پايان نامه بررسي و نقد برساخت گرايي در فلسفه اخلاق کانت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و نقد  برساخت گرايي در فلسفه اخلاق کانت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي و نقد  برساخت گرايي در فلسفه اخلاق کانت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : فلسفه اخلاق وظهوربرساخت گرائی
1- اخلاق هنجاری 8
1-1 نتیجه گرائی 9
2-1 اخلاق فضیلت 10
3-1 وظیفه گرائی 12
2- فرا اخلاق 13 1-2 دلالت شناسی اخلاقی 13
2-2 معرفت شناسی اخلاقی 14
3-2 وجود شناسی اخلاقی 15
3- ناشناخت گرائی دراخلاق 15
1-3 احساس گرائی 17
2-3 توصیه گرائی 20
4- شناخت گرائی دراخلاق 21
1-4 شناخت گرائی حداقلی 22
2-4 شناخت گرائی حداکثری 23
5- واقع گرائی دراخلاق 23
1-5 اقسام واقع گرائی دراخلاق 25
1-1-5 واقع گرائی اخلاقی طبیعت گرایانه 26
2-1-5 واقع گرائی اخلاقی ناطبیعت گرایانه 28
1-2-1-5 مغالطه طبیعت گرایان 28
2-2-1-5 برهان سؤال گشوده 29
6- ناواقع گرائی اخلاقی 31
1-6 ناواقع گرائی اخلاقی فوق طبیعت گرایانه 31
1-1-6 نظریه امر الهی 32
2-1-6 برخی اشکالات وارد بر نظریه امرالهی 36
7- تئوری خطا 38
1-7 تئوری خطای مکی 39
1-1-7 استدلال از راه نسبیت 39
2-1-7 استدلال از راه عجیب بودن یاغرابت 40
8- ظهور بر ساخت گرائی 42
فصل دوم: فلسفه اخلاق کانت وبر ساخت گرائی اخلاقی
مقدمه 44
1- فلسفه نقادی کانت 45
1-1 نقدعقل محض وشرایط تکون معرقت 46
1-1-1 زمان و مکان 47
2-1-1 مقولات فاهمه 47
3-1-1 وحدت استعلائی ادراک نفسانی 48
4-1-1 من استعلائی 49
2- نقدعقل عملی 52
1-2 نسبت سوژه متافیزیکی درنقداول بانقددوم 53
2-2 ساحت اخلاق 54
3-2 اراده نیک 56
4-2 خود مختاری اراده 57
5-2 قانون اخلاقی 60
6-2 امر مطلق 62
1-6-2 صورت بندی های امرمطلق 64
1-1-6- 2 صورت نخست 64
2-1-6-2 صورت دوم 65
3-2-6-2 صورت سوم 67
3- بر ساخت گرائی درفلسفه اخلاقی کانت 68
1-3 صدق ومنشأ هنجار مندی 73
فصل سوم : بر ساخت گرائی کانتی
مقدمه 80
1- نسبت بر ساخت گرایی بادیگر تئوریهای اخلاقی 81
2- روایتهای بر ساخت گرائی 82
1 -2- روایتهای ساده برساخت گرائی 82
2-2- روایتهای پیچیده برساخت گرائی 82
3- بر ساخت گرائی کانتی جان رالز 86
1-3 – وضعیت اولیه یاروال تصمیم یا روال برساختن 90
4- روال تصمیم برساخت گرایانه 92
1-4 مشخصه های روال تعمیم کانتی 93
2-4 روال تعمیم ومفهوم کانتی شخص 95
5- توجیه و عینیت و صدق در برساخت گرایی کانتی 102
نتیجه گیری 109
فهرست منابع و مأخذ 115

منابع فارسی و انگلیسی

منابع فارسی :

استوارت میل ، جان. فایده گرایی ، ترجمه مترضی مردیها ،تهران:نشر نی،چاپ اول،1388.

اسکروتن، راجر.کانت ، ترجمه علی پایا، تهران: طرح نو،چاپ اول، 1375.

