پايان نامه بررسي کارايي دروني مدارس کاردانش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي کارايي دروني مدارس کاردانش یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 185 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي کارايي دروني مدارس کاردانش  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده . 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 3
1-2- بیان و تشریح مسأله پژوهش 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.5
1-4- اهداف پژوهش .6
1-4-1-  اهداف کلی پژوهش .6
1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش .6
1-5- سؤالات پژوهش 7
1-6- فرضیات پژوهش 9
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها .10
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه .11
2-2- تاریخچه آموزش مهارت در ایران 12
2-3- معرفی شاخه تحصیلی کاردانش 12
2-4- شاخه کاردانش، ویژگی ها، اهداف و ساختار آن 13
2-5- ضرورت ایجاد شاخه کاردانش.14
2-6- مزایای شاخه کاردانش15
2-7- کاردانش و آینده فارغ التحصیلان 16
2-8- کاردانش و توسعه 17
2-9- کیفیت نظام آموزشی 18
2-10- تعریف کارایی .19
2-11- سابقه کارایی 19
2-12- کارایی از نظر صاحبنظران 20
2-12-1- کارایی‌ از نظر فردریک تیلور (نظریه مدیریت علمی) .20
2-12-2- کارایی از نظر هنری گانت .20
2-12-3- کارایی از  نظر هنری دنیسون 21
2-12-4- کارایی از نظر فرانک و لیلیان گیلبرت 21
2-12-5- کارایی از  نظر ماکس وبر 22
2-12-6- کارایی از نظر رنسیس لیکرت 22
2-12-7- کارایی از نظر  مکتب روابط انسانی .22
2-12-8- کارایی از نظر التون مایو 22
2-12-9- کارایی از نظرجرج هومنز (نظریات گروهی) .23
2-13- رابطه کارآیی با بهره‌وری و اثربخشی .24
2-14- عوامل مؤثر در کارآیی .24
2-14-1- عوامل درون سازمانی .24
2-14-2- عوامل برون ‌سازمانی 25
2-15- ارزیابی کارایی نظام آموزشی .25
2-16- زمینه های تشخیص عوامل نظام آموزشی 26
2-16-1- زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی 26
2-16-2- زمینه های تشخیص عوامل بیرونی نظام آموزشی 26
2-17- ابزار تشخیص نارسایی های نظام آموزشی .27
2-17-1- محاسبه نرخ ها 27
2-17-2- محاسبه نسبت ها .27
2-17-3- تجزیه و تحلیل یک گروه سنی (کوهرت) .28
2-17-4- محاسبه نابرابری ها 28
2-18- انواع كارايی در نظام آموزشی .28
2-18-1- كارايي كمي 28
2-18-2- كارايي ظاهري .28
2-18-3-  كارايي واقعي 28
2-18-4- كارايي كيفي 28
2-18-5- كارايي دروني .29
2-18-6- کارایی بیرونی.29
2-19- شاخص هاي ارزيابي نظام آموزش و پرورش  .30
2-20- جایگاه شاخصهای کارایی درونی در ارزیابی نظام آموزش وپرورش31
2-21- تشریح شاخصهای اصلی کارایی درونی .33
2-21-1- میانگین طول تحصیل .33
2-21-2- نسبت اتلاف 34
2-21-3- ضریب کارایی 34
2-21-4- درصد قبولی و مردودی 35
2-21- 5- نسبت هنرجو به هنرآموز 35
2-21- 6- نسبت هنرجو به کارگاه 35
2-21-7- نرخ ارتقاء 35
2-21-8- نرخ تکرار پایه 36
