پايان نامه برنامه ريزي تعمير و نگهداري واحد هاي توليدي مبتني بر پيشنهاد خريد به منظور حفظ کفايت سيستم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه برنامه ريزي تعمير و نگهداري واحد هاي توليدي مبتني بر پيشنهاد خريد به منظور حفظ کفايت سيستم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 80 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه برنامه ريزي تعمير و نگهداري واحد هاي توليدي مبتني بر پيشنهاد خريد به منظور حفظ کفايت سيستم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه     1
1-1- تعریف تعمیر و نگهداری     2
1-2- راهکارهای تعمیر و نگهداری     3
1-3- برنامه¬ریزی تعمیر و نگهداری در سیستم¬های قدرت     6
1-4- افق¬های زمانی برنامه¬ریزی تعمیر و نگهداری     7
1-4-1- زمان¬بندی تعمیر و نگهداری کوتاه¬مدت     7
1-4-2- زمان¬بندی تعمیر و نگهداری میان¬مدت     8
1-4-3- زمان¬بندی تعمیر و نگهداری بلندمدت     8
1-5- تجدید ساختار سیستم قدرت و ایجاد بازار برق     8
1-6- برنامه¬ریزی تعمیر و نگهداری در سیستم¬های قدرت تجدید ساختار شده     11
فصل دوم: مروری بر پژوهش¬های پیشین در زمینه¬ی تعمیر و نگهداری در شرایط بازار برق     14
2-1- مقدمه     15
2-2- برنامه¬ریزی تعمیر و نگهداری از دیدگاه واحدهای تولیدی     16
2-3- هماهنگ¬سازی برنامه¬ریزی تعمیر و نگهداری توسط بهره¬بردار مستقل سیستم     19
2-3-1- هماهنگ¬سازی برنامه¬ریزی تعمیر و نگهداری مبتنی بر تکرار     19
2-3-2- هماهنگ¬سازی برنامه¬ریزی تعمیر و نگهداری مبتنی بر بازار تعمیرات     23
2-4- هماهنگ¬سازی برنامه¬ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی و خطوط انتقال     25
فصل سوم: ساختار پیشنهادی برای برنامه¬ریزی تعمیر و نگهداری به منظور حفظ کفایت سیستم     26
3-1- مقدمه     27
3-2- ارزیابی سود واحدهای تولیدی     28
3-2-1- هزینه نوسازی انتظاری واحد تولیدی     28
3-2-2- ارزیابی بازه¬های خروج براساس سود مولدها     31
3-2-3- تعیین پیشنهاد خرید تعمیرات (MBC)     33
3-3- راهبرد هماهنگ¬سازی تعمیر و نگهداری     37
3-3-1- بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان     37
3-3-2- ارزیابی کفایت سیستم     39
3-3-3- روش حل مسئله¬ی هماهنگ¬سازی زمان¬بندی تعمیر و نگهداری     41
3-3-1-1- روش الگوریتم ژنتیک     41
3-3-3-2- فضای جستجو     42
3-4- تسویه¬ی هزینه¬ها     43
فصل چهارم: شبیه سازی و مطالعات عددی    45
4-1- مقدمه     46
4-2- سیستم 24 شینه IEEE-RTS     46
4-2-1- بررسی سود واحدهای تولیدی     47
4-2-2- هماهنگ سازی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی    50
4-2-3- تسویه ی هزینه ها      54
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات     56
5-1- نتیجه گیری     56
5-2- ارائه پیشنهادات     59
پیوست     61
مراجع     71

