پايان نامه بررسي پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح و نقش سازمان قضايي در اين زمينه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح و نقش سازمان قضايي در اين زمينه  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح و نقش سازمان قضايي در اين زمينه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات 2
1-1مقدمه 3
1-2 بیان مساله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1-5 سئوالات تحقیق 7
1-6 فرضیات تحقیق 8
1-7 روش تحقیق 8
1-8 روش گردآوری مطالب 8
1-9 تعاریف متغیر ها 8
بخش اول : مفهوم جرم و ارکان وقوع جرم 10
مقدمه 11
مفهوم جرم 11
تعریف جرم در فقه اسلامی 12
تعریف علمای حقوق از جرم 13
سیر تحولی جرم در قانون 13
عناصر و ارکان جرم 15
عناصر متشکله جرم 16
دیدگاه جامعه شناختی از جرم 28
مفهوم جرایم نظامی 34
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی 36
ضابطه تشخیص جرایم نظامی 37
جرایم نیروهای مسلح 38
انواع جرایم درنیروهای مسلح 39
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح 46
بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح 49
مقدمه 50
مفهوم پیشگیری 50
اسلام و پیشگیری از وقوع جرم 52
اقسام پيشگيري 53
انواع پيشگيري ازجرم 54
پیشگیری وضعی 55
پیشگیری وضعی و انتظامی 62
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح 64
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 66
پيشگيري از جرم و جايگاه دستگاه قضايي در آن 70
راههای پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح 71
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور 73
پيشگيري از وقوع جرم سربازی در نيروهاي مسلح 82
ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروها مسلح 83
کارکرد های پلیس اجتماع محور در پیشگیری از جرم 85
جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه آن در نیروهای مسلح 92
بخش سوم : نتیجه گیری ها و پیشنهادات 100
نتیجه گیری 101
پیشنهادات 106

منابع و ماخذ

– اردبيلي، محمدعلي و حسيني، سيد محمد و فرجي‌ها ، محمد، «پيشگيري از جرم در حقوق كنوني ايران» (ميزگرد)، مجله حقوقي دادگستري، شماره‌هاي 49 ـ 48، پاييز و زمستان 1383.

–  آقاپور، كمال و نوجوان ، داوود، «پيشگيري وضعي و انتظامی از جرم»، ويژه‌نامه دومين كارگاه علمي ـ كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي (تبريز) ، 1390.

– ايروانيان، امير، «سياست جنايي، پيشينه تاريخي، ساختار و ويژگي‌ها» ، در تازه‌هاي علوم جنايي، تهران ، ميزان ، 1388.

– رحمدل، منصور، «آمار جنايي و كاركردهاي آن» ، مجله حقوقي دادگستري، شماره‌هاي 49 ـ 48 ، پاييز و زمستان 1383.

– زرگري ، سيدمهدي، «پيشگيري اجتماعي از جرم» ، مدرسه حقوق، شماره 65 ، 1390.

– سيد اصفهاني، سيد حسام‌الدين، «نقش پليس در پيشگيري از بزهكاري كودكان و نوجوانان»، تازه‌هاي علوم جنايي، تهران، ميزان ، 1388.

– صفاري، علي، «مباني نظري پيشگيري وضعي از وقوع جرم نظامی»، مجله تحقيقات حقوقي، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره‌هاي 34 ـ 33 ، 1388.

– صفاري، علي، «انتقادات وارده به پيشگيري وضعي از جرم» ، مجله تحقيقات حقوقي، شماره‌هاي 36 ـ 35 ، 1381.

– صديق سروستاني، رحمت‌الله، «آسيب‌شناسي اجتماعي (جامعه‌شناسي انحرافات اجتماعي)»، تهران، سمت،1387.

– فرهودي‌نيا، حسن ، «پيشگيري از وقوع جرم در نیروهای مسلح»، ويژه‌نامه دومين كارگاه علمي ـ كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي (تبريز)، 1390.

– كارگري، نوروزي، «نقش سپاه در حفظ امنيت ملي» مجله دادرسي، تهران، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، شماره 88، مهر و آبان 1391.

