پايان نامه بررسي و مقايسه ميزان ظرفيت نگهداري آب و ماندگاري گوشت مرغ با شترمرغ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و مقايسه ميزان ظرفيت نگهداري آب و ماندگاري گوشت مرغ با شترمرغ یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 66 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي و مقايسه ميزان ظرفيت نگهداري آب و ماندگاري گوشت مرغ با شترمرغ بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده: 3
فصل اول : 4
کلیات 4
1-1-مقدمه 4
1-2- پرسش اصلي تحقيق (مساله تحقيق): 5
1-2-1- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي ( تشريح مسأله و معرفي آن و ….) 5
1-2-2: فرضيه‏هاي تحقيق (هر فرضيه به صورت يک جمله خبري نوشته شود): 8
1-3- تعاريف و واژهها: 8
فصل دوم : 9
مروري برپژوهشهاي پيشين 9
2-1- مصرف گوشت 9
2-2-عوامل موثر بر ظرفيت نگهداري آب (W.B.C) 10
2-3-گوشت مرغ 12
2-4- گوشت شتر مرغ 18
2-4-1-خصوصيات فيزيكي و ارزش غذايي گوشت شتر مرغ 20
2-4-1-1-خصوصيات فيزيكي گوشت شتر مرغ 21
2-4-1-2-ارزش غذايي گوشت شتر مرغ 23
2-5-فساد گوشت 25
2-6-مروری بر مطالعات پیشین 26
فصل سوم : 31
مواد و روش ها 31
3-1- آزمون هاي فیزیکی 31
3-1-1- دما: 31
3-1-2PH- 31
3-1-4- افت نگهداری 33
3-1-5- افت پخت 33
3-2- تعیین ماندگاری گوشت: 33
3-3- آنالیز آماری 34
فصل چهارم : 35
تجزيه وتحليل 35
4-ویژگی های فیزیکی 35
4-1- دما و PH 35
4-2- افت پخت و افت نگهداری 38
4-3- ظرفیت نگهداری آب 40
4-4- ویژگی های میکروبی 42
4-5- ارزیابی حسی 43
فصل پنجم: 47
نتیجه گیری 47
5-1- دما و PH 47
5-2- افت پخت و افت نگهداری 48
5-3- ظرفیت نگهداری آب 49
5-4- ویژگی های میکروبی 51
5-5- ارزیابی حسی 51
5-6- نتیجه گیری 53
5-7- پیشنهادات 54
5-8- منابع 55

منابع

بقايي، هما.، وريدي، م. ج.، وريدي، مهدي.، اسحاقي، ز. (1392). بررسي اثر جنس و شرايط كشتار بر چگونگي كاهش  pH و پروتئوليز گوشت شترمرغ طي زمان تردشدن با استفاده از SDS-PAGE. نشريه پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي.جلد 2، شماره 1، صفحات -17-36.

رکنی، ن. (1382) . علوم و صنایع گوشت. انتشارات دانشگاه تهران.ویرایش دوم. چاپ سوم

كريمي، ك.، عقابي، ف. (1387).  تأثير تحريك الكتريكي با ولتاژ پايين بر تردي و ظرفيت نگهداري آب در گوشت گوساله. مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران. سال سوم، شماره 2، تابستان، صفحات 55-61.

گيلان پور،  ا.،  كهنسال، م. ر.، پرمه، ز.، اسماعيلي پور، ا. (1391). بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ . مقاله 6، دوره 16، شماره 63، تابستان، صفحه 137-168.

Abdehadi , O.M., Babiker ,S.A. , Hoquette J.F, Picard ,B. , ,Durand ,D., and Faye ,. (2013). Effect of ageing on meat Quality of the one humped Camel (Camelus dromdarius) Emirates Journal of Food and Agriculture, 25(2):150-158

Balog, A. and Almeida Paz, I. C. L., 2007, Ostrich (Struthio camellus) carcass yield and meat quality parameters. Brazilian Journal of Poultry Science, 9(4), 215 – 220.

Bertram, H. C; Whittaker, A. K., Shorthose, W. Robin; Andersen, H. J., Karlsson, Anders H., (2004). Water characteristics in cooked beef as influenced by ageing and high-pressure treatment An NMR micro imaging study. Meat Science. 66(2): 301-306.

