پايان نامه بررسي و مقايسه روش هاي برگشت به حالت اوليه در خشکي و آب پس از يک فعاليت شديد بي هوازي بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب شناگران نخبه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و مقايسه روش هاي برگشت به حالت اوليه در خشکي و آب پس از يک فعاليت شديد بي هوازي بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب شناگران نخبه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 90 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي و مقايسه روش هاي برگشت به حالت اوليه در خشکي و آب پس از يک فعاليت شديد بي هوازي بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب شناگران نخبه  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- بيان مسأله    4
1-2- ضرورت و اهميت تحقيق    8
1-3- اهداف تحقيق    9
1-3-1- هدف کلی    9
1-3-2- اهداف اختصاصی    9
1-4- فرضيات تحقيق    9
1-5- تعاریف مفهومي متغير¬ها    10
1-5-1 برگشت به حالت اولیه    10
1-5-2- لاکتات    10
1-5-3- اسید¬لاکتیک    10
1-5-4- ضربان قلب     10
1-5-5- فعالیت ورزشی بی¬هوازی     10
1-6- تعاریف مفهومي متغير¬ها    10
1-6-1- شناگرنخبه    10
1-6-2- برگشت به حالت اولیه در آب    11
1-6-3- برگشت به حالت اولیه در خشکی    11
فصل دوم:
2-1- مقدمه    13
2-2- مفاهیم بنیادی    13
2-2-1- ضربان قلب    13
2-2-2- دستگاه هاي مختلف تولید کننده انرژی در بدن    14
2-2-3- چگونگی تولید و انتقال انرژی در بدن    15
2-2-4- فعالیت بی¬هوازی وگلیکولیز    15
2-2-5- اسيدلاكتيك     17
2-2-6- کنترل متابولیسم اسید لاکتیک هنگام فعالیت ورزشی    19
2-2-7- لاکتات و انتقال آن    19
2-2-8- آستانه لاکتات (OBLA)     20
2-2-9- عوامل تاثيرگذار بر لاكتات و اثرات لاکتات     20
2-2-10- غلظت لاكتات خون: توليد در مقابل دفع    21
2-2-11- لاکتات و ورزش     22
2-2-12- دفع و اکسیداسیون اسید لاکتیک و لاکتات    23
2-2-13- سرنوشتهای اسید پیرویک     23
2-2-14- خستگی و علل آن    24
2-2-15- خستگي مرکزی، محیطی و خستگی موضعی عضلانی    26
2-2-16- خستگي و ساز و كار انقباضي    27
2-2-17- برگشت به حالت اولیه و مراحل آن    28
2-2-18- قرارداد¬های رشته ورزشی شنا برای تعیین سطح پاسخ لاکتات خون     29
2-3- مروري بر مطالعات انجام شده دربارة  تغییرات لاکتات در اثر
فعالیت¬های ورزشی    30
2-3-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور    31
2-3-2-مطالعات انجام شده در خارج از کشور    35
2-4- جمع¬بندی و نتیجه¬گیری    41
فصل سوم:
3-1- مقدمه    43
3-2- طرح تحقيق، بيان متغير¬ها و نحوه تغيير يا كنترل آنها    43
3-2-1- طرح تحقیق    43
3-2-2- متغیر¬های تحقیق    44
3-2-2-1- متغير مستقل    44
3-2-2-2- متغير¬هاي وابسته    44
3-2-2-3- متغیر مداخله¬گر    44
3-3- جامعه آماري، نمونه و روش نمونه¬گیری    44
3-4- ابزار و وسایل اندازه¬گیری    45
3-4-1- روش سنجش میزان لاکتات     45
3-5- روش اجرای تحقیق    45
3-6- برنامه تمرين    46
3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات     47
فصل چهارم
4-1- مقدمه    49
4-2- مشخصات توصیفی آزمودنی¬ها    50
4-3- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق    51
4-3-1- آزمون فرضیه اول    51
4-3-2- آزمون فرضیه دوم    54
فصل پنجم
5-1- مقدمه    57
5-2- خلاصه تحقیق    57
5-3- بحث و نتیجه¬گیری    58
5-3-1- تاثير نوع برگشت به حالت اوليه بر ميزان لاكتات خون    58
5-3-2- تاثير نوع برگشت به حالت اوليه بر ميزان ضربان قلب    60
5-3-3- نتیجه¬گیری کلی    62
5-4- محدودیت¬هاي تحقیق    63
5-5- پیشنهادات تحقیق    63
5-5-1- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق    63
5-5-2- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده    64
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی     65
منابع انگلیسی     70

