پايان نامه بررسي کارايي دروني مقطع آموزش ابتدايي استان ايلام طي سال هاي 1384 تا 1389 در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در برنامه ملي آموزش براي همه (E.F.A ).

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي کارايي دروني مقطع آموزش ابتدايي استان ايلام طي سال هاي 1384 تا 1389 در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در برنامه ملي آموزش براي همه (E.F.A ). یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 232 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي کارايي دروني مقطع آموزش ابتدايي استان ايلام طي سال هاي 1384 تا 1389 در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در برنامه ملي آموزش براي همه (E.F.A ). بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول: طرح تحقیق
1-1) مقدمه3
1-2)بیان مسئله 4
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق6
1-4) اهداف پژوهش8
1-4-1) هدف اصلي پژوهش8
1-4-2) اهداف جزئي پژوهش8
1-5) سؤالات پژوهش9
1-6) فرضيات پژوهش10
1-7) تعاریف مفهومي متغیرها و اصطلاحات12
1-8) تعاريف عملياتي شاخص‌ها18
فصل دوم: ادبيات نظري و تجربي پژوهش
2-1) مقدمه28
2-2) تعریف سیستم يا نظام 29
2-3) آموزش و پرورش به مثابه یک سیستم يا نظام29
2-4) اهمیت آموزش و پرورش32
2-5) نقش آموزش و پرورش در ابعاد مختلف توسعه 32
2-5-1) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اجتماعي33
2-5-2) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه فرهنگي34
2-5-3) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصاعي35
2-6) آموزش و پرورش و برابري فرصت‌هاي آموزشي35
2-7) نظام آموزشي38
2-7-1) انواع نظام آوزشي و سطوح آن 39
2-8) ساختار آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران39
2-9) آموزش ابتدایی و جوانب مختلف رشد40
2-9-1) رشد ارزش‌ها42
2-9-2) رشد اجتماعی43
2-9-3) رشد عقلانی43
2-10) آموزش ابتدایی در سند تحول بنیادی44
2-11) اهداف آموزش ابتدایی44
2-12) نظام های آموزشی در جهان46
2-13) چالش‌های اصلی نظام آموزشی در جهان و ايران50
2-14) نارسایی‌های مقطع آموزش و پرورش ابتدایی ایران52
2-14-1) مفهوم برنامه‌ريزي آموزشي53
2-14-2) تعاريف برنامه‌ريزي آموزشي53
2-15) كارايي55
2-15-1) معني و مفهوم كارايي56
2-15-2) تعاريف كارايي57
2-16) بهره ‌وري58
2-17) رابطه كارايي با بهره وري و اثربخشي59
2-18) كارايي در نظام‌هاي آموزشي60
2-19) كارايي دروني و كارايي بيروني61
2-19-1) كارايي دروني62
2-20) برنامه ‌ريزي‌هاي توسعه بين‌المللي65
2-20-1) برنامه‌ي توسعه‌ي هزاره يا اعلاميه هزاره 65
2-20-1-1) آرمان و اهداف برنامه ريزي آموزشي در برنامه‌ي توسعه‌ي هزاره 67
2-20-2) برنامه ریزی آموزش براي همه67
2-20-2-1) تاريخچه67
2-20-2-2) اهداف و چارچوب برنامه ريزي در برنامه ملی آموزش برای همه69
2-20-2-3) تدوين برنامه آموزش برای همه71
2-20-2-4) برنامه ملي آموزش براي همه در ايران72
2-20-2-5) استراتژي‌ها76
2-20-2-6) معرفي گروه‌هاي هدف برنامه در ايران80
2-20-2-7) برنامه آموزش برای همه از منظر برنامه توسعه ملي81
2-20-2-8) ارتباط برنامه های عمراني و توسعه با برنامه ملي آموزش برای همه83
2-20-2-8-1) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در برنامه چهارم80
2-20-2-8-2) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در برنامه پنجم84
2-20-2-8-3) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در سند برنامه راهبرد84
2-20-2-8-4) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در سند تحول بنيادين85
2-21) ارتباط بين برنامه آموزش و پرورش و برنامه توسعه ملی85
2-22) برنامه‌ها و اهداف دوره ابتدایی در طول برنامه در استان 86
2-23) قوت‌ها و ضعف‌های توسعه آموزش ابتدایی استان87
2-24) تعریف شاخص آموزشی88
2-25) نشانگرهای آموزشی برنامه ملی آموزش برای همه88
2-26) مروری بر تحقیقات انجام گرفته90
2-26-1) پژوهش‌های داخلی90
2-26-2) تحقيقات خارجی96

فصل سوم: روش تحقيق
3-1) روش تحقیق104
3-2) جامعه آماری104
3-3) ابزار گرد آوري اطلاعات104
3-4) شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات104
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق
4-1)مقدمه 106
4-2)یافته‌های پژوهش 106
4-2-1)تجزیه و تحلیل داده های مربوط به پرسش‌های پژوهش106
3-4) فرضيات تحقيق167
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1) مقدمه 177
5-2) بحث ونتیجه‌گیری از پرسش‌هاي پژوهش177
5-3) نتایج کلی تحقیق 195
5-4) خلاصه نتایج205
5-5) محدودیت‌های پژوهش 206
5-6) پیشنهادهای كاربردی 208
5-7) موضوعات پژوهشي براي تحقيقات بعدي209
فهرست منابع فارسي212
فهرست منابع لاتين221
چكيده لاتين223

منابع و مأخذ

  فهرست منابع فارسی:

ابراهیمی، ط.، 1384، بررسی میزان تحقق شاخص های آموزش و پرورش عمومی استان اصفهان در برنامه سوم توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی، ص125.

