پايان نامه بهينه سازي خريد دارو با استفاده از داده کاوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 

پايان نامه بهينه سازي خريد دارو با استفاده از داده  کاوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بهينه سازي خريد دارو با استفاده از داده  کاوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1- مقدمه 2
1-1- فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان 2
1-2- داروخانه های بیمارستانی 3
1-3- داده کاوی 3
1-3-1- داده کاوی چیست؟ 3
1-3-2- تكنیك های مختلف داده كاوی 4
1-3-2-1-انواع تکنیک داده کاوی 5
1-4- بیان مسئله 6
1-5- اهداف تحقیق 8
1-6- سوالات وفرضیات تحقیق 9
1-6-1- سوالات 9
1-6-2- فرضیات تحقیق 9
1-7- فصول پایان نامه 9
فصل 2- پیشینه پژوهشی 12
2-1- جمع بندی 24
فصل 3- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری 26
3-1- سیستم های اطلاعات بیمارستان 26
3-2- تعريف و مفهوم سيستم اطلاعات بيمارستاني 28
3-2-1– اهداف سیستم اطلاعات بیمارستانی 29
3-2-2- اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی 30
3-2-3- مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی 31
3-3- داده کاوی 32
3-4- مراحل داده کاوی 33
3-4-1- پیش پردازش داده ها 35
3-4-2- پاکسازی داده ها 35
3-4-3-یکپارچه سازی داده ها 36
3-4-4- تبدیل دادهها 36
3-4-5- تلخیص داده ها 37
3-5- وظایف داده کاوی 37
3-5-1- دسته بندی 38
3-5-2- تخمین 39
3-5-3- پیش بینی 39
3-5-4- گروه بندی شباهت یا قوانین وابستگی 40
3-5-5- خوشه بندی 40
3-5-6- نمایه سازی 41
3-6- كاربرد هاي داده كاوي 41
3-7- رویکردهاي مسائل داده کاوي در پزشکی 42
3-8- مدلها و الگوريتمهای داده کاوی 43
3-8-1- شبکه هاي عصبی مصنوعی 43
3-8-1-1-ساختار شبکه عصبی 44
3-8-1-2-معماري شبکه عصبی 45
3-8-1-3-آموزش شبکه هاي عصبی مصنوعی 46
3-8-1-4-انواع یادگیري در شبکه هاي عصبی مصنوعی 47
3-8-2- درخت هاي انتخاب 47
3-8-3- Bagging & Boosting 48
3-8-3-1-Bagging 55
3-8-1-1-Boosting 44
3-8-1-1-الگوریتم های Boosting 44
3-8-4- Adaptive Boosting(Adaboost) 50
3-8-5- رگرسیون بردار پشتیبان 51
3-8-6- رگرسیون خطی 52
3-9 نرم افزارهای داده کاوی 54
3-10- فرایند خرید دارو 55
3-11- جمع بندی 56
فصل 4- روش انجام پژوهش 58
4-1- مقدمه 58
4-2- الگوریتم پیشنهادی 59
4-3- پیش پردازش دادهها 60
4-3-1- ساخت ماتریس داده 60
4-3-1-1-روش ماههای متوالی 67
4-3-1-2-روش ماههای یکسان 44
4-3-1-3-روش فصول متولی 69
4-4- الگوریتمهای Prediction 63
4-4-1- روش NN 64
4-4-2-روش SVR 64
4-4-3- روش LSSVR 67
4-4-4- AdaBoost.R 69
4-5- مجموعه داده 70
4-5-1- پاکسازی داده 72
4-6- معیارهای ارزیابی 72
4-7- جمع بندی 74
فصل 5- بحث و نتیجهگیری 76
5-1- مقایسه روشهای مورد بررسی 76
5-1-1- ارزیابی الگوریتم با روش ماههای متوالی 77
5-1-2- ارزیابی الگوریتم با روش ماههای یکسان 83
5-2- جمع بندی 93
فصل 6- پیشنهادهاو فرصت‌های پژوهشی آینده 95

فهرست منابع

 Reichertz P. Hospital information systems—Past, present, future. International Journal of Medical Informatics. . 2006;75(3-4):282-99.

yan-feng l. Data Mining of Inspection-time Rules in HIS with DeepSee. Database Technology and Applications (DBTA), 2010 2nd International Workshop on 27-28 Nov; Wuhan: IEEE; 2010. p. 1-4.

