پايان نامه بررسي ‌رابطة فضاي‌ مجازي ‌ و عامگرايي‌ کاربران‌ اينترنت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ‌رابطة فضاي‌ مجازي ‌ و عامگرايي‌ کاربران‌ اينترنت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 182 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ‌رابطة فضاي‌ مجازي ‌ و عامگرايي‌ کاربران‌ اينترنت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 چکیده
3 فصل یکم: کلیات پژوهش
3 1.1ـ مقدمه
4 1.2ـ طرح مسئله
5 1.3ـ موضوع پژوهش
6 1.4ـ ضرورت و اهمیت پژوهش
7 1.5ـ اهداف پژوهش
8 1.6ـ پرسش‌های پژوهش
8 1.7ـ تعریف مفاهیم اولیه
10 1.8ـ فرضیه‌های تحقیق

12 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
12 مقدمه
13 2.1ـ فضای مجازی
13 2.1.1ـ مجاز
13 2.1.2ـ واقعیت
17 2.1.3ـ واقعیت مجازی
17 2.1.4ـ مجاز واقعی
19 2.1.5ـ فضای مجازی
20 2.1.6ـ فضای مجازی و افسون‌زدگی
20 2.1.7ـ مکان، فضا و زمان
20 2.1.8ـ مکان و فضا
26 2.1.9ـ زمان و فضا
29 2.1.10ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
31 2.2ـ هویت
31 2.2.1ـ شخصیت
32 2.2.2ـ خود
33 2.2.3ـ دیدگاه تکامل‌گرایان نمادین
34 2.2.4ـ نظریة گفتمانی
38 2.2.5ـ نظریة هویت اجتماعی
40 2.2.6ـ نظریة دسته‌بندی خود
41 2.2.7ـ هویت، تفاوت و معنا
42 2.2.8ـ تحول تاریخی هویت
46 2.2.9ـ عناصر ساخت هویت
46 2.2.9.1ـ مکان و فضا
48 2.2.9.2ـ زمان
50 2.2.9.3ـ فرهنگ
51 2.2.10ـ بحران هویت
51 2.2.11ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
53 2.3ـ فضای مجازی و خاص‌گرایی و عام‌گرایی هویت
54 2.3.1ـ کی‌یرکگور و قدرت هم‌سطح‌سازی مطبوعات
64 2.3.2ـ مک‌لوهان و اثر هویتی رسانه
64 2.3.2.1ـ رسانه‌ها و غلبة حس بینایی
65 2.3.2.2ـ تأثیر شکل رسانه بر ادراک مخاطب
67 2.3.3ـ ریزوم و ساختار ریشه‌ای ـ درختی
74 2.3.4ـ مجازی‌سازی
75 2.3.4.1ـ ویژگی‌های مجازی‌سازی
79 2.3.5ـ انسان‌ جهش‌یافته و مهاجر سیار
82 2.3.6ـ عام‌گرایی ـ خاص‌گرایی/ جهانی شدن ـ جهانی‌سازی
83 2.3.6.1ـ جهانی شدن
85 2.3.7ـ نظریه‌های جهانی شدن
99 2.3.8ـ چیستیِ فرهنگ
99 2.3.9ـ عام‌گرایی و خاص‌گرایی فرهنگی
105 2.3.10ـ ویژگی‌های خاص‌گرایان و عام‌گرایان فرهنگی
105 2.3.10.1ـ انواع خاص‌گرایی
111 2.3.11ـ ستیز بر سر فرهنگ
113 2.3.12ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
119 2.4ـ مدلی برای تحلیل خاص‌گرایی و عام‌گرایی فرهنگی
119 2.4.1ـ مروری بر ادبیات تحقیق
122 2.4.2ـ مدلی برای سنجش میزان خاص‌گرایی و عام‌گرایی
124 2.4.2.1ـ ریخت‌شناسی مدل قیاسی
125 2.4.2.2ـ ریخت‌شناسی مدل استقرایی
127 2.4.2.3ـ ریخت‌شناسی مدل شبکه‌ای
134 فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
134 3.1ـ مقدمه
134 3.2ـ روش تحقیق
135 3.3. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
135 3.3.1ـ متغیرهای وابستة تحقیق
135 3.3.2ـ متغیرهای مستقل تحقیق
138 3.4ـ مقیاس‌سازی برای پرسشنامه
138 3.5ـ پرسشنامه
144 3.6ـ جامعة آماری
144 3.6.1ـ حجم نمونه