مراجع

[1] یوسفی، غ. و پدرام، م.، مبانی نظری برنامه ریزی زمانی تعمیر و نگهداشت واحد های نیروگاهی، گزارش شماره 1، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت، 1387.
Asgarpoor and et al., “The Present Status of Maintenance Strategies and the Impact of Maintenance on Reliability”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 16, No. 4, PP. 638-646, November. 2001. [2]
IEEE Guide for Maintenance, Operation, and safety of industrial and commercial power systems, IEEE Std 902-1998, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 1998. [3]
R. Billinton, R. N. Allan., Reliability Evaluation of Engineering Systems, Plenum Press, 1992. [4]
E. Lin and et al., “An Expert System for Generator Maintenance Scheduling Using Operation Index”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 7, No. 3, PP. 1141-1148, August. 1992. [5]
R. Mukerji, J. H. Parker., “Power Plant Maintenance Scheduling: Optimizing Economics and Reliability”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 6, No. 2, PP. 476-483, May. 1991. [6]
Chattopadhyay., “A Practical Maintenance Scheduling Program: Mathematical Model and Case Study”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 13, No. 4, PP. 1475-1480, November. 1998. [7]
Chattopadhyay, K. Bhattacharya, J. Parikh., “A Systems Approach to Least-Cost Maintenance Scheduling for an Interconnected Power Systems”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 10, No. 4, PP. 2002-2007, November. 1995. [8]
R. C. Leou., “A Flexible Unit Maintenance Scheduling Considering Uncertainties”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 16, No. 3, PP. 552-559, August. 2001. [9]
M. Shahidehpour and M. K. C. Marwali., Maintenance Scheduling in Restructured Power Systems, Norwell, MA: Kluwer, 2000. [10]
R. Billinton and R. Mo., “Composite System Maintenance Coordination in a Deregulated Environment”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 1, PP. 485-492, February. 2005. [11]
H. Barot and K. Bhattacharya., “Security Coordinated Maintenance Scheduling in Deregulation Based on Genco Contribution to Unserved Energy”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 23, No. 4, PP. 1871-1882, November. 2008. [12]
A. J. Conejo, R. G. Bertrand, M. D. Salazar., “Generation Maintenance Scheduling in Restructured Power Systems”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 2, PP. 984-992, May. 2005. [13]
G. Lu, C. Y. Chung, K. P. Wong, F. Wen., “Unit maintenance scheduling coordination mechanism in electricity market environment”, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 2, Iss. 5, PP. 646-654, September. 2008. [14]
C. Feng, X. Wang, F. Li., “Optimal maintenance scheduling of power producers considering unexpected unit failure”, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 3, Iss. 5, PP. 460-471, May. 2009. [15]
M. K. C. Marwali, M. Shahidehpour., “Long-term transmission and generation maintenance scheduling with network, fuel and emission constraints”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 14, No. 3, PP. 1160-1165, August. 1999. [16]
L. Wu, M. Shahidehpour, T. Li., “GENCO’s Risk-Based Maintenance Outage Scheduling”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 23, No. 1, PP. 127-136, February. 2008. [17]
J. H. Kim, J. B. Park, J. K. Park, and B. H. Kim., “A New Game-Theoretic Framework for Maintenance Strategy Analysis”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, No. 2, PP. 698-706, May. 2003. [18]
D. Jhang, W. Li, X. Xiong., “Bidding based generator maintenance scheduling with triple-objective optimization”, Electric Power Systems Research, Vol. 93, PP. 127-134, December. 2012. [19]
C. Feng and X. Wang., “A Competitive Mechanism of Unit Maintenance Scheduling in a Deregulated Environment”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 25, No. 1, PP. 351-359, February. 2010. [20]
L. Wu, M. Shahidehpour, Y. Fu., “Security-Constrained Generation and Transmission Outage Scheduling With Uncertainties”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 25, No. 3, PP. 1674-1685, August. 2010. [21]
Z. Shuangmei, G. Ju., “Study on Generation and Transmission Maintenance Scheduling Under Electricity Market”, Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, March. 2010. [22]
Y. Fu, M. Shahidehpour and Z. Li., “Security-Constrained Optimal Coordination of Generation and Transmission Maintenance Outage Scheduling”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 3, PP. 1302-1313, August. 2007. [23]
M. K. C. Marwali and M. Shahidehpour., “Short-Term Transmission Line Maintenance Scheduling in a Deregulated System”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 3, PP. 1117-1124, August. 2000. [24]
H. Pandzic, A. J. Conejo, I. Kuzle and E. Caro., “Yearly Maintenance Scheduling of Transmission Lines Within a Market Environment”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 27, No. 1, PP. 407-415, February. 2012. [25]
P. Wang, Y. Xiao, and Y. Ding., “Nodal Market Power Assessment in Electricity Markets”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 3, PP. 1373-1379, August. 2004. [26]
K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan., “A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II”, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol. 6, No. 2, PP. 182-197, April. 2002. [27]
M. Gen, R. Cheng., Genetic Algorithms and Engineering Design, Wiley, 1997 [28]
Reliability Test System Task Force, “The IEEE reliability test system- 1996,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 14, No. 3, PP. 1010–1020, August. 1999. [29]