Berry MJA. Data Mining Tehniques: For Marketing, Sales, and Customer Support. New York: John Wiley & Sons; 2004.

Stephen. Pharmaceutical Marketing in Perspective – Its Value and Role as One of Many Factors Informing Prescribing2008 [cited 2008 07.01.08].

.5         ج. شهرابی، داده کاوی، چاپ دوم. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، تهران. 1390

.6         م. غضنفری ، داده کاوی وکشف دانش. چاپ اول، انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران. 1387

.7         م. کانتاردزیک، داده کاوی.چاپ اول، انتشارات علوم رایانه، بابل. 1385

Bellazzi R. Predictive data mining in clinical medicine: Current issues and guidelines. International journal of medical informatics. 2008;77:81-97.

Weiss GM. Data Mining. Handbook of Technology Management, , . (Ed.) HB, editor. New York: John Wiley and Sons 2010.

” بیمارستان‌های دولتی در صورت عدم رسیدگی تعطیل خواهند شد” [Online].     Available:                http://www.isna.ir/fa/news/92081811448.

11. ”  “چالش‌های پیشروی اقتصا د درمان                        [Online].                        Available:                  http://www.hamshahrionline.ir/print/235652.

“بلاتکلیفی داروخانه‌های بیمارستانی و چندنکته”                  [Online].                        Available:                  http://www.isna.ir/fa/news/92070100229.

Hong T. The application of information technology in the hospital pharmacy management based on HIS. Information Technology in Medicine and Education (ITME), 2012 International Symposium on; 3-5 Aug; Hokodate, Hokkaido: IEEE; 2012. p. 604-7.

Qingkui C. Study on the Demand Forecasting of Hospital Stocks Based on Data Mining and BP Neural Networks International Conference on Electronic Commerce and Business Intelligence2009. p. 284-9.

Desikan P. DATA MINING FOR HEALTHCARE MANAGEMENT. SIAM international conference on data minig2011.

HAMURO Y. Mining Pharmacy Data Helps to Make Profits. Data Mining and Knowledge Discovery 1998;2:391–8

Li J-s. “Data Mining in Hospital Information System”. New Fundamental Technologies in Data Mining. 2011:143-71.

Bereznicki BJ. Data-mining of medication records to improve asthma management. MJA. 2008;189:21-5.

Asadi F. Pharmacy information systems in Tehran university hospitals and their relationship with pharmaceutical companies. Journal of Paramedical Sciences 2011;2:48-55.

Asfandiary N . Knowledge discovery in medicine: Current issue and future trend [press release]. ELSEVIER2014.

Ranjan J. APPLICATIONS OF DATA MINING TECHNIQUES IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY. Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2007:61-7.

Doddi S. Discovery of Association Rules in Medical Data. Medical informatics and the Internet in medicine 2001;26(1):25-33

.23       ا. حاجوی ، مدارک پزشکی، چاپ اول ، انتشارات نشرالکترونیک و اطلاع رسانی جهان رایانه،  1381.

.24       ح. وکیلی منفرد، سيستم اطلاعات بيمارستانی و نقش آن در توسعه خدمات پزشکی وبهداشتی. مجله علمی-پژوهشی پژوهان. 1391;دوره11(شماره1).

Dorenfest S. The decade of the ’90s. Poor use of IT investment contributes to the growing healthcare crisis. Healthc Inform. 2000;17(8):64-7.

Kim HS. A Clinical Document Architecture (CDA) to Generate Clinical Documents within a Hospital Information System for E-Healthcare Services. Computer and Information Technology, 2006 CIT ’06 The Sixth IEEE International Conference on; Sept. 2006; Seoul: IEEE; 2006. p. 254.

