پايان نامه بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 150 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل يکم: معرفی پژوهش
زمینه¬ ی پژوهش 2
اهداف پژوهش  6
سوالات پژوهش  7
تعريف واژه ها  7
پیش فرض های پژوهش8
فصل دوم: دانستنی های موجود در عنوان پژوهش
چهارچوب پنداشتی  11
سابقه ی طرح و بررسی متون 32
فصل سوم: روش پژوهش
نوع پژوهش  48
جامعه پژوهش  48
نمونه های مورد پژوهش48
روش نمونه گیری و تعیین ججم نمونه49
مشخصات واحدهای مورد پژوهش50
محیط پژوهش50
ابزار گردآوری دادهها50
روایی و پایایی ابزار53
روش کاربرد ابزارها و گردآوری دادهها53
روش تجزیه وتحلیل دادهها54
ملاحضات اخلاقی56
محدودیت های پژوهش57
فصل چهارم: یافته های پژوهش
جداول   59
فصل پنجم: بحث و نتیجه گبری
بحث و بررسی يافته ها  105
نتيجه گيری نهايی  135
پيشنهاد برای کاربرد يافته ها  137
پيشنهاد برای پژوهشهای بعدی  139
فهرست منابع فارسی و انگليسی141
پيوست ها
چکيده انگليسی

منـابـع

1. Hunt R., Introduction to Community-Based Nursing .4th ed. USA: Lippincott Williams & wilkins, 2009.

Shareef AA., Qaisiya A., yahya S., Quality of life for patient undergoing hemodialysis in North of West Bank. thesis for degree of masters in nursing , 2011.

3.  Longo D.,  Fauci A ., Kasper D., Hauser S.,  Jameson J .,  Loscalzo J. Harrison’s Principles of Internal Medicine. Vol 1, 18th ed.New York:  Mc Graw hill companies, 2012.

Smeltzer SC., Barc BG., Hinkle J., Cheever KH., Brunner & Suddarths. Text book of Medical- surgical Nursing. 12th ed. China: Lippincott Williams & wilkins, 2010.

Lessan-Pezeshki M., Rostami Z., Contributing factors in health-related quality of life assessment of ESRD patients: A single center study. International journal of nephrology and urology, 2009, 1(2);129-136.

6. عباس زاده، ع.، جوانبختیان، ر.، صالحی، ش.، متوسلیان، م.،” بررسی مقایسه­ای کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی و دریافت کنندگان پیوند کلیه” مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،1389، دوره­ی 18، شماره 4، ص: 461-468.

7.There are 3000 patient with kidney disease in Guilan. Available at:  accepted:1391/3/9.

سجادی،ا.، فرمهيني­فراهاني،ب.، اسماعيل پور زنجاني، س.، درمنش، ب.، زارع، م.، “عوامل موثر بر میزان خستگی مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز” مجله پرستاری مراقبت ویژه، 1389، دوره 3، شماره اول، ص: 33-28.

Hemodialysis patients in Guilan, an annual increase of 10 percent. Available at. accepted:1391/5/14.

Jacobs CN., Opolinsky D., The little black book of nephrology and hypertention . canada: Jones and Bartlett, 2009.

نیک­روان مفرد، م.، شیری، ح.، کاملترین مرجع اصول مراقبت­های ویژه در ICU-CCU و دیالیز. تهران: انتشارات نور دانش، 1384.

Acaray A., Pinar R., Quality of life in Turkish hemodialysis patients. International urology and nephrology, 2005; 37; 595-602.

Sathvik BS., Parthasarathi G., Narahari MG., Gurudev KC., An assessment of the quality of life in hemodialysis patients using the WHOQOL-BREF questionnaire. Indian J Nephrol, 2008 October, 18(4); 141–149

چکیده

مقدمه: بیماری مرحله ی انتهایی کلیه و همودیالیز با طیف وسیعی از مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد.

اهداف: این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی و عوامل فردی، جسمی و مرتبط با درمان موثر بر آن در مراجعین مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است.

