پايان نامه بررسي پيرنگ در داستان هاي مثنوي معنوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي پيرنگ در داستان هاي مثنوي معنوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي پيرنگ در داستان هاي مثنوي معنوي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه و کلیّات:
1-1 بیان مسئلۀ تحقیق2
1-2 پرسش¬های تحقیق3
1-3 فرضیه¬های تحقیق3
1-4 ضرورت و هدف تحقیق4
1-5 پیشینۀ تحقیق4
1-6 روش تحقیق 5
1-7 داستان¬پردازی مولانا6
1-8 روایت چیست؟8
فصل اوّل
پیرنگ:
1-1¬ پیشینۀ تاریخی پیرنگ و عناصر ساختاری آن13
1-2 عناصر داستانی پیرنگ16
1-2-1 حادثه و گره¬افکنی16
1-2-2 کشمکش و ناسازگاری18
1-2-3 اشتیاق و تعلیق20
1-2-4 بحران22
1-2-5 نقطۀ اوج22
1-2-6 گره¬گشایی24
فصل دوم
بررسی پیرنگ و عناصر ساختاری آن در داستان¬های مثنوی:
2-1 ¬طرح28
2-1-1 طرح در حکایات کوتاهِ کوتاه مثنوی (داستانک¬ها)30
2-1-2 طرح در حکایات کوتاه مثنوی33
2-1-3 طرح در حکایات بلند مثنوی40
2-1-3-1 تحلیل طرح داستان پادشاه و کنیزک42
2-1-3-2 تحلیل طرح داستان شیر و نخچیران52
2-1-3-3 تحلیل طرح داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت غریمان56
2-2 عناوین طرحوار در مثنوی62
2-3 حکایات با طرح و پیرنگی ضعیف64
فصل سوم
عناصر داستانی مؤثر بر طرح و پیرنگ:
3-1 صحنه69
3-2 شخصیّت74
3-2-1 شخصیّت¬پردازی75
3-2-2 شیوۀ شخصیّت¬پردازی77
3-2-3 ابزارها و عناصر شخصیّت¬پردازی77
3-2-3-1 گفت¬وگو77
3-2-3-2 توصیف78
3-2-3-3 صحنه¬پردازی78
3-3 گفت¬وگو78
فصل چهارم
مقایسه و بررسی تطبیقی طرح و پیرنگ در مثنوی معنوی و کلیله و دمنه و آثار عطّار:
4-1 مقایسۀ حکایت شیر و نخچیران در مثنوی مولوی و کلیله و دمنه86
4-1-1 پیرنگ87
4-1-2 تعلیق88
4- 1-3 زاویه دید89
4-1-4 شخصیّت90
4-1-5 شخصیّت¬پردازی90
4-1-6 گفت¬وگو91
4-1-7 زمان و مکان93
4-2 مقایسۀ حکایت مرد دبّاغ در مثنوی مولوی و اسرارنامۀ عطّار95
4-2-1 طرح و ساختار روایت¬ها96
4-2-2 شخصیّت¬پردازی98
4-2-3گفت¬وگو99
4-3 مقایسۀ حکایت مردی که عزرائیل با او به خشم نگاه کرد در مثنوی مولوی و الهی¬نامۀ عطّار100
فصل پنجم
نتیجه¬گیری104
فهرست منابع107

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

آسابرگر، آرتور (1380)، روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره، ترجمۀ محمدرضا لیراوی، تهران: سخن

آشوری، داریوش (1384)، فرهنگ علوم انسانی، تهران: مرکز

آلوت، میریام (1368)، رمان به روایت رمان نویسان، ترجمۀ علی­محمد حق­شناس، تهران: مرکز

احمدی، بابک (1370)، ساختار و تأویل متن، تهران: مرکز

(1375)، درس­های فلسفۀ هنر، چاپ دوم، تهران: مرکز

ااااامخاخوّت، احمد (1371)، دستورزبان داستان، چاپ اوّل، اصفهان: فردا

استعلامی، محمد (1374)، درس مثنوی، تهران: زوّار

اسکولز، رابرت (1379)، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمۀ فرزانه طاهری، تهران: آگه