Siyamian H. The role of health information management in hospital management. Scientific Communication. 2005;3(4):19-28.

28        Hu D. Study on information system of health care services management in hospital.  Services Systems and Services Management, 2005 Proceedings of ICSSSM ’05 2005 International Conference on  13-15 June 2005: IEEE; 2005. p. 1498 – 501.

.29       م. آقاجانی،  بررسی و مقایسه سیستم های اطلاعات بیمارستانی. طب وتزکیه  1382; دوره 47

Khan NN. Hospital Information Systems: An Aid to Decision Making. Emerging Trends in Engineering and Technology (ICETET), 2010 3rd International Conference on; 19-21 Nov. 2010; Goa: IEEE; 2010. p. 657 – 63.

Xiaolan W. Improved Services in Hospital Information System. Information Technology and Applications (IFITA), 2010 International Forum on 16-18 July 2010; Kunming: IEEE; 2010. p. 358-61.

Ahmadi M. A Survey of Usability of Hospital Information Systems from the perspective of Nurses, Department Secretaries, and paraclinic Users in Selected hospitals: 2009 Journal of Health Administration. 2011;14(44):11-20.

Lenz R. Intranet meets hospital information systems – the solution to the integration.problem? Method Inform Med. 2001;40:99-105.

Collen M. A brief historical overview of hospital information system evolution in the United States. Int JBiomed Comput. 1991;29(3-4):169-89.

.35       م. قاضی سعیدی،  مديريت اطلاعات بهداشتي درمانی، ماهان – تهران 1384.

.36       د.ترابی،  مدیریت فناوری اطلاعات سلامت ،انتشارات جعفري 1389.

.37       د.احمدی، مديريت اطلاعات بهداشتي: مديريت يك منبع استراتژيك،انتشارات واژه پرداز 1382.

Fayyad U. From data mining to knowledge discovery in databases. AI Mag. 1996;17(3):37-54.

Friedman J. Data Mining and Statistics: What’s the connection? Comput Sci Stat. 1998.

ع.مشکانی، مقدمه ای برداده کاوی، موسسه چاپ وانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،1388 .

Potomac. Two Crows Corporation, Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery. Third ed: Two Crows Corporation; 1999.

Gupta S. Data Mining Classification Techniques Applied For Breast Cancer Diagnosis And Prognosis Indian Journal of Computer Science and Engineering (IJCSE). 2011:188-95.

Bushinak H. Recognizing The Electronic Medical Record Data FromUnstructured Medical Data Using Visual Text Mining TechniquesProf. Hussain Bushinak. InternationalJournal of Computer Science and Information Security. 2011;9(6):25-35.

Seifert JW. Data Mining : An Overview. Analyst in Information Science and Technology Policy, Resources S, and Industry Division; 2004.

Stühlinger W. Intelligent Data Mining for Medical Qualit 2000.

Ganesan N. .Application of Neural Networks in Diagnosing Cancer Disease Using Demographic Data. International Journal of Computer Applications 2010;1(26):0975-8887.

Haykin S. ; “Neural Networks: A Comprehensive Foundation second ed: Prentice-Hall Inc; 1999.

م. منهاج. مبانی شبکه های عصبی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران 1392.

Machová K. A Bagging Method using Decision Trees in the Role of Base Classifiers Acta Polytechnica Hungarica. 2006;3(2).

Dietterich TG. An experimental comparison of three methods for constructing ensembles of decision trees:Bagging, boosting, and randomization Machine Learning. 2000;40(2):139-58.

Freund Y. Boosting a weak learning algorithm by majority. Information and Computation. 1995;121(2):256-85.

Skurichina M. The Role of Combining Rules in Bagging and Boosting 2004.

Demiriz A. Linear programming boosting via column generation. Machine Learning. 2002;46:225-54.

Hao X. An Improved Adaboost.R Algorithm and Its Application in Mining Safety Monitoring. Intelligent Information Technology Application, 2009 IITA 2009 Third International Symposium on; 21-22 Nov. 2009; Nanchang: IEEE; 2009. p. 287-90.

