پايان نامه بررسي و مقايسه اومانيسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تيموريه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و مقايسه اومانيسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تيموريه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 161 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي و مقايسه اومانيسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تيموريه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-01 بیان مسئله 5
1-02 سوالات تحقیق 5
1-3 0 فرضیه های تحقیق 6
1-04 اهداف تحقیق 6
1-05 پیشینه تحقیق 7
1-06 روش کار تحقیق 7
فصل دوم : اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ادبی مصر در قرن نوزدهم و بیستم میلادی
2-01اوضاع سیاسی مصر و تحولات حکومتی آن در قرن نوزدهم و بیستم 9
2-02اوضاع اجتماعی مصر در عصر عبدالصبور و عائشه تیموریه 12
2-03اوضاع اقتصادی مصرو تحولات صنعتی در عصر دو شاعر 14
2-04 اوضاع ادبی مصر در عصر دو شاعر 15
2-4-1 0 ادبیات و شعر معاصر عربی در قرن نوزدهم و بیستم 16
2-4-2 0 شعر مصر در قرن های نوزدهم و بیستم میلادی 17
2-4-3 0 نهضت نوگرایی در شعر 18
فصل سوم : شرح حال صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه
3-01 صلاح عبدالصبور 21
3-1-1 0 گذری بر زندگی صلاح عبدالصبور 21
3-1-2 0 اعتقادات صلاح عبدالصبور 23
3-1-3 0 جایگاه ادبی صلاح عبدالصبور 27
3-1-4 0 آثار شعری صلاح عبدالصبور 27
3-1-5 0 مرگ صلاح عبدالصبور 30
3-2 0 عائشه تیموریه 31
3-2-01 گذری بر زندگی عائشه تیموریه 31
3-2-02 افکار و عقاید عائشه تیموریه 33
3-2-3 0 جایگاه ادبی عائشه تیموریه 37
3-2-4 0 آثار شعری عائشه تیموریه 37
3-2-5 0 خصائص نثری عائشه تیموریه در خلال آثارش 39
3-2-6 0 مرگ عائشه تیموریه 42
فصل چهارم : بررسی معنا و مفهوم اومانیسم و سیر تاریخی آن
مقدمه 44
4-1 0 اومانیسم 45
4-02 دو نظریه درباره اومانیسم 46
4-3 0 اومانیسم و سیر تاریخی آن 47
4-4 0 اومانیسم و انسان گرایی در ادبیات عرب 50
4-5 0 انسان گرایی در شعر 51
فصل پنجم : مقایسه و بررسی وجوه اشتراک و افتراق مضامین اومانیسم در اشعار عبدالصبور و عائشه تیموریه
5-01 وجوه اشتراک مضامین اومانیسم در اشعار عبدالصبور و عائشه تیموریه 56
5-1-1 0 تجرد و خانواده 57
5-1-2 0 عشق 60
5-1-3 0 مرگ یا زندگی 63
5-1-4 0 صبر یا شکوه از مصائب روزگار 69
5-1-5 0 اجتماع یا فردیت 73
5-2 0 وجوه افتراق مضامین اومانیسم در اشعار عبدالصبور و عائشه تیموریه 78
5-2-1 0 ایمان یا انکار 78
5-2-2 0 انسانیت یا شرارت84
5-2-3 0 در پی رسیدن به سعادت یا رسیدن به پوچی 87
5-2-4 0 فقر یا رفاه اجتماعی 91
5-2-5 0 حزن یا نشاط باطنی 94
5-2-6 0 ظلم یا عدالت اجتماعی 98
فصل ششم : بررسی صناعات ادبی در اشعار عبدالصبور و عائشه تیموریه
مقدمه 106
6-1 0 بلاغت تشبیه 106
6-2 0 بلاغت استعاره 108
6-3 0 تشبیه در اشعار اومانیسمی عبدالصبور و عائشه تیموریه 110
6-3-1 0 تشبیه در اشعار اومانیسمی صلاح عبدالصبور 110
6-3-2 0 تشبیه در اشعار اومانیسمی عائشه تیموریه 114
6-4 0 استعاره در اشعار اومانیسمی عبدالصبور و عائشه تیموریه 121
6-4-1 0 استعاره در اشعار اومانیسمی صلاح عبدالصبور 121
6-4-2 0 استعاره در اشعار اومانیسمی عائشه تیموریه 129
نتیجه گیری و پیشنهادات 136
ملخص البحث 140
منابع و مآخذ 143
فهرست اعلام 149
چکیده انگلیسی II

فهرست منابع و مآخذ :

1-نهج البلاغه ، 1384 ه.ش ، ترجمه محمد دشتی ، موسسه انتشاراتی امام عصر ( عج )  .

