت هاي مديريتي ( انساني – فني- ادراکي) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از مهارت هاي مديريتي ( انساني – فني- ادراکي)  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    3
1-1. بیان مسأله     4
1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق     7
1-3. اهداف تحقیق     8
1-3-1. هدف کلی تحقیق     8
1-3-2. اهداف اختصاصی تحقیق     8
1-4. سئوال های تحقیق     9
1-4-1. سئوال اصلی تحقیق     9
1-4 -2. سئوال های اختصاصی تحقیق     9
1-5. تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی    10
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
مقدمه     14
الف) بخش اول- مبانی نظری     14
2-1.تعاریف مدیریت     14
2-2. پیشینه و تاریخچه مدیریت     17
2-2-1. اصول بنیادی مدیریت     17
2-2-2. سیری در تاریخچه مدیریت     18
2-3. نظریه های عمومی مدیریت     21
2-4. وظایف و کارکردهای مدیران     23
2-5. وظایف مدیران سازمان های اداری و آموزشی     25
2-6. شیوه انتخاب مدیران آموزشی     34
2-7. نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آ و پ در ایران     35
2-8. انتخاب و انتصاب صحیح مدیران و فواید آن     36
2-9. مهارت های مورد نیاز مدیران     39
2-9-1. مهارت ادراکی     39
2-9-2. مهارت انسانی     41
2-9-3. مهارت فنی     48
2-9-4. مهارت حرفه ای     50
2-10. ارزش نسبی مهارتها در رده های مدیریت     66
2-11. اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف و رابطه     68
2-12. اثربخشی و کارایی مدیران آموزشی     69
2-13. مدل مفهومی تحقیق     70
ب) بخش دوم- پیشینه پژوهشی     71
تحقیقات داخلی     71
تحقیقات خارجی     75
پ) بخش سوم- خلاصه ونتیجه گیری     77
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه     81
3-1. روش تحقیق    81
3-2. جامعه آماری    81
3-3. نمونه آماری و روش انتخاب آن    82
3-4. ابزار اندازه گیری تحقیق    83
3-5. روایی و پایایی ابزارها    84
3-6. شیوه تجزیه و تحليل داده ها    85
3-7. شیوه ی اجرا    86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    88
الف) یافته های توصیفی    88
4-1. جنسیت    88
4-2. سن و سال    90
4-3. تحصیلات    91
4-4. سابقه مدیریت    92
4-5. رشته تحصیل    93
4-6. دوره/ محل اشتغال    94
4-7. مدیریت انتخابی/ انتصابی    95
ب) آماره های توصیفی و استنباطی سوال های تحقیق    96
سوال اول تحقیق    96
سوال دوم تحقیق    98
سوال سوم تحقیق    99
سوال چهارم تحقیق    101
سوال پنجم تحقیق    103
سوال ششم تحقیق    104
سوال هفتم تحقیق    105
سوال هشتم تحقیق    106
خلاصه    106
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه    109
5-1.  خلاصه یافته های مربوط به ویژگی های دموگرافیک    109
5-2.  خلاصه یافته های مربوط به سوال های تحقیق    111
سوال اول    111
سوال دوم    112
سوال سوم    113
سوال چهارم    114
سوال پنجم    115
سوال ششم    116
سوال هفتم    117
سوال هشتم    118
5-3. بحث ونتیجه گیری    118
5-4. محدودیت های تحقیق    121
5-5. پیشنهادهای تحقیق    121
5-5-1. پیشنهادهای کاربردی    122
5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی    123
منابع و مآخذ
منابع فارسی    125
منابع انگلیسی    132

منابع و مآخذ:

ابتسام، ابوضحی.(1390)، مدیریت مدرسه محور، ترجمه غلامرضا گرایی نژاد، علی اللهیار ترکمان، رخساره کاظم و طاهره عدل بند.چاپ اول، تهران: انتشارات مدرسه.