Brannan RG and Mah E. 2007. Grape seed extract inhibits lipid oxidation in muscle from different species during refrigerated and frozen storage and oxidation catalyzed by peroxynitrite and iron/ascorbate in a pyrogallol red model system. Meat Science 77: 540–546.

Byrne, C. E., Triy, D. J., & Buckley, D. J., 2000, Postmortem changes in muscle electrical properties of bovine M. longissimus dorsi and their relationship to meat quality attributes and pH fall, Meat Science, 54: 23-34.

Carrick, E. D., D. J. C. Wild, L. Tracey, R. Harvey, (2001). Factors affecting tenderness of electrically stimulated poultry. New Zealand J. Agric. Reaserch. 44: 171-175.

Dave and A.E. Ghaly. 2011. Meat Spoilage Mechanisms and Preservation Techniques: A Critical Review. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 6 (4): 486-510.

Demircioglu, S. K., Obuz, E, Kayaardi, S. (2013). Textural, Chemical and Sensory Properties of Döners Produced from Beef, Chicken and Ostrich Meat. 19 (6): 917-921.

Fatty acid profile, cholesterol content and tenderness of ostrich meat as influenced by age at Slaughter and muscle type. Meat Science, 64: 309–315.

Gırolamı, A., Marsico, I., D’andrea, G., Braghieri, A., Napolitano, F. And Cifuni, G. F. 2003.

Goksoy.E. o,. James. C, Corry. J. E. L. 2004. The effect of short-time microwave exposures on inoculated pathogens on chicken and the shelf-life of uninoculated chicken meat.

Grasgruber P., Cacek J., Hřebíčková S. (2013). The Amino-Acid Score and Physical Growth:

Groom G.M. (1990). Factors affecti n g pou l try meat qu al i ty. In : Sauveur B. (ed.). L’aviculture en Méditer ranée. Mon tpellier : CIHEAM,. p. 205-210 (Option s Méditerran éen n es : Série A. Sémin aires Méditerran éen s; n .7).

Hertog-Meischke MJA, Smulders FJM, Logtestijn F Van JN, Knapen F. Effects of electrical stimulation on the water-holding capacity and protein denaturation of tow bovine muscle. J of Animal Sci 1997; 75:118 -24.

Hoffman, R. and Michael, J. (2004). Protein – Which is best. Journal of Sports Science and Medicine 3 (3): 118–30.

Implications for the Assessment of Protein Quality. International Journal of Medical, Health, Pharmaceutical and Biomedical Engineering Vol:7 No:12.185-195.

Jukna V., Klementavičiūtė J., Meškinytė-Kaušilienė E., Pečiulaitienė N., Samborskytė M., Ambrasūnas L. Comparative evaluation of quality and composition of ostrich, turkey and broiler meat. Biotechnology in Animal Husbandry, 2012 28(2):385-392.

Jukna V., Klementavičiūtė J., Meškinytė-Kaušilienė E., Pečiulaitienė N., Samborskytė M., Ambrasūnas L. (2012). Comparative evaluation of quality and composition of ostrich, turkey and broiler meat. Biotechnology in Animal Husbandry.  Volume 28, Issue 2, Pages: 385-392.

Julie, K., (2007). Factors affecting poultry meat quality. The University of Georgia. College of Agricultural and Environmental Science. Cooperative Extension Srevice.

Kadim, I.T., Al-Hosni, Y., Mahgoub, O., Al-Marzooqi, W., Khalaf, S.K., Al-Maqbaly, R.S., Al-Sinawi, S.S.H., & Al-Amri, I.S. 2009a. Effect of low voltage electrical stimulation on biochemical and quality characteristics of Longissimus thoracis muscle from one-humped Camel (Camelus dromedaries). Meat Science, 82: 77-85.

Kannan, G., J. L. Heath, C. J. Wabeck, and J. A. Mench. (1997). Shackling of broilers: Effects on stress responses and breast meat quality. Br. Poult. Sci. 38:323–332.

Kwon JH, Kwona, Y, Namb KC, Lee EJ and Ahn, DU. 2008. Effect of electron-beam irradiation before and after cooking on the chemical properties of beef, pork, and chicken. Meat Science 80: 903–909.

Leeson I., Summers, J. D. (2005). Commercial Poultry Nutrition, Third Edition. Nottingham University Press.