2-21-9- نرخ ترک تحصیل 36
2-21-10- نرخ بقا، ماندگاری 36
2-22- بررسی پژوهشهای انجام شده 37
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه .47
3-2- نوع و روش پژوهش .47
3-3- جامعه آماری پژوهش .47
3-4- نمونه پژوهش.47
3-5- قلمرو پژوهش .48
3-6- ابزار پژوهش 49
3-6-1- میانگین طول دوره تحصیل 49
3-6-2- نرخ قبولی
3-6-3- نسبت هنرجو به هنرآموز .49
3-6-4 – نسبت هنرجو به کارگاه 49
3-6-5- نسبت اتلاف .49
3-6-6- ضریب کارایی 50
3-7- روايي پرسشنامه 51
3-8- پايايي پرسشنامه 51
3-9- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها . .51
3-9-1- آزمون همبستگی پیرسون.52
3-9-2- آزمون فریدمن.53
3-9-3- آزمون T Test53
فصل چهارم : نتایج
4-1- مقدمه 55
4-2- نتایج محاسبات مربوط به شاخصهای کارایی درونی .55
4-2-1 – میانگین طول دوره تحصیل (فارغ التحصیلان 90 – 1389) 55
4-2-2- نرخ قبولی در سال تحصیلی 90- 1389 (مدارس کاردانش دولتی و غیردولتی) 56
4-2-3- نسبت هنرجو به هنرآموز در سال تحصیلی 90- 1389(مدارس دولتی) .57
4-2-4- نسبت هنرجو به مساحت کارگاه در سال تحصیلی 90- 1389(مدارس کاردانش دولتی) 58
4-2-5- کارایی و نرخ اتلاف مربوط به سال تحصیلی 90- 1389 59
4-3- بررسي ويژگي‌هاي توصيفي گروه نمونه .59
4-4- يافته‌هاي پژوهش با توجه به فرضیات 64
4-4-1- آزمون فرضیات بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون64
4-4-2- آزمون فرضیات بر اساس نتایج آزمون فریدمن.73
4-5- نتایج آزمون T Test برای مقایسه تفاوت میانگین نمونه های دانش آموزان پسر و دختر.76
4-6- نتایج آزمون T Test برای مقایسه نتایج نمونه های معلمان مرد و زن79
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه.83
5-2- بحث و نتیجه گیری83
5-2-1- میانگین طول دوره تحصیل 83
5-2-2- نرخ قبولی .84
5-2-3- نسبت هنرجو به هنرآموز 84
5-2-4- نسبت هنرجو به کارگاه 84
5-2-5- بازدهی (کارایی) .85
5-2-6- نسبت اتلاف 85
5-3- فرضیات .85
5-4- نتیجه گیری 87
5-5- پیشنهادهای کاربردی .88
5-6- پیشنهادهای پژوهشی 90
5-7- محدودیتهای پژوهش 90
5-8- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.90
منابع
منابع فارسی .92
منابع خارجی .95
پیوست ها
پرسشنامه دانش آموزان97
پرسشنامه معلمان.100
محاسبات مربوط به شاخصهای کارایی درونی.104
نتایج SPSS
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه دانش آموزان پسر105
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه دانش آموزان دختر 106
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه معلمان مرد106
نتایج SPSS پایایی پرسشنامه معلمان زن.1070
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (دانش آموزان پسر).109
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (دانش آموزان دختر).120
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (معلمان مرد)131
نتایج SPSS نتایج آزمون همبستگی پیرسون (معلمان زن).143
نتایج SPSS آزمون فریدمن154
چکیده انگلیسی 171

