پايان نامه بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات  تحقیق
چکیده1
1-1) مقدمه3
1-2)  بیان مسئله 3
1-3) اهداف تحقیق 4
1-4) فرضیه های تحقیق 4
1-5) قلمرو تحقیق 5
1-5-1)محدوده زمانی 5
1-5-2) مکانی 5
1-6) روش تحقیق 5
1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 5
1-8) ساختار تحقیق 5
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1) بخش اول : کیفیت سود8
2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی8
2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود10
2-1-3) مفهوم کیفیت سود11
2-1-4) تعریف کیفیت سود12
2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود14
2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود15
2-1-6-1)روشهای حسابداری15
2-1-6-2) برآوردهای  حسابداری 17
2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت18
2-1-6-4) نوع صنعت18
2-1-6-5) ویژگیهای مالی18
2-1-6-6) عوامل سیاسی19
2-1-7) شاخص کیفیت سود20
2-1-8) تحلیل  کیفیت سود 20
2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود 22
2-2) بخش دوم : تئوري چرخه عمر شرکت25
2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت26
2-2-1-1) دوران رشد  26
ایجاد26
طفولیت27
رشد سریع27
بلوغ28
تکامل29
2-2-1-2) دوران پيري 30
ثبات 30
اشرافیت31
بوروکراسی اولیه32
بوروکراسی و افول33
2-2-2) نحوه عملكرد و تعيين موقعيت واحد های تجاری در منحني چرخه عمر 34
2-2-3) ویژگی¬های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت35
•مرحله تولد يا ظهور 36
•مرحله رشد     36
•مرحله بلوغ  36
•مرحله افول يا سكون    36
2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق36
2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود37
2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود 37
2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود 42
2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر 44
2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت44
2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلي مرتبط با چرخه عمر شرکت47
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه50
3-2) تدوین فرضیه ها50
3-2-1) فرضیه های اصلی51
3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)51
3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)51
3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)51
3-3) روش تحقیق51
3-4) گردآوری اطلاعات52
3-5) جامعه آماری52
3-6) دوره زمانی تحقیق52
3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری52
3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر53
3-9) مدل تحقیق 54
3-10) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق55
3-10-1) متغیر مستقل 55
الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی  پنمن55
ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی  بارتون – سیمکو56
ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی  لویز56
3-10-2)متغیر وابسته:57
3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE) 57
3-10-2-2)قیمت سهام58
3-10-3)متغیر کنترل: 58
3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE) 58
3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) 58
3-11)روش اجرای آزمون ها58
گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها59
گام دوم :آزمون همبستگی59
گام سوم:رگرسیون چندگانه59
گام چهارم:بررسی خطاها 60
الف)خود همبستگی60
ب)نرمال بودن خطاها60
3-12)خلاصه فصل  سوم61
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1)مقدمه63
4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق 63
4-3) یافته های استنباطی 65
4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها 65
4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن 65
4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول 65
4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم 70
4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم 75
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه82
5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق82
5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری83
5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق85
5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی85
پیوست ها87
منابع و ماخذ
منابع فارسی108

منابع فارسی:

1-احمد پور ، احمد . احمدی ، احمد . (1387) . ” استفاده از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی­کیفیت سود” بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، دوره 15 ، شماره52 ، ­­ص3 ­-16 .

2-اسماعیلی ، شاهپور . (1386).” کیفیت سود ” ، ماهنامه حسابدار ، شماره 184 .

3-بلکویی ، احمد.(1381).” تئوری حسابداری” ، ترجمه علی پارسائیان ، تهران ، دفتر پژوهشهای  فرهنگی ، صفحه 528 – 531 .

4-جهانخانی ، علی . ظریف فرد ، احمد .(1374) . ” آیا مدیران و سهامداران از معیارهای مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند ؟” ، تحقیقات مالی ، ش  7 و 8 .

5-خوش طینت محسن‚اسماعیلی شاهپور.(1384).”رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام”.فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 12 و 13‚28-29.

6-دهدار ، فرهاد . (1386) . ” طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزش گذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند  چرخه عمر شرکت ، رساله دکتری حسابداری ، دانشگاه تربیت مدرس .

7-رحیمیان ، نظام الدین . جعفری ، محبوبه .(1385). ” معیارها و ساختارهای کیفیت سود ” ، ماهنامه حسابدار ، شماره 174.

8-صابری ، علی.(1380). ” برسی عوامل مرتبط با کیفیت سود ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز .

9-ظریف فرد ، احمد.(1378). ” شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ” ، پایان نامه دکتری ، دانشگاه تهران .

10-کرمی ، غلامرضا . مهرانی ، ساسان.(1384). ” نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” بررسی های حسابداری ، شماره 42 ، انتشارات دانشگاه تهران .

11-کرمی ، غلامرضا . عمرانی ، حامد .(1389) . “تاثیر چرخه عمر و محافظه کاری بر ارزش شرکت” بررسی های حسابداری­و حسابرسی، دوره17 ، شماره 59 ،ص 96-79.

12-ناصرزاده ، سید یاسر.(1378). ” بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سالهای 1385-1380″ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز .

منابع انگلیسی:

13-Aloke Ghosh & Zhaoyang Gu & Prem C. Jain. (2009).” Sustained earning and revenue growth, earning quality, and earning response. Coefficient” SSRN Website.

14-Aharony J., H Falk, N Yehuda.(2006). “Corporate Life Cycle and the Value Relevance of Cash Flow versus Accrual Financial Information”School of Economics and Management Bolzano, Italy ,Working Paper; 34.

15-Anthony, j and k. Ramesh.(1992). “Association between accounting performance measures and stock prices”  journal of Accounting and Economic , 203 – 227 .

16-Barton, J. and Simko, P.J. (2002). “the balance sheet as an earnings management        constraint” The Accounting Review, pp. 1-27.

17-Black , E . L .(1998). ” which is more value relevant : Earnings or cash Flows ”  university of Arkansas .

18-Black E.L.(1998). “Life-Cycle Impacts on the Incremental Relevance of Earnings and Cash flow Measures” Journal of Financial Statement Analysis;40-56.

19-Hirshleifer, D., Kewei H. & Siew Hong   Teoh.(2009).” Accruals, cash flows, and  aggregate stock returns” Journal of Financial Economics, Volume 91, Issue 3, March, Pages 389-406.

20-Hodge,F.(2003).”investors perceptions of earnings quality , auditor independence , and the usefulness of audited financial information ” supplement accounting horizons, pp.37-48 .

چکیده:

در­این­ پژوهش­،­رابطه ­بین­ کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای­ شرکتهای پذیرفته شده در بورس­ اوراق بهادار تهران­ بررسی­ شده ­است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر­چرخه عمر­شرکت بر­محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است.در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام ­با­استفاده­ از­3 الگوی کیفیت سود:لویز(2003) ، بارتون-سیمکو(2002) و پنمن(2001) طی مراحل چرخه عمر­شرکتها مورد بررسی قرار­گرفت.تحلیل داده­ های­ گرد­آوری­ شده ­در­این ­پژوهش در­2 مرحله انجام شد.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد­،­بلوغ­و­افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک­ از­شرکتهای­ مراحل­ رشد­،­بلوغ و افول با­استفاده­از­روشهای­آماری­تحلیل همبستگی­و­رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار­گرفتند.نتایج حاصل از بررسی­390 سال-شرکت(65 شرکت) طی دوره 1383-1388 نشان داد­برازش­رگرسیون­با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد­،­ بلوغ و­افول  معنی­دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد­، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری­با بازده و قیمت  بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت­سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز­،­­و ارتباط ضعیفتری­با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد­. در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد­.­لذا­،­تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی­مراحل­چرخه عمر وجود دارد .

کلید واژه ها: کیفیت سود ، چرخه عمر شرکت ، لویز  ، بارتون-سیمکو ، پنمن .

فصل اول  کلیات

1-1)مقدمه:

گزارشهای مالی یکی از مهمترین  فرآورده های سیستم حسابداری است که یکی ازاهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادی است.یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می شود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد.معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود.تعدادی از پژوهشگران رابطه بازده  و قیمت بازار سهام باکیفیت سود را مورد بررسی قرار داده اند.لکن این پژوهشگران تاثیر عامل کلیدی همچون چرخه عمر شرکت را بر روی بازده و قیمت بازار  سهام و کیفیت سود  مورد بررسی قرار نداده اند.طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ، بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.نتایج پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این است که واکنش و پاسخ های بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری با هم دارند.

با توجه به مطالب فوق ، هدف اصلی این پژوهش بررسی  رابطه بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد.در این پژوهش با استفاده از الگوهای لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2002) و پنمن(2001)کیفیت سود محاسبه و رابطه آن با بازده و قیمت بازار سهام در طی مراحل  مختلف چرخه عمر شرکتها بررسی می شود.

