پايان نامه بررسي گسيل امواج الکترومغناطيسي در پلاسما با استفاده از ويژه مدهاي خطي به دام افتاده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي گسيل امواج الکترومغناطيسي در پلاسما با استفاده از ويژه مدهاي خطي به دام افتاده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 56 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي گسيل امواج الکترومغناطيسي در پلاسما با استفاده از ويژه مدهاي خطي به دام افتاده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1: تابش در محیط پلاسما     1
1-1 مقدمه    2
1-2معیارهای پلاسما     2
1-3رهیافت¬های نظری     3
1-4تابش پلاسمایی     4
1-5انواع تشعشعات رادیویی  خورشید     5
1-6بررسی تشعشعات ناشی از انفجار¬های رادیویی نوع ІІІ    6
1-7مدل¬های فیزیکی توصیف گسیل امواج     9
1-7-1 تشعشع در توربولانس ضعیف     10
1-7-2فرایند گسیل در توربولانس قوی     10
فصل 2: آنتن پلاسمائی     13
2-1 مقدمه    14
2-2 آنتن¬ پلاسمائی    15
2-3 مبنای نظری آنتن¬ پلاسمائی    16
2-3-1چگالی جریان در آنتن پلاسمائی     17
2-3-2بردار پوئین¬تینگ در آنتن پلاسمائی     19
2-4 تشریح ساختار آنتن¬ پلاسمائی    20
2-5 آنتن¬های پلاسمائیمعمولی    21
2-6 آنتن¬های پلاسمائیسیلیکونی    21
2-7 کاربرد آنتن¬های پلاسمائی    22
فصل 3: گسیل از ویژه¬مدهای جایگزیده در مدل آنتن     23
3-1 مقدمه    24
3-2 ساختار ویژه¬مدهای لانگمیر    24
3-3مکانیزم تابش از ویژه¬مدها    28
3-4توان تشعشعی امواج الکترومغناطیسی در  2    31
3-5توان تشعشعی امواج الکترومغناطیسی در      34
فصل 4: جمع بندی  و نتایج     38
4-1بحث ونتایج    39
مراجع45

مراجع

صادقی کیا، فاطمه ؛ حجت کاشانی ، فرخ ؛ راشد محصل ، جلیل ؛ قیومه بزرگی ، سید جواد؛ ” آرایه خطی از آنتن پلاسمایی ستونی”، فصلنامه علمیپژوهشی علوم و فناوری فضایی، جلد5 ، شماره 3، 66-59، پاییز 1391.‌

Chen,F,Introduction to plasma physics and controlled fusion plasma,Plenum,New York ,Second Edition, 1974.

Anderson , Teodore, Plasma Antenna, 2011.

King, R.W.P,The Linear Antenna-eighty years of progress, proceeding of the  IEEE,55,2-16,1967.

Gurnett, Donald.A., Bhattacharjee, Amitava. M,Introduction to Plasma Physics, Publishing Place With  Space  and Laboratory Application, PP. 452,2005.

Robinson,Nathan, Solar Radiation , Published by Elsevier Publishing Company, Amsterdam,PP 310,1966.

Robinson, P.A,Nonlinear wave collapse and strong turbulence,Reviews of modern physic, 69.507,1997.

Goldman, Martin.V,Strong Progress Turbulence Of  Plasma Waves, Reviews of modern physic, 56,4,1984.

Goldman, Martin.V,Progress And Problems In The Theory Of  TypeІІІ Solar Radio Emission,Solar Physics,89,403-442,1983.