2- ــــــــــ ، 1383 ه.ش ، ترجمه و شرح سیّد عینقی فیض الإسلام ، انتشارات فقیه ، تهران .

 

3-ابن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، 2004 م ، دارالعلم للطباعۀ و النشر و التوزیع ، بیروت ، الطبعۀ الأولی .

4-أبو حمدان ، سمیر ، 1376 ه.ش ، عناصر تأثیر گذار در بلاغت عربی ، ترجمه حسن دادخواه ، انتشارات دانشگاه چمران ، اهواز ، چ اول .

5-اسماعیل ، عزالدین ، 2007 م ، الشعر العربی المعاصر ، دارالعودۀ ، بیروت .

6-ــــــ، ــــــــ ، بی تا ، الشعر العربی قضایا و ظواهر الفنیۀ و المعنویۀ ، دار النهضۀ العربیۀ ، بیروت .

7-اسوار ، موسی ، 1381 ه.ش ، از سرود باران تا مزامیر گل سرخ ، انتشارات سخن ، تهران .

8-أمین ، مصطفی ، 1378 ه.ش ، البلاغه الواضحه ، موسسه الصادق للطباعۀ و النشر .

9-بدوی ، مصطفی ، 1969 م ، مختارات من الشعر العربی الحدیث ، مطبعۀ جامعۀ آکسفورد و دار النهار ، بیروت .

8-براون ، کالین ، 1384 ه.ش ، فلسفه و ایمان مسیحی ، ترجمه ی طاطه وس میکائیلیان ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران .

10-البقاعی ريا، شفیق ، 1990 م ، أدب عصر النهضۀ ، دار العلم للملایین .

11-بیضون ، حیدر ، 1993 م ، صلاح عبدالصبور قصیدۀ مصر الحدیث ، دار الکتب العلمیۀ ، بیروت ، الطبعۀ الأولی .

12-تیموریه ، عائشه ، بی تا ، دیوان شعر ، بی مکان .

13-جرجانی ، عبدالقاهر ، 1998 م ، اسرار البلاغۀ فی علم البیان ، دار الکتب العلمیۀ ، بیروت ، الطبعۀ الأولی .

14-جرداق ، جورج ، 1386 ه.ش ، اصول امام علی ( ع ) و اعلامیه ی حقوق بشر ، ترجمه سید هادی خسرو شاهی ، انتشارات فراهانی ، قم ، چاپ اول  .

15-حافظ ، محمد شمس الدین ، 1372 ه.ش ، دیوان شعر ، انتشارات علمی تهران .

16-حتی ، فیلیپ ، 1974 م ، تاریخ العرب ، دار عنذور ، القاهره .

17-الحمصی ، نعیم ، 1971 م ، الدائر فی الأدب العربی ، دار المأمون التراث ، دمشق .

18-حمود ، محمد ، 1996 م ، الحداثۀ فی الشعر العربی المعاصر ، الشرکۀ العالمیۀ الکتاب ، بیروت ، الطبعۀ الأولی .

19- خاقانی ، محمد ، 1371 ه.ش ، جلوه های بلاغت در نهج البلاغه ، بنیاد نهج البلاغه .

20-خضر ، عباس ، 1962 م ، الواقعیۀ فی الأدب ، بغداد .

21-خفاجی ، عبدالمنعم ، 1992 م ، قصۀ الأدب فی مصر ، دار الجیل ، بیروت ، الطبعۀ الأولی .

22-ــــــ ، ــــــــ ، 1998 م ، الأدب العربی الحدیث ، مکتبۀ الکلیات الأزهریۀ ، قاهره ، الطبعۀ الأولی .

23– خواسک ، أمیرۀ ، 1999 م ، رائدات الأدب النسائی فی مصر ، تقدیم د. عبدالرحمن عبدالعظیم ، مکتبۀ الأسرۀ .

24- الدسوقی ، عمر ، 1953 م ، فی الأدب الحدیث ، دار الفکر للطباعۀ و النشر ، قاهره .

25-الدّقاق ، عمر ، 1961 م ، الإتجاه قومی الشعر المعاصر ، جامعۀ الدول العربیۀ ، معهد الدراسات العربیۀ العالمیۀ .

26-دیویس ، تونی ، 1378 ه.ش ، اومانیسم ، ترجمه ی عباس مخبری ، نشر مرکز ، تهران .

27-رجائی ، نجمه ، 1381 ه.ش ، اسطوره های رهایی ، انتشارات دانشگاه فردوسی ، مشهد ، چاپ اول .