145 فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
145 مقدمه
145 4.1ـ تحلیل تک‌متغیره
145 4.1.1ـ ویژگی‌های جمعیتی
148 4.1.2ـ توصیف داده‌ها
151 4.1.3ـ عام‌گرایی و خاص‌گرایی پرسش‌شوندگان
156 4.2ـ تحلیل دو متغیره
157 4.2.1ـ سابقة حضور در فضای مجازی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی
158 4.2.2ـ میزان حضور در فضای مجازی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی
158 4.2.3ـ نوع حضور در فضای مجازی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی
159 4.2.4ـ میزان مشارکت در فضای مجازی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی
160 4.2.5ـ سطح تحصیلات و خاص‌گرایی و عام‌گرایی
161 4.2.6ـ جایگاه شغلی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی
162 4.3ـ تحلیل چندمتغیرة رگرسیونی

164 فصل پنجم: نتیجه‌گیری
164 مقدمه
164 5.1ـ نتایج پژوهش
164 5.1.1ـ نتایج کلی تحقیق
164 5.1.2ـ جزئیات نتایج تحقیق
172 5.2ـ محدودیت‌های تحقیق
173 5.3ـ پیشنهادهایی برای آینده

منابع

آیینه‌های جیبی آقای مک‌لوهان. ابراهیم رشید‌پور. انتشارات رادیو و تلویزیون ملی ایران. چاپ دوم: 1354

افسون‌زدگي جديد، هويت چهل‌تكه و تفكر سيار. داريوش شایگان. ترجمه فاطمه ولياني. نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ ششم، 1388 (اول 1380)

بررسی زندگی و اندیشة بزرگان جامعه‌شناسی. لوئیس کوزر. ترجمة محسن ثلاثی. انتشارات علمی. چاپ اول: 1382

تأثیر اینترنت بر هویت ملی. مجتبی عباسی قادری؛ مرتضی خلیلی کاشانی. پژوهشکدة مطالعات راهبردی. اول، 1389.

جهانی شدن و فرهنگ. جان تاملینسون. ترجمة محسن حکیمی. دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ اول: 1381

جهانی شدن؛ فرهنگ و هویت. احمد گل‌محمدی. نشر نی. چاپ چهارم، 1389

دربارة اينترنت. هیوبرت ال. دریفوس.، ترجمة علی فارسي|نژاد. ويراست دوم، ساقي، اول، 1389

روش تحقیق در علوم اجتماعی. بافر ساروخانی. مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی. جلد 2. چاپ اول: 1378

عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ظهور جامعة شبکه‌ای (جلد 1). مانوئل کاستلز. ترجمة احمد علیقلیان و افشین خاکباز. ویراستار ارشد: علی پایا. طرح نو. چاپ اول: 1380

هویت اجتماعی و فضای سایبرنتیک (پایان‌نامة دکتری). بهزاد دوران. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. 1386

چکیده

 هدف: این پژوهش مدلی برای درک تأثیرات فضای شبکه‌ای بر عام‌گرایی مخاطبان و کاهش گرایش‌های خاص‌گرایانه در میان آنها پیشنهاد می‌کند تا زمینه‌ای برای مطالعات آینده‌نگرانه در مورد خاص‌گرایی و عام‌گرایی شهروندان فراهم آورد.

 روش/ رویکرد پژوهش: به این منظور، با مطالعه و بررسی آراء مارشال مک‌لوهان، سورن کی‌یرکگور، ژیل دولوز،  مانوئل کاستلز، هربرت دریفوس و سایر اندیشمندان حوزه‌های فلسفه، علوم اجتماعی و علوم ارتباطات، مدلی مفهومی بر اساس سه نوع ساختار تاریخی ذهن و توصیف ویژگی‌های هر یک و نقش فناوری‌های نوین شبکه‌ای در تغییر ماهوی ذهن انسان ارائه شده و بر آن مبنا پرسشنامه‌ای برای سنجش نگرش کارکنان سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران در مواجهة طولانی با اینترنت طراحی گردیده است.

 یافته‌ها: تحلیل آمارهای به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که میزان و شدت قرارگیری در معرض شبکة جهانی اطلاعات، بر رشد عام‌گرایی در مقابل خاص‌گرایی اثرگذار است، گرچه این اثرگذاری شدت قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.