ایر.آلفرد جولیس. زبان حقیقت و منطق، ترجمه منوچهر بزرگمهر،تهران :انتشارات دانشگاه صنعتی شریف،چاپ اول،1336.

تالیّا فارو، چارلز. فلسفه دین در قرن بیستم ، ترجمه ا. رحمتی ، تهران:نشر سهروردی،چاپ اول ، 1382 .

جوادی ، محسن .»درس گفتارهای فلسفه اخلاق»، قم : دوره کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه قم، 88- 1387.

جوادی،محسن. مساله باید و هست ، قم : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1375.

دباغ ،سروش. درس گفتارهایی درفلسفه اخلاق ، تهران: انتشارات صراط،چاپ اول،1388.

رالز ،جان. «عدالت به مثابه انصاف»، ترجمه مصطفی ملکیان، نقد و نظر، شماره 10-11 .

سالیوان ، راجر. اخلاق در فلسفه کانت ، ترجمه ع. فولادوند ،تهران:طرح نو،چاپ اول،1380.

شریف،م.م. تاریخ فلسفه در اسلام،گروه مترجمان ،تهران: مرکز نشر دانشگاهی،چاپ اول،1362.

فرانکنا، ویلیام. فلسفه اخلاق ، ترجمه هادی صادقی،قم: طه ، چاپ دوم ، 1383.

فنائی ، ابوالقاسم . دین در ترازوی اخلاق ، تهران:موسسه فرهنگی صراط ،چاپ اول، 1384.

کاپلستون، فردریک. تارخ فلسفه ، جلد ششم ، ترجمه م.بزرگمهر و ا.سعادت ، تهران:سروش،چاپ اول،1373.

کانت، ایمانوئل . بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق ، ترجمه ح. عنایت و ع. قیصری تهران : خوارزمی،چاپ اول ، 1369 .

کانت، ایمانوئل. تمهیدات ، ترجمه غ. حداد عادل،تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ اول،1367.

کانت،ایمانوئل. نقد عقل عملی، ترجمه ا. رحمتی ،تهران: نورالثقلین،چاپ دوم، 1385 .

کورنر،اشتفان. فلسفه کانت،ترجمه ع.فولادوند، تهران : خوارزمی ،چاپ اول، 1367 .

گریلینگ ،ای.سی و استرجن،ا. «معرفت شناسی» ، از مجموعه فلسفه اکسفورد، ترجمه امیر مازیار،تهران : نشر جهاد،1380.

لا هیجی، عبدالرزاق. سرمایه ایمان ، تهران :الزهرا ، چاپ دوم ،1364.

مجتهدی، کریم .«شناخت روش علوم بر اساس فلسفه نظری کانت»، در نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غرب، تهران:امیر کبیر،چاپ اول،1373.

مک اینتایر، السدیر. “اخلاق فضیلت مدار”،ترجمه ح.شهریاری، مجله نقد و نظر؛ ش 14-13.

مک ناتن،دیوید. نگاه اخلاقی:درآمدی به فلسفه اخلاق، ترجمه حسن میانداری،تهران سمت، چاپ اول،1383.

ملکیان،مصطفی. “درس گفتارهای کلام جدید” ، قم: دانشگاه مفید، 1385.

مور ، جورج ادوارد؛ مبانی اخلاق ، ترجمه غ.توکلی و ع.عسگری یزدی،قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،چاپ اول، 1385.

هارتناک،یوستوس.نظریه معرفت درفلسفه کانت، ترجمه غ.حدادعادل،تهران:فکر روز،چاپ اول،1376.

منابع انگلیسی :

Baynes , Kenneth. “Constructivism and Practical Reason in Rawls”, Analyse and Kritik, 14 , 1992.

Becker, Don. “Kant’s moral and political philosophy”, in Routledge History of Philosophy, Vol. 06 , Routledge Publishing,2000.

Bird-Pollan, Stefan. Rawls: “Construction and Justification” , Public Reason 1 (2),2009.

Boyd, Richard N. “How To Be A Moral Realist” : in Essays On Moral Realism , Ed: G.Sayre-McCord, Cornell University Press, 1988.