روش کار:  این مطالعه مقطعی-تحلیلی بر روی 241 بیمار در 12 مرکز دیالیز گیلان با روش تصادفی سیستمیک از میان بیماران بزرگسال با سابقه حداقل 3 ماه دیالیز ، با سواد، دسترسی عروق با فیستول و فقدان هرگونه بیمارای روانی یا جسمی نیازمند بستری انجام شده است. داده ها با استفاده از  پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران کلیوی ویرایش فارسی(KDQOL-SF با امتیاز بندی از 100-0/ نمرات بالاتر نشانگر کیفیت زندگی بهتر) و پرسشنامه های پژوهشگر ساخت در زمینه عوامل فردی، جسمی( به انضمام شاخص بیماری های همراه چارلسون) و عوامل مرتبط با درمان گردآوری شدند. در پایان نمرات KDQOL-SF از  8 زیر مقیاس(SF-36) به دو حیطه ی خلاصه ی اجزاء جسمی(PCS) و روانی(MCS) تقسیم شدند و 11 زیر مقیاس بیماری کلیوی در حیطه ی خلاصه ی اجزاء کلیوی(MCS) طبقه بندی شد. ارتباط بین عوامل مرتبط با PCS، MCS، KDCS و کل KDQOL-SF با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند..

یافته ها: یافته های تحقیق نشانگر کمترین میانگین و انحراف معیار در زیر مقیاس وضعیت شغلی(90/2±10/19) و ضعیف تر بودن کیفیت زندگی در حیطه PCS (94/1±99/46) نسبت به دو حیطه MCS و KDCS بود. در کل نمره  کیفیت زندگی نمونه ها برابر 33/13±00/54 ارزیابی شد. آزمونهای آماری ارتباط معنی داری را بین KDQOL-SF و جنسیت زن (0001/0>P)، سن بالا (002/0>P)، تحصیلات پایین تر(0001/0>P)، بیکاری (0001/0>P)، سرپرست خانواده نبودن (003/0>P)، سکونت در خارج شهر (043/0>P)، بدون سابقه پیوند کلیه (038/0>P) و مراکز دیالیز (019/0>P) در عوامل فردی؛  نمرات بالاتر شاخص چارلسون (0001/0>P) و سطوح پایین هموگلوبین (011/0>P) و هماتوکریت (042/0>P) در عوامل جسمی نشان داد. در نهایت آزمون رگرسیون نشان داد که جنس زن، بیکار بودن و نمرات بالاتر شاخص بیماریهای چارلسون پیش بینی­کننده های کیفیت زندگی پایین در بیماران همودیالیزی بودند.

نتیجه گیری نهایی: ارتباط کیفیت زندگی پایین تر در بیماران همودیالیزی با عوامل قابل پی گیری و کنترل شونده، نیاز به تمرکز بیشتر بر حمایت اجتماعی و مداخلات پزشکی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی را برجسته می سازد.

واژه های کلیدی: بیماران بستری، بیماری های کلیه، عوامل خطر، کیفیت زندگی، همودیالیز

زمینه ی پژوهش

ابتلا به بیماری که یکی از مهمترین موانع سلامتی است با قطع عملکردهای حیاتی بدن منجر به دور شدن فرد از وضعیت سلامتی می گردد(1). در بین بیماری­ها، بیماریهای مزمن، که به دلیل گسترش روشهای درمانی و کاهش میرایی بیماریها، دارای شیوعی فراینده در جهان هستند، با فرایندی طولانی ضرورتاً بيماران را نيازمند مراقبت، سرپرستي و بازتواني مي سازند(2). بیماری مزمن کلیوی (CKD)[1] نیز در میان بیماریهای مزمن، از جمله مشکلات عمده­ای است که بیشتر دستگاههای بدن را تحت تاثیر اورمی ناشی از بیماری قرار می دهد(3). شیوع فزاینده­ی این بیماری گواهی بر اهمیت آن در سلامت و بهداشت جامعه است. چنانکه طبق آمارها این بیماری 8/16% از جمعیت با سن20 سال و بالاتر در ایالت متحده­ی آمریکا را مبتلا ساخته است(4) و پیش بینی می شود که شاهد افزایش 44 درصدی شیوع این بیماری در تمامی گروه های سنی تا سال 2015 در سطح جهان خواهیم بود(5). طبق گزارش­هاي موجود، شيوع اين بيماري در ايران نيز در حال افزايش است. به گونه ای که در سال 1387 جمعیت بیماران دچار نارسایی کلیه در ایران 320 هزار نفر بوده است. و طبق پیش بینی های به عمل آمده این میزان در سال 1390 حدود 400 هزار نفر اعلام شده است(6). استان گیلان نیز با تعداد فزاینده ای از بیماران کلیوی روبرو است. بطوریکه در سال 1391 آمار آن 3000 نفراعلام شده است(7).