منابع

منابع فارسی

ابطحی ، س. 1372. مهندسی روشها، چاپ اول. تهران: قومس.

احمدی ولی قنواتی،ع. 1389. راهنمای آموزش شاخه کاردانش،اهواز:انتشارات تراوا.

بازرگان، ع. 1374. ارزیابی درونی دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره3 : 49-70 .

بازرگان، ع و همکاران. 1375. رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای استقرار مستمر کیفیت گروههای آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، شماره ۶۱.

بازرگان، ع. ۱۳۸۰. ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها، فرایند عملیاتی).تهران: انتشارات سمت.

بازرگان، ع. ۱۳۷۶. كیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی، نگاهی به تجربه های ملی و بین المللی، فصلنامه رهیافت، شماره ۱۵۵.

برومند نسب، م، امیدیان، م، رفیع نیا، م.  کارآیی درونی گروه های آموزشی متوسطه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های استان خوزستان .نشریه روان‌شناسی و علوم تربیتی اندیشه های نوین تربیتی  پاییز و زمستان 1386.

پارسا، و. 1383. بررسی کارایی درونی شاخه های کاردانش و فنی وحرفه ای آموزش متوسطه استان کهکیلویه و بویراحمدطی سالهای 82-1377. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

تقي پور ظهير، ع.1383. مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي، چاپ بيستم. تهران: انتشارات آگاه .

حسيني نژاد، ز، موسي پور، ن.1383. ارزيابي برخي شاخصهاي كارآيي دروني آموزش رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان. مجله آموزش در علوم پزشكي، شماره ۱۱.

10-حسن،  آ. 1372. بررسی کارآئی ظاهری و واقعی آموزش ابتدائی استان اصفهان در طی دوره 66-71 جهت برآورد روند آینده.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی. دانشگاه اصفهان.

11- خليلي شوريني، س. 1375.روش‌هاي تحقيق در علوم انساني، تهران : يادواره کتاب.

دانایی فرد،ح ، الوانی، س، آذر، ع. 1389. روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع.تهران: صفار، 496 صفحه.

12-دفتربرنامه ریزی وتألیف آموزشهای فنی وحرفه ای وکاردانش ، مجموعه هشتم، جداول مشخصات وعناوین برنامه های درسی رشته های شاخه کاردانش،چاپ اول،1388.

13-درآمدی بر ارزشیابی فعالیتهای آموزشی – ترویجی، معاونت ترویج و مشارکت مردمی، تابستان ۷۳
14-رضائیان، ع.1372.  اصول مدیریت. تهران: سمت، چهارم.

15- رضوي، ع. 1370. مطالعه در مورد رابطه بين آموزشهاي رسمي فني و حرفه اي و اشتغال فارغ التحصيلان هنرستانهاي استان فارس در سالهاي ۶۳ تا 67 . دفترتحقيقات و برنامه ريزي آموزشي، معاونت آموزشی وزارت آموزش وپرورش.

16- سرمد، ز ، بازرگان، ع ، حجازي، ا .1376.  روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: نشر آگه.

ساخارو، پ، جرج، و، مورین.۱۳۷۰.آموزش برای توسعه تحلیلی از گزینشهای سرمایه گذاری. ترجمه پ وحیدی ، ح سهرابی، سازمان برنامه و بودجه: تهران، چاپ اول.

17- سیف، ع. 1385. اندازه گیری سنجش و ارزشیابی( ویرایش چهارم) . تهرا: نشر دروان.

18- شريف، م، نيلي، م، نيكخواه، م،1383. بررسي كارآيي دروني شاخه فني و حرفه اي آموزش متوسطه شهرستان شهر كرد طي سالهاي 80-1375. دو فصلنامه مطالعات روانشناسي تربيتي، سال اول، شماره 1.

19- صافی ،ا.1381 . سازمان مدیریت در آموزش وپرورش ، ارسباران .

20- طاهری، ش. 1378. بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها . هستان، اول .

21- عزیز زاده، ه ، هوشنگ، ب، 1370.  الگویی برای محاسبه تعداد تارکان تحصیل، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۶۴ صفحه ۳۶.

22- عزیز زاده، ه ، ماشینی، ج،1374. شاخص‏های اندازه‏گیری کارایی درونی نظام جدید آموزش متوسطه، فصلنامه تعلیم و تربیت.

23- عطفان نژادیان دزفولی ، م.1388. ارزیابی تطبیقی کارآیی درونی هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان دزفول با میانگین کشوری در سالهای 85-80 . درج شده در مقالات سایت آموزش وپرورش استان خوزستان.

24- فاتحی، ا.1381. بررسی کارایی درونی آموزشهای فنی و حرفه ای آموزش و پرورش استان اصفهان طی سالهای 80-1368، شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.

