پايان نامه بهبود مسيريابي داده هاي حساس به تاخير در شبکه هاي حسگر بيسيم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بهبود مسيريابي داده هاي حساس به تاخير در شبکه هاي حسگر بيسيم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بهبود مسيريابي داده هاي حساس به تاخير در شبکه هاي حسگر بيسيم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده1

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه4
1-2بیان مساله11
1-3اهمیت و ضرورت تحقیق14
1-4سؤالات تحقیق:16
1-5 فرضيه‏هاي تحقیق16
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1 WSn ‌ها با يك چاهک ثابت19
2-1-1 مشکل اتمام انرژی در گره‌های اطراف چاهک19
2-1-2 بهبود حالت چاهک ثابت 20
2-2 WSN با يك چاهک متحرك21
2-2-1 مزایای چاهک متحرک 22
2-2-2 عیب استفاده از چاهک متحرک23
2-2-3 انواع حرکت چاهک متحرک 23
2-2-3-1 جابجايي تصادفي 23
2-2-3-2 شبكه هاي موبايل ثابت 24
2-2-3-3 جابجايي كنترل موبايليتي 25
2-3 ارسال داده های حساس به تاخیر 29
2-4 استفاده از چاهک ثابت و متحرک به صورت همزمان29
2-5 روش ارایه شده در EEQR 32
2-5-1 معرفی مشکل نقاط کور33
2-6 مسیریابی در شبکه‌های حسگر بیسیم33
2-6-1 اهداف مسیریابی33
2-6-2 معیارهای تعیین مسیر بهینه 34
2-6-3 مسیریابی در شبکه‌های بیسیم 34
2-6-3-1 مسیریابی بردار فاصله 35
2-6-3-2 مسیریابی حالت اتصال 36
2-6-3-3 مسیریابی مبدا 36
2-7 روش های انتشار اطلاعات 36
2-7-1 روش همه پخشي (Flooding)37
2-7-2 روش شايعه پراكني (gossiping)38
2-7-3 روش SPIN40

2-7-4 پيغام هاي SPIN 40
2-7-5 SPIN-1 يك روش دست تكاني سه مرحله اي 41
2-7-6 خلاصه سازي فرصت طلبانه (opportunistic data aggregation)43
2-7-7 خلاصه سازي حريصانه(greed data aggregation) 43
2-7-8 پرسش تو رد تو(nested query) 44
2-8 الگوریتم خوشه بندی 44
2-8-1 معیارمطلوبیت خوشه ها 45
2-8-2 ویژگی‌های یک الگوریتم خوشه بندی مناسب 46
2-8-3 معایب روش خوشه بندی 46
2-8-4 انواع خوشه بندی 46
2-8-5 الگوریتم kmeans 47
2-8-5-1 مراحل كار 47
2-8-6 پیش پردازش داده ها 48
2-8-7 انواع ویژگی ها در خوشه‌بندی 48
2-8-8 دلایل اصلی پیش پردازش داده‌ها 48
2-8-9 عملیات اصلی پیش پردازش داده ها 49
2-8-10 آلودگی‌ها در خوشه بندی 49
2-8-11 روشهای مورد استفاده در پیش پردازش 50
2-8-12 روش (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy)50
2-8-12-1 جزئيات الگوريتم LEACH 52
2-8-12-2 فاز تبليغات52
2-8-12-3 فاز تشكيل دسته‌ها53
2-8-12-4 فاز تشكيل برنامه53
2-8-12-5 فاز انتقال داده‌ها54
فصل سوم :روش تحقیق
3-1 مقدمه 56
3-2 فاز اول: استقرار اولیه 58
3-2-1 توسعه اولیه 58
3-2-2خوشه‌بندی 58
3-2-2-1 استفاده از روش BSK-Means برای خوشه بندی گره ‌ها 61
3-2-3 مسیریابی63
3-2-3-1 مسیریابی جهت اتصال به گره سرخوشه64
3-2-3-2 مسیریابی سرخوشه به سمت فوق گره64
3-2-3-3 مسیریابی به سمت چاهک متحرک 65
3-2-3-4 مسیریابی وایجاد کانال خصوصی بین فوق‌گره‌ها65
3-3 فاز دوم : حیات و ادامه زندگی شبکه66
3-3-1 اولویت بندی اطلاعات66
3-3-2 تصمیم گیری برای ارسال داده‌ها 67
3-3-3 تصمیم‌گیری در مورد جهش حرکت چاهک متحرک68
3-3-4 نحوه آگاهی فوق‌گره متصل به چاهک متحرک، به سایر فوق‌گره ها و نرک ایستگاه70
3-3-5 ارسال غیر مستقیم اطلاعات چاهک متحرک70
3-4 مقایسه روش های ارایه شده71
3-4-1 روش چاهک ثابت71
3-4-2 روش چاهک متحرک72
3-4-3 استفاده از چاهک ثابت و متحرک به صورت همزمان(DualSink)73
3-4-4 روش ارایه شده 74
3-5 طرح و نقشه 75
3-6 مزایای استفاده از این روش نسبت به سایر روش‌ها76
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی کارایی
4-1 ارزیابی کارایی 78
4-1-1 جزییات شبیه سازی 78
4-1-2 مدل انرژی مصرفی گره‌ها 80
4-1-3 مقایسه انرژی مصرف شده در روش ارایه شده 80
4-1-4 تاثیر روش ارایه شده ،بر نرخ گم شدن بسته‌ها 82
4-1-5 متوسط تعداد گام طی نموده برای رسیدن به چاهک 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1نتايج86
5-2 پيشنهادهای تحقيق87

فهرست مراجع

Energy efficient and QoS aware routing protocol for Clustered Wireless Sensor Network. BabarNazir and HalabiHasbullah. 2013, Computers and Electrical Engineering elsevier.

