پايان نامه بهره‌برداري بهينه از ترانسفورماتورهاي قدرت مبتني به مفاهيم قابليت اطمينان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بهره‌برداري بهينه از ترانسفورماتورهاي قدرت مبتني به مفاهيم قابليت اطمينان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 101 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بهره‌برداري بهينه از ترانسفورماتورهاي قدرت مبتني به مفاهيم قابليت اطمينان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:
مقدمه     1
1-1- پیشگفتار     2
1-2- هدف تحقیق        3
فصل دوم:
مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بهره‌برداری از ترانسفورمرهای قدرت     5
2-1- مقدمه     6
2-2- پیشینه‌ی تحقیق        7
2-3- جمع بندی        11
فصل سوم:
تشریح مدل پیشنهادی بهره برداری از ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر قابلیت اطمینان    12
3-1- مقدمه         13
3-2- قابلیت اطمینان دوره نرمال     13
3-3- مدلسازی قابلیت اطمینان ترانسفورمر     14
3-3-1- مدل قابلیت اطمینان زیر سیستم 1    14
3-3-2- مدل قابلیت اطمینان زیر سیستم 2     17
3-3-3- مدل قابلیت اطمینان زیر سیستم 3     18
3-3-4- مدل قابلیت اطمینان ترانسسفورمر با خنک کننده روغن طبیعی- هوا اجباری       23
3-4- قابلیت اطمینان در دوره فرسایش     26
3-4-1-اثر بارگذاری حرارتی       27
3-4-2-هسته و سیم پیچ     27
3-4-3-عایق       228
3-4-4-تلفات توان در ترانسفورمرها     28
3-4-5- اثرات انتقال حرارت     29
3-4-6-دماها و استاندارد های IEEE     31
3-4-7- بار گذاری ترانسفورمر های بیش از توان نامی      32
3-4-8-فرسایش عایقی     32
3-4-9-دمای نقطه داغ ترانسفورمر     36
3-5- روش جدید پیشنهادی     41
3-5-1- مدل مارکوف سیستم دو ترانسفورمر موازی همزمان تحت بهره برداری-روش متداول بهره برداری از پست با دو ترانسفورمر موازی     42
3-5-2-مدل مارکوف سیستم در دوره عمر مفید برای یک سیستم دو ترانسفورمری با یک ترانسفورمر در حال کار و دیگری به کار – روش جدید بهره برداری از پست با دو ترانسفورمر موازی       43
3-5-3- احتمال استقرار در حالت های مختلف فضای حالت مارکوف بر حسب زمان       45
3-5-4- محاسبات اقتصادی جهت تصمیم گیری زمان اعمال روش جدید بهره برداری       47
3-5-5- قابلیت اطمینان ترانسفورمر     51
3-5-6- دمای محیط       61
3-5-7- تاثیر جریان هجومی بر عمر ترانسفورمر       63
3-6- جمع‌بندی     64
فصل چهارم:
شبیه‌سازی و تحلیل نتایج     65
4-1- مقدمه       66
4-2- مدل سازی ترانسفورمرها      66
4-3- داده های بارگذاری ترانسفورمر       67
4-4- داده های دمای محیط     68
4-5- داده های جریان هجومی ترانسفورمر     69
4-6- نتایج شبیه سازی     70
4-6-1- محاسبات اقتصادی جهت تصمیم گیری اعمال روش جدید بهره برداری     71
4-6-2- دوره فرسایش و اثر بارگذاری       79
4-6-3- بررسی اثر جریان هجومی بر دمای نقطه‌ی داغ و ضریب تسریع فرسودگی در روش بهره‌برداری جدید       93
4-6-4- مقایسه‌ی عددی روش بهره‌برداری جدید و متداول        95
4-7- جمع‌بندی      96
فصل پنجم:
جمع‌بندی، نتيجه گيري و پيشنهادات     98
5-1- مقدمه     99
5-2- نتیجه گیری      99
5-3- پیشنهادات     100
منابع و مآخذ         102

منابع و مآخذ

 مهدي ثواقبي، احمد غلامي، ابولفضل واحدي، ”قابليت بارگذاري ترانسفورمر در شرايط فوق تحريک،“ بيست ويکمين کنفرانس بين المللي برق، ص 2408-2413 ، 1385.

عباس شيري، عباس شولايي و حسين نصير اقدم، ”مدلسازي حرارتي ترانسفورمر جهت بررسي تاثير دماي محيط برروي عمر عايقي ترانسفورمر“ يازدهمين کنفرانس شبکه هاي توزيع برق، مازندران، ارديبهشت 85.

