پايان نامه بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول « كليات »
1-1 مقدمه 3
1-2 دستگاه توليد اب مغناطيسي 5
1-3 مباني نظري توليد آب مغناطيسي 6
1-4 اثر دستگاه فراوري مغناطيسي روي خواص اب 8
1-5 تاثير آب مغناطيسي بر روي ميزان هيدراسيون سيمان 9
1-6 علت افزايش واكنش هيدراسيون سيمان در تركيب با آب مغناطيسي 10
1-7 افزايش مقاومت فشاري و افزايش كارايي خمير سيمان تهيه شده با آب مغناطيسي 13
فصل دوم « آزمايشات انجام گرقته در زمينه بتن مغناطيسي »
2-1 شركت مغناطيس شرق ( L.L.C ) 13
2-1-1 مقاومت فشاري سنگ سيمان 13
2-1-2 مقاومت ملات ماسه سيمان 15
2-1-3 بررسي خاصيت رواني 16
2-1-4 افزايش شتاب واكنش هيدراسيون 16
2-1-5 كاهش وقوع جمع شدگي خشك بتن 16
2-1-6 نفوذپذيري بتن در برابر آب و بخار آب 17
2-1-7 افزايش مقاومت در برابر يخ زدگي 17
2-1-8 دوام بتن در برابر عوامل مخرب موجود در هوا و آب اطراف 17
2-1-9 افزايش تراكم و دوام بتن در محصولات پيش ساخته و جلوگيري از خوردگي ارماتورهاي درون بتن 18
2-1-10 مقاومت در برابر محیط‌های نامناسب 19
2-1-11 مقاومت فشاری و کششی بتن 20
2-1-12 افزايش مقاومت كششي بتن 21
2-1-13 صرفه جويي در مصرف سيمان و استفاده از اب دريا 21
2-2 تحقيقات و ازمايشات McMahonدر دانشگاهSouthern Queensland ] 5[ 22
2-2-1 دستگاه مغناطيس كننده آب 22
2-2-2 مواد تشكيل دهنده بتن 23
2-2-3 آزمايش مقاومت فشاري بتن 23
2-3 آزمايش نان سو و همكاران 26
2-3-1 شرح ازمايش نان سو و همکاران 27
2-3-2 آزمايش رواني روي خمير سيمان 28
2-3-3 استفاده از GBFS (slag granulated blast furnace) در بتن مغناطیسی 28
2-3-4 تعيين مقاومت فشاري 31
2-3-5 رابطه بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسی 33
2-3-6 ميزان هيدراسيون 34
2-3-7 آزمايش بر روي بتن حاوي خاكستر بادي 35
2-3-8 اثر آب مغناطيسي روي نمونه‌هاي بتن 37
فصل سوم « تهيه بتن مغناطيسي و بررسي خواص بتن مغناطيسي »
3-1-1 دستگاه توليد آب مغناطيسي 39
3-1-2 راه‌هاي تشخيص مغناطسيسي شدن اب 42
3-1-3 ازمايش كشش سطحي 43
3-1-4 اندازه گيري PH آب 43
3-1-5 بررسي تغيرات كشش سطحي و PH اب مغناطيسي نسبت به آب معمولي 44
3-2-1 بررسي زمان گيرش سيمان (هيدراسيون سيمان) 46
3-2-2 تاثير زمان چرخش آب در ميدان بر مقاومت فشاري سنگ سيمان 51
3-2-3 بررسي مدت جرخش اب د ميدان مغناطيسي بر كارايي خمير سيمان ( اسلامپ) 51
3-2-4 بررسي نسبت اب به سيمان بر مقاومت فشاري سنگ سيمان 55
3-3-1 بررسي خواص بتن مغناطيسي 61
3-3-2 مشخصات سنگدانه‌هاي مصرفي 62
3-3-3 طرح اختلاط 62
3-3-5 بررسي مقاومت فشاري و كارايي بتن معمولي و مغناطيسي 63
3-3-6- بررسي مقاومت فشاري بتن مغناطيسي همراه با ميكروسليس 66
فصل چهارم « بررسي شكل پذيري در بتن مغناطيسي »
4-1-1 مزاياي استفاده از بتن مغناطيسي 70
4-1-2 تعريف بتن با مقاومت بالا 71
4-1-3 محدوديتهاي آيين نامه‌اي استفاده از بتن با مقاومت با مقاومت بالا 72
4-1-4 ملاحظات سازهاي بتنی با مقاومت بالا از جمله بتن مغناطیسی 74
4-2 بررسي شكل پذيري سازههاي بتني با بتن مغناطيسي 78
4-2-1 بررسي شكل پذيري در بتن 79
4-2-6 شكل پذيري تيرهاي بتن مسلح 80
4-2-2 شكل پذيري تيرهاي بتن مسلح 81
4-2-3 پارامترهاي بلوك تنش فشاري بتن با مقاومت بالا 83
4-2-4 اثر محصور كنندگي ميلگردهاي جانبي 83
4-2-5 طرح شكل پذيري مقاطع خمشي داراي بتن با مقاومت بالا بكمك جداول و نمودارهاي طرح 85
4-2-7- بررسي شكل پذيري ستونهاي ساخته شده با بتن مغناطيسي 89
فصل پنجم « نتيجه گيري »
منابع 96