25- فرهنگي، ع، شاه ميرزايي، و، حسين زاده، ع.1384. نظريه پردازان و مشاهير مديريت، مرکز کارآفريني دانشگاه تهران: تهران.590 صفحه.

26- کرلينجر، ف.1376. مباني پژوهش در علوم رفتاري. ترجمه ح شريفي و ج نجفي زند. تهران: آواي نور.

27- كیامنش، ع.۱۳۸۱. روشهای ارزشیابی آموزشی. تهران، انتشارات پیام نور.

28- گروه مشاوران یونسکو.1385. فرآیند برنامه ریزی آموزشی. ترجمه ف مشایخ، . تهران: انتشارات مدرسه.168 صفحه.

29- محسن پور، ب. 1385.  مباني برنامه ريزي آموزشي، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.

30- محمد علی، م. 1390. آموزشهای فنی و حرفه ای و راه های اصلاح آن. مجله رشد آموزش فنی و حرفه ای، دوره هفتم.صفحه 18-10.

31- میر هادی، س. 1382. بررسی کارایی درونی آموزش متوسطه نظری استان اصفهان برای دانش آموزان ورودی سال تحصیلی 79-1378 . فصلنامه آموزه. شماره 24. صفحه 69-64.

32- وزارت آموزش و پرورش . 1389. سند تحول راهبردی، نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوري اسلامي‌ايران در افق چشم انداز،، مصوب هشتصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش.113 صفحه.

33- ممبنی، خ.1374. بررسی کارایی درونی دوره متوسطه نظری آموزش و پرورش استان خوزستان در مقایسه با کشور و رابطه کارایی درونی با شاخصهای درونداد،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان .

34- مهاجر، ی، ۱۳۸۹. بررسی تطبیقی و تحلیلی کارایی درونی مقطع ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر اهواز در سال تحصیلی 89-1388 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

35- نیکخواه، م. 1382. بررسی کارآیی درونی و بیرونی شاخه فنی و حرفه ای آموزش متوسطه شهرستان شهرکرد طی سالهای 1380-1375. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

36- نفیسی، ع.1368. برآورد خسارتهای اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال پنجم، صفحه 18.

37- نور شاهي ن.1375. افت تحصيلي در آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي،شماره 13 صفحه 93.

منابع خارجی

 38-Bennet, Douglase, C. 2001. Assessing quality in higher education. Journal of libeal edccation. Vol  87.No.2.

39 – Caballero ,r . 2003. Budgetary allocations and efficiency in the human resources policy of a university following multiple criteria ,”Economics of education review”, Volume 23,lssue 1,February 2004,pp: 67-74.

40 – City University of Hong Kong .1997. Report on Teaching and Learning Quality Process Report of City University of Hong Kong and University Statement of Response. Hong Kong: University Grants Committee of Hong Kong.

41- Craft, A. (Ed.),1994. International Development in Assessing Quality in Higher Education. London: Flamer.

42-Cowin, B.1994. Initiation change through internal evaluation promoting ownership of program and service evaluation sesults. Institutional research and development.

43- Damme, Drik vau .2000. Accreditation in global higher education, the need for international information and cooperation. Memo for the commission on global accreditation of the international association of university president.

44- Eaton, Judith’s .2001. USA accreditation revise. Center of higher education accreditation. .

45 – Harman, G. 1996. Quality Assurance for Higher Education: Developing and Managing Quality Assurance for Higher Education Systems and Institutions in Asia and the Pacific.

46 – Katharaki, m. 2010 .A comparative assessment of Greek universities .

47-Loan, Shannon. 2001. Distance education accreditation, George Washington University, Department of education.

48-Mac Beath, J & mac Glynn. A .2002. Self – Evaluation, What’s in it for schools. First published by Routledge Flamer. New Delphi, sage Publication.

49 – World Education report’.UNESCO.1993.p.132.

50-Worthen, B, R& Sanders J, R .۱۹۹۷. Educational evaluation, Alternative approaches. And practical quidelices. New york , Longman publication.

