پايان نامه بهينه سازي پايدار مکان يابي هاب با محدوديت ظرفيت در يک محيط رقابتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بهينه سازي پايدار مکان يابي هاب با محدوديت ظرفيت در يک محيط رقابتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 75 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بهينه سازي پايدار مکان يابي هاب با محدوديت ظرفيت در يک محيط رقابتي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه 2
1-2- مساله مکان یابی هاب 3
1-3- مزایا ،معایب و کاربردهای شبکه هاب 4
1-3-1- مزایای شبکه هاب 4
1-3-2- معایب شبکه های هاب 5
1-3-3- کاربرد های شبکه هاب 5
1-4- تعاریف شبکه هاب 6
1-5- مدلهای شبکه هاب 6
1-5-1- مسایل مکان یابی میانه: 6
1-5-2- مسایل مکان یابی هاب با درنظرگرفتن هزینه ثابت: 7
1-5-3- مسایل مکان یابی هاب با در نظرگرفتن هزینه ثابت هر ارتباط: 7
1-5-4- مسایل مکان یابی هاب با در نظر گرفتن حداقل مقدار جریان هر ارتباط: 7
1-5-5- مسایل مکان یابی هاب با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت: 7
1-5-6- مسایل مکان یابی هاب پیوسته: 8
1-5-7- مسایل مکان یابی هاب چند هدفه: 8
1-5-8- مسایل مکان یابی مرکز: 8
1-5-9- مسایل مکان یابی پوششی هاب: 8
1-5-10- مسایل مکان یابی هاب با ساختار شبکه ستاره: 9
1-6- اهمیت و ضرورت موضوع: 9
1-7- هدف از اجراء : 9
1-8- سوالات تحقیق : 10
1-9- ساختار پایان نامه : 10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 11
2-1- ادبیات موضوع 12
2-1-1- مقدمه : 12
2-2- شبکه های هاب با تخصیص تکی وچندگانه 12
2-3- مدل ها و روش های حل 14
2-3-1- مدل تک تخصیصی 14
2-3-2- مدل چند تخصیصی 16
2-3-3- مدل های با هزینه ثابت ایجاد و ظرفیت محدود 17
2-4- مکان یابی هاب در محیط رقابتی : 18
2-4-1- پیشینه مکان یابی هاب در محیط رقابتی : 18
2-5- استواری، مفهوم و نقش آن در تحقیق در عملیات 19
2-5-1- مدل استوار مبتنی بر سناریو 23
2-5-2- پیشینه مدل استواری در مکان یابی هاب : 30
فصل سوم : روش تحقیق 32
3-1- مقدمه 33
3-1-1- فرضيات مساله: 33
3-2 – مدل پیشنهادی 34
3-2-1- اندیس مجموعه ها 34
3-2-2- پارامترها: 34
3-2-3- متغیرها: 35
3-2-4 تابع هدف و محدودیت ها 36
3-2-5- پیاده سازی مدل استوار 41
3-2-6- خطی سازی محدودیت غیرخطی : 43
3-3- الگوریتم ژنتیک 44
3-3-1- نمایش کروموزوم: 45
3-3-2- آغازسازی: 45
3-3-3- ارزیابی: 46
3-3-4- معیار توقف : 47
3-3-5- نخبه گرایی 47
3-3-6- عملگر تقاطع 48
3-3-7- عملگر جهش 48
3-3-8- انتخاب 49
3-3-9- معیار توقف 50
فصل چهارم : محاسبات و یافته های تحقیق 52
4-1- معرفی مساله 53
4-2- نتایج الگوریتم ژنتیک 56
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 60
5-1- نتیجه گیری 60
5-2- پیشنهادات 61
منابع و مآخذ : 63
Abstract 67

منابع و مآخذ :

[1]      a. J. Goldman, “Optimal Locations for Centers in a Network,” Transp. Sci., vol. 3, no. 4, pp. 352–360, Nov. 1969.

[2]      M. E. O’Kelly, “The Location of Interacting Hub Facilities,” Transp. Sci., vol. 20, no. 2, pp. 92–106, May 1986.

[3]      M. E. O’kelly, “A quadratic integer program for the location of interacting hub facilities,” Eur. J. Oper. Res., vol. 32, no. 3, pp. 393–404, Dec. 1987.

[4]      J. F. Campbell, A. Ernst, and M. Krishnamoorthy, “Hub location problem,” Springer, 2002.

[5]      S. Alumur and B. Y. Kara, “Network hub location problems: The state of the art,” Eur. J. Oper. Res., vol. 190, no. 1, pp. 1–21, Oct. 2008.

[6]      R. Z. Farahani, M. Hekmatfar, A. B. Arabani, and E. Nikbakhsh, “Hub location problems: A review of models, classification, solution techniques, and applications,” Comput. Ind. Eng., vol. 64, no. 4, pp. 1096–1109, Apr. 2013.

[7]      J. F. Campbell, “Integer programming formulations of discrete hub location problems,” Eur. J. Oper. Res., vol. 72, no. 2, pp. 387–405, 1994.