Brink, David . “Moral Realism and the Skeptical Arguments from Disagreement and Queerness”, Australasian Journal of Philosophy, 6 (1984).

Brink, David O. Moral realism and the foundations of ethics; Cambridge University Press , 1989.

Campbell, Stephen R. “Constructivism and the Limits of Reason”, Studies in Philosophy and Education 21, Kluwer Publishing, 2002.

David, Hume . A Treatise of Human Nature , Oxford University Press,1982.

چکیده :

        برساخت گرایی اخلاقی دیدگاهی فرا اخلاقی درباره ی طبیعت صدق  و حقایق و خصوصیات اخلاقی است . برساخت  گرایی ظاهراً در تقابل با واقع گرایی قرار می گیرد و تنها  با روایتهای واقع گرائی اخلاقی توافقی نسبی و محدود دارد. بر ساخت گرایان، مانند واقع گرایان ، جملات اخلاقی را دارای محتوای توصیفی می دانند و بنا بر این به نظر می رسد واقعاً بیان کننده امر واقع باشند.ولی بر ساخت گرایان برغم اینکه  می پذیرند که به نحوی حقایق اخلاقی وجود دارند  ، بر عکس واقع گرایان، آنها را وابسته به نگرشها و قرار دادهای انسانی و امثال آن می دانند.

جان رالز برای نخستین بار اصطلاح برساخت گرایی در اخلاق را  بکار برد و تفسیری برساخت گرایانه از فلسفه اخلاق کانت به دست داد. براساس این تفسیر اخلاق برساخته عقل بشری است و امر مطلق روال برساختن است. رالز همچنین نظریه خود را برساخت گرایی کانتی نامید .    براساس برساخت گرایی کانتی محتواى اصول عدالت نتيجه توافق و قرادادى است كه ميان افرادى خاص در وضعيت ويژه‏اى بدست می آید و رالز  آن را وضعیت اولیه مى‏نامد.وضعیت اولیه روال تصمیم یا روال برساختن در برساخت گرایی کانتی است که در آن اصول عدالت بر ساخته می شوند.

واژگان کلیدی : برساخت گرایی ، واقع گرایی ، اصول عدالت ، وضعیت اولیه، امر مطلق.

مقدمه

            فرا اخلاق[1] شاخه ای ازفلسفه اخلاق2 است که به لحاظ وجود شناسی3 به این بحث می پردازد که آیا حقایق و اوصاف اخلاقی4 در عالم پیرامون به نحوی از انحاء وجود دارند و یا اینکه در حوزه اخلاق ما از جانب خود چیزی را انشاء می کنیم که واقعیتی ورای خود  ندارد.

این اختلافی است  میان شناخت گرایان5 و ناشناخت گرایان6 در حوزه اخلاق که که از زمان جورج اوارد مور7 فیلسوف اخلاق تحلیلی انگلیسی باعث ظهور انبوهی از  نوشته های فلسفی شده است که هر کدام علیه دیگری به استدلال پرداخته اند.

ناشناخت گرایان عالم پیرامون را تهی از ارزشها8 می دانند و تصریح دارند هیچ واقعیت اخلاقی در عالم پیرامون وجود ندارد. نظرهای اخلاقی ما از جنس باور9 نیستند بلکه به عالم انسانی و ذهن او تعلق دارند و چون نسبتی با عالم خارج ندارند از صدق وکذب آنها  نمی توان سخن گفت.

اما شناخت گرایان واقع گرا در اخلاق معتقدند  واقعیتهای اخلاقی به نحوی از انحاء در عالم پیرامون وجود دارند و احکام اخلاقی از جنس باورند در نتیجه می توانند صادق یاکاذب باشند.

به عبارت دیگر دعاوی اخلاقی را میتوان در قالب گزاره ها صورت بندی کرد و در نتیجه

معرفت بخش هستند وچون شان معرفتی دارند پس صدق و کذب پذیرند. مفاهیم اخلاقی[2] نسبتی با عالم خارج دارند و می توان داوری2 اخلاقی و معرفتی درباره آنها کرد.

