پايان نامه بررسي و نقد ايرادات قوشچي بر موضوع امامت «تجريد العقائد»

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و نقد ايرادات قوشچي بر موضوع امامت «تجريد العقائد» یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي و نقد ايرادات قوشچي بر موضوع امامت «تجريد العقائد» بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
1. بخش اول: کلیات 3
1-1. فصل اول: طرح تحقیق 4
1-1-1. تبیین مسأله: 5
2-1-1. پرسش‌های تحقیق: 5
3-1-1. پیشینه تحقیق: 6
4-1-1. ضرورت تحقیق: 6
5-1-1. هدف تحقیق: 7
7-1-1. روش تحقیق: 7
8-1-1. ساختار تحقیق: 7
9-1-1.جنبه‌های نوآوری در تحقیق: 9
2-1. فصل دوم: قوشچی 10
1-2-1. زیست نامه قوشچی: 11
2-2-1. قوشچی و شرح التجرید: 12
3-1. فصل سوم: روش شناسی قوشچی در مبحث امامت 15
1-3-1. تبعیت از روش اشعری: 16
2-3-1. خروج از منهج اشعری 18
3-3-1. نقش پررنگ اجماع در روش شناسی قوشچی 18
4-3-1. نقش تواتر در روش شناسی قوشچی 19
5-3-1. نقش تعصّب در امامت پژوهی قوشچی 19
6-3-1. حجیت صحابه 21
4-1. فصل چهارم: امامت؛ بحثی کلامی 23
1-4-1. مبحث امامت از منظر اهل سنت: 24
2-4-1. مبحث امامت در نگاه شیعه: 26
3-4-1. ادله شیعه: 27
5-1. فصل پنجم: چیستی امامت 29
1-5-1. مقدمه 30
2-5-1. واژه امام در لغت 30
3-5-1. واژه امام در قرآن 31
4-5-1. تعریف امامت از منظر متکلمان اسلامی: 32
6-1. فصل ششم: وجوب امامت 36
1-6-1. مذهب امامیه: 38
2-6-1. مذهب اشاعره: 38
3-6-1. دلایل وجوب امامت در نگاه محقق طوسی و فاضل قوشچی: 38
4-6-1. دلایل وجوب امامت از منظر محقق طوسی: 39
5-6-1. دلایل وجوب امامت از منظر فاضل قوشچی: 40
6-6-1. بررسی ومقایسه آراء دو محقق: 42
7-1. فصل هفتم: قاعده لطف و وجوب امامت 44
1-7-1. تعریف و اقسام لطف: 45
2-7-1. لطف و حکمت الهی: 47
3-7-1. تقسیم لطف بر اساس فاعل آن: 48
4-7-1. برهان لطف بر وجوب امامت: 48
5-7-1. اشکال نخست (اشکال صغروی): 49
6-7-1. اشکال دوم (اشکال کبروی): 51
7-7-1. اشکال سوم (اشکال صغروی): 52
2. بخش دوم: امامت در قرآن از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی 56
1-2. فصل هشتم: آيه ولايت 57
1-1-2. بيان محقق طوسی: 59
2-1-1-2. اشکال اول قوشچی: (در معنای ولايت) 60
2-2-1-1-2. تحقيق در معنای ولی: 63
2-2. فصل نهم: آيه اولی الامر 76
1-2-2. تقرير قوشچی: 79
3-2. فصل دهم: آيه امامت 81
1-3-2. بيان محقق طوسی: 82
فصل یازدهم: آيه «مع الصادقين» 86
1-1-3. ايراد قوشچی: 87
3. بخش سوم: امامت در احادیث از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی 90
1-3. فصل دوازدهم: حدیث غدیر 91
1-1-3. تقریر قوشچی: 92
2-1-3. اشکال‌های قوشچی 94
2-3. فصل سیزدهم: حدیث منزلت 109
1-2-3. بیان استدلال: 110
2-2-3. ایرادهای قوشچی: 111
3-2-3. مواقع و موقعیت‌های صدور حدیث منزلت: 112
4-2-3. صحیحین از منظر اهل سنت: 115
5-2-3. مقامات حضرت هارون در قرآن: 117
6-2-3. منازل هارون در قرآن: 118
7-2-3. پاسخ به عدم تواتر: 119
8-2-3. بررسی شبهه عدم عمومیت «منزلة هارون»: 123
9-2-3. رد منقطعه بودن استثنا: 124
10-2-3. پاسخ به شبهه انتفای اخوت حضرت علی نسبت به پیامبر اکرم 125
11-2-3. بررسی شبهه نبودن خلافت از منازل هارون: 127
12-2-3. بررسی شبهه عدم بقای خلافت هارون پس از مرگ موسی: 128
13-2-3. بررسی شبهه عدم دلالت حدیث منزلت بر نفی خلافت خلفای سه گانه: 129
3-3. فصل چهاردهم: نصوص جلی 130
1-3-3. نصوص جلی برای اثبات امامت بلافصل حضرت علی: 132
4. بخش چهارم: دلایل عقلی بر امامت بلافصل حضرت علی 142
1-4. فصل پانزدهم: دلیل افضلیت 143
1-1-4. شبهه قوشچی 146
2-1-4. فضایل حضرت علی: 146
3-1-4. ادعاهای قوشچی در فضایل ابوبکر و عمر: 149
2-4. فصل شانزدهم: مطاعن 153
1-2-4. مطاعن ابوبکر 154
2-2-4. مطاعن عمر: 172
3-2-4. مطاعن عثمان: 178
1-1-3-2-4. پاسخ قوشچی: 179
3-4. فصل هفدهم: دلیل عصمت و برهان معجزه بر امامت بلافصل حضرت علی 188
1-3-4. بیان برهان: 189
2-3-4. برهان معجزه 189
1-2-3-4. قلع باب خیبر: 190
3-3-4. شبهه قوشچی: 191
4-3-4. نقد شبهه قوشچی: 191
1. بخش پنجم: شرایط و اوصاف امام 192
1-5. فصل هجدهم: عصمت امام 194
1-1-5. شبهه قوشچی: 197
2-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 197
3-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 198
4-1-5. سخن قوشچی 199
5-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 199
2-5. فصل نوزدهم: افضلیت و نصب 200
1-2-5. سخن قوشچی: 202
2-2-5. پاسخ: 202
3-2-5. نصب: 202
4-2-5. احکام مخالفین 209
خاتمه: 211
فهرست منابع 215
نمایه 222
نمایه اصطلاحات 222
نمایه اشخاص 223
نمایه کتاب‌ها 230