Static vs . mobile sink :The influence of basic parameters on energy efficiency in wireless sensor networks. MajidI.Khan and WilfriedN. 2013, ComputerCommunications Of ElSevier.

Communication model and protocol based on multiple static sinks for supporting mobile users in wireless sensor networks. E.Lee and S.Park. s.l. : IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2010.

Novel service protocol for supporting remote and mobile users in wireless sensor networks with multiple static sinks. E.Lee, S.Park,J.Lee,S.Oh,S.Kim. s.l. : Wireless Networks 17, 2011.

To Alleviate Congestion Using Hybrid Sink for Delay Sensitive Applications in Wireless Sensor Networks. K, Thanigaivelu and K, Murugan. 2010, Springer.

Low energy adaptive clustering Hierarchy with deterministic cluster-head selection. M.J.Handy, M.Haase , D.Timmer mann. s.l. : Proceeding of 4th International Workshop on Mobile and Wireless Communications ,Network, 2002.

Energy efficient hierarchical clustering for Sensor networks. S.V.Manisekaran, R.Venkatesan. s.l. : Proceedings of international conference on computing, 2010.

Efficient data collection in wireless sensor networks With path-constrained mobile sinks . S.Gao, H.Zhang,S.Das. s.l. : IEEE International Symposium on World of Wireless , Mobile and Multimedia ,Networks, 2009.

interdependence of congestion and contention . Vuran, M., Gungor, V., Akan. s.l. : ACM SenMetrics, San Diego, CA,, 2005.

Mobile data collector strategy for delay-sensitive applications over wireless sensor networks. RichardW.N.Pazzi and AzzedineBoukerche. 2008, elsevier.

Sink mobility protocols for data Collection in wireless sensor networks. I.Chatzigiannakis, A.Kinalis ,S.Nikoletseas. s.l. : international Work shop on Mobility Management and Wireless Access, 2006.

A dynamic multi agent-based local Update strategy for mobile sinks in wireless sensor networks. J.Yu, E.Jeong,G.Jeon,D.Seo,K.Park. s.l. : International conference on computational science and applications, 2011.

Congestion avoidance based on lightweight buffer management in sensor networks. Chen, S., Yang, N. s.l. : IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2006.

an autonomous moving Strategy for mobile sinks in data-gathering sensor networks . Y.Bi, L.Sun , J.Ma ,N.Li ,I.A.Khan ,C.Chen. s.l. : EURASIP Journal On Wireless Communications and Networking, 2007.

Controlled sink Mobility for prolonging wireless sensor networks lifetime . S.Basagni, A.Carosi , E.Melachrinoudis ,C.Petrioli ,Z.M.Wang ,. s.l. : Journal of Wireless Networks, 2008.

an autonomous moving strategy for mobile sinks in data-gathering sensor networks . Y.Bi, L.Sun,J.Ma,N.Li,I.A.Khan,C.Chen. s.l. : EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2007.

Maximizing the Lifetime of Wireless Sensor Networks with Mobile Sink in Delay-Tolerant Applications. Sang, Young and Xia, Ye. 2010, IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING.

Exploiting Sink Mobility for Maximizing Sensor Network Life time. Z.M.Wang, S.Basagni,E.Melachrinoudis,. s.l. : 38 th Hawaii Int ’ lConf . System Science, 2005.

A New MILP Formulation and Distributed Protocols for Wireless Sensor Networks Lifetime Maximization. S.Basagni, A.Carosi,E.Melachrinoudis,C.Petrioli. s.l. : IEEE Int Conf.Comm, 2006.

Controlled Sink Mobility for Prolonging Wireless Sensor Networks Lifetime. S.Basagni, A.Carosi,E.Melachrinoudis,C.Petrioli,andZ.M.Wang. s.l. : Wireless Networks, vol.14,no.6,pp.831-858,, 2007.

Joint Mobility and Routing for Life time Elongation in Wireless Sensor Networks. Hubaux, J.Luoand J.-P. s.l. : IEEE, 2005.

a scalable and robust communication paradigm for sensor networks. C.Intanagonwiwat, R.Govindan,D.Estrin,Directeddiffusion:a. s.l. : Sixth Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 2000.

Directed diusion for wireless sensor networking . C.Intanagonwiwat, R.Govindan,D.Estrin,J.Heidemann,F.Silva. s.l. : IEEE/ACM Transactions on Networking , 2003.

چکیده

یکی از چالش های مطرح در زمینه شبکه‌های حسگر ،نحوه مسیریابی و جمع‌آوری اطلاعات از گره‌های شبکه می‌باشد .از آنجا که این شبکه‌ها از لحاظ منابع انرژی و پردازشی محدودیت دارند،نیازمند روش‌های خاصی برای مسیریابی و انتقال اطلاعات می‌باشند که مصرف انرژی پایینی داشته باشند.