احمدی، علیرضا.(1378)، مدیریت در مدارس، تبریز: انتشارات احرار.

احمدی، عباداله و دوست محمدلو، حکیمه.(1388). بررسی رابطه مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران با میزان اثربخشی دبیرستان های ناحیه یک شهر شیراز، پایان نامه فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرو دشت.

افشاری، مصطفی، هنری، حبیب و غفوری، فرزاد.(1389)، بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای سرار کشور، مدیریت ورزشی، شماره 5: 125-105.

احمدي كافي ، عليرضا. (1378)، مديريت در مدارس، تبريز: انتشارات احرار.

امینیان، اسدالله،(1381)، بررسی میزان برخورداری مدیران مدارس متوسطه شهر کامیاران از مهارت های ادراکی، انسانی و فنی و رابطه آن با اثربخشی آنها از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 81-80، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

انتصاری، ناهید.(1379). بررسی نیازهای آموزشی در سه مهارت های فنی، انسانی و ادراکی و ارائه الگوی مناسب برای آموزش ضمن خدمت به مدیران مدارس راهنمایی دخترانه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران.

انصاري پور، علي.(1373)، بررسي نظرات مديران و معلمان شهر اصفهان در باره عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مديران ابتدائي، پايان نامه فوق ليسانس، تهران، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.

الوانی، سید مهدی.(1376). مدیریت عمومی، چاپ دهم، تهران: نشر نی.

الواني، سيد مهدي. (1372)، مديريت عمومي، چاپ ششم، تهران: نشر ني.

بختياري، ابوالفضل.(1382)، ويژگي هاي مدير و مدرسه­ي كارا و اثربخش، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره 32.

بهرنگي، محمد رضا.(1381). مديريت آموزشي و آموزشگاهي. تهران: كمال تربيت.

بیرانوند، علی.(1379)، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و میزان کارایی مدیران مدارس راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.

بیگدلی، الیاس.(1380). نیازسنجی و ارائه چارچوب کلی آموزش مدارس راهنمایی شهرستان خدابنده. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

پرداختچي، محمدحسن.(1372)، منابع اقتدار راهنمايان آموزشي، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره 8 .

پرداختچی، محمدحسن.(1374). مدیریت آموزشی به عنوان قلمرو حرفه ای، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 13.

پرهيزگار، كمال. (1368) ، روابط انساني در مديريت ، تهران: انتشارات اشراقي .

پورشامي، م.(1381). نقش ارتباط انساني در ميزان موفقيت مديران مقطع ابتدائي ناحيه 5 تبريز. پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی تبریز.

تورانی، حیدر.(1387)، مدیریت فرآیند مدار در مدرسه، چاپ هفتم، تهران: انتشارات تزکیه.

تورانی، حیدر.(1390)، مدیریت فرایند مدار در مدرسه، تهران: انتشارات تزکیه.

دفتر آموزش عمومي وزارت آ.پ. (1379)، راهبردهايي در مديريت آموزشگاهي، چاپ دوم، تهران: پيك سبز.

دراکر ، پیتر اف.(1390)، مدیریت، ترجمه حسین محبی، چاپ اول، تهران: انتشارات آوای نور.

Drucker , P. F .)1964). Managing  for  Results , Newyork  , Harper F Rowb.

Durbin & row. (1980). human relation a job oriented upproaeh. Prentice hall , Inc.

El sabaa.S.(2001)”.the skills and career path of an effective project manager”int j promanage 19.

Ewing , D . (1964) the knowledge of the executive , Harvard, Business, Review

Gilsing and G.M. Guysters. (2008). “Understanding novelly creation in   exploration networks structural and relational embeddedness jointly considered”, technovation 28, PP: 693-708.

Grriffin . R(1997) Manegement , Houghtin, Miffin , company .

Grriffin.R(2009)Manegement.Houghtin.miffin.company.

Heresy , P. K and Blanchard. H .(1988). Management of  Organization  Behaviour  Utilizing  Human Resources , Prentice , Hall   International  Edition.