منابع

1- ج‍وزف‌ ج‍ی‌ وادل‌، ج‍وزف‌ ای‌ دوب‍روول‍س‍ک‍ی‌ .(1380). دستنامه اجراي بتن، ترجمه علی اکبر رمضانپور و شاپور طاحونی، ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‌ و ادب‌‏.

2- حسيني، م .(1381). آناليز و طراحي مقاطع خمشي داراي بتن با مقاومت بالا، پايان نامه كارشناسي ارشد زلزله دانشگاه شهيد باهنر كرمان

3- دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي .(1382). آيين نامه بتن ايران آبا (تجديد نظر اول )، نشريه 120

4- شاه‌جوان، م .(1379). آناليز و طراحي شكل پذيري مقاطع خمشي بتن آرمه با مقاومت بالا، پايان نامه كارشناسي ارشد زلزله دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

5- صفي‌ياري، ا .(1379). رسم منحني‌هاي اندركنش و آناليز پايداري ستونهاي لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا، پايان نامه كارشناسي ارشد زلزله دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

6- مقصودي، علي اكبر، .(1375). طراحي شكل پذيري سازه‌هاي بتن مسلح ويژه مناطق زلزله خيز، کرمان: انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان.

 

11- Afshin, H., Gholizadeh, M. and Khorshidi, N. (2009). Effect of Magnetic Water on some properties of fresh and hardened concrete

12- Afshin, H., Gholizadeh, M. and Khorshidi, N. (2009). Effect of Magnetic Water on some properties of fresh and hardened concrete.

13- Afshin, H., Gholizadeh, M. and Khorshidi, N. (2010). Improving mechanical properties of high strength concrete by magnetic water technology. sharif university of technology.

14- Bing, L., Park, R. and Tanaka, H. (2001). Stress-strain behavior of high-strengh concrete confined by high and normal strength transver reinforcements ” ACI Structural jrnal ,V,98,NO,3,PP,395-404.

15- Craig, A. and Mc, M . (2009). Investigation of the quality of water treated by magnetic fields, university of southern Queenslandfaculty of Engineering and Surveying

16- Craig, A. and Mc, M .(2009). Investigation of the quality of water treated by magnetic fields, university of southern Queenslandfaculty of Engineering and Surveying

17- Fasching, C.J. (eds). Effect of High-Strengh concrete (HSC ) on Flexural m

18- Nan, Su., Yeong, h. and Chung, Y .(2000). Effect of magnetic water on the engineering properties of concrete containing granulated blast-furnace slag” Journal of cement and concrete Research 30 ,pp 59-605.

19- Nan, Su. and Chea-Fang, Wu .(2003). Effect of magnetic field treated water on mortar and concrete containing fly ash, Journal of cement and concrete composites 25.

20- Sheikh, S.A. and Uzumeri, S M .(eds). Analytical model for concret confrinment in tied columns ” Journal of structural division , ASCE