برای واضح تر شدن موضوع ،در شبکه های حسگر معمولی یک گره چاهک در وسط شبکه قرار دارد که اطلاعات حس شده توسط آن، به سوی چاهک هدایت می‌گردد اما طول عمر پایین شبکه به علت از بین رفتن گره‌های اطراف چاهک و تاخیر انتها به انتهای زیاد گره به علت انتقال اطلاعات از طریق تعداد نسبتا زیادی گره برای رسیدن به چاهک ، دو مشکل اساسی در ارسال اطلاعات در شبکه های حسگر بی‌سیم معمولی هستند. دو مشکل ذکر شده  ،امروزه به عنوان يكي از مباحث بسيار داغ علمي مطرح است و تاكنون كارهاي زيادي در جهت بهبود و افزايش كارايي در زمينه جمع‌آوری اطلاعات در این حوزه ، صورت گرفته است. يكي از روش‌هاي مطرح در اين زمينه، روش استفاده از چاهک متحرک است كه در اين روش با حرکت چاهک در کل شبکه اطلاعات از گره‌های حسگر جمع‌آوری می‌گردد. اين روش، پايه بسياري از روش‌هاي مطرح شده بعدي در جهت حل مشکلات مطرح شده در حوزه مسیریابی و جمع‌آوری اطلاعات در شبكه‌هاي حسگر را تشكيل مي‌دهد كه در اين پایان‌نامه مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند و در نهايت از لحاظ قابليت و نقاط ضعف و قوت، با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفته اند.

در این پایان‌نامه قصد داریم تا با ارایه روشی جامع، ساده و کارا دو مشکل مطرح در این گونه شبکه‌ها که باعث کارایی پایین این شبکه‌ها گردیده را بهینه تر نماییم. روش ارایه شده مبنی بر حرکت چاهک متحرک در طول شبکه است که در آن شبکه به صورت خوشه‌بندی شده می باشد و با در نظر گرفتن اولویت بسته‌ها در ارسال اطلاعات به چاهک می‌باشد .نتایج به دست آمده بهبود دو پارامتر ذکر شده را  نشان می‌دهد .

كلمات كليدي : شبكه هاي حسگر بی‌سیم ،چاهک متحرک، روش‌هاي جمع‌آوری اطلاعات ، خوشه‌بندی، مسيريابي

 فصل اول  :

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

امروزه بحث سيستم‌هاي كنترل و نظارت از راه دور يكي از مباحث پرچالش در زمينه علوم الكترونيك و كامپيوتر مي‌باشد. لذا محققان در هر زمان به دنبال راه حلي مي‌باشند تا شرايط خاص و انتظارات مدنظر را پاسخ دهد؛ در شرايط و كيفيت كاري يكسان هر چه نسبت هزينه به كارائي پائينتر باشد، همان قدر محبوبيت آن شيوه بیشتر خواهد شد.

براي آگاهي از تغييرات محيط اطراف و يا وضعيت هر مجموعه ،نيازمند يكسري تجهيزات هستيم كه بعنوان حسگر شناخته مي شوند.حسگر‌ها تغييرات مدنظر (تغييرات فيزيكي يا شيميايي) را در قالب يك پاسخ، به منظور اندازه گيري ميزان تغييرات و يا وجود تغییر، ارائه مي دهند. پس از جمع آوري اطلاعات مورد نياز مي‌توان ساير عمليات را بر اساس پاسخ ارائه شده، انجام داد.

پيشرفتهاي اخير در زمينه الكترونيك و مخابرات بي سيم باعث شده ،بتوانيم گره‌هاي حسگر چندكاره، با توان مصرفي پايين و هزينه كم داشته باشيم كه از نظر اندازه خيلي كوچك هستند و براي مسافت هاي كوتاه مي‌توانند با هم ارتباط برقرار كنند. اين گره‌های حسگر كوچك طبق نظريه شبكه هاي حسگر، داراي تجهيزات حس كردن، پردازش داده‌ها و مخابره مي‌باشند. تفاوت اصلي شبكه هاي حسگر با ساير شبكه‌ها در ماهيت داده– محور (data – centric) و همچنين منابع انرژي و پردازشي بسيار محدود در آنهاست كه موجب شده تا روش هاي مطرح شده جهت انتقال داده‌ها در ساير شبكه‌ها و حتي شبكه‌هايي كه تا حد زيادي ساختاري مشابه شبكه‌هاي حسگر دارند مانند شبكه هاي موردي(AdHoc)، در اين شبكه‌ها قابل استفاده نباشند. روند توسعه اين شبكه‌ها در حدي است كه مطمئناً اين شبكه‌ها در آينده نزديك،‌نقش مهمي را در زندگي روزمره ما ايفا خواهند كرد. از كاربردهايي كه در حال حاضر براي شبكه حسگر مطرح مي‌شود و روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود، مي توان به كاربردهايي نظير عمل رديابي در محيط هاي گسترده جغرافيايي، سيستم‌هاي امنيتي، نظارت بر سازه‌هاي بزرگ، نظارت بر بيماران داراي وضعيت حساس و همچنین نظارت بر پارامترهاي محيطي در مناطقي كه حضور انسان در آنها خطرناك است و بسياري كاربردهاي ديگر اشاره كرد.

