پايان نامه بهبود طبقه‌بندي سيگنال الکتروکارديوگرام -ECG- با ماشين بردار پشتيبان و بهينه‌سازي اجتماع ذرات -PSO-SVM-

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بهبود طبقه‌بندي سيگنال الکتروکارديوگرام -ECG- با ماشين بردار پشتيبان و بهينه‌سازي اجتماع ذرات -PSO-SVM- یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 71 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بهبود طبقه‌بندي سيگنال الکتروکارديوگرام -ECG- با ماشين بردار پشتيبان و بهينه‌سازي اجتماع ذرات -PSO-SVM- بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعریف مسئله 2
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 3
1-4- روش تحقیق 3
1-5- تعریف مفاهیم 4
سیگنال الکتریکی قلب: 4
پتانسیل عمل عضله قلب 5
مرحله استراحت : 5
مرحله دپلاریزاسیون : 5
مرحله رپلاریزاسیون : 5
موج P : 6
منحنی QRS : 6
موج T : 6
قطعه ST : 6
بازه QT: 6
بیماریهای ضربان قلب : 6
فصل دوم پیشینه پژوهش 2
2-1- مقدمه 10
معرفی پایگاه داده: 10
2-2- طبقهبندی سیگنال ECG با استفاده از موجک و شبکه عصبی 10
2-3- طبقهبندی سیگنال ECG با استفاده ازموجک و خواص مورفولوژیک و شبکه عصبی 11
2-4- طبقهبندی سیگنال ECG با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی فازی 11
2-5- طبقهبندی سیگنال ECG با استفاده از تبدیل ویولت و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم پرندگان 12
2-6- طبقهبندی آریتمیهای قلبی با استفاده از SVM 12
2-7- طبقهبندی آریتمی دهلیزی بطنی 12
2-8- طبقهبندی سیگنال الکتروکاردیوگرام با طبقهبند ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم PSO 13
2-9- طبقهبندی آریتمیهای قلبی با استفاده از PSO 13
2-10- رویکرد ترکیبی در طبقهبندی سرطان 14
2-11- دستهبندی آریتمیهای قلبی بر مینای تبدیل موجک و SVM 14
2-12- طبقهبندی سیگنال ECG با استفاده از خواص مورفولوژی 14
2-13- انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم فاخته باینری 14
2-14- انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم فاخته 15
فصل سوم معرفی الگوریتم‌ها و روش‌های پردازش سیگنالECG 10
3-1- مقدمه 17
3-2- آنالیز موجک 17
3-2-1- تبدیل موج پیوسته (CWT) 18
3-2-2- تبدیل موجک گسسته 18
3-3-2-2- تجزیه چند سطحی 18
3-2-4- انتخاب موجک مادر 19
3-2-4- ویژگیهای استخراج شده از ویولت 21
3-3- ویژگی زمانی 21
3-4- استخراج ویژگی با مدل خودبازگشتی(AR) 22
3-5- استراتژی انتخاب ویژگی 22
3-6- تحلیل مولفه اصلی (PCA) 23
3-7- روش بیشترین وابستگی و کمترین افزونگی (mRMR) 24
3-8- الگوریتم فاخته COA 26
3-8-2- جزییات الگوریتم بهینهسازی فاخته 27
3-8-2-1- تولید محلهای سکونت اولیه فاختهها (جمعیت اولیهی جوابهای کاندید) 29
3-8-2-2- روش فاختهها برای تخمگذاری 30
3-8-2-3- مهاجرت فاختهها 30
3-8-2-4- از بین بردن فاختههای قرار گرفته در مناطق نامناسب 32
3-8-2-5- همگرایی الگوریتم 32
3-9- گسستهسازی دودویی الگوریتم فاخته 33
3-10- ماشین بردار پشتیبان(SVM) 33
3-11- الگوریتم بهینهسازی ذرات(PSO) 35
3-11-1- وزن اینرسی 36
3-12- شمای کلی سیستم طبقهبندی سیگنال ECG 38
فصل چهارم روش پیشنهادی طبقه‌بندی سیگنال ECG 17
4-1- مقدمه 40
4-2- پیشپردازش سیگنال ECG 41
4-2-1- شیفت سیگنال به انحراف زمینه 42
4-2-2- حذف مقدار متوسط سیگنال 42
4-2-3- حذف نویز ناشی از برق شهر 43
4-2-4- هموارسازی سیگنال 43
4-2-5- پنجرهگذاری سیگنال 43
4-2-6- آزمون همبستگی و حذف ضربانهای ناهمبسته 44
4-2-7- انتخاب دادههای آموزش و آزمون 44
4-3- ویژگیهای سیگنال 47
4-3-1- استخراج ویژگی 47
4-3-1-1- ویژگی زمانی 47
4-3-1-2- ویژگی موجک 47
4-3-1-3- ویژگی AR 47
4-3-1-4- شناسایی نقاط پراهمیت سیگنال با استفاده از PCA 48
4-3-2-ترکیب و ادغام ویژگیها 48
4-3-2-1- انتخاب ویژگی با PCA 48
4-3-2-2- انتخاب ویژگی با mRMR 49
4-3-2-3- انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم فاخته 49
4-4- طبقهبندی با استفاده از SVM 51
فصل پنجم نتیجه‌گیری 55
5-1- مقدمه 56
5-2- مقایسه و نتیجهگیری 56
5-4- ارائه پیشنهاد 57
منابع : 58