چکیده

در این پایان نامه، روشی جدید برای برنامه ­ریزی نگهداری و تعمیر واحدهای تولیدی در محیط­های تجدید ساختار شده ارائه شده است. در محیط سنتی با ساختار عمودی، بهره­بردار سیستم برنامه­ی تعمیر و نگهداری را برای حفظ قابلیت اطمینان تعیین می کند و همچنین سعی بر کاهش هزینه ها دارد. اما چنین رویه­ای در یک محیط رقابتی قابل قبول نمی­باشد. در محیط تجدید ساختار شده، بهره­بردار همچنان متصدی حفظ قابلیت اطمینان در سطح مطلوب می­باشد. در حالیکه هدف هر تولیدکننده افزایش سود خودش می­باشد، که این ممکن است با هدف حفظ قابلیت اطمینان در تضاد باشد. در این پایان نامه، برای برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری، روشی چندمرحله­ای پیشنهاد شده است. در مرحله­ی اول، تولیدکنندگان با توجه به ارزیابی هزینه/فایده، پیشنهاد خرید تعمیر و نگهداری مربوط به واحد تولیدی مدنظرشان را تهیه و به بهره­بردار مستقل سیستم ارائه می­دهند. در مرحله­ی دوم، بهره­بردار مستقل سیستم با توجه به پیشنهادات ارسال­شده از سوی تولیدکنندگان و همچنین کفایت سیستم، زمان­بندی خروج واحدهای تولیدی را با هدف بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان و حفظ کفایت سیستم تعیین می­کند. در مرحله­ی سوم، با توجه به خصوصیت غیرانتفاعی بهره­بردار مستقل سیستم، یک راهکار بی­طرفانه برای تسویه­ی بازار پیشنهاد شده است.

واژه‌های کلیدی: برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری پیشنهادمحور، برنامه­ریزی سیستم­های قدرت، قابلیت اطمینان، تجدید ساختار.

فصل اول

مقدمه

1-1- تعریف تعمیر و نگهداری[1]

تعمیر و نگهداری عملیاتی است که در آن یک  وسیله، در بازه­ای معین، مورد ترمیم قرار می­گیرد. تعمیر و نگهداری برای جلوگیری، کاهش یا رفع زوال آن وسیله می­باشد.

هدف از تعمیر و نگهداری توسعه دادن طول عمر تجهیزات یا افزایش زمان متوسط تا خرابی بعدی می­باشد. گذشته از این، انتظار می­رود که سیاست­های موثر تعمیر و نگهداری بتواند فرکانس وقفه­ی[2] خدمات و بسیاری از نتایج نامطلوب آن وقفه­ها را کاهش دهد. تعمیر و نگهداری به صورت واضحی بر روی قابلیت اطمینان[3] اجزا و کل سیستم اثر می­گذارد. کم­ توجهی به تعمیر و نگهداری باعث تعداد زیادی خرابی پرهزینه و کارایی ضعیف سیستم می­شود و بنابراین قابلیت اطمینان تنزل پیدا می­کند. توجه بیش از حد به تعمیر و نگهداری گرچه قابلیت اطمینان را افزایش می­دهد، ولی هزینه­ی آن را نیز به شدت افزایش می­دهد. در یک برنامه­ریزی موثر تعمیر و نگهداری باید بین هزینه و قابلیت اطمینان تعادل برقرار کرد [2].

در استانداردهای موجود برای سیستم قدرت، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی این­چنین تعریف شده است:

“تعمیر و نگهداری، حفظ و نگهداری شرایط لازم برای بهره­برداری از تجهیزات الکتریکی در جهتی است که به کار گرفته شده است” [3].

بنابراین، تعمیر و نگهداری تضمین می­کند که سیستم در زمینه­ای که برای کار کردن در آن طراحی شده است، از نظر الکتریکی در شرایط امنی کار کند.

