پايان نامه بهره گيري از کاتاليزگرهاي جديد در سنتز يک مرحله اي نووناگل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بهره گيري از کاتاليزگرهاي جديد در سنتز يک مرحله اي نووناگل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 125 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بهره گيري از کاتاليزگرهاي جديد در سنتز يک مرحله اي نووناگل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 شیمی سبز 1
1.1 اصول شیمی سبز 3
1.1.1 پیشگیری 3
1.1.2 صرفه جویی اتمی 4
1.1.3 کاهش استفاده از مواد شيميایي خطرناک 5
1.1.4 طراحي براي مواد شيميایي ايمن تر 5
1.1.5 حلال ها و مواد کمکي ايمن تر 5
1.1.6 طراحي براي بهره وري انرژي 6
1.1.7 استفاده از ذخایر تجدید پذیر 6
1.1.8 کاهش مشتقات 7
1.1.9 کاتالیزگر 7
1.1.10 طراحي براي تخريب پذيري 9
1.1.11 آناليز لحظه به لحظه براي پيشگيري از آلودگي 9
1.1.12 شيمي ايمن¬تر براي پيشگيري از حادثه 9
1.2 کوشش¬ها و دستاوردهای شیمی سبز 10
1.2.1 سوختهای جایگزین 10
1.2.2 پلاستیك های سبز و تجزیه پذیر 11
1.2.3 بازطراحی واکنشهای شیمیایی 13
1.2.4 چندسازه¬های زیستی 13
2 واکنش نووناگل 15
2.1 شرایط انجام واکنش 18
2.2 کاربردهای واکنش نووناگل 18
2.3 سنتز ترکیبهای ناجور حلقه 18
3 کاتالیزگر 26
3.1 انواع کاتالیزگرها 27
3.1.1 کاتالیزگر همگن 27
3.1.2 کاتالیزگر ناهمگن 28
3.1.3 کاتالیزگرهاي زیستی 28
3.2 کاتالیزگرهای استفاده شده برای واکنش نووناگل 28
3.2.1 آمین¬ها و نمک¬های آمونیوم 28
3.2.2 اسیدهای لوئیس 29
3.2.2.1 تیتانیوم تتراکلراید 29
3.2.2.2 کادمیوم یدید 29
3.2.2.3 روی کلرید 30
3.2.3 جامدهای معدنی و سطوح جامد 30
3.2.4 نمک فلزات قلیایی 30
3.2.5 کاتالیزگرهای فسفات 31
3.2.5.1 فسفات طبیعی بهینه شده 31
3.2.5.2 استفاده از کمپلکسهای فسفات به همراه بستر جامد 31
3.2.5.3 کاتالیزگرAlPO4-Al2O3 33
3.2.5.4 دی¬آمونیوم هیدروژن فسفات 33
3.2.6 مایعات یونی 35
3.3 انجام واکنش نووناگل با استفاده از تابش ریزموج 36
4 آمینواسید 37
4.1 اهمیت و کاربرد پزشکی آمینواسیدها: 40
4.2 طبقه¬بندی آمینواسیدها 41
4.2.1 آمینواسیدهای استاندارد 42
4.2.2 آمینواسیدهای کمیاب پروتئینی 42
4.2.3 آمینو اسیدهای غیر پروتئینی 43
4.3 طبقه بندی آمینواسیدها بر حسب نقش غذایی 43
4.3.1 آمینو اسیدهای ضروری 43
4.3.2 آمینواسیدهای غیر ضروری 43
4.4 طبقه بندی آمینواسیدها بر حسب ساختار شیمیایی 44
5 بخش تجربی 48
5.1 مشخصات دستگاه‌ها 49
5.2 مواد شیمیایی 49
5.3 بهینه سازی دمای انجام واکنش 50
5.4 بهینه سازی میزان کاتالیزگر 50
5.5 اثر حلال 51
5.6 روش کلی سنتز مشتق‌های غیراشباع 52
5.7 اندازه‌گیری نقطه ذوب با استفاده از لوله مویین 53
5.8 سنتز مشتقات 54
5.8.1 سنتز مشتقethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 54
5.8.1.1 نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته 54
5.8.1.2 نتایج آزمون FT-IR 56
5.8.2 سنتز مشتقethyl 3-(4-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 57
5.8.2.1 نتایج آزمون رزونانس مغناطیسی هسته 57
5.8.2.2 نتایج آزمون FT-IR 61
5.8.3 سنتز مشتقethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 62
5.8.3.1 نتایج آزمون رزونانس مغناطیسی هسته 62
5.8.3.2 بررسی نتایج آزمون FT-IR 66
5.8.4 سنتز مشتق ethyl 3-(4-fluorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 67
5.8.4.1 نتایج آزمون رزونانس مغناطیسی هسته 67
5.8.4.2 نتایج آزمون FT-IR 71
5.8.5 سنتز مشتق ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 72
5.8.5.1 نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته 72
5.8.5.2 بررسی نتایج آزمون FT-IR 76
5.8.6 سنتز مشتق ethyl 3-(2-bromophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 77
5.8.6.1 نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته 77
5.8.6.2 بررسی نتایج آزمون FT-IR 81
5.8.7 سنتز مشتق (4-fluorobenzylidene)malononitrile 82
5.8.7.1 نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته 82
5.8.7.2 نتایج آزمون FT-IR 85
5.8.8 سنتز مشتق (4-chlorobenzylidene)malononitrile 86
5.8.8.1 نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته 86
5.8.8.2 نتایج آزمون FT-IR 89
5.8.9 سنتز مشتق (4-bromobenzylidene)malononitrile 90
5.8.9.1 نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته 90
5.8.9.2 نتایج آزمون FT-IR 93
5.8.10 سنتز مشتق (4-methoxybenzylidene)malononitrile 94
5.8.10.1 نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته 94
5.8.10.2 نتایج آزمون FT-IR 97
5.8.11 سنتز مشتق ethyl 3-(4- N,N-dimethylamino phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 98
5.8.11.1 نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته 98
5.8.11.2 نتایج آزمون FT-IR 102
6 مراجع 104