پیشرفتهای اخیر در علم پزشکی و امکان پیوند کلیه دریچه امیدی را بروی این بیماران گشوده است. اما تمامی این بیماران قادر به دریافت پیوند نمی باشند(3) بنابراین بسیاری بدلیل شرایط منع استفاده از پیوند کلیه، الزام به انتظار برای پیوند و به دلیل رد پیوند انجام شده نیازمند استفاده از دیالیز برای نجات زندگی شان می باشند(4). بدین علت امروزه حدود 90 درصد مبتلایان به این بیماری تحت درمان با همودیالیز قرار دارند(8). استان گیلان نیز با روند رو به افزایش بیماران تحت همودیالیز مواجه می باشد. به گونه ای که طبق آمار گردآوری شده توسط پژوهشگر تعداد بیماران تحت همودیالیز استان گیلان از 502 بیمار در 11 مرکز در سال 1385 به 807 بیمار (با افزایش 60درصدی) در13 مرکز در سال 1390 افزایش یافته است. و بر اساس آخرین آمار منتشر شده از تعداد بیماران تحت همودیالیز در سال 1391 این مقدار به 924 نفر رسیده است(9).

توجه به این نکته ضروری است که همودیالیز قادر به درمان بیماری و جبران تمامی عملکردهای متابولیکی یا اندوکرینی کلیه نمی باشد و فقط می تواند بروز و شدت برخی از علایم بیماری را بکاهد و از مرگ مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی پیشگیری کند، (3). از اینرو بیمار تحت درمان با دیالیز، بدلیل عدم امکان دفع تمامی فراورده های سمی و تداوم اختلال در اعمال داخلی کلیه، مشکلات خاصی را به طور دائمی تجربه می کنند(10).

این بیماران، علاوه بر عوارض نارسایی کلیه، عوارض خاص مرتبط با دیالیز را نیز تجربه خواهند کرد.که به انواع  حاد (مانند افت فشارخون، کرامپ های عضلانی، سندرم عدم تعادل، تهوع و استفراغ، سردرد، درد قفسه سینه، خارش، واکنشهای حساسیتی و…) و  مزمن ( همانند آنمی، پوکی استخوان، عفونت خون(هپاتیت ویروسی B و C، ایدز ، سپسیس و..) بروز می کنند (11). علاوه بر آن اکثر بیماران بدلیل نیاز به همودیالیز طولانی مدت به دفعات معمول 3 بار در هفته (12)، غالبا دچار احساس فقدان آزادی، وابستگی به مراقبین، اختلال در زندگی خانوادگی و اجتماعی و کاهش و یا فقدان درآمد خواهند شد(13).خستگی، لتارژی، ناتوانی، کاهش میل جنسی و حتی افسردگی شدید همراه با دیالیزی وقت گیر و طاقت فرسا می تواند حس خوب بودن بیمار را کاهش دهد. این بیماران اغلب احساس عدم امنیت درباره ی آینده خود دارند (14). بدین دلایل، بیماری و روش درمانی آن جنبه های جسمی، روانشناختی، اجتماعی-اقتصادی و محیطی زندگی مبتلایان را دستخوش تغییراتی می کند که کیفیت زندگی آنان را متاثر می سازد (13). نتایج مطالعات بسیاری در سراسر جهان نشان می دهند که کیفیت زندگی این بیماران نه تنها از جمعیت عمومی(15، 16، 17، 18) بلکه بطور نگران کننده ای از سایر بیماریهای مزمن نیز پایین تر است(19). در ارزیابی کیفیت زندگی این بیماران در ایران نیز نتایج مطالعه ی هادی و همکارانش در سال 1389 بیانگر پایین بودن نمرات کیفیت زندگی این بیماران در مقایسه با افراد سالم همجنس و همسنشان بود(20). همچنین در مقایسه ی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و بیماران تحت دیالیز صفاقی و پیوند کلیه نیز نتایج مطالعات انجام شده در ایران نشان می دهد که کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی پایین تر است(6 و 21) از این رو پزشکان، بیماران و مدیران به این نتیجه رسیده اند که دیگر نبایستی اقدامات درمانی را فقط با طول عمر بیمار ارزیابی کرد، بلکه معیار معتبری بجز بیماری و مرگ و میر، همچون کیفیت زندگی[2](QOL)، مورد نیازاست، بدین ترتیب حفظ کیفیت زندگی، در کنار طولانی کردن عمر این دسته از بیماران، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و موضوع مطالعات متعددی قرار گرفته است(22). کیفیت زندگی که امروزه بطور فزاینده ای به عنوان پارامتر مهمی از سلامت و خوب بودن استفاده می شود، برآیند مهمی است(23) که سلامت و عملکرد، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، روانی، جنبه های عاطفی، معنوی و خانواده را در بر می گیرد(24) و ارتباط تنگاتنگی با وضعیت جسمی، روانی، محیط زیست، اعتقادات شخصی، میزان خود اتکایی و ارتباط اجتماعی فرد دارد(25). شواهد و مستندات فراوانی نشانگر تاثیر توجه به کیفیت زندگی بیماران بر برآیندهای پزشکی بهتری همچون کاهش بستری در بیمارستان و کاهش مرگ و میر بوده اند(26،27). بنابراین بیماران تحت دیالیز نه تنها نیازمند تلاشهای درمانی مراقبتی برای بهبود برآیندهای پزشکی و درمانی هستند، بلکه باید مراقبتی را دریافت نمایند که علی رغم مقرون به صرفه بودن، منجر به بهبود کیفیت زندگی آنها شود(28).