– منصورآبادي، عباس، تقريرات درس حقوق كيفري اختصاصي (3) ، دانشكده حقوق دانشگاه شيراز، 1380

– نجفي ابرندآبادي، علي حسين ، «پيشگيري عادلانه از جرم قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران» در علوم جنايي (مجموعه مقالات از تجليل از استاد دكتر محمد آشوري)، تهران ، سمت، 1388.

– نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات درس جرم‌شناسي(پيشگيري)، دوره كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، نيم سال دوم سال تحصيلي82 ـ 1381.

– نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات جرم‌شناسي نظري، دوره دكتري، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1384.

– نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات جرم‌شناسي نظري، دوره دكتري، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1379.

– نجفي ابرندآبادي، علي حسين، «جايگاه جرم‌شناسي در ايران»، مجله كانون وكلاء، تهران، كانون وكلاي دادگستري مركز،‌شماره‌هاي 169 ـ 168 ، 1379.

– نوربها، رضا، «سياست جنايي سرگردان»، مجله تحقيقات حقوقي، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره‌هاي 26 ـ 25 ، پاييز و زمستان 1378.

– نيازپور، اميرحسين، «حقوق پيشگيري از جرم  در ايران» ، مجله حقوقي دادگستري ، شماره‌هاي 49 ـ 48، بهار و تابستان 1390.

– نيازپور، اميرحسين، «اقدام‌هاي دستگاه‌هاي دولتي ايران در زمينه‌ پيشگيري از بزهكاري»، مجله الهيات و حقوق، مشهيد، دانشگاه علم اسلامي رضوي، شماره 20، 1385.

– نيازپور، اميرحسين، بزه‌كاري به عادت از علت‌شناسي تا پيشگيري، تهران، فكرسازان، 1387.

– حسيني نژاد، مرتضي؛ بررسي علل و اقتصادي جرم در نیروهای مسلح ايران با استفاده از يك مدل داده‌هاي تلفيقي؛ مجله برنامه و بودجه، شماره 95، بهمن و اسفند 1389، صفحات 81-35.

– سريرافراز، محمد، پيش گيري از وقوع جرم و فعايت بسترساز برقراري جامعه ايمن- تهران؛ نشر شهر 1388

– ستوده، هدايت ا…، ميرزايي، بهشته، پازند، افسانه؛ روان شناسي جنايي؛ انتشارات آواي نور؛ 1376.

– صادقي، حسين و همكاران؛ تحليل عوامل پیشگیرانه از جرم؛ مجله تحقيقات اقتصادي؛ شماره 68، بهار 1384

– طريقي، شكراله، روان شناسي و روان پزشكي كيفري، تهران انتشارات دهخدا، 1355

– گسن، ريموند (1988)، ترجمه مهدي كي‌نيا، مقدمه اي بر جرم شناسي؛ تهران انتشارات مترجم

– معظمی، شهلا؛ پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد (حقوقی)، سال اول، تابستان8613 شماره اول، ص93.

– جان، کاتینگهام؛ فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، فصلنامه فقه و حقوق، سال اول، شماره 4،‌بهار 1384، ص 158 و 159.

– گسن، ریمون؛ روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

– نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش و نشر دادآفرین ، تهران، چاپ بیستم، 1386 ، ص 135

– صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم، جلد اول، 1372 ، صص 173

–  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه و تحقیق غلامرضا خسروی حسینی، انتشارات مرتضوی،1383 ، ص 391 ، تهران، چاپ سوم، جلد 1

– محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم ، جلد اول، 1371 ، ص 232

– عالی پور،حسن، مفهوم نسبی بودن جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1381 ، ص 560

–  اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، پیشین، جلد اول، صص 116دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم ، 1375

چکیده

سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در  این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر قابل انکار است . اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی  یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ دهد را بررسی کرد و سازمان قضایی نیروهای مسلح به تدوین برنامه ای جامع جهت پیشگری و کاهش نرخ جرایم مذبور اقدام نماید. هر چند اجرای چنین برنامه های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود  از اهمیت برخوردار است» .(حسینی نژاد،1389)

در نوشتار حاضر به بررسی راهکار های موثر در امر پیشگیری از جرم در میان نیروهای مسلح با محوریت سازمان قضایی در حوزه های مختلف نظامی و انتظامی بپردازیم .