منابع :

]1[ موذن، ایمان. احمد زاده، محمد رضا. (1388)، طراحي يك سامانه بازشناسي براي رده بندي سيگنالهاي قلب براساس تبديل موجك و شبكههاي عصبي احتمالي، فصل نامه علمی پژوهشی مجلسی، سال سوم، شماره سوم، صص 31-37.

]2[ قبادی محبی، سحر. (1389)، تشخیص و طبقه بندی آریتمی های قلبی با استفاده از روش SVM، سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران.

[3] Melgani, F. And Bazi, Y. (2008), Classification of Electrocardiogram Signals with Support Vector Machines and Particle Swarm Optimization, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, VOL. 12, No. 5, pp. 667-677.

]4[مخلصی، امید. مهرشاد، ناصر. رضوی، سید محمد. (1390)، به كارگيري ساختارهاي تركيبي از شبكه هاي عصبي به منظور تشخيص آريتمي هاي قلبي با استفاده از ادغام ويژگي هاي موجك و زماني، سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق، سال دوم، شماره اول.

]5[ خزایی، علی. (1389)، طبقه بندی بیماری های قلبی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی.

[6] R.G. Mark, and G. B. Moody, MIT-BIH Arrhythmia Database 1997 [Online]. Available: http://ecg.mit.edu/dbinfo.html.

[7] Ghorbanian, P. Ghaffari, A.  Jalali, A. Nataraj, C. (2010) Heart arrhythmia detection using continuous wavelet transform and principal component analysis with neural network classifier. Computing in Cardiology IEEE Conference, pp 669-672.

[8] گایتون، آرتور؛ فیزیولوژی پزشکی، سپهری و دیگران، تهران، اندیشه رفیع، 1387، چاپ سوم، ص 56.

[9] L.Y. Shyu, Y.H. Wu, W.C. Hu,(2004) Using wavelet transform and fuzzy neural network for VPC detection from the Holter ECG, IEEE Trans. Biomed. Eng. 51, 1269–1273.

[10] T. Ince, S. Kiranyaz, and M. Gabbouj, (2009) A Genetic and Robust System for Automated Patient-Specific Classification of Electrocardiogram Signals, IEEE Trans. Biomed. Eng. 56, 1415-1426.

[11] Testing and Reporting Performance Results of Cardiac Rhythm and ST Segment Measurement Algorithms, ANSI/AAMI EC57:1998 standard, Association for the Advancement of Medical Instrumentation, 1998.

]12[ کتایون شجاعیان، رسول امیرفتاحی، (1387) شناسايي آريتمي‌هاي حاد دهليزي- بطني بر اساس بخش‌بندي و تشخيص، مهندسی برق مجلسی، سال دوم، شماره اول.

[13] I. Guyon, A. Elisseeff(2003), “An introduction to variable and feature selection”, Journal of Machine Learning Research, Vol. 3, pp. 1157–1182.

[14] Khazaee, A. (2013), Heart Beat Classification Using Particle Swarm Optimization,  I.J. Intelligent Systems and Applications, Vol.5, No. 6, pp. 25-33.