شبكه هاي حسگر در واقع تجمع تعداد زيادي از گره‌هاي حسگر مي‌باشند كه در محيط پراكنده شده‌اند و هر كدام به طور خودمختار و با همكاري ساير گره‌ها هدف خاصي را دنبال مي‌كنند. گره‌ها، به هم نزديك هستند و هر گره اي با گره ديگري مي تواند ارتباط برقرار كند و اطلاعات خود را در اختيار گره ديگري قرار دهد و در نهايت وضعيت محيط تحت نظر، به يك گره مركزي گزارش مي شود.

عواملي چون اقتصادي بودن سيستم، توانايیهاي مورد انتشار، تعداد انبوه گره‌ها موجب گشته هر گرهي يكسري محدوديتهاي سخت افزاري داشته باشد. اين محدوديتها باید در پیاده سازی سیستم های مختلف در این گونه شبکه‌ها مورد توجه قرار گیرد. برخی از محدودیت‌های این گونه شبکه‌ها عبارتند از :

هزينه پائين : بايستي سيستم نهايي از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد. چون تعداد گره‌ها خيلي زياد بوده و برآورده هزينه هر گره در تعداد زيادي (بالغ بر چند صدهزار) ضرب مي گردد، بنابراين هر چه از هزينه هر گره كاسته شود، در سطح كلي شبكه صرفه جويي زيادي صورت خواهد گرفت و سعي مي شود هزينه هر گره به كمتر از يك دلار برسد.

حجم كوچك : گره به نسبت محدوده اي كه زير نظر دارند، بخشي را به حجم خود اختصاص مي دهند. لذا هر چه اين نسبت كمتر باشد به همان نسبت كارايي بالاتر مي رود و از طرفي در اكثر موارد براي اينكه گره‌ها جلب توجه نكند و يا بتوانند در برخي مكان‌ها قرار بگيرند نيازمند داشتن حجم بسيار كوچك مي باشند.

توان مصرفي پايين : منبع تغذيه در گره‌ها محدوده مي باشد و در عمل امكان تعويض يا شارژ مجدد آن مقدور نيست، لذا بايستي از انرژي موجود به بهترين نحو ممكن استفاده گردد.

نرخ بيت پائين : به خاطر وجود ساير محدوديتها، عملاً ميزان نرخ انتقال و پردازش اطلاعات در گره‌ها، نسبتاً پايين مي باشد.

خودمختار بودن : هر گره اي بايستي از ساير گره‌ها مستقل باشد و بتواند وظايف خود را طبق تشخيص و شرايط خود، به انجام برساند.

قابليت تطبيق پذيري : در طول انجام نظارت بر محيط، ممكن است شرايط در هر زماني دچار تغيير و تحول شود. مثلاً برخي از گره‌ها خراب گردند. لذا هر گره بايستي بتواند وضعيت خود را با شرايط بوجود آمده جديد تطبق دهد.

همانطور كه در  قبل نیز بيان شد، شبكه هاي حسگر در حالت كلي ماهيت داده – محور دارند و بنابراين ساختار ارتباطي بين گره‌هاي حسگر بايد طوري طراحي شوند كه با ماهيت اين شبكه‌ها هماهنگي داشته باشند. چون اكثر كاربردهاي شبكه هاي حسگر در مواردي است كه عملاً امكان اتصال گره‌ها به يكديگر عملي يا مقرون به صرفه نيست، در اين گونه شبكه‌ها عموماً از ارتباط بيسيم استفاده مي شود. و ساختار كلي اين شبكه‌ها به اين صورت است كه تعداد زيادي گره همسان، در محيط پراكنده مي‌شوند و پس از جمع‌آوري اطلاعات مورد نظر، آن را به يك چاهک (Sink) ارسال مي‌كنند. چاهک، گرهي دارای ميزان انرژي بالا و تجهيزات مورد نياز مي باشد و در واقع واسط بين شبكه حسگر و محيط اطراف مي‌باشد. در شبكه‌هاي با وسعت جغرافيايي زياد، مي توان از چندين چاهک استفاده كرد تا مسير ارسال داده‌ها به گيرنده‌ها، بيش از حد طولاني نگردد.

از آنجايي كه ارسال مستقيم راديويي در فواصل زياد، به انرژي بسيار زيادي نياز دارد، در شبكه‌هاي حسگر از روش‌هاي انتقال اطلاعات به صورت گام به گام استفاده مي‌شود. علاوه بر اين مورد، در اكثر موارد بين بسياري از گره‌ها و گيرنده‌هاي مركزي به علت مسايلي مانند فاصله زياد يا موانع جغرافيايي، ممكن است ديد مستقيمي بين گره و گيرنده مركزي وجود نداشته باشد. روشهاي متنوعي جهت پراكندن اطلاعات در شبكه هاي حسگر، پيشنهاد شده است كه تعدادي از آنها در فصل بعد، مختصراً آورده شده اند. در شكل 1-1 و 1-2شمايي از معماري ارتباطي در شبكه هاي حسگر نشان داده شده است.

