پايان نامه برنامه ريزي عمليات ترمينال هاي کانتينري با استفاده از بهينه سازي شبيه سازي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه برنامه ريزي عمليات ترمينال هاي کانتينري با استفاده از بهينه سازي شبيه سازي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 81 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه برنامه ريزي عمليات ترمينال هاي کانتينري با استفاده از بهينه سازي شبيه سازي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست  مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 10
1-1- مقدمه 11
1-2- ضرورتهای انجام تحقیق: 11
1-3- اهداف: 14
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 16
2-1- حمل و نقل کانتینری 17
2-2- مروری بر فعالیتهای ترمینال های کانتینری 19
2-3- روش های بهینه سازی حمل و نقل ترمینال 21
2-4- فرآیند برنامه ریزی کشتی ها 22
2-4-1- برنامه ریزی اسکله 23
2-4-2- برنامه ریزی چیدن 23
2-4-3- برنامهریزی جرثقیل 24
2-5- ذخیره سازی و انباشتن کالا 25
2-6- حمل و نقل تدارکات 27
2-7- بهینهسازی حمل و نقل اطراف اسکله 27
2-8- بهینهسازی حمل و نقل ساحلی 29
2-9- بهینه سازی حمل و نقل جرثقیل 31
2-10- مرور ادبیات: 31
2-14- نتیجه گیری و تحلیل مقالات قبلی: 34
فصل سوم: روش تحقیق 37
3-1- شبیه سازی: 38
3-2- مدل سازی: 39
3-3- مدل مفهومی مساله: 40
3-4- شبیه سازی کامپیوتری: 41
3-5- نرم افزارهای شبیه سازی 42
3-6- روش های بهینه سازی شبیه سازی 43
3-6-1 روش مبتنی بر گرادیان 43
3-6-2- بهینه سازی تصادفی 44
3-6-3 روش پاسخ سطح 44
3-6-4- روش های اکتشافی 45
3-6-5- روش های آماری 46
3-7- طراحی آزمایشات تاگوچی 47
3-8- خطوط راهنما برای طراحی آزمایشها 48
3-8-2- انتخاب عاملها و سطوح: 49
3-8-3- تعیین متغیر پاسخ: 49
3-8-4- انتخاب نوع آزمایش طراحی شده 49
3-8-5- انجام آزمایش 50
3-8-6- تجزیه و تحلیل داده ها: 50
3-8-7- نتیجه گیریها و پیشنهادات 50
3-9- الگوریتم حل: 50
3-10- نظریه صف: 51
3-11- فرمول های صف 53
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق 57
4-1- شبیه سازی ترمینال کانتینری با نرم افزار ARENA 59
4-2- تحلیل خروجی شبیه سازی: 63
2-4-1- تاثیر افزایش جرثقیل: 64
4-2-2- تاثیر افزایش سکو: 65
4-3- طراحی آزمایشات تاگوچی: 67
4-4- نتیجه گیری محاسبات: 70
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 72
5-1- نتیجه گیری: 73
5-2- پیشنهادات: 75
منابع و ماخذ 76

منابع و ماخذ

[1] Qingcheng Zeng, Zhongzhen Yang, 2008. Integrating simulation and optimization to schedule loading operations in container terminals, Computers & Operations Research 36 (2009) 1935 – 1944.

[2]  Armando Carten, Stefano de Luca(2011). Tactical and strategic planning for a container terminal: Modelling issues within a discrete event simulation approach , Simulation Modelling Practice and Theory 21 (2012) 123–145.

[3] Qingcheng Zeng,ZhongzhenYang , LuyuanLai,2009. Models and algorithms for multi-crane oriented scheduling method in container terminals, Transport Policy 16 (2009) 271–278.

[4] Daganzo CF. The crane scheduling problem. Transportation Research Part B 1989;23:159–75.

[5] Shabayek AA, Yeung WW. A simulation model for the Kwai Chung container terminals in Hong Kong. European Journal of Operational Research 2002;140: 1–11.

