پايان نامه بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 136 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و مفاهيم
بخش اول- مقدمه
1.1.1- بيان موضوع اصلي تحقيق 2
2.1.1- سؤالات اصلي تحقيق 2
3.1.1- پيشينه ي تحقيق 3
4.1.1- ضرورت اهداف تحقيق 4
5.1.1- محورهاي اصلي تحقيق 5
بخش دوم- آشنايي با افلاطون
1.2.1- زندگي نامه افلاطون 6

فصل دوم : تبيين مثل از نگاه افلاطون و شارحان آن
بخش اول : توضيح و تشريح مثل
1.1.2- وجه تسميه مثل افلاطوني 12
2.1.2- تعريف مثل 14
3.1.2- عالم مثال و مثل افلاطوني 15
4.1.2- ويژگي هاي مثل 16
5.1.2- رابطه ديالكتيك با نظريه مثل 20
6.1.2- نظريه مثل در اصطلاح حكما 20
7.1.2- جايگاه و اهميت مثل در زندگي انسان از ديدگاه افلاطون 26
8.1.2- تمثيل 27
9.1.2- تأملي پيرامون تأويل مثل افلاطون 29
بخش دوم : مباني معرفتي مثل
1.2.2- نقش مثل در معرفت شناسي 37
2.2.2- تأملي در كسب معرفت 45
3.2.2- مفاهيم حقيقي و اعتباري 47
4.2.2- معرفت حقيقي 49
5.2.2- تأملي در مفاهيم حقيقي و اعتباري 50
6.2.2- متعلَّق علم 51
بخش سوم : مثل و عالم طبيعت
1.3.2- مفهوم « مادي » و « مجرد » 59
2.3.2- ويژگي هاي اجسام و مجردات 60
3.3.2- نياز ماده به صورت 61
4.3.2- پيوستگي ماده و صورت 64
5.3.2- رابطه مثل و ماده 64
6.3.2- روابط واحد و كثير در مثل 65

فصل سوم : بررسي مثل از ديدگاه ابن سينا
بخش اول : ابن سينا و مثل افلاطوني
1.1.3- مثل افلاطوني از ديدگاه ابن سينا 70
2.1.3- اتحاد فرد مجرد و مادي در ماهيت 76
3.1.3- تداخل متبانيات 80
4.1.3- تشكيك بين فرد مادي و فرد مجرد 85
5.1.3- انتقاد بر ديدگاه ابن سينا پيرامون مثل افلاطوني 90

فصل چهارم : بررسي مثل از ديدگاه صدرالمتألهين
بخش اول- ديدگاه صدرالمتألهين در تحقيق و ثبوت صور و مثل افلاطوني
1.1.4- صدرالمتألهين و مثل 95
2.1.4- نقد تأويلات بعضي از حكما 97
3.1.4- قياس افراد عالم ناسوت با مثل نوريه 102
4.1.4- دلايل سه گانه مشرقيه 103
5.1.4- نتايج برهان 108
بخش دوم- نقد و بررسي ديدگاه صدرالمتألهين
1.2.4- اثبات وجود حركت 112

فصل پنجم : استنتاج و استنباط
بخش اول- نتيجه گيري
نتيجه گيري 124
فهرست منابع و مأخذ 126
چکیده انگلیسی 000

منابع و ماخذ

1- قرآن مجيد

2- ابراهیمی دینانی،غلامحسین ، شعاع اندیشه شهود در فلسفه سهروردی، (تهران : انتشارات حکمت، 1376).

3- ابن سینا،الهیات شفاء، ترجمه و شرح، مرتضی مطهری ، (تهران : انتشارات حکمت ، 1369).

4- ابن سینا، الهیات شفاء، محقق،حسن حسن زاده آملی، (قم : انتشارات بوستان کتاب ، 1385).

5- بریه، امیل، تاریخ فلسفه ،ترجمه : علی مراد داودی ( تهران : انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ،1373 )

6- والتر ترنس استیس، تاريخ انتقادي فلسفه يونان، ترجمه، یوسف شاقول، (قم : انتشارات دانشگاه مفید ، 1385) .