ابطحی، س ح. و مهروژان، آ.، 1372، مهندسی روش ها، تهران، قومس، ص27.

ابطحی، س ح.، کاظمی، ب.، 1378، بهره وری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص9.

ابیلی، خ.، 1377، آموزش و بهسازی نیروی انسانی: یک ضرورت سازمانی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، مسلسل 17، تهران، دفتر بهبود مدیریت معاونت برنامه ریزی نیروی انسانی،ص 89.

اسادمیرا، ر.، آبان1366، برداشتی نواز مسائل توسعه، ترجمه: حمیدرضا فراهانی راد، مجله گزیده های مسائل اقتصادی و اجتماعی، چاپ چهارم، سازمان برنامه و بودجه، ص 24.

اسپالدینگ، چ. ال.، 1387، انگیزش در کلاس درس، مترجم: محمد رضا نائینیان، اسماعیل بیابانگرد، تهران، مدرسه، ص 152.

اسماعیل سرخ، ج.، 1381، نابرابری های آموزشی و نابرابری های فضایی در بعد قومی و منطقه ای مطالعه موردی دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی81- 80، فصل نامه تعلیم و تربیت، شماره91، ص 23.

افسرده، فریده،1387، مقایسه کارایی درونی شاخه فنی و حرفه ای آموزش و پرورش استان ایلام در سال 79 تا 83 با اهداف پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد دزفول، دانشکده علوم تربیتی، ص 138.

ایران نژاد پاریزی، م.و ساسان گهر، پ.، 1371، سازمان مدیریت از تئوری تا عمل، تهران ، انتشارات بانک مرکزی، ص 122تا 123.

آبی، صحبت اله، 1386، مطالعه نرخ کارایی در آموزش های فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کرمانشاه، دانشکده علوم تربیتی، ص 5.

آذربایجانی، ک.، 1386، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری صنایع کشور، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ص 9.

آذر دشتی، ه.، اسفند 1374، جایگاه تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت، ماهنامه تربیت، شماره106، ص 52.

آقازاده، ا.، 1383، آموزش و پرورش تطبیقی، تهران، پیام نور، ص47.

آل ابراهیم، ب.، 1380، نقش ارکان مدرسه در گسترش فرهنگ و تحقق توسعه پایدار، اصفهان، اداره کل آموزش و پرورش اصفهان، ص112.

آیت اللهی، ع.، 1377، اصول برنامه ریزی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ص87.

بابادی عکاشه، ز.و شریف، س. م.و جمشیدیان، ع.، 1387، تأمین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان، فصل نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره37، ص 42.بازرسان سلطنتی انگلستان، 1383، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، مترجم: قاسم قاضی، تهران، جهاد دانشگاهی، ص24 .

بازرگان، ع.، 1388، ارزشیابی آموزشی، تهران ، سمت، ص 71.

باستانی پور مقدم، م.، 1378، چالش های نوین جهانی آموزش و پرورش و توسعه فرهنگی، مجله فرهنگ و تعاون، شماره13، ص25.

 

برتالانفی، ل.ف.، 1366، نظریه عمومی سیستم ها، ترجمه کیومرث پریانی، تهران، نشر تندر، ص79.

بصیری، ا.، 1385، مقایسه کارایی درونی مدارس بزرگ و کوچک در شهر اصفهان سال های 84-81، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده علوم تربیتی، ص 125.

بوتی، ژ.، 1371، مدیریت بهره وری و شیوه های بهبود آن، ترجمه: عین الله علاء، تهران، ص113.

بیابان گرد، ا.، فروردین 1376، روانشناسی نوجوان( اجتماعی شدن ئو رشد شخصیت)، مجله تربیت، شماره117، ص 35.

پاشاشریفی، ح. و، شریفی، ن.، 1387، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، سخن، ص124.

تقی پورظهیر،ع.، 88، مقدمه ای برنامه ریزی آموزشی و درسی، تهران، آگه، ص 25تا 27.

تودارو، م.، 1370، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ص 115.

توردال، 1371، ایجاد تغییرات مداوم بهره وری(مجموعه مقالات)، ترجمه: رمضانعلی رؤیایی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ص41.

توسلی غ.ع.، آذر و دی 1373، جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ، فصلنامه فرهنگ توسعه، مسلسل 3، شماره 15، ص24.

توفیق، ع. ا.، بهار و تابستان 1376، آموزش بزرگ سالان به عنوان آموزش های علمی- کاربردی و راهبردهای تحقق آن، فصلنامه آموزش بزرگسالان و نوآوری، سال دوم، شماره 2و3، ص 65.

 

حکیمی پور، ا.، 1372، مجله علمی کاربردی مدیریت دولتی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، شماره های 26و27، ص 46تا 47.

حلاجیان، ا.، 1379، مجموعه گفتارهای برنامه ریزی استراتژیک، تهران، دفتر همکاری های بین المللی وزارت آموزش و پرورش، ص 3.