Solomatine DP. AdaBoost.RT: a Boosting Algorithm for Regression Problems. IEEE; 2004. p. 7803-8359.

Basak D. Support vector regression. Neural Inf Process. 2007;11:203-25.

Guohai L. Model optimization of SVM for a fermentation soft sensor with Applications2010.

Liu Y. Soft chemical analyzer development using adaptive least-squares support .vector regression with selective pruning and variable moving window size”, ., Vol. 48, pp.5731–574, 2009. Ind Eng Chem Res. 2009;48:5731-40.

Hong WC. Traffic flow forecasting by seasonal SVR with chaotic simulated annealing algorithm. Neurocomputing. 2011;74:2096-107.

Yin J. LogP prediction for blocked tripeptides with amino acids descriptors (HMLP) by multiple linear regressionand support vector regression. Procedia Environmental Sciences 2011;8:173-8.

Vapnik VN. The nature of statistical learning theory. second ed. New York: Springer; 1999.

Boser BE. A training algorithm for optimal margin classifiers. In: Haussler D, editor. 5th Annual ACM Workshop on COLT; Pittsburgh: ACM Press; 1992. p. 144-52.

L. Xu. Comparisons of Logistic Regression and Artificial Neural Network on Power DistributionSystems Fault Cause Identification. Mid-Summer Workshop on Soft Computing in Industrial Applications; June ٢٨-٣٠; Finland: IEEE; 2005.

64        Kim YS. Comparison of the decision tree, artificial neural network, and linear regression methods based on the number and types of independent variables and sample size. Expert Systems with Applications: Elsevier; 2008. p. 1227-34.

“ Data Mining Software Suites”. [Online].                  Available : http://www.kdnuggets.com /software/suites.html.

Lavrac N. Selected techniques for data mining in medicine, 16 (1999) 3–23. Artificial Intelligence in Medicine. 1999;3:16-23.

” بیمارستان پاستور بم ”  [Online].                 Available:       http://www.mubam.ac.ir

68.                              “شرکت تیراژه رایانه”[Online].                  Available:       http://www.trtco.com

Smola AJ. A tutorial on support vector regression: Springer 2004.

70.  Bertoni A. A Boosting Algorithm for Regression. Available from: http://www.researchgate.net/…Boosting_Algorithm…/0deec524a8

چکیده

 

توسعه­ی استفاده از فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان علاوه بر مزایای فراوان باعث می شود تا حجم زیادی از داده­های مرتبط، در دسترس قرار بگیرند. با بکارگیری داده کاوی بر روی داده های موجود می توان تصمیم گیری­ها  و فرایند­های مدیریتی را بهبود بخشید. در این پایان نامه تلاش شده است ضمن بررسی الگوریتم­های مختلف داده کاوی مدلی جهت پیش بینی مصرف دارو در داروخانه­های بیمارستان­ها ارائه گردد. مجموعه داده در نظر گرفته شده مربوط به سیستم اطلاعات بیمارستان پاستور شهرستان بم می باشد که در مدت 5 سال در پایگاه داده سیستم اطلاعات این بیمارستان ذخیره شده است. برای پیش بینی مصرف دارو عملکرد مدل­های MLP، SVR، ADABOOST.R، BAGTREE، LR، LSSVR مورد بررسی قرار می گیرد. دقت پیش بینی بر اساس معیارها  MSE ,RMSE ,MAE وR2 ارزیابی می گردد. طبق نتایج بدست آمده عملکرد مدل BAGTREE  در روش های مختلف بهتر از سایر مدل ها بوده است.

واژگان کلیدی : سیستم های اطلاعات بیمارستان، پیش بینی، خرید دارو، داروخانه

 فصل 1- مقدمه

1-1- فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان

در سال­های اخیر مراکز بهداشتی ودرمانی کشورمان به ویژه بیمارستانها درصدد مکانیزه کردن سیستم­های اطلاعاتی خود برآمده­اند. در ابتدا مقصود از چنین فعالیت­هایی کاهش هزینه­های ناشی ازکاغذ بازی­ موجود در سیستم­های دستی و اداری بوده است، اما اکنون به مرحله ای رسیده­ایم که بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اهمیتی روزافزون می­یابد و در این راستا بکار­گیری سیستم های اطلاعات بیمارستان­ها بسیار مرسوم شده است.