 نتیجه‌گیری: عوامل متعددی بر عام‌گرایی و خاص‌گرایی افراد اثرگذارند و رشد فضای شبکه‌ای، یکی از مهم‌ترین آنهاست که علاوه بر آثاری که محتوای اطلاعاتی این شبکه‌ها دارند، بخشی از این اثر به ماهیت و ساختار بنیادینِ شبکه برمی‌گردد و پژواک نظریة معروف مک‌لوهان را که «رسانه، همان پیام است»، در مورد شبکه‌های اطلاعاتی جدید طنین‌ می‌افکند.

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی. عام‌گرایی. خاص‌گرایی. هویت. اینترنت. شبکه. مدرنیسم. پست‌مدرنیسم. ساختار ریشه‌ای ـ درختی. ساختار ریزومی. اطلاع‌رسانی.

 

فصل یکم: کلیات‌پژوهش

 مقدمه

اثر رسانه بر هویت، از موضوعات دامنه‌دار حوزة علوم ارتباطات است. این اثر از دو طریق بر مخاطب خود اعمال می‌شود: از طریق محتوا و از طریق شکل (فُرم). خنثی نبودن رسانه و تأثیر قالب رسانه بر هویت کاربران آن، یکی از دستاوردهای مهم مارشال مک‌لوهان است. به نظر مک‌لوهان مهم‌ترین اثر رسانه‌ها این است که بر عادات درک و تفکر ما اثر می‌گذارند و لذا، آثار پراهمیت رسانه‌ها، از شکل آنها ناشی می‌شود، نه از محتوای آنها (سورین و تانکارد به نقل از دوران 1388: 96).  زمانی که مک‌لوهان تخیل خلاق خود را به کار گرفته بود تا همپایی تحول رسانه‌ها را با تحول در عادات ذهنی مخاطبان آن نشان بدهد، هنوز رایانه و شبکة جهانی اطلاعات به وجود نیامده بودند و رادیو و تلویزیون در عرصة رسانه‌های الکترونی یکه‌تازی می‌کردند. از سوی دیگر، تحولات عمیق نظری در طرز فکر رایج انسان غربی و تحولات عظیم سیاسی از حدود دهة نود میلادی و پس از فروپاشی شوروی و نظام کمونیستی، تغییراتی پیچیده و بطیء را در نگاه مدرن به وجود آورد که از آن به پست‌مدرنیسم یاد می‌شود. تصادفی نیست که ویژگی‌های بنیادین پست‌مدرنیسم با ساختار شبکه‌ای رسانه‌ها و از جمله اینترنت در سازگاری کامل به سر می‌برد. از این رو، به نظر می‌رسد اینترنت یکی از حاملان نگاه پست‌مدرن به جهان باشد و بتواند کاربران خود را ــ آگاهانه یا ناآگاهانه ــ به طرز فکر و عادات ذهنی پست‌مدرن سوق بدهد. ویژگی‌هایی مثل بی‌مرکزی، افقی بودن ارزش‌ها و فقدان مبدأ و معاد، نگاه تفسیری به جهان، اعتقاد به بی‌کفایتی عقل در کشف حقیقت و توصیف یکپارچة واقعیت، پوچگرایی، لذت‌جویی بی‌پایان و…

این پژوهش مدعی بررسی همه‌جانبة موضوعی بدین پیچیدگی نیست، بلکه در حد وسع خود می‌کوشد اثر حضور زیاد و طولانی‌مدت در فضای مجازی را بر عام‌گرایی و خاص‌گرایی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران با توجه به ویژگی‌های ذهن پست‌مدرن (که در بالا برخی مصادیق آن ذکر شد) بسنجد. عام‌گرایی و خاص‌گرایی که بعدتر تعریف آن از نظر گذرانده خواهد شد، از موضوعاتی است که به شکلی برجسته در جریان درگرفتن بحث جهانی شدن در نوشته‌های جامعه‌شناسان مطرح شده است. گرچه مباحث زیادی در خصوص «خاص‌گرایی اخلاقی»[1] و «عام‌گرایی اخلاقی»[2] از دهه هفتاد به این سو در میان فیلسوفان اخلاق درگرفته و به شاخه‌های دیگر دانش نیز نفوذ کرده است، اما این موضوع در مرکز توجه پایان‌نامه حاضر قرار ندارد، گرچه در بررسیِ پیش‌ِ رو، جنبه‌های اخلاقی عام‌گرایی و خاص‌گرایی در نظر گرفته شده است. از آنجا که این پژوهش بین‌رشته‌ای است و ترکیبی از آموزه‌های جامعه‌شناسی و علوم ارتباطات را در خود جای داده است و نتایج آن را باید در حوزه فلسفه ذهن بسط داد، مباحث مربوط به فلسفه اخلاق در آن فرو گذاشته شده است.