Leygonie, C., Britz, T.J. & Hoffman, L.C. (2011).Oxidative stability of previously frozen ostrich Muscularis iliofibularis packaged under different modified atmospheric conditions. International Journal of Food Science & Technology, 46, 1171–1178.

Majewska,D., Jakubowska, M., Ligocki, M., Tarasewicz, Z., Szczerbinska, D., Karamucki, T. and Sales, J., 2009. Physicochemical characteristics, proximate analysis and mineral composition of ostrich meat as influenced by muscle.Food Cehimstry.117: 207-211.

Medina, X., Aguilar A. 2014. Ostrich Meat: Nutritional, Breeding, and Consumption Aspects. The Case of Spain. Journal of Food and Nutrition Research, 2014, Vol. 2, No. 6, 301-305

Nistor E., Bampidis V. A., Păcală N., Pentea M., Tozer J. and Prundeanu H. (2010). Nutrient Content of Rabbit Meat as Compared to Chicken, Beef and Pork Meat ….Journal of Animal Production Advances, 3 (4), 172-176.

Nychas, G.J.E., P.N. Skandamis, C.C. Tassou and K.P. Koutsoumanis, 2008. Meat spoilage during distribution. Meat Sci., 78: 77-89.

Okolocha, E. C., Ellerbroek, L. 2005.The influence of acid and alkaline treatments on pathogens and the shelf life of poultry meat. Food Control 16 (3):217–225.

Owens, C. M., and A. R. Sams, (2000). The influence of transportation on Tutkey meat quality. J. Poult Sci. 79: 1204-1207.

Polawska, E., Marchewka, J., Cooper, R.G., Sartowska, K., Pomianowski, J., Jozwik, A. & Horbanczuk, J.O. (2011b) .The ostrich meat – an updated review. II. Nutritive value. Animal

Polawska, E., Marchewka, J., Krzyzewski, J., Bagnicka, E., & Wojcik, A. (2011a). The ostrich meat – an updated review. I. Physical characteristics of ostrich meat. Animal Science Papers and Reports, 29, 5–18.

Sams, A. R., (1999). Meat quality during processing. J. Poult Sci. 78: 798-803

Science Papers and Reports, 29, 89–97.

Shawkat A., Geun-Ho K. and Seon T.J. (2008). A review: influences of pre-slaughter stress on poultry meat quality. Asian-Australian Journal of Animal Sciences

Toldrá, F. (2015.), Handbook of Fermented Meat and Poultry. 2th edition.Blackwell Publishing, Ames, Iowa.

Ullrey, D. E., & Allen, M. E. 1996. Nutrition and feeding of ostriches. Animal Feed Science and Technology. 59(1-3): 27-36.

Vallejo-cordoba, B., Rodrı´guez-ramı´rez, R., & Gonza´ lez-co´ rdova, R.F. (2010). Capillary electrophoresis for bovine and ostrich meat characterisation. Food Chemistry, 120, 304–307.

Williams, P. (2007). Nutritional composition of red meat. Nutrition & Dietetics, 64: S113–S119

Zarasvand, S. A., Kadivar, M., Aminlari, M. & Shekarforoush, S. S. (2012). A comparative study of physico-chemical and functional properties, and ultrastructure of ostrich meat and beef during aging, CyTA – Journal of Food, 10:3, 201-209.

چکیده:

در صنعت گوشت ماندگاری و آبدار بودن گوشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که هدف این تحقیق است.در این تحقیق عضلات  ران و سینه گوشت مرغ و شترمرغ مورد استفاده قرار گرفته و 5 نمونه از هر کدام از مرغ ها و شترمرغ ها بلا فاصله پس از کشتار نمونه گیری شد. در این تحقیق دما و PH در لحظه کشتار 1 و 2و24 ساعت  بعداز کشتار وخونابه که رابطه عکسی با ظرفیت نگهداری آب (WHC) دارد و در لحظه کشتار و2ساعت  بعد از آن و افت پخت  در دمای C80 به مدت 35 دقیقه و افت نگهداری به مدت 7 روز در  دمای C20 و بار میکروبی به مدت 3 روز و ارزیابی حسی برای روز اول وسوم انجام شد.

در مقایسه دما در عضلات سینه و ران و شتر مرغ تفاوت معنی داری در سطح اطمینان (99%) و برای ظرفیت نگهداری (WHC)،افت پخت و نگهداری و میزان بار میکروبی تفاوت معنی داری  در سطح اطمینان (95%)  بدست آمد.