بکارگیری سیستم اطلاعات بیمارستان علاوه بر مزایای فراوان از جمله کاهش زمان پذیرش، زمان ترخیص، زمان اخذ جواب­ها، زمان مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده، بالا بردن میزان دقت در درج اطلاعات و درخواست­ها كه در حالت دستی می تواند ناخوانا باشد، همچنین می تواند موجب تسریع ارتباطات بین بخشی و در نهایت بالابردن میزان رضایت بیمار، ارائه خدمات بهتر، دریافت آمار و گزارشات روزانه و زمانی گردد. در نهایت بکارگیری سیستم های اطلاعات بیمارستان، حجم زیادی از داده های مرتبط با درمان را در دسترس قرار می دهد [1]. با استفاده از تکنیک های داده کاوی می توان از داده­های موجود در این سیستم­ها در جهت پشتیبانی از تصمیم و مدیریت  و در نهایت پیشبرد اهداف اقتصادی و درمانی سود جست  .[2] داده‌کاوی یکی از ده دانش در حال توسعه است و در سال‌های اخیر در دنیا گسترش فوق‌العاده سریعی داشته است. داده‌کاوی فرآیند کشف الگوها و روابط موجود بین داده ها در پایگاه داده های بزرگ است که با برخورداری از دامنه وسیع زیر زمینه‌های تخصصی با توصیف، تشریح، پیش‌بینی و کنترل پدیده‌های گوناگون پیرامون، امروزه کاربرد بسیار وسیع در حوزه‌های مختلفی ازجمله پزشکی و تجارت دارد [3].

1-2- داروخانه های بیمارستانی

افزایش هزینه‌های بیمارستانی در سال‌های اخیر و نیز اجرای طرح خودگردانی و اداره‌ی بیمارستان‌ها به وسیله‌ی درآمد اختصاصی آنها، بیمارستان‌ها را با مشکلات مالی جدی رو به رو ساخته است. داروخانه یکی از بخش­های مهم و درآمدزا در بیمارستان ها می باشد که می توان با بهبود خرید دارو و افزایش  بهره وری آن، بنحوی به وضعیت اقتصادی بیمارستان ها کمک کرد. این حقیقت که مصرف دارو بر اساس شیوع بیمارها در فصول مختلف تغییر می کند و نیز در نظر گرفتن این نکته که برخی داروها برای درمان یک بیماری مکمل یکدیگرند، از جمله فاکتورهایی هستند که باید در خرید دارو درنظر گرفته شوند [4]. به عبارتی با توجه به بیماری­های بسیار متنوع، و تجویز داروهای مختلف برای آنها، میتوان بر اساس سابقه مصرف دارو، نیاز های دارویی در آینده را پیش بینی کرد در نتیجه، در صورت بکارگیری تکنیک­های داده کاوی بر روی اطلاعات موجود در سیستم اطلاعات بیماستان می توان خرید دارو را بر اساس پیش بینی صورت گرفته توسط داده کاوی بهینه کرد.

لذا بر آن شدیم تا با انجام این مطالعه به پیش بینی مصرف دارو، با استفاده از تکنیکهای داده کاوی، در داروخانه یک بیمارستان بزرگ به منظور افزایش بهره وری مالی آن بپردازیم.

