پايان نامه برنامه ريزي استراتژيک پژوهش و فناوري در نظام آموزش عالي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه برنامه ريزي استراتژيک پژوهش و فناوري در نظام آموزش عالي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه برنامه ريزي استراتژيک پژوهش و فناوري در نظام آموزش عالي ايران  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 2
(2-1 بیان مساله 3
(3-1 اهمیت وضرورت پژوهش 4
(4-1 اهداف پژوهش 4
(1-4-1 هدف کلی 4
(2-4-1 اهداف اختصاصی 5
(5-1 سوالات پژوهش 5
(6-1 مبانی نظری تحقیق (برنامه¬ریزی استراتژیک) 5
(1-6-1 استراتژی 5
(2-6-1 برنامه ریزی 6
(3-6-1 فرایند برنامه ریزي 6
(4-6-1 مدت برنامه‌ریزی 7
(5-6-1 درک مفاهیم استراتژی 7
(6-6-1 برنامه ریزي استراتژیک 7
(7-6-1 فرایند برنامه ریزي استراتژیک 9
(8-6-1مراحل برنامه ریزي استراتژیک 10
(9-6-1تفاوت برنامه ریزي استراتژیک و برنامه ریزي عملیاتی 10
(10-6-1اجزاي برنامه ریزي استراتژیک 10
(1-10-6-1رسالت سازمان 10
(2-10-6-1 دورنمایاچشم انداز 11
(3-10-6-1 ارزش هاي محوري 12
(4-10-6-1 اهداف 12
(11-6-1ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک 13
(12-6-1 تفکر استراتژیک 14
(13-6-1مدیریت استراتژیک 15
(14-6-1موانع پیاده سازی استراتژی در سازمان¬ها 16
(15-6-1مکتب طراحی 17
(7-1 چهار چوب فصول آتی 19

فصل دوم: مروی بر پیشینه تحقیق
(1-2 مقدمه 21
(2-2 ظهور استراتژی در دانشگاه ها 21
(3-2 تاريخچة آموزش عالي، تحقيقات و فناوري در ايران 22
(4-2آموزش عالي وماهیت آن 23
(5-2 اهداف آموزش عالي 23
(6-2 مطالعات تطبیقی 24
2-6-1) پیشینه استراتژي در آموزش عالي 24
(2-6-2محیط در حال تغییر آموزش عالي 24
(3-6-2 مفهوم و نقش برنامه ريزي استراتژيك در آموزش عالی 25
(4-6-2برنامه ريزي استراتژيك پژوهشي در آموزش عالي 26
(7-2 مروری برپیشینه تحقیق 26
(8-2 بررسی دانش در برنامه چهارم و سندچشم انداز 28
(1-8-2 ماده 45 29
(2-8-2 ماده 57 29
(3-8-2 ماده43 30
(4-8-2 ماده46 30
(9-2 سياست هاي برنامه پنجم توسعه 31
(1-9-2 امور علمى و فناورى 31
(2-9-2نگاهي به برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها 31
(1-2-9-2 ماده19 31
(2-2-9-2ماده20 32
(3-2-9-2ماده24 32
(10-2وضعيت شاخص های تحقيقاتی كشور 32
(1-10-2 شاخص اعتبارات پژوهشی 32
(2-10-2 شاخص منابع انسانی 33
(3-10-2شاخص توليدات علمي 34
(4-10-2 نسبت توليد علمي به توليد ناخالص ملي 35
(5-10-2نسبت توليد علمي به بودجه تحقيق و توسعه 36
(11-2بررسي جايگاه فعلي و عملكرد حوزه پژوهش و فناوري در رتبه¬بندي دانشگاه¬ها 37
(12-2 عملكرد پژوهش در سطح كشور 38
(1-12-2 رده بندي دانشگاه¬هاي ايران درجهان توسط موسسه سايماگو درسال2010 38
(13-2 معيارهاي رتبه بندي جهان اسلام و اهميت پژوهش 40
(14-2 خلاصه نتایج مطالعات انجام شده 41
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه 43
3-2) روش انجام پژوهش 43
3-3) عوامل داخلي 44
3-4) عوامل خارجي 44
3-5 (فرايند طراحي و تدوين برنامه ي استراتژيك 45
3-6( مدل سازی استراتژی وتجزيه وتحلیل محیط 46
3-6-1)ماتريس ارزيابي عوامل خارجی 46
3-6-2)ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 46
3-6-3( ماتريس قوت ضعف فرصت تهديد 46
3-6-4( ماتريس داخلي و خارجي 48
3 -7( جامعه و نمونه آماری تحقیق 48
3-8) قلمرو پژوهش 48
3-8-1)قلمرو موضوعي 48
3-8-2 (قلمرو مكاني 48
3-8-3) قلمرو زماني 48
3-9( روش گرد آوری اطلاعات وداده ها 49
3-10) ابزار پژوهش 49
3-11( الگو و روش تجزیه و تحلیل داده ها 50
3-12) خلاصه فصل 50
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1) مقدمه 52
4-2) تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش 52
4-3)يافته هاي توصیفی 52
4-3-1)معرفی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه 52
4-3-11-) اهم فعالیت¬های حوزه پژوهش و فناوری 53
4-3-12-) اهم وظايف مدیریت امور پژوهش 53
4-3-13-) اهم وظايف مدیریت ارتباط با صنعت وکار آفرینی 54
4-3-14-) اهم وظايف مدیریت خدمات علمی وفناوری 54
4-3-2) عملکرد کمی جامعه تحت بررسی 55
4-4)يافته هاي پژوهش 59
4-4-1)بیانیه ارزش 60
4-4-2) بیانیه رسالت 61
4-4-3)بیانیه چشم انداز 62
4-4-4) ماتريس ارزيابي عوامل داخلیIFE 63
4-4-4-1) نحوه تهیه ماتريس ارزيابي عوامل داخلیIFE 64
4-4-5)ماتريس ارزيابي عوامل خارجي EFE 64
4-4-5-1) نحوه تهیه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 66
4-4-6)ماتریس مدل نه خانه ای مدل دیوید 68
4-5)راهبردها و اقدامات عملیاتی حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه 70
فصل پنجم: نتایج تحقیق
5-1) مقدمه 73
5-2) خلاصه تحقیق 73
5-3) نتایج ویافته های تحقیق 74
5-3-1) بیانیه ماموریت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه 74
5-3-2) بیانیه چشم انداز حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه 74
5-3-3) نقاط قوت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه 74
5-3-4) نقاط ضعف حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه 74
5-3-5) فرصت های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه 75
5-3-6) تهدید های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه 75
5-3-7) ارزش های محوری حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه 75
5-3-8) اهداف بلند مدت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه 76
5-3-9) استراتژی های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه 76
5-3-9-1) استراتژی های تهاجمی SO 76
5-3-9-2) استراتژی های رقابتی ST 76
5-3-9-3) استراتژی های محافظه کارانه WO 77
5-3-9-4) استراتژی های تدافعی WT 77
5-3-10) برنامه های عملیاتی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه 77
5-3-11) شاخص های کلیدی عملکرد حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه 78
5-4) محدودیت هاي پژوهش 79
5-5) بحث ونتیجه گیری 79
5-6) پیشنهادات برخاسته از پژوهش 79
5-7) پیشنهادات براي پژوهش های آتی 80
فهرست منابع و مآخذ
فهرست فارسی 82
فهرست انگلیسی 86
پیوست¬ها و محاسبات
پیوست 1 88
پیوست 2 90
پیوست 3 91
پیوست 4 92
محاسبات 93
چکیده انگلیسی 98

