پايان نامه بررسي کارکردها و پيامدهاي پيامک در ميان جـوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي کارکردها و پيامدهاي پيامک در ميان جـوانان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 271 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي کارکردها و پيامدهاي پيامک در ميان جـوانان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1- بیان مساله 2
1-2- ضرورت تحقیق 10
1-3- هدف تحقیق 14
1-4- سوالات و فرضیات تحقیق 15
1-5- تعریف مفاهیم 16
1-5-1- ارتباط 16
1-5-2- انواع ارتباط 18
1-5-3- فناوری های نوین ارتباطی 20
1-5-4- رسانه های جدید 23
1-5-5- موبایل 24
1-5-6- پیامک 29
1-5-7- جوان 33

فصل دوم: مبانی تئوریک
2-1- مقدمه 37
2-2- ادبیات تجربی پژوهش 37
2-2-1- تحقیقات داخلی 37
2-2-2- تحقیقات خارجی 42
2-3- ادبیات نظری پژوهش 48
2-3-1- دیوید رایزمن 48
2-3-2-مارشال مک لوهان 49
2-3-3- دنیس مک کوایل 51
2-3-4- نظریه استفاده و رضامندی 54
2-3- 5- ویلیام اگبرن 56
2-4- نظریات کلاسیک پیامدهای فناوری های ارتباطی 59
2-4-1- کارکردگرایی 59
2-4-2- جورج هربرت مید 64
2-4-3- اروینگ گافمن 66
2-5- نظریات جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی 70
2-5-1- هربرت مارکوزه 70
2-5-2- پیر بوردیو 72
2-5-3- آنتونی گیدنز 76
2-5-4- یورگن هابرماس 87
2-5-5- جان تامپسون 91
2-5-6- مانوئل کاستلز 93
2-5-6-1- شبکه 94
2-5-6-2- جهانی شدن 94
2-5-6-3- جامعه شبکه ای 95
2-5-6-4- هویت در جامعه شبکه ای 99
2-5-6-5- موبایل 101
2-5-7- هانس گسر 102
2-5-8- ریچارد لینگ 103
2-6- نظریات جامعه شناسان پیرامون جامعه اطلاعاتی 105
2-6-1- تعریف جامعه اطلاعاتی 106
2-6-2- آنتونی گیدنز 108
2-6-3- یورگن هابرماس 111
2-7- چارچوب نظری 114
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- روش تحقیق 124
3-1-1- پیمایش 126
3-1-1-1- پرسشنامه 127
3-1-1-2- آزمون مقدماتی پرسشنامه 128
3-1-2- مصاحبه 129
3-2- اخلاق پژوهشی 132
3-3- قابلیت اعتماد 133
3-4- اعتبار 134
3-5- جامعه آماری 135
3-5-1- روش نمونه گیری و حجم نمونه 135
3-5-2- واحد تحلیل 137
3-6- فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 137
3-7- تعریف عملیاتی متغیرها 138

فصل چهارم: یافته ها
4-1- مقدمه 141
4-2- یافته ها 143
4-2-1- یافته های عمومی 143
4-2-2- کارکردهای پیامک 157
4-2-3- پیامدهای پیامک 201
4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیات 220

فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری 225
5-2- پیشنهادها 237
5-2-1- پیشنهادهای اجرایی 237
5-2-2- پیشنهادهای پژوهشی 238
5-3- امتیازات پژوهش 238
5-4- مشکلات تحقیق 239

فهرست منابع 240

فصل ششم : پیوست
مصاحبه نامه / سوالات پیش بینی شده 251
پرسشنامه 253

فهرست منابع

استيفن، ليتل جان (1384). نظريه‌هاي ارتباطات ، ترجمه مرتضي نوربخش و سيداكبر ميرحسيني، تهران: جنگل.

استیونسن، نیک (1384). رسانه های جدید و جامعه اطلاعاتی، ترجمه پیروز ایزدی. فصلنامه رسانه، سال شانزدهم. شماره دوم .

اسوليوان، تام (1385) . مفاهيم كليدي ارتباطات ، ترجمه ميرحسن ريش‌زاده، تهران: فصل‌نو.

اشتریان،کیومرث (1384). آسیب شناسی دولت الکترونیک، فصلنامه سیاست، شماره 69

آخوندی، محمدباقر(1383). هویت ملی مذهبی جوانان ، قم: بوستان کتاب.

آرون، ریمون (1384). مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام. ت‍ه‍ران‌ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫ ‏‫.

آزاد ارمکی، تقی (1376). نظریه های جامعه شناسی، تهران: انتشارات سروش.

اکرامی، محمود (1386). مردم شناسی ارتباطات خودمانی. مشهد: نشر ایوار.

آگبرن، ویلیام فیلدینگ و نیمکوف، مایر (1380). زمینه جامعه‌شناسی، ترجمه امیرحسین آریان‌پور، تهران :گستره.

ایزدی اودلو، اعظم. آنتونی گیدنز و مدرنیته واپسین. کیهان فرهنگی، بهمن و اسفند 1388. شماره 281-280.