دبیری اصفهانی، ع،. 1378، بررسی میزان نابرابری فرصت های آموزشی دوره های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی استان هرمزگان در سال77-76، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، شورای تحقیقات آموزش و پرورش هرمزگان، ص 150.

دفتر تحقیقات اقتصاد، شهریور66، تمدن، نظام های اقتصادی، جزوات درسی اقتصاد شماره 37، دانشگاه امام صادق(ع)، ص 19.

دفترهمکاری حوزه و دانشگاه، 1372، فلسفه تعلیم و تربیت، تهران، صنعت، ص 41.

دوستی، ی.، 1389، مقایسه کارایی درونی شاخه نظری دوره متوسطه با شاخه ی کاردانش دوره متوسطه و مقایسه آن ها با اهداف برنامه چهارم توسعه آموزش و پرورش استان ایلام در بین سال های 84 تا 88. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد دزفول، دانشکده علوم تربیتی، ص 110.

دهقانی، ع.و رحیمی، ع.و محمدی، د.، 1388، اقتصاد آموزش و پرورش، تهران، آییژ ،ص 79.

دیوید، اف.آر ، مدیریت استراتژیک، ترجمه: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی،ص159.

ذاکریان، ع.، اردیبهشت 1380، چگونگی تدوین طرح پژوهش، رشد معلم، شماره 158، ص 78.

رابینز، ا.، 1384، تئوری سازمان، مترجم: سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران، صفار، ص112.

رخشان، ف.، 1366، طراحی و تحلیل نظام های آموزشی، تبریز، نیما، ص 22.

رضایی، م.ر.، 1388، دوره ابتدایی؛ شناخت فرصت های مطلوب تربیتی، روزنامه جام جم، جامعه، شماره 2675 به تاريخ 11/7/88، ص 14.

رضائیان، ع.، 1388، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، تهران، سمت ، ص 27.

روزنامه شرق ، 1389، گزارش مرکز آمار ایران در سال85، جامعه، شماره 1133، تاريخ 20/9/89، ص9.

رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران1387، ص 46.

رئیس دانا، ف.، وفایی، م.، مهر 1390، برنامه ریزی آموزشی، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، جلد1، دوره بیست و هفتم، شماره217، ص40.

رئیس دانا، ف.و وفایی، م.، آبان 1390، تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی آموزشی، ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی، جلد2، دوره بیست و هفتم، شماره 218، ص 45.

زاهدی، ش س.، 1389، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1389،ص 7.

شریعتمداری، ع.، 1366، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، تهران، امیرکبیر، ص 102.

شعاری نژاد، ع ا.، 1387، روان شناسی رشد1، تهران، پیام نور، ص73.

شعبانلو،س.، 1381، بررسی کارایی بیرونی آموزش های فنی و حرفه ای نظام جدید آموزش متوسطه استان آذربایجان غربی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش،دوره هشتم، شماره31، ص 27.

شکوهی، غ.، 1366، تعلیم و تربیت و مراحل آن، تهران، آستان قدس رضوی، ص 5.

شورای عالی آموزش و پرورش، 1383، کلیات طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، تهران، موسسه سیماي حکمت، ص68.

شیخاوندی، د.، 1349، برنامه ریزی آموزش و پرورش و رشد اقتصادی و اجتماعی، تهران، فردوسی، ص 143.

صفوی،ا.، 1371، کلیات روش ها و فنون تدریس، تهران، معاصر، ص69.

طوسی، م.، 1351، تاریخ آموزش و پرورش، تهران، دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران، ص86..

طوسی، م.، 1361، سیر تاریخ سازمان آموزش و پرورش ایران، تهران، نشر بازتاب، ص134.

عباس زاده، ح.، 1384، مدیریت نوین و توسعه پایدار، ماهنامه تدبیر، ص 20.

عبدوس، م.ا، 1381، بررسی عوامل مؤثر در فرصت های آموزشی نابرابر بین دختران و پسران، خلاصه مقالات مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت شماره 163، ص 146.

عزتی، ا.، 1366، آموزش و پرورش اسلامی،بعثت، تهران، ص 123عزیز زاده، ه.و برزویان، ص.، 1379، بررسی تحولات کارایی درونی نظام آموزش و پرورش عمومی کشور، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال شانزدهم، شماره مسلسل 64، شماره4، ص 15.

عزیززاده، ه.، 1369، بررسی نابرابری دست یابی به فرصت های آموزشی بین استان های کشور در سال تحصیلی66-65، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال چهارم، شماره 4، مسلسل64، ص 11.

عزیززاده، هادی، ماشینی، جمیله، 1374، شاخص های اندازه گیری کارایی درونی نظام جدید متوسطه شاخه ی نظری و دوره ی سه ساله ی فنی و حرفه ای، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره:43و44، ص 17.

عسکریان،م.، 1366، سازمان و مدیریت آموزش و پرورش، تهران، انتشارات امیرکبیر، ص 135.

عصاره، ع، 1386، مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش دوره اول متوسطه در کشورهای منتخب( ایران، آلمان، انگلستان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و مصر)، تهران، یادواره کتاب. ص259.

علاقه بند، ع.، 1388، مبانی نظری واصول مدیریت آموزشی، تهران، نشر روان، ص 117.