منابع

[[1]]   Hoggard M.K. etal, Gene Thrapy, (2001), 1108, 8.

[[1]]   Kim Y.H. etal, Bioconjugate Chem,(2001), 932, 12.

[[1]]   Merrill L. etal, ChemMatters,(2003), 7,4.

[[1]]   Anastas P.T. Warner J.C., Green Chemistry: Theory and Practice, New York, Oxford University Press, (1998).

[[1]]   Knoevenagel E., Chem Ber.(1894), 2345,27.

[[1]]   Allen G.F.H. Spangler F.W.,Org Synth.(1955), 377,3.

[[1]]   Rand L. Swisher J.V. Cronin C.J., J. Org Chem.(1962), 3505,27.

[[1]]   Acher D.S. Hertler W.R., J. Am. Chem .Soc.(1962), 3370,84.

[[1]]   Cardillo G. etal., Synth. Commun.(2003), 1578,33.

[[1]] Tietze L.F. Beifuss U., In comprehensive organic synthesis, Vol. 2, Oxford,pergamon press,(1991).

[[1]] Bigi F. etal, J. Org. Chem.,(1999), 1033,64.

[[1]] Yu N. Aramini J.M. Germann M.W., Tetrahedron Lett.(2000), 6993,41.

[[1]] Bigi F. etal, Green Chemistry,(2000), 3,2.

[[1]] Tarlton E.J. Mc Donald S.F. Baltazzi E., J. Am. Chem. Soc.,(1960), 4389,82.

[[1]] Kwak G. Fujiki M., Macromolecules,(2004), 2021,37.

[[1]] Wright M.E. Mullick S., Macromolecules,(1992), 6045,25.

[[1]] Ryabukin S.V. etal, J. Comb. Chem.(2007), 1073,9.

[[1]] Pizzirani D. Roberto M. Recantini M., Tetrahedron letters. (2007), 7120,48.

[[1]] Alonso S.J. etal, Tetrahedron,(2007), 7120,63.

[[1]] Barnes D.M.etal, Tetrahedron,(2006), 11311,62.

[[1]] Karan J.J. Manian R.D.R.S. Raghunathan R., Tetrahedron letters,(2006), 2265,7.

[[1]] Bhowmik P.K. Nedeltchev A.K. Han H., Tetrahedron letters,(2007), 5383,48.

[[1]] Che M. Masure D.Chaquin P., j.Phys.Chem., (1993), 2022,97.