چکیده

بتن با كارايي بالا (HPC) از نظر رواني و مقاومت فشاري و دوام عملكرد بهترو مناسبتري نسبت به بتونهاي معمولي دارند يكي از انواع بتنها با مقاومت بالا بتنهاي مغناطيسي است. در اين تكنولوژي با القاي ميدان مغناطيسي به آب ساختار فيزيكي آن را تغيير مي‌دهند در نتيجه اين تغييرات تعداد مولكولها در يك تجمع مولكولي از13 مولكول، به 5 يا 6 مولكول نقصان يافته و كشش سطحي آب كاهش پيدا مي‌كند با استفاده از اين آب در تهيه بتن از يك سو افزايش رواني مخلوط بتن و كاهش آب مورد نياز و از سوي ديگر با تسهيل هيدراسيون سيمان موجب بالا رفتن مقاومت فشاري بتن و دوام بتن مي‌گردد كه اين افزايش مقاومت فشاري باعث بالا رفتن پايداري و مقاومت سازه در برابر نيروي زلزله مي‌شود همچنين مي‌توان با ثابت نگه داشتن مقاومت فشاري بتن و با استفاده از آب مغناطيسيي مصرف سيمان را كاهش داد كه اين كاهش در مصرف سيمان مي‌تواند وزن سازه را كاهش دهد كه براي كاستن از نيروي زلزله در سازه بلند بسيار موثر مي‌باشد

واژه‌هاي كليدي: بتن مغناطيسي، مقاومت فشاري، كارايي (اسلامپ)، افزايش هيدراسيون، خمير سيمان

فصل اول « كليات »

1-1 مقدمه

اولين تحقيقات و آزمايشات علمي در مورد كاربرد ميدان‌هاي مغناطيسي در توليد بتن و بلوك‌هاي بتني براي ساخت و ساز ابنيه‌‌هاي نظامي نظير لنگرگاه‌هاي و فرودگاه‌هاي نظامي در سال 1964 در شوروي سابق آغاز شد

اين تحقيقات به تدريج در مورد ساير زمينه‌‌هاي صنعت ساختمان انجام يافت و نتايج مثبتي به دست امد ادامه اين آزمايشات باعث شد كه ديد گاه دانشمندان امريكا و كشور‌هاي ديگر در مورد استفاده از آب مغناطيسي در صنعت بتن تغير كند

در سال 1993 دولت جماهير شوروي آيين نامه‌اي تحت عنوان كاربرد ميدان مغناطيسي در اقتصاد بين الملل منتشر كرد و صنعت ساختمان روسيه ملزم به استفاده از اين تكنولوژي جديد در توليد بتن و سيمان شد

در سال 1998 مقاله‌اي تحت عنوان كاربرد آب القاء شده مغناطيسي در خواص فيزيكي و مكانيكي بتن تازه توسط آبديس مگالهاس گمز انتشار يافت در اين مقاله، نويسنده به مقايسه بتن تهيه شده با آب معمولي و مغناطيسي پرداخته و در پايان نتيجه گرفت كه آب مغناطيسي مقاومت فشاري و كششي بتن را تا 20% افزايش مي‌دهد.تحقيقاي از اين نوع باعث شد نظرها به سمت تهيه وتوليد دستگاها توليد آب مغناطيسي جلب شود هم اكنون دستگاه‌هاي مختلفي براي توليد آب مغناطيسي و كاربردهاي ان در بتن در كشورهاي مختلف جهان توليد مي‌شود كه به بررسي طرز كار آنها مي‌پردازيم

1-2 دستگاه توليد اب مغناطيسي

براي تهيه بتن مغناطيسي ابتدا بايد اب مغناطيسي تهيه كرد براي اين منظور از يك دستگاه كه داراي يك يا چند آهنرباي دائمي و يا از يك يا چند سيم پيچ با هسته آهني كه از اين سيم پيچها جريان الكتريسيته مي‌گذرد و موجب ايجاد ميدان مغناطيسي مي‌شود استفاده می‌گردد مزيت سيم پيچ‌هاي متصل به جريان اين است كه در اين حالت مي‌توان ميدان مغناطيسي را تغيير داد و بهترين مقدار ميدان را جهت بهبود خواص بتن پيدا كرد

ميدان ايجاد شده در سيم پيچ به عوامل زير بستگي دارد

تعداد دور سيم پيچ ( N )، شدت جريان عبوري از سيمها ( I )، طول سيم پيچ ( L )

با افزايش تعداد دور و شدت جريان و كاهش طول ميتوان ميدان مغناطيسي را افزايش داد

 1-3 مباني نظري توليد آب مغناطيسي

اصول كار بر مبناي بر همكنش ميدان مغناطيسي و بار الكتريكي متحرك است به اين صورت كه هرگاه يك ذره بار دار كه داراي بار مثبت يا منفي مي‌باشد را از درون ميدان مغناطيسي عبور دهيم طبق قانون دست راست امپر بر اين ذره درون ميدان يك نيروي عمود بر مسير وارد مي‌شود كه موجب تغيرات در سطح ذره باردار يا يونها مي‌شود