شترمرغ داری بالاترین ظرفیت نگهداری آب و ماندگاری بیشتر وخواص حسی خوب همراه با خواص فیزیکی مناسب به مرغ می باشد و می تواند به عنوان جایگزین برای مرغ باشد.

واژگان کلیدی: ظرفیت نگهداری آب، ماندگاری، شترمرغ ، مرغ

 فصل اول :

کلیات

1-1-مقدمه

گوشت و توليدات گوشتي منابع غني از پروتئين با كيفيت بالا بوده و اسيدهاي آمينه موجود در آنها مي تواند كمبودهاي مربوط به خوراكی هاي محدود در يك منطقه را جبران نمايد. آنها منبع آهن مي باشند كه به راحتي قابل جذب بوده و به جذب آهن از ديگر خوراكها كمك مي كنند و منابعي غني از برخي ويتامينها در گروه ب مي باشند. با مصرف چنين مواد مغذي، مصرف گوشت مي تواند كمبودهاي معمول مواد مغذي را بر طرف نمايد اما اثرات مخرب ناشی از مصرف بالای چربی حیوانی باعث شده است که مصرف گوشت قرمز رو به کاهش و مصرف گوشت های سفید نظیر گوشت مرغ روبه افزایش باشد. از طرف دیگر در چند سال اخیر بازار گوشت شتر مرغ به سرعت در حال گسترش و توسعه و در حال تبدیل شدن به جایگزینی مناسب برای سایر گوشت ها می باشد. گوشت شتر مرغ كم چرب و كم كلسترول با سرشتي گرم و داراي آهن است كه در گروه گوشت هاي قرمز طبقه بندي مي شود، اين گوشت از ارزش خوراكي فراواني برخورداراست و يكي از كم چرب ترين و سالم ترين نمونه هاي گوشت قرمز در دست رس مي باشد به گونه اي كه مي توان گفت كالري، كلسترول و چربي گوشت شترمرغ از گوشت مرغ و بوقلمون هم كم تر است، اندازه اسيد چرب امگا 3، اسيدهاي چرب غيراشباع آن (كه 30 درصد كل اسيدهاي چرب را تشكيل مي دهد) و نيز كم بودن سديم آن، گوشت شترمرغ را براي بيماران قلبي عروقي، افراد با چربي خون بالا، افراد چاق و براي سالمندان بهينه كرده است. گوشت مرغ نیز يك منبع مهم پروتئين با كيفيت بالا، مواد معدني و ويتامينها است که میزان اسيدهاي چرب غير اشباع آن 2-3 برابر بيشتر از گوشت قرمز می باشد. همچنین گوشت انواع مرغ داراي چربي نسبتا پاييني نسبت به ساير انواع گوشتها ميباشد که اكثر اين چربيها در پوست به صورت متراكم جمع شده است.

در اينجا به طور خلاصه به فرضيات، اهداف، بيان مسئله و تعريف واژه­ها اشاره شده است.

1-2- پرسش اصلي تحقيق (مساله تحقيق):

آیا میزان ظرفيت نگهداري­آب گوشت مرغ و شترمرغ با هم فرق دارد؟

آیا در شرایط یکسان نگهداری میزان ماندگاری گوشت مرغ و شترمرغ با هم فرق دارد؟

1-2-1- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي ( تشريح مسأله و معرفي آن و ….)