تكنيك‌ها و شيوه هاي مورد استفاده در چنين شبكه‌ها وابستگي شديدي به ماهيت كاربرد شبكه دارد و ساختار توپولوژي شبكه، شرايط جوي و محيطي، محدوديت‌ها و … عوامل موثري در پارامترهاي كارايي و هزينه شبكه مي باشند. لذا امروزه در سرتاسر دانشگاه‌هاي معتبر و مراكز تحقيقاتي كامپيوتري، الكترونيكي و بخصوص مخابراتي، شبكه‌هاي حسگر بيسيم، يك زمينه تحقيقاتي بسيار جذاب و پرطرفدار محسوب مي‌شود. تحقيقات و پيشنهادات زيادي در مباحث مختلف ارائه شده است و همچنان حجم تحقيقات در اين زمینه سير صعودي دارد.

هدف اصلي تمامي اين تلاش‌ها و ارائه راه‌كارها، داشتن سيستمي با شيوه هاي كنترلي ساده، آسان و با هزينه پائين مي‌باشد كه در نهايت با پاسخگويي به نيازمندي‌هاي ما ، بتواند در مقابل محدوديتها (پهناي باند، انرژي ، ‌دخالت‌هاي محيطي ، فيدينگ و …) ايستادگي كند و شرايط كلي را طبق خواسته‌ها و تمايلات ما (انتقال حجم زياد اطلاعات پرمحتوا، بقاء پذيري و طول عمر بالا، هزينه پائين و ..) را فراهم سازد. لذا محققين جنبه‌هاي مختلف را تحليل و بررسي مي‌نمايند و سعي مي‌كنند ايده‌هاي بهينه و كارا را استخراج كنند. اين ايده‌ها مي‌توانند از محيط وحش اطرافمان الهام گرفته شده باشد و با استفاده از قوانين رياضي و نظريات تئوري و آماري مي‌توان آنها را تحليل نمود.

به دلايل ذكر شده در بالا،‌بحث شبكه هاي حسگر در حال حاضر يكي از مباحث داغ در محافل علمي است و روز به روز بر تعداد مقاله‌هايي كه در اين مورد منتشر مي‌شوند افزوده مي گردد. در سالهاي اخير نيز چند كنفرانس معتبر IEEE نيز در همين زمينه برگزار شده است.

يكي از چالش‌هاي مطرح در زمينه شبكه‌هاي حسگر، نحوه مسيريابي و انتقال اطلاعات جمع‌آوري شده، در گره‌هاي اين شبكه هاست. از آنجايي كه اين شبكه‌ها از لحاظ ميزان انر‍ژي قابل دسترسي و منابع پردازشي موجود، محدوديت دارند، نمي توان از روش‌هاي مطرح شده براي ساير شبكه‌ها، در شبكه‌هاي حسگر استفاده كرد.

دو نوع مصرف انرژی در  شبکه در بین محققان مطرح می‌باشد

میانگین مصرف انرژی گره‌ها در شبکه که در اصطلاح به آن Ebar   می‌گویند

بیشترین میزان مصرف انرژی در شبکه در بین گره‌ها که در اصطلاح به آن Emax می گویند

یک شبکه حسگر را در نظر بگیرید که در قسمتی از شبکه انرژی گره‌های یک قسمت از شبکه به میزان زیادی مصرف می‌گردد این موضوع باعث می‌شود که قسمتی از شبکه بعد از مدتی، انرژی‌اش تمام شود و از کار بیافتد و در نتیجه نتواند اطلاعاتی در رابطه با آن ناحیه به چاهک برساند ، از طرفی در آن شبکه ،ناحیه ای وجود دارد که مصرف انرژی پایینی دارد ،در این صورت میانگین مصرف انرژی شبکه مشکلی را در این شبکه نشان نمی‌دهد اما پارامتر  Emax  این موضوع را بیان می‌کند که در یک قسمت از شبکه انرژی زیادی در حال استفاده می‌باشد .

در طراحی‌های اخير يك WSN معمولا تشكيل شده از يك سري گره ثابت و يك چاهک ثابت که در ميان ناحيه جغرافیایی قرار گرفته است. در چنين پيكربندي،مصرف كننده انرژي،ماژول ارتباطات هر گره مي‌باشد. در عمل، براي ارسال اطلاعات گره‌ها به چاهک، به ارتباطات چندگانه نياز است. با توجه به این که در هر ارتباط از انرژی شبکه کاسته می‌شود، انرژی شبکه به میزان نسبتا زیادی به ازای یک بسته کاهش پیدا خواهد کرد. در این گونه شبکه‌ها مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن این است که در صورتی که شبکه دارای یک چاهک ثابت در محیط باشد تمامی گره‌های شبکه اطلاعات خود را  به سوی چاهک ارسال می‌کنند. هرچند چاهک، از بابت مصرف انرژی دارای محدودیتی نمی‌باشد، اما گره‌های اطراف چاهک تعداد بسته های زیادی را مبادله می کنند و این موضوع باعث می‌شود که انرژی آن‌ها زود تمام شود، با وجود این که گره‌های دور از چاهک همچنان انرژی دارند و قادر به رصد محیط می‌باشند، اما نمی‌تواننداطلاعات خود را به چاهک ارسال نمایند.