محمدرضا مقدميان،حسن منصف، ” بهره‌برداري بهينه از ترانسفورماتورهاي توزيع شبکه با توجه به ضريب متوسط بار ماکزيمم“ هجدهمين کنفرانس بين المللي برق، ص 213-222 ، 1382.

محمد پوراحمد ، تقي بارفروشي، ايرج احمدي ”مدلسازي اثر بارگذاري بر قابليت اطمينان ترانسفورمرهاي قدرت،“ بيست هشتمين کنفرانس بين المللي برق، 1392.

ابولفضل حلوايي نياسر،احمد غلامي و حسن مقبلي، ”ارزيابي عمر عايقي و مقدار پيري ترانسفورمرهاي قدرت و توزيع در شرايط اضافه بار و تحت تنشهاي حرارتي و الکتريکي“ نهمين کنفرانس شبکه هاي توزيع برق، زنجان، ارديبهشت 1383.

استاندارد ملي ايران شماره 2621، ”ترانسفورمرهاي قدرت-افزايش دما“.

Ma and dan. Xu, ”Research on Economical Operation of Transformer Considering Dependability”. IEEE Conf. 2011.

Billinton, R., and Allan, R.N., Reliability evaluation of engineering system, (Plenum, New York, 1994, 2nd edn.).

Billinton, R., and Allan, R.N., Reliability evaluation of Power system, (Plenum, New York, 1996, 2nd edn.).

P. Kovacs, ”Economic Considerations of Power Transformer Selection and Operation”. IEEE Trans. on Industry Applications, Vol. IA-16, No. 5, September/October 1980.

A. Chowdhury , L. bertling and D.E Custer, ”Determining Distribution Substation Transformer Optimal Loading Using a Reliability Cost-Benefit Approach ”. 9th Int. Conf. on Probabilistic Methods Applied to Power Systems. Stockholm, june 2006.

M. Musavi Agah and H. Askarian Abyaneh, ”Effect of Modeling Non-Normality an Stochastic Dependence of Variables on distribution Transformer Loss of Life Inference”. IEEE Trans. on Power delivery, Vol. 27, No. 4, October 2012.

Jian , Sun. Yuanzhang , P. Wang and Lin Cheng, ”A Hybrid Conditions-dependent Outage Model of a Transformer in Reliability Evaluation”. IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 24, No. 4, October 2009.

Elmakis , A. Braunstein and Y. Naot, ”A Probabilistic Method For Establishing The Transformer Capacity In Substation Based on The Loss of Transformer Expected Life”. IEEE Trans. on Power System, Vol. 3, No. 2, May 1988 .

Joe Perez, “Fundamental principles of transformer thermal loading and protection” , 2010 63rd Annual Conference for protective Relay Engineering, ERLphase Power Technol., Winnipeg, MB, Canada, pp. 1-14, March 29 2010- April 1 2010.

Mohd Taufiq Ishak and Zhongdong Wang, “Transformer Hotspot Temperature Calculation using IEEE Loading Guide”. International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, Beijing, china, pp. 1017 – 1020,

William E. featheringill. “Power Transformer Loading” IEEE Transactions on industry applications, vol. IA-19, no.1, pp. 21 – 27

Carlos R. T. Castro, Sergio R. Barbosa, Helder L. Ferreira, Luise E. Samico, Ivan J. S. lopes, Selenio r. Silvs, “Power Transformer Loading Studies Considering Over excitation”. IEEE/PES Transmission & Distribution Conference & Exhibition,  651 – 656, 2004.

John H. Blake and Edward J. Kelly, “Oil-Immersed Power Transformer Overload Calculation by Computer”. IEEE Transactions on power apparatus and systems, pp. 1205 – 1215, 1969.

Wilbur R .Ossman ,Senior Member ,IEEE ,Neil H .Woodley ,Senior Member ,IEEE , Robert C .Craft , AND R .H .Miller, “Substation Expansion ,Reliability ,and Transformer Loading Policy Analysis” . IEEE transactions on Power and System, vol. pas-88 , no. 8, pp. 1195 – 1205, August 1969.

Hagkwen, and Chanan Singh, “Reliability Modeling and Simulation in Power Systems with Aging Characteristics”, IEEE Transaction on Power Systems, vol. 25, no. 1, pp. 21 – 28, Februrary 2010.