چکيده

با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی نباید از نقش خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با توجه به اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده، در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. هدف پژوهش حاضر « بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصيلي90 – 1389 » است. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل 16451  نفر دانش آموز (هنرجو) و 551  نفر معلم (هنرآموز) از مدارس کاردانش شهر اهواز بود. برای محاسبه شاخصهای کارایی درونی کل جامعه آماری مورد مطالعه قرارگرفت، و برای بررسی فرضیات پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با جامعه، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، هنرجویان 370 نفر و هنرآموزان 225 نفر در نظرگرفته شد. ابزار اندازه‌گيري شامل محاسبه شاخصهای اصلی کارایی درونی یعنی میانگین طول تحصیل، نسبت اتلاف، نرخ قبولی، نسبت هنرجو به هنرآموز و همچنین نسبت هنرجو به کارگاههای موجود و برای بررسی فرضیات پژوهش از دو پرسشنامه 38 سؤالي برای هنرجویان و هنرآموزان استفاده گردید. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روش‌هاي آماري ضريب همبستگي پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد. نتايج نشان داد: بين کارایی درونی و رشته تحصیلی، رابطه معنادار وجود ندارد. ولی بین کارایی درونی و جنسیت، منطقه، کادرآموزشی، امکانات کارگاهی و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجوددارد.

کليد واژه‌ها: كارايي- كارايي دروني- کاردانش-  نسبت اتلاف- میانگین طول تحصیل

فصل1 کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی، نبایستی از نقش خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با توجه به اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد برای سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. چرا که نیروی انسانی کارآزموده یکی از عوامل تعیین کننده در رشد و توسعه کشورها به حساب می آید. از طرفی کارایی درونی[1] آموزش و پرورش از مباحث مهم برنامه ریزی آموزشی است به گونه ای که هنوز هم در بسیاری از جلسات و سمینارها، محاسبه شاخصهای اندازه گیری کارایی درونی مورد تأکید قرار گرفته و روشهای افزایش کارایی درونی مورد بررسی قرار می گیرد. شناخت وضعیت کارایی درونی آموزشهای کاردانش و آگاهی از میزان نسبت اتلاف[2]، نرخ قبولی، میانگین طول تحصیل هنرجویان، نسبت هنرجو به هنرآموز و نسبت هنرجو به کارگاه، در آن مقدمه و شرط ضروری برای هر نوع اقدام، برنامه ریزی و مدیریت اطلاعات است. این شناخت بویژه هنگامی که به تفکیک رشته، منطقه و جنسیت در اختیار مدیران قرار گیرد، بسیار مفیدتر خواهد بود.