[15] Y. Peng, W. Li, Y. Liu, (2006) A hybrid approach for biomarker discovery from microarray gene expression data for cancer classification, Cancer Informatics, Vol. 2, pp.301–311.

]16 [کلاته میمری؛ عاطفه؛ شیرازی؛ جلیل؛ (1391)؛ دسته بندی آریتمی های قلبی بر مینای تبدیل موجک و SVM؛ چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران.

[17]  de Chazal F. and R. B. Reilly, (2006) A patient adapting heart beat classifier using ECG morphology and heartbeat interval features,  IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 53, no. 12, pp. 2535–2543.

[18] L. A. M. Pereira, D. Rodrigues, T. N. S. Almeida, C. C. O. Ramos, A. N. Souza, X.-S. Yang, J. P. Papa, (2013)  BCS: A Binary Cuckoo Search algorithm for feature selection,  Studies in Computational Intelligence, Vol 516, pp 141-154.

[19] D Rodrigues, Pereira, L.A.M. ; Almeida, T.N.S. ; Papa, J.P. ; Souza, A.N. ; Ramos, C.C.O. ; Xin-She Yang, (2013) BCS: A binary cuckoo search algorithm for feature selection, Circuits and Systems (ISCAS), 2013 IEEE International Symposium, 465-468.

[20] Ghanbari, Karami-Mollaei, (2006) A new approach for speech enhancement based on the adaptive thresholding of the wavelet packets, speech communication, Elsevier.

[21] Burrus, C. Sidney, Gopinath, Ramesh Á., and Guo, Haitao. (1998). Introduction to Wavelets and Wavelet Transforms: A Primer. Uuper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.

[22] R. N. Khushaba, A. Al-Jumaily, and A. Al-Ani, (2007) Novel Feature Extraction Method based on Fuzzy Entropy and Wavelet Packet Transform for Myoelectric Control, 7th International Symposium on Communications and Information Technologies ISCIT2007, Sydney, Australia, pp. 352 – 357.

[23] Kumar D, Tripathy RK, Acharya A (2014) Least square support vector machine based multiclass classification of EEG signals, WSEAS T Signal Process 10(1):86-94.

[24] Behar, Joachim, et al. (2013) “ECG signal quality during arrhythmia and its application to false alarm reduction.” IEEE transactions on bio-medical engineering 60.6, 1660-1666.

[25] L. Yu, H. Liu, (2004 ) “Efficient feature selection via analysis of relevance and redundancy”, Journal of Machine Learning Research, Vol. 5, pp. 1205–1224.

[26] Aleix M. Martinez, Avinash C. Kak, (2001) ‘’Pca versus Lda’’, IEEE Trans. On Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol. 2, pp. 228-233.

[27] Jiwen Lu, Erhu Zhang, (2007) ‘’Gait recognition for human identification based on ICA and fuzzy SVM through multiple views fusion’’, Nanyang Technological University, Nanyang Avenue, Singapore,  pp. 2401–2411.

[28] S. Thodoridis and K. Koutroumbas, (2009) ‘’Pattern recognition’’, Fourth Edition, Elsevier.

[29] A.K Jain, R.P.W. Duin and J. Mao, (2000) ‘’Statistical pattern recognition: A review’’, IEEE Tran. On Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol. 22, No. 1, pp. 4-37.

[30] Ramin Rajabioun (2011), “Cuckoo Optimization Algorithm”. Applied Soft Computing, Volume 11, Issue 8, Pages 5508-5518.

[31] H. Peng, F. Long and C. Ding, (2005) ‘’Feature selection based on mutual information: Criteria of max-dependency, max relevance, and min-redundancy’’, IEEE Tran. On Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol. 27, No. 8.

[32] Y. Shi and R. C. Eberhart, (2001) “Fuzzy Adaptive Particle Swarm Optimization”, in Proceedings of IEEE International Conference on Evolutionary Computation, pp. 101- 106.

[33] H. Liu and A. Abraham, (2005) “Fuzzy Turbulent Particle Swarm Optimization”, in Proceedings of 5th IEEE International Conference on Hybrid Intelligent Systems.