منابع

– ابراهيم، خسرو؛ اصلان خاني، محمدعلي و صفدري، يزدان (1380). اثر دو هفته بي­تمريني بر آنزيم­هاي لاكتات دي هيدروژناز (LDH) و كراتين فسفوكيناز (CPK) خون كشتي­گيران. سال 9، شماره 3و4(پیاپی 20)، 71-65.

-آقا علی نژاد، حمید؛ قراخانلو، رضا و یوسفوند، سمیه (1387). برآورد توان بی­هوازی با آزمون پرش زیگزاگ جدید با نام آزمون بی­هوازی تربیت مدرس(TMAT).
فصل­نامه المپیک، سال شانزدهم، شماره 2 (پیاپی 42).

-ایزدی، مجتبی؛ اقدامی، انوش؛ خورشیدی، داوود؛ احمدی، صبا؛ دوعلی، حسین و کیانی، فاطمه (1387) اثر مکمل­سازي طولاني مدت ال- کارنيتين بر گلوکز و لاکتات پلاسما هنگام فعاليت ورزشي. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، دوره سیزدهم، 22-16.

-ایزدی، مجتبی؛ ناظم، فرزاد؛ ظریفیان، اصغر؛ اقدامی، انوش و خورشیدی، داود (1388) بررسی اثر تزریق هپارین بر غلظت­های گلوکز و لاکتات پلاسما هنگام فعالیت ورزشی زیر­بیشینه. فصل­نامه طب جنوب، سال دوازدهم، شماره 3، 197-189.

-ایزدی، مجتبی؛ ناظم، فرزاد؛ ظریفیان، اصغر؛ اقدامی، انوش و دو علی، حسین (1389). تاثیر مکمل­سازي ال- کارنیتین بر غلظت هاي گلوکز و لاکتات پلاسما و ظرفیت هوازي حین فعالیت زیر­بیشینه بر روي دوچرخه کارسنج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 13، شماره 1(شماره پیاپی 50)، 24-17.

-پرتو، عبدالحسین؛ امانی، صادق؛ اسلامی، رسول و بیاتی مهدی (1387). خستگی و فعالیت­های بدنی. تهران، انتشارات: آوای ظهور، چاپ اول.

– تامسون، رولند (1370). فیزیولوژی ورزشی دوران رشد، ترجمه گائینی، تهران، انتشارات: دانش افروز.

-تکو ویرو و مهیس ویرو (1386). پایش بیو­شیمیایی تمرین­هاي ورزشی. مترجمان: گائینی، عباسعلی؛ دبیدي  روشن، ولی الله؛ فرامرزي، محمد؛ چوبینه، سیروس و حقیقی و امیر حسین. تهران، انتشارات: سمت، چاپ اول.

-حامدی نیا، محمد رضا؛ یار احمدی، هادی؛ حسینی کاخک، علیرضا و حقیقی، امیر حسین (1389). اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتهاء، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره 17، شماره 2، 117-109.

-خالدی، ندا؛ گائینی، عباسعلی؛ کردی، محمد رضا و نعیمی­کیا، ملیحه (1388). ارتباط بین سرعت در نقطه چرخش لاکتات و مدت زمان ماندن در VO2 max هنگام دویدن با سرعت VO2 max v در دوندگان استقامتی و نیمه استقامتی حرفه ای. سال هفدهم، شماره 1(پیاپی 45).

-دارابی، شمسی؛ خامنه، سعید و حیدری، اکرم (1385). بررسي ارتباط غلظت پتاسيم و لاكتات خون بر فرايند تهويه در طي ورزش. مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد 9، شماره 3، 171-167.

– دشتي خويدكي، محمدحسن (1389). تاثير برنامه ورزشي منتخب بر روي تركيبات بدني و ضربان قلب دانشآموزان پسر 11 تا 13 سال. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره 13، شماره 6.