[[1]] Knoevenagel E., Chem. Ber., (1896), 172,29.

[[1]] Lehrent W., Synthesis, (1974), 667,1974.

[[1]] Courtheyn D. Verhe R. DeKimpe N. deBuyck L. Schamp N., J.Org. Chem., (1981), 3236,46.

[[1]] Prajapati D. Sandhu J.S., J. Chem. Soc. Perkin Trans. I,(1993),739.

[[1]] Rao P.S. Venkataratnam R.V., Tetrahedron Lett.,(1991), 5821,32.

[[1]] Moison H. Texier-Boullet F. Foucud A., Tetrahedron,(1987), 537,43.

[[1]] CabelloJ.A. Campelo J.M. Garcia A. Luna D. Marinas J.M., J. Org. Chem., (1984), 5195,49.

[[1]] Chalais S. Laszlo P. Mathy A., Tetrahedron Lett.,(1985),4453, 26.

[[1]] Texier-Boullet F. Foucaud A., Tetrahedron Lett.,(1982), 4927,23.

[[1]] Wada S., SuzukiH., Tetrahedron Lett. (2003), 399,44.

[[1]] Rand L. Haidukewych D. Dolinski R.J., J. Org. Chem., (1966), 1272,31.

[[1]] Sebti S. Rhihil A. Hanafi N., Tetrahedron Lett.,(1996), 3999,37.

[[1]] Sebti A. etal, Tetrahedron Lett.,(1999), 6207,40.

[[1]] Lazrek H.B. etal, Synth. Commun.,(1999), 1057,29.

[[1]] Alahiane A. etal, Appl. Catal. A,(2001), 217,206.

[[1]] Fraile J.M. etal, Green Chem.,(2001), 271,3.

[[1]] Sebti S. Smahi A. Solhy A., Tetrahedron Lett.,(2002), 1813,43.

چکیده

تشکیل پیوند کربن-کربن در شیمی آلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از واکنش­هایی که منجر به تشکیل این پیوند می­گردد، واکنش تراکمی نووناگل می­باشد. محصولات این واکنش دارای کاربردهای گسترده­ای از جمله در صنایع دارویی، رنگ، پلیمر و . . . می­باشند.

در این  پژوهش سعی شده است تا شرایط انجام واکنش نووناگل به نحوی بهینه شود که هرچه بیشتر با ملاحظات زیست محیطی و اصول شیمی سبز مطابقت داشته باشد. پس از بهینه سازی دما و میزان کاتالیزگر و بررسی اثر حلال، مشخص شد که بهترین شرایط انجام واکنش در دمای °C90، درشرایط بدون حلال و در حضور آمینو اسید ِ اِل­سِرین به عنوان کاتالیزگر حاصل می­شود. در نهایت برای اثبات تشکیل محصولات از مشتقات مختلف، از آزمون­های HNMR، FT-IR و تعیین نقطه ذوب استفاده شد.

 1   شیمی سبز

مقدمه

توسعه به معني برنامه ريزي جهت رسيدن جامعه از وضع فعلي به وضع مطلوب تر است و توسعه پايدار[1]، بدين مفهوم است که به گونه اي برنامه ريزي گردد، تا نسل هاي آينده در بر آوردن نيازهاي خويش دچار مشکل نشده، سرمايه هاي ملي دچار افت بها نشوند و به محيط زيست نيز آسيبي نرسد.

شيمي سبز در راستاي رسيدن به توسعه پايداردر سطح جوامع بشري مي باشد.

شيمي سبز شيميدان ها را در راستاي گسترش فرآيندها و محصولات بدون آلودگي و خطر هدايت مي نمايد. سنتز يک محصول شيميائي، نيازمند روش ايمن و استراتژي مناسب از نظر هزينه هاي توليد، مصرف و سلامت است.

آلودگي زيست محيطي و سهم واكنش هاي شيميائي و شيميدان ها در اين معضل موجب شده است كه دانشمندان به دنبال طراحي روش­هایی باشند كه تا حد امكان فاقد آلودگي باشند. شيمي سبز به طبقه بندي و تعريف اصولي مي پردازد كه در جهت نيل به اين هدف والا باشد.