ایمان، محمدتقی و غفاری نسب، اسفندیار (1389). مباني روش‌شناختي تحقيق ميداني و چگونگي انجام آن. دوفصلنامه پژوهش. ، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان

بازرگان هرندی، عباس. (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. دانش مدیریت . سال 21. شماره 81

باقیانی مقدم، محمد حسین و شهبازی، حسن (1390). الگوی استفاده از تلفن همراه در بین دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی یزد . فصلنامه رسانه، تابستان. شماره 11.

ببران، صدیقه و اخوان طباطبایی، مهرنوش (1390). بررسی نقش و تاثیرات استفاده تلفن همراه بر دختران دانش آموز دبیرستانی، فصلنامه فرهنگ ارتباطات، بهار، شماره 1.

ببی، ارل (1388) روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه رضا فاضل. انتشارات سمت. تهران.

برزگر، ابراهیم (1382). ابعاد سیاسی جهانی شدن و جهان اسلام،جهان شمولی اسلام و جهانی سازی. تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.

بلیکی، نورمن (1384). طراحی پژوهشهای اجتماعی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: انتشارات نی.

بوریستون، والتر(1368). پیشرفت تکنولوژی و حاکمیت دولتها، ترجمه علیرضا طیب، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 30 ، مرداد و شهریور .

بيرو، ‌آلن(1370). فرهنگ علوم اجتماعي، مترجم باقر ساروخاني، تهران: انتشارات كيهان

پورجبلی، ربابه (1380). بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی و فرهنگی نوجوانان ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشکده علوم انسانی . دانشگاه شیراز.

پور حسن، ناصر(1377). انقلاب ارتباطات و افزایش تقاضا ازنظام های سیاسی، فصلنامه رسانه،سال 9، شماره 34.

تافلر، آلوین (1371). موج سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران: نشر نو.

تنهایی، ابوالحسن(1374). درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، تهران: انتشارات مرندیز.

توسلی، غلامعباس(الف) (1383). نظریه های جامعه شناسی، تهران: انتشارات سمت.

توسلی، غلام عباس(ب) (1383). تحلیلی از اندیشة پیربوردیو دربارة فضای منازعه‌آمیز اجتماعی و نقش جامعه‌شناسی، نامه علوم اجتماعی، شماره 23.

جمشیدیها، غلامرضا و پرستش، شهرام(1386). دیالکتیک منش و میدان در نظریه پیر بوردیو، نامه علوم اجتماعی، شماره 30.

جولا، سارا (1390). تکنولوژی ارتباطات سیار؛ تلفن همراه، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 39.

جهانگیرنژاد،… (1377). آثار اجتماعی انتقال تکنولوژی، مجموعه مقالات نخستین همایش جامعه شناسی و مدیریت، سازمان مدیریت صنعتی.

ذکایی، محمد سعید (1388) . فرهنگ جوانان و تلفن همراه، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، پاییز، شماره 7.

ذکایی، محمد سعید (1386). جامعه شناسی جوانان ایران، تهران: انتشارات آگاه.

رشکیانی، مهدی (1389). كاركرد و تاثيرات تلفن همراه- ارتباط همه جا حاضر، فناوری های نو. پایگاه خبری همشهری.کد مطلب:2991. تاریخ درج مطلب:چهارشنبه 25 فروردین .

رشیدپور، ابراهیم (1354). آیینه های جیبی آقای مک لوهان، تهران: دفتر انتشارات رادیو و تلویزیون ملی ایران.

ریتزر، جورج (1386). نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

سادمن، سیمور و برادبرن، نورمن (1387). روش های طراحی پرسشنامه. ترجمه عبدالباقی روشنی. تهران: انتشارات کارا پیام.

ساروخانی، باقر(1380). درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی، جلد 1. تهران: کیهان.

ساروخانی، باقر(1385). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی.جلد اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ساروخانی، باقر(1373). دنیای ارتباطات و آسیب‌های‌ آن، ماهنامه جامعه سالم، سال چهارم، اسفند، شماره 91 .

ساروخانی، باقر(1367). جامعه شناسی ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات اطلاعات.

سبحانی نژاد، مهدی(1387). چالش ها و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی تلفن همراه و راهکارهای اصلاح آن، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، مرداد و شهریور، شماره 31و32.

سرمد، زهره و بازرگان، عباس(1382). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.

شریفی، لیلا (1389). پیامک اسپرانتویی نوین: بررسی ساختاری محتوایی، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، بهار، شماره 16.

شیران، آرش (1389). بازی سیاسی با پیامک، ماهنامه مدیریت ارتباطات، خرداد، شماره 1.

صنایعی، علی (1383). تجارت الکترونیک در هزاره سوم. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی .

طاهری، ابوالقاسم (1382). فناوری ارتباطی و اطلاعاتی، جهانی شدن و پیامدهای سیاسی آن، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست. بهار. شماره 8.

طیب، علیرضا (1379) .تکنولوژی اطلاعات، تهران: نشر سفیر.