– رابرگز، رابرت آ و رابرتس، اسکات آ(2000). اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(انرژی، سازگاری­ها و عملکرد ورزشی)، ترجمه : گائینی، دبیدی روشن،جلد اول، تهران، انتشارات: سمت، چاپ چهارم.

-رستمی دیدار، هادی (1387). تاثیر مصرف مکمل اسید آمینه شاخه دار(BCAA) بر شاخصهاي غیر مستقیم تخریب عضلانی در دانشجویان پسر ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژي ورزشی دانشگاه تهران.

– رمضانی، علیرضا (1381). تآثیر سن بر تولید ودفع لاکتات خون در انواع بازیافت پس از 100 مترشنای سرعتی. فصلنانه المپیک، سال دهم، شماره 1و2 (پیاپی21)، 16-7.

-Abernethy, Bruce. Hanrahan. Stephanie, J. kippers. Vaughan. Mackinnon. Laurel, T and Pandy, Marcus (2004). The biophysical foundation of human movement, 2 nd, ed. Champaign: Human kinetics.

Abraham,W,M (1977). Factors in delayed muscle soreness. Med Sci Sport Exerc; 9 (1): 11-20.-

-A. Lindner, Dr . c, 1. P. Von Wittke. Dr, med vet. M.Schmald. J Kusserow. H. Summer Dr Habil and Dr med vet (1992). Maximal lactate concentrations in horses after exercise of different  duration and intensity. Equine nutrition and physiology society vol: 24; 170-184.

– Anderson and Scott Cameron(1986). Blood lactate reduction at three recovery intensities following severe rowing exercise. Br J Sports Med; 9:199-202 doi:10.1136/bjsm.19.4.199.

-Argyris, G. Toubekis, t and Savvas, P (2005). Influence of Different Rest Intervals During Active or Passive Recovery on Repeated Sprint Swimming Performance. Europian Journal of Applied Physiology. Vol: 93: 694-700.

– Armstrong, R. B., Warren, G. L  and Warren, J. A. (1991). Mechanisms of exercise-induced muscle fiber injury. Sports Medicine, 12, 184-207.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه دو روش متفاوت برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب شناگران نخبه بود. بدین منظور 16 دانشجوی پسر ورزشکار (با میانگین سنی88/2± 43/22سال، وزن03/11± 31/72 کیلو­گرم، قد93/5± 82/174 سانتی­متر، شاخص توده بدنی 59/2±32/25 کیلو­گرم بر متر­مربع به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. پروتکل تمرین شامل یک جلسه و طی مسافت 100 متر شنای قورباغه و با حد­اکثر توان فرد بود. نمونه­های خونی به مقدار 5 سی­سی از سیاهرگ بازوئی و در فواصل قبل، بلا­فاصله پس از تمرین و نیز پس از پایان مرحله برگشت به حالت اولیه به منظور اندازه­گیری میزان لاکتات خون گرفته­شد. همچنین شاخص ضربان قلب نیز در مراحل قبل، بلا­فاصله پس از تمرین و نیز پس از پایان مرحله برگشت به حالت اولیه اندازه­گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر با عامل درون گروهی، بین گروهی و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد(05/0p=). یافته­های آماری نشان داد که میزان لاکتات و ضربان قلب در بازگشت به حالت اولیه در آب نسبت به بازگشت به حالت اولیه در خشکی بسیار سریع­ترکاهش پیدا کرده است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می­دهد که برای باز گرداندن میزان لاکتات خون و ضربان قلب به حالت اولیه و آمادگی ورزشکاران جهت ادامه فعالیت، بازگشت به حالت اولیه در آب روش بسیار مفید و موثر­تری نسبت به بازگشت به حالت اولیه در خشکی بود.

واژه­ های کلیدی: بازگشت به حالت اولیه، فعالیت بی­هوازی، لاکتات خون، ضربان قلب، شنا­گر نخبه