عمادزاده، م.، 1382، اصول اقتصاد آموزش و پرورش، اصفهان، جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه اصفهان، ص 324.

عمادزاده،م.، 1374، مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش، اصفهان، جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان، ص 306.

 

قیاسی، م.الف.، 1386، بررسی مطالعه نرخ های کارایی درونی و بیرونی آموزش های فنی و حرفه ای استان مرکزی در سال1385، ص161.

کومبز، ف.، 1349، بحران جهانی تعلیم و تربیت، ترجمه: حسن صفاری و کوکب صفاری، تهران، انتشارات کمسیون ملی یونسکو در ایران، ص 49.

کوی، ک.، 1375، آموزش و پرورش تطبیقی، ترجمه: محمد یمین دوزی سرخابی، تهران، سمت، ص 79.

گال، ب. و همکاران،1384، روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه: احمد رضا نصر و همکاران، تهران، سمت، ص 295.

گالبرایت، ج. ک.، 1356، روشهای توسعه اقتصادی، ترجمه: هوشنگ نهاوندی، تهران، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، ص121.

گلابی، س، 1380، پژوهشی در برنامه ریزی آموزشی، تهران، نشر میترا، ص25.

لاکهید، م.و هانوشک، ای.، 1382، مفاهیم کارایی و اثر بخشی در آموزش و پرورش، ترجمه: عبدالحسین نفیسی، دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، جلد 2، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش، ص 98.

لوپز روپرز، ف.، 1390، آموزش وپرورش و جهانی شدن، مترجم: دكتر حبيب اله فصيحي، ص261.

لوین، ک.و مارتین، ل.و هنری.ام.، 1367، بن بست های اصلاحات آموزشی، ترجمه: محمد حسن امیر تیموری، تهران، نشر روز، ص 127.

لیفام، ج.، و هووئه، ج.، 1367، مدیریت مدارس، مبانی و تئوری ها، ترجمه: محمدعلی نائلی، اهواز، دانشگاه شهید چمران، ص55.

محمدی، ع.، 1387، بررسی کارایی درونی آموزش متوسطه نظری استان ایلام طی سال های 79 تا 83 در مقایسه با شاخص های برنامه سوم توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد دزفول، دانشکده علوم تربیتی، ص 170.

محسن پور،ب.، 1389، برنامه ریزی آموزشی،تهران، انتشارات مدرسه، ص29.

محسنی نیا، م.،1385، تحلیلی از بخش آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار.

مدیریت برنامه ریزی و آمار، 1369، نقش سواد در توسعه، تهران، دفتر مرکزی نهضت سواد آموزی، ص18.

مرعشی، س ج.و بلیغ، و.، غیاث آبادی، ع.، 1385، تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در اداره ی جامعه سازمان، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، ص 41.

مسدد، ع. ا.، اسفند 1375، تشویق و تنبیه، انواع، اهداف، روشهای اجرا و نتایج ممکن، رشد معلم، شماره 124، ص 28.

مشاوران یونسکو، 1379، فرآیند برنامه ریزی آموزشی، ترجمه فریده مشایخ، تهران، مدرسه، ص 93.

مشایخ، ف.، 1380، برنامه ریزی آموزشی بخشی از علوم تربیتی، ماهیت و قلمروآن زیر نظر علی محمد کاردان، تهران، سمت،ص 73.

مشایخ، ف، 1379، دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی، تهران، سمت، ص79.

معیری، م.ط.، 1385، مسائل آموزش و پرورش، تهران، امیر کبیر، ص 285.

معین، م.، 1363، فرهنگ معین، امیرکبیر، تهران.

موسوی، م.، 1383، سند ملی برنامه آموزش برای همه، ص23.

مهرمحمدی، م.، 1370، جایگاه مدارس تجربی در نظام تعلیم وتربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره3و4، ص 37.

مهرمحمدی، م. و کاردان، ع م، 1380، برنامه ریزی درسی، تهران، سمت، ص 43.

میرلوحی، س. ح.، تابستان 1371 ، در جستجوی معیارهایی برای انتخاب محتوا، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال هشتم، شماره20، ص 41.

میرهادی، م.، 1383، بررسی کارایی درونی آموزش متوسطه نظری( سالی واحدی) استان اصفهان برای دانش آموزان ورودی سال تحصیلی: 79-78 طرح پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، ص 13تا14.

نادری، ع.و سیف نراقی، م.، 1371، راهنمایی عملی فراوان سازی طرح تحقیق، تهران، بدر، ص47.

نعمتی، ح.، 1386، سند توسعه آموزش و پرورش استان ایلام در چشم انداز 20 ساله کشور، زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش،ص 63.

نعمتی، ن.و رجبی، ن.، 1384، تاریخ آموزش و پرورش ایلام، تهران، اسپند هنر، ص 70.

نفیسی، ع.، 1371، بازنگری تجربه ی برنامه ریزی توسعه آموزش و پرورش در ایران(68- 28)، فصلنامه تعلیم و تربیت، تهران، مرکز تحقیقات آموزش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، سال هشتم، شماره1، شماره مسلسل29، ص 25.