از طرفی احتمال ایجاد نقاط کور برای دسترسی درشبکه‌های با چاهک ثابت  به صورت بارزی امکان پذیر می‌باشد.از طرفی به دلیل محدودیت های جغرافیایی و یا عدم امنیت یک مسیر، برای ارسال اطلاعات حسگرها نمی‌توانند اطلاعات خود را به چاهک ثابت ارسال نمایند. این موضوع به عنوان یکی از نقاط ضعف استفاده از چاهک ثابت به شمار می‌آید .

یک راه‌کار ارایه شده در این حوزه ،استفاده از چند چاهک ثابت در شبکه می‌باشد. اما استفاده از چندین چاهک، به دلیل هزینه زیاد و محدودیت‌هایی که در مورد مکان چاهک می‌باشد مانند محیط‌های نظامی (که چاهک لزوما باید در نقطه امنی از شبکه حضور داشته باشد)، معمولا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

راه‌کار دیگری در این زمینه توسط[1] بیان گردید و آن، استفاده از رویکرد سلسله مراتبی در ارسال اطلاعات به چاهک می‌باشد. در این روش هر گره خود را در یک مجموعه بزرگ تر عضو می‌نماید و اطلاعات خود را از طریق گره ای که نماینده آن گروه می‌باشد ارسال می‌کند. این روش میزان مسیریابی‌های مجدد و هم‌پوشانی در ارسال اطلاعات را کاهش می‌دهد. اما تاثیر قابل توجهی در ترافیک اطلاعات ارسالی به چاهک ثابت نخواهد داشت.

رويكرد ديگري كه براي افزايش طول عمر شبكه كاربرد دارد، استفاده از چاهک متحرك در اين گونه شبكه‌ها است. این رویکرد در خيلي از موارد شبيه استفاده از چندين گره ثابت است، در حالي كه در حالت استفاده از چند گره ثابت نياز به استفاده از يك ارتباط عمومي براي جمع‌آوري تمام داده‌ها در يك نقطه پاياني است. براي غلبه بر نقص هاي موجود در يك چاهک ثابت، استفاده از چاهک متحرك پيشنهاد شده است. يك چاهک متحرك، مي‌تواند انواع مختلفي از جابه‌جایی را در ميان سنسورها داشته باشد. مانند حركت تصادفي، حركت ثابت و پيش‌بيني شده از قبل و حركت هاي كنترل شده كه نتيجه آن بهبود در مصرف انرژي و جمع‌آوري داده مي‌باشد، که به تفصیل، هریک را توضیح خواهیم داد.

روش استفاده از چاهک متحرک، مشکلات تمام شدن انرژی گره‌های اطراف چاهک و همچنین ارتباطات چندگامه و تاخیر انتها به انتها را به نسبت روش چاهک ثابت برطرف می‌کند اما دارای مشکلاتی نیز می‌باشد. در این گونه شبکه‌ها، اطلاعاتی که در یک منطقه از شبکه ایجاد می‌گردند، نمی‌توانند خود را به دلیل نبود چاهک متحرک در آن ناحیه، به موقع به چاهک برسانند.این موضوع زمانی بدتر خواهد شد که شبکه دارای ترافیک‌های حساس به تاخیر باشد . ترافیک‌های حساس به تاخیر، اطلاعاتی هستند که دارای محدودیت زمانی در ارسال و دریافت توسط مقصد هستند. در برخی از این ترافیک‌ها مانند ترافیک‌های چندرسانه‌ای، حتی ترتیب دریافت بسته حایز اهمیت می‌باشد. بنابراین، روش استفاده از چاهک متحرک، برای این‌گونه ترافیک‌ها نتیجه عکس خواهد داشت. استفاده از چاهک متحرک، معایب دیگری نیز دارد که در این جا به برخی از آن‌ها به اختصار اشاره خواهد شد و توضیحات کامل تر را در فصل بعد ارایه خواهیم کرد .از دیگر مشکلات این روش، افزایش تاخیر انتها به انتها و مسیریابی مدام به چاهک متحرک و مشکل بودن شناسایی حضور چاهک متحرک توسط چاهک ثابت را می‌توان نام برد.

راه‌کار استفاده شده دیگر، در این حوزه  استفاده از چاهک ثابت و متحرک به صورت همزمان است. در برخی کاربرد‌ها نیاز است تا ارتباط گره‌ها با چاهک همواره برقرار باشد. یکی از این موارد، ترافیک‌های حساس به تاخیر است. در این گونه ترافیک‌ها، داده‌ها برای ارسال به چاهک دارای محدودیت در زمان دریافت هستند. در بعضی کاربرد‌ها، مانند رشته های ویدیویی حتی ترتیب دریافت نیز اهمیت دارد. در این خصوص، راه‌کارهای مختلفی ارایه شده است. یکی از مهمترین راه‌کارهای ارائه شده، استفاده از چاهک ثابت و متحرک به صورت همزمان می‌باشد. این روش در مقلات علمی مختلف بیان گردیده و مورد علاقه بسیاری از محققین می‌باشد. مزیت این روش حضور همیشگی حداقل یک چاهک برای ارسال اطلاعات می‌باشد. اما در این روش نیز خلاهایی وجود دارد. مانند اتصال قسمت عظیمی از شبکه به چاهک ثابت و دیگری، مسیریابی همیشگی مجدد به چاهک متحرک است. در قسمت ضرورت انجام تحقیق مفصل تر در رابطه با این موضوع سخن خواهیم گفت.