عاملی، رضا (1385). فردگرایی جدید و تلفن همراه: تکنولوژی فردگرایی و هویت ، مجله الکترونیکی رسانه جهانی. بهار ، شماره اول.

عاملی، رضا و دیگران (1387). مطالعات تلفن همراه: زندگی در حال حرکت، تهران: انتشارات سمت .

عبدالهی، منصور(1386). تبلیغات از طریق پیامک، مجله صنعت خودرو، شماره 111، آبان ماه .

کازنو، ژان (1364). قدرت تلویزیون ، ترجمه علی اسدی، تهران:امیرکبیر .

کاستلز، مانوئل (الف)(1380)، ظهور جامعه شبکه‏ای،ترجمه احمد علی قلیان و افشین خاکباز، تهران:طرح نو .

کیا، علی اصغر(1389). تلفن همراه یک رسانه، کتاب ماه علوم اجتماعی، شهریور، شماره 30 .

کیوی، ریمون وکامپنهود، لوک وان (1385). روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: نشر توتیا.

گال، ‌مرديت (1386). روشهاي كمي و كيفي در علوم تربيتي و روان شناسي، ‌ترجمه احمد نصر،‌تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي و سمت.

گییبنز، جان و بوریمر (1381). سیاست پست مدرنیته درآمدی بر فرهنگ و سیاست معاصر. ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ص‍ور ان‍ص‍اری‌. تهران: گام نو.

محمدی، سارا (1387). کاربرد تلفن همراه نزد خبرنگاران مطبوعات سراسری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. استاد راهنما: دکتر داود صفایی.

محمود زاده، ابراهیم (1381). مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردا، تهران: انتشارات ایزایران.

محمودی بختیاری، بهروز و آدی بیک، آرزو (1388). تلفن همراه بعنوان رسانه مکتوب: مطالعه ای گفتمانی از متون طنز پیام کوتاه، مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی، زمستان ،شماره 15.

مددپور، محمد(1383). جامعه شبکه ای از نگاه دو متفکر معاصر: مانوئل کاستلز و کوین کلی. کتاب ماه کلیات، تیر و مرداد، شماره 79 و 80.

مظلومی، حمید(1383). بررسی آثار و پیامدهای ICT بر تعامل بین دولت و جامعه، وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، موسسه روشنگران اندیشه.

معتمد نژاد،کاظم (1384). جامعه اطلاعاتی اندیشه های بنیادی ، دیدگاههای انتقادی و چشم اندازهای جهانی، تهران: مرکز پژوهشهای ارتباطات.

معتمد نژاد، کاظم (1371). وسایل ارتباط جمعی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

معین، محمد (1386). فرهنگ فارسی. تهران: هنرور.

معیدفر، سعید و صبوری خسروشاهی، حبیب (1389). بررسی میزان فردگرایی فرزندان در خانواده، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال چهارم، زمستان ، شماره چهارم.

مقصودی، مجتبی و عرب، منیره (1386). SMS و کارکردهای سیاسی و اجتماعی آن، فصلنامه سیاسی اقتصادی، شماره 246-245 .

مک لوهان، مارشال (1377). برای درک رسانه ها، ترجمه سعید آذری. تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی .

مک کوایل، دنیس (1385). نظریه‌ ارتباطات جمعی، پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.

موسوی، کمال الدین (1389). قدرت اجتماعی موبایل، تهران: نشر بهینه فراگیر.

وبستر، فرانک (1380). نظریه های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران: انتشارات قصیده سرا.

وبستر، فرنک (1390). تئوریهای جامعه اطلاعاتی. ترجمه اسماعیل قدیمی. تهران: امیرکبیر.

وثوقی، منصور و نیک‌خلق، علی‌اکبر(1376). مبانی جامعه‌شناسی، تهران:خردمند.

Caronia, Letizia & Caron, Andre H.(2004).Constructing a Specific Culture : Young People’s Use of the Mobile Phone as a Social Performance; Convergence;10;28.

Hudson,R.A.(1996).Sociolinguistics.2nd ed. Cambridge University Press.

Katz, Jimmes.(1999) Connections, Social and Cultural Studies of the Telephone in American Life, London: Transaction Publishers.