منابع فارسی

 1-آقازاده. هاشم، 1381، “طراحی و تبین مدل برنامه ریزی استراتژیک برای صنایع کوچک و مقایسه تطبیقی با صنایع بزرگ “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

2- ابن الرسول. سید اصغر، باقرزاده نیری. مهدی، 1386، ” طراحی و توسعه مدل مفهومی خانه استراتژی در موسسات آموزشی و پژوهشی”، مطالعه موردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

3- احمد نژاد. سجادی و همکاران، 1390، ” تدوین الگوی اجرایی استراتژی و طراحی نقشه اجرایی سازمان ورزشی شهرداری تهران”، فصلنامه پژوهش­های فیزیولوژی ومدیریت در ورزش شماره 8، زمستان 1390.

4- استیسی رالف. دی، 1381، مديريت استراتژيک و پویایی­های سازمانی، ترجمه محمد رضا شجاعی، تهران: دانشکده امور اقتصادی.

5- برایسون، جان ام، الستون، فارنوم کی. 2005. خلق و پیاده سازی برنامه ی استراتژیک. سید محمد اعرابی. مصطفی تقی زاده قمی. انتشارات مهکامه. تهران.

6- بیضایی نژاد. محمد، شرزه­یی. طیبه، قاسمی. فرشید، 1392، “برنامه­ریزی استراتژیک حوزه معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و نیروی­انسانی آموزش و پرورش استان فارس”، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین،  استان گلستان،  شهریور 1392.

7- باقری. مصباح الهدی، دل پسند. جواد، 1387،” طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه­های ماموریت محور”، مورد مطالعه: حوزه آموزش دانشگاه امام صادق(ع)، اندیشه مدیریت، سال دوم شماره اول تابستان 1387.

8- پیرس. جان. رابینسون. ریچارد. 1385. برنامه­ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه: سهراب خلیلی شورینی. انتشارات یادواره کتاب. تهران.

9- پیترسون، اریک.1390. تکانه­های استراتژیک در دنیای مدیریت. مهدی خادمی. چاپ اول. نشرمهر، تهران.

10- تاب. محمد، 1386،”مدل پیشنهادی برای تدوین استراتژی در مراکز آموزش­های ایران بخش دولتی”، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.

11- جنگی زهی. منصور، 1389،”تدوین برنامه­ریزی استراتژیک دانشگاه­ها براساس مدل هاروارد”، دانشگاه پیام نور چابهار.

12- جوادین. سیدرضا، محمد. تاب، 1389،” الگوی پیشنهادی تجزیه و تحلیل محیطیSWOT  مراکز آموزش عالی ایران در راستای برنامه­ریزی استراتژیک”، مطالعه موردی دانشگاه ایلام، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.

13- چندلر، آلفرد.1961. استراتژی وساختار. فصلی در تاریخ شرکت­های صنعتی امریکا.

14- حمیدی­زاده. محمدرضا،1382،”الگویی برای طراحی واجرای استراتژی­ها در مراکز دانشگاهی کشور”، مجموعه مقالات سومین سمینار ارتقای کیفی آموزش عالی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

15- خالقی، غلامحسین.1390. برنامه راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایران. جلد اول. انتشارات دانشگاه علم وصنعت. تهران.

16- خلیلی شورینی، س.1386. روش­های تحقیق در علوم انسانی دانشگاه علوم استراتژیک. چاپ پنجم. موسسه انتشارات یاد واره کتاب.

17- دسلر،گری.1390. مبانی مدیریت منابع انسانی. ترجمه: علی پارسائیان، محمد اعرابی. انتشارات: دفتر پژوهش­های فرهنگی. تهران.

18- دیوید، فرد آر. 1379. مديريت استراتژيک. ترجمه علی پارسائیان وسید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

19- رابیرسون.رابرت،1993،”سیستم­های مدیریت”، کارگاه آموزشی بین­اللملی سیستم­های مدیریت، مجموعه مقالات.