28- رکمیجان ، هرایر ، 1372 ه.ش ، جنبش های اسلامی در جهان عرب ، ترجمه ی حمید احمدی ، انتشارات کیهان ، تهران .

29-زرشناس ، شهریار ، 1378 ه.ش ، واژه نامه فرهنگی ـ سیاسی ، انتشارات کتاب صبح ، تهران .

30-زکی بک ، محمد أمین ، 1945 م ، مشاهیر الکرد و کردستان ، ترجمه آمنه کریمه ، دار الزمان للطبعۀ النشر و التوزیع ، دمشق .

31-الزوزنی ، أبوعبدالله حسین بن أحمد ، 1243 ه.ق ، شرح معلقاتسبع ، دار الجیل ، بیروت .

32-زیدان ، جرجی ، 1986 م ، مصادر الأدب النساء ، بیروت .

33-ـــــ ، ـــــــ ، 1957 م ، تاریخ اآداب اللغۀ العربیۀ ، دار الهلال ، بیروت .

34-زیاده ، می ، 1983 م ، عائشه تیموریۀ شاعرۀ الطلیعۀ ، مصادر الدراسات الأدبیۀ ، بیروت .

 

35-السحرتی ، مصطفی عبداللطیف ، 1984 م ، الشعر المعاصر فی ضوء النقد الحدیث ، دار الجیل  ، بیروت.

36– سیوطی ، جلال الدین عبدالرحمن ، 1363 ه.ش ، الإتقان فی علوم القرآن ، ترجمه مهدی حائری قزوینی ، موسسه انتشارات امیر کبیر .

37-شبلی ، أحمد ، 1986 م ، موسوعه التاریخ الإسلامیه ، مکتبۀ النهضۀ المصریۀ ، القاهره ، الطبعۀ السابعۀ .

38-شفیعی کدکنی ، محمد رضا ، 1380 ه.ش ، شعر معاصر عرب ، انتشارات سخن ، تهران  .

39– شمسیا ، سیروس ، 1373 ه.ش ، معانی وبیان ، انشارات دار العلم ، ج 4 .

40-الشوش ، محمد ابراهیم ، 1962 م ، الوان من الأدب الحدیث فی سودان ، الهیئۀ المصریۀ العامۀ الکتاب .

41-صانع پور ، مریم ، 1378 ه.ش ، مبانی معرفتی اومانیسم ، مجله قبسات ، تهران ، شماره 12 .

42-الصاوی ، أحمد ، 1985 م ، مفهوم جمال فی نقد الادبی ، أصوله و تطوره ، دار الکتب العلمیۀ ، بیروت .

43-ضیف ، شوقی ، 1990 م ، تاریخ الأدب العربی ، عصر الدول اللامارات مصر ، دار المعارف ، قاهره ، الطب,ۀ الرابعۀ .

44-ــــــ ، ـــــ ، 1961 م ، الأدب العربی المعاصر فی مصر ، دار المعارف ، قاهره .

45-طوسون ، عمر ، 2005 م ، صفحه من تاریخ مصر فی عهد محمد علی پاشا ، دار الکتب و الوثائق القومیۀ

46-عباده ، عبدالفتاح ، 1924 م ، عائشه عصمت تیمور ، مجله المقتطف .

47-عبدالجلیل ، ج . م ، 1376 ه.ش ، تاریخ ادبیات عرب ، ترجمه ی آ . آذرنوش ، نشر سپهر ، تهران ، چاپ سوم .

48-عبدالصبور ، صلاح ، 1998 م ، دیوان شعر ، دار العودۀ ، بیروت ، ج1 .

49-ــــــ ، ـــــــ ، 1998 م ، دیوان شعر ، دار العودۀ ، بیروت ، ج 3 .

50-عبدالعزیز عمر ، عمر ، 1990 م ، دراسات فی تاریخ العرب الحدیث المعاصر  ، دارالنهضۀ العربیۀ ، بیروت

51-عبدالفتاح عاشور ، سعید ، 1965 م ، ثورۀ شعب ، دار النهضۀ العربیۀ ، قاهره ، الطبعۀ الثانیۀ .

52- العسکری ، أبوهلال ، 1952 م ، الصناعتین ، دار الإحیاء الکتب العربیه ، الطبعۀ الأولی .

53-عصفور ، جابر ، 1983 م ، الصورۀ الفنیۀ فی التراث النقدی و البلاغی عند العرب ، الطبعۀ الأولی .

54-عقاد ، عباس محمود ، بی تا ، منشورات المکتبۀ العصریۀ ، بیروت .

55- الفاخوری ؛ حنا ، 1422 ه.ق ، الجامع فی التاریخ الأدب العربی ، منشورات ذوی القربی ، بیروت .