7- حسن حسن زاده آملي، دو رساله مثل و مثال، (قم : انتشارات نثر طوبي ، 1382) .

8- خوانساری، محمد ، منطق صوری ، ( تهران : انتشارات آگاه ، 1374 )

9-  ذبیحی، محمد ، فلسفه مشاء، (تهران : انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ، 1386).

10-  ذهنی تهرانی، محمدجواد ، فصول الحکمه ،(قم : انتشارات حاذق ،1369) .

11- راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب،ترجمه نجف دریا بندری،( تهران : انتشارات پرواز)

12- صدرالمتألهین، اسفار، ترجمه، محمد خواجوی، (تهران :انتشارات مولی،1383) .

13- صدرالمتألهین، الشواهد الربوبیه،تحقیق و تعلیق، سیدجلال الدین آشتیانی، (قم: انتشارات بوستان کتاب ، 1386).

14- صدرالمتألهین، الشواهد الربوبیه، ترجمه، جواد مصلح ،(تهران: انتشارات سروش ، 1385).

15- طالب زاده،حمید، آشنایی با فلسفه اسلامی ، (تهران : انتشارات چاپ و نشر ایران ، 1375)

16- طباطبائی،محمدحسین ، نهایه الحکمه، ترجمه،علی شیروانی، (قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، 1376) .

17 – فروغی، محمدعلی ، سیرحکمت در اروپا ، (تهران : انتشارات صفی علیشاه ، 1317).

18- کاپلستن، فردریک ، تاریخ فلسفه،ترجمه، سیدجلال الدین مجتبوی،(تهران : انتشارات علمی و فرهنگی ، 1362)

19- کانت، ایمانوئل ، تمهیدات، ترجمه، غلامعلی حداد عادل، (تهران : انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ، 1384 ) .

20- مصباح یزدی،محمدتقی آموزش فلسفه،(تهران : انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی ، 1364)

21- یاسپرس،کارل،افلاطون، ترجمه، محمد حسن لطفی، (تهران : انتشارات خوارزمی ، 1375) 

چکیده

هدف غایی ازاین تحقیق همان طوری که ازعنوان آن پیداست بررسی دیدگاه های دو فیلسوف بزرگ جهان اسلام یعنی ابن سینا و صدرالمتالهین پیرامون مثل افلاطونی با تاکید برنقش آن درمعرفت شناسی است. ابن سینا به عنوان یکی از مخالفین سرسخت مثل و ملاصدرا که یکی از مدافعین مثل است که بعضی از استدلال های هرکدام همراه با بررسی و نقد آن در این نوشتار آورده شده است و درادامه، ارتباط مثل بااصالت وجود واعتباری بودن ماهیت و جایگاه آن در مراتب هستی، واستدلال بر توانایی عقلانی بشر در مسائل ماوراءالطبیعه، و تبیین صدور موجودات از وحدت به کثرت، و ارتباط وحدت و کثرت با توجه به دیدگاه اشراق و مشاء و بیان نقاط ضعف وقوت آن دو دیدگاه و همچنین ارتباط مثل با تشکیک وجود وعالم ماده، در ادامه مطلب، به تبیین معرفت فلسفی صدرائیون نقش آن در شناخت مثل، و ارتباط مجردات و عالم ماده، و ارتباط مثل با واجب الوجود بالذات که در باب معرفت شناسی آن معرفتی حائز اهمیت و یقینی است که دو طرف قضیه یعنی مبداُ و منتها مورد غفلت قرار نگیرد. در پایان مبرهن ساختیم که علت مخالفت یا موافقت حکیمان درمسئله مثل به مبانی معرفت شناختی  و هستی شناختی آنان در این مساله بر می گردد.