20- رابینز، استیفین. 1383. تئوری سازمان: ساختار، طراحی،  کاربرد­ها. سید مهدی الوانی، حسن دانایی فر. انتشارت صفار. تهران.

21- راولی،لورنس. 1373. مفاهیم برنامه­ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه محمد صاحبی. نشرکمرکز آموزش مدیریت دولتی.

22- رحمان سرشت. حمید، 1383،”مدیریت راهبردی استراتژیک در اندیشه نظریه پردازان”، دانشگاه علامه طباطبایی.

23- رضائیان ، علی. 1384. مبانی سازمان و مدیریت. چاپ پنجم. انتشارات سمت. تهران.

24- رضاوندی. علی، سهیلی. کیومرث، عالمی. سعید، 1390،”برنامه­ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی”، مورد مطالعه: دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه.

25- زری بافت. مهدی، علیزاده حسین حاجلو. توحید، 1388،”تدوین برنامه­ریزی استراتژیک صنعت شیلات ایران”، مطالعه موردی سازمان شیلات ایران.

26- سانیال، سی، بیکاس، 1377،”تحول در سیاستگزاری آموزش عالی”،ترجمه داود حاتمی، تهران: فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.

27- سپاسی. ساسان، 1390، ” برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با تاکید بر دانشکده فنی و مهندسی و  استراتژی­های صنعتی”، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

28- شجاعی. محمد رضا، 1389،”تدوین راهبرد برای شرکت تولید تجهیزات پزشکی”، فرایند مدیریت و توسعه شماره 75، بهار1390.

29- شکری. سعید، آردستی. محمدرضا، علوی. سید بابک، 1388،”شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی”، مطالعه موردی یک شرکت عرضه کننده نرم افزار در ایران.

30- شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1389،” سند نقشه جامع علمی کشور” .

31- صابری حقایق. رحمت علی، عباس­زاده. جمشید، حسن پور. معصومه، 1388،” تدوین برنامه­ریزی استراتژیک در موسسات آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی”، چهارمین کنفرانس بین اللملی مدیریت استراتژیک1388.

32- طبیبی، ج. ملکی، م. 1384. برنامه ریزی استراتژیک. چاپ دوم. انتشارات ترمه.

33-علی احمدی، علیرضا. فتح الله، مهدی. تاج­الدین، ایرج. 1382، نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک. چاپ پنجم.  انتشارات تولید دانش.

34- علی احمدی، علیرضا. ابراهیمی، مهدی. سلیمانی ملکان،حجت. 1383. برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات. چاپ دوم. انتشارات تولید دانش.

35- علي احمدي، علیرضا. 1386. نگرش جامع بر مديريت استراتژيک رویکردها ، پرادایم­ها، مکاتب،  فرایندها ، مدل­ها، تکنیک­ها و ابزارها. تهران تولید دانش.

36- غفاریان، وفا. 1389. استراتژی: نمایی 360 درجه، اصول برنامه­ریزی استراتژیک. چاپ دوم. انتشارات سازمان مدریت صنعتی.

37- فری من، دانیل. استونر،جیمز. 1389. مدیریت: سازماندهی، رهبری، کنترل. جلد دوم. ترجمه: علی پارسائیان، محمد اعرابی. انتشارات: دفتر پژوهش­های فرهنگی. تهران.

38- کاپلان. رابرت. دیوید پی. 1388. سازمان استراتژی محور. پرویز بختیاری. چاپ هشتم. انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. تهران.

39-کوئین، رابرت. 1999. کوته فکری مردمانی از نژاد سفید. ترجمه: انتشارات معتکف 1392. تهران.

40-کلارک، استیو. 1376. مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی. علی موفق، نشر بهروش. تهران.

41-مرجان کاظمی، محمد جوادی پور، 1390،” بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران گروه­های آموزش دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه 10″، فصل نامه رهبری و مدیریت آموزشی سال پنجم شماره چهار، 1390.

42- معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران. 1390.”سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق 1404.

43- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 1389.” قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران”. فصل دوم، علم و فناوری مواد 15 – 16 – 20.

44- مولینز، لاری.1380. مدیریت تعارض: ترجمه سید مهدی الوانی وحسن دانایی­فرد. انتشارات موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت. تهران.

45- نادری، عزت الله. سیف نراقی، مریم. 1391. روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. انتشارات فروزش. چاپ نهم. تهران.

46- ناظمی. شمس الدین، 1384،” مروری بر چشم انداز ، رسالت ، ارزش ها و اهداف کلان چند دانشگاه منتخب جهان”، معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد.

47- نجاتی زاده، عبدالعظیم. محبی، صالح. 1389. برنامه استراتژیک معاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. چاپ اول. انتشارات رسولی.

48- مینتیزبرگ. هنری، 1390، مجله­ی توسعه بازار(مصاحبه)، شماره18،اردیبهشت 1390.

49- هیوز، آون. 1389. مبانی مدیریت دولتی نوین. ترجمه سید مهدی الوانی وسهراب خلیلی شورینی. انتشارات مروارید تهران.

50-  وزارت علوم تحقیقات و فناوری. 1389.” بسته های اجرایی برنامه پنج ساله برنامه پنجم 1390-1394″. موضوع ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

منابع انگلیسی

 [1]- Breene Timothy R. S., Nunes, F., & Shill, Walter (2007).The Chief Strategy Officer. Harvard Business Review,84.

[2]- Brews, Peter & Purohit, Devararat (2007). Strategic Planning in Unstable Environments. Long Rang Planning,40(1),64

[3]- Meredith E. David, & Fred, R. David (2009). The Quantitative

Strategic Planning Matrix(QSPM) Applied To A Retail Computer

Store. The Coastal Business Journal,8(1),42-52.

[4]- Stephen A.stumpf&Tromas P.Muller,”Strategic.