1-3- داده کاوی

1-3-1- داده کاوی چیست؟

داده کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده ها به منظور کشف الگوها و قوانین معنی دار اطلاق میشود.[5] کشف دانش و داده کاوی امروزه یک حوزه جدید میان رشته ای و در حال رشد است که حوزه های مختلفی همچون پایگاه داده، آمار، یادگیری ماشین و سایر زمینه های مرتبط را با هم تلفیق کرده تا اطلاعات و دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از دادهها را استخراج نماید و استفاده از آن در دو دهه اخیر تقریبا در جهان در همه سازمانها که با حجم عظیمی از داده در پایگاه داده خود مواجه هستند، رواج یافته است [6]. شناسایی مشکالت کاوش و یا برآورد وابستگی­ها از داده ها یا کلاً کاوش داده های جدید تنها قسمتی ازشیوه­های تجربی مورد استفاده دانشمندان، مهندسین و دیگر کسانی است که روش­های استانداردی را برای کسب نتایج داده ها به کار می برند. درتطبیق روش­های تجربی معمول با مسائل داده کاوی می­توان به مراحل بیان مسأله و فرموله کردن فرضیه، جمع آوری داده­ها، پیش پردازش داده­ها شامل آشکارسازی و حذف داده­های غیر عادی و مقیاس بندی،رمزگذاری و انتخاب، برآورد و ارزیابی مدل و در نهایت تفسیر مدل ورسیدن به نتایج اشاره نمود [7].

1-3-2- تكنیك های مختلف داده كاوی

تكنیك­های مختلف داده كاوی را می­توان بر اساس نوع عملیاتی كه انجام می­دهند به دو دسته « پیش بینی كننده » و « تشریح كننده » تقسیم كرد. تكنیك­های پیش بینی كننده با ساخت مدلی برای پایگاه داده، وظیفه پیش بینی موارد ناشناخته را بر عهده دارند. در حالی كه تكنیك­های تشریح كننده ، الگوهایی قابل فهم از داده ها را برای انسان كشف می كنند [8].در بین این الگوریتم­ها و مدل­ها، بهترین وجود ندارد و با توجه به داده­ها و کارایی مورد نظر باید مدل انتخاب گردد.

 

1-3-2-1-انواع تکنیک داده کاوی [9]

قواعد انجمنی [1]: قوانین انجمنی در دسته تکنیک های تشریح کننده قرار می گیرد و به پیدا كردن وابستگی­ها و همبستگی­های موجود در بین داده ها، یافتن الگوهایی كه غالبا در بین داده­ها وجود دارند و همچنین پیدا كردن یك سری ساختار سببی در بین آیتم­ها و اشیای موجود در پایگاه داده­های تعاملی و رابطه­ای اشاره كرد.

 

پیش بینی :[2] دراین روش هدف، پیش بینی یک متغیر پیوسته می باشد. مانند پیش بینی نرخ ارز یا هزینه های درمانی. اینجا ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ ﻣﻤﻜـﻦ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ پیش­ بینی ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺧـﻲ ﺭﻭﺵ ﻫـﺎﻱ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﻴش بینی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 

رده بندی یا طبقه بندی[3] : فرآیندی برای پیدا کردن مدلی است که رده های موجود در داده‌ها را تعریف می نماید و متمایز می کند، با این هدف که بتوان از این مدل برای پیش بینی رده رکوردهایی که برچسب رده آنها (متغیر هدف) ناشناخته می باشد، استفاده نمود. در رده بندی بر خلاف پیش بینی، هدف پیش بینی مقدار یک متغیر گسسته است. روش های مورد استفاده در پیش بینی و رده بندی عموما یکسان هستند. و در دسته تکنیک های پیش بینی کننده قرار می گیرند.

 

خوشه بندی[4]  : گروه بندی مجموعه ای از اعضاء، رکوردها یا اشیاء به نحوی که اعضای موجود در یک خوشه بیشترین شباهت را به یکدیگر  و کمترین شباهت را به اعضای خوشه های دیگر داشته باشند.

در این پایان نامه جهت پیش بینی مصرف دارو از تکنیک های  پیش بینی استفاده می شود و با بررسی الگوریتم­های مختلف این تکنیک تلاش می شود مدلی مناسب جهت پیش بینی مصرف  دارو در داروخانه­های بیمارستان­های ایران معرفی گردد. همچنین از داده‌های واقعی بیمارستان پاستور شهر تاریخی بم که در پایگاه داده SQL SERVER سیستم اطلاعات بیمارستان با حجمی در حدود GB220  و در مدت 5 سال ذخیره شده­اند جهت استفاده در مدل‌ها و تکینیک های داده‌کاوی استفاده خواهد شد.