1-2)بیان مسئله:

بدلیل نبود اطلاعات در مورد کیفیت سود در مراحل چرخه عمر شرکتها در این پژوهش سعی بر این است که این روابط بررسی شوند.محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد.منظور از محتوای اطلاعاتی کیفیت سود عبارت است از بررسی تاثیرات کیفیت سود بر قیمت و بازده سهام.در این تحقیق از روی تغییراتی که کیفیت سود بر بازده و قیمت بازارسهام می گذارد برای بررسی رفتار سرمایه گذاران استفاده می کنیم.در این تحقیق رابطه بازده و قیمت بازار سهام با کیفیت سود در طی مراحل چرخه عمر شرکتها مورد بررسی قرار می گیرد.این تحقیق در صدد است کیفیت سود  را با 3 الگوی لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2003) و پنمن(2001)مورد بررسی قرار دهد.این 3 الگو بشرح زیر است:

در الگوی لویز، کیفیت سود توسط  تغییرات سود که برابر با انحراف استاندارد از سود عملیاتی تقسیم بر انحراف استاندارد از جریان نقدی عملیاتی است بدست می آید.هرچه این نسبت کوچکتر باشد  سود از کیفیت کمتری برخوردار است .

در الگوی بارتون ، کیفیت سود توسط سود غیر عادی که از نسبت خالص دارایی عملیاتی آغاز دوره در رابطه با فروش بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخوردار است.

در الگوی پنمن ،کیفیت سود از نسبت جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر سود خالص بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخورداراست.

برای ارزیابی کیفیت سود طبق این روش از متغیرهای فروش خالص ، سود عملیاتی ، سود خالص ، خالص دارایی عملیاتی و جریانهای نقدی عملیاتی استفاده می شود.

متغیرهای شاخص کیفیت سود هر کدام با هر یک از شاخصهای مورد نظر محاسبه و بعنوان متغیر مستقل در مدل رگرسیون لحاظ می شوند.متغیرهای وابسته هم قیمت بازارسهام و بازده عادی شرکت می باشد.این تحقیق بدنبال این است که کیفیت سود موجب نوسانات قیمت بازار سهام و بازده عادی شرکت می شود.به عبارت دیگر ،کیفیت سود سبب واکنشهایی در قیمت بازار سهام  و بازده عادی شرکت در طی مراحل چرخه عمر(رشد ، بلوغ و افول)می شود.

1-3)اهداف تحقیق:

1-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

1-4)فرضیه های تحقیق:

1- کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.

1-1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

1-2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

1-3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

2- کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.

2-1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.

2-2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.

2-3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.

3- کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.

3-1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

3-2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

3- 3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

1-5)قلمرو تحقیق:

1-5-1)محدوده زمانی:

محدوده زمانی مورد بررسی تحقیق ̨   از سال 1383 تا 1388 به مدت 6 سال می باشد.

1-5-2)مکانی:

قلمرو مکانی تحقیق ،کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک ، از بین کلیه شرکتها تعداد 65 شرکت انتخاب شدند.

1-6)روش تحقیق:

این پایان نامه کاربردی بوده و به لحاظ اینکه مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه تحت عنوان نمونه است و همچنین بدلیل اینکه متغیرها بدون دستکاری مورد مطالعه قرار می گیرند ٬ پس رویدادی است و با توجه به اینکه رابطه بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد ازنوع همبستگی می باشد.

1-7)روش تجزیه و تحلیل داد ها:

از رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.ابتدا 3 شاخص کیفیت سود برای هر سال-شرکت مورد محاسبه قرار گرفت.سپس هر یک از شاخص ها جداگانه در مدل رگرسیون به عنوان متغیر مستقل قرار داده شد .هر یک از مدلها طی مراحل رشد ، بلوغ و افول مورد بررسی قرار گرفتند.

1-8)ساختار تحقیق:

این تحقیق در 5 فصل به ترتیب زیر ارائه شده است:

در فصل اول ، کلیات تحقیق و مروری بر پیشینه و مساله اصلی تحقیق آورده شده است.فصل دوم ، مروری است بر ادبیات مالی ، تئوریها و نظریات موجود در رابطه با مسائل تحقیق ، متغیر ها و همچنین پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور.در فصل سوم ، روش انجام تحقیق ، تعاریف عملیاتی متغیرها و روش آماری آزمون فرضیه ها معرفی شده است.فصل چهارم ، به محاسبات و تجزیه و تحلیل  اطلاعات و فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی می پردازد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122