کلید واژه ها : 1- ابن سینا 2- ملاصدرا  3- مثل  4- معرفت شناسی  5- هستی شناسی 6- عقول عرضی

بخش اول

مقدمه

حمد و سپاس خداوندي را سزاست كه شدت ظهورش او را مخفي ساخته است. حقیقت آن است که در این عبارت که هیچگونه شکی در آن نمی باشد هر موجودی که دارای نفس باشد اعم از نباتی و حیوانی  و ناطقه ، بدنبال کمال نهایی می باشند که بعضی از این موجودات مانند نبات و حیوان کمال نهایی آنها تا یک قلمروی است و تنها انسان یا چیزی شبیه به انسان است ، یعنی موجودی که دارای عقل و اختیار باشد و در مرتبه دیگری از وجود باشد  که تا به آن غایت نهایی خود یعنی بیرون آمدن از کثرت و تا رسیدن به آن وحدت ناب و صرف لحظه ای قرار و آرام ندارد که ما این مسئله را به بداهت در خود و دیگران در می یابیم.

بنابرین  باید گفت هدف و غایت یکی است ولی بعضی بیراهه می روند و تعداد اندکی که این مسیر را به درستی می پیمایند.یافتن حقیقت چیزی است که همواره هر کسی بدنبال آن است «هر انسانی طالب حقیقت است» که این خود یک قضیه موجبه کلیه است .لذا ما بر حسب تمایل درونی ، موضوعی که انتخاب نموده ایم مثل افلاطونی است. هر جا سخن از افلاطون به میان می آید واژه مثل، در ذهن تداعی می شود. و هر گاه سخن از مثل به میان می آید نام افلاطون به ذهن متبادر می شود.گویی چنین است که این دو واژه دارای تقابل تضایف اند.افلاطون تلاش می نماید با اثبات مثل طرحی نو در معرفت پیش روی بشر بگشاید و جهان هستی را از آن زاویه به تماشا بنشیند لذا با توجه به انگیزه و علاقه درونی ام این موضوع را برگزیدم.

برداشت اینجانب آن است که در این زمینه شاید بتوانم کار مفیدی انجام دهم. يكي از ويژگي هاي ذاتي بشر اعم از فلاسفه و ديگر انسان ها همواره دست يابي به حقيقت بوده است و در اين راستا عده اي براي يافتن حقيقت، مقوله «معرفت» و چگونگي حصول آنرا پيش رو كشيدند و از آنجائيكه معرفت درست و يقيني به عنوان دانشي درست و مطمئن را نمي توان در ميان محسوسات بدست آورد چونكه پيوسته در معرض تغييرند لذا بايد به اموري ثابت و جاودان دست پيدا كنيم كه در معرض تغيير و زوال نباشند لذا اين امر نگارنده را بر آن داشت كه اين مهم را در مثل افلاطوني جستجو و بررسي نمايد لذا ديدگاه دو فيلسوف بزرگ اسلام را كه يكي از آندو از مخالفين مثل «ابن سينا» و ديگري يكي از مدافعين مثل «صدرالمتألهين»،  برايم بسيار اهميت داشت برگزيدم و بر آن شدم تا جايي كه بضاعت علمي ام اجازه دهد ديدگاه هاي هر كدام را بررسي نمايم.

  فصل اول :

کلیات و مفاهیم

1.1.1- بیان موضوع تحقیق :

مثل افلاطونی یکی از مسائل غامض و پیچیده است که فلاسفه بعد از خود را به نزاع های فکری کشانده است ، به گونه ای که فیلسوفی نیست مگر اینکه در این مسئله تعمق و غور نموده است.عده ای آن را نقد نموده اند و عده ای آن را اثبات یا ابطال نموده اند و قطعا دسته ای از بزرگان فلسفه در این مساله در گرداب اضطراب فرو رفتند.