افزایش آگاهی مصرف کنندگان در سالهای اخیر نسبت به کیفیت تغذیه ای و اثرات سلامتی بخش بعضی مواد غذایی و همچنین اثر چربی در ایجاد بیماری های قلبی موجب شده است که تغییراتی در الگوی مصرف مواد غذایی بوجود آید به طوریکه مصرف گوشت دارای چربی زیاد کاهش در حالیکه مصرف گوشت کم چرب افزایش یافته است (جوکنا و همکاران، [1]2012). بنابراین در این راستا مصرف مرغ و شترمرغ با توجه به ارزش تغذیه ای، ارزاني قيمت، چرخه پرورش سريع و هزينه پايين پرورش نسبت به ديگر دام ها روز به روز در حال افزايش است. گوشت حيوانات حاوي حدود 75 درصد آب است و نيرويي كه توسط آن آب به پروتئين هاي عضلاني متصل ميشود، اهميت زيادي جهت نگهداري و فرايند گوشت دارد و در اين رابطه ظرفيت نگهدري آب از اهميت بسزائي برخوردار مي­باشد (تولدرا و همکاران، 2015[2]). عواملي مثل حمل و نقل، انباردري، چرخ كردن، پختن، انجماد و رفع انجماد و خشك كردن مي­توانند ظرفيت نگهدري آب در گوشت را تغيير دهند. بخش نسبتاً كوچكي از آب (4 تا 5 درصد كل آب) به شكل محكمي روي مولكول­ هاي پروتئيني جذب شده و آب هيدراته ناميده ميشود كه ساختاري شبيه يخ داشته و خصوصيات آن با آب آزاد متفاوت است. 15 درصد آب در فضاي خارج سلولي واقع شده و بقيه آب در تارهاي عضلاني و ساكوپلاسم رتيكولوم قرار دارد. آب هيدراته به سختي توسط تغييرات ساختار و بار الكتريكي پروتئين هاي عضلاني تحت تاثير قرار مي­گيرد. بنابراين ايجاد تغييرات قابل توجه در ظرفيت نگهدري آب كه با تغييرات بار الكتريكي پروتئين به دليل تغيير در pH و در شرايطي مانند جمود نعشي، حرارت دهي و غیره به وجود مي­آيد نمي­تواند بخاطر تغيير در آب هيدراته باشد. از اين رو تغييرات در ظرفيت نگهدري آب گوشت بايد به 95 درصد آب باقيمانده عضلاني كه در فضاي بين ميوزين و اكتين است مربوط گردد (تولدرا و همکاران، 2015). عواملي مثل pH گوشت، نوع و سن دام، موقعيت تشريعي عضلات، وضعيت دام قبل از كشتار بر ظرفيت نگهدري آب موثر است. شایان ذکر است که ظرفيت نگهدري آب در افزايش تردي، طعم، دلپذيري و بهبود كيفيت و رنگ گوشت موثر است.

عمر ماندگاری گوشت تازه و فراورده های گوشتی ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. عوامل خارجی شامل دمای نگهداری، رطوبت نسبی انبار، زمان نگهداری و عوامل داخلی شامل بار میکروبی اولیه، مواد مغذی، رطوبت نسبی، pH و غیره می­باشد (فینر [3]2006). عوامل متعددی در آلودگی گوشت تاثیر دارد که شامل موارد زیر می باشند:

میزان آلودگی دستگاه گوارش و غدد لنفاوی دام،

میزان آلودگی محیط و وسایل و کارگران (گیل[4] 2005).

سرعت پوست کنی و خارج کردن محتویات داخل شکم دام.

وضعیت بهداشتی درون کشتارگاه و کارخانه های فراوری گوشت (فینر 2006).

از لحاظ فساد میکروبی تعداد معدودی از گونه های سالمونلا می­توانند گوشت طیور را آلوده سازند اما همه آنها قادر به ایجاد بیماری در دستگاه گوارشی انسان بوده و بنابراین ضروری است که گونه های خطرناک کنترل و  شوند (مید[5] 2004). اگرچه شرایط فرایند در کشتارگاه میکروفلور غالب لاشه طیور را از میروارگانیسم های کروی و میله ای گرم مثبت به ارگانیسم های گرم منفی تغییر می­دهد اما شرایط میکروبی محصول نهایی تحت تاثیر بار میکروبی طیور زنده تعیین می­شود (مید 2004).

عوامل موثر بر رشد میروارگانیسم های عامل فساد گوشت دما، رطوبت، پتانسیل اکسیداسیون احیاء، pH و غیره
می باشند. گوشت سالم هر حیوانی بسته به نوع حیوان دارای  بوی مشخصی می باشد که معمولا بوی تعفن یا ترشیدگی یا ناخوشایند از آن به مشام نمی رسد بوی طبیعی گوشت نه تنها زننده نیست بلکه اشتها آور و محرک بزاق و شیره های معدی است. گوشتهای مانده به تدریج و به علت اکسیده شدن چربی محتوای آنها طعم بد و بوی تند و ناخوشایندی دارند. در گوشتهای کهنه، طعم زننده ای که همراه بوی نامطبوع احساس می­شود اغلب بر اثر تولید مشتقات بنزول و خصوصا آلدئیدهای با وزن مولکولی کم می باشد. کیفیت گوشت معمولا توسط مصرف کننده با استفاده از خواص پنجگانه ارزیابی می گردد. آزمایشهای وابسته به حس لامسه توسط دست، انگشتان، زبان، حفره دهان و حلق انجام می­پذیرد. توسط ملامسه صاف بودن و یا زبر بودن نمونه مورد ازریابی قرار میگیرد. مجموعه نکاتی که پس از انجام کلیه آزمایشهای حسی مورد احساس فرد آزمایش کننده قرار می گیرد را به زبان انگلیسی فلاور می نامند.