اسماعیل­لو، صدیقه (1384)، چگونه داستان بنویسیم، تهران: نگاه

ایبرمز، میرهوارد و هرفم، جفری گالت (1387)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی، ترجمۀ سعید سبزیان، تهران: رهنما

براهنی، رضا (1368)، قصه­نویسی، چاپ چهارم، تهران: البرز

بیشاپ، لئونارد (1374)، درس­هایی دربارۀ داستان­نویسی، ترجمۀ محسن سلیمانی، تهران: زلال

پراپ، ولادیمیر (1368)، ریخت­شناسی قصه­های پریان، ترجمۀ فریدون بدره­ای، چاپ اوّل، تهران: توس

پورنامداریان، تقی (1380)، در سایۀ آفتاب، چاپ اوّل، تهران: سخن

توکلی، حمیدرضا (1389)، اشارت­های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی، تهران: نشر مروارید

جعفری، اسدالله (1381)، قصه و قصه­پردازی در مثنوی مولوی، ادبیات داستانی، سال شصت و دوم، آبان 86، صص66-71

جمالی، زهرا (1385)، سیری در ساختار داستان، چاپ اوّل، تهران:

داد، سیما (1387)، فرهنگ اصطلاحات ادبی: واژه­نامۀ مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی به شیوۀ تطبیقی و توضیحی، چاپ سوم، تهران: مروارید

دهخدا، علی­اکبر (1343)، لغتنا­مه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

رادفر، ابوالقاسم (1366)، فرهنگ­وارۀ داستان و نمایش، تهران: انتشارات اطلاعات

رضایی، عربعلی (1382)، واژگان توصیفی ادبیات، تهران: فرهنگ معاصر

رضی، احمد و روستا، سهیلا (1388)، کمینه­گرایی در داستان­نویسی معاصر، مجلّۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، سال 45، شمارۀ 3، پاییز 88، صص 77-90

زرین­کوب، عبدالحسین (1366)، بحر در کوزه، تهران: علمی

—————— (1388)، سرّ نی: نقد تحلیلی و تطبیقی مثنوی، چاپ دوازدهم، تهران: علمی

سلیمانی، محسن (1365)، تأمّلی دیگر در باب داستان، تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی

————- (1372)، واژگان ادبیات داستانی، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

سناپور، حسین (1383)، ده جستار داستان­نویسی، تهران: چشمه

شریف­زاده، منصوره (1388)، بررسی تطبیقی “طرح” در داستان­های کهن و داستان­های امروزی ایران و جهان، فصلنامۀ مطالعات ادبیات تطبیقی، سال سوم، شمارۀ 12، صص 73- 89

شریفی، محمد (1387)، فرهنگ ادبیات فارسی، ویراستار محمدرضا جعفر، جلد 2، تهران: نشر نو

شمیسا، سیروس (1373)، انواع ادبی، تهران: فردوس

عابدینی، حسن (1369)، صد سال داستان­نویسی در ایران، تهران: تندر

عطّار نیشابوری، فرید الدین محمد (1386)، اسرارنامه، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن

————————— (1386)، الهی­نامه، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن

فتاحی، حسین (1386)، داستان گام به گام، تهران: صریر

فرد، رضا (1377)، فنون آموزش داستان کوتاه، تهران: امیرکبیر

فورستر، ادوارد مورگان (1384)، جنبه­های رمان، ترجمۀ ابراهیم یونسی، چاپ پنجم، تهران: نگاه

کادن، جی . ای (1380)، فرهنگ ادبیات و نقد جهان، ترجمۀ کاظم فیروزمند، تهران: شادگان

گلشیری، احمد (1371)، داستان و نقد داستان، تهران: نگاه

لاج، دیوید (1388)، هنر داستان­نویسی: با نمونه­هایی از متن­هایی کلاسیک و مدرن، ترجمۀ رضا رضایی، تهران: نشر نی

مارتین، والاس (1382)، نظریه­های روایت، ترجمۀ محمد شهبا، تهران: هرمس

مستور، مصطفی (1387)، مبانی داستان کوتاه، تهران: مرکز

منشی، ابوالمعالی نصرالله (1381)، کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، چاپ اوّل، تهران: امیرکبیر