فهرست منابع

قرآن کریم

آبي، منصور بن الحسين، نثر الدر في المحاضرات، تحقيق: خالد عبد الغني محفوط، بيروت: دار الكتب، 1424هـ.ق.

ابن اثیر، علی بن محمد، اسد الغابة فی معرفة الصحابة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا.

ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، بیروت: دار الجیل، 1407ه.ق.

ابن جبر، نهج الایمان، مشهد: مجتمع امام هادیA، 1418ه.ق.

ابن جنی، ابو الفتح عثمان، الخصائص، بیروت: عالم الکتب، بی تا.

ابن حجر، فتح الباری، بیروت: دار المعرفة، بی تا.

احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، بیروت: مؤسسة الاعلمی، 1413ه.ق.

ابن حنبل، احمد، مسند احمد، بیروت: دارصادر، بی تا.

ابن دريد، محمد بن حسن،جمهرة اللغة، بیروت: دار العلم للملایین، 1987م.

ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت: دار الفکر، 1415ه.ق.

ابن عبد ربه، احمد بن محمد، العقد الفرید، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1407ه.ق.

اردبیلی،احمد، الحاشیة علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، تحقیق احمد عابدی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1377ه.ش.

ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر، بی تا.

ابن فارس، مقاييس اللغة، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404 ه.ق.

ابن هشام انصاری، عبدالله، مغنی اللبيب عن کتب الاعاريب، تهران: مؤسسة الصادق، 1386ه.ش.

امینی، عبد الحسین، الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، بیروت: دار الکتاب العربی، 1379ه.ق.

ایجی، عضد الدین عبد الرحمن بن احمد، المواقف، ج3، بیروت: دار الجیل،1997م.