pH: بهترين شرايط رشد ميكروارگانيسم ها pH حدود 7 يا 5/7-6/6 است، در صورتي كه بعضي از آنها مي توانند در pH پايين تر از 4 رشد كنند. از نظر نگهداري كيفيت گوشت، مشاهده شده است كه گوشت حيوانات در حال استراحت در مقايسه با حيواناتي كه در حال خستگی ذبح می گردند زودتر فاسد مي شوند كه اين به علت آخرين pH ايجاد شده منجر به كامل شدن جمود نعشي است. در مورد حيواناتي كه قبل از ذبح در حال استراحت هستند حدود 1% گليكوژن تبديل به اسيد لاكتيك مي شود. اين تبديل، بسته به نوع حيوان،  pHرا از 4/7-6/5 كاهش مي دهد.  pHگوشت تازه پس از گذشت 48 ساعت، 5/6-8/6 است (مور 1997). در نتيجه در اثر تبديل گليكوژن موجود در گوشت به اسيد لاكتيك، pH كاهش يافته (6/5-8/5) و مانع رشد ميكروارگانيسم ها می گردد. اگر گوشت در دماي سرد قرار نگيرد، پس از مدتي در اثر رشد ميكروارگانيسم ها و ايجاد تجزيه خود بخودي در گوشت، pH آن دوباره افزايش مي يابد. تجزيه خود بخودي گوشت عمدتا شامل اعمال پروتئوليتيكي آنزيم هاي گوشت و به ميزان كمي هيدروليز چربي آن است كه خود به رشد ميكروب ها كمك مي كند. در 4/6= pH بايد به فاسد بودن گوشت شك كرد و در 8/6 pH= نشانه هاي فساد در گوشت ظاهر مي شود ( 2003 قیل ). تعداد کل میکروب در واحد حجم یا وزن موضوع مهم و تعیین کننده است. مواد خوارکی مختلف بطور طبیعی همیشه با تعدادی از میکروب ها همراهند. در واقع می توان گفت که در وضعیت موجود و به صورت خام و ابتدایی، اساسا هیچ فراورده ای با منشا دامی مانند گوشت، شیر، تخم مرغ وغیره نمی تواند بدون باکتری باشد.

هر چه قدر ماندگاري گوشت از لحاظ كيفيت و فساد ميكروبي بيشتر باشد مسلماً خواهان بيشتري خواهد داشت بنابراين به دنبال مقايسه ماندگاري و  ظرفيت نگهدري آب در مرغ و شترمرغ هستيم تا ببينيم از اين لحاظ كدام بهتر است.

1-2-2: فرضيه‏هاي تحقيق (هر فرضيه به صورت يک جمله خبري نوشته شود):

میزان ظرفيت نگهداري ­آب عضلات در گونه های مختلف جانوری متفاوت از همدیگر است.

میزان ماندگاری گوشت در شرایط یکسان نگهداری در دام ها و پرندگان مختلف از همدیگر متفاوت می باشد.

1-2-3- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف علمي، کاربردي، آرماني و ضرورت هاي خاص انجام تحقيق):

با توجه به اینکه هرچه میزان آبداری گوشت بیشتر باشد، میزان تردی گوشت نیز بیشتر میشود و هرچه گوشت تردتر باشد لذیذتر ،خوشمزه تر و جویدن و بلع آن راحت تر خواهد بود. لذا یکی از اهداف این تحقیق  مقایسه دو  نوع گوشت در دو گونه مختلف جانوری از لحاظ میزان ظرفيت نگهداري­آب ، میزان تردی و لذیذی می باشد. دوم اینکه هرچه میزان مانگاری گوشتی بالاتر باشد به معنی پایین بودن فلور میکروبی آن گوشت می باشد، و هرچه فلور میکروبی پایین تر باشد آن گوشت از  سطح سلامتی و بهداشتی  بالاتری برخوردار می باشد.