چکيده

یکی از مهمترین تشعشعاتی که از محیط پلاسما گزارش شده است ، انفجار های رادیویی نوع  است.انفجار های رادیویی نوع ، قوی ترین تشعشعات رادیویی  در سیستم خورشیدی هستند که بر روی زمین ­آشکارسازی  شده­اند.  مکانیزم­های مختلفی برای توصیف این تشعشعات فضایی وجود دارد، از جمله این مکانیزم­­ها، میتوان به برهم کنش غیر خطی موج ­ـ موج (که شامل امواج لانگمیر، یون صوتی و امواج الکترومغناطیسی می­باشد)، مکانیزم تبدیل مد خطی و مکانیزم آنتن اشاره کرد،  فرایندهای موج ـ  موج و تبدیل مد خطی  تبدیل امواج لانگمیر غیرجایگزیده را به تابش الکترومغناطیسی توصیف می­کنند.برای محیطهائی از پلاسما که در آنها بسته­های جایگزیده موج وجود دارند امکان گسیل امواج الکترومغناطیسی را  می­توان مشاهده کرددر این پایان­نامه تشعشع امواج الکترومغناطیسی از ویژه مدهای لانگمیر جایگزیده در پلاسما به وسیله مدل آنتن مطالعه شده است. در این مدل یک سری از امواج لانگمیر با ساختار جایگزیدگی بالا که شدتشان در حدی نیست که پدیده کولاپس اتفاق بیافتد در نظر گرفته شده و ساختار این امواج جایگزیده که به صورت ویژه مدهای همزمان یک چاه چگالی سهموی هستند را بدست آورده و توان تابشی در فرکانس پلاسمایی  و  هارمونیک دوم آنرا  ( 2) محاسبه کرده ایم و با حل عددی رابطه توان گسیلی نشان داده­ایم که توان تشعشعی امواج الکترومغناطیسی به پارامترهای پلاسمایی  و ویژه مدهای جایگزیده وابسته است.

واژه‌هاي كليدي: تشعشع امواج الکترومغناطیسی، ویژه مدهای لانگمیر،­ مدل آنتن

مقدمه

پلاسما [1]مجموعه­ای از اتم­های خنثی و ذرات بارداربا تعداد مساوی حاملین بار مثبت ومنفی آزاد را شامل می شود. وجود تقریبی تعداد یکسانی از  بار با علامت­های متفاوت در یک عنصر حجمی ضمانت می­کند که پلاسمادر حالت ایستا، شبه خنثی باشد. به طور متوسط جلوۀ خارجی یک پلاسما، خنثی بودن الکتریکی آن است. برای اینکه بتوان ذره­ای راآزاد فرض کرد، می­باید انرژی پتانسیل نوعی آن، ناشی از نزدیکترین همسایه­اش به مراتب کوچکتر از انرژی جنبشی آن باشد.فقط در این صورت است که حرکت ذره مادامی­که برخورد­های مستقیمی رخ ندهند، عملاً از تأثیر ذرات باردار دیگر، واقع در همسایگی خود مصون می ماند. بنابراین یک پلاسمای نوعی، عبارت از یک گاز داغ و به شدت یونیده است. در حالیکه تنها معدودی از پلاسماهای خنثی مانند شعله­ها، یا جرقه­های برق آسمانی را می توان در نزدیکی سطح زمین یافت.انواع مختلفی از پلاسما­ها در کیهان مشاهده می­شوند طوریکه  بیش از 99درصد کل مواد شناخته شده در جهان در حالت پلاسما هستند.

1- 2 معیارهای پلاسما

برای اینکه پلاسما در حالت ایستا، رفتاری شبه خنثی  داشته باشد، چنین عنصر حجمی  باید به حدکافی بزرگ باشد تا به تعداد کافی از ذرات را در برگیرد.  ودر عین حال می­باید در مقایسه با طول­های مشخصه  برای تغییرات ماکروسکپی مانند چگالی ودما، به اندازه کافی کوچک باشد. در عنصر حجمی می­باید میدان­های بار فضایی میکروسکپی ناشی از حاملین بار منفرد  همدیگر را خنثی کنند،تا بدین ترتیت خنثیبودن ماکروسکپی بار  فراهم شود. چون اثر حفاظ نتیجه­ای از  رفتار جمعی ذراتدر داخل یک کرۀ دبای(کره­ای که شعاع آن به اندازه طول دیای است) است، لذا لازم است که کرۀ مزبور شامل تعداد کافی از ذرات باردار باشدو  فقط وقتی معتبر است که ذرات در ابر بار به تعداد کافی وجود داشته باشند بنابراین، علاوه بر شرط کوچک بودن شعاع کرۀ دبای،رفتار جمعی ایجاب می­کند که تعداد ذرات در کرۀ دبای خیلی زیاد باشد. از طرفی دیگر، بسامد نوسان نوعی در یک پلاسما­ی کاملاً یونیده همان فرکانس پلاسمای الکترونی است، اگر شبه خنثایی پلاسما  توسط برخی نیروهای خارجی مختل شود، الکترون­ها که تحرک بیشتری نسبت به یون­های به مراتب سنگین­تر دارند، برای برگرداندن خنثائیت بار شتاب میگیرند آن­ها بنا بر لختی خود حول موضع تعادل به حرکت رفت و  برگشتی  پرداخته ودر نتیجه حول یون­هائی با جرم بیشتر به سرعت به نوسان­ در می­آیند. ­برخی پلاسما­ها مانند یونسفر  زمین کاملاً یونیده نیستند، دراینها تعداد قابل توجهی ذرات خنثی داریم و اگر ذرات باردار برخورد­هایی با ذرات خنثی داشته باشند، الکترون­ها وادار به اخذ  تعادل  با ذرات خنثی خواهند شد  و محیط مذکور دیگر نمی تواند به صورت پلاسما رفتار کند بلکه به صورت خنثی در خواهد آمد. برای اینکه الکترون­ها از برخورد با ذرات خنثی بی­تأثیرباقی بمانند ، می باید زمان متوسط  بین دو برخورد الکترون ـ ذره خنثی، بزرگتر از عکس بسامدپلاسمایی باشد،این سومین معیار برای یک محیط یونیزه با رفتاری همانند یک پلاسما است[2].