مولوی، جلال­الدین محمد بن محمد (1380)، مثنوی معنوی، به کوشش توفیق ه. سبحانی، چاپ دوم، تهران: روزنه

مهاجر، مهران و نبوی، محمد (1381)، واژگان ادبیات و گفتمان ادبی، تهران: آگه

میرصادقی، جمال (1381)، جهان داستان (ایران)، تهران: اشاره

————– (1386)، ادبیات داستانی، قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان، تهران: سخن

————– (1390)، عناصر داستان، چاپ هفتم، تهران: سخن

میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت (1377)، واژه­نامۀ هنر داستان­نویسی: فرهنگ تفصیلی اصطلاح­های ادبیات داستانی، تهران: مهناز

————– (1379)، رمان­های معاصر، تهران: نیلوفر

میور، ادوین (1374)، ساختار نوول، ترجمۀ فرخ تمیمی، تهران: بزرگمهر

ولک، رنه (1375)، تاریخ نقد جدید، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، تهران: نیلوفر

یونسی، ابراهیم (1369)، هنر داستان­نویسی، چاپ اوّل، تهران: نگاه

ب )لاتین

Abrams, Meyer Howard (1981), A Glossary of Literary Terms, Holt Saundress international edition

Charles, E. May (2002), The Short Story The Reality of Artifice, New­ York: Routledge

Cuddon, John Anthony (1984), A Dictionary of Literary Terms, Penguin books

Perrine, Laurance (1974), Literature Structur, Sound, and Sense, Harcourt Brace Javanovich, Inc

    چکیده

مثنوی ­معنوی اثر ارزشمند مولانا جلال­الدین محمد بلخی است که­ گذر روزگاران ­آن ­را به ­دست فراموشی نسپرده ­است. شاید یکی ازدلایل ­ماندگاری مثنوی، داستان­های ­دلنوازی است­ که ­موجب تلطیف­کلام ­متعالی مولانا گردیده­ و هرروزه پنجرۀ جدیدی بر آن ­گشوده ­می­شود و مخاطبان ­او را به­ نگاهی تازه ­براین ­داستان­ها دعوت می­کند. گاه برخی ­از داستان­ها به­صورت شگفتی با اصول و شیوه­های داستان­نویسی ­نوین گره ­می­خورد و این ­امر بر هنر داستان­پردازی­ مولانا بیش­ از پیش­ صحّه می‌گذارد.اصطلاح پیرنگ  به ­معنای ­طرح، الگو و هسته­ی ­داستان است که ­سلسله ­حوادث را از آشفتگی بیرون می­آورد و به داستان وحدت هنری می­بخشد. این نوشتار توجه­ خود را بر این ­عنصر داستانی مبذول داشته و قصد دارد نشان ­دهد که چگونه مولانا در برخی از حکایات­ خود این عنصر را هنرمندانه به ­خدمت ­گرفته ­است.”حادثه، گره­افکنی، کشمکش، تعلیق، بحران، نقطه­ی ­اوج و گره­گشایی ­و…” به‌­عنوان ­مؤلفه­های ­اصلی ­پیرنگ مورد بررسی قرار می­گیرد و نشان­ داده ­می­شود که چگونه مولانا با توجه به این ­موٌلفه­ها، به پی­ریزی ­داستان­ها و حکایات ­خود می­پردازد.در پایان ­نیز برای تبیین مطلب میان حکایاتی ­مشترک ­در مثنوی­ و کلیله و دمنه و برخی ­از آثار عطّار ، مقایسۀ­ تطبیقی به ­لحاظ طرح و الگوی ­داستان­ها صورت می­گیرد.هدف­ ما از نوشتن این پایان­نامه، شناساندن هنر داستان­پردازی ­مولوی از منظر طرح و پی­ریزی ­آن است تا نشان­ دهیم ­که­ این مؤلفه در مثنوی مغفول ­نمانده ­است و در برخی ­داستان­های ­آن، از عناصر اصلی­ محسوب می­شود.