Leadership: concepts,skills .stvle&Process”,The Journal of Management Development, (1991).

چکیده

دانشگاه­ها به عنوان سازمان­های غیرانتفاعی همچون سازمان­های انتفاعی، با محیطی پیچیده ومتلاطم روبرو هستند محیطی که منابع اثرات وانتظارات آن دائماً در حال تغییروتحول است. هدایت صحیح دانشگاه ازمیان این ناآرامی­ها جهت نیل به دورنمای خود نیازمند شناخت ودرک صحیح ازمحیط وتحولات­آن، ارزیابی واقع­گرایانه از قابلیت­ها و ضعف­های داخلی سازمان واتخاذ تصمیم­های راهبردی هوشمندانه می باشد. در این مطالعه ابتد ا به ضرورت و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک در اثربخشی سازمان­های امروزی پرداخته شده و سپس با بیان تعریف و ویژگی­های برنامه­ریزی استراتژیک، به فرهنگ سازی این موضوع در دانشگاه تاکید شده است. مقصود از انجام این پژوهش طراحی وتدوین برنامه استراتژیک حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه بوده واز نظر هدف، تحقيقی كاربردي و از نظرگردآوري و پردازش اطلاعات، استنباطی و توليد داده با استفاده از ابزارپرسشنامه و شناسایی نقاط قوت، ضعف وشناخت فرصت ها، تهدیدات و تجزیه وتحلیل آن در مدلSWOT  با روش خبرگان بوده ودر نهایت نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی468/2 و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی667/2  استخراج شد که نشان از جایگاه راهبردی درمنطقه WO  برای حوزه پژوهش وفناوری داشته و این موقعیت حکایت از اتخاذ استراتژی های حفظ ونگه داری وضع موجود در ماتریس نه خانه ای مدل دیوید را دارد. شناسايي عوامل موفقيت در برنامه ريزي استراتژيك در حوزه پژوهش وفناوری به میزان اثربخشي عوامل سازماني در اين فرايند بستگی دارد. همچنین استفاده از برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یک ضرورت دردانشگاه مطرح شده و به کمک این برنامه ریزی، مدیریت قادر می شود جهت گیری های خود را در آینده معین ساخته و دانشگاه  را در مقابل تغییرات وتحولات فردا مجهز سازد. در راستای حرکت سریع دانشگاه ارومیه به سوی چشم انداز آینده خود، مطالعه وبررسی اسناد بالادستی وسند چشم انداز در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های­کلی برنامه پنجم توسعه در زمینه پژوهش وفناوری، جهت­گیری­های وزارت علوم تحقیقات وفناوری دراین زمینه، مطالعه وبررسی وضعیت موجود و مشخص شدن موقعیت وجایگاه سازمان، 4 راهبرد ذیل برای حوزه پژوهش وفناوری پیشنهاد گردید:

هدايت منابع، امكانات­ و­ فعالیت­های پژوهشی به سمت تحقیقات کاربردی و رفع نیازهای استان و منطقه.

توسعه فعالیت­های فناورانه و حمایت ازکار آفرینی.

حمايت از تحقيقات بنيادي به منظورارتقاي سهم و جايگاه دانشگاه در توليد و مرجعيت علمي در كشور.

ارتقاي وجهه و رتبه ملي دانشگاه.

واژگان کلیدی : برنامه ریزی استراتژیک، حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه، مدلSWOT.

  فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

اساساً انسان موجودی برنامه­دار است. او خودآگاه یا ناخودآگاه برای فعالیت­ها و تعاملات فردی و اجتماعی خود پیش­نگری می­کند. شاید به­توان گفت قسمت قابل توجهی از این رفتارها به طور ناخودآگاه برنامه­ریزی می­شود. لکن وقتی­که درتعاملات و مناسبات با دیگران اعم از خانواده، مدرسه، سازمان، دانشگاه گام می­نهیم؛ برای برقراری یک ارتباط مؤثر به افکار و پیش نگری­های خود نظم و انسجام می­بخشیم، این ساده ترین و ابتدایی­ترین نمود برنامه­ریزی در زندگی است.

وقوع تغييرات مداوم و اغلب غير قابل پيش بيني در سازمان­ها، و محدوديت امكانات و منابع، امكان اقدام و فعاليت در عرصه­هاي مختلف زندگي را بسيار مشكل نموده ونياز به برنامه­ريزي­هاي دقيق و كارشناسانه را تا سطح يك نياز حياتي بالا برده است. اين امر مستلزم شناخت وضعيت فعلي ، نگاهي جامع و در عين حال كاربردي از اهداف بلندمدت و كوتاه مدت است. به دليل ماهيت متغير و پويايی حركت هاي طبيعي و اجتماعي، بدون آشنائي به گذشته افراد، سازمان­ها، جوامع و ترسيم روند تغييرات را،غيرممكن­مي­نمايد. فرمايش گهربار امام علي)ع([1]، لزوم و اهميت شناخت مبداء حركت، در كنار وضعيت فعلي و مقصد نهائي به خوبي تبيين شده است، آنجا كه مي فرمايد: خدا رحمت كندآن كس را كه مي داند از كجاست، در كجاست و به کجا مي رود.

در قرآن مجيد[2] نيز تغيير وضعيت موجود و رهائي از نواقص، موانع و انواع تاريكي­ها، و ارتقاء انسان و ورود او به عوالم نوراني و در يك كلام، هدايت انسان، به­عنوان رسالت عظيم انبياء عظام، تحت برنامه­اي مدون و در قالب كتاب مطرح شده است: كتاب انزلنا­ه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور باذن ربهم الي صراط العزيز الحميد.