وزارت آموزرش و پرورش، 1373، اهداف، اصول و ویژگی های دوره ی پیش دبستانی و دبستانی مصوبه ی شورای تغییر نظام آموزش و پرورش، تهران، نشر واژه، ص14.

وزارت آموزش و پرورش، 1391، 290اقدام برای تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش ابتدای دولت دهم تا فروردین1391، ص 22.

وزارت آموزش و پرورش، 1344، طرح اصلاح آموزش و پرورش،تهران، انتشارات مدرسه، ص 33.

وزارت آموزش و پرورش، 1368، پیمان نامه ی حقوق کودک، تهران، دفتر همکاری های علمی و بین المللی،صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف)، ص 12.

وزارت آموزش و پرورش، 1379، چارچوب عمل داکار ، تهران، دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت آموزش و پرورش، ص 18.

وزارت آموزش و پرورش، 1384، سند استانی برنامهF.A، تهران، منادی تربیت، ص 20.

وزارت آموزش و پرورش، 1383، سند ملی برنامهF.A، تهران، منادی تربیت، ص 12.

وزارت آموزش و پرورش، 1383، سند ملی توسعه آموزش و پرورش در برنامه پنج ساله چهارم، تهران، معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت، ص 35.

وزارت آموزش و پرورش، 1387، رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ص 42.

وزارت آموزش و پرورش،1390، سند تحول بنیادین، تهران، روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ص 22.

وزارت آموزش و پرورش،1383، آموزش و پرورش اصلاح ساختارها، تغییر نگرش ها، تهران، روزنامه ایران، ص78.

وسکن،و.،1373،برنامه ریزی آموزشی، مترجم: غلامعلی سرمد، تهران، نشر مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ص 54.

وفادار، ص.و معبودی، ص.، 1385، محاسبه و کاربرد شاخص ها در برنامه ریزی آموزشی، تهران، پرنیان، ص 85 .

وودهال،م. و ساخاراپولوس،ج.1382، آموزش برای توسعه: تحلیلی از گزینش های سرمایه گذاری، ترجمه: وحیدی و سهرابی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ص94.

یوسف قنبری، سهیلا، 1389، بررسی کارایی درونی مدارس مقطع راهنمایی شهرستان دزفول در سال های تحصیلی83 تا 87، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد دزفول، دانشکده علوم تربیتی، ص 215.

یونسکو، 1369، تفکر درباره تحولات آینده آموزش و پرورش، ترجمه: محمدعلی امیری، تهران، انشارات مدرسه، ص63.

یونسکو، 1383، چارچوب عمل داکار،ترجمه: وزارت آموزش و پرورش، تهران، دبیرخانه ایفا، ص 3.

یونسکو، 1383، راهنمای برنامه ریزی آموزشی آموزش برای همه، ترجمه: خواجه نظام الدین کامیاب و محمد فرهمندیان، تهران، منادی تربیت، ص47.

یونسکو، 1388،گزارش جهانی پایش آموزش برای همه2009، چرایی اهمیت شیوه مدیریت، مترجم: دفتر منطقه ای یونسکو، تهران، نشر دفتر منطقه ای یونسکو، ص 258.

فهرست منابع خارجی:

Ajayi,I.A,Mbah,G.U,2008,Trand of Educational Wastage Rate in Ekiti Stste public primary school in Nigeria, Humunity8 Social Sciences Journal,3(2).pp; 97-103.

Benavot(1983)- Education & Economic Development In The Modern World- ph.d Dissertation- Stanford University.

Bertalanffy, Ludwig von؛General Systems theory؛ New York: George Braziller, 1968.

c.E- the dynamics of modernization – new york01969-p.55.

Caillods,F,2010, Access to to Secondary Education, Asia-pacific Secondary Education System Review, Series No2, Asia And pacific Regional Brean for Education.

Chandler, M.J.,& Carpendale, J.I.,( 1998) Inching to ward a mature thecry of mind in M. Ferrari & R.J. Sternberg( Eds.), self- awareness: Its nature and development(pp.148-190). New York: Guilford.

Davis,brent(2005). The essential of school leadership. London,p:12.

Don Dinkmeyer and Rudolf Dreikurs,Encouraging children to learn,1897-1972.

Emerson, Harington. The twelve principles of Efficincy. New York: the Engineering magazine, 1912.).

Furtado,J.I, (2000), Economic development & Environmental sustainability, Washington,D.C, world Bank.

چکیده:

