پايان نامه برنامه ريزي توليد زنجيره تامين احتمالي چند دوره اي تحت شرايط عدم اطمينان تقاضا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه برنامه ريزي توليد زنجيره تامين احتمالي چند دوره اي تحت شرايط عدم اطمينان تقاضا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 100 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه برنامه ريزي توليد زنجيره تامين احتمالي چند دوره اي تحت شرايط عدم اطمينان تقاضا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1-مقدمه2
1-2-ضرورت انجام تحقیق3
1-3-بیان مسئله3
1-4- فرضیات مساله5
1-5-پرسش تحقیق5
1-6-ساختار تحقیق5
1-7-خلاصه فصل6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه8
2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین8
2-3-نیاز به مدیریت زنجیره تامین9
2-4-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین10
2-5- یکپارچه سازی زنجیره تامین12
2-6- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین13
2-7- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین15
2-8-فرآیندهای زنجیره تامین16
2-9-قیمت گذاری و مدیریت قیمت17
2-9-1-اهداف قیمت گذاری18
2-9-2-عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌19
2-9-3-مراحل قیمت‌گذاری19
2-10-دسته بندی مساله زنجیره تامین با توجه به افق های زمانی21
2-11-مروری بر تحقیقات پیشین22
2-12- مساله زنجیره تامین تحت عدم قطعیت24
2-12-1- منابع عدم قطعیت در یک زنجیره تامین25
2-12-2- روش های موجود جهت حل مدل های زنجیره تامین تحت عدم قطعیت25
2-13- پژوهش های انجام شده در ارتباط با زنجیره تامین تحت عدم قطعیت26
2-14-مروری بر الگوریتم ژنتیک 28
2-14-1-مقدمه 28
2-14-2-مکانیزم الگوریتم ژنتیک 28
2-14-3-عملگرهای الگوریتم ژنتیک 30
2-14-4-کد کردن33
2-14-5-ایجاد جمعیت اولیه34
2-14-6-تابع برازندگی 35
2-14-7-انتخاب36
2-14-8-ترکیب 38
-9-14-2احتمال ترکیب 40
-10-14-2جهش 40
-11-14-2استراتژی برخورد با محدودیت ها42
-12-14-2شرایط توقف الگوریتم42
2-15- خلاصه فصل43
فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله و بیان روش حل
3-1-مقدمه45
3-2-شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای45
-3-3تئوری تعیین قیمت47
-4-3قانون تقاضا48
-1-4-3منحنی و معادله قیمت و تقاضا48
3-5-ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله 49
3-6- خطی سازی تابع غیر خطی54
3-7- تقاضای احتمالی55
3-9-خلاصه فصل57

فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی
4-1-مقدمه59
4-2-اعتبار سنجی مدل59
4-3-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده66
4-3-1-نحوه نمایش جواب-ها66
4-3-2-روش نمایش رشته-ای68
4-3-3-نحوه تولید جمعیت اولیه70
4-3-4-ارزیابی جواب-ها70
4-3-5-مکانیزم انتخاب70
4-3-6-عملگرهای ژنتیک71
4-3-7-تکرار الگوریتم71
4-3-8-شرط توقف الگوریتم72
4-4-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو72
4-5-نتایج محاسباتی الگوریتم ژنتیک74
4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده74
4-7-مقایسه نتایج بدست امده از حل با الگوریتم ژنتیک و لینگو75
4-8-خلاصه فصل77

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی
5-1-نتیجه گیری79
5-2-پیشنهادهای آتی79

فهرست منابع81

 فهرست منابع

[1] مصطفی کیا ، الگوریتم های ژنتیک در MATLAB  ، انتشارات خدمات نشر کیان رایانه سبز، 1389. 80-81.

[2] نادر مهرگان ، اقتصاد خرد، انتشارات نور علم،1379. 37-40.

 [3] Hugos, M., Essentials of Supply Chain Management, 2, John Wiley & Sons, Inc,

New Jersey. 9-16, 2006.

[4] Chen, I. J. &Paulraj, A. Understanding supply chain management: Critical research and theoretical framework. International Journal of Production Research,42(1), 131-163. 2004.

[5] Donald C., Waters J.Global Logistics and Distribution Planning: Strategies for management, kogan page, 2003.

[6]Braglia M., and Zavanella L., Modelling an industrial strategy for inventory

Management in supply chains: The ‘Consignment Stock’ case, International Journal of

Production Research; 41(16): 3793 – 3808. 2003.