بنابراین شناخت کیفیت زندگی و ابعاد آن و عواملی که بر آن تاثیر می گذارند جهت ارائه مراقبت به بیماران دیالیزی ضروری است(5). بدین خاطر، امروزه ارزیابی کیفیت زندگی این بیماران بطور گسترده ای وارد حیطه ی تحقیق شده و تمرکز ویژه ای بر روی جمعیت تحت همودیالیز دارد(29) .

از آنجائیکه کیفیت زندگی معيار مهمي است كه اثر بخشي مراقبت ها ي بهداشتي، سطح سلامتي و حس خوب زیستن را نشان داده و پيش بيني وقوع مرگ و میر و ميزان بستري بيمار در بيمارستان را ميسر مي سازد(6). یکی از اهداف نخست دسترسی به” مردم سالم 2020″، ارزیابی کیفیت زندگی و تعیین و شناسایی عوامل مشارکت کننده در کیفیت زندگی و حس خوب زیستن این بیماران تعیین شده است(30). همانگونه که ذکر شد بیماری مزمن کلیوی جنبه های مختلفی از زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین  کیفیت زندگی آنها نیز باید با دیدگاهی چند جانبه ارزیابی شود. در مطالعات مختلف انجام گرفته بر روی این بیماران ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی از جمله شایعترین ابعاد مورد توجه بوده اند(31)

البته کیفیت زندگی می تواند تحت تاثیر متغیرهای دموگرافیک، اجتماعی و بیماریها  قرار گیرد(6). عوامل دموگرافیکی چون سن، جنسیت، سطح تحصیلات(5،14،16)، وضعیت تاهل(5، 12، 32، 33)، درآمد(5، 16)،محل اقامت(16، 34)،وضعیت اجتماعی- اقتصادی(16، 32)، و همچنین علت اولیه ابتلا به بیماری(16، 33) و شاخص توده بدنی(BMI)[3]( 15، 32، 33) نیز بر کیفیت زندگی بیماران کلیوی موثر می باشند. همچنین برخی عوامل دیگر همچون بیماری های همراه(35، 32، 30)، وضعیت تغذیه(36،37)، پارامترهای آزمایشگاهی چون سطح هموگلوبین(36، 37)،هموتوکریت(38) نیز از جمله موارد تاثیر گذار بر کیفیت زندگی بیماران معرفی شده اند(33). تظاهرات مرتبط با بیماری، عوارض جانبی درمان نیز از دیگر عوامل متعدد تاثیر گذار بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماریهای مزمن می باشند(5) علاوه بر آن عواملی مانند سن شروع دیالیز(39)، طول مدت دیالیز(16، 32)، دفعات دیالیز(5، 37، 40)، در دسته عوامل مرتبط با درمان دیالیز نیز از موارد تاثیر گذار بر کیفیت زندگی بیماران شناخته شده اند(33).