باقلانی، ابوبکر، تمهید الاوائل و تلخیص الدلایل، بیروت: مؤسسة الکتب الثقافیة، 1414ه.ق.

بحرانی، هاشم، غاية المرام و حجة الخصام فی تعيين الامام من طريق الخاص و العام، تحقيق علی عاشور،بی جا: بی­نا، بی­تا.

بحرانی، ابن میثم، النجاة فی القیامة فی تحقیق أمر الامامة، قم: مؤسسة الهادی، 1417ه.ق.

بحرانی،ابن ميثم، قواعد المرام فی علم الکلام، قم: مکتبة آیة الله العظمی مرعشی نجفی، 1406ه.ق.

بخاری، محمد بن اسماعیل، الادب المفرد، بیروت: دار البشائر الاسلامیة، 1409ه.ق.

بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، بیروت: دار ابن کثیر، 1407ه.ق.

بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف،تحقیق محمد باقر محمودی، ایران: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1386ه.ش.

بيضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزيل و اسرار التأويل، بيروت: دار احياء التراث العربی، 1418ه.ق.

بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین، السنن الکبری، هند: مجلس دائرة المعارف النظامیة، 1344ه.ق.

تستری، نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، قم: مکتبة آیة الله المرعشی، 1409ه.ق.

تستری، نورالله، الصوارم المهرقة، تحقیق جلال الدین محدث، تهران: نهضت، 1367ه.ش.

تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد فی علم الکلام، ج2، پاکستان: دار المعارف النعمانیة، 1401ه.ق.

تفتازانی، مسعود بن عمر،المطول، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1425ق.

جرجانی، مير سيد شريف، شرح المواقف، ج 8، مصر: مطبعة السعادة، 1325ه.ق.

حاکم نیشابوری، محمد بن عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1411ه.ق.

حسینی میلانی، علی، نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الانوار، بی جا: چاپ مهر، 1114ه.ق.

حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید العقائد، تحقیق حسن زاده آملی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1425 ه.ق.

حلی، حسن بن یوسف، نهج الحق و کشف الصدق، قم: دار الهجرة،1414ه.ق.

حلی، حسن بن یوسف، الالفین فی امامة امیر المؤمنین علی بن ابی طالبA، کویت: مکتبة الالفین، 1405ه.ق.

درويش، محيی الدين، إعراب القرآن و بيانه، سوريه: دار الارشاد، 1415ه.ق.

دهخدا، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، 1377ه.ش.

دینوری ابن قتیبة، عبد الله بن مسلم، الامامة و السیاسة، بی جا: المکتبة الحیدریة، 1328ه.ق.

رازی، محمد بن عمر، کتاب الاربعین فی اصول الدین، حیدر آباد دکن: مطبعة دار المعارف، 1353ه.ق.

رازی، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، بيروت: دار احياء التراث العربی، 1420ه.ق.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقيق داوودی، صفوان عدنان، دمشق وبيروت: دار القلم و دار الشامية، 1416ه.ق.

ربانی گلپایگانی، علی، امامت در بینش اسلامی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1386ه.ش.

زبیدی، تاج العروس، بیروت: دار الفکر، 1414ه.ق.

زرکلی، خیر الدین، الاعلام، بیروت: دار العلم، 1980م.

زمخشری، محمود بن عمر، اساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم محمود، بیروت: دار المعرفة، بی تا.

زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: دار الکتاب العربی، 1407ه.ق.

سجستانی، ابن اشعث، سنن ابی داود، بیروت: دارالفکر، 1410ه.ق.

سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: انتشارات لاهیجی، 1380ه.ش.

سید مرتضی،علی بن الحسین، الشافی فی الامامة، قم: مؤسسة اسماعيليان، 1410ه.ق.

سید مرتضی، الذخیرة فی علم الکلام، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1411ه.ق.

سید مرتضی،علی بن الحسین، رسائل المرتضی، قم: دار القرآن الکریم، 1405ه.ق.

سيوطی، جلال الدين، البهجة المرضيه فی شرح الالفية، قم: دفتر نشر نويد اسلام، 1372ه.ش.