       کلیدواژه: مثنوی­ معنوی، حکایت، عناصرداستان، طرح، پیرنگ

فصل اول

مقدمه و کلیّات

 1-1.­ بیان مسئله تحقیق

روایت­ها وجود دارند؛ هرجا انسان باشد، روایت هم هست و ­هیچ­ مردمی هرگز و در هیچ­کجا بدون روایت وجود ندارند (آسابرگر، 1380:32). جهانی بودن عرصه­های روایت، از وجود عناصری ­حکایت می­کند که ­در تمامی ­روایت­ها از هر فرهنگ و ملیّتی، می­توان آنها را یافت. نخستین ­بار صورتگرایان ­روسی به مفهوم روایت توجه کرده­اند (احمدی، 312:1375) و در معنای­خاص، متون ­روایی را دارای ویژگی­های وجود قصه و حضور قصه­گو و تغییرحالت در یک دورۀ زمانی دانسته­اند. صورتگرایان و ساختارگرایانی که پژوهش­های آنها را دنبال­کرده­اند میان دستور زبان و دستور داستان نوعی همانندی یافته­اند و با استفاده از سنت دستوری، به عنوان منبع امکانات ساختاری، کوشیده­اند تا ضمن تجزیۀ روایت­ها به عناصر سازندۀ آنها به روابط و نظام­مندی این عناصر پی ­ببرند و دستوری جهانی برای روایت تدوین کنند.

امروزه ما می­توانیم دراین باور بلندپروازانۀ ساختارگرایان، به وجود دستور جهانی روایت، با آنها همراه باشیم و یا در این ایده به دیدۀ تردید بنگریم، اما در هرحال نمی­توانیم دستاوردهای آنها را در زمینۀ تجزیه و تحلیل روایت­هایی از هر دست انکار کنیم. به ­این ترتیب، به­ نظر می­رسد که بررسی روایت­های داستانی ادبیات ­کهن فارسی نیز با استفاده از روش­های ساختارگرایانه، نه تنها امکان­پذیر است بلکه بررسی­هایی از این دست می­تواند بسیاری ­از جنبه­های داستانی این آثار را به نحوی مطلوب توضیح دهد. یکی از آثار ادبیات­ کهن فارسی­ که ­ براساس روش­های ­ساختارگرایانه قابل بررسی می­باشد، مثنوی معنوی اثر نفیس مولاناست که آن­چنان دلنواز و شیوا آفریده ­شده که ­گویی ­اثری پیش­ روی ­مخاطبان ­است­ که حتی روح سرکش­ و فسردۀ بشر امروز نیز اسیر جذبه­های آن می­شود و قدم ­به ­قدم ­در شش سفر با مولانا همگام می­شود و روح خود را صیقل می­دهد.

وجود حکایات­ و روایات مثنوی که خود  نقد حال همۀ ماست، در جای­جای مثنوی جلوه­گری می­کند. مولانا در ورای بیان هرحکایت و داستان، مفاهیم­ ارزشمندی­ را بیان ­می­کند. درواقع هدف این­ داستان­ها، ملموس­ ساختن مفاهیمی است که او قصد بیان آنها را دارد. صورت ­داستان­وارۀ مثنوی این امکان رافراهم ­آورده ­که بتوان آن ­را با توجه­ به اصول داستان­نویسی معاصر مورد بررسی قرارداد. امروزه مؤلفه­هایی همچون “موضوع، درونمایه، شخصیت، لحن، صحنه­پردازی و پیرنگ و…” به‌عنوان ­عناصر داستانی ­مورد توجه­اند. در این ­میان، عنصر “پیرنگ” ازجمله ­عناصری ­است ­که در مثنوی­ معنوی مورد توجه است، چنانکه ­با توجه به ­الگو­ی کلّی داستان­های مثنوی، می­توان گفت مولانا تقریبا ًدر تمامی داستان­های بلند و شماری از داستان‌های کوتاه و متوسط، طرح و الگوی داستان­کاملی ­را به خدمت­ گرفته است؛ یعنی داستان ­را با یک­ موقعیت­ پایدار اولیه آغاز و سپس­ نیاز یا مشکلی را مطرح می­کند و کنش­هایی ­برای ­حل ­مشکل یا برآوردن ­آن نیاز انجام می­دهد، سرانجام ­داستان را به یک نتیجۀ مشخص و موقعیّت پایدار پایانی خاتمه ­می­دهد. لذا با توجه­ به ­اینکه شارحان مثنوی دربارۀ ساحت­های معنایی­ و نمادین داستان­های­ مثنوی شرح­های مفید و مبسوطی نوشته­اند، در این تحقیق سعی بر آن است که داستان­ها و روایت­های مثنوی از جنبه­های ساختاری و عناصر داستانی بدون توجه به معناهای نمادین و عرفانی متن، بررسی شود. به ­عبارت دیگر، با قصه­های مثنوی به‌­عنوان روایت یک قصه و نه یک قصۀ عرفانی- تمثیلی روبه‌رو خواهیم شد و سعی می­شود تا شیوه­های روایت­گری مولانا در این اثر بررسی شود.