با توجه به اهمیت مفهوم کیفیت زندگی و لزوم شناسایی عوامل مرتبط با آن، مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده و یا در دست انجام هستند. اما نتایج متناقضی بین یافته های مطالعات مختلف موجود دیده می شود. برای مثال در بررسی چیانگ[4] و همکارانش در سال 2004 کیفیت زندگی بطور معنی داری در بین مردان همودیالیزی بالاتر از زنان بود(33) در حالیکه در مطالعه هسیه[5] و همکارانش، تل[6] و همکارش و لوپز[7] و همکارانش بیماران مرد تحت همودیالیز نسبت به زنان کیفیت زندگی پایین تری داشتند(15، 14، 34)، همچنین مطالعات انجام شده بر روی بیماران تحت همودیالیز با نتایج مختلفی در رابطه با تاهل همراه بوده اند. برای مثال در مطالعه ی پزشکی و همکارانش و تل و همکارش افراد متاهل نسبت به مجرد کیفیت زندگی بالاتری داشتند(5،14)، در حالی که نمونه های مجرد در مطالعه ی آکارای کیفیت زندگی بالاتری نسبت به متاهلین داشتند(12). در مطالعه ی دیگری که از داده های بین المللی بزرگتری استفاده کرده بود بیماران متاهل در حیطه های عملکرد جنسی و تاثیر بیماری بر زندگی روزانه(که بخشی از آن مربوط به عملکرد جنسی است)، کیفیت زندگی پایین تری را نشان دادند(34). درحالی که در برخی مطالعات ارتباطی بین کیفیت زندگی و تاهل توسط پژوهشگران  گزارش نشده است(41). در بررسی تاثیر سن بر کیفیت زندگی، که به دلیل رو به رشد بودن سن بیماران تحت همودیالیز یک نکته ی بحرانی محسوب می شود، نیز نتایج مطالعات همواره متناقض بوده اند. برای مثال برخی مطالعات کیفیت زندگی بیماران مسن را پایینتر از بیماران جوانتر(18،42) و برخی بالاتر(43) یافته اند. حتی در برخی مطالعات بین سن بیماران تحت همودیالیز و کیفیت زندگی ارتباط معنی داری گزارش نشده است(41). این اختلاف نتایج نه تنها در عوامل فردی و دموگرافیکی، بلکه در بسیاری عوامل دیگر همچون عوامل مرتبط با درمان بیماران تحت همودیالیز و حتی نتایج حاصل از تاثیر برخی عوامل فیزیولوژیکی و پارامتر های آزمایشگاهی نیز دیده می شود. برای مثال در نتایج مطالعه ی هسیه و همکارانش تفاوت معنی داری بین کیفیت زندگی ، متغییرهای بیوشیمیایی و کفایت دیالیز وجود نداشت(15) که نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه ی ون ماو[8] که بین داده­های آزمایشگاهی، کفایت دیالیز و کیفیت زندگی ارتباط معنی داری را گزارش کرد متناقض بود(39).

نکته قابل توجه آن است که برخی تحقیقات نشانگر تفاوت کیفیت زندگی در مراکز دیالیز، مناطق جغرافیایی، قومیتها و نژادهای مختلف، حتی در یک نژاد ساکن در دو منطقه جغرافیایی بوده است. برای مثال یانگ[9] و همکارانش در بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت دیالیز در 13 مرکز دیالیز از دو شهر تایپی[10] و کیلانگ[11] تایوان به این نتیجه رسیدند که حتی بعد از تطبیق سن، جنس، تحصیلات  تاهل و دیگر شاخص های بالینی نمرات کیفیت زندگی بیماران تحت دیالیز در تایپی به طور معنی داری  پایین تر از نمونه های ساکن در شهر کیانگ بود. این در حالی است که تایپی مرکز تایوان بوده و انتظار می رود بیماران استاندارد بالاتری از کیفیت زندگی داشته باشند(23). یافته جالب توجه دیگر در مطالعه ی انیس[12] و همکارانش در سه بیمارستان شهر لاهور پاکستان نیز دیده می شود که نشان داد که بُعد ارتباط اجتماعی کیفیت زندگی بیماران تحت دیالیز در  بیمارستان دولتی مایو[13] به طور معنی داری بالاتر از دو مرکز دیگر بود، پژوهشگران یکی از عوامل موثر بر این یافته را خدمات رایگان و تسهیلات جدید بیمارستان مایو عنوان نموده اند(16).