[7] Aissaouia N., Haouaria M., Hassinib E., Supplier selection and order lot sizing

Modeling: A review.Computers & Operations Research; 34:3516 – 3540, 2007.

[8] Sajadifar S.M., Hajiaghaei-Keshteli M, Haji R., Determination of the economical policy of a three-echelon inventory system with (R, Q) ordering policy and information

sharing, International Journal of Advance Manufacturing Technology; 55 (5-8):

831-841. 2010.

[9] Fung R.Y.K., Chen T., A multi agent supply chain planning and coordination

Architecture, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology ,39

(5-6): 612-622.2004.

[10] Srinivas C., Rao C.S.P., Optimization of supply chains for single-vendor–multibuyer

Consignment stock policy with genetic algorithm, International journal, advanced

Manufacturing technology; 48 (1-4): 407-420.  2010.

[11] Altiparmak, F., Gen, M., Lin, L., Paksoy, T. A genetic algorithm approach for multi-objective optimization of supply chain networks: Computer & Industrial Engineering, 51, 196-215. 2006.

[12] Donald C., Waters J. Global Logistics and Distribution Planning: Strategies for management, kogan page.2003.

]13] McClellan M., Collaborative manufacturing using real-time information to support the supply chain, CRC Press . 2003.

[14] Gattorna J.L., Jones T.,. Strategic supply chain Alignment : Best Practice in supply chain management, Gower Publishing, Ltd. 1998.

چکیده

فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­کنندگان در شرایط مختلف باشند.طراحی شبکه زنجیره تامین یک موضوع استراتژیک می باشد که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مساله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیرپای روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد.

در این پایان نامه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی و چند دوره ای مورد بررسی قرار گرفته است که هدف حداکثر کردن سود زنجیره می باشد در صورتی که قیمت تابع ای از تقاضا است و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید،تولید و توزیع در شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه شد. هم چنین برای آزمودن صحت و درستی مدل ارائه شده را با نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شد. با توجه به پیچیدگی حل این مساله و NP-Hard بودن آن، روش فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است و چندین مسائل در سایزهای مختلف حل شد و همگرایی الگوریتم مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقایسه ای بین جواب حل لینگو و الگوریتم ژنتیگ قرار گرفته است و نشان داده ایم که این الگوریتم جوابهای قابل قبولی ارائه کرده و برای حل مسائل شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله مناسب است.

 کلید واژه : برنامه ریزی تولید، زنجیره تامین، عدم اطمینان، الگوریتم ژنتیک.

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

 1-1-مقدمه

در دو دهه 60 و 70 میلادي، سازمانها براي افزایش توان رقابتی خود تلاش می کردند تا با استانداردسازي و بهبود فرآیندهاي داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوي و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش نیاز دستیابی به خواسته هاي بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشتري است. به همین دلیل سازمان ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف می کردند. در دهه 80 میلادي با افزایش تنوع در الگوهاي مورد انتظار مشتریان، سازمان ها به طور فزاینده اي به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه فرآورده هاي تازه براي ارضاي نیازهاي مشتریان علاقه مند شدند. در دهه 90 میلادي، به همراه بهبود در فرآیندهاي تولید و به کارگیري الگوهاي مهندسی مجدد، مدیران بسیاري از صنایع دریافتند که براي ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهاي داخلی و انعطاف پذیري در توانایی هاي شرکت کافی نیست بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادي با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهاي توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند؛ با چنین نگرشی، رویکردهاي زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد.[3]

مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. [4] با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند. [5]

1-2-ضرورت انجام تحقیق

پیچیدگی کالاها و خدمات در دنیای امروز باعث شده است که شرکت هایی که به تنهایی و بدون کمک گرفتن و همکاری با دیگر سازمان ها،محصولی را عرضه می کنند، برای بقای خویش با مشکلات بسیاری روبرو شوند. به همین منظور سازمان ها دریافته اند که اگر با یکدیگر همکاری داشته باشند، مجموع منافعی که عاید آنها می شود بیش از وضعیتی است که هر یک فعالیت خود را بدون هماهنگی با سازمان های مرتبط انجام می دهند. به همین دلیل امروزه هر دو طرف خریدار و فروشنده بر اساس روابط بلند مدت و کسب سود با یکدیگر همکاری می کنند. در سالهای اخیر به دلایل زیر توجه زیادی در مقوله زنجیره تامین شده است:

– نیاز برای فعالیت های بهبود

– افزایش سطح برون سپاری

– افزایش هزینه حمل و نقل

– فشارهای شدید رقابتی

– افزایش جهانی شدن

– افزایش اهمیت تجارت جهانی

– نیاز برای مدیریت موثر موجودی ها

با توجه به نیازهای دنیای امروز، در این پایان نامه ،ارائه و بررسی مدلی کارا برای طراحی شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای چند محصوله مد نظر بوده است که می تواند در مقوله شبکه های زنجیره تامین جهت کمینه کردن هزینه های شبکه زنجیره تامین بسیار سودمند واقع شود.