زمانی که با پدیده­ای به نام سازمان(دانشگاه) با رسالت و اهداف خاصی روبرو هستیم،برنامه­ریزی نمودی عینی­تر، با ارزش­تر و حساس­تر پیدا می کند، تحقق اهداف سازمانی مستلزم به کارگیری منابع لازم اعم از مادی،مالی، انسانی و اجتماعی است.انجام بهینه به کارگیری­این منابع و در نتیجه حصول اهداف سازمان در سایه برنامه ریزی امکان پذیر می­گردد. با گسترش و پیچیدگی سازمان­های بشری، برنامه­ریزی نیز به تدریج شکل های مختلفی به خود گرفت، به عبارت دیگردر توسعه مناسبات اجتماعی و بروز نیازهای متعدد بشر،سازمان­ها خود را در پیش بینی آینده اجتناب ناپذیر دیدند. لذا به تدریج شکلی از برنامه ریزی به نام برنامه ریزی استراتژیک یا جامع بوجود آمد. از دلائل روی آوردن به برنامه ریزی استراتژیک،تحولات ،دگرگونی­ها و تغییرات پرشتاب محیط سازمان­هاست  و در گذشته تغییرات و تحولات به گستردگی الان نبوده و مدیران می توانستند هدف­ها­ی آینده را بر اساس گذشته تنظیم نمایند. اما اکنون، تجربه گذشته لزوماً راه مطمئنی برای آینده نیست و مدیران باید با مدد گرفتن از برنامه­ریزی استراتژیک، استراتژی­های آینده سازمان را طوری طراحی کنند که متناسب با موقعیت و شرایط آینده باشد. توجه به این مهم به مدیران کمک می­کند تا در مقابل تغییرات و تحولات فردا مجهز باشند و تصویری روشن از سازمان و هدف­های آن داشته باشند و فعالیت­های سازمان را در لوای استراتژی واحدی هماهنگ نمایند.

بدون ترديد آينده متعلق به کسانی است که بر روی چالش­ها و مسائل جاری وآتی مجموعه سازمانی خود با همه توان، همت و تلاش خستگی‌ناپذير کار می‌کنند و کليه منابع و امکانات بالقوه و بالفعل را برای رويارويی با چالش­های جديد به خدمت می‌گيرند. اقدام برای تدوين برنامه‌ريزی راهبردی شرايطی را فراهم می‌سازد که سازمان می‌تواند در جهت افزايش اعتبار، امکان بقاء، رشد و بالندگی دراز‌مدت خود از يک سوء و کاهش مخاطرات و تهديدات محيطی از سوی ديگر، اهتمام ورزد.

در این راستا پژوهش پیش رو درصدد است با بهره­گیری از روش­ها و مدل­های علمی،  طراحی برنامه ­ریزی استراتژیک با استفاده از تحلیل نقاط قوت،  ضعف،  فرصت­ها و تهدیدات، حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه را با انتخاب استراتژی مناسب در جهت رشد و بالندگی در عرصه­های داخلی و بین المللی یاری نماید.

در این تحقیق، بطور ویژه اسناد بالا دستی(سند چشم­انداز، نقشه جامع علمی، سند تحول راهبردی علم وفناوری)، مطالعات تطبیقی و بهره­مندی ازنظرات نخبگان وخبرگان دانشگاه مد نظر قرار گرفته است. رسالت اصلي دانشگاه تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه، ترويج و ارتقاء دانش، گسترش تحقيق و فراهم نمودن زمينه مساعد براي توسعه كشور است. يكي ازعلل بسيار مهم رشد، تعالي­و پيشرفت جوامع بشري، فراگيري علوم كاربردي است. از اين رو حركت­هاي عملي در كشور ما بايد در جهت ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر خط­مشي مراكز آموزش عالي با نياز و تقاضای جامعه باشد.

امید است، این تحقیق بتواند توجه مدیران حوزه پژوهش و فناوری را به طور اخص و سایران مدیران آموزش عالی را به طور اعم به تشخیص صحیح، تصمیم درست و اقدام به جا در سایه تفکر و برنامه ریزی، جلب نماید.

-12 بیان مساله

بقا ودوام سازمان­ها وتوسعه آنها نیازمند درک به­هنگام فرصت­های محیطی تغییرات در بازار و برنامه ریزی استراتژیک وانتخاب استراتژی مناسب واثر بخش است(کوولی،[3]2000). استراتژی مدل یا برنامه­ای است که اهداف، سیاست­ها و اقدامات سازمان­ها را یکپارچه می سازد(دیوید فردآر، 1386).

بسیاری از صاحب نظرانی که معتقدند مدیریت با نگرش­های سنتی در جهان امروزی امکان پذیر نیست، نیز با تایید این دیدگاه تاکید دارند که افزایش رقابت ونیاز بیشتر به پاسخگویی بودن لازمه­اش،

تعریفی جدید از ساختار­های سازمانی سیستم­ها، فرهنگ­ها، نقش­ها و روابط است و نمی­توان با    شیوه­های قدیمی به فعالیت ادامه داد، بلکه باید به دنبال یافتن فرصت­هایی بود که مزیت رقابتی برای دانشگاه­ها ایجاد نماید (رابیرسون،[4] 1991).

یکی از راه­های رسیدن به این مزیت شناخت محیط است زیرا که عامل بقا موسسات آموزشی در محیط دائم و در حال تغییر امروزی برنامه ریزی جامع وواکنش به موقع می­باشد. همچنین موسساتی که برای آینده برنامه­ای ندارند مسلما ازدیگرانی که پیشاپیش با برنامه­ریزی خود را آماده نموده­اند عقب خواهند افتاد(گرمون،[5]2001).

با توجه به اینکه دانشگاه ارومیه فاقد هر گونه استراتژی یا برنا مه­ریزی استراتژیک برای توسعه خود می­باشد محقق با مطالعه این موضوع درصدد است با بررسی اسناد موجود این مسأله را در حوزه پژوهش وفناوری بررسی و راهبرد مناسبی با استفاده از تکنیک تحلیل SWOT ارایه دهد.