1-2- بیان و تشریح مسأله پژوهش

نظام آموزشی در هر کشور نقش مهم و اساسی را در تأمین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر برای برآوردن نیاز بخشهای مختلف جامعه ایفا می کند. بنابراین همیشه تأکید ویژه ای بر موفقیت و تحقق اهداف نظام آموزشی شده است. آموزش در کشور ما از سطوح عمومی که شامل دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و سطوح آموزش عالی است، تشکیل شده است که در این بین دوره ابتدایی و راهنمایی جزء دوره های عمومی بوده و دوره متوسطه در واقع، مانند پلی است که تعدادی از دانش آموزان با گذر از آن وارد نظام آموزش عالی شده و عده ایی دیگر نیز جذب بازار کار می گردند. شاخه کاردانش (شاخه ای از مقطع متوسطه) در کشور ما یکی از مهمترین منابع تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر می باشد و تأکید ویژه ای بر رسیدن به هدف ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. هدایت دانش آموزان علاقه مند و مستعد به سمت رشته های مورد نیاز بازار کار و تناسب این رشته ها با توانایی فردی دانش آموزان به لحاظ جنسیتی و همچنین فراهم آوردن زمینه های مناسب یادگیری مانند وجود کارگاههای مجهز و استاندارد به طور مسلم از شرایط مهم و اولیه دستیابی به موفقیت و تحقق اهداف شاخه کاردانش می باشد. فارغ التحصیلان نظام آموزش کاردانش گنجینه های عظیم انسانی جهت کسب حرف و مشاغل گوناگون هستند و می توان از پتانسیل های بالقوه این قشر از جامعه در بهبود جامعه و رشد و توسعه همه جانبه اجتماعی – اقتصادی نهایت استفاده را برد؛ لذا در این مورد نوع آموزش و چگونگی کمیت و کیفیت آموزش مطرح است. منظور از کارآیی درونی این است که با توجه به امکانات، منابع و مدت زمانی که برای تحصیل در نظر گرفته شده، نحوه عبور دانش آموزان به چه صورت است، یعنی در هر سال و در هر پایه تحصیلی چه درصدی از شاگردان هر پایه مردود می شوند یا مدرسه را ترک می کنند و این تکرار پایه و ترک تحصیل از لحاظ اقتصادی چه تأثیری بر بازده نظام آموزشی دارد (محسن پور،1385). ارزیابی کارآیی درونی نظام آموزشی، تعیین کارکرد آن در طول برنامه و میزان موفقیت آن در کاهش نابرابریها می باشد (مشایخ، 1382). طی یک دهه گذشته با وجود ثبات نرخ رشد جمعیت در حدود 5/1 درصد، کاهش جمعیت دانش‌آموزی کشور از 18 میلیون نفر به 12 میلیون نفر، نشان‌ دهنده اضافه شدن حدود 6 میلیون دانش‌آموز به جرگه ترک تحصیل‌کرده‌ها است که بسیار نگران ‌کننده است، چرا که بر این اساس از هر سه دانش‌آموز ایرانی، یک دانش‌آموز ترک تحصیل می‌کند و قادر به ادامه تحصیل نیست. مسأله از آنجا ناشي مي شود كه همه ساله به دليل افت تحصيلي خسارات اقتصادي سنگيني متوجه نظام آموزش و پرورش كشور و همچنين خانواده ها مي شود. در مطالعه اي كه نفيسي (1371) انجام داده، نشان مي دهد براي سالهاي 1369، 1367، 1365 به ترتيب 519، 688 ، و1022 ميليارد ريال خسارتهاي ناشي از شكست تحصيلي برآورد شده است.

اما مسأله مهم دیگر،  این است که در عمل، شاهد سوق دادن دانش آموزان بی علاقه و بی انگیزه به آموزشهای کاردانش از طرفی و همچنین اعمال روشهای اجرایی آموزشی نا مناسب و کم توجهی به امکانات تخصصی و حتی اولیه مورد نیاز یک واحد آموزشی (مانند کارگاههای لازم و استفاده از کادر آموزشی مجرب) از طرف دیگر، موجبات پایین آمدن کیفیت آموزشها و کارایی نامشخص این نظام آموزشی را طی سالهای اخیر فراهم آورده است.