Mobin Sefidgaran, Mohammad Mirzaie, Ataollah Ebrahimzadeh, “Reliability Model of The Power Transformer with ONAF Cooling”. Int. J. Electr. Power Energ. Syst., doi:10.1016/j.ijepes.2011.10.002, 2011

Dietrich, “An International Survey on Failures in Larg Power Treansformers in Servise, ” Elctra, no. 88, pp. 21-42, May. 1983.

Kashira T. Muthanna, abhinanda Sarkar, Kaushik Das, Kurt Waldner “Transformer Insulation Life Assessment, ” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 21, no. 1, pp. 150-156, January 2006.

Singh and R. Billinton, System Reliability Modelling and Evaluation. London, U.K.: Hutchinson, 1977.

IEEE std C57.12.00-2000, “IEEE standard General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers”2000.

Kularni, S. V. and S. A Khaparde, “Transformer Engineering Design and Paractice”, Marcel Dekker, New York, USA, 2004.

IEEE std C57.91-1995, “IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers” 1995.

IEC std 60076-2, “Temperature rise for liquide -Immersed Transformers” 2011.

IEC std 60076-5, “َAbility to withstand short circuit” 2006.

Cui-fen Bai, Wen-Sheng Gao and Tong Liu “Analyzing the Impact of Ambient Temperature Indicators on Transformer Life in Defferent Regions of Chinese Mainland”, Hindawi Publishing Corporation, Egypt, 2013.

R. Sathyanarayana,G. T.Heydt, andM. L.Dyer, “Distribution transformer life assessment with ambient temperature rise projections,” Electric Power Components and Systems, vol. 37,no. 9, pp. 1005–1013, 2009.

-L. Chen, S.-W. Cao, and J.-X.Guo, Air Conditioning Load Calculation Theory andMethod, Tongji University Press, Shanghai, China, 1987.

A. Abdul Rahman, T.T.Lie, K. Prasad,“The Effect of Short Circuit and Inrush Currents of HTS Transformer Windings ” IEEE Transactions on Applied SuperConductivity, vol. 22, no. 2, , April 2012.

Neves, Jr. D. Fernandes, F.J.A. Baltar “A Comparative Investigation of Electromechanical Stresse on Transformers Caused by Inrush and Short Circuit Currents ” IEEE Conf. , 978-1-4673-0378-1, , 2011.

Steurer, K. Frohlich,“The Impact of Inrush Currents on the Mechanical Stress of High Voltage Power Transformer Coils ” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 17, no. 1, January 2002.

IEC std 60076-5, “َAbility to withstand short circuit” 2006.

Andersson, “ The Regulation of Quality in Distribution Systems – Proposing a Pa-Nordic Quality Regulation” Master of Science Thesis, Dept. of energy and environment Division of electric power enegineering, Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden, 2006

Armando, L. Dasilva, J. Guilherme, A.A. Chawdhury “Probabilistic Methodologies for Determining the Optimal Number of Substation Spare Transformer ” IEEE Transactions on Power System, vol. 25, no. 1, February 2010.

R OF IRAN METEOROLOGICAL ORGANIZATION (IRIMO), “Meteorological Data of Babol Station”

چکيده

ترانسفورماتور یکی از مهم‌ترین اجزا سیستم قدرت بوده و به علت گران‌قیمت بودن و اهمیت عملکرد ترانسفورماتور در سیستم قدرت و زمان‌بر بودن جایگزینی آن، فرایند بررسی و انتخاب روش بهره‌برداری بهینه و مطلوب برای ترانسفورماتورها با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و قابلیت اطمینان همواره از مهم‌ترین و ضروری‌ترین مسائل سیستم‌های قدرت بوده است. از این‌رو در این پایان‌نامه یک روش جدید احتمالی برای تعیین محدوده بهره‌برداری اقتصادی ترانسفورماتور ارائه شده است. ایده اصلی این پایان‌نامه بر خروج عمدی یکی از ترانسفورماتورهای موازی پست‌های فوق توزیع یا انتقال و قرار دادن آن در وضعیت آماده به کار استوار بوده و شامل پنج مرحله اصلی است: 1) محاسبه دسترس‌پذیری و عدم دسترس‌پذیری بر اساس مدل مارکوف و تبدیل آن به شاخص اقتصادی با استفاده از مفهوم انرژی انتظاری تأمین نشده؛ 2) محاسبه مجموع تلفات بی‌باری و مسی ترانسفورماتور بر اساس اطلاعات بارگذاری و تبدیل آن به شاخص اقتصادی؛ 3) تعیین یک نقطه بار بحرانی برای پست و تعیین محدوده‌‌ی اقتصادی بهره‌برداری بر اساس مراحل 1 و 2. 4) بررسی اثر روش جدید بهره‌برداری بر عمر متوسط ترانسفورماتور. 5) محاسبه قابلیت اطمینان سیستم در دوره فرسایش با استفاده از مدل حرارتی و رابطهٔ تسریع فرسودگی و استفاده از تابع توزیع نرمال. به منظور مطالعه موردی، شبیه‌سازی‌های لازم بر اساس اطلاعات واقعی یکی از پست‌های 63/230 کیلوولت شبکه برق ایران انجام گردیده است. نتایج مطالعه موردی حاکی از کارایی روش پیشنهادی جدید می‌باشد. بطوریکه باعث صرفه‌جویی اقتصادی، افزایش چشمگیر عمر متوسط ترانسفورماتورها و افزایش فرصت تعمیرات پیشگیرانه خواهد شد. همچنین از شبیه‌سازی‌های انجام شده در این پایان‌نامه می‌توان برای پایش قابلیت اطمینان و عمر باقیمانده ترانسفورماتور به صورت بر خط        (On-line) استفاده نمود.