 چكيده

هدف تحقيق حاضر، بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی( انسانی- فنی- ادراکی) با تأکید بر آموزش و پرورش بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه­ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه­ی آماري تحقيق شامل کلیه­ی مدیران(­مرد و زن­)، شاغل در آموزش و پرورش ناحیه­ی یک ارومیه است که از میان آنها نمونه ای به حجم 186 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز ، از پرسشنامه استفاده شده است. داده­های حاصل نیز، به دو شیوه­ی توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و . . .) و استنباطی (آزمون تی گروه های مستقل)، تحلیل آماری شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ، مدیران نمونه­ی آماری از مهارت های سه گانه مدیریتی در سطح متوسط به بالا برخوردار هستند؛ اما بین میانگین نمرات مدیران انتخابی و انتصابی تفاوت وجود دارد که این تفاوت برای مهارت ادراکی در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. همچنین، مدیران دو گروه نمونه آماری در میزان اثربخشی و کارایی با هم تفاوت دارند و این تفاوت در سطح خطای 05/0 معنی دار می باشد. نتیجه این که به احتمال 95% مدیران انتخابی در مقایسه با مدیران انتصابی از میزان اثربخشی و کارایی بالاتری برخوردار هستند.

کلید واژه­ها: مهارت های سه گانه مدیریتی، کارایی، اثربخشی، سازمان آموزش و پرورش.

فصل اول:   کلیات پژوهش

مقدمه:

مدیریت کار کردن با و به وسیله دیگران است؛ هرچند که مدیران وظایف گوناگونی بر عهده داشته و فعالیت های متنوع و پیچیده ای انجام می دهند، هیچ مدیری نمی تواند برای انجام کارهای مربوط به شغلش تنها بر کوشش های فردی خود اکتفا کند؛ بر این اساس داشتن مهارت و توانایی های مختلف برای مدیران صرف نظر نوع فعالیت و مأموریت سازمانشان ضرورت پیدا می کند. مدیر باید قادر باشد برای همه­ی کارهای مربوط به حیطه وظایف خود و سایر زیردستان برنامه ریزی کند، دست به سازماندهی امور مختلف بزند، هماهنگی لازم را برای دستیابی به اهداف مشخص ایجاد نماید و کارایی[1] و اثربخشی[2] سازمان را در دستور کار خود قرار دهد. در تمام این فعالیت ها مدیران از مهارت هایی بهره می گیرند که در اصطلاح به آنها مهارت های مدیریتی گفته می شود(روغنی و همکاران،1388).

عمومی ترین و مورد پذیرش ترین طبقه بندی از مهارت های مدیران توسط رابرت کاتز[3] ارایه شده است. کاتز ، مهارت را به توانایی هایی که در نحوه­ی انجام وظایف ذاتی نیست ولی قابل پرورش است، تعریف می کند. وی مدیر را کسی می داند که اعمال دیگران را هدایت می کند و مسئولیت تحقق هدف های خاصی را بر عهده دارد. لازمه­ی مدیریت مؤفق داشتن مهارت های سه گانه فنی[4]، انسانی[5] و ادراکی[6] است( علاقه بند، 1375).

از طرف دیگر، اثربخشی و کارایی هر سازمان تا حد بسیار زیادی به نحوه­ی مدیریت و کاربرد دقیق و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد. بدیهی است تحقق چنین امری با استفاده از مهارت های مدیریتی امکان پذیر است. آموزش رسمی مدارس، همچون سایر مراکز آموزش رسمی با در اختیار داشتن مدیران، مربیان، تجهیزات و امکانات درصدد تحقق اهداف آموزشی و پرورشی هستند. اما بی شک دستیابی به چنین اهدافی مستلزم هدف گذاری دقیق، برنامه ریزی آموزشی و درسی، سازماندهی صحیح و در نهایت اجرای مؤثر برنامه هاست که همه آنها در گرو مهارت و توانایی مدیران است. به عبارت دیگر، اثربخشی و کارایی هر سازمان به میزان دانش و مهارت مدیران آن بستگی دارد(هرسی و بلانچارد، 1375).