1-2.  پرسش­های تحقیق

1.­  کدام‌یک از داستان­های مثنوی، قابلیت بررسی عناصر داستانی از جمله طرح و پیرنگ را دارا می­باشد؟

2.­  پیرنگ­ داستان­های ­مثنوی با کدام ‌­یک از عوامل ­داستانی دیگر ارتباط ­دارد؟

3.­  آیا همۀ داستان­های مثنوی از پیرنگی قوی برخوردار است؟

قوت ­تکنیک­های داستان‌­پردازانۀ مولوی در بخش­ پی­ریزی داستان­های ­مثنوی در مقایسه­ با دیگر آثار منظوم ­عرفان تعلیمی ازجمله آثار عطار و…­ تا چه ­اندازه ­است؟

1-3.  فرضیه­های تحقیق

1.­ داستان­های مثنوی همچون داستان­های معاصر  شامل انواع  داستانک­ها، داستان­های کوتاهِ کوتاه و داستان­های بلند است که برخی از آنها از نظر عناصر داستانی به­ویژه طرح و پیرنگ قابل بررسی می­باشند.

2.­ در حکایات ­مثنوی ­رشتۀ­ حوادث را شخصیت­ها به­وجود می­آورند و از این ­نظر پیرنگ ­با شخصیت آمیختگی و اختلاط نزدیکی دار­د و یکی ­بر دیگری ­تأثیر می­گذارد، البته گفت­وگوی شخصیّت­ها و صحنۀ وقوع حوادث نیز در پیشبرد طرح داستان نقش­ به­سزایی دارد.

3.­ برخی از حکایت­ها برای مولانا بهانه­ای است تا بعد از ذکر آن به تفصیل، به بیان آراءِ عرفانی خود بپردازد، بنابراین از پردازش کلیّۀ عناصر ساختاری طرح و پیرنگ اجتناب می­کند؛ درواقع می­توان گفت چنین حکایت­هایی از پیرنگی ضعیف برخوردارند.

4.­ در مثنوی، همۀ ­ارکان داستان به­ویژه ­عنصر پیرنگ، سامان­یافته­تر است و به ­خوبی ­در خدمت بیان­ و القای ­مفاهیم و مقاصد داستان­ها درمی­آید؛ برخلاف ­دیگر آثار منظوم ­عرفان ­تعلیمی ­همچون ­آثار عطّار ­که ­ساختار غالب ­آنها الگویی است که عنصر پیرنگ در آنها تا حدی­کمرنگ ­است زیرا عطّار طریقی ­را پایه­گذاری­کرده ­که هنوز به ­آن ساختار منسجم ­لازم ­در روایت­پردازی دست­ نیافته و مانند همۀ روش­ها در ابتدا با کاستی­هایی روبرو بوده است؛ درحالی­که مولانا پس از عطّار با استفاده از ساختارهای گوناگون و جذّاب روایی در مثنوی، این شیوه را به تکامل رسانده است.