چکیده

امروزه تلفن همراه در تمامی جنبه های زندگی انسان حضوری موثر و غیرقابل انکار پیدا کرده است. حضوری که در مقایسه با اینترنت و اثرات آن، گسترده تر و پیشرونده تر است. تلفن همراه و به خصوص قابلیت ویژه آن در شکل سرویس پیام کوتاه دیگر نه ابزاری فنی، بلکه  به رسانه ای با کارکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و فرهنگ خاص خود را شکل داده است. پیام های کوتاه شکل دهنده نظم زندگی روزمره و تکنولوژی ارتباطی مهمی در هویت بخشی و ارتباط کاربران آن با خود، شبکه های بلافصل و آشنای اجتماعی و محیط پیرامون می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در بین جوانان می کوشد پیام کوتاه را بعنوان تسهیل کننده فرایند ارتباطی میان فردی بطور خاص مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه به دو شیوه پژوهش کیفی با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق از 25 دانشجوی شاخص در این امر و نیز روش کمی پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه در نمونه 300 نفری از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به اجرا در آمده است. در این بررسی از مدل نظري کارکرگرایی جهت بررسی کارکردهای اقتصادی، سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی و نیز نظریه مدرنیته متاخر گیدنز جهت بررسی پیامدهای پیامک در ابعاد بازاندیشی، از جا کندگی زمان و مکان، اعتماد و مخاطره بهره برده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پیامک سبب صرفه جویی اقتصادی، تقویت ارتباطات دو نفره و خارج از کنترل خانواده ، افزایش استقلال و فردگرایی جوانان، تصنعی شدن روابط عاطفی، بی اعتمادی به مسئولین و عملکردهای دولت شده است. در ادامه باید اذعان داشت از مجموع فرضیات ، تنها میان میزان استفاده از تلفن همراه و وابستگی به پیامک ارتباط معناداری وجود داشت و داده های حاصل از آزمون همبستگی ، نشان از آن داشت که بین میزان استفاده از پیامک و جنسیت، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال به لحاظ آماری ارتباط معناداری وجود نداشته و در بین این اقشار یکسان است. درپایان باید گفت نتایج مطالعه بیانگر تاثیر پذیری عمیق و گسترده فرآیند ارتباطات و نظم زندگی روزمره جوانان از این رسانه و به کارگیری استراتژیک و هدفمند آن برای مدیریت نیازها و هیجانات خویش است.

کلمات کلیدی: تلفن همراه، پیامک، کارکردها و پیامدهای پیامک

فصل اول کلیات

بیان مسئله

دنیا در سالهای اخیر شاهد یک رشد انفجاری در استفاده از تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات بویژه موبایل بوده است. این رشد فزاینده به گونه ای بوده که از سال 2002 برای نخستین بار تعداد مشترکین موبایل از تعداد مشترکین تلفن ثابت در سطح جهانی فراتر رفت و موبایل بصورت یک تکنولوژی ارتباطی غالب در آمد. در اوایل دهه 90 موبایل یک تکنولوژی نادر،  کمیاب و پرهزینه بود  اما در سالهای بعدی با ورود انبوه به بازار،  تعداد آن در سطح جهان بسرعت افزایش یافت (Ling & Donner,2009 ).

تلفن همراه به مثابه نمادی از ارتباط همه جا حاضر یکی از پدیده های نو ظهور عصر الکترونیک و دنیای دیجیتال است که در دهه اخیر جای خود را در بین افراد خانواده بویژه جوانان در سطح جهان و نیز ایران باز کرده است. اگر چه زمانی کمتر از یک نسل از ظهور و رواج تکنولوژی تلفن همراه و ورود آن به متن زندگی اجتماعی افراد می گذرد و از این رو ارزیابی قاطع از کارکردها و آثار هویت بخش آن دشوار است، با این حال آنچه بطور کلی می توان استنباط کرد تاثیرات این رسانه بر شکل و ماهیت بسیاری از تجارب زندگی روزمره است. تلفن همراه جلوه ای متفاوت به تجارب ارتباطی، شغلی و حرفه ای، آموزشی و علمی، فراغتی و تفریحی، رمانتیک و عاطفی و فراغتی و سرگرمی بخشیده است و فرصت ها،    نگرانی ها و ترس های های جدیدی را در پیش روی کاربران خود قرار داده است. تلفن همراه تجربه زندگی اجتماعی را به تجربه ای متفاوت تبدیل ساخته است.

بررسی رشد و گسترش تلفن همراه، حاکی‌از آن است که تاکنون هیچ فن‌آوری در طول‌ تاریخ بشر به شدت تلفن همراه فراگیر نشده است( منطقی (الف) ،  1389: 96). ظهور تلفن همراه و رشد سريع و گسترده آن در بستر تاریخی خود می تواند به عنوان يكي از مهم ترين تحولات در زمينه فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در دو دهه گذشته شناخته شود (Plant,2000). اين رشد با درنظرگیری هرگونه معیاری، خارق العاده بوده است و رايس و کاتز (2003) ادعا می كنند كه هم اكنون شمارمشترکین تلفن همراه در سراسر جهان بيش از مشترکين  خطوط ثابت و احتمالاً صاحبان تلويزيون در جهان   می باشد (Davie, 2004:360 ).  بلینا و میسونی (2009) گزارش می‌دهند که‌ طی یک مقطع ده ساله (تا سال 2008) افزایش تلفن همراه، سه برابر سریعتر از سیستم‌های مخابراتی‌ دیگر مانند تلفن ثابت و اینترنت بوده است (منطقی (الف) ،  1389: 96).

بدون تردید قبل از سال 1990 موبایل یک تکنولوژی نادر،  کمیاب و پر هزینه بود اما اکنون استفاده از تلفن همراه در جهان بطور چشمگیری در حال افزایش است. بطوریکه تعداد مشترکین تلفن همراه در سراسر جهان از 4/12 میلیون در سال 1990 به 500 میلیون در سال 2000 ،  به 3/3 میلیارد در سال 2008 و همچنین به 3/5 میلیارد تا پایان سال 2010 رسید (Ling & Donner,2009 ).