1-3  رهیافت­های نظری

دینامیک یک پلاسما را برهمکنشحامل­های بار با میدان­هایمغناطیسی والکتریکی رقم می زند. اگر همه میدان­ها منشأخارجی داشتند،  فیزیک آن نسبتأ ساده می­شد. اما چون ذرات به هر سو درحرکتند، لذا امکان دارد که به صورت بار فضایی موضعی تمرکز یابند و بنابراین میدان­های الکتریکی را به وجود می­آورند. افزون بر این، حرکت آنها همچنین می­تواند جریان­های الکتریکی و از آنجا میدان­های مغناطیسی نیز به وجود آورد. این میدان­های داخلی و آثار پس گردی[2] آنها  بر روی حرکت ذرات پلاسما، فیزیک پلاسما را مشکل می سازد. به طور کلی دینامیک ذرات یک پلاسما را می توان با حلمعادله حرکت برای هر یک از بارها به صورت انفرادی توصیف کرد. چون میدان­های الکتریکی و مغناطیسی که در هر معادله  ظاهر می شوند شامل میدان های داخلی حاصل، توسط  هر ذره متحرک نیز است،  لذا  همه  معادلات با همدیگر جفت می­شوند و باید به طور  همزمان حل شوند. چنین حل کاملی نه تنها خیلی مشکل است بلکه استفاده عملی نیز ندارد،زیرا که ما علاقمند دانستن کمیت­های میانگین  نظیر چگالی و دما هستیم و نه سرعت تک تک ذرات، بنابراین معمولاً  دست به تقریب­های مناسب برای مسئله مورد مطالعه می زنیم.

سه تقریب متفاوت که بسیار سودمندند در خارج  از این رده قرار می گیرند.  ساد ه­ترین  رهیافت، عبارت از توصیف حرکت ذره است، در اینجا حرکت  ذره تحت تاثیر میدان­هایالکتریکی و مغناطیسی توصیف می­شود. دراینتقریباز رفتار جمعی یکپلاسما چشمپوشی می­شود ولی این تقریب دربررسی پلاسمایی  با چگالی بسیار پایین، پلاسمای حلقه جریان سودمنداست.رهیافت مغناطو هیدرودینامیک، قرینه مقابل آن است که در آن از همه جنبه­های ذره تنها چشم پوشی می­شود و پلاسما به عنوان یک سیال رسانا  با متغیر­های  ماکروسکپی  مانند چگالی متوسط، سرعت و دما  تلقی می شود.  در این رهیافت، فرض  بر این است که پلاسما می­تواند  تعادل­های موضعی را حفظ کند و برای مطالعه پدیده­های موجی با بسامد پایین  در شاره ­هایی با رسا­­­­­­­­­­­­نا­یی  بالایی غوطه­ور درمیدان مغناطیسی مناسب است.  چند سیالی نظیر  رهیافت مغناطو هیدرو دینامیکی است ولی در آن به گونه­های مختلف ذرات می­پردازد و  فرض می شود که هرکدام  از انواع  ذرات مانند  یک شارۀ جداگانه  رفتار می­کند. امتیاز این  رهیافت این است  که تفاوت­های  موجود در رفتار شاره­ای سبک ورفتار یون­ها می­توانند در نظر گرفتهشوند که این نیز می تواند ما را به میدان­های جدایی بار و انتشار موج بسامدبالا رهنمون سازد. نظریه جنبشی پیشرفته­ترین  نظریه پلاسما است. این نظریه  یک رهیافت آماری است.که بجای حل معادله نظریه حرکتبرای هر تک ذره، به بسط تابع توزیع برای سیستم ذرات در فضای فازمی پردازد. در ایننظریه بسته به نوعساده سازی­ها، ما را به  انواع مختلفی از برداشت­ها درمورد پلاسما  رهنمون می­سازد[2].