مدل SWOT معرف قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها وتهدیدات سازمان است. این روش امکان بررسی عوامل ومقایسه تنگناها، تهدیدها و جنبه های آسیب زننده به سازمان، فرصت ها، تقاضا ها و موقعیت بیرونی را با ضعف­ها و قوت­های سازمان به­وجود می آورد (حمیدی زاده، 1382).

-13 اهمیت و ضرورت پژوهش

برنامه­ ریزی استراتژیک برای سازمان­های خصوصی ودولتی امری ضروری محسوب می شود. توسعه  رقابت ودستیابی به اهداف برای دانشگاه­ها وموسسات آموزش عالی بدون برنامه­ریزی استراتژیک غیرممکن است. برنامه ریزی استراتژیک ابزار مهمی است که دانشگاه ارومیه می تواند با استفاده از آن  نیازهای ناشی از تغییرات سریع و پویایی محیط خارجی را برآورده ساخته  وعکس العمل  مناسب نشان داده و در راستای چشم انداز و ماموریت  حرکت کرده ونیل به اثر بخشی را ممکن سازد.

با توجه به استقلال  دانشگاه ها در چارچوب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، تدوین استراتژی مناسب در حوزه پژوهش وفناوری برای دانشگاه ارومیه بسیار مفید و راهگشا می­باشد. بنابر این انجام این پژوهش از جهات زیر حائز اهمیت است:

نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدید ها شناخته می­شود.

استراتژی مناسب روشن شده وافق اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مشخص خواهد گردید.

سیاستگذاران وبرنامه­ریزان توسعه استان به ظرفیت­ها وتوانمندی­های دانشگاه ارومیه و نقشی که باید در آینده برای توسعه  استان ایفا نماید پی خواهند برد.

ترسیم برنامه ها وتخصیص اعتبارات مورد نیاز برای توسعه دانشگاه ارومیه عملی خواهد شد.

ادبیات پژوهش های مرتبط با دانشگاه ارومیه غنی وافق هایی برای انجام پژوهش­های آتی در دانشگاه به­وجود خواهد آمد.

-14 اهداف پژوهش

 1-4-1)هدف کلی

هدف­کلی­از این پژوهش شناخت وضعیت فعلی پژوهش وفناوری در دانشگاه ونیز مطالعه و شناخت روندهای اجتماعی، فنی، آموزشی و پژوهشی تأثیرگذار بر فعالیت­های حوزه پژوهش وفناوری می­باشد تا براساس یافته های به دست آمده، برنامه استراتژیک را دنبال کند.

1-4-2) اهدف اختصاصی

الف- شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدید­ها در حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه.

شناسایی و تحلیل محیط داخلی وخارجی در حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه.

ج – ارائه استراتژي متناسب باشرایط حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه و بر اساس تقابل نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهديدهادر مدل SWOT.

-15 سوالات پژوهش

سوالات اصلی این پژوهش به شرح زیر قابل ذکر است:

نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، و تهديدهاكدام است؟

استراتژي مبتني بر فرصت ها و نقاط قوت (SO)كدام است؟

استراتژي مبتني بر فرصت ها و ضعف ها (WO)كدام است؟

استراتژي مبتني بر تهديدها ونقاط قوت( ST) كدام است؟

استراتژي مبتني بر تهديد ها و ضعف ها (WT) كدام است؟

استراتژی های حاصل از تحلیل مدل SWOTکدام است؟

-16 مبانی نظری تحقیق (برنامه ریزی استراتژیک)

 (1-6-1 استراتژي[6]

واژه‌ استراتژی‌ از کلمه‌ یونانی‌STRATEGO مرکب‌ ازSTRATOS  به‌ معنای‌ ارتش‌ وEGO  به‌­معنای‌ رهبر گرفته‌ شده‌ است. استراتژي طرح يا برنامه­اي است كه اهداف عمده و سياست­های سازمان و مراحل عمل آنها را در يك كل به هم پيوسته هماهنگ مي كند (کوئین،[7]1980 ).

اندروز[8] استراتژي را یك الگو می داند او معتقد است که استراتژي یك نوع یکپارچگی، انسجام و ثبات داخلی است که موقعیت شرکت را در محیط تعیین می کند، به آن هویت می دهد و شرکت را قادر می سازد از نقاط قوت خود استفاده کند و در امر بازار و محصول به موفقیت دست یابد) رحمان سرشت،(1389.

استراتژي­ها به­تدریج شکل می­گیرند، تغییر می­یابندودر طی زمان به طور نسبی تعدیل می­شوند و توسعه می­یابند و سپس گام به گام اجرا می­شوند)رضاییان،(1390 تدریجی­گرایی منطقی بدین معنی است که استراتژي ها به صورت تدریجی تکمیل می­شوند و نمی­توان تدوین استراتژي را به یك نقطه

زمانی معین نسبت داد. مينتز برگ براي استراتژي 5 تعريف را پيشنهاد مي کند وسپس پيوندها  وهمبستگی­های آنها را مورد بررسي قرار مي دهد(مینتزبرگ 1390)[9]. اين 5تعريف عبارتند از:

استراتژي به عنوان طرح و نقش[10]

استراتژي به عنوان صف آرايي[11]

استراتژي به عنوان الگو[12]

استراتژي به عنوان موضع[13]

استراتژي به عنوان ديدگاه[14]

از نظردسلر[15] استراتژي نوعي برنامه است که مقصود يا منظور اصلي سازمان را بر حسب خدمتي که به جامعه عرضه خواهد کرد بيان مي دارد.