[34] Ying -Wen Bai, Wen-Yang Chu, Chien-Yu, Yi-Ting, Yi- Ching Tsai and Cheng-Hung Tsai. (2004) “Adjustable 60 HZ Noise Reduction by a Notch Filter for ECG signal” International and Measurement Technology conference como Itlay 18-20.

[35] Matthew Swain (2011) A Wavelet Transform Approach to the Analysis of Atrial Fibrillation Electrograms, College London, MSci Project.

[36] Mahmoodabadi, A. Ahmadian, and M. Abolhasani, (2005) “ECG feature extraction using Daubechies wavelets,” in Proceedings of the fifth IASTED International conference on Visualization, Imaging and Image Processing, pp. 343-348.

]37[ علی توکل پور صالح، “تشخیص بیماری پارکینسون مبتنی بر پردازش تصاویر ویدیویی  “، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی،1393.

[38] H. Peng, F. Long and C. Ding, (2005) ‘’Feature selection based on mutual information: Criteria of max-dependency, max relevance, and min-redundancy’’, IEEE Tran. On Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol. 27, No. 8.

[39] Engin, Mehmet.(2004).ECG beat classification using neruro-fuzzy network.paternRecognition Letters 25.15:1715-1722.

چکیده

آريتمي‌هاي قلبي يكي از بيماري‌هاي قلبي بوده كه در مورد بيماران بستري شده در بخش مراقبت‌هاي ويژه بايد به آن توجه شود. هوشمند‌سازی فرآیند تشخیص دقیق بیماری‌های قلبی مساله‌ای است که سال‌ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این تحقیق روشی کارآمد جهت گزینش ویژگی‌های مناسب استخراج شده از سیگنال ECG، بر پایه‌ی الگوریتم باینری فاخته (BCOA) ارائه شده است. ویژگی‌های استخراج شده شامل ویژگی‌های زمانی،‌ AR و ضرایب موجک‌ است که تعداد این ویژگی‌ها با استفاده از عملگر mRMR یا PCA کاهش داده می‌شود BCOA ،مجموعه‌هایی از ویژگی تشکیل می‌دهد و همواره در پی یافتن مجموعه‌ای شایسته از تمامی ویژگی‌ها است. ارزیابی این مجموعه از ویژگی‌های ا‌نتخاب شده توسط‌BCOA  با اعمال به طبقه بند SVM بررسی می‌شود. سپس الگوریتم‌ PSO جهت بهینه‌سازی پارامترهای‌ SVM اعمال می‌شود.‌ به كمك شبيه‌سازي كامپيوتري،صحت كلي سيستم براي شناسايي 6 نوع ريتم قلبي %97/98 به دست آمد که در مقایسه دقت حاصل شده با پژوهش‌های‌ پیشین،کارایی مطلوب روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی: طبقهبندی سیگنال الکتروکاردیو گرام، الگوریتم فاخته، طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان.

1-1- مقدمه

سيگنال تابعي از يك يا چند متغير مستقل است كه اطلاعاتي را در مورد يك پديدة فيزيكي يا بيولوژيكي در بردارد. موجودات زنده از سلول گرفته تا ارگان‌هاي بدن، سيگنال‌هايي با منشاء بيولوژيكي توليد مي كنند. اين سيگنال‌ها به صورت الكتريكي، مكانيكي يا شيميايي‌اند. سيگنال‌هاي الكتريكي نتيجة دپلاريزاسيون سلول‌هاي عصبي يا ماهيچة قلبي‌اند. صداي توليد شده توسط دريچه‌هاي قلب نمونه‌اي از سيگنال‌هاي مكانيكي است. اين سيگنال‌هاي بيولوژيكي يا سيگنال‌هاي حياتي براي تشخيص پزشكي و تحقيقات زيست-پزشكي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

سيگنال‌هاي حياتي در سطح بدن وضعيت دروني و فعاليت الكتريكي بدن را منعكس مي‌كنند. بنابراين با استفاده از اندازه‌گيري غير تهاجمي اطلاعاتي درباره ارگان‌هاي داخلي فراهم می‌کند. الكتروكارديوگرام توسط كارديولوژيست‌ها براي اهداف تشخيصي استفاده می‌شود و اطلاعات كليدي درباره فعاليت الكتريكي ECG[1] ارائه مي‌دهد. بنابراين با نمايش دائمی اين سيگنال می‌توان تغییرات فعالیت الکتریکی قلب را در طول زمان مشاهده نمود که این تغییرات،شامل اطلاعات بسیارکلیدی برای پزشکان می باشد]1[.