[6] Won YY, Yong SC. A simulation model for container-terminal operation analysis using an object-oriented approach. International Journal of Production Economics 1999;59:221–30.

[7] B.H. Ha, E.J. Park, C.H. Lee, A simulation model with a low level of detail for container terminals and its applications, in: Proceedings of the 39th Conference on Winter Simulation: 40 Years! The Best Is yet to Come (2007) 2003–2011.

[8] Bish EK. A multiple-crane-constrained scheduling problem in a container terminal. European Journal of Operational Research 2003;144:83–107.

[9] Shabayek AA, Yeung WW. A simulation model for the Kwai Chung container terminals in Hong Kong. European Journal of Operational Research 2002;140: 1–11.

[10] Nishimura, Etsuko, Imai, Akio, Stratos, Papadimitriou, 2001. Berth allocation planning in the public berth system by genetic algorithms. European Journal of Operational Research 131 (2), 282–292.

[11] Imai, Akio, Nishimura, Etsuko, Stratos, Papadimitriou, 2003. Berth allocation with service priority. Transportation Research Part B 37 (5), 437–457.

[12] Kim, Kap Hwan, Lee, Keung Mo, Hwang, Hark, 2003. Sequencing delivery and receiving operations for yard cranes in port container terminals. International Journal of Production Economics 84 (3), 283–292.

[13] Peterkofsky, Roy I., Daganzo, Carlos F., 1990. A branch and bound solution method for the crane scheduling problem. Transportation Research Part B 24 (3), 159– 172.

[14] Kim, Kap Hwan, 2004. A crane scheduling method for port container terminals. European Journal of Operational Research 156 (3), 752–768.

[15]  R. Tavakkoli-Moghaddam, A. Makui, S. Salahi, M. Bazzazi, F. Taheri. An efficient algorithm for solving a new mathematical model for a quay crane scheduling problem in container ports. Computers & Industrial Engineering 56 (2009) 241–248.

[16] Bradley Skinner, Shuai Yuan, Shoudong Huang, Dikai Liu, Binghuang Cai, Gamini Dissanayake, Haye Lau, Andrew Bott, Daniel Pagac. Optimisation for job scheduling at automated container terminals using genetic algorithm. Computers & Industrial Engineering (2012) .

[17] Christian Bierwirth., Frank Meisel. A survey of berth allocation and quay crane scheduling problems in container terminals. European Journal of Operational Research 202 (2010) 615–627.

[18] Narges Kaveshgar, Nathan Huynh, Saeed Khaleghi Rahimian. An efficient genetic algorithm for solving the quay crane scheduling problem. Expert Systems with Applications 39 (2012) 13108–13117.

[19] Chunxia Yang, Xiaojun Wang, Zhenfeng Li. An optimization approach for coupling problem of berth allocation and quay crane assignment in container terminal. Computers & Industrial Engineering 63 (2012) 243–253.

[20] S.H. Chung, K.L. Choy. A modified genetic algorithm for quay crane scheduling operations. Expert Systems with Applications 39 (2012) 4213–4221.

[21] Jiang Hang Chen, Der-Horng Lee, Jin Xin Cao. Heuristics for quay crane scheduling at indented berth. Transportation Research Part E 47 (2011) 1005–1020.

[22] Andrejs solomenikovs. simulation modelling and research of marine container terminal logistics chains. Promotional work for scientific degree of Doctor of Engineering in Telematics and Logistics.

[23] S.H. Tang, Y.J. Tan, S.M. Sapuan, S. Sulaiman, N. Ismail, R. Samin. The use of Taguchi method in the design of plastic injection mould for reducing warpage. Journal of Materials Processing Technology 182 (2007) 418–426.