مقدمه

«امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند بطریقی امنیت خود را تأمین کنند. جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند. توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید».(ستوده،1376)

امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.مقوله امنیت , وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهمترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند. «علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آنرا تشکیل می دهد. بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان میباشد، امری ضروری و واجب است. همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده، تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی, مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود».(صادقی،1384)

اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی ، روشهای مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است. «روشهایی که باید هم کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخصهای مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاههای متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاهها و وظایف آنها، که بهترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاههای امنیتی می باشد».(سریر افراز،1388)

 1-2 بیان مساله

«پیش بینی، بررسی و ارزیابی خطر وقوع جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن­را پیشگیری از وقوع جرم می نامیم.به نظر میرسد برای ارتکاب جرم سه پیش شرط لازم باشد:[1]

1- میل و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم.

2- مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم.

3- وجود موقعیت مناسب.

جهت پیش گیری از وقوع جرم، ابتدا بایستی عوامل وقوع آن را شناسایی نمود.از نظر حقیراین علل عبارتند از:

1-خلأهای قانونی.

2-  عدم هماهنگی دستگاه های مرتبط .

3-  عدم آگاهی و اطلاع افراد و بعضاً دستگاههای دولتی و غیر دولتی از قوانین .

4-  غیر منصفانه بودن توزیع منابع و امکانات و فرصت ها در سطح جامعه .

5- غرور و خودخواهی و کنجکاوی افراد».

بطور کلی پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد به نظر می رسد برای این منظور نیز بایستی بر روی موارد زیر تأکید و اصرار نمود:

1- تولید امنیت

2- حفظ امنیت

3- مبارزه با عناصر ضد امنیت

چنانچه هر گونه اقدامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و افزایش­امنیت جامعه با برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی در بین متولیان امنیت و افراد جامعه از دیدگاه کارشناسانه,علمی و تخصصی صورت پذیرد و هدایت، نظارت و کنترل بر این اقدامات از مسیر تخصصی باشد و از نظرات این کارشناسان بهره گرفته شود یقینا شاهد نظم اجتماعی ‰ کاهش جرائم ‰ آرامش جامعه ‰ افزایش خلاقیت و نوآوری ‰ پیشرفت و توسعه جامعه ‰ دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و در نهایت امنیت عمومی  بالائی خواهیم بود.

«به طور مثال برای تحقق عملی افزایش امنیت و در نتیجه پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) می توان به دو روش:[2]

کلیه صاحبان حرف مختلف و مجامع امور صنفی را موظف نمود تا قبل از اتخاذ تمهیدات لازم، جهت حفاظت فیزیکی (حرز مناسب) مکان فعالیت خود، و اخذ تأییدیه از کارشناسان زبده و اهل فن اقدام به بازگشایی و استفاده از محل کسب و کار خویش ننمایند.

شهرداری ها و مراجع ذیربط قبل از صدور پروانه بهره برداری جهت اماکن تجاری مهم – پاساژها ، کارخانجات صنعتی و تولیدی و یا حتی در حین ساخت این اماکن، مالکین و مجریان ساخت چنین بناهایی را موظف نمایند با کارشناسان و متخصصین امنیتی – انتظامی در خصوص مسایل حفاظت فیزیکی (محل تعبیه دربهای ورودی پرسنل، کالا، مشتریان، خودرو و غیره) مشاوره و پس از تایید توسط این قبیل کارشناسان، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام شود.

با این دو روش دستگاه های دولتی و سازمان های ذیربط فرصت بیشتری جهت برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و کنترل و ارائه خدمات به جامعه خواهند داشت».