سيوطی، جلال الدين، الدر المنثور فی تفسير المأثور، قم: کتابخانه آية الله مرعشی نجفی، 1404ه.ق.

سیوطی، جلال الدین، جامع الاحادیث، الجامع الکبیر، عباس احمد صقر و احمد عبدالجواد، دمشق، بی تا.

شرف الدين الموسوی، عبد الحسين، المراجعات، تحقيق و تعليق حسين الراضی، بی جا: دار الکتاب الاسلامی، بی تا.

صافی، محمود بن عبد الرحيم، الجدول فی اعراب القرآن، دمشق و بيروت: دار الرشيد، 1418ه.ق.

طباطبايی، محمد حسين، الميزان، تهران: دار الکتب الاسلامية، 1372ه.ش.

طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، موصل: مکتبة العلوم و الحکم، 1404ه.ق.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسير القرآن، تهران: ناصر خسرو، 1372ه.ش.

طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، قم: مؤسسة أل البیتA لاحیاء التراث، 1417ه.ق.

طبري، أحمد بن عبد الله بن محمد، الرياض النضرة في مناقب العشرة، تحقيق عيسي عبد الله محمد مانع الحميري، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1996م.

طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، قم: دار الذخائر للمطبوعات، بی تا.

طوسی، محمد بن حسن،الرسائل العشر، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا.

طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد، تهران: منشورات مکتبة چهل ستون، 1400ه.ق.

طوسی، محمد بن محمد، تلخیص المحصل، بیروت: دار الاضواء، 1405ه.ق.

طوسی، محمد بن محمد، تلخیص المحصل، رسائل محقق طوسی، بیروت: دار الاضواء،، 1405ه.ق.

فيومی، احمد بن محمد، المصباح المنير، قم: دار الهجرة، 1425ه.ق.

قدیانی، عباس، فرهنگ توصیفی تاریخ ایران، بی جا: انتشارات فرهنگ مکتوب، چاپ پنجم، بی تا.

قمی، عباس، الکنی و الالقاب، تهران: مکتبة الصدر، بی تا.

قوشچی، علی بن محمد، شرح تجرید العقائد، قم: منشورات الرضی، بی تا.

کحاله، عمر، معجم المؤلفین، بیروت: مکتبة المثنی، بی تا.

کلينی، محمد بن يعقوب، اصول کافی، ترجمه محمد باقر کمره ای، تهران: انتشارات اسوه، 1385ه.ش.

گروهی از نويسندگان، ترجمه و تحقيق حسين زاده يزدی، مهدی، امامت و ولايت در قرآن کريم، قم: نشر برگزيده، 1388ه.ش.

لاهیجی، عبد الرزاق، گوهر مراد، تهران: نشر سایه، 1383ه.ش.

متقی هندی، علی بن حسام الدین، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1989م.

مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، چاپ اول، مؤسسة الوفاء، لبنان، 1404ه.ق.

مرعشی نجفی، شهاب الدین، شرح احقاق الحق و ازهاق الباطل، قم: منشورات مکتبة آیة الله العظمی مرعشی نجفی، بی تا.

مصطفوی، حسن، التحقيق فی کلمات القرآن الکريم، ايران: وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی، 1371ه.ش.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار،بی جا: صدرا، چاپ دوم، 1372ه.ش.

مظفر، محمد رضا، عقاید الامامیة، قم: انتشارات انصاریان،، بی تا.

مغنیه، محمد جواد، الشیعة فی المیزان، بیروت، دار التعارف، 1399ه.ق.

مفید، محمد بن نعمان، النکت الاعتقادیة، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ه.ق.

مفید، محمد بن نعمان، اوائل المقالات، قم: کنگره شیخ مفید،1413ه.ق.

مفيد، محمد بن نعمان، الافصاح فی امامة امير المؤمنين، قم: مؤسسة البعثة، 1412ه.ق.

مفيد، محمد بن نعمان، الحکایات، قم: چاپ کنگره شیخ مفید، 1413ه.ق.

نجمی، محمد صادق، سیری در صحیحین، قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1386ه.ش

نمیری، عمر بن شبه، تاریخ المدینة المنورة، بیروت: دار التراث، 1410ه.ق.

نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا.