1-2بیان مساله

همانطور که در مقدمه نیز بیان گردید، روشهاي زيادی براي پروتكل‌هاي مسيريابي طراحي شده‌اند تا بهينه‌سازي مصرف انرژي در جمع‌آوري داده‌ها در شبكه حسگر بیسیم را فراهم كنند. در مورد روش چاهک ثابت،گره‌هاي مستقر شده در مجاورت چاهک، انرژي‌شان را خالي مي‌كنند و خيلي زودتر از گره‌هاي قرار گرفته در دور از چاهک، به خاطر بار پاسخگویی بالاتر زودتر مي‌ميرند. به خاطر اينكه اين مساله را مورد توجه قرار دهيم، متحرک‌سازی چاهک را معرفي مي‌كنيم كه در آن چاهک مي‌تواند در يك مسير معين درون شبكه حركت كند همچنين در خيلي از موارد نشان داده شده كه چاهک متحرك در متعادل سازي بار مسيريابي و در نتيجه كاهش انرژي گره‌ها كمك می‌كند. اگرچه اين موضوع واضح هست كه چاهک متحرك بالانس بار بين گره‌ها را بهبود مي‌بخشد، اما اين يك سوال باز است كه آيا اين مساله در بهبود كارايي انرژي شبكه WSN مفيد است يا خير؟ براي اينكه اين مساله را مورد متوجه قرار دهيم ابتدا نيازمند اين هستيم كه معيارهاي مناسبي را براي كمي سازي كارايي انرژي تعريف كنيم.

1- دو پارامتر ممكن که براي مقايسه استراتژي هاي متحرك سازي چاهک استفاده می‌شود، اين است كه تمام انرژي مصرف شده گره‌ها در WSN را براي تمام بار كاري انجام شده توسط WSN مقايسه كنيم.ارزیابی اول، كاهش انرژي متوسط به ازاء همه گره‌ها مي‌باشد. براي مثال ميانگين كاهش انرژي براي تمامي گره‌ها در WSN در طول مدت زمان مشخص است. با اين همه مشخص است كه در مورد يك چاهک ثابت، مصرف انرژي گره‌ها در طول شبكه به شدت متغير است. علت این موضوع این هست که، گره‌هاي اطراف چاهک، تحت بار سنگين‌تري هستند و عمليات پاسخ آنها، نسبت به گره‌هاي دورتر از چاهک بيشتر است. بنابراين Emax، قطعا يكي از پارامترهاي نماينده ممكن براي تعيين طول عمر WSN در يك محيط انتزاعي مي‌باشد. اغلب كارهاي انجام شده در مقالات در زمینه طول عمر يك WSN، به دو پارمتر ميانگين اتلاف انرژي گره‌های شبکه و بیشینه مصرف انرژی شبکه توجه کرده‌اند.

در اين پایان نامه مي خواهيم اين دو نوع نحوه مصرف انرژی را همزمان با حفظ کیفیت سرویس، از طریق ارائه راهکاری در مسیریابی شبکه، با استفاده از چاهک ثابت و متحرک، کاهش دهیم.

چتد عامل در بهینگی عوامل بیان شده تاثیرگذار می باشد، که قصد داریم تاثیر این عوامل را بر مصرف انرژی شبکه کم یا حذف نماییم در ادامه به اختصار هر یک از موارد را توضیح خواهیم داد.

اول: معمولا WSNها از سنسورهاي ثابت ريزي تشكيل شده است كه در محيط جغرافيايي پارامترهاي مورد نظر را حس كرده و پارامترهاي مورد علاقه را بررسي مي‌كنند. توسعه نامتقارن رندوم باعث شده كه هميشه يكي از پارامترهاي مهم، بدست آوردن انرژي بهينه باشد و هميشه بايد به فكر اثر تكنولوژي‌ها در تغيير ارسال داده‌ها باشيم. در شبكه هاي ad-hock، در يك محيط جغرافيايي بزرگ که پارامترهاي مورد نظر را حس می‌كنند، يك استقرار شبكه غير كنترل شده و تصادفي، يك توپولوژي غير قابل درك و نامفهوم را در يك محيط پويا با پهناي باند كم، انرژي باتري پايين و حافظه گره‌هاي كم ايجاب مي‌كند كه هر گره يك مسير كارآمد از نظر انرژي را به شبکه معرفي كند. استقرار ad-hock گره‌ها، برنامه نويسان را از جداول مسيريابي پيكربندي شده روي هر گره در گره‌هاي حسگر محدود مي‌كند.هر چند شبکه‌های ad-hoc  با ساختار شبکه‌های حسگر بیسیم متفاوت می‌باشند اما می‌توان از برخی روش‌های آن‌ها برای تحرک چاهک استفاده نمود. تكنيك هاي گوناگوني براي حفظ مسيرهاي مسيريابي شده و به روز شدهي چاهک ارائه شده‌اند. [2]. روش پرواكتيو(در روش‌هايي كه تغيير توپولوژي مسيريابي به كندي صورت مي‌گيرد) روش بهتري براي كاهش مصرف انرژي مي‌باشد، به اين صورت كه براي دستيابي به توپولوژي شبكه به صورت فراگیر[1]، يك بسته را به تمام شبكه ارسال مي‌شود. در جواب بسته ارسالی، برگشت داده داریم. در مقدمه تاثیر چاهک متحرک، در مصرف انرژی بیان گردید. اما روش پرواکتیو، به دلیل این که چاهک متحرک در هر زمان در یک قسمت از شبکه می‌باشد، باعث می‌شود که شبکه متناوبا به مسیریابی مجدد تا گره مرتبط با چاهک بپردازد ، ارسال بسته به تمامی شبکه، باعث مصرف انرژی زیادی می‌گردد. با توجه به این موضوع، یکی از مشکلات استفاده از چاهک متحرک، مسیریابی چند باره می‌باشد که در روش ارایه شده، مورد توجه قرار می‌دهیم