در تعریف برخی از جامعه‌شناسان، عام‌گرایی به جریان مورد حمایت سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد که می‌کوشد فرهنگ‌های مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگ‌ها را در دل یک فرهنگ مصرفی و لذتجو و بی‌تعصب حل کند تا راه برای گسترش بازار سرمایه‌داری باز شود و خطراتی که از سوی فرهنگ و مذاهب، سرمایه‌های آنها را به خطر می‌اندازد خنثی شود. خاص‌گرایی نیز اشاره به فرهنگ‌هایی دارد که خطر را دریافته‌اند و می‌کوشند با پناه بردن و صیانت (حتی در حد افراط) از ارزش‌های ملی و مذهبی و بومی، خود را از هجوم این فرهنگ عام‌گرا حفظ کنند.

در پژوهش حاضر ضمن بررسی منابع نظری موجود در این خصوص (که فهرستی از آنها در پایان تحقیق آمده است) مدلی برای سنجش میزان خاص‌گرایی و عام‌گرایی افراد بر اساس تعاریف مفهومی مندرج در فصل سوم ارائه شده و بر اساس شاخص‌هایی که در بخش پایانی فصل دوم برای عام‌گرایی و خاص‌گرایی ارائه گردیده است، تعدادی گویه پیشنهاد شده و در قالب پرسشنامه در اختیار حدود 200 نفر از کارکنان سازمان اسناد و کتابخانة ملی قرار گرفته است.

1.2. طرح مسئله

جهانی شدن[3] را چه فرایندی[4] طبیعی بدانیم و چه طرحی[5] مشخص با یک مرکز فرماندهی متمرکز که توسط سران پیدا و پنهان سرمایه‌داری جهانی دنبال می‌شود، در این دو موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند:

در جهانی شدن گرایشی به عام‌ شدن برخی ارزش‌ها (عام‌گرایی)[6] دیده می‌شود. یعنی با توزیع جهانی کالاها و نظام‌های اجتماعیِ همشکل و همگون، همة افراد و جوامعی که درون فضای جهانی شدن قرار می‌گیرند، کم و بیش به پندارها و رفتارهای مشابه متمایل می‌شوند.

فرایند یا طرح جهانی شدن برای نفوذ به فضای جهانی، ضرورتاً از فضای ارتباطی استفاده می‌کند. بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که حضور بیشتر در فضای ارتباطی، بر عام‌گرایی کاربران بیشتر تأثیر بگذارد. این فضای ارتباطی ترکیبی است از امکانات متنوعی که فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در اختیار ما می‌گذارند؛ اعم از وسایل ارتباطی محدود مثل تلفن‌های ثابت و سیار، وسایل ارتباط جمعی مثل مطبوعات، رادیو و تلویزیون (به‌ویژه تلویزیون ماهواره‌ای)، و وسایل ارتباطی چندرسانه‌ای که با ادغام تقریباً تمامی امکانات ارتباطی در فضای شبکة جهانی (اینترنت) متبلور شده است.

به رغم گسترش روزافزون پدیده‌های جهانی و حضور بیشتر افراد در فضاهای ارتباطی، مجموعه‌ای از رویدادهای سیاسی و اجتماعی در چنددهة اخیر، به‌ویژه پس از فروپاشی نظام کمونیستی، جهان را دستخوش حوادث و بحران‌هایی کرده است که علی‌رغم پیش‌بینی‌ها گسترش خاص‌گرایی[7] به جای عام‌گرایی را نشان می‌دهد. در تبیین چرایی این پدیده نظریه‌های مختلفی ابراز شده است که زمینه‌های ایجاد و گسترش فرهنگ مقاومت در برابر جریان عام‌گرای جهانی شدن را توصیف می‌کنند. با وجود این، هنوز به‌روشنی نمی‌توان گفت که آیا شکل‌گیری مقاومت‌های فرهنگی[8] که از آن به خاص‌گرایی فرهنگی یاد می‌شود، امری پایدار است یا نشان از آخرین تلاش‌های این فرهنگ‌ها برای حیات در دنیایی جهانی‌شده دارد و در درازمدت، پیش‌بینی‌های نظری اندیشمندان بزرگ غربی از قرن هجدهم تا کنون به واقعیت خواهد پیوست.