به لحاظ اینکه کارایی درونی آموزش و پرورش برای مسؤلین و برنامه ریزان آموزش و پرورش از جهات مختلفی چون پیدایش خسارتهای اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی و یا اتلاف عمرو خسارتهای روانی – اجتماعی آن تأکید کرده اند، این پژوهش می تواند مبنای اطلاعاتی قابل اعتمادی برای تصمیم گیریهای مدیریتی در سطوح بالا باشد و جوابگوی متغیرهایی چون، تناسب رشته های مهارتی با نیاز بازار کار، جنسیت و منطقه باشد. با استفاده از نتایج آن می توان نقاط قوت و ضعف آموزشهای مهارتی کاردانش را شناسایی و نسبت به تهیه برنامه ای مناسب جهت بهبود کارایی درونی اقدام کرد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ضرورت توسعه آموزشهاي کاردانش به عنوان يكي از شاخه هاي توسعه و ابزارهاي تحقق برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشور  بر كسي پوشيده نيست. تأمين نيروي متخصص و ماهر براي هر کشوری ضرورتي امكان ناپذير است كه بدون توجه به آن سرمايه گذاري هاي مادي و انساني به هدر خواهد رفت. به همين دليل از عواملي که سالهاست مانع تحقق واقعي اهداف برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي شده، فقدان يا كمبود نيروي متخصص و ماهر متناسب با نيازهاي کشور بوده است كه البته وزارت آموزش و پرورش، تربيت و تأمين آن را به طور گسترده به عهده دارد. تحول در نظام آموزشي دوره متوسطه به رغم اهداف متعددي كه براي آن منظور شده، در نهايت متوجه تأمين و پر كردن خلاء نيروهاي ماهر و متخصص در بخش مياني بازار كار با نگرش واقع بينانه نسبت به اجراي برنامه هاي توسعه در كشور است. در حقيقت، افراد به شرطي مي توانند در بازار كار رقابت كنند كه در فناوری های نوين مهارت داشته و از مهارتهاي تخصصي برخوردار باشند. معمولا نظام آموزش حرفه اي هر كشور مانند يك نهاد، مسؤل آماده سازي افراد براي كار قلمداد مي شود. تا اواخر قرن نوزدهم آموزش حرفه اي در اروپا به سه روش رواج يافته بود. اولين روش تمركز مدارس در مدارس صنعتي بود كه اين امكان را فراهم مي آورد كه رابطه بسيار نزديكی بين آموزش نظري و عملي وجود داشته باشد. دومين روش اين بود كه دانش آموزان مدت معيني را در كارخانجات كارآموزي مي كردند و روش سوم بدين صورت بود كه كارگاهي با همان ويژگيها و اهداف كارخانه هاي بزرگ در مدارس احداث مي نمودند. نخستين كشوري كه به منظور پاسخگويي سريع به نيازهاي صنايع جديد برنامه آموزشي و حرفه اي را در مدارس خود طراحي نمود، آلمان بود. اين اقدام در واقع تلاشي براي غلبه بر رهبري تجاري انگليسي ها بود. آنها براي تعليم بيشترين افراد در كوتاه ترين زمان ممكن، راه چاره را چنين يافتند كه از بهترين آموزشهاي حرفه اي در مدارس استفاه كنند. آلماني ها دريافته بودند كشوري كه نيروي انساني خود را به بالاترين مهارتها مجهز كند، موفقيتهاي صنعتي و تجاري را كسب خواهد كرد و چنين ذخيره اي خصوصاً براي كشورهايي كه از منابع طبيعي محدود برخوردارند، اهميت بسيار زيادي دارد. مدارس آلماني پس از مدتي به صورت الگويي براي ديگر كشورهاي اروپايي درآمد. ابتدا انگليس و سپس اتريش، سوئد، ايتاليا، فرانسه و بالاخره روسيه به تقليد از مدارس آلمان و برنامه و روش آنها، مدارس حرفه اي را ايجاد نمودند (گرانت[3]، 1966) .

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن است تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (منظور مدت زماني است كه دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).

محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).

اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).

محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.

محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین میزان کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد بررسی قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.

ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.

تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.

ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.

ارائه روشهایی به منظور افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.

متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

1-5- سؤالات پژوهش

آیا منطقه محل تحصیل موجب ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز می شود؟

آیا جنسیت دانش آموزان مدارس کاردانش بر میزان کارایی درونی تاثیرگذار است؟

آیا نوع رشته موجب ارتقاء میزان کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز می شود؟

آیا کادرآموزشی موجب افزایش کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز می شود؟

آیا نیاز  بازار کار با میزان کارایی درونی مدارس شهر اهواز ارتباط دارد؟

آیا میزان امکانات و تجهیزات مدارس کاردانش در شهر اهواز بر میزان کارایی درونی آنها تأثیرگذار است؟

1-6- فرضیات پژوهش

کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با رشته رابطه معنی دار دارد.

کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با منطقه رابطه معنی دار دارد.

کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با جنسیت رابطه معنی دار دارد.

کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با کادرآموزشی رابطه معنی دار دارد.

کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با نیاز بازار کار رابطه معنی دار دارد.