چکیده:

در چهار دهه گذشته، کانتینرها به عنوان ابزار مناسب و ضروری بسته بندی بار از جایگاه ویژه ای در حمل و نقل بین المللی از طریق دریا برخوردار شده اند. با افزایش فزاینده کانتینری سازی، تعداد پایانه های کانتینری در بنادر دریایی و رقابت میان آنها بسیار چشمگیر شده است . امروزه بدون استفاده ثمربخش و کارآمد از فن آوری اطلاع رسانی و روش های بهینه سازی، نمی توان به عملیات کانتینری اندیشید. اخیرا بنادر برای بهبود کارایی جابجایی کانتینر ها با چالش های بزرگی مواجه شده اند. بنابراین چگونگی بهبود کارایی سرویس و همچنین کاهش هزینه ها مساله اساسی در اینگونه بنادر می باشد. به طور کلی برای این کار دو رویکرد  وجود دارد : اولی افزایش تعداد تجهیزات بارگیری و تخلیه، دومی اتخاذ بهینه ترین برنامه عملیاتی.

در اغلب ترمینال ها معمولا سه نوع تجهیز برای انجام عملیات وجود دارد: جرثقیل های عرشه(QC)، تریلرهای محوطه(YT) و جرثقیل های محوطه(YC). به محض ورود یک کشتی به ترمینال، QCها کانتینرها را از کشتی تخلیه یا اینکه به داخل کشتی بارگیری می کنند و YTها کانتینرها را از عرشه به سمت انبار و سکوی بارانداز جابجا می کنند. در محوطه انبار، YTها کار تخلیه و بارگیری را برای تریلرها انجام می دهند.

وقتی نیاز به بهینه ساختن عملیات می باشد، ابتدا مدل شبیه سازی طراحی می شود سپس مدل بهینه سازی ساخته می شود تا پارامترهای مدل شبیه سازی را بهینه کند. آماده سازی متغیرهای ورودی و خروجی مانند جواب اولیه، محدودیت های متغیرهای تصمیم، تابع هدف و زمان تکرار شبیه سازی از مدل بهینه سازی استخراج می شود. برای انجام این کار، الگوریتم بهینه سازی باید یک جواب شدنی ایجاد کند و آن را به شبیه سازی منتقل می کند و شبیه سازی شروع می شود. سپس نتایج شبیه سازی به مدل بهینه سازی برمی گردد. بر طبق نتایج بدست آمده، الگوریتم بهینه سازی به سمت یک جواب بهینه پیش می رود و یک مجموعه جدید از جواب ها ایجاد می کند. این چرخه تکرار می شود تا معیار توقف برآورده شود. سرانجام متغیرهای تصمیم بهینه شده و بهترین مدل برنامه ریزی بدست می آید.

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

       

  1-1-  مقدمه

در چهار دهه گذشته، کانتینرها به عنوان ابزار مناسب و ضروری بسته بندی بار از جایگاه ویژه ای در حمل و نقل بین المللی از طریق دریا برخوردار شده اند. با افزایش فزاینده کانتینری سازی، تعداد پایانه های کانتینری در بنادر دریایی و رقابت میان آنها بسیار چشمگیر شده است . امروزه بدون استفاده ثمربخش و کارآمد از فن آوری اطلاع رسانی و روش های بهینه سازی، نمی توان به عملیات کانتینری اندیشید. اخیرا بنادر برای بهبود کارایی جابجایی کانتینر ها با چالش های بزرگی مواجه شده اند. بنابراین چگونگی بهبود کارایی سرویس و همچنین کاهش هزینه ها مساله اساسی در اینگونه بنادر می باشد. به طور کلی برای این کار دو رویکرد  وجود دارد : اولی افزایش تعداد تجهیزات بارگیری و تخلیه، دومی اتخاذ بهینه ترین برنامه عملیاتی.

مدلسازی سیستم های پیچیده مانند سیستم های تولیدی، زنجیره تامین و ترمینال های کانتینر با استفاده از معادلات جبری کار بسیار دشواری است. شبیه سازی گسسته پیشامد ابزار مفیدی برای ارزیابی عملکر این سیستم ها می باشد. اگرچه شبیه سازی فقط یک طرح داده شده را ارزیابی می کند و هیچ تابع بهینه سازی ارائه نمی کند. بنابراین نیاز است که شبیه سازی و بهینه سازی باهم ادغام شوند. بهینه سازی شبیه سازی فرایند پیدا کردن بهترین مقدار از متغیرهای تصمیم سیستم است که عملکرد آن توسط خروجی های شبیه سازی ارزیابی می شود.