لذا، در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه اثربخشی و کارایی مدیران انتخابی و انتصابی آموزش و پرورش با توجه به مهارت های سه گانه آنها پرداخته می شود.

بیان مسأله:

عملکرد مدیران در سازمان ها برای انجام رسالت و مسئولیت ها و تحقق اهداف سازمان بالاخص در نظام آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین سازمان در هر جامعه به لحاظ تأثیری که بر عملکرد سایر عوامل سازمانی دارد، مورد توجه صاحب نظران بوده است. یکی از راه هایی که توسط آن عملکرد مدیران مورد توجه قرار می گیرد، مشاهده آنها از زاویه­ی مهارت هایی است که برای تأمین مؤفقیت آمیز اثربخشی و کارایی لازم است. ” کاتز” مهارت های مورد نیاز مدیران را با دسته بندی در سه طیف فنی، انسانی و ادراکی مورد مطالعه قرار داده است(علاقه بند، 1375).

مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در به کار بردن ابزار و فنون ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می شود. دانش، فنون و روش های برنامه ریزی، بودجه بندی، کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی، کارپردازی و غیره از جمله مهارت های فنی هستند که می توان در آنها به بالاترین درجه قابلیت و شایستگی دست یافت. زیرا این نوع مهارت، دقیق، مشخص، دارای ضوابط عینی و قابل اندازه گیری است. مهارت های فنی مورد نیاز مدیران آموزشی، علاوه بر موارد فوق، شامل مهارت و تبحر در برنامه ریزی آموزشی، راهنمایی آموزشی، فنون و روش های تدریس و فنون اداری و مالی آموزش و پرورش است. مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت به کارگیری افراد سازمان و شرکت خود مدیر به منزله عضوی از گروه برای انجام فعالیت های مشترک و هماهنگ و ایجاد تلاش و کوشش های جمعی برای نیل به اهداف سازمان. مهارت انسانی توانایی مدیر در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و مهارت برخورد با انسان هاست. مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی است؛ یعنی کار کردن با مردم در مقابل کار کردن با اشیاء . مهارت انسانی مستلزم آن است که مدیر اعتماد به نفس داشته باشد، به دیگران اعتماد کند، به عقاید، احساسات و ارزش های آنها احترام بگذارد، آنان را درک کند و بتواند محیط امن برای جلب مشارکت دیگران فراهم سازد. مهارت انسانی وجه مشترک سطوح مختلف مدیریت است؛ مدیر آموزشی باید دارای مجموعه قابل توجهی از مهارت های انسانی باشد؛ از طرفی کنش و واکنش متقابل با مردم و حساسیت نسبت به انگیزه ها، انتظارات و رفتارهای آنان کمک می کنند تا شخص به مرور بتواند علل و عوامل شکل دهنده رفتار افراد انسان را درک کرده ، راه و رسم کار کردن با مردم و اثرگذاری بر رفتار آنها را بیاموزد. همه این موارد به مهارت ادراکی مربوط می شود. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند محیط آموزشی را بشناسد، روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند، اولویت های آموزشی را تشخیص دهد، تصمیمات موثر اتخاذ کند و با اقدامات خود بهترین نتیجه را عاید نظام آموزشی سازد، باید از مهارت ادراکی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد(خدادی و حسومی، 1391).