دوم: در شبکه‌های حسگر بیسیم معمولی، چاهک درمرکز شبکه،ثابت می‌باشد و بسته‌های اطلاعاتی باید برای رسیدن به چاهک از چند گام عبور نمایند. افزایش تاخیر انتها به انتها ،به دلیل ارسال بسته‌ها توسط چند گام، یکی از مشکلات استفاده از چاهک ثابت می‌باشد. افزایش تاخیر انتها به انتها در ترافیک‌های حساس به تاخیر مساله مهمی می‌باشد. این در حالی است که ارسال اطلاعات به چاهک متحرک می تواند به صورت  یک گام انجام شده یا توسط چند گام محدود، انجام شود. . ارسال اطلاعات با استفاده از چند گره، کیفیت سرویس را کاهش می‌دهد. علاوه برآن، ارسال اطلاعات با استفاده از چند گره تاثیر زیادی بر افزایش انرژی مصرفی در شبکه دارد. یکی از هدف‌های این پایان نامه کاهش ارتباطات چند گامه برای ارسال اطلاعات به چاهک می‌باشد

سوم : اگر چه روش چاهک متحرک بهینگی مصرف انرژی و کاهش تاخیرانتهابه انتها را بهبود می‌دهد‌، اما مشکل اساسی این روش انتظار برای حضور چاهک متحرک برای ارسال اطلاعات می‌باشد .این مشکل باعث می‌شود که تاخیر انتهابه انتها در نقاطی که چاهک متحرک در آن منطقه حضور ندارد به شدت افزایش یابد و این موضوع برای ترافیک‌های حساس به تاخیر چندرسانه‌ای قابل قبول نمی‌باشد. بنابراین در روش ارائه شده،موضوع ارتباطات چندگانه را مورد توجه قرار می‌دهیم.

چهارم : یکی از مشکلات استفاده از چاهک ثابت عدم دسترسی به نقاط کور در شبکه می‌باشد .در این‌گونه شبکه‌ها، تعدادی از گره‌ها معمولا به علت پدیده‌های جغرافیایی با توزیع ناهمگن در قسمتی از شبکه و یا تمام شدن انرژی گره‌هایی که اطلاعات یک ناحیه توسط آن‌ها به چاهک ثابت انتقال داده می‌شده است، قادر به ارسال داده به سمت چاهک ثابت نیستند. در این حالت‌ها مشکل نقاط کور وجود دارد و باعث می‌شود که با وجود مصرف انرژی، گره‌ها نتوانند اطلاعات خود را به چاهک ارسال نمایند . در روش استفاده از چاهک متحرک،چاهک طوری برنامه ریزی می‌گردد که در مناطق دور از شبکه نیز حضور داشته باشد و در نتیجه در مقایسه با حالت چاهک  ثابت نقاط کور را بهتر پوشش می‌دهد .

پنجم: در شبکه‌های حسگر بیسیم ، گره‌های حسگر به طور یکنواخت در محیط پخش نشده اند و از طرفی ترافیک شبکه نیز در تمامی شبکه به طور یکنواخت نمی‌باشد. این مشکل باعث می‌شود که مصرف انرژی در تمامی شبکه به یک میزان نباشد در نتیجه باعث می‌شود که قسمتی از شبکه انرژی اش به سرعت تمام شود.

ششم : کیفیت سرویس در برنامه‌های مختلف‌،متفاوت می‌باشد. در این پایان‌نامه نیز تمرکز بر روی داده‌های حساس به تاخیر می‌باشد در این‌گونه برنامه‌ها، هر بسته اطلاعاتی با توجه به نوع برنامه مورد استفاده آن، می‌تواند دارای اولویت خاصی، نسبت به بسته اطلاعاتی دیگری می‌باشد. در شبکه های حسگر بیسیم معمولی، اولویت خاصی به بسته های ورودی برای ارسال به چاهک لحاظ نمی‌گردد. در نتیجه بسته‌های با اولویت پایین ،بدون هیچ تاخیری ارسال می‌گردد، اما بسته‌های با اولویت بالا، با تاخیر زیادی ارسال می‌گردند.

با توجه به ضعف هریک از روش‌های استفاده از چاهک ثابت و چاهک متحرک، روش پیشنهادی بسیاری از محققین ، استفاده از چاهک ثابت و متحرک به صورت همزمان است

[1]Broadcast

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122