برای حل معضلات آموزشی و ارتقاء کارکردهای آن، در کشورهای جهان، تفکر هسته‌های آموزش برای همه را به وجود آورد. در کنفرانس جهانی جامتین تایلند در سال 1990 میلادی چارچوب و شاخص‌های کیفیت نظام‌های آموزشی مشخص گردید. با توجه به عدم وجود تحقیقاتی مبنی بر سنجش کیفیت مقطع ابتدایی در استان ایلام در مقایسه با یک چارچوب بین المللی، محقق برآن شده تا پژوهشی تحت عنوان بررسی کارایی درونی آموزش ابتدایی استان ایلام طی سالهای 84 تا89 در مقایسه با شاخص‌های برنامه ملی آموزش برای همه(E.F.A) انجام دهد. و با دسته بندی و بررسی شاخص‌های مربوطه، میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه استانی آموزش برای همه را مشخص نماید. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ کنترل متغیر از نوع غیر آزمایشی است. جامعه و نمونه آماری به شیوه سرشماری انتخاب شده و شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی استان در سال 84 تا 89 است. برای تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی استفاده شده است.یافته‌های آن نشان می‌دهد که: نرخ‌های قبولی، مردودی، ترک تحصیل، ماندگاری، فارغ‌التحصیلی، میانگین طول تحصیل، نسبت اتلاف، ضریب کارایی، سهم دانش آموزان دخترو سهم دانش آموزان غیرانتفاعی، بهبود یافته است. نرخ رشد دانش آموزان ، سهم دانش آموزان روستایی کاهش و  پوشش ظاهری در مقایسه با میزان پیش بینی در سند برنامه ملی آموزش برای همه طی دوره مذکور بیشتر است که نامطلوب است. مقدار نسبت دانش آموز به معلم، تقریباً برابر با هدف برنامه است. شاخص معلم به کلاس دایر همسو با هدف برنامه است. میزان سطح تحصیلات معلمان از هدف برنامه کمتر است. تراکم دانش آموز در کلاس دایر، کمتر از هدف برنامه بوده،تراکم کالبدی، در طول برنامه بالا بوده و سرانه فضای آموزشی پایین تر از هدف است، ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی برابر با هدف برنامه است.

کلید واژه ( کارایی درونی، برنامه ملی آموزش برای همه)

  فصل اول

طرح تحقیق

  مقدمه:

عصری که در آن زندگی می‌کنیم عصر دگرگونی‌های متعدد و متنوع و عرصه‌ی خرد ورزی و پویایی اندیشه‌هایی است که بتوانند راه روشن گسترش و شکوفایی را فراهم آورند و تصویری گویا از آینده‌ی درخشان علم و دانش عرضه نمایند. لازمه این تلاش، تربیت انسان‌هایی است که خود به خوبی محیط پیرامونشان را بشناسند و با رویکردهای علمی روز آشنا باشند. که در این راستا آموزش و پرورش نقش خود را به عنوان عامل اساسی در سرشتن آینده افراد ایفا نموده است. زیرا آموزش و پرورش باید انسان‌ها را برای همساز شدن با تغییر و تبدیل، این خصیصه بارز هزاره‌ی سوم آماده سازد. دست یابی به آموزش و کیفیت بخشی به آن، آموزش در همه‌ی مکان‌ها و زمان‌ها و حفظ محیط زیست، بهداشت، دموکراسی، حقوق بشر و خلاصه دست یابی به حقوق انسانی همه‌ی افراد به ویژه در کشورهای عقب نگه داشته شده و در حال توسعه، سازمان بین المللی یونسکو را بر آن داشته است تا برنامه‌ی ملی آموزش برای همه [1] را برای دستیابی انسان‌ها به موارد یاد شده تدارک ببیند و از طریق تعهدات جهانی حکومت‌ها را ملزم به تلاش در راستای این اهداف نماید.

مقطع ابتدایی پایه و شالوده‌ی نظام آموزش عمومی کشور است و افراد تحت تعلیم این مقطع در آینده کشور تاثیر شگرف خواهند داشت. در برنامه ملی آموزش برای همه، نیز اساس و مبنای برخورداری از سواد، تکمیل تحصیلات این مقطع برای افراد می‌باشد. لذا بررسی کارایی آن نیز خالی از اهمیت نخواهد بود.و تحقیق در این زمینه نتایج ذیل را درپی خواهد داشت  :

1- نمایان ساختن جایگاه نظام آموزشی در جهان 2- کمک کردن به پژوهندگانی که در این باب تمایل به پژوهش دارند، به طوری که به آنان این امکان را می‌دهد که با شناخت و سرعت بیشتری مصالح کار و اطلاعات مورد نیاز خود را فراهم آورند و کار تحقیق را شروع کنند و بر حسب هدف و زمینه‌ی کار، از این اطلاعات بهره گیرند. چه بسا این اطلاعات آنان را از مطالعه‌ی بعضی کتب بی نیاز کند یا به عکس به مطالعه‌ی کتاب‌های دیگر رهنمون سازد و مصالح تازه‌ای در اختیار آن‌ها بگذارد.

 بیان مسئله:

درجهان امروز، آموزش و پرورش کلید رشد و توسعه‌ی کشورهاست. و این در صورتی محقق خواهد بود که به رشد و توسعه‌ی همه جانبه و از جمله به زیر ساخت‌های آن توجه شود. اولین ساختار رسمی نظام آموزش و پرورش  در کشور ما دوره یا مقطع آموزش ابتدایی می‌باشد. این سطح از آموزش، با توجه به رشد و تربیت و تکوین شخصیت انسان‌ها در دوره کودکی- 6تا10سالگی- دوره مهمی است( عصاره، 1386).

اهمیت این مقطع آموزشی به عنوان یک خرده سیستم، شناخت موقعیت کنونی، تعیین اهداف و ارزیابی عملکرد آن جهت سنجش موفقیت برنامه‌ها و هم چنین برنامه‌ریزی جهت افزایش اثر بخشی در آینده و کیفیت آموزشی، بر کمتر کسی پوشیده است. لذا در چند سال اخیر، کیفیت آموزشی به طور جدی در اکثر کشورهای در حال توسعه و بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد سؤال واقع شده است. این مسئله فقط دغدغه والدین، معلمان و کارفرمایان نبوده، بلکه سیاست گزاران و برنامه ریزان نیز نگران این مسئله هستند. این عبارت به خوبی نمایان گر مسئله و اهمیت گسترش مطالعات در خصوص کارایی نظام‌های آموزشی است و مشخص می‌سازد که این موضوع به صورت یک مسئله مهم جهانی مطرح است.