1-2- تعریف مسئله

قلب یکی از مهمترین اعضای بدن است که وظیفه پمپ کردن خون در سیستم قلبی عروقی را به عهده دارد. چنانچه عملکرد قلب از نظم طبیعی (ریتم) خود خارج شود، گردش خون به خوبی انجام نمی شود و این امر می‌تواند خطرهای جدی برای فرد به دنبال داشته باشد، از این رو تشخیص درست و به موقع آریتمی‌های قلبی از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از راههای شناخته شده برای تشخیص به موقع این آریتمی‌ها بررسی فعالیت‌های الکتریکی قلب با استفاده از سیگنال‌های الکتروکاردیوگرافی یا به اختصار ECG، است. تغییرات معنی داری از ساختار قلب بیماران و ضربان‌های آن با استفاده از این سیگنال‌ها قابل تشخیص هستند‌]2[. در چندین سال اخیر،طبقه‌بندی خودکار سیگنال‌های الکتروکاردیوگرام توجه زیاد مهندسین پزشکی را به خود جلب کرده است. به واسطه این سیگنال‌ها یک متخصص قلب اطلاعاتی مفید درباره ریتم و عملکرد قلب خواهد داشت. بنابراین آنالیز آن نشان دهنده ی یک راه مؤثر برای شناسایی و درمان انواع بیماری‌های قلبی است]3[.

براي طراحي يك سيستم هوشمند تشخيص آريتمي‌هاي قلبي از روي سيگنال‌هاي الكتروكارديوگرافي،لازم است ابتدا ويژگي هاي مناسبي از روي اين سيگنال‌ها استخراج شود. با توجه به اينكه ضرايب موجك قادرند اطلاعات زمان-فركانس سيگنال را به طور توام توصيف كنند، یکی از انتخاب ها براي استخراج ويژگي از يك سیگنال الكتروكارديوگرافي خواهد بود. در اين راستا بايد تعداد سطوح تجزيه و نوع موجك مشخص شوند. همچنين، نتايج تحقيقات قبلي نشان داده است كه براي استخراج ويژگي از سيگنال‌هاي الكتروكارديوگرافي خانواده دابيچز و هار در مقايسه با ساير موجك‌ها بسيار مناسب‌تر هستند ]4[. تشخيص پزشك براساس اطلاعات زماني و ریخت‌شناسی استخراج شده از سيگنال الكتروكارديوگرافي است. در حالي كه گاهی اوقات تحلیل موجک بر روی سیگنال‌های قلبی به تنهایی برای طبقه‌بندی کافی نیست و به همین دلیل استفاده از دیگر ‌مشخصه‌های موجود در سیگنال‌های قلبی برای طبقه‌بندی بیماری‌های قلبی ضروری است. برای توصیف کامل‌تر سیگنال‌های الکتروکاردیوگرافی علاوه بر ویژگی‌های موجک از ویژگی‌های زمانی نیز استفاده می‌شود. ]4[.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

از آنجائی که ECG پزشک را قادر می­سازد تا فعالیت الکتریکی قلب را ثبت کند، می­توان به کمک آن بیماری‌های قلبی را تشخیص داد. برای از بین بردن خطای انسانی و همچنین استفاده از بانک­های اطلاعاتی موجود در تشخیص دقیق و سریع بیماری­ها، از آنالیز خودکار کامپیوتری استفاده می‌شود.. بنابراین در این پژوهش سعی در  تشخیص خودکار بیماری‌های قلبی شده که در آینده­ای قابل پیش­بینی سبب حذف اشتباهات انسانی در تشخیص بیماری­ها می‌شود. هدف از انجام این تحقیق ارائه یک روش مناسب برای تشخیص خودکار 5  بیماری‌ مهم قلبی، شامل نارسائی­های RBBB[2]،LBBB[3]   و  PVC[4] وAPC[5]  وP[6]  می‌باشد.