فصل اول

مقدمه

برای رسیدن ورزشکار به اوج توانمندی در اجرا عوامل گوناگون فیزیولوژیکی، بیومکانیکی، تغذیه­ای و روانی اثر­گذارهستند. در هر سال صد­ها پژوهش در زمینه سازه­هایی که برساختار و اعمال سیستم­های تولید انرژی ورزشکاران مؤثر هستند، صورت می­گیرد. یکی از رشته­های ورزشی که دارای خصوصیات ویژه ای است و تحقیقات زیادی روی ورزشکاران، اجرای روش­ها و فنون مختلف آن به عمل می­آید، ورزش شنا است. تفاوت این ورزش با سایر ورزش­ها، در این است که ورزشکار از حالت قائم و معمولی به حالت افقی درمی­آید. ورزشکار هر روز ساعت­ها، با استفاده ازعضلات، اهرم­های استخوانی و محور­های چرخشی که مفاصل باشند، بر سیالی به نام آب، نیرو وارد می­آورد و مسافت­های طولانی را با روش­های مختلف می­پیماید. آب همواره شناگر را در حالتی ویژه و متمایز از سایر شرایط عادی قرار می­دهد، که مطالعه این ویژگی­ها، جالب توجه و از اهمیت زیادی برخوردار است (رمضانی، نیکبخت، امیر تاش، 1382).

دوره برگشت به حالت اولیه[1] پس از تمرین یا مسابقه یکی از مسائلی است که همواره ورزشکاران با آن درگیر بوده­‌اند. این دوره به زمانی گفته می‌­شود، که از لحظه پایان یافتن فعاليت تا رسیدن به حد فعالیت متابولیکی اولیه طول می‌­کشد. در این دوره حوادث متابولیکی گوناگونی در بدن رخ می‌­دهد که همه آنها در جهت بازسازی انرژی از دست رفته و ذخیره­سازی آن کار می‌­کنند. روند­های این دوره به اندازه روند­‌های دوره فعالیت اهمیت دارد (سندگل، 1372).

لاکتات[2] یکی از عوامل مرتبط با خستگی می­باشد، که طی فرایند گلیکولیز بی­هوازی تولید می­شود و چون انباشت آن با اسیدی شدن همراه است و اسیدی شدن با ایجاد خستگی همراه می­باشد، به عنوان شاخص همراه با اسیدی شدن اندازه گیری می­شود ( جیمز[3] و همكاران، 2008).

درسال­های اخیر، برخی از مربیان و فیزیولوژیست­های ورزشی با توجه به اهمیت تغییرات لاکتات خون هنگام فعالیت­های ورزشی، ازآن برای تعیین شدت و حجم تمرین مورد نیاز، برای ایجاد تحریکات تمرینی بهینه استفاده کرده­اند (گائینی، ظفری، 1384).

پژوهشگران در مرحله های متفاوت تمرین یا مسابقه، نسبت به اندازه­ گیری سطح لاکتات خون ورزشکاران و چگونگی تغییرات آن اقدام و تفسیر کرده­اند. یکی از مهمترین مرحله­ها، مرحله برگشت به حالت اولیه است. گاهی فاصله دو نوبت مسابقه یا تمرین آن­قدر طولانی نیست که زمان، خود­بخود بتواند مشکل بازسازی انرژی از دست رفته را حل کند. ناقص ماندن دوره برگشت به حالت اولیه بی­شک به کاهش توانایی در اجرای کار­های بدنی منجر خواهد شد (گائینی و ظفری، 1384).

اگر مدت و شدت دوره برگشت به حالت اولیه کافی نباشد، ممکن است که ورزشکار به عوارضی نظیر خستگی مزمن و سندرم بیش تمرینی دچار شود. این حالت، اغلب برکیفیت و کمیت اجرا و توانایی بدن تأثیر منفی خواهد گذاشت (رمضانی و همکاران، 1382).

مربیان شاخص­های گوناگون برای تعیین چگونگی مرحله برگشت به حالت اولیه به کار
می­برند. بعضی از آنها، سطح لاکتات خون یا عضله، سرعت و میزان برگشت آن به سطح آستانه بی­هوازی را ملاک قرار می­دهند. برخی دیگر، سطح لاکتات خون در زمان استراحت را شاخصی برای شروع فعالیت بعدی در نظر می­گیرند. مشاهده شده است که ورزشکاران رشته­های مختلف ورزشی، نسبت به سرعت برگشت لاکتات به سطح آستانه بی هوازی در دوره برگشت به حالت اولیه، واکنش­های متفاوتی دارند. بنا­بر­این، لازم است تحقیقات بیشتر و جامع­تری در این خصوص به عمل آید تا اطلاعات دقیق­تر و کاربردی­تری در اختیار مربیان و ورزشکاران قرار گیرد (رمضانی و همکاران، 1382).