برداشت ما از دیدگاه افلاطون چنین است  چونکه در عالم محسوسات و ماده همه چیز در حال تغییر و تحول است و هیچ پدیده ای وضعیت ثابت ندارد لذا در عالم محسوسات نمی توان به چیز ثابتی دست پیدا کرد بطور خلاصه از دیدگاه او معرفت حقیقی دارای دو ویژگی است:

الف- خطاناپذیر بودن

ب- به امور پایدار و ثابت تعلق داشتن

بنابراین حواس ما از یک طرف، در معرض خطا و لغزش هستند و از سوی دیگر با اموری سر و کار دارند که نمی توان ثبات و پایداری را در آنها سراغ گرفت لذا به این دلیل ، ادراک حسی را شایسته عنوان معرفت نمی دانند لذا برای معرفت حقیقی افلاطون راه حل تازه ای ارائه نمود که به نظریه «مثل» شهرت داردکه از دیدگاه او از سطح حواس باید فراتر رویم و از «عقل» مدد جوئیم چونکه عقل اگر به درستی از آن استفاده شود خطاناپذیر است و با استمداد از عقل می توان به امور ثابت و پایدار رسید.

 1 .1. 2- سوالات اصلی تحقیق

انکار مثل از سوی ابن سینا و اثبات آن از سوی صدرالمتألهین چه تاثیری در معرفت و شناخت اشیاء دارد؟

اتحاد فرد مادی و فرد مجرد ماهوی است یا وجودی؟

آیا مثل دارای وجود خارجی و عینی اند یا صرفا مفاهیمی اعتباری و ذهنی اند؟

4- دیدگاه ملاصدرا در باب مثل و تأثیر آن در معرفت شناسی صدرایی چیست؟

پاسخ هاي اجمالي به سؤالات :

پاسخ سؤال 1 : با توجه به اينكه متعلق معرفت مجردات هستند اثبات يك سلسله عرضي از عقول است كه نسبت به يكديگر عليت ندارند و حقيقت افراد مادي عالم ديگر است كه آن عقول تدبير كننده ي افراد مادي هستند.

پاسخ سؤال 2 : با توجه به مغایرت اتحاد و عینیت، به یک اعتباری اتحاد می تواند هم ما    هوی باشد و هم وجودی.

پاسخ سؤال 3 :  مثل موجوداتی عینی و مجرد هستند که ذهن قادر است روگرفتی از آن موجودات اعتبار نماید.

پاسخ سؤال 4 : صدرالمتالهین از مثل تحت عناوین مجردات تام و مثل نوریه تعبیر می نماید و تأثیر آن در معرفت شناسی با توجه به تشکیک وجود و اصالت داشتن وجود روشن می شود.

 1.1. 3- پيشينه تحقيق :

در بررسي پيشينه ي تحقيق مي توان به طور اختصار اين گونه بيان داشت هرچند از سقراط آثاري به صورت نوشتار در دست نيست ولي مي توان اين گونه داوري نمود كه سقراط با تعاريف كلي سر و كار داشت و مي خواست از هر چيزي تعريفي ثابت به دست آورد. فردریک کاپلستون در کتاب تاریخ فلسفه به دیدگاه سقراط می پردازد و چنین می آورد که سقراط به اين حقيقت توجه كرد كه مفهوم كلي يكسان باقي مي ماند. جزئيات ممكن است تغيير كنند ليكن تعريف ثابت است.

لازم به ياد آوري است كه افلاطون همان طوري كه در بحث هاي اينجانب آمده است آنها را تنها مفاهيم نمي داند بلكه بيان مي دارد كه آنها داراي عينيت هستند.

ارسطو يكي از مخالفين سرسخت مثل است كه دلايلي را بيان داشته است که در کتاب تاریخ انتقادی فلسفه یونان نوشته استیس آمده است مهمترين اعتراض ارسطو به نظريه ي مثل، كه از هر لحاظ همه ي ايرادهاي ديگر را در خود جمع نموده است آن است كه بنا بر فرض اين نظريه، مثل ذات اشياء هستند ولي با اين حال افلاطون آن ذوات را بيرون از خود اشياء قرار مي دهد، ذات يك شيء بايد در خودش باشد و نه بيرون از آن. در ادامه مطلب ابن سينا از جمله آن دسته افرادي است كه به صراحت به انكار مثل افلاطون مي پردازد و دلايلي را اقامه مي نمايد.