1-4- روش تحقیق

در این پژوهش ابتدا داده‌های مربوط به سیگنال ECG از پایگاه داده تهیه می‌شود و پیش پردازش آن‌ها جهت انتخاب سیگنال‌های مناسب و همچنین پنجره‌گذاری روی آنها انجام خواهد شد. سپس ویژگی های مناسبی استخراج و بر اساس این ویژگی‌ها عمل طبقه‌بندی انجام می‌شود. مراحل فوق با استفاده از نرم افزار متلب صورت خواهد گرفت.

1-5- تعریف مفاهیم

سیگنال الکتریکی قلب:

انتشار پتانسیل عمل در قلب، یک جریان ایجاد می‌کند. این جریان به نوبه خود تولید یک میدان الکتریکی می‌نماید که می‌تواند با استفاده از یک سیستم اندازه‌گیری ولتاژ تفاضلی به صورت خیلی ضعیف در سطح بدن بدست آید. سیگنال اندازه‌گیری شده به این طریق، هنگامی که به وسیله الکترودهایی در مکان‌های استاندارد گرفته شود، به عنوان الکتروکاردیوگرام یا به اختصار ECG شناخته میشود. سیگنال ECG معمولی، در رنج ±2mv است و برای ثبت آن نیاز به دستگاهی با پهنای باند 0.5 تا 15هرتز می‌باشد. به عبارت دیگر ECG یک نمایش گرافیکی از فعالیت قلب به صورت سیگنال الکتریکی است که در طول یک دوره زمانی ثبت شده است[5].

وجود فعالیت الكتريكي براي ايجاد ضربان در قلب ضروري است. خون‌رساني كافي به بافت‌‌هاي بدن، مستلزم تعداد ضربان كافي قلب بوده و هم چنين بايد زمان‌بندي و توالي انقباضات عضلاني قلب به دقت هماهنگ باشند. ضربان‌ساز طبيعي قلب، “گره سينوسي- دهليزي SA ” است كه يك گروه ميكروسكوپي از سلول‌هاي الكتريكي تخصص يافته قلبي مي‌باشند و در بالاي دهليز  راست واقع شده‌اند. به دنبال ايجاد يك تحريك الكتريكي توسط “گره سينوسي– دهليزي “، يك ضربان قلب ايجاد مي‌شود. اين تحريك از طريق مسيرهاي اختصاصي به سلول‌هاي بافت عضلاني ديواره‌هاي قلب منتقل مي‌شود. اين تحريك ابتدا حفره‌هاي فوقاني قلب يعني دهليزها را منقبض مي‌كند و خون را به داخل بطن‌ها  مي‌راند. سپس تحريك به ناحيه ديگري از سلول‌هاي الكتريكي تحت عنوان “گره دهليزي- بطني “، كه در بالاي بطن‌ها واقع شده است، منتقل مي‌گردد. اين گره به شكل يك ايستگاه تأخيري در مسير تحريك عمل مي‌كند و اجازه مي‌دهد دهليزها به طوركامل تخليه شوند. پس از يك فاصله كوتاه زماني، تحريك از طريق مسيرهاي شاخه‌اي وارد بطن‌ها شده و منجر به‌انقباض آنها مي‌گردد.

[1] Electrocardiogram

[2] Right bundle branch block

[3] Left bundle branch block

[4] Ventricular premature beat

[5] Atrial premature beat

[6] Pace beat

پتانسیل عمل عضله قلب

فرآیند انقباض هماهنگ بخش‌های مختلف قلب توسط پتانسیل عمل در سلول‌های موجود در بافت قلب انجام می‌گیرد. در ادامه مراحل مختلف پتانسیل عمل در یک سلول قلبی جهت ایجاد انقباض ماهیچه قلب بررسی می‌گردد[8].

مرحله استراحت :

پیش از وقوع پتانسیل عمل، مرحله استراحت بر غشا حاکم است. در این مرحله گفته می‌شود که غشا پلاریزه یا قطبی است. زیرا پتانسیل آن 90- میلی‌ولت است.

مرحله دپلاریزاسیون :

در این مرحله غشا ناگهان نسبت به یون سدیم نفوذپذیر می‌شود و اجازه می‌دهد تا تعداد بی‌شماری یون مثبت سدیم به درون آکسون جاری شود. حالت طبیعی پلاریزه با پتانسیل 90- میلی‌ولت از بین می‌رود و پتانسیل به سرعت در جهت مثبت بالا می‌رود. به‌این حالت دپلاریزاسیون می‌گویند.