1-3- تعاريف و واژه­ها:

در اين قسمت به توضيح مختصر برخي از واژه­ها پرداخته شده که بدين شرح مي­باشد:

ظرفیت نگهداری آب: ظرفیت نگهداری آب(WBC)یکی از ویژگی های شیمیایی گوشت بوده و عبارت است از قدرت نگهداری آب در گوشت و همچنین آب افزوده شده به آن، زمانی که گوشت تحت فشارهای مختلف نظیر خردکردن، حرارت دادن یا فشارهای مکانیکی وارده بر گوشت (پرس کردن)قرار می گیرد.

فلور میکروبی: اصطلاح فلور میکروبی به گروهی از میکروارگانیسم ها گفته می شود که به طور طبیعی در یک قسمت و یا روی یک محیط خاص ساکن هستند.

آب هیدراته: آب هيدراته مقدار آبي است كه به صورت تركيب شيميايي و پيوند با پروتئين هاي گوشت مي باشدو مقدار آن بسيار كم و در حدود 4-5 درصد است.

فصل دوم :

مروري برپژوهش­هاي پيشين

2-1-  مصرف گوشت

گوشت عبارت است از مجموعه اى از بافت هاى عضلانى، چربى، پيوندى و استخوانى که از لاشه حيوانات يا دام هاى گوشتى به دست می آيد. اين تعريف معمولاً اندام هاى خوراکى دام (مانند کبد، کليه ها، قلب و زبان) را شامل می گردد. گوشت نه تنها يكي از قديمي ترين غذاها براي انسان مي باشد ، بلكه از نظر ارزش بيولوژيكي بسيار پر ارزش مي باشد. اين حقيقت به ميزان بالاي پروتئين آن بر مي گردد. به علاوه ، قسمتي از نيازهاي انسان به ويتامين ها و آهن نيز توسط مصرف گوشت پوشش داده مي شود. بنابراين گوشت هم از لحاظ اهميت آن در ذائقه و هم از نظر كارآيي آن در رفع نياز انسانها مورد توجه قرار مي گيرد (ویلیامس، 2007[6]).

به طورکلّى اشخاص سالم بايد مقدارى گوشت در برنامه غذاى روزانه خود بگنجانند اما همان مقدار که براى بدن لازم است، افراط در خوردن گوشت مضر است. مصرف پروتئين در جامعه جهانى حدود 100 گرم در روز می باشد که حدود 70درصد آن را پروتئين گياهى و 30 درصد پروتئين حيوانى تشکيل داده است. اگر موادغذايى داراى منشأ گياهى، به اندازه کافى مصرف شود ممکن است از لحاظ انرژى احتياجات بدن را تأمين نمايد ولى موادغذايى با منشأ حيوانى از ارزش بيش ترى برخوردار هستند که اين ارزش و برترى مربوط به نوع پروتئين و اسيدهاى آمينه ضرورى موجود در آن می باشد. هم چنين ضريب هضم پروتئينهاى حيوانى خيلى بيشتر از ضريب هضم پروتئين گياهى است به طوریکه ضریب هضم پروتئین گیاهی نسبتا پائین و در حدود 80-90 درصد می باشد در حالیکه در پروتئین های حیوانی بالاتر و در حدود 95 درصد می باشد و حتی در گوشت پخته شده می تواند به 100 درصد نیز برسد. بنابراين در مقايسه با پروتئين هاى گياهى مثل پروتئين ذرت يا گندم، مقدار کم ترى از پروتئين حيوانى می تواند براى رشد و نمو بدن مورد استفاده قرارگيرد. با توجه به اهميت پروتئين حيوانى، ضرورت افزايش توليد آن بايد مورد توجه قرار گرفت و از کليه امکانات موجود براى بهبود کمى و کيفى آن بهره بردارى شود (هافمن و مایکل، 2004؛ [7]؛ گراسگروبر، 2013[8]).

1- Jukna

2-Toldra and

3- Finer

[4]– Gill

[5] – Mid

[6] – Williams

[7] – Hoffman and Michael

[8] – Grasgruber

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122