در حالت کلی، تعمیر و نگهداری به دو گروه اصلی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه[4] و تعمیر و نگهداری اصلاحی[5] تقسیم­بندی می­شود. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه به منظور حفظ صحت عملکرد سیستم و تامین قابلیت اطمینان مورد نیاز صورت می­گیرد. برای این منظور عملیات منظمی از قبیل بازرسی عملکرد سیستم، تمیزکاری، تنظیم، روغنکاری و نظایر آن اجرا می­شود و قطعاتی که در شروع مرحله­ی فرسایش می­باشند و یا به عنوان قطعه مازاد موازی از کار افتاده­اند، توسط قطعات نو و سالم جایگزین می­شوند. هدف از این عملیات، محافظت سیستم در اجتناب از وقوع از کار افتادن بیش از حدود مطلوب است. تعمیر و نگهداری اصلاحی در صورت وقوع هرگونه نقصان در عملکردهای سیستم انجام می­گیرد و هدف از اجرای آن بازگرداندن سریع سیستم به شرایط مطلوب برای عملکرد کامل است. این کار با تعویض، تعمیر و یا تنظیم قطعاتی که موجب توقف سیستم شده­اند، صورت می­گیرد [4].

1-2- راهکارهای تعمیر و نگهداری

شرکت­های برق به مسئله­ی تعمیر و نگهداری تکیه می­کنند تا تجهیزاتشان را تا جایی که امکان دارد در شرایط کاری خوبی حفظ نمایند. در گذشته، روال اصلی تعمیر و نگهداری بیشتر شامل فعالیت­های از پیش تعریف­شده بود که در بازه­های منظم انجام می­شدند (تعمیر و نگهداری زمان­بندی­شده[6]). ولی، چنین روش تعمیر و نگهداشتی ممکن است مقداری ناکارآمد باشد، زیرا ممکن است در بلند­مدت بسیار پرهزینه باشد و همچنین ممکن است نتواند طول عمر تجهیزات را به اندازه­ای که امکان پذیر می­باشد، افزایش دهد. بنابراین بسیاری از شرکت­ها، برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری با بازه­های ثابت را با برنامه­های انعطاف­پذیر مبتنی بر بررسی­های مورد نیاز و حق تقدم، یا مطالعه­ی اطلاعات بدست آمده از طریق پایش شرایط (تعمیر و نگهداری پیشگویانه[7])، عوض کرده­اند.

روش­های تعمیر و نگهداری پیشگویانه شامل یک گروه از برنامه­ها می­باشد که تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور[8] نامیده می­شوند. در یک راهکار تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور می­توان روش­های تعمیر و نگهداری جایگزین مختلفی را با هم مقایسه کرد و هر کدام که برای حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات به صرفه­تر می­باشند را انتخاب کرد. برنامه­های تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان محور توسط برخی از شرکت­های برق به عنوان یک ابزار مفید به کار گرفته شده­اند.

بسیاری از نوشته­ها تنها مربوط به جایگزینی[9] در حالت­های پس از خطا و هنگام تعمیرات می­باشند و احتمال انواع دیگر تعمیر و نگهداری را که منجر به بهبود کمتری با هزینه ی کمتری می­شوند را نادیده می­گیرند. قدیمی­ترین روش­های جایگزینی، روش­های جایگزینی براساس عمر تجهیز[10] و جایگزینی انبوه [11] می­باشند. در جایگزینی براساس سن، یک تجهیز در یک سن معین و یا زمانی که دچار خرابی می­شود، جایگزین می­شود. در جایگزینی فله­ای، تمام تجهیزاتی که در یک کلاس می­باشند، در یک بازه­ی از پیش تعیین­شده، یا زمانی که دچار خرابی می­شوند، جایگزین می­گردند. راهکار جایگزینی فله­ای برای اجرا بسیار آسان می­باشد، به خصوص اگر سن تجهیزات نامعلوم باشد، همچنین می­تواند اقتصادی­تر از راهکارهای مبتنی بر جایگزینی یک تجهیز باشد. راهکارهای جدیدتر برای جایگزینی، گاهی مبتنی بر مدل­های احتمالی می­باشند بنابراین می­توانند خیلی پیچیده­تر باشند. در هر صورت، در بسیاری از کاربردهای الکتریکی، تعمیر و نگهداشتی که بهبود محدودی را نتیجه می­دهد، به عنوان راهکار اصلی استفاده می­گردد و مدل­های جایگزینی فقط نقشی ثانویه دارند.