[8]      J. F. Campbell, “Hub location and the p-hub median problem,” Oper. Res., vol. 44, no. 6, pp. 923–935, 1996.

[9]      D. Skorin-Kapov, J. Skorin-Kapov, and M. O’Kelly, “Tight linear programming relaxations of uncapacitated p-hub median problems,” Eur. J. Oper. Res., vol. 94, no. 3, pp. 582–593, Nov. 1996.

[10]   A. T. Ernst and M. Krishnamoorthy, “Efficient algorithms for the uncapacitated single allocation< i> p</i>-hub median problem,” Locat. Sci., vol. 4, no. 3, pp. 139–154, 1996.

[11]   J. Ebery, “Solving large single allocation< i> p</i>-hub problems with two or three hubs,” Eur. J. Oper. Res., vol. 128, no. 2, pp. 447–458, 2001.

[12]   M. R. Silva and C. B. Cunha, “New simple and efficient heuristics for the uncapacitated single allocation hub location problem,” Comput. Oper. Res., vol. 36, no. 12, pp. 3152–3165, Dec. 2009.

[13]   A. Ilić, D. Urošević, J. Brimberg, and N. Mladenović, “A general variable neighborhood search for solving the uncapacitated single allocation p-hub median problem,” Eur. J. Oper. Res., vol. 206, no. 2, pp. 289–300, 2010.

[14]   J. F. Campbell, “Location and allocation for distribution systems with transshipments and transportion economies of scale,” Ann. Oper. Res., vol. 40, no. 1, pp. 77–99, Dec. 1992.

[15]   A. Ernst and M. Krishnamoorthy, “Exact and heuristic algorithms for the uncapacitated multiple allocation p-hub median problem,” Eur. J. Oper. Res., vol. 00, no. 96, 1998.

[16]   M. Sasaki, A. Suzuki, and Z. Drezner, “On the selection of hub airports for an airline hub-and-spoke system,” Comput. Oper. Res., vol. 26, no. 14, pp. 1411–1422, Dec. 1999.

[17]   L. Cánovas, S. García, and A. Marín, “Solving the uncapacitated multiple allocation hub location problem by means of a dual-ascent technique,” Eur. J. Oper. Res., vol. 179, no. 3, pp. 990–1007, 2007.

[18]   R. S. de Camargo, G. Miranda, and H. P. Luna, “Benders decomposition for the uncapacitated multiple allocation hub location problem,” Comput. Oper. Res., vol. 35, no. 4, pp. 1047–1064, Apr. 2008.

[19]   R. S. R. S. de Camargo, G. Miranda Jr., R. P. M. R. P. M. Ferreira, H. P. P. Luna, and G. Miranda Jr, “Multiple allocation hub-and-spoke network design under hub congestion,” Comput. Oper. Res., vol. 36, no. 12, pp. 3097–3106, Dec. 2009.

[20]   M. M. E. O’Kelly, “Hub facility location with fixed costs,” Pap. Reg. Sci., vol. 71, no. 3, pp. 293–306, 1992.

[21]   S. Nickel, A. Schöbel, and T. Sonneborn, “Hub location problems in urban traffic networks,” in Mathematical Methods on Optimization in Transportation Systems, Springer, 2001, pp. 95–107.

[22]   A. T. A. Ernst and M. Krishnamoorthy, “Solution algorithms for the capacitated single allocation hub location problem,” Ann. Oper. Res., vol. 86, pp. 141–159, 1999.

[23]   V. Marianov, D. Serra, and C. ReVelle, “Location of hubs in a competitive environment,” Eur. J. Oper. Res., vol. 114, no. 2, pp. 363–371, Apr. 1999.

[24]   B. Wagner, “A note on ‘Location of hubs in a competitive environment,’” Eur. J. Oper. Res., vol. 184, no. 1, pp. 57–62, Jan. 2008.

[25]   H. a. Eiselt and V. Marianov, “A conditional p-hub location problem with attraction functions,” Comput. Oper. Res., vol. 36, no. 12, pp. 3128–3135, Dec. 2009.

[26]   S. Gelareh, S. Nickel, and D. Pisinger, “Liner shipping hub network design in a competitive environment,” Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev., vol. 46, no. 6, pp. 991–1004, Nov. 2010.

[27]   R. Hites, Y. De Smet, N. Risse, M. Salazar-Neumann, and P. Vincke, “About the applicability of MCDA to some robustness problems,” Eur. J. Oper. Res., vol. 174, no. 1, pp. 322–332, 2006.

[28]   J. J. P. C. Kleijnen, “Ethical issues in modeling: Some reflections,” Eur. J. Oper. Res., vol. 130, no. 1, pp. 223–230, 2001.

[29]   C. Basnet and J. M. Y. Leung, “Inventory lot-sizing with supplier selection,” Comput. Oper. Res., vol. 32, no. 1, pp. 1–14, 2005.