افزایش انفجاری کاربران اینترنت در ایران و جهان (برای نمونه در سال 2000 تعداد کاربران ایرانی اینترنت 25 هزار نفر بود که در سال 2005 به 4 میلیون و 800 هزار نفر رسید)، از سویی دسترسی شهروندان را به همه نوع اطلاعی امکان‌پذیر می‌سازد و ارتباطات آدم‌ها و فرهنگ‌های گوناگون را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر اثراتی خواسته یا ناخواسته بر سازوکارهای ذهنی و طرز فکر کاربران و در نتیجه بر هویت اجتماعی آنها می‌گذارد. سنجش و تبیین این آثار پیدا و پنهان چه برای دانشمندان رشته‌های گوناگون علوم انسانی و چه برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است. بیم آن می‌رود که عدم درک تغییراتی که در لایه‌های زیرین ذهن و شخصیت افراد صورت می‌گیرد، برنامه‌ریزی‌ها و آینده‌نگری‌های مدیران جامعه را با اختلال مواجه کند و آثاری جدی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برجای بگذارد.

1.3. موضوع پژوهش

اینترنت به عنوان کامل‌ترین جلوة فضای مجازی، همة پدیده‌های رقومی‌شدة[9] جهانی را در مقابل همة کسانی که به این شبکه در هر نقطه از جهان منصلند قرار می‌دهد. تبدیل شدن فرد به یکی از گره‌های این شبکة جهانی از دو سو بر هویت او اثر می‌گذارد: یکی از طرف محتوا[10]ی پیام‌هایی است که در این فضا جریان دارند و دیگری از طرف فُرم[11] یا پس‌زمینة[12] فناورانه‌ای است که به قول مک‌لوهان[13] امتداد حواس ماست و حامل پیامی است که ذهن ما را اغلب ناخودآگاه تحت تأثیر قرار می‌دهد و در تغییر عادات ذهنی و در نتیجه طرز فکر ما اثر می‌گذارد. شدت اثر محتوای رسانه به حجم و چگونگی ارائة آن بستگی دارد. خاص‌گرایان هم در ترویج ارزش‌های خود از همین ابزار استفاده می‌کنند و از این رو سنجش میزان اثر عام‌گرایی و خاص‌گرایی اینترنت بر اساس محتوای ارائه‌شده در آن دشوار است. اما پس‌زمینة فناورانة اینترنت، می‌تواند مستقل از پیام‌های جاری در آن مورد ارزیابی قرار گیرد و اثر هویتی آن سنجیده شود. موضوع این پژوهش یافتن سنجه‌ای مناسب برای تعیین عام‌گرایی و خاص‌گرایی کاربران اینترنت است با تلاش برای تبیین پس‌زمینة فناورانه‌ای که مستقل از محتوای اینترنت بر عام‌گرایی و خاص‌گرایی هویت کاربران آن اثر می‌گذارد.

توجه به اثر شکلی رسانه بر ذهن، در پیشینة ورود فناوری‌های غربی به کشور ما هم قابل ردگیری است؛ روحانیون بزرگ از صد سال گذشته به این سو که اولین پدیده‌های فناورانة غربی وارد ایران شدند با این بینش که برساختة فناورانة ذهن غربی (و به زعم ایشان غیرمسلمان) فارغ از محتوای آن، بر سلامت نفس و خلق و خوی مؤمنان اثر می‌گذارد نسبت به ورود و استفادة از آنها واکنش نشان می‌دادند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پدیده‌های فناورانه ظرفی خنثی در نظر گرفته شدند که هر محتوایی به‌یکسان می‌تواند در آن جریان یابد و اثر پس‌زمینه‌ای آن ــ سهواً یا عمداً ــ به فراموشی سپرده شد. یکی از معدود کسانی که این اثر پس‌زمینه‌ای را با رجوع به آراء مک‌لوهان و آموزه‌های دینی مورد بررسی قرار داد، سیدمرتضی آوینی بود. او در کتاب آیینة جادو[14] ذات فناوری را حامل پیامی بنیادین از تمدن غربی می‌دانست که اگر به‌درستی درک نشود و به قول او «ذات آن تکنولوژی به تصرف درنیاید»، کاربرد آن می‌تواند به نتایجی وارونه منتهی شود.

شأن پژوهش آن نیست که مبانی جانبدارانه‌ای برای خود انتخاب کند، بنابراین در این پژوهش تلاش شده است توصیفی شِماتیک از اثرات پس‌زمینه‌ای فناوری شبکه‌ای بر عملکرد کلی ذهن صورت گیرد.