برنامه­های تعمیر و نگهداری شامل طیف وسیعی می­شوند و می­توانند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشند. شاید ساده­ترین برنامه، اتخاذ یک زمان­بندی تعمیر و نگهداری انعطاف ناپذیر[12] باشد، که در آن فعالیت­های از پیش تعیین­شده در بازه­های زمانی ثابتی انجام می­شوند. زمانی که تجهیزی دچار خطا می­شود، تعمیر و یا تعویض می گردد. تعمیر و تعویض، هر دو بسیار پرهزینه­تر از یک عمل تعمیر و نگهداری تنها می­باشند. بازه­های تعمیر و نگهداری به طور معمول براساس تجربه­ی طولانی مدت انتخاب می­شوند.

تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور به شدت مبتنی بر ارزیابی منظم شرایط تجهیز می­باشد و بنابراین، زمان­بندی تعمیر و نگهداری انعطاف­ناپذیر را به کار نمی­بندد. مشاهده شده است که تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور تاحدی مفهومی سیال می­باشد و در منابع مختلف به صورت­های متفاوتی تعریف شده است. تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور همیشه مبتنی بر پایش شرایط[13] نمی­باشد، بلکه به دیگر خصوصیات مانند حالات خرابی[14]، بررسی آثار[15]، بررسی نیازهای اجرایی و حق تقدم ها[16] نیز بستگی دارد.

بهینه­سازی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه[17]، راهکار دیگری است که ادعا می­شود از تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان­محور کاراتر می­باشد. بهینه­سازی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه بیشتر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ماموریت[18]، نسبت به تجزیه و تحلیل سیستم می­باشد و دارای قابلیت کاهش موثر تعداد ماموریت­های لازم برای تعمیرات می­باشد.  برنامه­هایی مانند تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان محور و بهینه­سازی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برای تضمین بهره­برداری اقتصادی نیروگاه­ها بسیار مفید می­باشند.

برای یک ارزیابی کامل از تاثیر روش­های تعمیر و نگهداری، اول باید دانست که کاربرد آن روش­ها، چقدر طول عمر یا مدت زمان متوسط تا خطای[19] یک تجهیز را گسترش خواهد داد. برای پی بردن به این، نیاز به یک مدل ریاضی از رویه ی زوال[20] تجهیز می­باشد، که سپس با یک مدل که اثرات تعمیر و نگهداری را توصیف می­کند، ترکیب می­شود. چندین مدل ریاضی برای این منظور پیشنهاد شده­اند، که آن­ها یک پیوند بین تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان برقرار می­کنند. زمانی که یک مدل ریاضی ساخته شد، فرآیند می­تواند نسبت به تغییر یک یا چند متغیر بهینه شود.

مدل­های ریاضی ساده­تر، مبتنی بر بازه­های ثابت تعمیر و نگهداری می­باشند و نتیجه­ی بهینه­سازی پیدا کردن کم هزینه­ترین تناوب تعمیر و نگهداری می­باشد. مدل­های پیچیده­تر، از ایده­ی پایش شرایط استفاده می­کنند، که تصمیم راجع به زمان و طول بازه­های تعمیر و نگهداری به شرایط واقعی (مرحله زوال) تجهیز بستگی دارد.  بنابراین برخی از انواع پایش (برای مثال بازرسی) باید جزئی از مدل باشند. مدل­های ریاضی می­توانند قطعی و یا احتمالی باشند [1].

[1]. Maintenance

[2]. Interruptions

[3]. Reliability

[4]. Preventive Maintenance

[5]. Corrective Maintenance

[6]. Scheduled Maintenance

[7]. Predictive Maintenance

[8]. Reliability-Centered Maintenance

[9]. Replacement

[10]. Age Replacement

[11]. Bulk Replacement

[12]. Rigid Maintenance Scheduling

[13]. Condition Monitoring

[14]. Failure Modes

[15]. Effects Analysis

[16]. Priorities

[17]. Preventive Maintenance Optimization

[18]. Task Analysis

[19]. Mean Time To Failure

[20]. Deterioration Process

  

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122