پايان نامه بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي چالشهاي اجراي آراء ديوان عدالت اداري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول – کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 3
1-3- اهمیت موضوع 5
1-4-اهداف تحقیق 8
1-5- سئوالات تحقیق 8
1-6 فرضیه های تحقیق 8
1-7- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق 9
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-مقدمه 11
2-1- جایگاه دیوان عدالت اداری 11
2-2- پیشینه تاریخی 12
2-3- دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 14
2-4 صلاحیت دیوان 15
2-5 قضات دیوان 17
2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان 22
2-6-1اقامه دعوا 23
2-6-2- اقامه دعوی دولت علیه دولت 25
2-6- 3 قلمرو صلاحیت دیوان 28
2-6- 4 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی 30
2-7 صدور رای وحدت رویه 38
2-8- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی 38
2-8- 1 نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی 40
2-8-2-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی 44
2-9 رسیدگی در شعب تجدیدنظر 53
2-10- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی 56
2-11- اجرای احکام 57
فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن
3- مقدمه 62
3-1- ضمانت اجرای آرای دیوان 62
3-2- موارد صدور رای به انفصال 66
3-3- ماهیت رای صادره 68
3-3- 1ماهیت کیفری انفصال 68
3-3-2 ماهیت حقوقی انفصال 69
3-3-3 ماهیت اداری انفصال 70
3-4- مرجع صدور حکم به انفصال 70
3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال 71
3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال 73
3-7 گستره حکم به انفصال 75
3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه 76
3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه 79
3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه 80
3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری 83
3-8-1 اشکال استنکاف 86
3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37 88
3-8-3 احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان 88
3-9 اجرای حکم توسط دادرس 92
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات
4- مقدمه 102
4-1- نتیجه گیری 102
4-2- پیشنهادات 104

منابع و مآخذ
منابع فارسی 106

منابع :

کتب

آخوندي ، محمود (1365)آيين دادرسي كيفري،جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهي، زمستان 1365.

ابوالحمد ، عبدالحميد (1370)حقوق اداري ايران، انتشارات توس، شهريور1370.

اردبيلي ، محمد علی( 1386)حقوق جزاي عمومي، جلد اول، نشر ميزان، چاپ هجدهم، پاييز 1386.

تيلا ،پروانه(1387)اصول تطبيقي قاعده‌سازي و مرزشناسي قانون و آيين‌نامه، انتشارات خرسندي، چاپ اول، 1387.

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم حاكميت و نهادهاي سياسي، نشر ميزان، 1389.

دلاوری ، محمدرضا، شرح و تحلیل دیوان عدالت اداری ، انتشارات جنگل . سال 1390

دلاوری ، محمدرضا، قانون و تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات آویشن .سال 1392

دهخدا ، علی اکبر ،لغت‌نامه، دوره 14 جلدي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1372.

زراعت و مهاجري ؛ عباس و علی، شرح قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، انتشارات فيض، چاپ اول، 1378.

سنجابي ،كريم ،(1342) حقوق اداري ايران، تهران، چاپ زهره ،1342.

شهري ،غلامرضا ؛ تحصيلادوست ، فريدون؛ صمدي اهري ، محمدهاشم؛ رحيمي اصفهاني ، عباسعلي ؛ گودرزي ، حميدرضا ؛ مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي – انتشارات روزنامه رسمي سال 1384 چاپ اول به اهتمام معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه.

صدرالحفاظي، سيدنصراله (1372)نظارت قضايي بر اعمال در ديوان عدالت اداري، نشر مركز فرهنگي شهريار، چاپ اول، 1372.

عبادزاده ، محمد ( 1352) قانون براي همه، چاپخانه بهروز، ديماه 1352.

كاتوزيان، ناصر(1374)مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار 1374.

كاتوزيان، ناصر (1382)عدالت قضايي، نشر ميزان، چاپ دوم، زمستان 1382.

كاتوزيان، ناصر ، اعتبار امر قضاوت‌شده در دعواي مدني، دكتر ناصر كاتوزيان، چاپ پنجم، انتشارات دادگستري تهران.