نظام آموزش و پرورش به زعم گلابی(1368)، در جوامع امروز به مثابه عامل اصلی و مؤثر در تحولات اقتصادی- اجتماعی وظیفه اساسی خود را بر آموزش و پرورش همه جانبه فرد و شکوفایی و رشد استعدادهای کلیه افراد جامعه و تربیت نیروی کار ماهر و متخصص و انتقال ارزش‌های فرهنگی و علمی و فنی متمرکز نموده است. از جمله اهداف کیفی نظام تعلیم و تربیت از نظر صاحب نظران (محسن پور، 1389)، افزایش کارایی در همه سطوح و انواع آموزش‌ها می‌باشد. پس لازم است اطلاعات و داده‌ها در این خصوص فراهم گردد و با ارائه تصویری روشن و واضح از وضع موجود نظام آموزشی، با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای مربوط به تهیه یک برنامه توسعه، و گذراندن وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اقدام کرد. با توجه به این که نظام آموزش و پرورش خیل کثیری از جمعیت کل کشور را زیر پوشش قرار می‌دهد، بدون برنامه ریزی نمی‌تواند از کارایی درونی و بیرونی برخوردار شود و در جهت بهبود بخشیدن به فعالیت‌هایش گام بردارد. از این رو به کارگیری شیوه‌های برنامه‌ریزی (مشاوران یونسکو،1379) امری اجتناب ناپذیر است. در این اثنا ارزیابی کارایی درونی، یکی از شیوه‌های برنامه‌ریزی است، که از طریق گردآوری داده‌های نرم و سخت در باره اثربخشی آن چه برنامه ریزی کرده‌اند، قضاوت می‌کند. آن چه باید تغییرکند و آن چه باید ادامه یابد، را مشخص می‌کند( کافمن[2] وهمکاران، 1387).

مشاوران یونسکو(1379)، کارایی را اصطلاحی دانسته‌اند که برای توصیف داده‌ها و ستاده‌ها به کار می‌رود و اساسا” با توجه به بازده حاصل از یک نظام در مقایسه با درون داد آن محاسبه می‌شود. در تحليل‌هاي نظام آموزشي علاوه بر جنبه كمّي بايد جنبه‌هاي كيفي از جمله نحوه يادگيري و موفقيت دانش آموزان در درون نظام بايد مد نظر قرار گيرد كه تلفيق اين دو« كارآيي دروني نظام» ناميده مي‌شود. از آن جا که نظام آموزشی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دارد، کارایی نظام آموزشی از نظر درونی و برونی مطرح می‌شود. کارایی درونی نظام آموزشی طی سال و در پایان مقطع آموزشی و با توجه به اهداف تعیین شده مشخص می‌شود و منظور از کارایی درونی این است که دریابیم با توجه به امکانات، منابع و مدت زمانی که برای تحصیل دانش آموزان در هر پایه تحصیلی در نظر گرفته شده است، نحوه‌ی عبور دانش آموزان به چه صورت است، و از لحاظ اقتصادی چه تاثیری بر بازده نظام آموزشی دارد. برای سنجش کارایی نظام آموزشی از شاخص‌های گوناگون استفاده می‌شود. صراف اسماعیلی(1371)، شاخص را میزانی می‌داند که اگر در تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی مورد توجه قرار نگیرد باعث از هم پاشیدگی برنامه ریزی می‌گردد.

با وجود پیشرفت‌هایی که نظام‌های آموزشی در دهه‌های پایانی قرن بیستم در توسعه فعالیت‌هایشان و تحت پوشش بردن لازم التعلیم‌ها و واجدین شرایط استفاده از خدمات آموزشی داشته‌اند، شاخص‌ها یا نشانگرهایی که حاکی از عملکرد فعالیت‌های آموزشی می‌باشند، در حوزه‌های برابری فرصت‌های دستیابی به آموزش، وضعیت سواد، کیفیت آموزش، آموزش‌های مادام العمرو… وضعیت نگران کننده‌ای را به ویژه در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند. آسیب شناسی نظام‌های آموزشی( موسوی، 1383) به منظور بررسی عوامل به وجود آورنده‌ی این وضعیت حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل، حاشیه‌ای شدن فعالیت‌های آموزشی در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی است. هم چنین ایجاد تغییرات قابل توجه در نشانگرهای آموزشی(حتی در کشورهای توسعه یافته) نیز مستلزم تغییر برخی زیر ساخت‌های عملکردی نظام‌های آموزشی و فعالیت‌های مربوط به آن می‌باشد.