1-4. ضرورت و هدف تحقیق

آشنایی­ و انس­ با شکل ­ساختاری و ظاهری ­یک ­اثر می­تواند را­ه­گشای­ خوبی در شناخت­ ژرف­ساخت­ها و مفاهیم ­عمیق ­آن باشد؛ بنابراین می­طلبد که علاوه ­بر توجه­ به ­معانی عمیق­ و عظیم ­مثنوی، به ­عناصر تشکیل­دهندۀ داستان­های ­این ­اثر نیز توجه گردد، زیرا در ورای این ­حکایت و داستان­هاست­ که مضامین ­اصلی و اهداف ­والای مولوی تجلی می­یابد. « قصه­ها و تمثیلات مثنوی مقدمۀ واقعی شناخت ­دنیای نی­نامه ­و ورود به ­اقلیم ­ناشناختۀ آن است» (زرین­­­­کوب، 13:1366). ساخت داستان­وارۀ مثنوی ­مولوی باعث­ شده تا برخی ­از حکایات آن از استعداد پردازش و تحلیل از منظر مبانی و اصول ­داستان­پردازی امروز برخوردار باشد؛ به­گونه­ای که می­توان هر یک از عناصر داستان را به­طور جداگانه و در ارتباط با هم بررسی کرد.

لذا در این نوشتار سعی ­بر این است ­که عنصر پیرنگ­ به ­عنوان یکی ­از عناصر داستانی و همچنین زمینه­ای برای ­خلق ­سایر ارکان بررسی ­شود، زیرا کاوش و بررسی در آثار کهن ­ادبی مانند مثنوی­ معنوی با نگاهی ­امروزی باعث آشکار شدن ­زوایای پنهان و مغفول ­ماندۀ آنها می­شود. درنتیجه، این بررسی زمینه را برای ­ارتباط ­نسل­ جدید با آثار ارزشمندی­ که قرن­ها از نگارش ­آنها می­گذرد امّا هنوز رنگ­ کهنگی به­ خود نگرفته­اند، فراهم می­کند.

      1-5. پیشینۀ­تحقیق

مثنوی ­معنوی به­عنوان اثر ارزشمندی پیوسته ­مورد توجه ­است و کتب­ و مقالات و پایان­نامه­های ­بسیاری دربارۀ ­آن به ­چاپ رسیده است. در زمینۀ بررسی ­عناصر داستانی در حکایات ­مثنوی نیز، مقاله‌ها و پایان­نامه­هایی به ­رشتۀ تحریر درآمده که از برخی از آن­ها می­توان در این ­تحقیق بهره ­برد:

        پایان­نامه­ها:

-­  بررسی­ و تحلیل ­نماد در مثنوی ­معنوی (1379) دانشگاه ­دزفول

-­  تصویرگری و توصیف در داستان­های­ مثنوی (1380) دانشگاه­ دزفول

-­  گفتگو در مثنوی، دفتر اول (1388) دانشگاه ­رودهن

-­  بررسی ویژگی­های ­شخصیّت­پردازی در داستان­های­ مثنوی (1389) دانشگاه ­گیلان

-­  صحنه­پردازی­ در حکایات­ مثنوی ­معنوی (1390) دانشگاه ­گیلان

        مقاله­ها :

-­  داستان­پردازی ­و شخصیت­پردازی ­مولوی در مثنوی (1382) از علیرضا شوهانی

-­  گونه­های­ تک­گویی در مثنوی (1387) از فاطمه­ معین­الدینی

-­  کانون ­روایت در مثنوی (1386) از محمدرضا صدفی

-­  بررسی ­عنصر زمان در روایت ­با تأکید بر حکایت “اعرابی ­درویش” در مثنوی (1386) از غلامحسین ­غلامحسین­زاده­

-­  بررسی­ رابطۀ زمان و تعلیق در روایت “پادشاه­ و کنیزک” در مثنوی (1388) از زهرا رجبی­ و همکاران

با این وجود، تحقیقی ­که ­در آن عنصر پیرنگ ­در حکایات ­مثنوی ­به­صورت ­مستقل و جامع بررسی ­شود، مشاهده نشده است البته برخی ­از مقالات ­مربوط ­به مسألۀ ­پیرنگ­که می­توان ­از ­آنها در این ­تحقیق استفاده ­کرد، عبارتند از :

-­  بررسی ­تطبیقی­ طرح در داستان­های کهن و داستان­های امروزی ایران و جهان، فصل­نامۀ مطالعات ادبیات تطبیقی (1388) از منصوره ­شریف­زاده

-­  بررسی نقش ذهنیت شخصیّت­های­ داستانی درگسترش پیرنگ داستان­های مثنوی، مجموعه­ مقاله­های همایش داستان‌پردازی مولوی (1386) از حسینعلی ­قبادی

درواقع، وجه تمایز این تحقیق با پژوهش­هایی که بدان­ها اشاره شد، دراین است که تحقیقِ حاضر به­طور جامع و مستقل به بررسی عنصر طرح و پیرنگ در داستان­های مثنوی می­پردازد؛ درحالی­که سایر پژوهش­ها به بررسی دیگر عناصر داستانی در مثنوی یا یکی از داستان­های آن پرداخته­اند.