56-فاضلی ، محمد ، 1376 ه.ش ، دراسه و نقد فی مسائل بلاغیه هامه ، انتشارات فردوسی .

57-فهمی ، منصور ، 1945 م ، محاضرات عن می زیاده ، دار النهضۀ العربیۀ ، قاهره .

58-فواز ، زینب ، 1386 ه.ش ، الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور ، طبعۀ البولاق ، قاهره .

59-القمیحه ، مفید ، 1985 م ، الإتجاه الإنسانی فی الشعر العربی ، دار الافاق الجدید ، بیروت .

60- کحاله ، عمر رضا ، بی تا ، اعلام النساء فی عالمی العرب و الإسلام ، موسسه الرساله ، بیروت .

61– کروچه ، بندتو ، 1350 ه.ش ، کلیات زیبا شناسی ، ترجمه فواد رحمانی .

62– لوتسکی ، ولادیمیر ، 1369 ه.ش ، تاریخ ادبیات عرب در قرون جدید ، ترجمه پرویز بابایی ، مرکز نشر سپهر ، تهران .

63- مختاری ، محمد ، 1378 ه.ش ، انسان معاصر در شعر ، نشر توس ، تهران .

64– نبویان ، سید محمود ، 1381 ه.ش ، خدا محوری یا اومانیسم ، مجله رواق اندیشه ، شماره 13 .

65– نشأت ، کمال ، 1876 م ، أبوشادی و حرکۀ التجدید فی الشعر العربی الحدیث ، دار الکاتب العربی اطباعۀ و النشر ، قاهره .

66- نقاش ، رجاء ، 1992 م ، ثلاثون عاماً مع الشعراء ، دار السعاد الصباح ، کویت .

67 – هاشمی بک ، احمد ، 1373 ه.ش ، جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیع ، مکتبۀ المصطفوی .

68- هیکل ، محمد حسین ، 2000 م ، مقدمه دیون شوقیات ، دار العودۀ ، بیروت .

 

فرهنگ لغت ها :

1- آذرنوش ، آذرتاش ، 1388 ه.ش ، فرهنگ معاصر عربي فارسي ، انتشارات ني ، تهران ، چاپ دهم .

2- غفراني ، محمد ، دكتر مرتضي آيت الله زاده شيرازي ، 1377 ه.ش ، فرهنگ اصطلاحات روز ( فارسي – عربي ) انتشارات اميركبير ، تهران .

3- قيّم ، عبدالنبي ، 1382 ه.ش ، فرهنگ معاصر عربي فارسي ، فرهنگ معاصر ، تهران ، چاپ سوم .

چکیده  

اومانیسم یکی از بارزترین موضوعات شعری در عصر معاصر است که توجه شاعران و نویسندگان بسیاری را به خود جلب نموده است . در میان شاعران معاصر صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه در این زمینه از شهرت بسزایی برخوردارند . صلاح عبدالصبور درسال 1931 م در زقازیق مصر دیده به جهان گشود. وی تقریباً در باب تمامی اغراض شعری هنرورزی کرده است ؛ اما در خصوص دغدغه های بشری و تمایل به انسان گرایی ، دقت نظر ویژه دارد . او در اشعار اومانیسمی خویش از سختی ها و درد و رنج های زندگی سخن می گوید و در پایان دچار یأس و اندوه می شود ؛ زیرا امید و سعادت را نمی یابد . اما عائشه تیموریه ، از پیشوای نهضت ادبیات بانوان مصر بود که درسال 1840 م در قاهره متولد شد . وی در زمینه ی اشعار اومانیسمی ابیات فراوان ؛ اما پراکنده ای دارد که در دیوان و مجموعه اشعار وی به چشم می خورد و در نوع خود کم نظیر است . عائشه معتقد است که سعادت انسان در گرو حسن اخلاق و نگهداری و صیانت از نفس است و از سوی دیگر برترین عامل سعادت انسان را پناه بردن به خداوند می داند . اومانیسم در ابیات هر دو شاعر ، گاه در یک مضمون مشترک چون خانواده ، عشق ، مرگ و زندگی ، شکوه از مصائب روزگار همراه می شوند و گاه یکی از دو شاعر مضامینی را بر می گزیند که دیگری کمتر بدان پرداخته است یا در آن اختلاف نظر دارد . از این رو عبدالصبور نسبت به عائشه بیشتر به مسأله ی درد و رنج انسان ، مشکلات عصر حاضر ، فقر اجتماعی و … پرداخته است حال آن که تیموریه توجه کمتری به این مسائل داشته است و درد و رنج و دغدغه ی او بیشتر ناشی از مشکلات و دردهای شخصی اوست .