اهداف اجرای این پروژه عبارتند از:

ادغام مناسبی از شبیه سازی و بهینه سازی.

کمک گرفتن از رویکرد “چه می شود-اگر” در مساله با استفاده از شبیه سازی.

پیاده کردن مدلی که دربرگیرنده تمامی اجزای سیستم باشد و بتواند تمامی عملیات را شبیه سازی کند.

تعیین تاثیر عوامل موثر بر عملکرد سیستم

کمک به تصمیم گیرنده با ارائه سناریو های مختلف و نتایج مربوط به هریک.

1-2- ضرورتهای انجام تحقیق:

براساس نمودارهای ارائه شده توسط UNCTAD1، تجارت از طریق حمل و نقل کانتینری در سالهای 2003 تا 2025، از میانگین رشد سالانه 32/5 درصدی برخوردار خواهد بود. امروزه اکثر محموله های بین المللی در بنادر دریایی، در کانتینرها قرار گرفته و جابجا می شوند. اخیرا رقابت شدید بین بندرهای مختلف به ویژه در آسیا و اروپا باعث شده است تا بنادر مختلف به سمت فرآهم آوردن امکانات و تسهیلات بیشتر و بهبود عملیات و کاهش هزینه ها حرکت کنند[8].

اخیرا در بیشتر مقالات از مدل های برنامه ریزی (scheduling) برای مدلسازی عملیات استفاده کرده اند. اما در چنین مسائل پیچیده ای تنها با استفاده از مدل های ریاضی نمی توان به جواب بهینه رسید. از این رو اخیرا استفاده از شبیه سازی روبه افزایش است. در این پروژه ابتدا مدل ریاضی و شبیه سازی مربوط به مساله طراحی شده و سپس برای اجرا ابتدا مدل شبیه سازی را با استفاده از نرم افزار مربوطه اجرا نموده و به یک جواب اولیه برای مدل ریاضی خود می رسیم. سپس با استفاده از این جواب و تکنیک های فراابتکاری به حل مدل ریاضی می پردازیم. در هر مرحله جوابها را با مراحل قبلی مقایسه می کنیم. اگر جوابهای بدست آمده نسبت به مراحل قبلی بهتر بودند الگوریتم متوقف می شود درغیراینصورت دوباره مدل شبیه سازی را این بار با جوابهای جدیدتری که از حل مدل ریاضی بدست آمده اجرا می کنیم.

فرضیات این مساله که باعث تمایز در مدل سازی می شود مربوط به موارد زیر می باشد:

نوع تخصیص لنگرگاه به هر کشتی: به این معنی که کشتی های ورودی به چه ترتیب در صف لنگرگاه قرار گیرند و چه نوع کشتی هایی با چه نوع محصولاتی دارای اولویت برای ورود هستند.

تعداد لنگرگاه: کاملا واضح می باشد. بسته به ابعاد مساله، تعداد بهینه لنگرگاه قابل محاسبه است.

تعداد جرثقیل اسکله: هر چه تعداد جرثقیل بیشتر باشد هزینه و بیکاری نیز بیشتر خواهد شد اما زمان انجام عملیات کمتر می شود. در این مسائل یکی از عوامل مهم تعیین تعداد بهینه جرثقیل اسکله می باشد که تا به حال تحقیقات زیادی به این مساله پرداخته اند و با روش های مختلف سعی در تعیین تعداد بهینه این جرثقیل ها نموده اند.

زمان بندی جرثقیل های اسکله و الویت آن ها برای انجام عملیات

سیاست تعمیر و نگهداری مربوط به جرثقیل های اسکله

تعداد کامیون ها یا تریلرهای محوطه: وظیفه تریلرها همانطورکه گفته شد جابجایی کانتینر ها از کشتی به انبار یا برعکس می باشد. تعیین تعداد بهینه تریلر بسته به ابعاد مساله قابل محاسبه می باشد.