1-4 تابش پلاسمائي

فرایند گسیل امواج الکترومغناطیسی از ماده تابش نام دارد. این گسیل می­تواند در همۀ
طول موج­های طیف الکترومغناطیسی رخ دهد. با توجه  به  اینکه در پلاسما  مجموعه ای از ذرات
باردار واتم های خنثی وجود دارد، مجموعه ای از فرایندهای تابش الکترومغناطیسی  در این
محیط اتفاق می افتد، که از آن جمله می توان  به تابش ترمزی[3]، تابش چرنکوف[4] وتابش سیکلوترونی[5] اشاره کرد. بررسی این تابش ها  به ما کمک می­کند  که پارامترهای پلاسمایی را اندازه بگیریم. در تابش ترمزی، الکترون می­تواند انرژی خود را از دست  بدهد و در جریان این فرایند یک یا چند فوتون پدید آید. اشعه چرنکوف تشعشعی است  که بر اثر حرکت یک ذرۀ  باردار در مادۀ دی­الکتریک  که با سرعت فاز بیش از سرعت فاز نوردر آن ماده دی­الکتریک حرکت می­کند، تابشمی شود و نهایتأ تابش سیکلوترونی  به تابشی که از الکترون های غیر نسبیتی در میدان مغناطیسی ایجاد می­گردد، گفته می­شود.­در محیط پلاسما علاوه بر مکانیسم­های کلاسیک فوق  برای تابش امواج الکترومغناطیسی، فرایند­های دیگری نیز وجود دارند که مرتبط با رفتار غیر خطی این محیط است. با توجه به اینکه طیف زیادی از امواج در پلاسما وجود دارند برهم نهی این مدها می­تواند بذری برای گسیل امواج الکترومغناطیسی باشد که در بخش­های بعد به تفصیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

1-5 انواع تشعشعات خورشید

 شرارۀ خورشیدی از انفجار بزرگ در اتمسفر خورشید بوجود می‌آید و باعث آزاد شدن انرژی در حدود 1025 ژول می‌شود (که در حدود یک ششم انرژی خروجی از سطح خورشید در هر دقیقه است). اینپدیده در سایر ستارگان هم دیده می‌شود، که به آن‌ها شرارۀ ستاره‌ای نیز گفته می‌شود. شرارۀ خورشیدی کلیۀ لایه‌های سطح خورشید شاملشیدسپهر، تاج خورشیدیوفام‌سپهر را مورد تأثیر قرار می‌دهد و باعث گرم شدن پلاسماتا چندین میلیون درجه کلوین می‌شود، همچنین باعث سرعت یافتن الکترونهاوپروتونهاویونهای سنگین تا نزدیکی سرعت نور می‌شود. شراره‌ها خود را از آزادسازی انرژی مغناطیسی ذخیره شده در تاج خورشیدی تغذیه می­کنند. شرارۀ خورشیدی برای اولین بار در روی خورشید توسطریچارد کریستوفر کارینگتون[1]وریچارد هدسون[2]در سال ۱۸۵۹ مشاهده گردید. فرکانس‌های امواج  بوجود آمده ناشی از این  از شراره‌ها مختلف است. از ۱ روز، زمانیکه خورشید در حالت فعال قرار دارد تا ۱ بار در هفته، زمانی که سطح خورشید آرام است تغییر می‌کند[5]. انفجارهای رادیویی را بر مبنای ویژگی، محدوده فرکانسی و مدت زمانی که این تشعشعات دارند به صورت جدول زیر طبقه بندی می­کنند.

Richard  Christopher Carrington

Richard  Hedson 2

[1]Plasma

[2]Aftera roundofFields

[3]Bremsstrahlung radiation

[4]Cherenkov radiation

[5]Cyclotron radiation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122