هندی، میر حامد حسین، عبقات الانوار فی امامة ائمة الاطهار، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیA، 1366ه.ش.

هیثمی،ابن حجر، الصواعق المحرقة علی اهل الرفض و الضلال و الزندقة، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1997م.

چکیده:

قوشچی از متکلمان اشعری است که شرح مهمی بر تجرید العقائد محقق طوسی نگاشته است که به شرح جدید معروف شده است. وی در مبحث امامت شرح، خود در نقد آراء محقق طوسی سعی بلیغ نموده است و کوشیده است شبهات فراوانی به اندیشه های محقق طوسی وارد نماید.

قوشچی از جهت روش از آراء متکلمین اشعری مذهب از جمله ایجی و تفتازانی و میر سید شریف جرجانی و فخر رازی تبعیت می‌کند. وی در حقیقت در بحث امامت همان شبهات پیشینیان خود را تکرار کرده است هر چند در برخی موارد نیز از نقل ایرادات پیشینیان خود احتراز نموده است.

قوشچی بر خلاف محقق طوسی امامت را مربوط به علم فقه می‌داند ولی در تعریفی که وی از امامت ارائه می‌کند با تعریف محقق طوسی از امامت چندان تفاوتی ندارد، هم چنان که این شباهت ظاهری و صوری در تعریف امامت را می‌توان در میان متکلمین شیعه و سنی دیگر نیز مشاهده نمود. خواجه طوسی مهمترین دلیل وجوب امامت را قاعده لطف می‌داند ولی قوشچی بر صغری و کبرای این قاعده شبهاتی را مطرح می‌نماید  که هیچ کدام از این شبهات وارد نیست. قوشچی عمده ترین دلیل وجوب امامت را اجماع صحابه می‌داند.

محقق طوسی آیه ولایت (مائده/55) را یکی از آیاتی که بر امامت بلافصل حضرت علیA دلالت می‌کند، معرفی می‌کند ولی قوشچی شبهاتی را بر این استدلال وارد می‌کند که هر یک از این شبهات قابل رفع است. قوشچی اعتراف می‌کند که شأن نزول این آیه، حضرت علیA می‌باشد. شبهه مهم قوشچی در این آیه این است که «ولی» به معنای اولی در تصرف نیست ولی ادله وی بر این مدعی صحیح نمی‌باشد.

آیات دیگری که محقق طوسی از آنها یاد می‌کند آیه اولی الامر، آیه مع الصادقین و آیه امامت می‌باشد. نصوص نفی که بر امامت حضرت علیA دلالت می‌کند، حدیث غدیر و حدیث منزلت می‌باشد درباره این نصوص قوشچی هم اشکال سندی مطرح می‌کند و هم اشکالات محتوایی که این اشکالات هیچ کدام وارد نیست. درباره نصوص جلی قوشچی ایرادات سندی مطرح می‌کند. قوشچی بر خلاف محقق طوسی، ابوبکر و عمر را افضل از حضرت علیA می‌داند و در مطاعنی که از سوی محقق طوسی بر خلفای سه گانه ذکر می‌شود خدشه وارد می‌کند. و حال آن که همه این مطاعن در منابع اهل سنت موجود است و توجیه دلالت آنها از سوی قوشچی صحیح نیست. در بحث اوصاف امام نیز بر خلاف محقق طوسی عصمت و منصوص بودن از طرف خدا را از اوصاف لازم امام نمی‌داند. و حال آن که این باور قوشچی بر خلاف ادله عقلی و نقلی می‌باشد.

واژگان کلیدی: قوشچی، محقق طوسی، امامت، خلیفه.

مقدمه

شهرستانی متکلم مشهور اهل سنت در مقدمه الملل و النحل می‌نویسد:

«مبحث امامت همواره از صدر اسلام تا کنون یکی از مباحث مهم کلامی بین شیعه و اهل سنت بوده است. اختلاف پنجمی که در بین مسلمین رخ داد، درباره امامت بود. این اختلاف بزرگ ترین اختلافی بود که در میان امت روی داد. شمشیری در اسلام بر اساس قاعده دینی بیرون کشیده نشد؛ مانند شمشیری که به خاطر امامت از غلاف بیرون آمد.