1.4. ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهش‌هایی بنیادین ازاین‌دست بین‌رشته‌ای‌اند و از این رو کمتر مورد اقبال دانشجویان و پژوهشگران قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، غفلت از این‌قبیل پژوهش‌ها ما را در درک تحولات نامحسوس اما اساسیِ هویتِ افراد و جامعه دچار مشکل می‌کند و این ناهمزبانی به اختلال در ارتباط و مدیریت جامعه در سطوح خرد و کلان می‌انجامد، کما اینکه این عدم تفاهم همین حالا هم بین بخش‌های عام‌گرا و خاص‌گرا و همین‌طور میان خاص‌گرایی‌های مختلف در جامعة ما دیده می‌شود و به‌تدریج بر شدت آن افزوده می‌گردد.

حضور و عدم حضور در فضای مجازی، گسست نسلی را ــ که از مشکلات تاریخی جوامع بوده ــ وارد مرحله‌ای جدید و بسیار پیچیده کرده است و بیم آن می‌رود که به گسست کامل نسلی منجر شود که یک سوی آن بیش از آنکه در دنیای واقعی زندگی کند خود را به فضای مجازی سپرده است و سوی دیگر آن به طور کامل با فضای مجازی بیگانه است.

اثر فضای مجازی بر هویت و تغییراتی که در نظام ارزشی فرد و جامعه می‌گذارد می‌تواند اخلاق و فرهنگ عمومی جامعه و سرنوشت معنوی و مادی تک‌تک افراد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. سرعت،  پیچیدگی و حجم تحولات به گونه‌ای است که اقدام به پژوهش‌های بین‌رشته‌ای و بنیادین را به موضوعی حیاتی تبدیل کرده است. تأخیر تاریخی جامعة ما و جوامعی مشابه ایران در درک تحولات معرفتی و سیاسی جهان غرب و به‌کارگیری شتابزده و التقاطی دستاوردهای تمدن غربی، آشفتگی‌ای بی‌پایان در ادارة این جوامع به وجود آورده است که غلبه بر این آشفتگی و به‌هم‌ریختگی جز با شناخت دقیق، بموقع و حتی آینده‌نگرانه، امکان‌پذیر به نظر نمی‌آید.. حال آنکه مروری بر پژوهش‌ها و منابع موجود، فقر و کمبود پژوهش در این حوزه را نشان می‌دهد. انجام پژوهش‌های سطحی و غیراصیل نیز دردی را دوا نمی‌کند و چه بسا مسیر انجام پژوهش‌های بعدی را هم ناهموار کند یا به بهره‌برداران از این پژوهش‌ها نشانی غلط بدهد و بر پیچیدگی و بغرنج شدن اوضاع بیفزاید.

مرور منابع محدودِ موضوعِ این پژوهش هم نشان می‌دهد که بخشی از ارزشمندترین این منابع را اندیشمندان ایرانی خارج از کشور تولید کرده‌اند، حال آنکه پژوهش در حوزة علوم انسانی از سرزمینی به سرزمین دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق می‌کند و به نظر، درست آن است که پژوهشگر حوزة علوم انسانی می‌باید در فضای انسان‌هایی که در مورد آنها به پژوهش می‌پردازد تنفس کند. همچنان‌که برای درک عمیق فرهنگ‌ها و معرفت‌های دیگر نیز حضور در زیست‌جهان آنها می‌تواند به فهم دقیق‌تر پژوهشگر کمک کند. به هر روی، هر تلاشی برای شناخت عمیق و چندجانبة تحولات موجود را باید قدر شناخت و در تنوع و گستردگی این پژوهش‌ها تأکید نمود.

1.5. اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش به دست آوردن سنجه‌ای برای ارزیابی میزان عام‌گرایی و خاص‌گرایی افراد است تا به وسیلة آن بتوان رابطه‌ای معنادار میان میزان و شدت حضور در فضای مجازی و میزان عام‌گرایی و خاص‌گرایی آنها تشخیص داد.

همچنین تلاش می‌شود با مرور نظریه‌ها و ترسیم مدل مناسب، به بینشی برای پیش‌بینی وضعیت آیندة کاربران فضای مجازی برسیم.

درک جایگاه فضای مجازی در میان سایر عواملی که بر خاص‌گرایی و عام‌گرایی فرهنگی افراد اثر می‌گذارند از اهداف فرعی این پژوهش است.