برای حذف لاکتات از عضلات وگردش خون، به انرژی سوخت و سازی نیاز است که بخش عمده و اصلی آن، از راه دستگاه هوازی و در حضور اکسیژن تأمین می­شود (گائینی، ظفری، 1384).

نظر پژوهشگران درباره تأثیر تمرین، میزان لاکتات خون و برگشت به سطح اولیه متفاوت است. نتیجه برخی از تحقیقات نشان می­دهد که تمرینات ورزشی برای سازگاری بدن، باید به گونه­ای باشدکه با افزایش توان هوازی، از سرعت ومیزان تولید لاکتات کاسته شود. در برخی دیگر از پژوهش­ها گزارش شده است که در زمان برگشت به حالت اولیه، روش­هایی را باید به کار برد تا لاکتات[4] تشکیل شده با سرعت بیشتری دفع شود و سریع­تر به سطح آستانه بی­هوازی یا استراحت برگردد (رمضانی و همکاران، 1382).

تعداد دیگری ازپژوهشگران، به روش­هایی اشاره می­کنند که هر دو جنبه را در بر می­گیرد. آنها تقویت توان هوازی و بکار بردن روش­های خاص در زمان برگشت به حالت اولیه را برای سازگار شدن ورزشکار و آماده شدن فرد برای شرکت در رقابت­های پی­در­پی پیشنهاد
می­کنند (رمضانی و همکاران، 1382).

پژوهشگران، در روند تولید لاکتات پس از یک فعالیت شدید بی­هوازی اتفاق نظر دارند، اما در مورد سرعت کاهش لاکتات خون در دوره برگشت به حالت اولیه، بخصوص در مورد شناگران، نظریه روشنی ارائه نداده­اند (گائینی، ظفری، 1384).

بنابراین پژوهش حاضر روشی را که برای اولین بار روی شناگران نخبه ایرانی در دوره برگشت به حالت اولیه به­کار می­رود را مورد مطالعه قرار داد. در این روش، تغییرات ویژه سطح لاکتات خون و ضربان قلب شناگران، در رده­های سنی متفاوت مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

1-1- بيان مسأله

دوره برگشت به حالت اولیه به مرحله­ای گفته می­شود که از لحظه پایان کار یا ورزش تا رسیدن به شرایط اولیه یا حالت استراحت به طول می­انجامد. در این دوره، فرایند­های سوخت و سازی گوناگونی در بدن روی می­دهند، که همه آنها برای بازسازی انرژی از دست رفته و ذخیره­سازی آن بکار می­افتند. فرایند­های این دوره، به اندازه فرایند­های دوره فعالیت اهمیت دارند، چون سازگاری اصلی در سلول هنگام برگشت به حالت اولیه روی می­دهد. بنا­بر­این، شناخت
ویژگی­های دوره برگشت به حالت اولیه اهمیت زیادی دارد (گائینی، ظفری، 1384).

هنگام فعالیت ورزشی، عوامل فیزیولوژیکی متعددی، سلول­های درگیر را تحریک می­کند تا سازگاری بهتری برای تحمل فشار­های ناشی از ورزش­های مشابه را بدست آورند. اصولاًهنگام اجرای فعالیت­های ورزشی سلول­های عضلانی تحریک و سپس دچار تنش می­شوند. ولی سازگاری اصلی در سلول، هنگام برگشت به حالت اولیه رخ خواهد داد. توجیه این سازگاری، شاید به این صورت باشد که سلول هنگام درگیری با تنش­های عضلانی انرژی متابولیکی را برای تحمل فشار­ها مصرف می­کند و هنگام برگشت به حالت اولیه، این انرژی­ها را در برقراری سازگاری بکار می­برد (رمضانی، نیکبخت، امیر تاش 1382).

باتوجه به نقش مرحله برگشت به حالت اولیه در سازگاری­های دستگاه­ها و سیستم­های مختلف بدن ورزشکار، تحقیقات بسیاری در این­باره انجام شده است که پی بردند، این مرحله را هر ورزشکار در پایان اجرای هر ورزش خاص چگونه باید طی کند و مرحله اجرای فعالیت بعدی را چه موقع شروع کند. اگر مدت و شدت دوره برگشت به حالت اولیه کافی نباشد، ممکن است ورزشکار به عوارضی ازقبیل: خستگی مزمن، بیماری و بیش تمرینی دچار شود که غالبأ بر کیفیت، کمیت اجرا و توانایی بدن آنها اثر منفی می­گذارد (رمضانی، نیکبخت، امیر تاش 1382).