مهاجرین و انصار درباره امامت اختلاف کردند. انصار گفتند: از میان ما امیری و از میان شما نیز امیری باشد و خودشان سعد بن عباده انصاری را برگزیدند. ابوبکر و عمر به سرعت خود را به سقیفه بنی ساعده رساندند. عمر گفت: در راه با خود فکر کردم، اکنون که به سقیفه رسیدم می‌خواهم فکرم را بگویم. ابوبکر گفت: فکرت چیست؟ بعد  عمر ابتدا خود با ابوبکر بیعت کرد. سپس مردم بیعت کردند و فتنه خاموش شد. عمر گفت: بیعت با ابوبکر ناگهانی بود، خداوند مردم را از شر آن حفظ کرد، از این پس هر کس دوباره شبیه آن را تکرار نماید او را بکشید. هر کس دوباره با فرد دیگری بدون مشورت مسلمانان بیعت کند، واجب است هر دو کشته شوند. انصار هم به خاطر روایتی که ابوبکر نقل کرد و گفت: رسول خدا6 فرمود: «ائمه از قریش هستند»، ساکت شدند و همه، به غیر از گروهی از بنی هاشم و ابوسفیان، بیعت کردند. علیA به علت سفارش پیامبر اکرم6 مشغول کفن و دفن رسول خدا بود، لذا مجال بیعت پیدا نکرد»[1].

این نزاع از آن زمان تا حال ادامه دارد. بلافاصله بعد از بیعت گروهی از مردم مدینه با ابوبکر، اعتراضات شروع شد. گروهی که این خلافت را شایسته حضرت علیA می‌دانستند، به شیعه معروف شدند و گروه مقابل آنها اهل سنت نام گرفتند و مساله امامت از مسائل مهم کلامی بین شیعه و اهل سنت گردید. متکلمان بزرگی از هر دو مذهب اسلامی مطرح شده‌اند. این تحقیق نقطه نظرات دو تن از این اندیشمندان به نام‌های خواجه نصیر الدین طوسی از شیعه و فاضل قوشچی از میان اهل سنت را در باب امامت مورد بررسی قرار داده است و به همه شبهات قوشچی بر ادله محقق طوسی، پاسخ داده است و ثابت می‌کند که بیشتر این شبهات را قوشچی از پیشینیان خود؛ چون عبدالجبار معتزلی، فخر رازی، تفتازانی، ایجی و میرسید شریف جرجانی گرفته است و در عین حال برخی از شبهات آنها را مطرح نکرده است و چه بسا خود به برخی از آن شبهات پاسخ گفته است.

1. بخش اول:کلیات

1-1. فصل اول:طرح تحقیق

1-1-1. تبیین مسأله:

بحث امامت و خلیفه رسول­الله، از قدیمی‌ترین بحث‌های تاریخ اسلام است که با وجود مرور زمان هنوز از مباحث مهم کلامی روز شمرده می‌شود.

بزرگ ترین و نخستین مسأله مورد نزاع میان مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اکرم6، امامت می‌باشد. مهمترین ویژگی مذهب شیعه امامیه در مقایسه با مذاهب اهل سنت در همین موضوع است.

یکی از مهم ترین کتب کلامی شیعه امامیه که در آن عقاید شیعه گردآوری و تبیین و دفاع شده است، کتاب تجرید العقائد محقق طوسی است. این کتاب به خاطر ایجاز و عمق مطالب مورد اهتمام بسیاری از متکلمین مسلمان واقع شده است و از میان شیعه و سنی شروح متعددی بر آن نگاشته شده است.

علاء الدین علی بن محمد قوشچی سمرقندی، از دانشمندان و متکلمین اهل سنت شرحی بر این کتاب نوشته است که به شرح جدید شهرت یافته است.

قوشچی که از بزرگان اشاعره به شمار می‌آید، بیشتر آراء خواجه را قبول دارد، ولی در موضوع امامت کتاب تجرید العقائد نقد‌های بسیاری کرده است.

این تحقیق می‌کوشد به تجزیه و تحلیل نقد‌های فاضل قوشچی در مبحث امامت تجرید العقائد بپردازد و به آنها پاسخ دهد.