کلید واژه : صلاح عبدالصبور ، عائشه تیموریه ، اومنیسم ، یأس و امید

مقدمه

سپاس خدایی که خورشید درخشان بلاغت را از مطلع روشن عبارات آشکار ساخت و شاخه ی فصاحت پر بار را با محسنات نیکو بهره مند ساخت . او را می ستایم که جادوی بیان را بر قلب ها مستولی ساخت و به واسطه ی ادبیات ، عقل را مسحور کرد .

آدمی و اموری که حول دغدغه و مشکلات وی می گردد همواره در طول تاریخ ذهن بشری را به سمت و سوهایی رهنمون می سازد که در پی راهی برای رهایی از آن متوسل به نیرویی ماوراء تصور انسان می گردد و آن نیرو چیزی جز قادر مطلق نمی باشد .

در این باب با واژه اومانیسم برخورد می کنیم که به معنای انسان گرایی یا انسان مداری است ؛ اما در باب معنای اصطلاحی آن ، چنان تنوعی وجود دارد که برخی از اندیشمندان گفته اند : واژه ی فلسفی اومانیسم ، همانند سایر اصطلاحات فلسفی که دوره های موازی ، تاریخی عقلی و کاربردی عمومی دارند ، از تنوع فراوانی تعاریف رنج می برد ، تعاریفی که وقتی آن ها را یک جا و در کنار هم لحاظ می کنیم ، به نظر می آید که هیچ فردی را نمی توان یافت که اومانیست نباشد . واژه ی اومانیسم ، ناظر به مجموعه ای از مفاهیم در باب طبیعت ، ویژگی های معرِّف ، نیروها ، تعلیم و تربیت و ارزش های افراد بشری است .

اما اومانیسم معنای عام و متداول نیز دارد که فراتر از یک جنبش ادبی – هنری بود ، بلکه عبارت است از ، یک شیوه ی فکری و حالت روحی که شخصیت انسان و شکوفایی کامل وی را بر همه چیز مقدم می شمارد ، و عمل موافق با این حالت و شیوه ی فکر . این معنا از اومانیسم ، یکی از مبانی و زیر ساخت های دنیای جدید به شمار می آید .

اومانیسم در عصر معاصر در میان شاعران گسترش یافت . در این عصر که دوره ی مهم و طلایی در ادبیات عرب محسوب می شود شاعران در باب مضامین اومانیسمی هنرنمایی کردند که از جمله آن ها می توان به صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه اشاره کرد . مضامینی که این دو شاعر بیشتر بدان پرداخته اند حزن و اندوه ، سختی ها و مصائب روزگار ، فقر اجتماعی ، تنهایی و غربت ، ظلم و ستم حکومت حاکم ، رهایی از پوچی و رسیدن به سعادت می باشد .

نوشتار حاضر مقایسه ای است میان صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه در خصوص مضامین اومانیسم که از پنج فصل تشکیل شده است . فصل اول در برگیرنده ی کلیّات تحقیق است ، و فصل دوم به بررسی اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ادبی عصرشان پرداخته شده است ، و فصل سوم زندگی نامه و احوال شعری دو شاعر بیان گردیده است ، و فصل چهارم به بررسی معنا و مفهوم اومانیسم و سیر تاریخی آن  پرداخته است ، و فصل پنجم به بررسی و مقایسه ی اشتراک و افتراق مضامین اومانیسم در اشعار هر دو شاعر مذکور پرداخته است ، و فصل ششم که فصل پایانی می باشد  به بررسی برجسته ترین صناعات ادبی در اشعار اومانیسمی عبدالصبور و تیموریه اختصاص یاقته ایت تا بدین وسیله میزان مهارت شاعران را در این زمینه به نمایش بگذارد . این فصل نیز از دو بخش تشکیل شده است ، در بخش اول تشبیه و در بخش دوم استعاره در اشعار آن دو مورد بررسی قرار گرفته است .

فصل اوّل

کلیّات تحقیق

بیان مسأله

آن گاه که معمار هستی با قدرت لایزال خود طرح آفرینش کائنات را پی افکند و کاخ وجود برافراشت انسان را به عنوان جانشین و امین خود آفرید و مسلماً آن چه باعث دوام و بقای جهان هستی شده است ، زندگی انسان و حیات اوست . با توجه به این امر شاعران بسیاری به این مسأله توجه داشته اند و انسان و حیات او را از دیدگاه خود تعبیر نموده اند . بر اساس آن چه که درباره ی شعر و شخصیت صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه نوشته شده در می یابیم که این دو شاعر معاصر مصری بیش از شاعر دیگری توانسته اند ، مسأله ی انسان و حیات او را به خوبی درک کنند و احساسات خود را در قالب های مختلف به تصویر بکشند . لذا در این پایان نامه سعی نگارنده بر آن است تا با بررسی تألیفات صورت گرفته پیرامون شخصیت و آثار هر دو شاعر، جایگاه انسان و زندگی را در اشعار صلاح عبداالصبور و عائشه تیموریه مورد بررسی و مقایسه قرار دهد .