 

1-6. روش انجام تحقیق

-­  گردآوری اطلاعات به ­شیوۀ کتابخانه­ای و روش تحقیق، توصیفی-­ تحلیلی خواهد بود .

-­  از آنجا که نشان ­دادن همۀ مصادیق عناصر داستان با انبوه حکایات مثنوی بسیار دشوار است، سعی می­کنیم که ­پس ­از گردآوری اطلاعات و داده­های مربوط به عنصر پیرنگ، از میان شش ­دفتر مثنوی حکایاتی را که ­قابلیّت بیشتری برای تحلیل و بررسی بر مبنای مؤلفۀ “پیرنگ” و عناصر تشکیل­دهندۀ آن دارند، مورد توجه بیشتر قرار داده و در این زمینه بین مثنوی­ مولوی و برخی آثار و حکایات مشابه، بررسی مقایسه­ای انجام می­شود .

   1-7. داستان­پردازی­مولانا

در این تحقیق، سخن از مولانا و شعر اوست. سخن از کسی است­ که برای هدایت مردمان «بهتر آن می­داند که سردلبران را در حدیث دیگران بخواند» و اگر «حلق­ها تنگ و ضعیف نمی­بود» ، «داد معنی را بهتر و بیشتر از این بیان می­نمود»؛ چه

گر هزاران طالبند و یک ملول          از رسالت باز می­ماند رسول

(3/3604)

می­گویند شاعر، نویسنده و دانشمند ­متعلق به جامعه­ای است­که او را می­شناسند و از آنجا که مولانا را همه می­شناسند، پس او جهانی است و متعلق به همۀ نسل­­ها و اعصار. شعر او به ­هیچ طبقه یا دوره­ای اختصاص ندارد. مولانا در مثنوی، موضوعات را بسته و محکوم به نتیجۀ خاصی نمی­کند چون معتقد است­که هیچ امری در جهان تمام نمی­شود و هر زمان می­توان از هر موضوعی قرائت تازه‌ای ­کرد که این ناشی از اندیشۀ باز و فراخ مولاناست، لذا کلامش در مثنوی متعلق به دیروز، امروز و فرداست. مثنوی ازجمله معدود آثاری است که توانسته معارف تعلیمی، عرفانی و اخلاقی را توأمان با داستان­ها و حکایات لطیف بر طبع مخاطبان خود عرضه ­کند؛ چنان­که پس از قرون و اعصار همچنان طراوت و شادابی آن جلوه­گر است.

بی­شک بسیاری از داستان­ها و حکایات مثنوی را در آثار دیگر خوانده و شنیده­ایم، امّا آنچه موجب می­شود که این حکایات را از مثنوی به ­خاطر داشته ­باشیم و همچنان از خواندن آنها لذّت ببریم، جذابیّت و زبردستی داستان­پردازی مولاناست ­که توانسته داستانی­که مکرر بیان شده و به گوش ­مخاطب آشناست، چنان بیاراید که ماندگار شود. گویی این داستان­ها با کلام مسحورکنندۀ مولانا جان تازه­ یافته­اند، «درحالی­که سنایی و عطّار تقریباُ چیزی بر آنها جز آنچه منظوم کردن و انطباقشان به اندیشه­های­ عرفانی ایجاب می­کند، نمی­افزایند و تغییری در آن نمی­دهند؛ مولوی بسیاری از چیزها را برآن می­افزاید و تغییراتی را درآن­ها به ­وجود می­آورد، بی­آنکه این افزایش و تغییرها ناشی­ ازضرورت سازگاری آنها با تبیین مطالب عرفانی باشد. مولوی حتی وقتی کوچک­ترین تغییر را در روایت حکایتی در مقایسه با اصل و روایت­های دیگر آن به ­وجود می­­آورد، بر جنبۀ تفریحی و جذابیّت آن چیزی می­افزاید» (پورنامداریان، 318:1380).