1-3-بیان مسئله

در بازار رقابتی جهانی امروزي، اغلب شرکت هاي تولیدي تحت فشار رقابتی زیادي عمل می نمایند و این حقیقت آنها را به سمتی سوق می دهد تا یک شبکه ایجاد نمایند. بدین منظور، تأمین کنندگان و تولید کنندگان براي سود دوطرف می بایست به عنوان شرکاي استراتژیک در یک زنجیرة تأمین با مدت مشارکت طولانی رفتار نمایند. شراکت استراتژیک مابین خریدار و تأمین کننده باعث کاهش یا حذف اثر شلاق چرمی  میگردد [6] به هرحال مرور ادبیات بیشماري فقط برروي بخش خریدار متمرکز گشته اند. .[7]استراتژیهاي مدیریت زنجیره تأمین یا به اختصار SCM براي مدیریت چنین شبکه هایی مورد استفاده قرار میگیرند. جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در مدیریت زنجیرة تأمین، هماهنگی نزدیک مابین شرکت هاي درون زنجیره لازم می باشد [8].

خوشبختانه درسالیان اخیر، تکنولوژي اطلاعات، زمینه مناسبی را براي یکپارچهسازي فعالیتهاي داخلی و خارجی زنجیرة تأمین فراهم نموده است. [9] درنتیجه، اعضاي زنجیرة تأمین همواره به دنبال روش‌هاي نوین به منظور بهبود شبکۀ زنجیرة تأمین با استفاده از تلفیق رده‌هاي شبکه می‌گردند[10].

شبکه زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و امکاناتی است که از آغاز تولید یک محصول تا رسیدن آن محصول به دست مشتری را شامل می شود، یک شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله، تشکیل شده است از تامین کنندگان مواد اولیه، کارخانه های تولید محصولات، مراکز توزیع محصولات و مشتریان. ابتدا کارخانه های تولید محصولات، مواد اولیه مورد نیاز خود را از تامین کنندگان دریافت میکنند سپس محصولات در کارخانه ها تولید می شوند و بعد از آن به مراکز توزیع فرستاده می شوند، در آخر نیز مشتری کالاهای مورد نیاز خود را از مراکز توزیع، دریافت می کند.

 

هدف از این تحقیق ارائه مدلی جهت ماکزیمم سازی سود در یک زنجیره تامین می باشد.

به طور کلی در یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین به دنبال خروجی های زیر هستیم :

انتخاب تامین کنندگان

انتخاب تولیدکنندگان

انتخاب مراکز توزیع

تعیین مقدار بهینه مواد اولیه به کارخانه، انتقال کالاهای ساخته شده به مراکز توزیع و حمل کالاها و تحویل آنها به مشتری.

یک رویکرد بهینه سازی توام حداکثر کردن سود و قیمت گذرای محصولات با تقاضای احتمالی.

1-4- فرضیات مساله

– تعداد مشتریان و تقاضای آنها مشخص و قطعی نیست و از مقدار احتمالی پیروی می کند.

– تعداد تامین کننده ها، کارخانه ها و مراکز توزیع و همچنین ماکزیمم ظرفیت آنها مشخص و قطعی است.

– هر تامین کننده مواد اولیه، کارخانه و مرکز توزیع به ترتیب توانایی تامین انواع مواد اولیه، تولید انواع محصول و توزیع انواع محصول را با توجه به حداکثر ظرفیتشان دارند.

1-5-پرسش تحقیق

در این مسئله پرسش این است با توجه به تقاضای احتمالی، در هر دوره به کدام مراکز محصول ارسال گردد به طوری که مجموع هزینه های سفارش دهی m تولید کننده از k تامین کننده و هزینه انتقال j محصول از m تولیدکننده به d  توزیع کننده، هزینه نگهداری j محصول در d انبار وئ lpw,g hcده و هزینه انتقال ارسال گردد به طوری که مجموع هزینه های سفارش دهی  هزینه انتقال j محصول از d انبار به z مراکز مشتری را کمینه کرده تا سود حداکثر گردد؟ با توجه به این امر که در محاسبات با یک مدل غیر خطی و صحیح مواجه هستیم.هم چنین قیمت را نیز تابع ای از تقاضا در نظر گرفتیم و با توجه به میزان تقاضا قیمت را تخمین می زنیم.