محققان درمطاله­ای به بررسی کاهش میزان لاکتات خون طی دوره برگشت به حالت اولیه در سه شدت متفاوت 40، 50 و 60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی پرداختند. تحلیل  داده­های به دست آمده تفاوت معنا­داری را میان سه روش نشان نداد، و تفاوت معنی­دار میان %60 حداکثر اکسیژن مصرفی و %40 حداکثر اکسیژن مصرفی ممکن است بخاطر آمادگی هوازی بیشتر افراد باشد (اندرسون،[5] 1986).

در مطالعه دیگری، میزان تغییرات لاکتات خون را در شناگران مسن طی بازگشت به حالت اولیه فعال و غیر­فعال متعاقب شنا کردن با حداکثر سرعت مورد برسی قرار گرفت. تفاوت معنا­داری (05/ 0 p<) میان میزان تغییرات لاکتات خون طی دو روش متفاوت بازگشت به حالت اولیه فعال و غیر­فعال مشاهده شد. همان­گونه که انتظار می­رفت بازگشت به حالت اولیه فعال میزان کمتری لاکتات در مقایسه با روش غیر­فعال را در پی داشت (ریبرن[6]،1990)

همچنین مطالعه دیگری بر روی میزان لاکتات خون طی دوران بازگشت به حالت اولیه بعد از تمرینات شدید و تأثیر عضلات تنفسی انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که عضلات تنفسی ممکن است مقداری از لاکتات را در دوران بازگشت به حالت اولیه حین تمرینات شدید مصرف کنند (چیاپا،[7] 2008).

درمطالعه دیگری، میزان لاکتات خون در دوران بازگشت به حالت اولیه بعد از یک شنای رقابتی بررسی شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بازگشت به حالت اولیه می­تواند به عنوان شاخص معتبری در حفظ تأثیر تمرینات هوازی و بی­هوازی و همچنین درجلوگیری از بیش تمرینی در افراد نخبه مؤثر باشد (پلایو،[8]1996).

محققان در مطالعه­ای آثار چهار نوع برگشت به حالت اولیه فعال و غیر­فعال در رکورد شنای صد متر قورباغه در شناگران نخبه را بررسی کردند. نتایج حاکی از آن بود که شنای آرام بهترین نوع برگشت به حالت اولیه را در پی خواهد داشت (قراخانلو، حسینی، رمضانی، 1381).

همچنین مطالعه دیگری را روی تأثیر سن بر تولید و دفع لاکتات خون در انواع برگشت به حالت اولیه، پس از 100 مترشنای سرعتی انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که کاهش لاکتات خون دو گروه سنی در برگشت به حالت اولیه فعال نسبت به، برگشت به حالت اولیه غیر­فعال معنا­دار بوده است (رمضانی، 1381).

تحقیقات نشان داده است که برگشت به حالت اولیه فعال نسبت به برگشت به حالت اولیه غیر­فعال در کاهش سطح لاکتات خون مناسب­تراست (رمضانی، نیکبخت، امیر تاش 1382).

همچنین مطالعه دو برنامه بازگشت به حالت اولیه فعال و غیر­فعال بر تغییرات لاکتات خون ناشی از یک فعالیت شدید درمانده ساز نشان داد که بین دو روش برگشت به حالت اولیه فعال و غیر­فعال بر میزان تغییرات لاکتات خون تفاوت معنا­داری وجود ندارد ( گائینی، ظفری 1384).

محققان پاکسازی خون از لاکتات در طی بازگشت به حالت اولیه فعال بعد از یک مسابقه دوی شدید و ارتباط آن با شدت بازگشت به حالت اولیه فعال را بررسی کردند. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بازگشت به حالت اولیه فعال بعد از تمرینات شدید منجر به پاکسازی سریع­تر لاکتات خون نسبت به بازگشت به حالت اولیه غیر­فعال شد (منزیس،/[9] 2010).