اب عبوري از اين دستگاه تحت انرژي مغناطيسي موجود در دستگاه قرار گرفته واين انرزی با تاثير بر روي ذرات كلوئيدي و مولكول‌هاي كربنات كلسيم نمكها و ساير املاح موجود در اب كه مانند ذرات باردار عمل مي‌كنند خواص فيزيكي و الكتريكي انها را تغيير مي‌دهد وآرايش خاصي را ايجاد ميكند اين تغيير آرايش الكتروني در يونها يك نوع بي ميلي در تركيب و نهايتا عدم تشكيل رسوب را باعث ميگردد از طرفي انرژي مغناطيس قادر است كشش سطحي اب را به ميزان 10 درصد كاهش دهد در شكل زير دستگاه AQUA CORRECT همراه با طرز كار ان نشان داده شده اين يكي از بهترين دستگاه‌هاي مورد استفاده جهت توليد آب مغناطيسي است اين دستگاه ساخت كشور آلمان است طريقه كار اين دستگاه به اين صورت است كه با استفاده از يك اهن ربا ي دائمي ميدان مغناطيسي قوي در حدود 1.3 T توليد مي‌كند انگاه اب را از درون اين ميدان مغناطيسي با سرعت ثابت.85 متر بر ثانيه با دبي 2.26 ليتر بر دقيقه عبور مي‌دهند و در اثر عبور اب از ميدان آب مغناطيسي به وجود مي‌ايد كه از اين آّب براي ساخت بتن استفاده مي‌كنند

1-4 اثر دستگاه فراوري مغناطيسي روي خواص اب

طريقه كار دستگاه فراوري مغناطيسي به اين صورت است كه هنگامي كه اب را از درون اين ميدان عبور مي‌دهيم با توجه به اينكه مولكول‌هاي اب قطبي ميباشند مولكول‌هاي آب در جهت ميدان قرار ميگيرند مولكول‌هاي قطبي به مولكول‌هاي گفته مي‌شود كه از دو اتم با بار‌هاي مثبت ومنفي تشكيل شده است

همانگونه كه در شكل مشاهده مي‌شود مولكول اب از يك اتم اكسيژن با بار منفي و دو اتم هيدروژن با بار مثبت تشكيل شده است اما روي هم رفته بار الكتريكي كل مولكول اب منفي است كه موجب ايجاد قطبيدگي P شده است كه مانند يك آهن ربا با دو قطب مغناطيسي N , S عمل مي‌كند در اين اتم زاويه بين دو پيوند ايجاد شده 105 درجه است با قرار گرفتن اب در ميدان مغناطيسي اين بردار دو قطبي در جهت ميدان مغناطيسي قرار مي‌گيردو زاويه بين دو پيوند هيدروژني از 105 درجه كمتر ميشود كه اين موضوع باعث كاهش نيروي بين مولكول‌هاي اب و كاهش اندازه مولكولها ميشود به همين علت كشش سطحي اب نيز كاهش مي‌يابد كاهش در كشش سطحي اب موجب بالا رفتن رواني ويا ويسكوزيته اب ميشود

1-5 تاثير آب مغناطيسي بر روي ميزان هيدراسيون سيمان

ساختار مولکولی آب در حالت عادی دارای اجتماع 13 تا 14 مولکولی می‌باشد بدین معنی که مولکولها در اجتماع 14 مولکولی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.

با اعمال ميدان مغناطيسي بر روي مولكول‌هاي آب تعداد اجتماع مولكول‌هاي اب را از 14 مولكول به 5يا6 مولكول نقصان مي‌يابد اين كاهش تعداد يا به عبارتي پخش شدگي و جدا شدن بيشتر مولكول‌هاي اب از هم باعث مي‌شود كه تعداد مولكول‌هاي شركت كننده در واكنش هيدراسيون سيمان افزايش يابد

1-6 علت افزايش واكنش هيدراسيون سيمان در تركيب با آب مغناطيسي

ذرات سيمان داخل مخلوط بتن بصورت اجتماعي از مولكولها پخش شده اند و واكنش هيدراسيون در ابتدا در سطح ذرات سيمان اتفاق مي‌افتد در نتيجه يك لايه نازك از محصولات واكنش هيدراسيون روي ذرات سيمان شكل مي‌گيرد كه از نفوذ مولكول‌هاي آب به داخل اجتماع ذرات و هيدراسيون بيشتر ذرات سيمان جلوگیري مي‌كند و مانع از هيدراسيون كامل ذرات سيمان مي‌شود