این اشاعه در سراسر جهان و مستقل از عادات مختلف فرهنگی،  ارزشها و هنجارها اتفاق افتاده است. به این ترتیب،  حتی با وجود زمینه تکنولوژی هراسی در ایتالیا،  که دربرابر رایانه ها و دیگر تکنولوژی های مدرن هم دوره مقاومت دشواری را گذراندند (Fortunati,2002:53 ) و به خصوص در کشورهای اسکاندیناوی که در آن مردم،  عموماً درونگرا بوده (Puro,2002) تلفن های همراه مورد پسند مردم قرار گرفته اند.

مطالعه تجربی که اخیراً توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور انجام شده شواهد قابل توجهی را فراهم میکند از این امر که چگونه تلفن همراه به کاستن شکاف قدیمی کشورهای توسعه یافته وکشورهای کمتر توسعه یافته در استفاده از تلفن کمک می کند. این پژوهش نشان می دهد که در سال 2001 حدود 100 کشور (که درمیان آنها بسیاری از کشورهای آفریقایی وجود داشتند) بیشتر تلفن همراه داشته اند تا تلفن ثابت و اینکه فن آوری تلفن همراه بطور موفق تری از تکنولوژی کامپیوتر در اتصال جمعیت کمتر ممتاز به حوزه اطلاعات دیجیتالی عمل کرده است (World Telecommunication Development Report :2002).

در نتیجه‏ استفاده‏ همگانی از تلفن‏های همراه،  فضایی خلق‏ می‏شود که در آن تمام موجودات انسانی- صرفنظر از سن، جنس، زمینه‏ی فرهنگی، ثروت، درآمد یا موقعیت سلسله مراتبی- برابر خواهند بود(Puro,2002:20, 21). بنابراین تلفن همراه یک تکنولوژی با کارکردهای فوق‏العاده‏ انسجامی است: مثلا با حذف تفاوت‏های میان دختران و پسران،  این‏ تکنولوژی با سایر تکنولوژی‏ها که تفاوت‏ها را تشدید می‏کنند (مثلا موتورسیکلت) فرق دارد (Geser,2004:6).

تاریخچه پیدایش فناوری های مختلف ، نشان می دهد که بروز و ظهور هر فناوری جدید، موجی از امیدها و هراسها، فراروی بشر پدید آورده است. با اختراع تلگراف، این امید در دل انسانهای نیک اندیش و خیرخواه قوت گرفت که این فناوری، به تحقق یک «جامعه جهانی» کمک خواهد کرد و بدین ترتیب، دیگر جهان شاهد جنگی نخواهد بود. پس از اختراع تلفن برخی از منابع فراوان آن و پایان یافتن انزوای اجتماعی انسانها و برقراری رابطه با نزدیکانی که بدلیل دوری راه از یکدیگر دور افتاده اند، سخن گفتند. منتقدان نیز از این وسیله بعنوان ابزاری مزاحم و خطرناک یاد کردند که تنها برای اموری مانند برقراری روابط عاشقانه و نامزدبازی استفاده می شود. سال 1886 در مجله جهان الکتریکی، داستانی با عنوان «خطرات عشق سیمی» درج و در آن از عشق عنان گسیخته دختر یک تلگراف چی، به دلیل دسترسی به تلگراف، یاد شده بود. به این ترتیب تلاش شد از خطرهای بالقوه اختراع دستگاه اخیر یاد شود. با پیدایش تلویزیون در کنار استقبال گسترده مردم از این فناوری، فیلم« قتل توسط تلویزیون» ساخته شد. با شکل گیری اینترنت این اندیشه در قشرهای گسترده ای از مردم پدید آمد که با کمک اینترنت می توان جامعه ای برتر ساخت. جامعه ای که پیش بینی ها در آن مثبت تر و امیدوار کننده ترند (منطقی (ب)، 1389 : 7-36).

افرادی که نسبت به گسترش فناوری‌های نوین در ابعاد گوناگون زندگی روزمره خوشبین‌ هستند، فرصت‌های جدیدی را برای مشارکت اجتماعی و دموکراتیک، خلاقیت، خودابرازی، گسترش فوق العاده دانش در دسترس که از تنوع،  تفاوت و بحث پشتیبانی می‌کند،  پیش‌بینی می‌کنند. تأثیر بالقوه اشکال جدید فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با همه جنبه‌های‌ جامعه، از خانه گرفته تا کار، از آموزش تا اوقات فراغت، از شهروندی گرفته تا مصرف‌گرایی و از سطح محلی تا جهانی در ارتباط هستند (Livingstone,2002: 12) .