رابطة کیفیت حضور افراد در فضای مجازی (داشتن نقش فاعلانه یا انفعالی در اینترنت) و خاص‌گرا یا عام‌گرا بودن آنها نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد.

1.6. پرسش‌های پژوهش

6.1. آیا میان سابقة حضور افراد در فضای مجازی و شدت عام‌گرایی یا خاص‌گرایی آنها رابطة معناداری وجود دارد؟

6.2. آیا میان مدت زمان حضور روزانة افراد در فضای مجازی و شدت خاص‌گرایی یا عام‌گرایی آنها رابطة معنی‌داری وجود دارد؟

6.3. آیا میان کسانی که عام‌گرا یا خاص‌گرا هستند در نوع حضور در فضای مجازی تفاوت وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا عام‌گرایی یا خاص‌گرایی افراد بر نوع حضور آنها در فضای مجازی تأثیر آشکاری دارد؟

6.4. آیا کسانی که در فضای مجازی حضور فعال و مشارکت‌جویانه دارند نسبت به کسانی که حضور انفعالی و غیرفعال دارند از خاص‌گرایی یا عام‌گرایی متفاوتی برخوردارند؟

6.5. آیا میان سطح تحصیلات افرادی که در فضای مجازی حضور می‌یابند و خاص‌گرایی یا عام‌گرایی آنها رابطه‌ای وجود دارد؟

6.6. آیا میان جایگاه شغلی افرادی که در فضای مجازی حضور می‌یابند و خاص‌گرایی یا عام‌گرایی آنها رابطه‌ای وجود دارد؟

1.7. تعریف مفاهیم اولیه

فضای مجازی. در این پژوهش منظور از فضای مجازی، شبکة جهان‌گستر یا اینترنت است که همة پدیده‌های رقومی در آن حضور دارند. اما به طور کلی شامل فضای آف‌لاینِ رایانه‌ها و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای، شبکه‌های تلویزیونی و انواع تجربه‌های شبیه‌سازی به واسطة سامانه‌های رایانه‌ای است. از آنجا که در اینترنت، فرد و شبکه در ارتباط با هم قرار می‌گیرند و فضایی از جریان‌های دوسویه در آن وجود دارد، ترجیح داده‌ام فضای مجازی را مساوی با اینترنت بگیرم.

عام‌گرایی. عام‌گرایی از نظر این پژوهش دو جلوة متفاوت دارد: یک جلوة آن انفعالی است که با اصطلاح «هرهری‌مذهبی» شناخته می‌شود؛ یعنی نداشتن یک ایدئولوژی یا نظام ارزشی معین و باری به هر جهت زیستن، به طوری که مواجهه و کنار آمدن با انواع فرهنگ‌های مربوط یا نامربوط با فرهنگ سرزمینیِ فرد را آسان می‌کند. اما ــ همچنان‌که جلال آل احمد در غربزدگی توصیف کرده است ــ تنها معیار این‌قبیل افراد برای ارزش‌های زندگی رفع نیازها و رسیدن به هوس‌های زودگذر است. جلوة دیگر عام‌گرایی ناشی از نوعی بلوغ فرهنگی در تحمل آگاهانه و فاعلانة فرهنگ‌ها و نظام‌های ارزشی دیگر در جهان است که در این صورت، فرد عام‌گرا می‌تواند شامل بسیاری از افراد میانه‌رو و معتدلی باشد که در فرهنگ‌ها و نظام‌های ارزشی  مختلف زندگی می‌کنند. بجز اینها کسانی هم که سودای حقیقت در سر دارند و با نگاهی عرفانی یا عقلانی (به مفهوم منطقی محض) به جهان و انسان می‌نگرند در شمول این‌دسته از عام‌گرایان قرار می‌گیرند. فرض این پژوهش بر آن است که رسانه‌ها و فضای مجازی بر ساختار عمودی نظام ارزش‌های فرد اثر می‌گذارند و آن را به ساختاری افقی و تخت نزدیک می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد تداوم این وضعیت می‌تواند به تکثیر عام‌گرایانی از نوع اول بینجامد. کما اینکه فرهنگ عامی که سوار بر منافع سرمایه‌داری جهانی از طریق رسانه‌ها و فضاهای مجازی نفوذ می‌کند در انطباق با تحولات معرفتی غرب، بی‌مبدأ و معاد شده و عام‌گرایی انفعالی را ترویج می‌کند. به طوری که آمادگی برای پذیرش و همگونی با جریان‌های فرهنگی جهانی و به‌ویژه فرهنگ غربی و به طور اخص فرهنگ امریکایی شایع‌ترین جلوة عام‌گرایی فرهنگی به شمار می‌رود.