در مطالعه دیگری محققان بازگشت به حالت اولیه لاکتات خون در زمان­های متفاوتی از روز را بررسی کردند. نمونه­های خونی از انگشت سبابه آزمودنی­ها بلا­فاصله پس از پایان تست و نیز در دقایق 5، 10و 20 پس از پایان تست و در دو نوبت صبح و بعد از ظهرگرفته شد. نتایج نشان داد که بازگشت به حالت اولیه لاکتات خون در نوبت بعد از ظهر سریع­تر از نوبت صبح رخ داد (بمبئی چی،[10] 2010).

در مطالعه­ای که محققان روی گروه­های مختلف سنی انجام دادند نتیجه گرفتند که تمرین نسبتأ شدید احتمالاً با کاهش، جلوگیری یا تأخیر عامل­های فیزیولوژیک مؤثر در لاکتات خون با سن ارتباط دارد. به نظر می­رسد شناگران مسن تر، توانایی تولید و دفع لاکتات را به همان میزان جوان­ترها دارند (ریبرن[11] وهمکاران، 1990).

همچنین محققان تأثير سه برنامه منتخب سرد کردن بر ميزان دفع لاکتات خون و کاهش ضربان قلب به دنبال يک فعاليت بيشينه در 33 نفر از بازيکنان ليگ برتر فوتبال را بررسی کردند. آزمودني ها پس از انجام آزمون کيوبک، برنامه سرد کن 10 دقيقه اي خود را اجرا کردند، سپس به طور مشابه 15 دقيقه به استراحت پرداختند. برنامه منتخب سرد کن 10 دقيقه­اي عبارت بود از؛ گروه اول: 5 دقيقه دوي نرم و آهسته + 5 دقيقه کشش ايستا؛ گروه دوم: 5 دقيقه کشش ايستا + 5 دقيقه دوي نرم و آهسته، گروه سوم: 5/2 دقيقه دوي نرم و آهسته + 5/2 دقيقه کشش ايستا+ 5/2 دقيقه دوي نرم و آهسته + 5/2 دقيقه کش ايستا. نتايج پژوهش نشان داد که بين ميانگين لاکتات خون در دقايق،10، 25 و ضربان قلب در دقيقه پنجم از دوره برگشت به حالت اولیه در هر سه گروه تفاوت معني­داري وجود دارد. همچنين زمان کافي براي سرد کردن بدن بايد بيشتر از 5 دقيقه باشد. به­طور کلي نتايج نشان داد که سرد کردن نوع اول در دفع سريع­تر لاکتات خون و کاهش ضربان قلب موثر­تر است (نعمتي، ابراهيم و رجبي، 1384).

همچنین محققان اثرات دو نوع بازیافت فعال و غیر­فعال بر آنزیم­ها و گاز­های خونی در ورزشکاران جوان بر روی 26 مرد جوان ورزشکار را بررسی کردند آزمودنی­ها عضو تیم­های ملی، باشگاهی یا دانشگاهی که به­صورت داوطلب در تحقیق شرکت کرده بودند. شواهد موجود نشان داد، که برگشت به حالت اولیه فعال (راه رفتن و دویدن) در رفع سریع­تر خستگی، در مقایسه با برگشت به حالت اولیه غیر­فعال(نشستن)، اثر مثبت قابل ملاحظه­ای دارند. بنا­بر­این، وقتی زمان کوتاه بین دونوبت فعالیت شدید وجود دارد دویدن بهترین روش برای رفع خستگی است و اگر زمان بین دو نوبت فعالیت شدید 45 دقیقه یا بیشتر است راه رفتن مناسب­ترین روش برای برطرف ساختن خستگی ناشی از فعالیت شدید بدنی است (کاشف، 1380).

همچنین محققان لاکتات، پیروات و میزان تبدیل لاکتات به پیروات در طی تمرین و دوران برگشت به حالت اولیه را بررسی کردند. نتایج نشان داد که وقتی میزان شدت کار پایین باشد میزان تغییرات لاکتات بسیار ناچیز است در حالی­که وقتی شدت کار متوسط باشد میزان لاکتات و نسبت لاکتات به پیروات افزایش می­یابد و نتایج نشان می­دهد که میزان لاکتات متناسب با بالا رفتن شدت فعالیت افزایش می­یابد (کارلمان [12]و همکاران، 1985).