1-6-ساختار تحقیق

با توجه به اهداف مورد نظر ، ساختار تحقیق حاضر به صورت زیر است:

در فصل دوم این تحقیق، کلیات زنجیره تامین و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه مرور می‌شود.

در فصل سوم، مساله تحقیق به صورت کامل شرح داده می شود و مدل پیشنهادی این تحقیق ارائه می‌گردد و کمی هم از روش حل بیان می کنیم.

فصل چهارم مثال ها و نتایج محاسباتی که نشان دهنده کارایی مدل است توسط نرم افزار lingo حل می‌شود  و سپس به علت ناتوانی این نرم افزار در حل مساله در ابعاد بزرگتر مدل ارائه شده توسط الگوریتم فراابتکاری حل می گردد.

در فصل پنجم نتیجه گیری و تحقیقات آتی بیان می شود و در پایان منابع و مراجع گنجانده شده است.

1-7-خلاصه فصل

در این فصل به چگونگی مراحل انجام شده در این تحقیق پرداختیم. نوع مسئله شرح داده شد و با ضرورت انجام و نوآوری که در مدل پیشنهادی آمده است آشنا شدیم. در فصل های بعد به صورت مبسوط آن را توضیح داده و ابعاد مختلف آن را بررسی خواهیم کرد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه

در این فصل، تعاریف و نکاتی در ارتباط با زنجیره تامین بیان می شود و پژوهش های انجام شده در این رابطه مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس مساله برنامه ریزی زنجیره تامین تحت عدم قطعیت معرفی می شود و همچنین مواردی که به طور عموم در یک زنجیره تامین تحت عدم قطعیت در نظر گرفته می شود. سپس اشاره ای به روش های موجود جهت حل آن می شود و سپس مطالبی در مورد تاریخچه الگوریتم ژنتیک و  روش حل آن پرداختیم.

2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین

دونالد، [12] : سازنده و تامین کنندگانش، خریداران و مشتریان،  به عبارت دیگر همه گروه ها در سازمانی گسترش یافته کار می کنند تا یک محصول را به بازار عرضه کنند که مشتری مایل است برای آن پول پرداخت نماید. این شرکت چند گروهی، بصورت یک سازمان گسترده عمل می کند و از منابع مشترک (افراد، فرآیند ها، تکنولوژی، معیارهای عملکردی) استفاده بهینه می کند تا به هم افزایی عملیاتی دست یابد و نتیجه، محصول یا خدمتی است با کیفیت بالا، هزینه کم و سهولت دسترسی.

مک کلان، [13] : اعتقاد دارد مدیریت زنجیره تامین شامل یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار از استفاده کننده نهایی تا تامین کننده اولیه می باشد که محصول، خدمات و اطلاعاتی را مهیا می کنند که برای مشتری ایجاد ارزش می کند.

گاتورنا [14] : مدیریت زنجیره تامین را به بیان لمبرت و کوپر، [15]اینچنین تعریف می کند : یک فلسفه یکپارچه کننده برای مدیریت جریان کل مواد در یک کانال توزیع از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی.

تعریف دانشگاه MIT از مدیریت زنجیره تامین : مدیریت زنجیره تامین یکپارچه عبارت است از یک رویکرد یکپارچه فرآیندگرا برای تامین[1]، تولید[2]، و توزیع[3] محصولات و خدمات به مشتریان.

سو وهمکاران[16] نیز بر اهمیت کیفیت روابط و همکاری در طول زنجیره تامین تاکید می کنند و رابطه میان عناصر زنجیره تامین را از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها می دانند. زنجیره تامین در مقیاس گسترده خود به معنای زنجیره تامین بین سازمانی می باشد، در حالی در مقیاس کوچکتر به معنای زنجیره تامین درون سازمانی می باشد. در زنجیره تامین درون سازمانی روابط و هماهنگی میان بخش های وظیفه ای مختلف سازمانی مانند بازاریابی، تولید، خرید، پشتیبانی و غیره ضروری است.

1. Procuring

2. Producting

3.Delivery

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهينه سازي خوشه ها با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي براي شخصي سازي وب
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي
 • پايان نامه انتخاب تامين کننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم کنترل موجودي توسط فروشنده
 • پايان نامه پيکربندي چند هدفه زنجيره تامين در فضاي عدم قطعيت
 • پايان نامه برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شرکت پرتودانه خزر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122