شيمي سبز اصطلاحي است که براي اولين بار توسط پائول آناستاس، پيشنهاد شد. تعريف مختصر شيمي سبز چنين است: ابتکار، طراحي و کاربرد محصولات و فرآيندهاي شيميایي براي کاهش يا حذف استفاده و توليد مواد خطرناک. [[i]]

شيمي سبز يک فلسفه شيميایي است که طراحي محصولات و فرآيندهایي که استفاده يا توليد مواد خطرناک را کاهش يا حذف کنند، را تشويق مي کند. و در صدد است تا از آلودگي منابع جلوگيري کند يا آنها را کاهش دهد.

1.1        اصول شیمی سبز

آناستاس و وارنر، يکسري اصول را تنظيم کردند که به اصول دوازده گانه شيمي سبز معروف است و هدف شيمي سبز را به وضوح نشان مي دهند.[[ii]] اين اصول عبارتند از:

اصل 1: پيشگيري

اصل 2: صرفه جویي اتمي

اصل 3: کاهش استفاده از مواد شيميایي خطرناک

اصل 4: طراحي براي مواد شيميایي ايمن تر

اصل 5: حلال ها و مواد کمکي ايمن تر

اصل 6: طراحي براي بهره وري انرژي

اصل 7: استفاده از ذخاير تجديد پذير

اصل 8: کاهش مشتقات

اصل9: کاتالیزگرها

اصل 10: طراحي براي تخريب پذيري

اصل 11: آناليز لحظه به لحظه براي پيشگيري از آلودگي

اصل 12: شيمي ايمن تر براي پيش گيري از حادثه

در ادامه به توضیح در مورد هریک از این اصول می پردازیم

1.1.1       پیشگیری

واکنش هاي شيميایي بايد به گونه اي طراحي شوند تا حد امکان از توليد مواد زايد جلوگيري شود. رفع آلودگي محيط زيست بسيار سخت تر و پر هزينه تر از پيشگيري آن مي باشد

تبعات ناشي از آلودگي آب اقيانوسها و سوراخ شدن لايه ازون به همه جهانيان خواهد رسيد، به همين دليل دانشمندان هر عرصه اي از علم هميشه پيشتازان حل مسائل مي باشند، و از نظر علمي هميشه پيشگيري راحتر و کم هزينه تر از درمان است.

اگر بتوان براي انجام يک واکنش روش سالم، كم خطر، بي خطر و يا واکنشگر با سميت کمتر استفاده کرد اخلاق علمي حکم مي کند که يک محقق حتما اين کار را انجام دهد.

به عنوان مثال اگر براي انجام واکنش فاکتورهاي خاصي وجود نداشته باشد، استفاده از مواد کم خطر، ارزان، در دسترس هميشه ترجيح دارد. ترتيب زير به عنوان نمونه مشخص مي­کند که استفاده از واکنشگرهايي که فلز کمتر در ساختار خود دارند و مواد جانبي غير سمي كمتر توليد مي کنند، بهتر است:

H2O2 > KMnO4> OsO4

1.1.2       صرفه جویی اتمی

روش هاي سنتزي بايد به گونه اي طراحي گردند که اتم هاي موجود در مواد اوليه استفاده شده در واکنش، در محصول نهائي  بيشترين مشارکت را داشته باشند. بنابراين اگر در يک مکانيسم سنتزي، راندمان واکنش 100% باشد ولي محصول جانبي نيز در خلال واکنش توليد شود، و تعدادي از اتم هاي واکنشگرها در محصول بکار گرفته نشوند چنين واکنشي مطلوب نخواهد بود بلکه حالتي كه تمام اتم هاي اوليه در محصول نهایي حضور داشته باشند، مطلوب تر خواهد بود.

صرفه جویي اتمي براي هر واکنش از فرمول زير بدست مي آيد:

نكته:

واکنشهاي پريسيکليک ماکزيمم صرفه جوئي اتمي را دارند زيرا هيچ اتمي به محيط زيست وارد نمی کنند، اين دسته از واکنش ها با صرفه جوئي اتمي 100 درصد انجام مي گردند.

نوآرایي کلايزن و واکنش ديلز – آلدر به عنوان نمونه اي از واکنش هاي با صرفه جوئي اتمي 100 درصد در زير آورده شده است.