در ادامه مطلب سهروردي  در حکمت اشراق نوشته  یحیی یثربی بحثي دارد تحت عنوان ارباب انواع و اين گونه بيان مي دارد :

انواع موجود در جهان ماده حاصل تصادف نيستند، مي بينيد از انسان جز انسان و از گندم جز گندم پديد نمي آيد، اين دوام و استمرار انواع، تصادفي نيست. اين نظام مستمر، معلولِ تصورات نفوس آسماني نيز نمي باشند، براي اين كه تصورات آنها از انوار برين است، زيرا آنها نيازمند علت هاي برتر از خودشان هستند. ملاصدرا جزو آن دسته از فلاسفه است که از مثل طرفداری می نماید و در کتاب اسفار از آنها به عنوان مثل نوریه یاد می نماید و دلایلی را اقامه می  نماید. خلاصه اینکه غالب فلاسفه  بحث مثل افلاطونی را در لابلای آثارشان اورده اند و این بحث را به صورت جدی مطرح کرده اند.

1.1. 4- ضرورت و اهداف تحقيق :

ضرورت شناخت مثل به جهت اهمیت آن در هستی شناسی و معرفت شناسی است که غایت فیلسوفان و معرفت شناسان است و اثبات یا ابطال آن ، دستگاه هستی شناسی و معرفت شناسی ما تحول و دگرگونی ایجاد می کند . بنابراین این مهم باید تحقق پیدا نماید که آیا مثل صرفاً انتزاعی و ساخته و پرداخته ذهن است یا اینکه موجوداتی عینی و حقیقی اند و اگر چنانچه موجوداتی عینی و حقیقی اند ، معرفت به آنها از چه راهی منتج به نتیجه می شود و اینکه سلسله عقول تنها طولی اند یا اینکه یک سلسله عرضی دیگری از عقول هستند که تدبیر کننده عالم ناسوت هستند. و در ادامه اینکه اگر مثل اثبات شود می تواند بعضی دیگر از مسائل غامض فلسفه را حل نماید .   چون يكي از اهداف مهم تحقيق اثبات اين مطلب است كه مثل به عنوان حقيقت هاي عيني و خارجي تبيين عقلاني شود و افلاطون تلاش مي كند از راه تمثيل غار ، وجود عيني و خارجي مثل را اثبات نمايد بنابرین قبل از اثبات يا ابطال مثل بايد مفهوم اعتباري بخوبي تبيين گردد كه اين بحث مرتبط با تعريف معرفت است و اينكه معرفت به چه چيزهايي تعلق مي گيرد و چه چيزهايي شايسته عنوان معرفت نمي باشند و همچنين اين مسئله با اصالت وجود يا ماهيت و اعتباري بودن وجود يا ماهيت در ارتباط است ، كه آيا وجود اصيل است يا ماهيت ، كه در زمان افلاطون به طور رسمي مطرح نشده بود يا پاره اي از مسائل ديگر ، كه ما به اختصار بيان نموديم و مثل كه از ديدگاه افلاطون ماوراء عالم طبيعت است ، اگر چنانچه اثبات شود خود مبنائي است براي شناخت عالم هستي و مي تواند كمك وافر و شاياني به فلسفه نمايد ، ولي هر چه هست و هر چه از زمان مي گذرد نمي تواند از زيبايي آن كاسته شود و بايد اعتراف نمود كه يكي از مسائل دشوار فلسفه است لذا بايد همچنان تحقيق شود.