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

«پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته است تا با گزینش شیوه‌های کارامد افراد را از ارتکاب بزه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کند. البته پیشگیری از جرائم امر مستحدثی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که بشر و نیز احکام الهی بر آن تأکید داشته و به دنبال راهی برای آن بوده‌اند».(نوربها،1378)

بدیهی است که مهمترین شیوه برای کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها نیز توجه به بعد پیشگیرانه‌ی رفتارها و سیاست‌ها است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه‌ی قضائیه شمرده است. این امر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی مطرح شده است. «مطابق قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» در عرض و منفک از «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است. هرچند تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. متأسفانه این امر در سال‌های گذشته چندان مورد توجه نبوده است و قوه‌ی قضائیه خود را جز در پیشگیری‌های کیفری مسئول نمی‌دانسته است. اما در دوره‌ی مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی، توجه به این بند مغفول از قانون اساسی بیشتر شد که تهیه‌ی لایحه‌ی پیشگیری از وقوع جرم در این دوره از آثار این توجه به تکلیف قوه‌ی قضائیه به پیشگیری از وقوع جرم است».(نجفی ابرند آبادی،1379)

به نظر می‌رسد که اولین شیوه‌های پیشگیری بر بالا بردن هزینه‌ی کیفری و افزایش مجازات‌ها مبتنی بوده است. در این شیوه‌ها با شدت بخشیدن و خشونت شدید، از طریق ارعاب و عبرت آموزی سعی بر کنترل جرم در جامعه داشته‌اند.در این روش‌ها با حذف و طرد بزهکار، امکان تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود و تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود. ریشه‌های این اندیشه را در سیاست‌جنایی ایالت متحده همچنان می‌توان مشاهده کرد که در آن بر اساس شعار «Tree strikes and your out» سه ضربه و اخراج، پس از ارتکاب سه بزه و تأثیر نپذیرفتن بزهکار از مجازات‌ها، به طرد کامل و حبس‌های طولانی مدت وی می‌انجامد.

اما گذشت زمان نشان داده است که این شیوه نتوانسته است از بروز بزه جلوگیری کند. چرا که در این اندیشه پیش‌فرض این است که بزهکار عاقلانه منافع و مضار بزهکاری را پیش از انجام بزه می‌سنجد و بیشتر شدن شدت و خشونت اعمال مجازات‌ها در کاهش علاقه‌ی فرد به بزهکاری علت تامه‌ی عدم رخ‌دادن جرم است. در حالی که عوامل اجتماعی و محیطی نیز بر بروز جرائم مؤثرند. همچنین امکان جلوگیری از تکرار جرم برای افرادی که یک‌بار طعم مجازات را چشیده‌اند و اثر نبخشیده است، به مراتب دشوار از پیشگیری نخستین برای افراد ناکرده بزه است.

لازم به ذکر است که:

قوه‌ی قضائیه در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی، بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدف‌های اختصاصی و عینی برنامه‌ی جامع و عملیاتی پنج ساله‌ی دوم توسعه‌ قضایی اقدام به تهیه‌ی لایحه‌ای برای پیشگیری از جرم کرده است.

در این لایحه برای اولین‌بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونه‌های آن، ایجاد «ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم» را پیش‌بینی کرده است. از ویژگی‌های این لایحه می‌توان به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی‌سازی سیاست‌های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد «شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم» و نیز مشارکتی‌کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

1-4-2 اهداف جزئی

بررسی حقوقی جایگاه جرایم نظامی در نیروهای مسلح

بررسی راهکارها و برنامه های سازمان قضایی جهت کاهش جرم در نیروهای مسلح

1-5 سئوالات تحقیق

1-5-1 سئوال اصلی

اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم در قوای مسلح با دخالت سازمان قضایی انجام میگیرد؟

1-5-2 سئوالات فرعی

جرایم نظامی در نیروهای مسلح چگونه رخ میدهد و شامل چیست؟

راهکارها و برنامه های سازمان قضایی جهت کاهش جرم در نیروها مسلح چه می باشد؟

1-6 فرضیات تحقیق

با بررسی عوامل جرایم در سازمان قضایی، مشخص گردید عواملی که در بروز جرایم مؤثر هستند، به چند دسته اصلی تقسیم می شوند:[3]

1ـ «عوامل درون سازمانی: کلیه عواملی که در داخل یگان ها بر بروز جرایم تأثیر گذارند.