1.1.3       کاهش استفاده از مواد شيميایي خطرناک

روش هاي سنتزي بايد طوري طراحي شوند، که مواد استفاده و توليد شده داراي سميت کمتر براي سلامتي انسان و محيط زيست داشته و يا هيچ گونه سميتي نداشته باشند

اين اصل، استفاده از معرف ها، واسطه ها، و توليد محصولات جانبي با سميت کمتر را ترويج مي کند.

استفاده از ذخاير با سميت کمتر، نيازمند توسعه مواد خام تجديدپذير است

1.1.4       طراحي براي مواد شيميایي ايمن تر

محصولات شيميایي بايد طوري طراحي شوند که ضمن عملکرد بهتر و موثرتر، سميت کمتري داشته باشند، بنابراين صنايع شيميایي هنگامي که در مورد توسعه و عرضه يک محصول تصميم گيري مي نمايند، بايد ويژگي هاي زيست محيطي (کاهش سميت، سرطانزائي و …) را در حد استاندارد و همانند ويژگي­های متداول (فشار بخار، رنگ، پايداري و ..) بررسي کنند، به گونه اي که حمل و نقل آن کم خطر و بي خطر باشد، توزين آن راحت بوده و خاصيت انفجاري نداشته باشد.

1.1.5       حلال ها و مواد کمکي ايمن تر

بايد از مواد کمکي نظير حلال ها تا آنجا که امکان دارد، کمتر استفاده شود و در مواردي که اجتناب ناپذير است از حلال­هاي ايمن­تر نظير آب، الکل ها، کربن دي اکسيد فوق بحراني يا محلول­هاي سورفاکتانت زيست تخريب پذير استفاده شود. اين حلال هاي نسبت به حلال­هاي کلر دار ارجحيت دارند. در سنتز مواد آلي روشيابي[2] از جايگاه ويژه اي برخوردار است زيرا دانشمندان اين عرصه از پژوهش در شيمي با ابداع و بکارگيري شرايط جديد، کم هزينه و ايمن تر محصولات مورد نياز شناخته شده را مجددا باز توليد مي­کنند، تا در صورت امکان به روش هاي قديمي رجوع نشود. بنابراين دانشمندان و پژوهشگران روشياب[3]هميشه در پي کشف روش هاي جديد ايمن­تر، کم هزينه تر و راحت تر مي باشد.

1.1.6       طراحي براي بهره وري انرژي

منشاء و ميزان انرژي مورد نياز فرآيندهاي شيميائي بايد اثرات زيست محيطي و اقتصادي استاندارد و قابل قبولي داشته باشد. تا آنجا که امکان دارد، فرآيندهاي سنتزي در فشار و دماي محيط انجام شوند. به ويژه در صنايع پتروشيمي و توليد مواد شيميایي، وقتي دما براي انجام يک فرآيند شيميایي افزايش مي يابد، به تبع آن هزينه سيستم هاي خنک کننده نيز افزايش مي يابد. ضمن اينکه براي بالا بردن دما و حرارت نياز به منبع انرژي و سوخت بيشتر مي باشد، که آن هم هزينه بر است.

لذا طراحي واکنش هايي با انرژي فعال سازی کمتر ضرورت مي يابد. راهکار رسيدن به اين هدف مهم با ابداع روش هاي جديد محقق مي شود و استفاده از کاتالیزگرها نيز منجر به کاهش انرژي مي شود.

1.1.7       استفاده از ذخایر تجدید پذیر

از مواد خامي استفاده شود که – هر زمان که از نظر تکنيکي و اقتصادي عملي باشد – تجديد پذير باشند.

در زمينه انرژي بايد از منابع فسيلي کمتر استفاده گردد و به جاي آن از پيل هاي سوختي، انرژي بادي، خورشيدي و … استفاده گردد. و براي مواد اوليه نيز بايد بيوگازها جايگزين سوختهاي فسيلي و گاز طبيعي گردد.

طبيعي است كه بايد هزينه، زمان، سرعت و دسترسي به منابع جديد انرژي تجديدپذير  نيز مد نظر باشد.  بنابراين در مبحث انرژي نيز مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادي اهميت دارد.

1.1.8       کاهش مشتقات

در يک فرآيند سنتزي تا حد امکان از مشتق سازي هاي غير ضروري، محافظت زدائي و … بايد اجتناب شود، زيرا اين مراحل نيازمند مواد اضافي، استفاده از حلال و انرژي بيشتر هستند.