لنگرودي ، محمد جعفر(1380). ترمينولوژي حقوق كيفري، ، انتشارات گنج دانش، چاپ يازدهم، 1380.

ميرحسيني ، سید حسن ( 1381)حقوق و تخلفات اداري ، انتشارات تهران، سال 1381.

مجموعه نظريات شوراي نگهبان، مركز تحقيقات شوراي نگهبان، چاپ اول، تهران 1384.

مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري، انتشارات فردوسي– چاپ اتحاد-1386.

مجموعه قوانين و مقررات كشوري راجع به كيفر كاركنان دولت و قضات، محمدباقر كرمي قاضي دادگستري.

مجموعه تنقيح‌شده قوانين كيفري معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، چاپ اول، تابستان 1386، نشر روزنامه رسمي كشور.

مجموعه ديدگاه‌هاي قضايي قضات دادگستري استان تهران، معاونت قضايي تحقيقات علمي دادگستري استان تهران، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران 1378، شماره 61.

متين دفتري ، احمد ؛ آيين دادرسي مدني و بازرگاني، نشر مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، 1378.

مدني ، سيدجلال‌الدين( 1370)ادله اثبات دعوي ، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1370.

مدني ، سيدجلال‌الدين(1368) آيين دادرسي مدني، دكتر ، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، 1368.

مصلاحي ، علیرضا (1370)قانون مجازات اسلامي در آراء ديوان‌عالي كشور، نشر ادبستان، چاپ اول، 1370.

نجابت‌خواه، مرتضی،(1390).قانون ديوان عدالت اداري در نظم حقوق كنوني، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390.

محمدپور ، اسكندر (1371)تحليل قضايي از قوانين جزائي سلسله مباحث مشورتي قضات دادگاههاي كيفري تهران انتشارات گنج و دانش چاپ اول 1371

مقالات

     – جواد محمودی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی: مقاله ای در مجلات تخصصی نور مجله حقوق اساسی » زمستان 1385 – شماره 6 و 7 (از صفحه 433 تا 452)

حیدری ، مسعود (1347)شوراي دولتي و مطالعه تطبيقي در امور اداري، چاپخانه دانشگاه تهران، 1347.

نشریات  و سایت ها

نشريه مأوي شماره 887، چهارشنبه 30 دي 1388.

نشريه مأوي شماره 881، چهارشنبه 9 دي 1388.

كتاب ديجيتال مجموعه مقالات حقوقي مؤلف.

سايت اينترنتي ديوان عدالت اداري.

 

چکیده :

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .

کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .

 فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه

دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.[1] این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی ، صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.

در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. [2] اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی ، ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.

1-2 بیان مساله

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع‏ قضایی ویژه به عمل می‏آید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش‏ دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش‏رو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع‏ یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.چالشهای فرا روی این‏ موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.

دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.

در این تحقیق برخی چالش‏های مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به‏ انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن می‏دارد که برای حل پاره‏ای از این چالش‏ها به نظریه‏پردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن‏ با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراین‏باره ، با نگاهی واقع‏بینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام‏ یعنی رؤسای قوای سه‏گانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسب‏سازوکارهای مقرر در قانون‏ اساسی عزل و نصب می‏شوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل می‏باشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب‏ مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده‏اند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمی‏توانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود می‏کند . [3]

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

در علم حقوق،بحث ضمانت اجرا همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری،آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه،فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال رفته،تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد.از این‏ (اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی) رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی،ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان،صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند. [4]

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست.نوپا بودن دیوان و زمینه‏های فکری-فرهنگی‏ هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شوون زندگی عمومی و خصوصی مردم،ایجاب می‏کند که اهمیت‏ و اختیارات این مرجع قضایی ،از طریق نظریه‏پردازی‏ها و مطالعات بنیادین به عموم‏ شهروندان،شناسانده شود.فقدان قانونگذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان،مشهود است؛امری که پژوهش‏های علمی و تصویب لوایح و طرح‏های

متناسب را می‏طلبد.

صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری،باید جزو مستندات مقرر در قانون‏ اساسی،برای عزل مقامهای کلیدی،قرار گیرد،برای مثال،مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان‏ در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد،به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به‏ انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی،نامبرده را بر کنار کند.

به‏طور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر می‏شود:

الف- در ضمن دادرسی‏ها : چنانچه در اثنای رسیدگی‏ها ، دیوان مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم‏ می‏شوند ؛ ماده 44 قانون دیوان مصوب سال 1392 ، مقرر می‏دارد (در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ‌ماه تا يك ‌سال محكوم مي‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.)همین مجازات،مقرر است در موردی‏ که دیوان،احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره 1 و 2 ماده 43 دارد و مسئول مربوطه‏ از تعیین نماینده،خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حین‏ دادرسی،استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارایه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال می‏باشد. اجراي احكام ديوان عدالت اداري به این مهم پرداخته است كه با رجوع به نصوصات قانوني فوق اگر شخصي به ديوان عدالت اداري مراجعه و عليه واحد دولتي شكايتي مطرح نمود و موفق به اخذ راي از شعب بدوی و یا تجدید نظر ديوان عدالت اداري شد و طرف شكايت يعني واحد دولتي يا ارگان انقلابي از اجراي راي خودداري كرد اين شخص مي تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محكوم له اقدامات ذيل را انجام دهد:

بر اساس ماده 110 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 92.

1- (در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.)

2- به تجويز ماده 576 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته (چنانچه هر يك از صاحب منصبان و ماموران دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي تا 5 سال محكوم خواهد شد) شاكي مي تواند با ضميمه نمودن راي قطعي ديوان عدالت اداري به دادستان محل مراجعه و عليه شخصي كه از اجراي راي ديوان خودداري مي كند شكايت كيفري مطرح و مسئول مربوطه را تحت پيگيري قانوني قرار دهد و اعمال اين حق مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسب به حكم از سوي ديوا ن نمي شود.

ب- بعد از صدور رای : مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آن‏ها است . ماده112 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مقرر می‏دارد:( در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.).

1-4 اهداف تحقیق

هدف آرمانی  : ارتقاء کیفیت در نحوه اجرای ارای دیوان عدالت اداری و ایجاد آگاهی عمومی نسبت به عواقب امتناع از اجرای این آرا .

هدف کلی  : شناسایی چالشهای فراروی اجرای آرای دیوان عدالت اداری

اهداف جزئی : تبیین ضمانت های اجرایی آرای دیوان عدالت اداری

تبیین ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه

تبیین اجرای آرای دیوان در ابعاد مختلف ( کیفری و حقوقی)

1-5 سؤالات تحقیق:

آیا انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرا می تواند در اجرای آرای دیوان عدالت اداری راه گشا باشد ؟

آیا ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه اعمال می شود ؟

آیا ضمانت اجرای آرای دیوان  ابعاد مختلفی (کیفری – حقوقی) دارد ؟

 

1-6   فرضيه‏هاي تحقیق:

انفصال از خدمت به عنوان  ضمانت اجرای  آرای دیوان عدالت اداری است .

1-7 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

دیوان عدالت اداری : به منظور رسیدگی به تظالمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. اصل 173  قانون اساسی

انفصال موقت : برابر  ماده 48 و تبصره 1 از قانون مدیریت خدمات کشوری.

انفصال موقت برابر ماده 124 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 حال انفصال موقت ، وضع استخدامی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است .

ضمانت اجرا : برقرار کردن قانون و اقامه قانون است .

اجرای احکام : اجرای حکم دادگاه (عمومی و اختصاصی) گاه نیز به معنی اجرای رای دادگاه (اعم از حکم و قرار) .

[1] اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی

[2] کاتوزیان،ناصر-مقدمهء علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران-شرکت سهامی انتشار،1381،ص 54

 

[3] جواد محمودی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی: مقاله ای در مجلات تخصصی نور مجله حقوق اساسی » زمستان 1385 – شماره 6 و 7 (از صفحه 433 تا 452)

 

[4] کاتوزیان،ناصر-مقدمهء علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران-شرکت سهامی انتشار،1381،ص 54

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122