واژه‌های کليدی: ترانسفورماتورهای قدرت، بهره‌برداری بهینه، مفاهیم قابلیت اطمینان، انرژی انتظاری تأمین نشده، تلفات توان ترانسفورماتور، خروج عمدی، فرسایش ترانسفورماتور

فصل اول

 مقدمه

 پيشگفتار

ترانسفورماتورها از اصلی‌ترین تجهیزات شبکه قدرت جهت تأمین انرژی مشترکین به شمار می روند. با توجه به هزینه‌ی بسیار زیاد تعمیرات و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت و از آنجاییکه تعمیر، تهیه و نصب آن‌ها در صورت خرابی مستلزم صرف زمان طولانی است، رخ دادن خطا و ایجاد خرابی در ترانسفورماتورها باعث قطع طولانی مدت انرژی و متعاقب آن کاهش فروش انرژی و درآمد شرکت‌های برق می‌گردد. از این‌رو بهره‌برداری بهینه از ترانسفورماتورها جهت کاهش هزینه و میزان خرابی آن‌‌ها، از جمله مسائلی است که در حال حاضر پیش‌روی شرکت‌های مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌های قدرت در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد.

تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه‌ی بهره‌برداری اقتصادی و بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر دیدگاه‌های متفاوتی انجام شده است. از آن جمله می‌توان به بهره‌برداری اقتصادی از ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر توان کل و توان راکتیو، مشخصات و پارامترهای فنی ترانسفورماتورها، بهبود ضریب بار، جابجایی بارو … اشاره نمود]7[. این در حالی است که مطالعات و تحقیقات چندانی در زمینه بهره‌برداری اقتصادی ترانسفورماتورهای قدرت با در نظر گرفتن شاخص‌های قابلیت اطمینان صورت نگرفته است. از طرفی در اندک تحقیقات انجام شده، اثر متقابل عوامل تاثیرگذار بر شاخص‌های قابلیت اطمینان و در نهایت اثر تجمعی آنها بر بهره‌برداری بهینه از ترانسفورماتور دیده نشده است.

نکته‌ی چالش بر انگیز در این خصوص اینست که توجه بیش از حد به قابلیت اطمینان باعث هدر رفتن بودجه و سرمایه و افزایش هزینه‌ها خواهد شد و در مقابل توجه نامعقول و غیر منطقی به مسائل اقتصادی و تلاش برای کاهش هزینه بهره‌برداری بدون در نظر گرفتن شاخص‌های قابلیت اطمینان، سیستم را در ناحیه ریسک و خطر قرار خواهد داد، به همین دلیل ایجاد مصالحه و تعادل بین هزینه‌های بهره‌برداری و شاخص‌های قابلیت اطمینان همواره از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل در مطالعات سیستم‌های قدرت بوده است. از این‌رو مهم‌ترین اصل جهت سیاست‌گذاری در بهره‌برداری بهینه از ترانسفورماتورهای پست‌های فوق توزیع و انتقال مبتنی بر مفاهیم قابلیت اطمینان، یافتن تعادل مناسبی بین هزینه‌ها و قابلیت اطمینان می‌باشد.