سرعت و اقبال مردم نسبت به فناوری‌های نوین بخصوص موبایل به گونه ای است که سالهای استقبال از تلویزیون را در نیمه قرن بیستم و سالهای استقبال از اینترنت را در اواخر قرن بیستم در ذهن ها تداعی می کند(Ling & Donner,2009 ). بگفته برخی محققان در زمان گذشته تلفن همراه بعنوان یک وسیله لوکس و گرانقیمت محسوب می شده و تنها در اختیار مدیران و صاحب منصبان دولتی یا بخش خصوصی قرار داشت یعنی کسانی که قادر به پرداخت هزینه های سنگین تلفن در آن دوران بوده اند (Roos,1993: 28). طی دهه های بعد و بواسطه توسعه فنی و تکنولوژی ارتباطات ،  قیمت تلفن و هزینه مکالمات به تدریج کاهش یافت و به همین نسبت اقشار دیگر جامعه نیز کم کم امکان استفاده از تلفن همراه را یافتند(موسوی،  1389: 12).

فناوری‌های اطلاعات و ارتباطی به‌ طورکلی و تلفن همراه به‌طور خاص، به فناوری جوانان‌ تبدیل شده است. جوانان مصرف‌کنندگان عمده فناوری تلفن همراه هستند و اغلب به عنوان‌ پیشگامان اقتباس و تکامل آن محسوب شده‌اند. آنان اولین افرادی به‌شمار می‌روند که‌ کاربردهای موبایل همچون ارسال پیام کوتاه را به عنوان وسیله‌ای برای ارتباط اجتماعی‌ «اهلی‌ ساخته‌اند». در نتیجه، صنعت تلفن همراه انتظار دارد که رواج طراحی‌ها و کاربردهای جدید از قبیل اینترنت موبایلی،  دوربین‌های عکس و تصویربرداری و ام.پی.تری پلیرهای از پیش‌ تعبیه شده و نیز رادیوها در موبایل،  براساس ترجیحات جوانان تعین یابد. بخش عمده‌ای از کاربردهای تلفن همراه، کارکردی یا عملی است و جوانان از تلفن‌های همراه خود برای‌ تماس‌های تلفنی و ارسال پیام کوتاه به عنوان ابزاری اصلی برای مدیریت ملاقات‌ها و فعالیت‌های روزمره‌شان استفاده می‌کنند (Thulin and Vilhelmson,2007: 240) .

در این مورد که مجموعه های دستی تلفن را می توان به درجه قابل توجهی جایگزین کامپیوترهای ثابت یا لپ تاپهای تلفن همراه نمود، توافق گسترده ای وجود دارد چرا که آنها در این دوره به دستگاه های چند رسانه ای با قابلیت حمل و نقل صوتی،  پیام های متنی، عکس،  موسیقی،  برنامه های نرم افزاری و هر چیز دیگری با کد فرمت های دیجیتال تبدیل شده اند (Geser,2004:5). علاوه براین، این ویژگیهای چندرسانه ای ترکیب شده اند با کاهش قابل توجهی در  اندازه، وزن،  نیازهای انرژی و قیمت خرید، وهمچنین کاربرد بسیارساده، رابط کاربری دوستانه، که کار با دستگاه را برای کودکان، افراد بیسواد و یا معلول و دیگر جمعیتهای حاشیه ای فراهم می کند (Roos,1993:28) .

تلفن همراه،  به مثابه عصاره فن‌آوری‌های جهان امروز، امکانات مختلفی را در خود گردآورده‌ است، امکاناتی مانند: سرویس پیامک، سرویس چند رسانه‌ای، دریافت اطلاعات و اخبار مورد نیاز،  ضبط مکالمات،  ضبط و پخش ام‌پی‌تری‌پلیر،  استفاده‌از برنامه‌های آموزشی، ساعت،  تقویم،  دریافت برنامه‌های تلویزیونی،  انواع سرگرمی‌ها و بازی‌ها،  پرداخت قبض‌های بانکی،  تجارت،  اتصال به اینترنت،  جست‌وجو در صفحات وب و نظایر آنها،  از امکاناتی است که کاربران تلفن‌ همراه می‌توانند از آن استفاده کنند. بنابراین می‌توان از تلفن همراه با عناوین بهره‌مندی از خدمات‌ دولت الکترونیکی همراه،  خدمات همراه،  اخبار همراه،  سرگرمی همراه،  آموزگار همراه، تجارت‌ همراه، تلویزیون همراه، دفتر همراه، پست همراه و مانند آن یاد کرد (منطقی (الف)، 1389: 96).

دگرگونی های عمده ای که فناوریهای نوین از جمله تلفن همراه ، در زیست اجتماعی ما برجای می گذارند امری پذیرفته شده است؛ رواج این فناوریها بسیاری از نظریه پردازان را واداشته تا سخن از عصر جدیدی در حیات بشری به جای آورند:عصر اطلاعات و ارتباطات. تلفن همراه در کنار اینترنت از اصلیترین نشانه های این عصر هستند (ذکایی،1388: 120).

اگر قبول کنیم که هر نسلی از فناوریها یک نقطه اوج دارد،  پیامک را نیز می توان نقطه اوج نسل پیام رسانی متنی دانست که به مرور جای خود را میان کاربران باز کرد و زبان جدیدی نیز مخصوص آن ایجاد شد (شریفی،1389:2).