   (2-6-1   برنامه ریزی

در متون مدیریتی گاهی دو واژه planning  و programming را به جای یکدیگر به کار می برند؛ در حالی که programming به نوعی برنامه­ریزی جزئی­تر دلالت دارد. برای برنامه­ریزی تعاریف متعددی ارائه شده است؛ به­طوری­که هر یک از نظریه پردازان سعی کرده­اند با توجه به زمینه تخصصی خود آن­را تعریف کنند. در ذیل چند مورد از این تعاریف ارائه شده است:

برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری در مورد این­که چه کارهایی باید انجام گیرد.

برنامه ریزی عبارت­ا­ست از تعیین هدف و یافتن یا پیش بینی کردن راه تحقق آن.

برنامه ریزی یعنی تصور و طراحی وضعیت مطلوب درآینده، یافتن وپیش بینی راه­هایی برای رسیدن به آن را فراهم کند.‌

سیریل هودسن[16] در تعریف نسبتاً جامعی می­گوید: برنامه ریزی یعنی ارائه طریق بر عملیات آینده که متضمن نتایج معین با هزینه مشخص و دوره زمانی معلوم است.

  (3-6-1فرایند برنامه ریزي

از زمانی که بشر به فرداي خود اندیشید، براي آینده هدف تعیین کرد و بدین ترتیب فرایند  برنامه­ریزي آغاز شد. برنامه­ریزي گذر از یک گام به گام بعدي نیست بلکه فرایندي خلاق است و   می­تواند پیش از تصمیم نهایی چندین مرتبه تغییر و بازبینی گردد. برنامه ریزي یعنی انتخاب اهداف درست و انتخاب مسیر، راه، وسیله و روش درست براي تامین هدف. به عبارتی در برنامه ریزي، اهداف واقدامات لازم براي مواجهه با تغییرات و عوامل نامطمئن پیش بینی می­شود .برنامه ریزي فرایندي است که همه تلاش­ها و فعالیت­ها را در راستاي هدف، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر، ترکیب وادغام می­کند. برنامه ریزي ترسیم شمایی از گذشته براي تصمیم­گیري در زمان حال براي انجام اقدامی در آینده می­باشد.

   (4-6-1   مدت برنامه‌ریزی

یکی از سوالات مهمی که در برنامه‌ریزی مطرح می‌شود این است که آیا برنامه باید کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت تنظیم شوند؟ چگونه می‌توان برنامه‌های کوتاه مدت را با برنامه‌های میان مدت و بلند مدت هماهنگ کرد؟ در بعضی موارد ممکن است برنامه‌ریزی ها هفتگی یا چندماهه و یا چند ساله باشند. این پرسش­ها افق­های چند گانه برنامه­ریزی را روشن می‌کنند.

1-6-5)  درک مفاهیم استراتژی

اگر مفاهیم به­درستی مورد شناسایی قرارنگرفته و به خوبی اعمال نگردد مدیران در تلاش­های خود در زمینه رهبری استراتژیک با دشواری مواجه می­شوند. این مفاهیم به مدیران کمک می کند تا به این پرسش­ها پاسخ گویند: چرا ماکاری راکه انجام می دهیم باید انجام دهیم؟ چه چیزهایی برای ما مهم است (به چه چیزهایی معتقدیم)؟ در آینده کجا می­خواهیم باشیم(چگونه می­خواهیم از موقعیت فعلی به مقصد مورد نظر برسیم؟ برتری­ها در چه چیزی است؟ (چه کارهایی لازم است که انجام دهیم)چه کارهایی راتا چه هنگام باید انجام دهیم. این مفاهیم به طور خلاصه عبارتند از:

رسالت[17](چرا)، ارزش­های محوری[18](چه چیزی)، چشم انداز[19](کجا)، استراتژی[20](چگونه)، برنامه­های استراتژیک[21] (چه کارهایی) و اهداف و مقاصد یا اهداف[22] (چه کار وچه وقت).

1-6-6)برنامه ریزي استراتژیک

همانند سایر مفاهیم مدیریت، تعاریف گوناگونی از برنامه­ریزی استراتژیک توسط صاحب نظران ارائه شده است که برای جلوگیری از اطاله کلام بـــه چند مورد مهم از آنها اشاره می شود. پس از جنگ جهانی دوم عدم اطمینان، عدم ثبات و محیط هاي متحول بیش از پیش خود را نشان داد و آن­چه به عنوان راه حل ارائه شد برنامه­ریزي استراتژیک بود. برنامه­ريزي استراتژيك تعيين كننده مقصود سازمان و هماهنگ كننده همة فعاليت­هاي سازمان در راستاي آن است (اعرابي،1384 ). برنامه­ریزي استراتژیک بستر و چارچوبی براي عملی کردن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات براي رسیدن به هدف و نتایج مشخص می­باشد. برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ در بخش‌ دولتی‌ تاریخی‌ طولانی‌ دارد. با وجود این، برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ اساساً در بخش‌ خصوصی‌ توسعه‌یافته‌ است هرچند که‌ رویکردهای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ در بخش‌ خصوصی‌ تدوین‌ شده‌اند ولی‌ می‌توانند به‌ سازماندهی‌ دولتی‌ و غیرانتفاعی‌ و همچنین‌ جوامع‌ و دیگر نهادها کمک‌ کنند(برایسون،[23] 2005).

برنامه­­ریزی استراتژیک اهداف، خطوط کلی و رسالت سازمان در بلند مدت را تعیین می­کند، جامعیت دارد، در سطح عالی سازمان می­باشد، از نظر زمانی بلند مدت است و چارچوبی براي       برنامه­ریزي تاکتیکی و عملیاتی است. برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ را می‌توان‌ تلاشی‌ منظم‌ و سازمان‌یافته‌ درجهت‌ اتخاذ تصمیم‌ و مبادرت‌ به‌ اقدامات‌ بنیادین‌ تعریف‌ کرد که‌ به‌ موجب‌ آنها، این­که‌ یک‌ سازمان‌ چیست، چه‌ می‌کند، و چه‌ اموری‌ را انجام‌ می‌دهد، مشخص‌ خواهد شد.