بدین ترتیب عمده کردن مسائل آموزش و پرورش و ضرورت بسیج امکانات عمومی یک کشور برای حل معضلات آموزشی و ارتقاء کارکردهای آن، تفکرایجاد هسته‌های آموزش برای همه را به وجود آورد و تمامی کشورهای عضو یونسکو متعهد شدند تا در زمینه توجه به گروه‌های هدف، فعالیت‌های آموزشی و ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها همکاری نمایند. براین اساس کنفرانس آموزش برای همه در سال  1369 (1990میلادی) در جامتین تایلند به همت پنج سازمان بین المللی یونسکو[3]، یونیسف[4]، صندوق جمعیت سازمان ملل[5]، بانک جهانی[6] و برنامه عمران ملل متحد[7] با هدف گسترش سواد در جهان، افزایش فرصت‌های یادگیری برای همگان و بهبود کیفیت یادگیری برگزار شد و شاخص‌هایی نیز برای آن تعیین گردید. سپس در اردیبهشت 1379 مصادف با2000 میلادی در داکارسنگال، سران و وزیران آموزش و پرورش کشورها، جملگی متعهد شدند که با بسیج تمامی توان خود، در راه دست یابی به اهداف این اعلامیه بکوشند و تا سال 1394(2015میلادی) تمامی مفاد آن را در کشورهای خود جامه‌ی عمل بپوشانند (سند ملی آموزش برای همه،83).

 اهمیت و ضرورت تحقیق:

مهمترین عامل از میان عوامل متعدد توسعه منابع انسانی، آموزش است زیرا، بر سایر عوامل نیز تاثیر فراوان دارد. ژاک هلک[8](1371) در این باره می‌گوید: منابع نیرو با یکدیگر مرتبط بوده و به هم وابسته‌اند. اما، آموزش شالوده و بنیان سایر منابع شمرده می‌شود، و عامل اساسی در بهبود تغذیه و بهداشت، حفظ محیط زیستی با کیفیت بالا، بهبود ذخیره نیروی کار و حفظ و ارتقای مسئولیت پذیری، توسعه سیاسی و اقتصادی است.

امروزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از سیستم‌های جامعه و متولی اصلی امر آموزش، نقش مهمی در فرآیند توسعه دارد، و با توجه به سرمایه گذاری در آموزش و پرورش انتظار می‌رود دانش آموزانی که وارد یک مقطع تحصیلی می‌شوند بدون تاخیر طی یک زمان معین آن دوره را با موفقیت به پایان برسانند. اما این آرزو هیچ گاه صد در صد محقق نشده و تعداد زیادی از دانش آموزان قبل از اتمام دوره دچار افت، مردودی و یا شکست تحصیلی می‌شوند که وقوع هر یک از موارد ذکر شده خسارت اقتصادی عظیمی برای کشورهاست. لذا سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد( یونسکو) از همان اوان تاسیس، کوشش‌هایی را در جهت تعمیم آموزش و پرورش و ریشه کنی بی سوادی در کشورهای در حال توسعه آغاز نمود و با ارائه کمک‌های فنی و مشورتی به کشورها و برگزار ی کنفرانس‌ها و دوره‌های کار آموزی، زمینه‌ی استفاده از فنون و روش‌های برنامه ریزی در کشورهای مختلف را فراهم نمود که برنامه‌ی ملی آموزش برای همه از این نمونه است. اجرای برنامه ملی آموزش برای همه باعث برنامه ریزی برای یک مشارکت فراگیر در کشور می‌گردد که علت بسیاری از تحولات مثبت در کشور، همگام با سایر کشورهای هدف خواهد شد. و به تبع آن حساسیت مسئولان و برنامه ریزان ارشد چه در سطح ملی و چه در استان‌ها را برانگیخته و به جذب بودجه کلان جهت صرف در مدارس منجر خواهد شد. و در قدمی فراتر جایگاه نظام آموزشی کشور را در بین نظام‌های آموزشی کشورهای جهان مشخص می‌سازد. فقدان چنین برنامه‌ی منسجمی باعث می‌شود که سه شاخص عمده یعنی سواد آموزی و پوشش تحصیلی و سهم دختران در مناطق مختلف کشور افت نموده و رتبه‌ی کشور را نیز در مقایسه با کشورهای دیگر دچار افت نماید. لذا بررسی کارایی مقاطع مختلف تحصیلی( در این پژوهش مقطع ابتدایی) آن هم در مقایسه با شاخص های یک برنامه بین المللی ودر استان محرومی همانند ایلام که چنین تحقیقاتی کمتر در آن صورت گرفته است، ضروری به نظر می‌رسد. تا با تشخیص کم و کاستی‌های این مقطع از نظام آموزشی، مسئولان از کارایی و میزان شاخص‌های آن اطلاع دقیق یافته و در جهت بهبود وضع موجود و رفع موانع به برنامه ریزی بپردازند.

Education for all

Kafman&Herman

[3]. Uonesco

Unicef

3.United nations population fund (  UNPF  )

4.World bank

5.United nations development programme

[8]. Hallak jak

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ارزشيابي توصيفي بر اساس عوامل مديريتي ، آموزشي، فيزيکي و رواني از ديدگاه معلمان ابتدايي
 • پايان نامه بررسي وضعيت موجود و ارائه راهكارهاي نوين تامين منابع مالي آموزش و پرورش مبتني بر درآمدهاي مالياتي
 • پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان
 • پايان نامه ارزشيابي دوره هاي ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشيابي توصيفي از ديدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره هاي آموزشي
 • پايان نامه امکان سنجي تحقق برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي رسمي در سند ملّي آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122