پیامک یاSMS  را می توان بعنوان تحولی تازه در ابزارهای اطلاع رسانی به شمار آورد، که با توجه به ویژگی این سیستم از جمله سرعت انتقال،  تنوع مطالب و ارزان بودن آن، می تواند براحتی در اختیار مخاطبان قرار گیرد. مخاطبانی که پیامک برایشان تا حد بسیار زیادی مهم و با ارزش می باشد؛ چراکه آنها به تلفن همراه خود به عنوان بخشی از هویت خویش مینگرند. وسیله اي شخصی و خصوصی که به جوانان براي تحرك و برقراري ارتباط همزمان، احساس استقلال می دهد و دلیل دیگر نیز دسترسی زو رس به دوستان و مخفی کاري بیشتر آنان است (مقصودی و عرب، 1386:  202).

آنچه که قابل تردید نیست اهیمت روزافزون کاربرد این پدیده است. بطوری که در ماه آگوست سال 2000 میلادی ،  8 میلیارد پیامک در جهان ارسال شده است. جالب است بدانیم که آمریکا علیرغم پیشرفتهای شگرف ارتباطی خود،  از کشورهای پیشرو در استفاده از سرویس پیام کوتاه نیست،  حال آنکه اکنون چین بزرگترین بهره گیرنده از این سرویس در جهان به شمار می رود و تعداد دارندگان تلفن همراه در چین در سال 2003 ،  244 میلیون نفر اعلام شده است. کارپ نیز اظهار داشته است که ظاهراً بیشترین میزان گرایش به استفاده از پیام کوتاه در میان جوانان چینی و هنگ کنگی است. بطوریکه در سال 2002،  هنگ کنگ مقام اول جهان را در استفاده از پیام کوتاه به خود اختصاص داد و در ماه مارس 2004،  77 میلیون پیام کوتاه فقط در هنگ کنگ با جمعیتی در حدود 7 میلیون نفر ارسال  شد (محمودی بختیاری،  1388: 172).

چندی پیش وب‌سایت گفت‌وگوی موبایل از کاربرانش برای شرکت در نظرسنجی‌ای دعوت کرد تا با شرکت در آن، نظرات خود را در مورد پرکاربردترین قابلیت‌های تلفن همراه بعد از برقراری تماس تلفنی بیان کنند. نتایج به دست آمده نشان داد ارسال پیام کوتاه بیشترین درصد آرا را به‌خود اختصاص داده و با کسب حدود یک‌چهارم آرا در صدر امکانات تلفن همراه جای گرفته است. اتحادیه بین المللی مخابرات در امار اعلام شده خود گفت: در مجموع، یک تریلیون و هشتصد میلیارد پیامک در سال 2007 ارسال شد . در سال 2010،  تعداد پیامک های ارسال شده به شش تریلیون و صد میلیارد مورد رسید و در سال 2011 این رقم به حدود 6/1هزار میلیارد پیام متنی رسید ؛ یعنی 192هزار پیام در هر ثانیه! آمارها نشان می‌دهد که قابلیت برقراری ارتباط متنی برای کاربران ایرانی نیز از گزینه‌های دیگر، اهمیت بیشتری دارد. قابلیت دریافت و ارسال پیام کوتاه با کسب حدود 23درصد از آرا توانست رتبه اول را در میان قابلیت‌های تلفن همراه به‌خود اختصاص دهد. (پایگاه خبری همشهری آنلاین).

بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتى ABI میزان درآمد جهانى پیامک در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۱۷۷میلیارد دلار میرسد. مشترکان تلفن همراه در ایران جزء بالاترین آمار استفاده از سرویس پیامک هستند. کاربرد پیامک در ایران با اغلب کشورهاى توسعه یافته متفاوت است. با وجود این که مدت زیادى از تولد پدیده پیامک در ایران وحتى جهان نمى گذرد،  این سرویس مخابراتى بسیار بیش از تصور مورد استفاده قرار گرفته و تبدیل به پدیده اى با آثار اجتماعى و سیاسى نیز شده است. پیام کوتاه تلفن همراه در کشور ما کاربرد یک رسانه زیرزمینى مخصوصا در حوزه سیاسى را پیدا کرده است. آمار ۶۰ میلیونى ارسال پیام کوتاه در یک روز، کشور ما را در بین کشورهایى که بیشترین آمار استفاده از پیامک را دارند، قرار میدهد. با توجه به آمار شرکت مخابرات ایران مبنى بر اینکه هرمشترک اپراتور اول بطور متوسط ماهانه ۸۹ پیامک ارسال مى کند،  خاطرنشان کرد: در کشور انگلستان که محل تولد پیامک است، روزانه پنج میلیون و ۹۳۰هزار پیامک ارسال مى شود که این آمار ما را بالاتر از این کشور قرار مى دهد (پیشین).