‌ در دنیای رقابتی امروز برنامه­ریزی استراتژیک برای هر سازمانی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار بوده، دارای ویژگی­های منحصر به فردی است و نیز مدل­های مختلفی از سوی نظریه­پردازان مختلف ارائه شده است که از آن جمله می توان به مدل­های برنامه­ریزی استراتژیک برمبنای نتیجه (هدف)، مدل همسویی، برنامه­ریزی سناریو، مدل برنامه ریزی ارگانیک (خود سازمانی)، مدل اصلی مکتب طراحی، مدل رابیسون و مدل استینر اشاره کرد (آقازاده، 1381).

‌در تعریف‌ دیگری‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ فرایندی‌ است‌ درجهت‌ تجهیز منابع‌ سازمان‌ و وحدت‌ بخشیدن‌ به‌ تلاش­های‌ آن‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ ورسالت‌ بلندمدت‌ باتوجه‌ به‌ امکانات‌ و محدودیت­های‌ درونی‌ و بیرونی. در تعریفی‌ دیگر برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ به‌ معنای‌ فرایند بررسی‌ موقعیت‌ فعلی‌ و مسیر آینده‌ سازمان‌ یا جامعه، تنظیم‌ اهداف، تدوین‌ یک‌ استراتژی‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ اهداف‌ و اندازه‌گیری‌ نتایج‌ است (هیوز[24]، 2005).

برنامه ریزی استراتژیک، ابـزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکت­های کوچک طراحی می­شود تا آنها به­صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش­بینی شده محیط تطبیق دهند. خصوصاً، فرایند برنامه ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه می کند شرایط فعلی شرکت را توضیح می دهد و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت آن را شناسایی می کند (فری واستونر[25]،1995).

برنامه ریزی استراتژیک نگاه به آینده دارد و تمرکز بر آینده پیش بینی شده به این مسئله توجه دارد که جهان بعد از 5 الی 10 سال چه تفاوت­هایی بااکنون خواهدداشت. درصددخلق آینده سازمان برمبنای آن چیزی است که احتمال می رود در آینده ایجاد شود؛ بر مبنای تجزیه و تحلیل روندها و سناریوهای پیش بینی شده برای گزینه­های ممکن درآینده است ونیز­برمبنای تجزیه وتحلیل داده­های داخلی و خارجی است؛ منعطف و متمایل به ایجاد تصویری بزرگ از آینده سازمان است.

برنامه­ریزی استراتژیک سازمان را با محیطش تطبیق می دهد، زمینه­ای برای دسترسی به اهداف ایجاد می­کند، چارچوب وجهتی برای سازمان فراهم می­کند تا به آینده دلخواه خود برسد؛ برنامه­ریزی استراتژیک، داده های نرم مانند: تجارب، نیات و ایده­های موجود در گفتگوهای روزانه سازمان را ترکیب می­کند ودرصدد ارائه یک بینش وهدف سازمانی روشن است؛ به سازمان اجازه تمرکز می­دهد، زیرا فرایندی پویا و مستمر از فعالیت­های خود تحلیلی است؛ فرایند یادگیری مستمر، در جریان و گفتگوی سازمانی است که به فراتر از دسترسی به یک­سری اهداف از پیش تعیین شده توسعه می­یابد.

برنامه ریزی استراتژیک درصدد است روشی که یک سازمان فکر و عمل می کند را تغییر داده یک سازمان یادگیرنده به وجود آورد؛ وقتی موفقیت آمیز باشد، تمام نواحی عملیاتی را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان قسمتی از فلسفه و فرهنگ سازمان در می­آید (الکساندرا[26]،2002).

بین برنامه ریزی بلندمدت که به صورت واکنشی است و برنامه­ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده اش می­کند، تفاوت قائل می شود. برنامه­ریزی استراتژیک فرایندی برای بازسازی و انتقال سازمانی است. به نظر وی در برنامه­ریزی بلندمدت اهداف و پیش­بینی­ها براساس فرض ثبات سازمانی است، درحالی که در برنامه ریزی استراتژیک، نقش سازمان در محیط آن بررسی می­شود. برنامه­ریزی استراتژیک باعث می شود تا سازمان فعالیت­ها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای درحال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه ها ارائه می کند بلکه چــارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه­ها، مدیریت و همکاری­ها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه­ها ارائه می­کند  (مک­کون[27]،2002).

برنامه ریزی راهبردی در بر دارنده تصمیم­گیری‌هایی است که راجع به اهداف راهبردی بلند مدت سازمان می باشند. دراین نوع از برنامه ریزی مقاصد (مأموریت­ها) و هدف‌های سازمان مشخص و اهداف بلند مدت به هدف­های کمی و کوتاه که آن را هدف­گذاری می‌نامند، تجزیه می گردد. همچنین سیاست­های کلی (تدوین و تنظیم خط­مشی­ها) و برنامه­های عملیاتی طرح‌ریزی می­گردد. برنامه­ریزی راهبردی، آینده را پیش‌گویی نمی‌کند ولی توان یاری یک مدیر در موارد ذیل را دارد:

فائق آمدن بر مسائل ناشی از مقتضیات آتی؛

ایجاد فرصت کافی برای تصحیح خطاهای اجتناب ناپذیر؛

اتخاذ تصمیم های صحیح در زمان مناسب؛

تمرکز بر انجام فعالیت های ضروری برای رسیدن به آینده مطلوب؛

1. نهج البلاغه خطبه154

2. سوره ابراهیم آیه 1

Coo&Lee

Roberson

Gurmon

Strategy

Quinn

Androse

Muntezberg

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه کاربرد تئوري بازي ها در برنامه ريزي استراتژيک شرکت ها، در شرايط فعلي اقتصاد ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122