1-2 0 سوالات تحقیق

آیا عائشه تیموریه و صلاح عبدالصبور در مسأله ی غم تنهایی و غربت انسان و اندوه با هم اتفاق نظر دارند ؟

صلاح عبدالصبور راه رهایی انسان از مشکلات و غم و اندوهش را در چه می داند ؟

عائشه منبع رهایی بخش بشر را از مشکلات زندگی و غم و اندوه انسان را در چه می داند ؟

صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه برای درک بهتر مفاهیم اومانیسمی در اشعارشان از کدام صنایع ادبی استفاده کرده اند ؟

  0 فرضیه های تحقیق

 صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه در اشعارشان مشکلات جوامع انسانی از قبیل فقر ، غم و اندوه ، نا امیدی و … را به تصویر می کشند .

هر دو شاعر در بیان احساسات انسان دوستانه ی خود از قبیل غم تنهایی و غربت انسان ، نا امیدی ، شکایت از روزگار ، با هم اشتراک دارند .

وجه افتراق عائشه تیموریه و صلاح عبدالصبور در این است که عائشه در اشعارش پناه بردن به خداوند را راه رهایی بخش بشریت می داند ، حال آن که عبدالصبور همدردی با هم نوع خود و امیدواربودن به زندگی را منبع رهایی بخش بشریت بر می شمرد .

صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه برای درک بهتر مفاهیم اومانیستی در شعرشان از تشبیه و استعاره استفاده کرده اند .

1-4 0 اهداف تحقیق

آشنایی با زندگی و شخصیت صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه .

شناخت اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ادبی عصر هر دو شاعر .

بررسی مضامین اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه .

بررسی وجوه اشتراک و افتراق اومانیسم دراشعار هر دو شاعر .

 1-5 0 پیشینه تحقیق

با توجه به مطالعات مقدماتی از طریق سایت های اینترنتی و کسب اطلاعات از دانشگاه های مختلف در سطح کشور و اساتید محترم به این نتیجه رسیدیم که تاکنون پژوهشی در مورد اشعار عائشه تیموریه و صلاحعبدالصبور در خصوص مسأله اومانیسم به عمل نیامده است و موضوع این پایان نامه در نوع خود ، کاری نو به حساب می آید؛ البته در مورد این دو شاعر در زمینه های دیگر مقالات و پژوهش های دیگری صورت گرفته که از جمله ی آن می توان به پایان نامه ی انسان معاصر در اشعار صلاح عبدالصبور که توسط خانم میترا بشیری در دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه دفاع شده است  و پایان نامه بررسی مضامین شعری عائشه تیموریه که توسط خانم سمیه محمدی در دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه دفاع شده اشاره نمود .

1-6 0 روش کار وتحقیق

الف : روش گرد آوری اطلاعات : این تحقیق یک تحقیق کتابخانه ای است که به روش توصیفی – نظری تکیه دارد وبا استفاده از کتاب ها ، مقاله ها ومجله های معتبر عربی به انجام رسیده است .

ب : ابزار گردآوری : فیش برداری از متون دسته اول ودوم مرتبط با موضوع .

ج : روش تجزیه وتحلیل اطلاعات : پس از جمع آوری مطالب ، اطلاعات مورد نظر در فصل های مختلف مطابق با ترتیب و برنامه ریزی تحقیق مرتب شده است ومـورد تحلیل وبررسـی قرار گرفته است .

در این پژوهش نگارنده جهت بدست آوردن منابع، تلاش فراوانی نموده است ، به این صورت که ابتدا دیوان هر دو شاعر را مطالعه نموده ، سپس مضامین انسان گرایی را در اشعار این شاعران مورد تحلیل و بررسی قرار داده است

فصل دوم

اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ادبی مصردر قرن نوزدهم و بیستم

      با بررسي تحولات سياسي و مطالعه مضامين شعري و مكاتب ادبي در كنار یکدیگر این نتیجه را در بر خواهد داشت ، وضعیت سیاسی یک کشور در آفرینش مکاتب ، نگرش ها و گرایش های مختلف ادبی ، هنری و فرهنگی تأثیر دارد . دو واقعه ی بزرگ ، حمله ی ناپلئون بناپارت به کشور مصر و حکومت موروثی خاندان محمد علی پاشا در این کشور تأثیر شگرف و غیر قابل انکاری بر اوضاع سیاسی ، اجتماعی و حتی ادبی این کشور گذارد ؛ تا آن جا که می توان این وقایع را بزرگ ترین عوامل در ایجاد نهضتی همه جانبه در مسیر گذر تاریخ مصر دو شاعردانست .