خاص‌گرایی. منظور از خاص‌گرایی در این پژوهش، تعصب نشان دادن و مراقبت جدی از یک نظام ارزشی خاص است؛ به‌ویژه در مقابل جریان عام‌گرایی که قصد استحالة فرهنگی ملت‌ها، فرهنگ‌ها و اقوام گوناگون و تبدیل آنها به مصرف‌کنندگان کالاهای گوناگون اقتصادی و فرهنگی را دارد و در نهایت از آنها انسان‌هایی هرهری‌مذهب می‌سازد. پرهیز از آلودگی با این جریان یکدست‌کننده، به صورت بنیادگرایی یا اصولگرایی مذهبی، ملی‌گرایی افراطی، نژادپرستی خشونت‌بار و… به‌ویژه در سی سال گذشته جلوه کرده است. در واقع این‌قبیل خاص‌گرایی‌ها محدود به کشورهای شرقی یا جهان سوم نمی‌شود؛ بنیادگرایی مذهبی پیش از آنکه به جریانی شایع در کشورهای دیگر تبدیل شود، از دل ایالات متحده سر بر آورد. صدها سال است آمیشی‌ها که گروهی از یهودیان متعصب را تشکیل می‌دهند، ورود هرگونه مظاهر تکنولوژیک تمدن غربی را به زندگی خود حرام کرده‌اند و در دل دنیای صنعتی و پر از رنگ و لعاب امریکا همچون مردم قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی زندگی می‌کنند. موعودگرایی در میان فرقه‌های مختلف مسیحیت بنیادگرا در امریکا قربانیان بسیاری بر جا گذاشته است که یک نمونة آن فرقة بنیادگرای دیوید کوروش در دهة هشتاد است که به قتل کلیة اعضای این فرقه انجامید. این واکنش‌های تند و افراطی در مقابل جریان یکدست‌کنندة سرمایه‌داری، حتی در میان فرق بودایی که بکی از سازگارترین و عام‌ترین مذاهب جهان در هماهنگی با جریان‌های جهانی به شمار می‌رود به واکنش‌های تند و افراطی انجامیده است. پیروان آئوم شینتوی ژاپن برای اینکه کفارة آلودگی انسان به گناه تجدد را بدهند با گاز شیمیایی به متروی ژاپن حمله کردند و مسافران را به قتل رساندند. امروزه انواع جریان‌های اصولگرا یا بنیادگرای اسلامی، مسیحی، یهودی و هندو، جنبش‌های ملی‌گرای امریکای لاتین و آسیا، جنبش‌های نژادپرستانه در اروپا و افریقا و… صحنة جهان را به کارزاری بزرگ تبدیل کرده‌اند که عملیات تروریستی، نبردهای قبیله‌ای و چریکی و تلاش برای حضور در نبردگاه رسانه‌ای بخشی از جلوه‌های آن است. مهم‌ترین ویژگی این جریان‌های خاص‌گرا که مواجهة آنها با جریان‌های یک‌دست‌کنندة جهانی به آنها وجهی افراطی بخشیده و آنها را وا داشته است که جنبه‌های تندروانة خود را نشان دهند افراط در تعصب و خودبرتربینی و مطلق‌انگاری است. پاک‌آیینی و پاک‌نژادی نیز در این مواجهة افراطی و متعصبانه جایگاه ویژه‌ای دارد. به هر روی در این پژوهش بر این جنبه از خاص‌گرایی تأکید خواهد شد. در نتیجه حتی ممکن است تعصب و افراط در برتری و مطلق‌انگاری ارزش‌های فرهنگی غرب نیز در محدودة خاص‌گرایی مورد سنجش قرار گیرد.

[1] moral particularism

[2] Moral generalism

[3]  globalization

[4] process

[5] project

[6]  generalism

[7]  particularism

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير کاربرد اينترنت بر آموخته هاي علمي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در شکل گيري هويت ايراني – اسلامي در دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر معاونان پرورشي
 • پايان نامه بررسي ميزان وعوامل بهره مندي کارکنان سازمان صنايع هوايي از بزرگراه هاي اطلاعاتي با تاكيد بر نقش اينترنت
 • پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122