مرحله رپلاریزاسیون :

در چند ده‌هزارم ثانیه بعد از اینکه غشا به شدت نسبت به سدیم نفوذپذیر گردید،‌کانال‌های سدیم شروع به بسته شدن می‌کنند و کانال‌های پتاسیمی به میزان بیشتری نسبت به حالت طبیعی بازمی‌گردند. سپس انتشار سریع یون‌های پتاسیم به خارج، مجددا پتانسیل غشا را به حالت منفی زمان استراحت می‌رساند؛ به‌این حالت رپلاریزاسیون غشا می‌گویند.

موج P :

انتشار پتانسیل تحریک از طریق دهلیز، باعث انقباض دهلیز میشود )دپلاریزاسیون( و موج P را تولید می‌کند. دامنه موج P به طور نرمال کم است.

منحنی QRS :

منحنی QRS مربوط به دوره زمانی انقباض یا دپلاریزاسیون بطنی است. سیگنال رپلاریزاسیون[1] دهلیزی مغلوب سیگنال بسیار بزرگتر بطنی می شود. این سیگنال حاصل دپلاریزاسیون بطنی است. منحنی QRS به دلیل حجم بافت بطنی که درگیر است سیگنال بسیار بزرگتری نسبت به موج P است.

موج T :

موج T نتیجه انبساط یا رپلاریزاسیون بطن‌ها است و دارای طول زمانی بیشتری نسبت به منحنی QRS است، زیرا رپلاریزاسیون بطنی بسیار آهسته تر از دپلاریزاسیون اتفاق می‌افتد.

قطعه ST :

بخش ST زمان بین دپلاریزاسیون و رپلاریزاسیون بطنی را نشان می­دهد. بخش ST از پایان کمپلکس QRS شروع می‌شود و در آغاز موج T پایان می­یابد. در حالت نرمال، بخش ST به‌اندازه 0.12 ثانیه یا کمتر است.

بازه  QT:

بازه  QT از آغاز موج  (Qi) Q شروع می‌شود و در نقطه پایان موج  (Ti) Tتمام می‌شود، که نشان دهنده طول  زمان سیکل دپلاریزاسیون یا رپلاریزاسیون است. اندازه نرمال زمانی بازه  QTحدود 0.38 ثانیه است، و اندازه ‌آن در مردان و زنان و در سنین مختلف، متفاوت است. به عنوان یک قانون کلی، فاصله زمانی QT باید حدود 0.40 درصد فاصله زمانی  R-R اندازه‌گیری شده باشد.

بیماریهای ضربان قلب :

از تحلیل تغییرات ایجاد شده درشکل سیگنال نرمال الکتروکاردیوگرام می‌توان برای تشخیص بسیاری از انواع آریتمی و بیماری‌های قلبی استفاده شود. سیگنال الکتروکاردیوگرام می‌تواند به بخش‌ها و فواصل زمانی گوناگون تقسیم شود که با تعیین محدوده برای این بخش‌ها، ضربان‌های غیر نرمال تشخیص داده شوند. سیگنالهای ECG با توجه به شکل آنها و نوع آریتمی‌ها به گروه‌های مختلف تقسیم می شوند. انواع ضربان‌های قلبی با توجه به پایگاه داده MIT-BIH در جدول 1-1 نشان داده شده‌اند]6[.

[1] Repolarization

در این تحقیق به طبقه‌بندی شش شکل مختلف سیگنال ECG که دارای بیشترین اهمیت هستند، پرداخته شده است. این ضربان‌ها عبارتند از:

نرمال (N)، بلوک شاخه دسته ای چپ (L یا LBBB)، بلوک شاخه دسته‌ای راست (R یا RBBB) و انقباض زودرس بطنی (V یا PVC) و ضربان زودرس دهلیزی (A) و تپش قلب (Pace beat).