از طرفی با توجه به تأثیر تغییر روش بارگذاری ترانسفورماتورها بر عمر آن‌ها، تخمین طول عمر باقیمانده ترانسفورماتورهای قدرت در هر لحظه با حفظ سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان، از دغدغه‌های اصلی اغلب دارندگان این تجهیزات، مخصوصاً در مواقعی که ترانسفورماتور در شرایط اضافه بار پیوسته و دوره‌ای قرار می‌گیرد، می‌باشد.

از عوامل مهم در تعیین عمر متوسط ترانسفورمرها در محدوده ترانسفورمرهای قدرت، فوق توزیع و توزیع، توجه به مسائل عایقی این تجهیزات می‌باشد. عوامل مختلفی در این زمینه وجود دارند که می‌توانند هر یک بر عمر عایقی ترانسفورمر اثرگذار باشند.

زوال عایق تابعی از دمای کار، رطوبت و اکسیژن موجود در عایق می‌باشد. امروزه با سیستم‌های مدرن فرآوری و نگهداری روغن و عایق‌های دیگر ترانسفورمر، اکسیژن و رطوبت عایق‌ها حداقل شده است، از آنجا که توزیع دما در ترانسفورمر یکنواخت نیست، تحقیقات روی تعیین داغ‌ترین نقطه ترانسفورمر (اصطلاحاً نقطه داغ) متمرکز شده است و از آن به عنوان عامل اصلی تعیین فرسایش عایقی یاد می‌شود.

حد بارگذاری ترانسفورمر به صورت جداولی در استانداردهای IEEE به شماره‌های C57.91-1981، C57.92-1982 و C57.115-1991 ارائه شده است. اما در استاندارد C57.91-1995 مربوط به بارگذاری ترانسفورمرهای روغنی، این جداول حذف شده‌اند و به جای آن‌ها مدل انتقال حرارتی ارائه شده است که کاربر می‌تواند بر مبنای روابط حالت گذرای آن و با استفاده از مشخصات حرارتی ترانسفورمر مورد نظر به دست آمده از آزمایش، دمای نقطه داغ را تعیین کند. برای تعیین دمای نقطه داغ در این مدل حرارتی، بارگذاری وارد روابط می‌شود. از این رو بارگذاری یکی از موارد تأثیرگذار روی دماهای ترانسفورمر مخصوصاً دمای نقطه داغ می‌باشد.

از طرفی تا زمانی که ترانسفورمر به محدوده عمر متوسط وارد نشده صرفاً خرابی‌های اتفاقی اجزاء در دوره عمر مفید در تعیین قابلیت اطمینان نقش دارند [8]. ولی در زمان ورود ترانسفورمر به محدوده عمر متوسط، فرسایش نیز روی قابلیت اطمینان ترانسفورمر تأثیرگذار خواهد بود. مهم‌ترین عامل در تعیین قابلیت اطمینان در مرحله فرسایش، عمر متوسط ترانسفورمر می‌باشد [8،9]. همان طور که ذکر شد عمر متوسط ترانسفورمر متأثر از دمای نقطه داغ و در نتیجه بارگذاری می‌باشد.

هدف تحقيق

ارزیابی دسترس‌پذیری و قابلیت اطمینان پست دارای دو ترانسفورماتور موازی در یک دوره بهره‌برداری بلندمدت و معین با اعمال روش پیشنهادی با فرض خروج عمدی یک ترانسفورماتور آن و قرار دادن آن در حالت آماده به کار.

محاسبه مجموع تلفات ترانسفورماتورها و انرژی انتظاری تأمین نشده[1] و تبدیل آن‌ها به شاخص‌های اقتصادی و مقایسه دو روش بهره‌برداری متداول و روش جدید پیشنهادی با رویکرد حداقل نمودن هزینه کل بهره‌برداری از ترانسفورماتور در افق زمانی معین.

بررسی تأثیر روش جدید بهره‌برداری بر طول عمر ترانسفورماتورها و تخمین طول عمر باقیمانده آن‌ها و همچنین قابلیت اطمینان سیستم در دوره فرسایش.

در این پایان‌نامه با مطالعه موردی روی یکی از پست‌های انتقال کشور نشان داده خواهد شد که بهره‌برداری از ترانسفورماتورهای موازی یک پست بر اساس روش جدید پیشنهادی در این تحقیق چه تأثیری بر هزینه بهره‌برداری، قابلیت اطمینان، طول عمر و زمان شروع فرسایش ترانسفورماتورها خواهد داشت در حالی که تاکنون در هیچ پژوهشی این روش بهره‌برداری مطرح و مورد بررسی قرار نگرفته است.

 مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه‌ي

بهره‌برداري از ترانسفورماتورهاي قدرت

مقدمه

ترانسفورماتورها در عین حال که از اصلی‌ترین تجهیزات شبکه قدرت جهت تأمین انرژی مشترکین به شمار می‌روند، اما به دلیل تلفات، جزء مصرف کننده‌های شبکه نیز می‌باشند. از طرفی به منظور بهبود قابلیت اطمینان و تأمین بار در زمان پیک، در پست‌های فوق توزیع و انتقال، معمولاً دو یا سه ترانسفورماتور به صورت موازی نصب می‌گردند. با توجه به آمار و اطلاعات موجود، در زمان‌هایی از سال درصد بارگذاری ترانسفورماتورهای قدرت بسیار پایین است، به نظر می‌رسد خروج عمدی یکی از ترانسفورماتورهای موازی پست‌ها و قرار دادن آن در حالت آماده به کار، عامل موثری در کاهش هزینه بهره‌برداری از ترانسفورماتورها خواهد بود. در زمان‌های بارگذاری خیلی کم ترانسفورماتورهای قدرت، تلفات بی باری بخش اعظمی از تلفات کل را به خود اختصاص می‌دهد]10،7[. لذا در این پایان‌نامه روش جدیدی مطرح می‌شود که با خروج عمدی یک ترانسفورماتور در پست‌های دارای دو ترانسفورماتور و قرار دادن آن در حالت آماده به کار[2]، بتوان تلفات بی باری ترانسفورماتورهای موازی را در زمان‌های کم باری کاهش داد و تأثیر این خروج را بر تلفات مسی بررسی نمود. از طرفی از آنجائیکه خروج یک پست فوق توزیع یا انتقال از مدار، موجب قطع تغذیه تعداد زیادی از مشترکین خواهد شد،  مهم‌ترین چالش در این روش، سطح قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری ترانسفورماتورهای پست در این حالت و مقایسه‌ی آن با حالت متداول بهره‌برداری است. عوامل بسیاری به صورت متقابل بر قابلیت اطمینان در این حالت اثرگذار خواهند بود و به تبع آن شاخص‌های اقتصادی آن‌ها بهره‌برداری بهینه‌ی ترانسفورماتورها را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

برای بررسی روش پیشنهادی جدید، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات چاپ شده معتبر و استانداردهای IEEE ، IEC و ملی در تدوین این پایان‌نامه استفاده شده است.

در این فصل به بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص مسائل مربوط به بهره‌برداری از ترانسفورماتورهای قدرت پرداخته خواهد شد.

پيشينه‌ی تحقيق

در اینجا به نمونه‌هایی از تحقیقات گذشته که در راستای موضوع این پایان‌نامه بررسی شده‌اند اشاره می‌شود:

در مرجع ]1[ به تعیین قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور با در نظر گرفتن عملکرد فوق تحریک می‌پردازد. ابتدا مدل تخمین دمای نقطه داغ استاندارد IEEE معرفی می‌شود و در ادامه شرایط فوق تحریک بررسی می‌گردد و مدل با این شرایط اصلاح می‌گردد و در نهایت با استفاده از مدل اصلاح‌شده با توجه به نرخ‌های پیری عایق و تغییرات دمای محیط، قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور با شبیه‌سازی تعیین و میزان تأثیر فوق تحریک روی بار مجاز ترانسفورماتور مشخص شده است.

در مرجع ]2[ مدلی برای تخمین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور ارائه‌ شده است و با استفاده از آن تأثیر تغییر دمای محیط روی دمای نقطه داغ و عمر عایقی ترانسفورماتور بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در مرجع ]3[ دوره برنامه‌ریزی بهینه با توجه به ضریب متوسط بار بیشینه و ارزش واقعی تلفات و قدرت ذخیره برای ترانسفورماتورهای توزیع محاسبه شده است.

در مرجع [4] به تأثیر بارگذاری روی قابلیت اطمینان ترانسفورماتور پرداخته شده است. در ابتدا قابلیت اطمینان دوره عمر مفید بررسی‌شده و سپس با استفاده از تغییرات عمر مفید در اثر بارگذاری با به‌کارگیری تابع توزیع نرمال قابلیت اطمینان در دوره فرسایش بررسی‌شده است.

[1] – Expected Energy Not Supply (EENS)

[2] – Standby

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122