زمان بندی و الویت انجام عملیات برای تریلرها

مکان یابی محل انبار

نحوه ذخیره کردن کانتینرها در انبار: نحوه انبار کردن کانتینرها بسته به نوع محصولی که در کانتینر می باشد،زمانی که کانتینر باید از ترمینال خارج شود یا بسته به پر یا خالی بودن کانتینر می تواند متفاوت باشد. اتخاذ تصمیم مناسب برای این موضوع می تواند باعث تسریع در انجام عملیات و نیز کاهش هزینه ها شود.

تعداد جرثقیل های محوطه: این جرثقیل ها نسبت به جرثقیل های اسکله از حجم کوچکتری برخوردارند و برای تخلیه یا بارگیری کانتینرها از تریلرها مورد استفاده قرار می گیرند.

مساله برنامه ریزی ترمینال شامل متغیرها و محدودیت های متفاوتی است. بنابراین برای غلبه بر پیچیدگی های مساله باید غیرقطعی بودن و فاکتورهای احتمالی را در نظر گرفت. بنابراین اخیرا شبیه سازی به طور گسترده در این گونه مسائل استفاده شده است. مدل های شبیه سازی گسسته پیشامد(DES) برتری هایی نسبت به مدل های ریاضی بهینه سازی دارند که شامل: پوشش محدودیت های مدل های ریاضی، پشتیبان از کامپیوتری کردن سیاست ها و استراتژی ها و قابل فهم کردن آن ها و کمک کردن به تصمیم گیرنده در تصمیم گیری های روزانه با استفاده از رویکرد “چه می شود-اگر” (What-if).

اگرچه شبیه سازی فقط یک طرح داده شده را ارزیابی می کند و هیچ تابع بهینه سازی ارائه نمی کند. بنابراین نیاز است که شبیه سازی و بهینه سازی باهم ادغام شوند. بهینه سازی شبیه سازی فرایند پیدا کردن بهترین مقدار از متغیرهای تصمیم سیستم است که عملکرد آن توسط خروجی های شبیه سازی ارزیابی می شود. وقتی نیاز به بهینه ساختن عملیات می باشد، ابتدا مدل شبیه سازی طراحی می شود سپس مدل بهینه سازی ساخته می شود تا پارامترهای مدل شبیه سازی را بهینه کند. آماده سازی متغیرهای ورودی و خروجی مانند جواب اولیه، محدودیت های متغیرهای تصمیم، تابع هدف و زمان تکرار شبیه سازی از مدل بهینه سازی استخراج می شود. برای انجام این کار، الگوریتم بهینه سازی باید یک جواب شدنی ایجاد کند و آن را به شبیه سازی منتقل می کند و شبیه سازی شروع می شود. سپس نتایج شبیه سازی به مدل بهینه سازی برمی گردد. بر طبق نتایج بدست آمده، الگوریتم بهینه سازی به سمت یک جواب بهینه پیش می رود و یک مجموعه جدید از جواب ها ایجاد می کند. این چرخه تکرار می شود تا معیار توقف برآورده شود. سرانجام متغیرهای تصمیم بهینه شده و بهترین مدل برنامه ریزی بدست می آید[2].

1-3- اهداف:

هدف این مقاله شبیه سازی عملیات ترمینال های کانتینری و بهبود آن می باشد. شبیه سازی توسط نرم افزار Arena انجام شده است. ابتدا مدل اصلی با مفروضات اولیه شبیه سازی شده و نتایج آن جمع آوری می شود. برای بهبود مدل نیاز به این می باشد که حالت های مختلف از سیستم را شبیه سازی کنیم. بنابراین در انتهای مرحله اول چند سناریو تعریف کرده و به کمک نرم افزار، نتایجی که مورد نیاز می باشد را استخراج می کنیم. سپس به دنبال روشی می گردیم تا مدل فعلی را بهبود داده و از آن نتایج بهتری استخراج کنیم. برای این کار روش های مختلفی وجود دارد. چون در این سیستم چندین عامل اساسی موثر بر عملکرد کل سیستم وجود دارد بهتر دانستیم تا به دنبال روش های مدیریت تصمیم گیری باشیم. از این رو روش طراحی آزمایشات را انتخاب کردیم. در ادامه به دنبال این هستیم که میزان تاثیر عوامل بر تابع ارزیابی که مدنظر تصمیم گیرنده می باشد را بدست بیاوریم.