کارایی درونی مدارس شهر اهواز با امکانات و تجهیزات کارگاهی مدارس رابطه معنی دار دارد.

1-7-تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه ها

هنرستان 

به مركز آموزشي اطلاق مي شود كه در فضاهاي آموزشي آن علاوه بر كلاس درس كارگاههاي آموزشي نيز وجود دارد و در اين كارگاههاي آموزشي استاندارد مهارت آموزش داده مي شود. در هنرستانها علاوه بر دروس عمومي و استانداردهاي مهارتي دروس تكميل مهارت نيز تدريس مي شود. در اين مراكز به دبيراني كه تدريس دروس مهارتي را به عهده دارند هنرآموز، و به دانش آموزان اين مراكز هنرجو اطلاق مي شود.

کاردانش

آموزشهای کاردانش به آموزشهایی اطلاق می شود که موجبات ارتقای دانش افراد و ایجاد مهارتهای لازم و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته آنان را فراهم آورد تا افراد را برای تحصیل در دوره های کاردانی حرفه ای آماده سازد. شاخه کاردانش با هدف اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی، تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر، استادکاری و سرپرستی برای بخش های اقتصادی (صنعت، خدمات، هنر و کشاورزی) و احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی – کاربردی یکی از نوآوریهای نظام آموزشی به شمار می رود.

نسبت اتلاف[4]

نسبت اتلاف از تقسيم نسبت نهاده به برداشته واقعى به نسبت نهاده به برداشته مطلوب حاصل مى‏شود. نهاده واقعى تعداد سال – دانش آموز ( يا واحد درسی- دانش آموز ) هزينه شده براى گروه معينى از افراد كه وارد پايه اول يك دوره تحصيلى مى‏شوند، و برداشته واقعى بصورت تعداد فارغ‏التحصيلان از آن گروه در طى دوران  تحصيلات آنها تعريف مى‏گردد.  نهاده مطلوب تعداد سال – دانش آموز ( يا واحد درسى- دانش آموز ) كه انتظار مى‏رود  براى همان گروه در شرايط بدون تكرار پايه ( يا درس ) و ترك تحصيل هزينه شود و  برداشته مطلوب تعداد فارغ التحصيلان از همان گروه كه انتظار مى‏رود در شرايط بدون  تكرار پايه ( يا درس ) و ترك تحصيل وجود داشته باشد ( يعنى همه ورودى‏ها) تعريف مى‏گردد. ميزان نسبت اتلاف همواره عددى برابر 1 يا بيشتر خواهد بود كه نسبت اتلاف 1 براى  يك دوره تحصيلى به اين معنى خواهد بود كه به دليل فقدان تكرار پايه ( يادرس ) و ترك تحصيل هيچگونه اتلافى وجود ندارد (عزیززاده، 1389).

 کارایی[5]

كارآیی مربوط به اجرای درست كارها است؛ یعنی تصمیماتی كه با هدف كاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود كیفیت محصول اتخاذ می‌شوند.  كارآیی عبارت است ازنسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) یا نسبت مقدار كاری كه انجام می‌شود به مقدار كاری كه باید انجام شود (رضائیان، ۱۳۸۶).

کارایی درونی[6]

باب كوین (۱۹۹۴) کارایی درونی را بدین صورت تعریف می كند : کارایی درونی نوعی از تحقیقات عملی است كه از بهبود سازمانی و تغییرات برنامه ریزی شده حمایت می كند، نقش کارایی درونی تنها تحلیل مساله و ارائه راه حل نیست، بلكه نقش آن تصحیح اشتباهات و اجرای راه حلهای ارائه شده جهت بر طرف نمودن نقاط ضعف و كمبودها می باشد.

[1] – Internal Efficiency

[2] – Wastage Ratio

[3] – Grant

[4] – Wastage Ratio

[5] – Efficiency

[6] – Internal Efficiency

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي کارايي دروني مقطع آموزش ابتدايي استان ايلام طي سال هاي 1384 تا 1389 در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در برنامه ملي آموزش براي همه (E.F.A ).
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122