گرچه پرداختن به شیوۀ ­داستان­پردازی مثنوی خود مجالی جداگانه و گسترده­تر می­طلبد امّا در این بخش تا حدودی و به اختصار به ­داستان­­پردازی مولانا توجه می­شود زیرا شناخت شیوۀ­ داستان­پردازی در مثنوی، مدخل و مقدمه­ای ­در باب عناصر داستانی آن از جمله طرح و پیرنگ است. نکته­ای که اهمیّت دارد سبک ­داستان­پردازی مولاناست­که با شگردهای خاصی صورت می‌گیرد، چون :

« الف) پیچیده ­کردن طرح داستان (plot) از طریق افزودن برخی حوادث به روایت اصلی ، ب) شخصیّت­پردازی ­از طریق برقراری گفتگوهای­کوتاه­ یا مفصّل میان شخصیّت­ها و توصیف احوال ­درونی ­آنان، ج) برقراری گفتگوهای ­بلند یا کوتاه میان شخصیّت­ها متناسب با مقام و موقع آنها، د) بیان داستان­ها از زاویه­دید دانای ­کل، ه) تنوع­ بخشیدن به شیوۀ بیان داستان و نظم حوادث و ایجاد تعلیق از طریق شیوۀ بیان غیرعادی، توصیف احوال درونی، به­ تأخیرانداختن علّت بیان حوادث، قطع و وصل کردن جریان حوادث و…» (همان، 317-318).

درحقیقت، مثنوی را می­توان نوعی جامع­الحکایات دانست. اهمیت حکایت در تقریر مواعظ و معانی در نزد مولانا از آن روست که وی دانۀ معنی را غالباً با همین پیمانه می­پیماید. با این‌ همه، راز تفاوت حکایات او در این است­که در بعضی از آن­ها سرریز می­شود و در برخی دیگر پیمانه پر به­ نظر نمی­رسد (ر.ک: زرین­کوب، 281:1388).

گاه مولانا بار کلام خود را بر دوش داستان­های خود می­نهد و اهتمام خود را بر آفرینش حکایت می­گذارد و عناصر داستانی را با مهارت خاصی به ­خدمت می­گیرد، امّا گاهی نیز حوصلۀ مولانا از داستان­پردازی تنگ می­شود و سعی می­کند به ­سرعت از داستان بگذرد و به جان کلام و معارف والای خود بپردازد. اینجاست که دیگر از  هنرنمایی­های ­او در داستان­پردازی، بارقۀ چندانی نمی­بینیم. به سخنی دیگر، آنگاه که ثقل­ کفۀ میزان ذهن پربار و خلّاق مولانا بر داستان­سرایی اوست، حکایات او رنگ و جلوۀ بیشتری می­یابند و ­­آن­هنگام که تداعی معانی و جولان ذهنی، او را از دنیای داستان و داستان­پردازی دور می­سازد، دیگر چندان از هنرمندی مولانا در پرورش داستان­هایش اثری نیست. با این حال، کلام متعالی مولانا گام ­به ­گام تکامل یافته و این  کمال و حرکت روبه رشد او خواه، ناخواه بر جوانب دیگر مثنوی نیز اثرگذار است. در این میان، همچنان که معانی و مضامین مورد نظر او والاتر و پخته­تر می­گردد، مهارت داستان­پردازی او نیز کامل­تر می‌شود. گویی هر دفتر به مثابۀ ممارست و کسب تجربه­ای در داستان­پردازی بوده و این کمال­یافتگی تنها در معانی ژرف‌ساختی و عناصر خاصی از داستان نمود نیافته، چرا که عناصر داستان بر یکدیگر اثری متقابل دارند و با تکامل یک عنصر، عناصر دیگر هم پیشرفت خواهند کرد. طرح و پیرنگ هم که به ­بیانی، اساسی­ترین ­و با ثبات­ترین عنصر داستان و روایت است، از این کمال بی­نصیب نمی­ماند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوي معنوي مولانا
 • پايان نامه بررسي آرمان ‌شهر مولانا در مثنوي معنوي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122