درخلال این بحث ها ظاهراً غلبه با اردوگاه واقع گرایان اخلاقی بود تا اینکه جی.ال.مکی3 با ارائه نظریه خطا4 کفه بحث ها را به سود ناشناخت گرایان سنگین کرد. بنابر نظریه خطا  گزاره های اخلاقی مرتبا و بطور یکسان کاذب اند و اتصاف کیفیات اخلاقی به اعمال و اشیاء و حوادث نادرست است. ارزش‌های اخلاقی مستقل از خواسته‌ها و نگرشهای5 بشری وجود ندارد و خصوصیات اخلاقی ناظر به یک ویژگی و خصیصه موجود در افعال نیست.  مکی می گوید درهر صورت ذهن ما در حوزه ارزشها خطا می کند پس نمی توانیم معرفت اخلاقی داشته باشیم.

نظریه خطای مکی چالش جدی برای واقع گرایان6 اخلاقی به وجود آورد. زمانی که طبیعت گرایان7 سعی داشتند که با نشان دادن اینکه خصوصیات اخلاقی می تواند طبیعی باشد از نظریه خطای مکی فرار کنند عده دیگری با ارائه نظریه ای جدید به نام بر ساخت گرائی8 اخلاقی سعی کردند نشان دهند که خصوصیات اخلاقی وابسته اند به آنچه که ما با آن توافق داریم. برای نخستین بار جان راولز9 فیلسوف امریکایی اصطلاح برساخت گرایی را در نظریات اخلاقی بکار برد.معنی اصلی آن این است که نظام الزامات اخلاقی را با استفاده از روالی غیرجدلی10 می توان ساخت بطوری که  تهی از الزامات عجیب مابعدالطبیعی11 و درستی آن  دستکم معقول باشد.

وی در درس گفتارهای خود در دانشگاه اولین تفسیر برساخت گرایانه از فلسفه اخلاقِ ایمانوئل کانت12 فیلسوف برجسته آلمانی به دست داد و سپس نظریه اخلاقی خود را  برساخت گرایی کانتی خواند.

کانت در نقد عقل محض[3] ونقد عقل عملی2 نمی خواهد قوانین  حاکم بر ذهن را توضیح دهد و معتقد است کسی که این کار را می کند کار فلسفی نمی کند. جنس بحثهای فلسفی در نزد کانت  استعلائی3 است و از جائی آغاز میشود که سوژه تجربی در ذیل سوژه متافیزیکی4  قرار بگیرد.

عقل نظری و عقل عملی تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند . وقتی عقل به شناسایی اقدام میکند عقل نظری است ولی زمانیکه می آفریند و بر می سازد عقل عملی است. اخلاق در کانت برساخته و بر گرفته شده از عقل عملی است و  ارزشها ی اخلاقی در عالم خارج وجود ندارند. به معنای کانتی کلمه اخلاق کاشف از ساحت نومن5 است و سوژه متافیزیکی به این ساحت تعلق دارد.در نتیجه ترکیبی و پیشینی بودن گزاره های اخلاقی  از لوازم اخلاق کانتی است. یعنی احکام اخلاقی متصف به دو وصف کلیت6 و ضرورت7 هستند که هیچکدام درعالم خارج وجود ندارند . بنابراین گزاره های اخلاقی نمی توانند  شان کاشفیت از عالم پدیداری داشته باشند.

حال کانت میگوید چیزی که اساس امر اخلاقی است و خیر بالذاتی که باید دنبال آن باشیم اراده ی خیر8 یا نیک است و اراد ه نیک به صورت عمل کردن برای ادای تکلیف و وظیفه9 ظاهر میشود ومعنی آن احترام به قانون اخلاقی10 است.  کانت معتقد است قانون اخلاقی بر ساخته ی خود عقل است بدون آن که عناصر تجربی درآن دخیل باشد و چون قانون اخلاقی  ازعقل  صادر میشود  باید به صورت فرمان و امر درآید و امر هم الزام آوراست.  اخلاق در کانت از رهگذر متعین ساختن اراده در قالب امر مطلق11 شکل میگیرد. اراده متعین و اصول اخلاقی برآمده ازآن ، که به نام امر مطلق و امر نا مشروط ازآنها یاد  می کند، کاشف نومن هستند نومنی که نسبتی با عالم واقع ندارد. براسا س تفسیر برساخت گرایانه از فلسفه اخلاق کانت اساس برساخت گرایی روال امر مطلق است و مشهورترین  روایت روال برساختن در کانت  یعنی روال امرمطلق صورتبندی  قانون کلی است. این قانون به کنشگران  امر می کند نه تنها مطابق آن ماکسیمی[4] عمل کنند که از طریق آن  بتوانند درهمان زمان اراده کنند که آن قانون کلی  باشد.