طبق آخرین آمار اعلام شده، مشترکان همراه اول طی ۴۸ ساعت (از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۹ اسفند ۹۱ تا ۱۰ صبح یکم فروردین ماه ۹۲) با تبادل دو میلیارد و۱۸۷میلیون و ۸۵۱ هزار و ۲۲۳ پیامک، به استقبال سال جدید رفتند. این در حالی است که در نوروز گذشته، در همین بازه زمانی، کمی بیش از یک میلیارد پیامک رد و بدل شده بود. همچنین همراه اولی ها در بازه زمانی ۳۶ ساعته (۱۰صبح ۲۹ اسفند۹۱ تا ساعت ۲۲ شب ۳۰ اسفند) دو میلیارد و ۱۲ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۱۲۵ پیامک مبادله کردند (پایگاه خبری تابناک). شركت ارتباطات سيار اعلام كرده است مشتركين همراه اول با ارسال بيش از 800 ميليون پيامك طي 36 ساعت، عيدسعيد فطر را تبريك گفتند. همراه اولي‌ها طي 36 ساعت (از ساعت 12 روز شنبه 28 مرداد تا ساعت 24 روز يكشنبه 29 مردادماه)، با ارسال 803 ميليون و 195 هزار و چهار پيامك، عيدفطر را تبريك گفتند (پایگاه خبری آفتاب نیوز).

پیامک ویژگی های مشترکی با دیگر مکالماتی که از طریق ارتباطات الکترونیکی مانند ارتباطات اینترنتی،  ویدئو کنفرانس ها،  تابلوهای تبلیغاتی الکترونیکی و ایمیل انجام می شود دارد، زیرا تمامی آنها با محدودیت صفحه نمایش و محدودیت قابلیت های نرم افزاری مواجهند. به گفته کیسلر و اسپرول فشرده سازی متنی در همه این نوع ارتباطات وجود دارد، زیرا سرعت انتقال در تمامی آنها  فاکتور مهمی است (مانند گفتار) و همگی متن بنیاد و غیر همزمان هستند (مانند نوشتار) یعنی ارسال و دریافت پیامک دقیقا بطور همزمان اتفاق نمی افتد. البته این ویژگی علاوه بر اینکه قدرت کنترل عکس العمل را در کاربران افزایش می دهد (Hudson,1996:113) ،  بنا به نظر اروینگ گافمن حفظ وجهه آنها را نیز در پی دارد.

زبان پیامک اگرچه ظاهراً با زبان معیار تفاوت فاحشی دارد،  نقش هایی را که ملینوسکی از زبان ارائه کرده است،  داراست. نقش هایی که عبارتند از:

1- محرک فعالیت افراد .2- اثر بر روی تفکر انسان  .3- اثر بر روی روابط اجتماعی. 4- بدست آوردن اطلاعات. 5- بیان احساسات. 6- زبان برای خود زبان. 7- باز کردن باب گفتگو (Hudson,1996:109) .

سرویس پیامک به عنوان یک ابزار نوین ارتباطی دارای کارکردها و پیامدهای گسترده ای در حوزههای گوناگون اقتصادی،  سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی است. امروزه سیستم پیام کوتاه بعنوان راهکاری تازه برای سرعت بخشیدن به امور روزمره – بطور جدی- نظر طیف وسیعی از افراد جامعه ،  بویژه جوانان را به خود جلب کرده است. استقبال بی نظیر از فن آوري پیام کوتاه که ارتباط نوشتاري و سریع را در دسترس انبوه کاربران قرار می دهد در کشور ما به گونه اي بود که موجب تولد پدیده اي جدید با عنوان پیامک بازي شد و کار به جایی رسید که در حال حاضر ارسال پیامکها درایران با میانگین بیش از 20میلیون پیامک در روز ازکشورخاستگاهش یعنی انگلستان پیشی گرفته است. با توجه به امکان اطلاع رسانی گسترده این سیستم،کاربرد آن تنها محدود به امور اقتصادی و اداری نمیشود بلکه وارد حوزه های دیگری از جمله عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز شده و حوزه های رسمی جامعه را به گونه ای جدی تحت تاثیر فرهنگ و فضای ویژه خود قرار داده است .پیامک در عمر کوتاه خود توانسته است بسادگی ساختارهای از پیش تعیین شده و مسلط جامعه را نادیده بگیرد و با وجود کارکردهای مثبت و عملی، در بعضی موارد دچار کژکاردکردهایی نیز شده است تا جایی که کاربرد افراطی و گاه هنجار شکنانه و تخریبی پیامک، موجب نگرانی نهادهای سیاسی و اجتماعی شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، را بعنوان متولی رسمی و دولتی این شبکه، به چاره اندیشی جدی در زمینه کنترل پیامک واداشته است(مقصودی و عرب،1386: 203)؛که از نمونه های آن میتوان به استفاده از آن در سازماندهی تظاهرات و اعتراضات سیاسی در کشورهای مختلف اشاره کرد. اولین نمونه این اعتراضات را می توان در فیلیپین مشاهده کرد که تظاهرات و اعتراضات بسیاری با استفاده از این سرویس سازماندهی شد که به برکناری و خلع ید رئیس جمهوری وقت آن کشور در سال 2001 منجر شد ( جولا،  1390: 112).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه علل گرايش مديران و کارکنان روابط عمومي به استفاده از سامانه‌هاي پيامکي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122