از آنجایی که آموزش و پروش از مهم ترین نهادهای اجتماعی به حساب می آید، بنابراین، کیفیت  فعالیت های سایر نهادها به میزان زیادی به چگونگی عملکرد آن بستگی دارد. مفهوم عملکرد، با كارایي و اثربخشي تعریف شده است؛ چون اثربخشي بيانگر ميزان دستيابي به اهداف است و كارایي به این موضوع اشاره دارد كه منابع از نظر اقتصادي، چگونه براي كسب هدف به کار رفته اند، مي توان آنها را دو بّعد مهم عملکرد دانست؛ از این رو، عملکرد تابعي از كارایي و اثربخشي فعاليت های صورت گرفته است. برای اینکه مدیریت آموزشی به کارایی و اثربخشی نظام آموزشی منجر شود، توجه به مهارت های سه گانه­ی مدیران امری اجتناب ناپذیر است؛ لیکن نتایج برخی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه حکایت از وجود کمبودها و مشکلات گوناگون دارد. چنانکه دلخوش کسمایی(1381)، در پژوهشی به بررسی رابطه مهارت های سه گانه مدیران دبیرستان های شهر تهران پرداخته و به این نتیجه رسید که مهارت های یاد شده برای مدیران در انجام بهتر وظایف جهت نیل به اثربخشی مدارس ضروری است و بین مهارت های سه گانه مدیران با اثربخشی رابطه­ی مثبت معنی داری برقرار است. افشاری و همکاران(1389)، در بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور به این نتیجه رسیدند که بین مهارت های سه گانه­ی مدیران تفاوت معنی دار وجود دارد و اولویت این مهارت ها برای مدیران به ترتیب شامل مهارت انسانی، ادراکی و فنی است. پژوهش های بیگدلی(1380) و سیدشجاع(1385)، مؤید آن است که نیازمندی مدیران در زمینه­ی مهارت های مدیریتی به ترتیب مهارت فنی، ادراکی و انسانی است. خدادی و حسومی(1391) نیز در بررسی رابطه­ی بین میزان مهارت های سه گانه­ی مدیران با اثربخشی آنان از نظر دبیران دبیرستان های دخترانه شهر ساری، به این نتیجه رسیدند که مدیران در هر سه مهارت نیاز به آموزش دارند، به ویژه توجه به مهارت فنی و انسانی مدیران امری ضروری می باشد. در ضمن بین مهارت های سه گانه­ی مدیران و اثربخشی آنها رابطه­ی مثبت و معنی دار وجود دارد. هاسکو(2006)، مهارت های مورد نیاز برای رهبری را از ملزومات اصلی کار تیمی بیان کرده است. پنت و باروندی(2008) در پژوهشی بر لزوم اهمیت آموزش دانشگاهی مهارت های انسانی و فنی برای مدیران پروژه صحه گذاشتند. سامباسیوان و همکاران(2009) در پژوهشی نشان دادند که قابلیت های شخصی و مهارت های مدیریتی، ارتباط مثبتی با مهارت های شناخت فرصت ها دارد.

با عنایت به مطالب ذکر شده، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا در میزان اثربخشی و کارایی مدیران انتخابی و انتصابی آموزش و پرورش با توجه به مهارت های سه گانه آنها تفاوتی وجود دارد؟

1-2. اهمیت و ضرورت مسأله:

صلاحيت مديران از نظر مهارت هاي مديريتي يكي از عوامل استمرار موفقيت در هر سازماني است. اثربخشي و كارايي مديران، مستلزم داشتن مهارت هاي مديريتي است كه با به كارگيري آنها در موقعيت ها و جايگاه هاي مختلف سازماني مي توان به اين اهداف نائل شد(میرسپاسی،1370، نقل از افشاری وهمکاران، 1389).