2ـ برون سازمان: عوامل خارج از یگان ها، مانند: عوامل خانوادگی، اقتصادی.

3ـ درون فردی: عواملی که به ویژگی های فردی و شخصی فرد مرتبط می شوند.

4ـ میان فردی: روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد.

اصل‏ يک صد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري‏ اسلامي ايران،به جرايم نظامي اشاره دارد و بیان میدارد براي رسيدگي‏ به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي‏ اعضاي ارتش،ژاندارمري،شهرباني و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامي محاکم نظامي مطابق‏ قانون تشکيل مي‏ گردد».(معظمی،1386)

1-7 روش تحقیق

تحقیق حاضر به روش تحلیلی – توصیفی می باشد .

1-8 روش گردآوری مطالب

روش گردآوری مطالب ، اسنادی و کتابخانه ای می باشد .

1-9 تعاریف متغیر ها

جرایم نظامی :

«جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن ها محول شده است».[4]

پیشگیری :

«پيشگيري از جرم از جمله‎ ‎مسائلي است كه ذهن بسياري از انديشمندان و حقوقدانان داخلي را به خود معطوف ساخته‏‎ ‎است. طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم…» است».[5]

نیروهای مسلح :

نیروهای مسلح یک سازمان محسوب می شوند و مشخصات یک سازمان را دارند. به نظر هانتیگتون، ارتش امروز، دارای چهار ویژگی است:1ـ تخصص در مدیریت سلاح، 2ـ وابستگی به دولت 3ـ به هم پیوستگی در درون، 4ـ ایدئولوژی روح نظامی که منجر به تبعیت فرد از خواست های گروهی و نیز برقراری نظم و انضباط می شود.

سازمان قضایی :

صلاحیت سازمان قضائی ارتش قبل از پیروزی انقلاب در ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال ۱۳۱۸ پیش بینی و به موجب حکم این ماده « رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این ماده در دادگاههای اختصاصی نظامی به عمل می آید ».[6]

[1] – نجفي ابرندآبادي، علي حسين، «جايگاه جرم‌شناسي در ايران»، مجله كانون وكلاء، تهران، كانون وكلاي دادگستري مركز،‌شماره‌هاي 169 ـ 168 ، 1379.

[2] – نيازپور، اميرحسين، «حقوق پيشگيري از بزه‌كاري در ايران» ، مجله حقوقي دادگستري ، شماره‌هاي 49 ـ 48، بهار و تابستان 1383.

[3] – جهت كسب اطلاعات بيش‌تر درخصوص سياست جنايي، به مقاله آقاي امير ايروانيان تحت عنوان «سياست جنايي؛ پيشينه تاريخي، ساختار و ويژگي‌ها». در تازه‌هاي علوم جنايي، تهران، نشر ميزان، چاپ نخست، صفحات 101 ـ 57 مراجعه كنيد.

[4] – اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، جلد اول، 271

[5] – اين تعريف، مشابه تعريفي است كه ريموند گسن از پيشگيري ارائه كرده است: «مجموعه اقدام‌هاي سياست جنايي كه اقدام‌هاي مداخله كيفري از آن استثناء شده است و هدف انحصاري يا دست كم مهم آن، محدود كردن امكان پيش آمد مجموعه اعمال مجرمانه، يا غيرممكن ساختن، بسيار سخت ساختن يا كم احتمال كردن وقوع آن‌هاست» (زرگري، 1390: 439)

[6] – درخصوص ديدگاه خبرگان قانون اساسي هنگام تدوين بندهاي فوق‌الذكر به ويژه نظريات آقايان دكتر قائمي و دكتر ضيايي در قانون اساسي در ديدگاه آقاي عبدالله نوري درخصوص بند 5 اصل 156 قانون اساسي هنگام بازنگري سال 1368 به صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، بررسي عناوين قانون اساسي ايران، نشست 1358، انتشارات اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس، چاپ نخست، 1364، صفحه 1583 مراجعه فرماييد.(نيازپور، 1383: 189 ـ 188)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122