با توجه به موارد فوق و منحصر به فرد بودن کیفیت زندگی در بین اقوام(32) و مناطق (23) و حتی مراکز درمانی مختلف (16) و بدلیل تاثیر پذیری کیفیت زندگی از محیط، فرهنگ و جغرافیای زندگی یک فرد(16)، شناسایی کیفیت زندگی بیماران هر منطقه و عوامل تاثیر گذار آن می تواند به مداخلات پیشگیرانه مستقیم و زود هنگام برای بهبود برآیندهای بیماران همودیالیزی کمک شایانی نماید(34).

در این میان پرستاران به عنوان اعضای اصلی گروه فراهم کنندگان مراقبت، نقش حیاتی در توسعه، کاربرد، ارتقاء کیفیت زندگی و برنامه های بازتوانی بیماران کلیوی دارند .پرستاران با ارائه مراقبت های مبتنی بر نیاز بیمار، آموزش، حمایت و پی گیری، کمک شایانی به بهبود برآیندهای بالینی و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران می نمایند(28). بنابراین زمانی مراقبتهای پرستاری می توانند بهبود یابند که یک پرستار دانشی قوی از موضوعات مرتبط با کیفیت زندگی داشته باشد(44). اولین قدم در شناخت کیفیت زندگی بیماران دیالیزی شناخت عواملی است که بر کیفیت زندگی آنها تاثیر می گذارند(28) زیرا شناسایی عوامل مشارکت کننده در کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز و پیشگیری از برآیندهای مضر و افزایش اثر بخشی و پاسخدهی به درمان ضرورت دارد(5). بنابراین، با وجود بررسی جنبه­های مختلف کیفیت زندگی در سراسر جهان و بخشهای مختلف کشورمان، پژوهشگران بر آن شدند تا با بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مناطق مختلف این استان و شناسایی عوامل مرتبط و تاثیرگذار بر کیفیت زندگی این بیماران موثرترین جنبه های زندگی آنها را ارزیابی نمایند تا بر اساس این یافته ها گامی آگاهانه در جهت برنامه ریزی مراقبت از این عزیزان با صرف حداقل هزینه های اقتصادی – اجتماعی و در مدت زمان کمتر، در سطح استان برداشته شود.

اهداف پژوهش:

هدف كلي:

تعیین کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال91- 1390.

اهداف ويژه‌:

تعیین میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تعیین عوامل فردی مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تعیین عوامل جسمی مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تعیین عوامل درمانی مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سوالات پژوهش:

میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان چقدر است؟

عوامل فردی مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان کدامند؟

عوامل جسمی مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان کدامند؟

عوامل درمانی مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان کدامند؟

تعریف واژه ها:

کیفیت زندگی:

تعریف نظری: کیفیت زندگی در حقیقت به معنای درک فرد از میزان خوب بودن جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی زندگی است(45). این واژه ،به نظر فرانس[14]، همان احساس خوشحالي از زندگي عادي، ارضای تمايلات، دستيابي به اهداف شخصي، مفيد بودن برای جامعه و توان مقابله بالقوه فيزيكي و روحي فرد مي باشد(46)

کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز: تعریف عملی: كيفيت­زندگي بیماران تحت همودیالیز در اين پژوهش بر اساس تعريف نظري و با استفاده از مجموع نمرات ابزار معتبر کیفیت زندگی بیماری کلیوی و فرم کوتاه 36 سوالی[15](KDQOL-SF36) بررسی شد که در آن  کسب نمره بالاتر( با محدوده 100-0) نشانگر کیفیت زندگی بهتر بود.

همودیالیز:

تعریف نظری: همودیالیز فرآیند خارج ساختن عناصر معین از خون بوسیله ی خاصیت تفاوت در سرعت انتشار آنها از طریق یک غشاء نیمه تراوا، زمانی که خون در خارج از بدن جریان دارد، می باشد. در این فرآیند هر دو روش انتشار و اولترافیلتراسیون نقش دارند(47).