محققان تأثير فعاليت شديد بدني بازيافت فعال و غير­فعال بر فشارخون سيستولي، دياستولي و ضربان قلب در مردان جوان ورزشكار را بر روی 26 مرد جوان ورزشكار انجام دادند. بدین منظورافراد شرکت کننده در تحقیق، روي تريدميل آزمون بيشينه بروس را به اجرا درآوردند. نتايج تحقيق نشان داد كه ضربان قلب و فشار خون سيستولي پس از تمرين در مجموع گروه­ها افزايش معنا­داري داشته و فشار دياستولي بعد از تمرين كاهش نشان داده است (کاشف، 1381).

از آنجايي كه بروز خستگی هنگام اجرای فعالیت­های ورزشی، یکی از موانع مهم اجرای مطلوب و موفقیت­آمیز فعالیت­های ورزشی به شمار می­رود، از این رو تحقیقات بسیاری به منظور شناخت عوامل متفاوت بروز خستگی و تدابیر عملی به تأخیر انداختن آن انجام گرفته­اند. البته با توجه به نوع فعالیت ورزشی عوامل تأثیر­گذار در ایجاد خستگی نیز متفاوت می­شوند، به­طوری که در فعالیت­های استقامتی تخلیه منابع گلیکوژن نقش بیش­تری در درماندگی دارند و در فعالیت­های سرعتی تجمع اسید­لاکتیک باعث بروز خستگی و درماندگی می­شود (سندگل، 1371). با توجه به اینکه اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه عمدتاً تأثیر دوره برگشت به حالت اولیه در آب با شدت­های مختلف و یا برگشت به حالت اولیه به صورت مقایسه­ای بین حالت­های فعال و غیر­فعال را بررسی کرده اند و همچنین با توجه به اهمیت دوره برگشت به حالت اولیه در اجرای فعالیت­های ورزشی، بنابراین اين سوال مطرح مي‌شود كه:

آیا برگشت به حالت اولیه در آب و خشکی، تأثیر متفاوتی بر کاهش میزان لاکتات خون و ضربان قلب شناگران نخبه دارد؟

1-2- ضرورت و اهميت تحقيق

بروز خستگی هنگام اجرای فعالیت­های ورزشی، یکی ازموانع مهم اجرای مطلوب و موفقیت­آمیز فعالیت­های ورزشی به­شمار می­رود. از ین رو، تحقیقات بسیاری به منظور شناخت عوامل متفاوت بروز خستگی وتدابیر عملی به تعویق انداختن آن انجام گرفته­اند ( گائینی، ظفری، 1384).

البته با توجه به نوع فعالیت ورزشی، یک یا تعدادی از این عامل­ها در ایجاد خستگی نقش بارز­تری دارند. برای مثال، در فعالیت­های استقامتی، تخلیه ذخیره­های گلیکوژنی نقش بیشتری در درماندگی دارند و در فعالیت­های سرعتی که سرعت تأمین اکسیژن با سرعت تجزیه گلیکوژن هماهنگ نیستند و در نتیجه کسر اکسیژن بوجود می آید، تجمع اسید­لاکتیک باعث بروزخستگی و درماندگی می­شود. بنابر­این، پاسخ اسید­لاکتیک به فعالیت­های ورزشی سنگین و سریع مشهود است ( گائینی، ظفری، 1384).

با شناخت بهتر و عملی­ترفرایند­های دوره برگشت به حالت اولیه، شاید بتوان امکان بازسازی انرژی را در زمان کمتری فراهم ساخت. در صورتی که بتوانیم با حرکت­های مناسب، وضعیت بدنی خود را سریع­تر به حالت اولیه برگردانیم، قطعاً برای مسابقه یا تمرین بعدی آماده­تر خواهیم بود. آگاهی از ویژگی­های این دوره، همچنین شناخت راهها و روش­هایی که بتوان با آنها سریع­تر به وضعیت استراحتی نزدیک شد، میتوان رمز موفقیت مربیان و ورزشکاران در میادین ورزشی باشد ( گائینی، ظفری، 1384).

[1] Recovery

[2] Lactate

[3]. James

[4] Lactate

[5] Anderson

Reaburn.[6]

[7] Chiappa

[8]. Pelayo

[9]. Menzies

[10] Bambaeichi

[11] Reaburn

Karlman.[12]

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122