2-1 0اوضاع سیاسی مصر و تحولات حکومتی آن در قرن های نوزدهم و بیستم

نگارنده ی این پایان نامه برای درک و تفهیم بهتر رویدادهای سیاسی کشور مصر نگاهی مختصر و گذرا به اوضاع سیاسی این کشور خواهد داشت .

در اواخر قرن هجدهم میلادی پس از آن که عوامل فساد در حکومت عثمانی افزایش می یابد کشورهای عرب که احساس می کنند دولت عثمانی در آستانه ی فروپاشی قرار گرفته است درصدد تصرف ممالیک آن بر می آیند ، بر این اساس فرانسه تصمیم می گیرد مصر را اشغال نماید تا هم حکومتش را توسعه دهد و هم ارتباط انگلستان با هندوستان را قطع کند ، از این رو در سال 1798 م ناپلئون بناپارت حمله ی خود را به مصر آغاز می کند . حمله اگرچه ظاهراً فاتحانه و اشغال گرانه بود ؛ اما مصر را از آن آشفتگی و نابسامانی های دوره ی ممالیک و عثمانی و مفاسد اخلاقی و ظلم بی حد و حساب نجات داد و به اوضاع آشفته و نابسامان کشور سروسامان بخشید و مصر را از خواب غفلت عمیقی که سالیان درازی در آن فرو رفته بود بیدار کرد .( الفاخوری ؛ 1422 : 645 )

اگرچه ناپلئون اصلاحات و اقدامات بسیاری را در مصر انجام داد ؛ اما بیشتر از سه سال در مصر باقی نماند . پس از ترک مصر توسط ناپلئون بعضی از سربازانش با ارتش محمد علی پاشا در آمیختند و سیاست جنگ با انگلستان و دولت عثمانی را با هم ادامه دادند . بعد از ناپلئون ، مصریان مقام عالی پادشاهی را به محمد علی پاشا موسس جدید مصر بخشیدند و او سرور جدید مصر شد . ( حتی ؛ 1974 : 822 )

لشکرکشی های او به کشورهای سوریه و سودان ، موجب دخالت بیگانگان از جمله انگلیس شد . با شکست او از دولت عثمانی و حمایت انگلیس در سال 1840م بار دیگر مصر تحت سلطه ی کشور انگلیس قرار گرفت . بعد از محمد علی زمام به دست پسرش ابراهیم پاشا افتاد ؛ اما او سه ماه بعد در سال 1868 م از دنیا رفت و بعد از او نوه ی محمد علی یعنی عباس پاشا قدرت را به دست گرفت . ( ضیف ؛ 1990 : 43 )

عباس پاشا از سال 1848 م تا سال 1858 م زمام امور را به دست داشت و پس از او عمویش سعیدپاشا حکمران مصر شد . چندی نگذشت که وی نیز در سال 1863م درگذشت و بعد از او اسماعیل پاشا فرزند ابراهیم پاشا جانشین او شد . وی بر اثر تکمیل کردن پروژه ی عظیم کانال سوئز با اعلام ورشکستگی در سال 1879 م اسکندریه را ترک کرد و بعد از او توفیق پاشا جانشین او شد . توفیق برای مقابله با مشکلات اقتصادی راه حل های مختلفی را امتحان کرد ؛ اما نتیجه ای نگرفت و این زمانی بود که بریتانیا وارد مصر شد و نیروهای خود را وارد اسکندریه کرد و قاهره را اشغال کرد . ( خفاجی ؛ 1998 : 125 )

این عمل موجب خشم و نارضایتی مردم شد و سرانجام قیام ملی در سال 1882م به رهبری احمد عرابی ، رهبر انقلابی مصر شکل گرفت . در پی نفوذ عرابی در مصر و مخالفت او با خدیوی ، نیروهای انگلیسی وارد مصر شدند و خلیفه ی عثمانی هم طی بیانیه ای عرابی و طرفدارانش را یاغی و متهم به خیانت به اسلام و ملت مصر کرد . سرانجام شورش عرابی در چهارم سپتامبر 1882م  با تسلیم شدن عرابی پاشا سرکوب شد . با شکست این جنبش مصر به صورت مستعمره ی بریتانیا درآمد ؛ اما هیچ گونه تغییری در وضع حقوقی بین الملل آن تا سال 1914 م داده نشد . ( لوتسکی ؛ 1369 : 219 )