عوامل فردی مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز:

تعریف نظری: عوامل فردی به ویژگی ها یا خصوصیاتی اطلاق می شود که یک فرد را از یک گروه متمایز می سازد(48) می باشند، بر طبق مطالعات انجام شده سن(5،17، 18، 34)، جنسیت(14،15 ،33،34)، تحصیلات(5، 32، 49)، تاهل(5 و 14)، درآمد(5، 13، 34)، نوع حمایت اجتماعی(32، 50)، سرپرست خانواده بودن(51)، محل سکونت(13، 16، 52)، علت اولیه بیماری(16، 17، 32)، مصرف سیگار(53 و54)، سابقه پیوند کلیه(23) شغل(16)، و شاخص توده بدنی(BMI) (20، 34 ، 39) از عوامل فردی مطرح در کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی می باشند.

تعریف عملی: تعریف عملی همان تعریف نظری است که توسط بخش اول پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

عوامل جسمی مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز:

تعریف نظری: عوامل جسمی موثر برکیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز: بر طبق مطالعات انجام شده این عوامل شامل فشارخون قبل از دیالیز(34 و 55)، بیماریهای همراه(35 و 34)، میزان آلبومین(13، 34، 56)، میزان هموگلوبین(57 و 58)، هماتوکریت(56 و 59)، نیتروژن اوره خون (49، 56)، کراتنین(13 و 60)، کلسیم(56 و 61)، فسفر(55 و 56) و پتاسیم سرم(56 و 63) و افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز(64 و 65) می باشند.

تعریف عملی: تعریف عملی همان تعریف نظری است که توسط بخش دوم پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

عوامل درمانی مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز :

تعریف نظری: عوامل درمانی مرتبط با کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز بر طبق مطالعات انجام شده شامل مدت زمان دیالیز(16، 65، 32، 58)، تعداد دفعات دیالیز در هفته(16، 37، 40)، مدت زمان صرف شده تا مکان دیالیز(52 و 66)، نوع صافی دیالیز(67 و 68)،  تعداد داروهای مصرفی(15)، نوبت معمول دیالیز(69 و 70) و نوع دسترسی عروقی(16 و 32) می باشند.

تعریف عملی: عوامل درمانی مورد بررسی در این مطالعه شامل تمام موارد ذکر شده در تعریف نظری فوق بعلاوه ی متغییر کاهش وزن بعد از دیالیز می باشد که توسط بخش سوم پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

پیش فرض های پژوهش:

بیماری مرحله ی پایانی کلیه یک بیماری مزمن محدود کننده است که بر بسیاری از جنبه های زندگی بیماران تاثیر منفی می گذارد(58).

شیوع بیماری ESRD نیازمند همودیالیز در جهان رو به افزایش است(23).

کیفیت زندگی بیماران نیازمند دیالیز نه تنها نسبت به جمعیت عمومی(16، 17)، بلکه بطور نگران کننده ای نسبت به سایر بیماریهای مزمن نیز پایین تر است(19).

کیفیت زندگی می تواند تحت تاثیر متغیرهای دموگرافیک، اجتماعی و بیماریها قرار گیرد(6)

کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به علت استرس ها، عوارض بیماری ESRD و رنج ناشی از بیماری های همراه پایین تر است(18)

شناخت و بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز با برآیندهای پزشکی بهتری همچون کاهش بستری در بیمارستان و کاهش مرگ و میر آنها همراه است(26)

شناخت عوامل مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز جهت بهبود کیفیت زندگی آنها بسیار مهم است(34)

پرستاران به عنوان اعضای اصلی گروه فراهم کنندگان مراقبت، نقش حیاتی در توسعه، کاربرد، ارتقاء کیفیت زندگی و برنامه های بازتوانی بیماران کلیوی دارند(28)

زمانی مراقبتهای پرستاری از بیماران تحت همودیالیز می تواند بهبود یابد که پرستاران دانشی قوی از موضوعات مرتبط با کیفیت زندگی داشته باشند(44).

[1]. chronic kidney disease(CKD)

[2]. quality of Life(QOL)

[3]. body mass index(BMI)

[4]. Chiang

[5]. Hesieh

[6]. Tel

[7]. Lopes

[8]. Wen mau

[9]. Yang

[10]. Taipei

[11]. keelung

[12]. Anees

[13]. Mayo

[14]. France

[15]. kidney Disease Quality of life- Short Form36(KDQOL-SF36)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر کيفيت زندگي مادران داراي فرزند سندرم داون
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122