2-1-1. پرسش‌های تحقیق:

پرسش اصلی:

ایرادات قوشچی و پاسخ آن در موضوع امامت در کتاب شرح تجرید چیست؟

پرسش‌های فرعی:

1- تعریف امامت و ادله وجوب آن از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی چیست؟

2- آیا شبهات قوشچی بر استدلال محقق طوسی بر آیات قرآن، برای اثبات امامت بلافصل حضرت علیA وارد است یا نه؟ چرا؟

3- آیا شبهات قوشچی بر استدلال محقق طوسی، بر احادیث غدیر و منزلت و … برای اثبات امامت بلافصل حضرت علیA وارد است یا نه؟ چرا؟

4- آیا شبهات قوشچی بر ادله عقلی محقق طوسی در باب امامت بلافصل حضرت علیA وارد است؟ چرا؟

5- شرایط و اوصاف امام از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی چیست؟ پاسخ شبهات قوشچی چیست؟

3-1-1. پیشینه تحقیق:

کتاب‌های بسیاری؛ چون «عَبِقات الانوار فی امامة ائمة الاطهارE» میرحامد حسین و «الغدیر» علامه امینی و کتاب‌‌های ارزشمند دیگری در باب امامت نوشته شده است.

هم‌چنین پایان‌نامه و رساله‌ها و مقالات بسیاری پیرامون امامت و موضوعات مرتبط با آن تدوین شده است. ولی در باب مقایسه نظریات محقق طوسی و فاضل قوشچی در موضوع امامت کار چندانی صورت نگرفته است.

تنها کاری که در این باره انجام شده است، حواشی مرحوم مقدس اردبیلی بر شرح تجرید قوشچی است. این حواشی نیز هرچند مفید و ارزشمند است، ولی کار تحقیقی گسترده و دقیق نمی‌باشد.

4-1-1. ضرورت تحقیق:

چون تاکنون به صورت ویژه و به خصوص نظریات محقق طوسی و فاضل قوشچی در باب امامت مقایسه و ارزیابی نشده است، از این حیث این تحقیق ضرورت دارد، به ویژه آنکه امروزه با گسترش تفکر شیعه، برخی شبهات و اشکالات گذشته را مجدداً طرح می‌کنند و جا دارد که مجامع علمی آن را به زبان امروز تبیین کنند.

5-1-1. هدف تحقیق:

بررسی و نقد شبهات قوشچی بر مبحث امامت تجرید العقائد و پاسخ به آنها، هدف این تحقیق می‌باشد.

6-1-1. فرضیه تحقیق:

بسیاری از ایرادات قوشچی بر ادله و مباحث محقق طوسی در باب امامت، همان شبهات پیشینیان خود؛ مثل فخر رازی و تفتازانی و میرسید شریف جرجانی می‌باشد. به دیگر سخن قوشچی در تکرار شبهات از هم مکتب‌های اشعری خود تقلید می‌نماید و حرف و سخن تازه‌ای ندارد. لذا همه این شبهات به طور پراکنده و در ضمن نقد آرای هم مسلکان قوشچی از سوی متکلمین شیعه پاسخ داده شده است.

7-1-1. روش تحقیق:

روش این تحقیق کتاب خانه ای است و از روش نقد و بررسی استفاده خواهد شد.

8-1-1. ساختار تحقیق:

این تحقیق در پنج بخش به سامان رسیده است و هر بخش نیزمتشکل از چندین فصل می‌باشد.

بخش اول: در این بخش کلیات تحقیق مطرح شده است و فصل‌های این بخش به قرار زیر است:

فصل اول: طرح تحقیق؛ در این فصل تبیین موضوع، هدف از تحقیق، منابع تحقیق،روش تحقیق و ساختار تحقیق و برخی موارد دیگر بیان شده است.

فصل دوم: زیست نامه قوشچی؛در این فصل به محل تولد، پدر و اساتید و آثار قوشچی و ویژگی‌های شرح تجرید وی پرداخته شده است.

فصل سوم: روش شناسی قوشچی در مبحث امامت؛ در این فصل برخی از روش‌هایی که به طور ضمنی از مطالعه شرح تجرید العقائد قوشچی به دست می‌آید،توضیح داده شده است.