در ترمینال های کانتینری، هزینه و درآمد موضوع مهمی است که همه مدیران و محققان در این زمینه تاکنون سعی کرده اند با بهبود سیستم، هزینه ها را کاهش و درآمد را افزایش دهند. درآمد ترمینال با خروج هر کشتی حاصل می شود و هزینه های آن شامل هزینه خرید تجهیزات، هزینه انتظاری کشتی ها و غیره می باشد. پس باید بیابیم که میزان تاثیر عوامل موثر بر عملکرد بر تابع هزینه و درآمد به چه میزان می باشد.

در فصل دوم، ادبیات مربوط به مساله ترمینال های کانتینری تشریح می شود و روش ها و مدل هایی که تاکنون ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفته و اشکالات و کاستی های هر مدل و روش بیان می شود. در ادامه و در فصل سوم به تشریح کامل نحوه شبیه سازی سیستم مورد نظر در نرم افزار Arena  می پردازیم و همچنین توضیحاتی در رابطه با روش بهینه سازی شبیه سازی و روش طراحی آزمایشات داده می شود. فصل چهارم شامل جداول و نمودارهای حاصل از انجام شبیه سازی و بهینه سازی می باشد که به تحلیل آن ها پرداخته شده و فصل پنجم نیز شامل پیشنهادات کارهای آتی و نتیجه گیری می باشد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

 2-1- حمل و نقل کانتینری

در اواخر دهه  1950، اولین کشتی های کانتینری اقیانوس ها معرفی شدند و حمل و نقل کانتینری به طور جدی به یک روش حمل و نقل دریایی تبدیل شد. قبل از کانتینری شدن، اغلب محموله های دریایی بر روی پاات ها قرار می گرفتند و به وسیله جرثقیل های روی کشتی و اسکله تخلیه و بارگیری می شدند. این روش بسیار زمان بر بود و محصولات با آسیب پذیری بالایی جابجا می شدند. با کانتینرها، جایجایی آسان، سریع و ایمن ممکن شد.

کانتینرها جعبه های فلزی با اندازه های استاندارد هستند که 5 طول استاندارد آن رایج است. 20، 40، 45، 48 و 53 فوت. کانتینرهای 48 و 53 فوتی در حمل و نقل های بین المللی استفاده نمی شوند و در عوض از آنها برای حمل و نقل داخلی استفاده می شود. برای نام گذاری کانتینرها از واحد TEU که معادل با کانتینری با  20 فوت طول، 8 فوت پهنا و 6 فوت ارتفاع،  می باشد استفاده می کنند. همچنین TEU یک واحد تقریبی می باشد. برای مثال به یک کانتینر 45 فوتی، کانتینر  TEU2 می گویند[22].

در اواخر قرن بیستم حمل و نقل کانتینری رشد قابل مشاهده ای داشته و به همین منظور کشتی های با ظرفیت های بالاتری نیز ساخته شد که امروزه ظرفیت این کشتی ها به TEU15000 می رسد. شکل زیر انواع کشتی ها را در اندازه های متفاوت نشان می دهد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي امکان کاهش مصرف انرژي در واحد کت کراکر (FCCU) پالايشگاه آبادان از طريق بهينه سازي متغيرهاي فرايندي
 • پايان نامه مدلسازي رياضي و بهينه سازي مسأله زمان بندي جريان کارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم قطعيت
 • پايان نامه مدل زنجيره تأمين استوار چند هدفه براي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران وحل آن به وسيله الگوريتم فرا ابتکاري
 • پایان نامه مدل برنامه ريزي رياضي جديد براي مسأله زمان بندي کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداري و تعميرات دوره اي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122