امرمطلق  قانون اراده آزاد2  است و صرفاً از طبیعت اراده ناشی می شود  و کانت  اخلاق را بر پايه اراده عقلاني هر فرد استوار مي‌كند و اراده عقلاني، خودش قوانيني را كه از آنها اطاعت مي‌كند وضع می کند .  روال امر مطلق اصول عقل عملی  یعنی عقلانی3 و معقول4 بودن را  نشان میدهد.

جان راولز نظریه خود را  بر ساخت گرایی کانتی می نامد که  بدست اشخاص فرضی در پس پرده جهل5 ساخته می شود. در بر ساخت گرائی کانتی ، رالز شهود گرایی عقلانی  و نیز دیگر اشکال واقع گرائی اخلاقی را رد می کند و نظریه اش را به عنوان «بر ساخت گرایانه»  تعریف میکند. در بر ساخت گرائی  کانتی  نشان داده می شود  اصول اخلاقی عدالت که معقولند، اصول عقل عملی اند .

به عقیده شهود گرایان اصول اخلاقی صادق  یاکاذب  اند به دلیل وجود  نظامی از ارزشها که باشهود عقلانی شناخته میشوند اما رالز تأکید می کند  که بر داشت کانت از خود مختاری6 وجود چنین نظامی از ارزشها رادر عالم پیرامون  رد می کند. بر اساس تفسیر رالز محتوای   قانون اخلاقی توسط این روال بر ساخته می شود ، نه اینکه کشف  می شود.

براساس برساخت گرایی کانتی محتواى اصول عدالت7 نتيجه توافق و قرادادى است كه ميان افرادى خاص در وضعيت ويژه‏اى بدست می آید که  وضعیت اولیه8  ‏نام دارد. بر ساخت گرائی  کانتی یک روال تصمیم9 را بکار می برد که توسط انصاف10 تعریف  شده است  و در آن اصول عدالت بر ساخته می شود. یعنی روال برساختن اصول عدالت را معین می کند و از رهگذر این روال محتوی این آموزه بر ساخته می شود.

برساخت گرایی اخلاقی بر این باور است که گفتمان اخلاقی ما شناختی است و برخی گزاره های اخلاقی صادق اند. گزاره های اخلاقی به واسطه ی نگرشهای ارزشمدارانه[5] صادق یا کاذب اند.

برساخت گرایان اخلاقی دیدگاهشان را دیدگاهی  فرا اخلاقی درباره ی طبیعت  صدق  و حقایق و خصوصیات اخلاقی میدانند.آنان  صدقها وحقایق اخلاقی را  برساختهای بشری میدانند نه چیزهای قابل کشف در عالم پیرامون. برساخت گرائی به لحاظ معنا شناختی2 جملات اخلاقی را  بیان کننده امرواقع می دانند  بنا بر این به نظر می آید واقعاً صادق یا کاذب هستند. و به لحاظ وجود شناختی  حقایق اخلاقی وجود دارند البته وجود آنها وابسته به نگرشها  و توافقات و قرار دادهای بشری و نظایر آن می باشد.