فصل چهارم: امامت، بحثی کلامی؛ در این فصل با بیان ادله اثبات شده است که بر خلاف ادعای اهل سنت، امامت بحثی کلامی است نه فقهی.

فصل پنجم: چیستی امامت؛ این فصل به تعریف امامت از منظر متکلمان اسلامی و مقایسه آنها می‌پردازد.

فصل ششم: وجوب امامت؛ ادله وجوب امامت در نگاه محقق طوسی و فاضل قوشچی در این فصل جای داده شده است.

فصل هفتم: قاعده لطف و وجوب امامت؛ در این فصل تعریف لطف و اقسام آن، رابطه آن با امامت و شبهات قوشچی و پاسخ آنها مطرح شده است.

بخش دوم: امامت در قرآن از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی

فصل هشتم: آیه ولایت؛ در این فصل به شبهات قوشچی به استدلال محقق طوسی به آیه ولایت پاسخ داده شده است.

فصل نهم: آیه اولی الامر؛ در این فصل به شبهات قوشچی به استدلال محقق طوسی به آیه اولی الامر  پاسخ داده شده است.

فصل دهم: آیه امامت؛ در این فصل به شبهات قوشچی به استدلال محقق طوسی به آیه امامت  پاسخ داده شده است.

فصل یازدهم: آیه «مع الصادقین»؛ در این فصل به شبهات قوشچی به استدلال محقق طوسی به آیه «مع الصادقین»  پاسخ داده شده است.

بخش سوم: امامت در احادیث از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی

فصل دوازدهم: حدیث غدیر؛ در این فصل استدلال محقق طوسی به حدیث غدیر بیان می‌شود و سپس پس از طرح شبهات قوشچی به نقد و بررسی آنها پرداخته می‌شود.

فصل سیزدهم: حدیث منزلت؛ در این فصل استدلال محقق طوسی به حدیث منزلت بیان می‌شود و سپس پس از طرح شبهات قوشچی، به نقد و بررسی آنها پرداخته می‌شود.

فصل چهاردهم: نصوص جلی؛ در این فصل استدلال محقق طوسی به نصوص جلی بیان می‌شود و سپس پس از طرح شبهات قوشچی، به نقد و بررسی آنها پرداخته می‌شود.

بخش چهارم: دلایل عقلی بر امامت بلافصل حضرت علیA

فصل پانزدهم: دلیل افضلیت؛ در این فصل استدلال محقق طوسی بیان می‌شود و سپس فضایل حضرت علیA نیز ذکر می‌گردد.

فصل شانزدهم: در این فصل مطاعن خلفای سه گانه ذکر می‌شود و شبهات قوشچی پاسخ داده می‌شود.

فصل هفدهم: دلیل عصمت و برهان معجزه؛ در این فصل این دو دلیل و استدلال محقق طوسی آمورده می‌شود و شبهات قوشچی طرح و به آنها جواب داده می‌شود.

بخش پنجم: شرایط و اوصاف امام از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی

فصل هجدهم: عصمت؛ در این فصل تعریف عصمت بیان می‌شود و با بیان ادله اثبات می‌شود که امام باید معصوم باشد سپس شبهات قوشچی پاسخ داده می‌شود.

فصل نوزدهم: افضلیت و نصب؛ در این فصل اثبات می‌شود که امام باید افضل مردم زمان خود باشد، سپس شبهه قوشچی مطرح می‌شود و به آن جواب داده می‌شود.

در ادامه این فصل، طرق تعیین امام از دیدگاه امامیه و اشاعره ذکر می‌شود و با بیان ادله اثبات می‌شود که امام باید منصوب از طرف خداوند باشد و مردم حق انتخاب امام را ندارند.

در ادامه نیز شبهات قوشچی مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرند.

احکام مخالفین؛ در خاتمه این بخش، حکم مخالفین امامت بلافصل حضرت علیA بیان می‌شود و شبهات قوشچی نیز مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.

[1]. محمد بن عبد الکریم شهرستانی، الملل و النحل، (بیروت: دار المعرفة، ج1، بی تا.) ص12.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122