1.1. 5- محورهاي اصلي تحقيق  

بعضي از محورهاي اصلي و مهم تحقيق عبارتند از :

تبيين مثل افلاطون با توجه به ديدگاه وي

علت طرح ديدگاه مثل در فلسفه افلاطون

جايگاه و ارزش بحث مثل در فلسفه افلاطون

بعضي از ويژگي هاي مثل و تشريح آنها

ديدگاه ابن سينا پيرامون مثل و نقد و بررسي اين ديدگاه

تناقض در ديدگاه ابن سينا درباره مثل

ديدگاه صدرالمتألهين پيرامون مثل و بررسي آن

بخش دوم- آشنایی با افلاطون

2.1. 1- زندگينامه افلاطون

« افلاطون، يكي از بزرگترين فلاسفه جهان، در آتن (يا اژينا) به احتمال قوي در سال 427/428 ق.م. در يك خانواده متشخص آتني متولد شد.پدرش آريستون[1] ناميده مي شد و مادرش پريكتيونه[2]، …. بود گفته اند كه نام اصلي وي آريستوكلس[3] بوده ، و نام افلاطون فقط بعدها ، به مناسبت پيكر تنومندش ، به او داده شده است. هر چند حقيقت گزارش ديوگنس،3و4. را مي توان مورد ترديد قرار داد.دو برادرش ، آديمانتوس[4] و گلوكن[5]  در رساله جمهوري ظاهر مي شوند… بنا به گزارش ديوگنس لائريتوس3و5 ، افلاطون «در آغاز خود به مطالعه نقاشي و گفتن شعر ، نخست شعر مدح آميز و سپس غنايي و نوشتن تراژدي مشغول مي داشته است.» ما نمي توانيم بگوئيم كه تا كجا اين گزارش درست است ، اما افلاطون در دوره درخشندگي فرهنگ آتني مي زيست ، و بايد از فرهنگي عالي برخوردار شده باشد.

ارسطو ما را آگاه مي سازد كه افلاطون در جواني خود با كراتولوس Cratylus فيلسوف هراكليتي ، آشنا بوده است، مابعدالطبیعه ،آلفا،الف 32-35. افلاطون از او آموخته است كه عالم ادراك حسي عالم تغير دائم است و بنابراين موضوع درست و بجائي براي معرفت حقيقي و يقيني نيست.وي اين مطلب را كه معرفت حقيقي و يقيني در سطح مفاهيم و تصورات قابل وصول است، از سقراط آموخته است…. افلاطون در بازگشت خود به آتن ظاهرا آكادمي را ، نزديك جايگاه تقديس آكادموس  Academas 30 قهرمان، بنياد نهاد (387-388) .آكادمي را به حق مي توان نخستين دانشگاه اروپايي ناميد، زيرا در آنجا مطالعات و تحقيقات محدود به فلسفه مطلق نبود، بلكه به رشته وسيعي از علوم كلي، مانند رياضيات واخترشناسي و علوم طبيعي، گسترش داشت، و اعضاي آن حوزه در پرستش و تقديس فرشتگان هنرthemuses (موزها) شركت داشتند»6 « افلاطون معتقد بود كه بهترين تربيت براي زندگي عمومي تربيت عملي صِرف سوفسطايي نيست، بلكه بيشتر تعقيب و پي گيري علم براي خود آن است.رياضيات ، البته صَرف نظر از اهميت آن براي فلسفه مُثُل افلاطون ، قلمرو آشكاري براي مطالعه بيغرضانه ارائه مي داد»1

« بنابراين افلاطون در سال 360 به آتن بازگشت، و در آنجا به فعاليتهاي خود تا پايان عمر در سال 347/348 ادامه داد.»2 « نویسنده در 81 سالگی درگذشت، سیسرون، درباره پیری، کتاب پنجم قوه13.

(در سال 357 ديون موفق شد كه خود را صاحب اختيار سيراكوز سازد، اما در سال 353 به قتل رسيد، و موجب اندوه فراوان افلاطون شدكه اميد خود را درباره يك فيلسوف پادشاه مبدل به ياس يافت.»3

 2.2.1- فلسفه نظري افلاطون

« افلاطون از آغاز كار در جستجوي آن مرحله ي نهايي بوده است كه فقط شناختن آن به هر انديشه و عملي معني مي بخشد. آن مرحله به نام « والاترين دانش ها » خوانده مي شود و هر كوششي كه براي رسيدن به آن به عمل آيد باز هم كم است آن دانش يگانه چيزي است كه داراي اهميت است، و موضوع آن « خود نيك » است.