در سال 1907 حزب الوطن تأسیس شد و جنبش مبارزه با استعمار وارد مرحله ی جدیدی شد و مصطفی کامل حقوقدان معروف مصری ، رهبری آن را بر عهده داشت ؛ اما دیری نپایید که او در سال 1908 م درگذشت و محمد فرید جانشین او شد و به مبارزه با استعمار ادامه داد تا اینکه در سال 1910 م توسط نیروهای استعماری زندانی و از مصر تبعید شد . ( عبدالعزیز عمر ؛ 1990 : 370 )

با آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 م و حمایت دولت عثمانی از آلمان و انگلیس ، مصر رسماً تحت الحمایه ی این کشورها قرار گرفت ، و آن را از سیطره ی خلفای عثمانی خارج کردند و عباس حلمی را از حکومت عزل و حسین کامل را به جانشینی او برگزیدند . از آن جا که او قدرت خود را مدیون انگلیس می دانست ، مجری دستورات آن ها شد . با مرگ حسین کامل در سال 1917 م احمد فواد بر اریکه ی قدرت نشست که دست کمی از سلف خود نداشت . (عاشور ؛ 1965 : 93 )

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول در سال 1918 م و ادامه ی سلطه ی انگلستان بر مصر ، جنبش استقلال طلبانه ی مصر تحت رهبری سعد زغلول ، سیاستمدار آگاه ، وارد مرحله ی تازه ای شد . او طی ملاقاتی با کمیسر عالی بریتانیا در مصر و به نمایندگی از طرف حزب الوفد خواستار شرکت در کنفرانس صلح پاریس در سال 1919 م و استقلال کشورش شد ؛ اما حکومت انگلیس با او مخالفت و او را به جزیره مالت تبعید کردند . سرانجام مردم مصر علیه استعمار گران انگلیسی شوریدند تا این که حکومت انگلیس مجبور شد رهبران جنبش را آزاد کند تا در کنفرانس صلح پاریس شرکت نمایند . ( شبلی ؛ 1986 : 496،495 )

در سال 1923 م قانون اساسی مصر ، تدوین و انتخابات برگزار شد که حزب الوفد اکثریت کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دادند و سعد زغلول به نخست وزیری رسید ؛ اما ملک فواد که شخصی مستبد بود یارای تحمل و اجرا کردن قانون اساسی پارلمان منتخب مردم را نداشت و در سال 1925 م قانون اساسی را لغو و پارلمان را منحل کرد و بار دیگر استبداد و نابسامانی مصر را فرا گرفت و استعمارگران انگلیسی به دخالت خود در امور داخلی مصر ادامه دادند . ملک فواد با منحل کردن پارلمان موجب دخالت بیگانگان از جمله انگلیس شد ، این وضعیت تا سال 1952 م همچنان ادامه یافت تا این که انقلاب سال 1952 م که در آن مردم مصر به همراهی ارتش علیه استعمارگران انگلیس و حامیان آن ها شوریدند و جمهوری عربی مصر را تشکیل دادند ، ادامه پیدا کرد .

جمال عبدالناصر انقلاب مصر را در سال 1952 م رهبری کرد و اقدامات مهمی انجام دادکه از جمله ی آن ها تدوین قانون کشاورزی مصر بود ، وی همچنین اولین برنامه ی  پنج ساله ی رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی مصر را در سال 1960 م وضع کرد .

بنابراین انقلاب سال 1952 م مصر را در اقدام جهت آزاد سازی دولت و ملت از دست استعمار تشویق کرد و سیاست بی طرفی مثبت مبدأ اساسی در سیاست خارجی مصر شد . ( عبدالعزیز عمر ؛ 1990 : 491 )

بعد از مرگ ناصـر در سال 1970 م و به قدرت رسیـدن انـور سادات بود که قانون اساسی سال 1971 م اسلام را دین رسـمی و شریعـت را منـشأ قانون گذاری اعلام کرد . وی در سال 1980 م نیز ترور شد و به دنبال ترور او جنگ های پراکنده ایی عمدتاً در شهر إسیوط میان مبارزان و نیروهای امنیـتی صورت گرفت . این سیاسـت فشار و سرکوب نیز در دوران حسـنی مبارک ادامه پیدا کرد . ( رکمیجان ؛ 1372 : 133 )

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122