به عبارت دیگر این مفهوم بر ساخت گرایانه دومعنی شناخت شناسی3 و متافیزیکی دارد: 1- قبل از  استفاده ازروال نه تنها نمی توانیم هیچ حقیقت اخلاقی را بشناسیم  2- بلکه هیچ حقیقت اخلاقی  وجود ندارد تا شناخته شود. اما حقایق اخلاقی وجود دارند  که به برداشتها وفعالیتهای  بر سازنده ی ما بستگی دارند. پس بر ساخت گرائی نظریه ای  شناخت گرایانه است یعنی حقایق اخلاقی وجود دارند که صادق یا کاذب اند اما ناواقع گرایانه است  چون تصریح دارد حقایق اخلاقی  به ما و فعالیتهای ما بستگی دارد.

آنچه که بین تمامی  نظریات بر ساخت گرایانه مشترک می باشد این عقیده است که واقعیت اخلاقی توسط نگرشها یا اعمال یادیدگاههای اشخاص احتمالاً تحت شرایط آرمانی تشکیل شده است. بطور خلاصه، واقعیت اخلاقی از اوضاع یا فعالیتها تشکیل شده است  که ازنقطه نظر مرجح پذیرفته شده است وفقدان این نقطه نظر به معنای نبود واقعیت اخلاقی است.

بنابراین برساخت گرایی اخلاقی بر این باور است که  1- گفتمان اخلاقی ما شناختی است.  2 –  برخی گزاره های اخلاقی صادق اند. 3 –  گزاره های اخلاقی به واسطه ی نگرشهای ارزش مدارانه صادق یا کاذب اند.

برساخت گرایی ظاهراً در تقابل با واقع گرایی قرار می گیرد و تنها   با روایتهای واقع گرائی اخلاقی توافقی نسبی و محدود دارد. بر ساخت گرایان، مانند واقع گرایان ، جملات اخلاقی را دارای محتوای توصیفی[6] می دانند و بنا بر این به نظر می رسد واقعاً بیان کننده امر واقع باشند.ولی بر ساخت گرایان برغم اینکه  می پذیرند که به نحوی حقایق اخلاقی وجود دارند  ، بر عکس واقع گرایان، آنها را وابسته به نگرشها و قرار دادهای انسانی و امثال آن می دانند.

سئوالات اصلی و فرعی پایان نامه:

در تبیین این نظریه به این سوالات پاسخ داده می شود :

علت ظهور و تعریف برساخت گرایی اخلاقی چیست ؟

برساخت گرایی در نظریه اخلاقی کانت چگونه نفسیر می شود؟

مشهورترین روایت برساخت گرایی معاصر که برساخت گرایی کانتی نام دارد چیست؟

صدق و منشاء هنجارمندی[1] احکام اخلاقی در این دو تفسیر در کجا قرار دارد؟

 سابقه و پیشینه تحقیق :

از این نظریه اخلاقی در زبان فارسی هیچگونه پیشینه ای ،نه به صورت کتاب و نه به صورت مقاله ، وجود ندارد. در زبان انگلیسی هم کتابی که به نظریه برساخت گرایی در اخلاق  اختصاص داشته  باشد وجود ندارد اما مهمترین تفسیر برساخت گرایانه از فلسفه اخلاق کانت در بخشی از درس گفتار جان رالز در دانشگاه آمده که با چند سخنرانی دیگر وی تحت عنوان «درس گفتارهایی درباره تاریخ فلسفه اخلاق»[2] در امریکا به چاپ رسیده است. البته رالز در پی آن چند مقاله دردیگر درباره برساخت گرایی کانتی به چاپ رساند تا اینکه کتاب مشهورش را که به این مطلب هم می پردازد در دهه هشتاد میلادی با نام «نظریه عدالت»[3] ارائه کرد. پس از این ، مقالاتی در تائید و نقد این کتاب نوشته شد و فیلسوفان روایتهای دیگری را از برساخت گرایی اخلاقی ارائه کردند .

به هر حال این نظریه در ایران شناخته شده نیست و به دلیل تازه بودن آن و راهنمایی های آقای دکتر جوادی  استاد راهنمای محترم آن را انتخاب آن کردم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري
 • پايان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحليلي آراء فيلسوفان اسلامي و غربي
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه نظريه اخلاقي گابريل مارسل
 • پايان نامه مسائل اخلاقي در هوش مصنوعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122