1-4- بیان مسئله

در حال حاضر بیمارستان های دولتی کشور ما از کمبود منابع مالی ونقدینگی بشدت رنج می برند. یکی از بخش های تاثیر گذار بر وضعیت مالی بیمارستان ها داروخانه  می باشد که در صورت افزایش سود­آوری این بخش می توان به نحوی به وضعیت مالی بیمارستان ها کمک کرد

 

در ادامه به اختصار به گزیده هایی از اعتراف برخی از روسای بیمارستا­ن­های بزرگ کشور توجه کنیم:

بیمارستان‌های دولتی در صورت عدم رسیدگی تعطیل خواهند شد .[10]

در بیمارستان‌های دولتی معضل اصلی این است که هزینه و درآمد با هم انطباق ندارد[11].

مشکلات بیمارستان به قدری زیاد است که معمولا پولی برای دارو باقی نمی ماند.[12]

 

مشکلات خرید و ویژگی­های دارو که با توجه به بررسی های انجام شده در داروخانه بیمارستان­ها می­توان به آنها شاره کرد.

خرید و نگهداری دارو حساسیتی بالایی دارد.

جهت خرید دارو از اطلاعات مصرف قبلی برای پیش بینی مصرف استفاده نمی شود و این باعث می شود در انتها فصل با اضافه موجودی مواجه شوند و مقداری از دارو ها به دلیل اتمام تاریخ مصرف غیر قابل استفاده شوند. و همچنین با توجه به عدم پیش بینی مناسب در بعضی از موارد با کمبود دارو مواجه شوند.که با توجه به وابستگی دارو ها در صورت نداشتن برخی از داروها، مراجعه کنندگان برای دریافت کل دارو ها بصورت کامل به داروخانه­های خارج از بیمارستان مراجعه می­کنند.

فروش دارو در داروخانه­ها بر خلاف سایر فروشگاه­ها بر اساس سلیقه مشتری نمی باشد و در نظر گرفتن اینکه نسخه پزشکان از اصول درمانی پیروی می­کند.

بر طبق قانون جدید بیمارستان ها موظف اند تمام داروها و لوازم مصرفی که در بیمارستان استفاده می شود را موجود داشته باشند و بیماران نباید برای تهیه دارو و لوازم مصرفی به داروخانه های خارج از بیمارستان مراجعه کنند.

با توجه به ویژگی­ها و مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد در صورت پیش بینی مصرف دارو می توان خرید را بهبود بخشید همچنین پیش بینی باعث می­شود تا بیشترین پاسخگویی در برابر نیاز های درمانی بیماران را ارائه کرد.

راه اندازی سیستم های اطلاعات بیمارستان[5] در بیمارستان های کشور،علاوه بر مزایای فراوان حجم زیادی از اطلاعات مربوط به بیمارستان­ها از جمله مصرف دارو را نگهداری می کنند[13 ] با بکارگیری داده کاوی بر روی داده های ذخیره شده در این سیستم­ها می توان مصرف دارو را پیش بینی کرد و با لحاظ کردن این پیش بینی در خرید دارو نهایتا خرید دارو را بهینه کرد.

1-5- اهداف تحقیق

با توجه به مشکلات مالی که گریبان گیر بیمارستان های کشور است. همچنین اهمیت و نقشی که داروخانه­ها درگردش مالی و درآمد بیمارستان­های کشور دارند. بر آن شدیم تا با انجام این مطالعه به پیش بینی مصرف دارو با استفاده از تکنیک­های داده کاوی، در داروخانه یک بیمارستان بزرگ به منظور افزایش بهره وری مالی آن بپردازیم. هدف از انجام این رساله این است که با استفاده از داده‌های تاریخی و تکنیک‌های داده‌کاوی بتوان مدلی برای پیش‌بینی مصرف دارو ارائه داد. در واقع ارائه یک مدل مبتنی بر تکنیک‌های داده‌کاوی که تا کنون ارائه شده و می‌توان از آنها برای پیش بینی مصرف دارو استفاده کرد.  به همین دلیل باید روش­های مختلف  پیش بینی را اعمال کرد تا بتوان مقایسه ای بین روش­ها و انتخاب بهترین روش داشته باشیم.