اگر آب مغناطيسي بجاي اب معمولي استفاده شود به دليل اندازه كوچكتر اجتماع مولكول‌هاي آب اين مولكولها به راحتي مي‌توانند درون اجتماع ذرات سيمان نفوذ كنند در نتيجه فرايند هيدراسيون كاملتري در حالت استفاده از آب مغناطيسي اتفاق ميا فتد

اگر در زیر میکروسکوپ به كريستال‌هاي هيدروكسيد كلسيم در خمير سيمان تهيه شده با اب معمولي و اب مغناطيسي نگاه کنیم می‌بینیم که كريستال‌هاي CH با صفاحات هشت وجهي مشخص در خمير سيمان تهیه شده با اب معمولي داراي ابعاد بزرگتر از اب مغناطيسي مي‌باشد كه علت ان هم ريزتر بودن مولكولها در حا لت مغناطيس بودن اب است كه دليل افزايش مقاومت فشاري خمير سيمان نيز همين مطلب مي‌باشد

يكي از مشخصات اساسي آب مغناطيسي كه اهميت زيادي در توليد بتن دارد وابستگي آب به ذرات و محلول‌هاي كلوئيدي است وقتي كه آب با سيمان مخلوط مي‌شود محلول كلوئيدي سيمان به دست ميايد اگرآب مورد استفاده مغناطيسي باشد ذرات سيمان به وسيله يك لايه تك مولكولي آب با چگالي كمتر احاطه مي‌شود اين پديده باعث مي‌شود كه در اختلاط بتن بتوان مقداري از اب مصرفي كاست كه اين كاهش در ميزان آب مزاياي بسياري در بتن خواهد داشت مغناطيس كردن اب هيدراسيون يون‌هاي منفي را افزايش مي‌دهد به اين معني كه به ساختار كريستال اب صدمه ميزند

در اختلاط بتن مغناطيس كردن باعث مي‌شود كه در سطح تماس بين مولكول‌هاي اب و ذرات سيمان جذب سطحي كاهش يابد استفاده از اب مغناطيسي روي فرايند هيدراسيون و سخت شدن سيمان اثر مي‌گذارد ذرات سيمان داخل مخلوط بتن به صورت اجتماعي از مولكولها پخش شده اند و واكنش هيدراسيون در ابتدا در سطح ذرات سيمان اتفاق مي‌افتد در نتيجه يك لايه نازك از محصولات واكنش هيدراسيون روي ذرات سيمان شكل مي‌گيرد كه از نفوذ مولكول‌هاي اب به داخل اجتماع ذرات و هيدراسيون بيشتر ذرات سيمان جلوگيري مي‌كند و مانع از هيدراسيون كامل ذرات سيمان مي‌شود در صورتيكه در اب مغناطيسي به دليل اندازه كوچكتر اجتماع مولكولها ي اب اين مولكولها به راحتي درون اجتماع ذرات سيمان نفوذ مي‌كنندو در نتيجه فرايند هيدراسيون كاملتري در حالت مغناطيسي اتفاق مي‌افتد

 1-7 افزايش مقاومت فشاري و افزايش كارايي خمير سيمان تهيه شده با آب مغناطيسي

در ابتداي گيرش سيمان در اب مغناطيسي يك لايه هيدراته نازكتري در مقايسه با اب معمولي تشكيل مي‌شود اين لايه هيدراته نازك سريعتر با لايه سطحي ذرات سيمان واكنش داده و سيمان خود را سريعتر خواهد گرفت ولي وقتي واكنش اين لايه هيدراته به اتمام رسد نفوذ اب به داخل اجتماع ذرات به دليل فقدان اب ازاد متوقف مي‌شود به اين دليل خمير سيمان كه با اب مغناطيس تهيه شده است سريعتر سخت مي‌شود و در مراحل اوليه گيرش مقاومت بيشتري كسب مي‌كند اما با گذشت زمان سرعت سخت شدن ان به سرعت افت پيدا مي‌كند زيرا رسيدن اب به ذرات سيمان دشوار مي‌شود ولي در مجموع استفاده از اين تكنولوژي باعث كم شدن تخلخل بتن و افزايش كارايي و افزايش مقاومت فشاري و كششي بتن مي‌شود

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن
 • پايان نامه فلسفه و روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي بنايي موجود در برابر زلزله
 • پايان نامه تحليل خطر زلزله و تهيه طيف خطر يکسان براي مناطق مختلف شهر گلپايگان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122