آموزش هاي رسمي مدارس، همچون ساير مراكز آموزش رسمي، با در اختيار داشتن مديران، مربيان، تجهيزات و امكانات به دنبال تحقق هدف هاي آموزشي و پرورشی خود هستند .اما بي شك تحقق اهداف، مستلزم هدف­گذاري دقيق، برنامه ريزي تحصيلاتي، سازماندهي صحيح و در نهايت اجراي مؤثر برنامه هاي آموزشي است كه اين همه در گرو مهارت مديران است. به عبارت ديگر مي توان گفت كه تحقق هدف هاي آموزشي و پرورشی رابطه­ی نزديكي با اثر بخشي دارد و اثر بخشي مديران نيز به ميزان دانش و مهارت آنان بستگي دارد. لذا، مديران وقتي مي توانند به وظايف خود به نحو احسن عمل نمايند كه از دانش و مهارت مديريتي به اندازه­ی كافي برخوردار باشند. كارايي و اثر بخشي هر سازمان تا حد قابل ملاحظه اي به نحوه­ي مديريتي و كاربرد دقيق و مؤثر منابع انساني بستگي دارد و مدارس نيز از اين امر مستثني نيستند؛ چرا كه دانش آموزان در حقيقيت منابع انساني هستند كه خواهان محيطي سالم و پذيراي تكاپوهاي سازنده مي باشند. بنابراين، مديران آموزشی بايد به دانش و بينش لازم براي مواجه شدن و حل مشكلات محیط های آموزشی مجهز شوند(خدادی و حسومی، 1391).

در چند دهه­ی اخير ، نقش و اهميت مديريت بیش از پیش آشكار شده است. از طرف ديگر ، آموزش يكي از اركان توسعه­ی كشور و آموزش و پرورش است. لذا، جا دارد با انجام اين پژوهش و سایر پژوهش های مشابه ، نقش دانش و مهارت های مديران آموزشی در فراهم­آوري موقعيت آموزشی مناسب در مدارس روشن شود تا از اين طريق اقدامي در راستاي بهبود وضعيت مديريت آموزشي در مراكز آموزشي انجام گرفته باشد.

1-3.  اهداف تحقیق:

1-3-1. اهداف كلي:

هدف كلي اين تحقيق عبارت است از:

بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش با توجه به مهارت های مدیریتی( انسانی – فنی- ادراکی) آنها؛

1-3-2. اهداف اختصاصی:

1- تعیین مهارت های انسانی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛

2- تعیین مهارت های ادراکی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛

3- تعیین مهارت های فنی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛

4- تعیین اثربخشی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛

5- تعیین کارایی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛

6- مقایسه مهارت های سه گانه­ی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛

7- مقایسه اثربخشی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛

8- مقایسه کارایی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛

  1-4.  سوال های تحقیق:

1-4-1. سوال های اصلی تحقیق:

1-مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های سه گانه ی مدیریتی برخوردار هستند؟

2-مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان اثربخشی برخوردار هستند؟

3- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان کارایی برخوردار هستند؟

4-آیا بین مدیران انتخابی و انتصابی با توجه به مهارت های سه گانه و اثربخشی و کارایی تفاوت معنی دار وجود دارد؟

1-4-2. سوال­های اختصاصی تحقیق:

1- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های انسانی برخوردار هستند؟

2- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های ادراکی برخوردار هستند؟

3- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های فنی برخوردار هستند؟

4- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان اثربخشی برخوردار هستند؟

5- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان کارایی برخوردار هستند؟

6- آیا از دیدگاه افراد نمونه­ی آماری بر حسب جنسیت، بین مدیران انتصابی و انتخابی با توجه به مهارتهای سه گانه­ی مدیریتی آنها تفاوت معنی دار وجود دارد؟

7- آیا از دیدگاه افراد نمونه­ی آماری بر حسب جنسیت، بین مدیران انتصابی و انتخابی با توجه به اثربخشی آنها تفاوت معنی دار وجود دارد؟

8- آیا از دیدگاه افراد نمونه­ی آماری بر حسب جنسیت، بین مدیران انتصابی و انتخابی با توجه به کارایی آنها تفاوت معنی دار وجود دارد؟

[1] – Efficiency

[2] – Effectiveness

[3] – Katz

[4] – Technical skills

[5] – Human skills

[6] – Conceptual skills

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه شايستگي هاي مديريتي از منظر حضرت مولي الموحدين و تطبيق آن با مثنوي مولوي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122