هر روحي خواهان « نيك » است و براي رسيدن به آن از هيچ كوششي دريغ نمي ورزد زيرا به نحوي ابهام آميز هستي نيك را احساس مي كند. ولي با اين همه ترديد دارد كه بتواند ماهيت راستين آن را دريابد و درباره ي آن، شناسايي اطمينان بخشي به دست آورد. افلاطون براي توضيح اين كه « نيك » چيست تمثيلي مي آورد : « نيك » در دنياي چيزهايي كه به ياري انديشه و خرد دريافتني هستند، درست مانند خورشيد است در جهان ديدني ( محسوسات ) ما خود خورشيد را نمي بينيم ولي همه چيز را در روشنايي آن مي بينيم. خود « نيك » هم در انديشه ما نمي گنجد ولي ما درباره ي هر چيزي فقط در پرتو « نيك » مي توانيم انديشيد. »4

از آنجايي كه يكي از وي‍‍‍ژگي هاي فطري بشر كشف حقيقت است و اين مسئله در بين انسان ها داراي شدت و ضعف است و از همين جاست كه فلاسفه از ديگر انسان ها ممتاز مي شوند. و در اين راستا است كه مي خواهد تصوير درستي از جهان هستي به دست آورده و به طور اجمال برداشت ما از ديدگاه وي چنين است كه ادراك حسي شايسته اعتماد نمي باشد چون كه در معرض خطا و لغزش هستند و نمي توان به ثبات و پايداري رسيد. بنابراين از عقل بايد استمداد جست. « در نظر افلاطون متعلَّق معرفت حقيقي بايد ثابت و پايدار باشد، يعني متعلَّق عقل ]معقول[ باشد نه متعلَّق حس ]محسوس[، و اين شرايط و لوازم تا آنجا كه به عالي ترين حالت شناسايي، يعني علم ( نوئزيس )، مربوط است به وسيله ي كلي حاصل مي شود.

شناخت شناسي افلاطون به وضوح مي رساند كه كلياتي كه ما در فكر در مي يابيم فاقد مرجع عيني نيست»1 « در جمهوري فرض شده است كه هرگاه تعداد كثيري از افراد نام مشتركي داشته باشند، داراي يك مثال يا صورت مطابق نيز خواهند بود. اين است كلي، يعني طبيعت مشترك با كيفيتي كه در مفهوم كلي مثلاً زيبايي دريافته مي شود، بسياري از اشياء زيبا وجود دارند، ليكن ما از خود زيبايي يك مفهوم كلي داريم : و افلاطون فرض كرده است كه اين مفاهيم كلي صرفاً ذهني نيستند، بلكه در آنها ذاتي عيني درك مي كنيم »2 « افلاطون به اين ذوات عيني نام مُثُل يا صُور ( ايدئاي يا ايده ) مي دهد».3

[1]. Ariston

[2]. Perictione

[3]. Aristocles

[4]. Adeimantus

[5]. Glaucon

6– فردریک کاپلستن، تاریخ فلسفه، ترجمه، سیدجلال الدین مجتبوی، (تهران : انتشارات علمی و فرهنگی ، 1362)، ص 183

1 – فردریک کاپلستن، تاریخ فلسفه، ص 184.

2 – همان، ص 185.

3 – همان، ص 186.

4 – كارل ياسپرس، افلاطون، ترجمه ي، محمدحسن لطفي، ( تهران : انتشارات خوارزمي، 1375)، ص 86.

1 – فردريك كاپلستن، تاريخ فلسفه، ص 230.

2 – همان، ص 231.

3 – همان، 232.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهشت و جهنم در انديشه امام خميني و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات
 • پايان نامه بررسي مسأله اين‌هماني شخصي بر اساس مباني ملاصدرا
 • پايان نامه روش‌شناسي ملاصدرا در مسئله علم الهي
 • پايان نامه بررسي دلايل دفاع سهروردي از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقي
 • پايان نامه معرفت شناسي ديني از ديدگاه صدرا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122