بلوک شاخه دستهای چپ (LBBB) و بلوک شاخه دستهای راست (RBBB):

دسته‌ای از آریتمی‌ها مربوط به نارسایی‌های دسته‌ای هادی[1] مختلف می باشند (بلوک شاخه دسته‌ای راست و بلوک شاخه دسته‌ای چپ). بلوکهای شاخه دسته‌ای (BBB) در اثر تأخیر در هدایت یکی از بخش‌های چپ (LBBB) یا راست (RBBB) سیستم هدایت بطنی رخ می‌دهد. به دلیل اینکه سیگنال در یکی از نیمه‌های بطن تأخیر یافته است، شکل QRS پهنتر می‌شود و گاهی نیز فرورفته می‌شود. این انسدادها معمولاً تاثیر بسیار کمی در عملکرد و کارآیی پمپاژ دارند و اما می‌توانند تغییر قابل ملاحظه‌ای در مسیر بردار قلبی و در نتیجه در شکل ظاهری ECG به وجود آورند. به همین دلیل این ضربان‌های قلبی غیر نرمال می‌توانند تغییرات دیگر ECG را که مشخص کننده بیماری‌ها (مثلا ایسکمی[2]) می‌باشند را بپوشانند. در برخی موارد، این ناهنجاری‌های رسانش(LBBB و RBBB) نشانگر برخی از دیگر آسیب‌های بسیار مهم پنهان می باشند. برای نمونه، انسداد رگ های ریوی می‌تواند موجب یک بلوک شاخه  دسته‌ای راست جدید و ایسکمی حاد پیشین می‌تواند موجب یک بلوک شاخه دسته‌ای چپ جدید شود. معمولاً هیچ درمانی برای بلوک شاخه دسته‌ای انجام نمی‌شود.

انقباض زودرس دهلیزی یا اکستراسیستول  (APC):

گاهی اوقات ممکن است یک ریتم به وسیله ایمپالس‌هایی‌که از خارج گره سينوسي– دهليزي‌SA[3] سرچشمه گرفته باشند، متوقف شود. این ایمپالس‌ها قبل از اینکه یک دشارژ SA نرمال رخ دهد، اتفاق می‌افتند و در سراسر قلب انتشار پیدا می‌کنند، اگر میوکاردیوم (ماهیچه قلب) مقاوم نباشد، سبب می‌شوند تا به صورت زودرس منقبض شود. اکستراسیستول‌ها ممکن است از بالا (بالابطنی) یا از پایین (بطنی) گره دهلیزی بطنی سرچشمه بگیرند. اکستراسیستول‌ها ممکن است به صورت تکی یا در ردیف‌های کوتاه یا بلند اتفاق بیافتند.

انقباض زودرس بطنی(PVC):

ضربان‌های PVC یک شکل بسیار رایج از آریتمی‌ها می‌باشند. آنها یک شکل ضربان‌های قلبی غیر معمولی هستند که در آنها بطن به طور زودرس انقباض پیدا می‌کند. در طول یکPVC ، بطن قبل از اینکه دشارژ الکتریکی نرمال از گره SA فرا برسد، از نظر الکتریکی زودتر دشارژ شده و منقبض می‌گردد. این دشارژهای زودرس به دلیل تحریک‌پذیری الکتریکی عضله های قلبی بطن‌ها هستند. بعد از PVC سیستم الکتریکی قلب فوراً به حالت اولیه باز می‌گردد. این بازگردانی سبب یک توقف مختصر در ضربان قلبی می شود. ضربان  PVC به وسیله منحنی‌های QRS پهن و گسترده شناخته می‌شود]5[.

 ساختار کلی تحقیق

در این تحقیق ابتدا به بیان کلیات و روش انجام تحقیق به صورت خلاصه پرداخته شده است. در فصل دوم به مرور پژوهش‌های انجام شده در زمینه طبقه بندی سیکنال‌های قلبی و بیان روش کار آنها و مقایسه نتایج بدست آمده، پرداخته خواهد شد. در فصل سوم روش پیشنهادی به همراه توضیحات دقیق و فرمول آنها تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مراحل شبیه‌سازی به صورت بخش به بخش بیان می‌شود. در فصل پنجم نتایج شبیه‌سازی و همچنین مقایسه با نتایج تحقیقات قبلی که در فصل دوم تشریج شده اند بیان می‌شود.

 

[1] Conduction Bundles

[2] Ischemia

[3] SinoAtrial Node

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122