از دیگر اهداف تحقیق بکارگیری مدل ارائه شده بر روی داده های یک بیمارستان و ارزیابی نتایج حاصل از آن می باشد. مدل ارائه شده در این پایان نامه می تواند در سایر بیمارستان های کشور نیز مورد استفاده قرار بگیرد. ایده این تحقیق از پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده در این زمینه گرفته شده است. از جمله تحقیقی که توسط [14] Qinjkui انجام شد و در آن مدلی برای پیش بینی تقاضا برای استفاده از خدمات و تجهیزات در یک بیمارستان ارائه شد همچنین تحقیقی که توسط[19] Asadi  بر روی سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان­های آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد و نشان می دهد که اطلاعات موجود در این سیستم ها مورد تجزیه و تحلیل  قرار نمی گیرند.

هدفی که این پژوهش را متمایز می کند این است که به پیش بینی مصرف دارو در بیمارستان های ایران می پردازد و مدلی برای پیش بینی مصرف ارائه می هد. همچنین یک جنبه جدید از مزایای سیستم اطلاعات بیمارستان ها را مشخص می کند.

1-6- سوالات وفرضیات تحقیق

1-6-1- سوالات

چه الگوریتمی جهت پیش بینی مصرف دارو مناسب است؟

چه عواملی بر خرید دارو موثر هستند؟

میزان دقت پیش‌بینی انجام‌شده تا چه حد است ؟

1-6-2- فرضیات تحقیق

با استفاده از داده‌های تاریخی و تکنیک‌های داده‌کاوی می‌توان مدلی برای پیش‌بینی مصرف دارو ارائه داد.

مدل ارائه شده توسط تکنیک های داده کاوی باعث بهبود خرید دارو خواهد شد.

شناخت بیشترین همبستگی و تأثیر عوامل مختلف بر خرید دارو با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی میسر است.

امکان ارائه یک مدل مبتنی بر تکنیک‌های داده‌کاوی تا کنون ارائه شده و می‌توان از آنها برای بهینه سازی خرید استفاده کرد.

1-7- فصول پایان نامه

در فصل اول پایان نامه مقدمه­ای درباره فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان بیان شده و در ادامه به معرفی داده کاوی و بیان مسئله پرداخته، در پایان هم اهداف تحقیق و سوالات و فرضیات آمده است. فصل دوم به ارائه پیشینه تحقیق پرداخته است .فصل سوم، مروری است بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری که در آن سیستم های اطلاعات بیمارستان، مزایای این سیستم ها، داده کاوی و الگوریتم ها و مدل­های مختلف تکنیک پیش بینی و همچنین فرایند خرید دارو شرح داده شده است. در فصل چهارم ابتدا چارچوب کلی پایان نامه و مراحل پیاده سازی را شرح داده، سپس توضیح مختصری راجع به مجموعه داده­های ایجاد شده داده می­شود و در نهایت، به شرح الگوریتم­هایی که براي ارزیابی مورد مقایسه قرار گرفته اند می پردازد.در فصل پنجم مدل­های مختلف جهت پیش­بینی تقاضای دارو و ارزیابی این مدل­ها بررسی خواهد شد. مدل­های شبکه عصبی و انواع مدل­های رگرسیون بر روی مجموعه داده­های آماده­سازی شده اعمال و دقت پیش­بینی هر مدل بررسی و با مدلهای دیگر مقایسه خواهد شد نهایتاً در فصل ششم پیشنهادات جهت انجام کارهای آاینده معرفی می شود.

 

1.Association

2.Prediction

3.Classification

Clustering 4.

[5] hospital information system

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122