واکنش هاي دومينو[4]و يک ظرفي[5]از اهميت ويژه اي برخوردارند زيرا بدون جداسازي و خالص سازي هر مرحله از يک واکنش چند مرحله اي، همه مراحل واکنش در يک ظرف انجام مي پذيرد.

1.1.9       کاتالیزگر

استفاده از کاتالیزگر هاي همگن و ناهمگن به عنوان يکي از اصول اساسي شيمي سبز مي باشد.چون کاتالیزگرها مي توانند دسترسي به تعدادي از اهداف شيمي سبز شامل کاهش استفاده از مواد، افزايش صرفه جويي اتمي و کاهش مصرف انرژي را ممکن سازند

کاتالیزگرهاي ناهمگن به عنوان يک بستر عمل کرده و جداسازي آنها از محصول واکنش ساده است. به عنوان مثال در واکنش هاي شيميایي که با اسيد کاتاليزمی­شود معمولا اسيد سولفوريک کاربردهاي زيادي دارد – در سالهاي اخير رزين اسيدي سليکاسولفوريک اسيد ، سيليكا كلريد همچون نافيون-H  و رزين داوکس به عنوان کاتالیزگر ناهمگن مورد توجه و بطور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته اند و در موارد زيادي قابل بازيابي بوده و در چندين مرحله استفاده شده اند. اخيرا از نمک هاي هيدروژن سولفاتها M(HSO4)nنيز به عنوان کاتالیزگرهاي ناهمگن استفاده فراواني شده است

در مطالعات مربوط به کاتالیزگرها و آنزيم­ها دو کميت مهم با نام­هاي عدد تبديل[6]و فركانس تبديل[7]مطرح مي­شود، که در بعضي منابع به صورت Kcat. نيز نمايش داده شده­اند.

در شيمي سبز سه پارامتر مهم جهت ارزش گذاري بر روي کاتالیزگرها از نظر تجاري و سبز بودن وجود دارد كه عبارتند از:

گزينش پذيري

TOF

TON

از روي TON و TOF كاتاليزورها مي توان به ميزان كارائي آن ها پي برد

مفهوم اين دو در سه سيستم مختلف کاتالیزی يعني سيستم همگن يا همگن سيستم ناهمگن يا ناهمگن و سيستم بيوکاتاليستي ياکاتالیزی زيستي تا حدودي متفاوت مي باشد

در سيستم هاي کاتالیزی  همگن، TON عبارت است از تعداد مول ها يا مولکول هاي A که به ازاي يک مول يا مولکول کاتالیزگر به مول ها يا مولکول هاي B تبديل مي شود، که با در نظر گرفتن تعداد دوره ها و چرخه هايي که يک کاتالیزگر مي تواند قبل از غيرفعال شدن مورد استفاده قرار گيرد مطرح مي شود.

در حالي كه TOF به تعداد مول ها يا مولکول هاي A که يک مول يا مولکول کاتالیزگر مي تواند در يک ثانيه، دقيقه يا ساعت به مولها يا مولکولهاي B تبديل کند اطلاق مي شود.

بنابراين:

در سيستم کاتالیزی ناهمگن، TON, TOF به ازاي هر موضع فعال  يا هر گرم کاتالیزگر بيان مي شود و به اين خاطر است که به طور دقيق معلوم نيست چه تعداد مولکول کاتالیزگر بر روي سطح وجود دارد.

در سيستم کاتالیزی ناهمگن، TON, TOF به ازاي هر موضع فعال  يا هر گرم کاتالیزگر بيان مي شود و به اين خاطر است که به طور دقيق معلوم نيست چه تعداد مولکول کاتالیزگر بر روي سطح وجود دارد.

هر چه مقدار کاتالیزگر کمتر و بازده بيشتر باشد مقدار عددي TON وTOFبيشتر خواهد بود و هر چه اين مقدار بيشتر باشد به اين معناست که کاتالیزگر مورد نظر داراي کارايي بيشتري است.

[1]Sustainable Development

[2]Methodology

[3]Methodologists

[4]Domino Reaction

[5]One – Pot

[6]Turnover Number

[7]Turnover frequency

[[i]]   Hoggard M.K. etal, Gene Thrapy, (2001), 1108, 8.

[[ii]]   Kim Y.H. etal, Bioconjugate Chem,(2001), 932, 12.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122