[30]   D. Bertsimas and M. Sim, “The price of robustness,” Oper. Res., vol. 52, no. 1, pp. 35–53, Feb. 2004.

[31]   D. Bertsimas and M. Sim, “Robust conic optimization,” Under Rev. Math. Prog, no. March, 2004.

[32]   D. Bertsimas and M. Sim, “Robust discrete opimization and downside risk measures,” Working Paper, 2004.

[33]   A. Ben-Tal and A. Nemirovski, “Robust solutions of Linear Programming problems contaminated with uncertain data,” Math. Program., vol. 88, no. 3, pp. 411–424, Sep. 2000.

[34]   J. M. Mulvey, R. J. Vanderbei, and S. A. Zenios, “Robust optimization of large-scale systems,” Oper. Res., vol. 43, no. 2, pp. 264–281, 1995.

[35]   J. S. Bridge and J. Jarvis, “The dynamics of a river bend: a study in flow and sedimentary processes,” Sedimentology, vol. 29, no. 4, pp. 499–541, 1982.

[36]   S. C. H. Leung, S. O. S. Tsang, W. L. Ng, and Y. Wu, “A robust optimization model for multi-site production planning problem in an uncertain environment,” Eur. J. Oper. Res., vol. 181, no. 1, pp. 224–238, Aug. 2007.

[37]   J. M. Mulvey and A. Ruszczyński, “A new scenario decomposition method for large-scale stochastic optimization,” Oper. Res., vol. 43, no. 3, pp. 477–490, 1995.

[38]   C.-S. Yu and H.-L. Li, “A robust optimization model for stochastic logistic problems,” Int. J. Prod. Econ., vol. 64, no. 1–3, pp. 385–397, Mar. 2000.

[39]   J. Huang and Q. Wang, “Robust optimization of hub-and-spoke airline network design based on multi-objective genetic algorithm,” J. Transp. Syst. Eng. Inf. Technol., vol. 9, no. 3, pp. 86–92, Jun. 2009.

[40]   A. Makui, M. Rostami, E. Jahani, and A. Nikui, “A multi-objective robust optimization model for the capacitated P-hub location problem under uncertainty,” Manag. Sci. Lett., vol. 2, no. 2, pp. 525–534, Apr. 2012.

چکیده

مساله مکان یابی هاب در جایی مطرح می شود که با سیستم های متشکل از بخش های زیاد و لزوم انتقال کالا یا اطلاعات یا انسان بین این بخش ها هستیم. از انجایی که برقراری ارتباط بین دو به دوی این نقاط هزینه بالایی دارد بحث طراحی شبکه هاب مطرح می گردد. مسایل مکان یابی هاب جز مسایل طراحی شبکه می باشند که به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیری استراتژیک استفاده می شونددر انجام فرایند تصمیم گیری در واقعیت تمام ورودی ها قطعی نیستند ، از این رو باید در تصمیم ها پیش بینی عدم قطعیت را انجام داد. همچنین شرایط مکان یابی هاب در یک محیط رقابتی با توجه به دنیای رقابتی امروز در نظر گرفته شده که در ان جذب مشتری با توجه به کاهش  هزینه های جاری (زمان،فاصله،…) بررسی می شودهمپنین ظرفیت هاب های موجود محدود در نظر گرفته شده است..از انجاییکه در این تحقیق تقاضای هریک از گره های متقاضی نامعین می باشد،لذا از روش بهینه سازی استوار در این تحقیق استفاده می شود. نتایج محاسبات این تحقیق نشان می دهد که مساله توسط نرم افزار GAMS در اندازه های بزرگ در زمان معقول به حل بهینه دست پیدا نمی کند.به منظور نشان دادن کارایی مساله در مقیاس بزرگ، یک الگوریتم فراابتکاری (الگوریتم ژنتیک) پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی: بهینه سازی پایدار ، مکان یابی هاب ظرفیت بندی شده، ، محیط رقابتی

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

 1-1-مقدمه

افزایش روز افزون تعداد مبادی و مقاصد از یک سو و افزایش حجم تعاملات میان انها از سوی دیگر لزوم طراحی شبکه های ارتباطی کارا را بیان می کند. عبارت کارا را میتوان از طریق کیفیتی تعبیر نمود که مطابق با ان کالا به میزان لازم در زمان ومکان مورد نیاز وبا حداقل هزینه ممکن تحویل شود. مدلهای مکان یابی[1] کاربردهای فراوانی در مسایل صنعتی ، شهری، مخابراتی و غیره دارند.

یکی از کاربردهای مهم این مدلها استفاده از انها در طراحی سیستم های توزیع وشبکه های ارتباطی ست.

در میان مسایل موجود در حوزه طراحی شبکه های ارتباطی ، مساله مکان یابی هاب[2] در طول دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است.

این حجم از توجه عمدتا به علت الزام زیرساختهای مدرن در سیستم حمل ونقل و ارتباطات است

واژه مدرن منعکس کننده ی کیفیتی از این پیکربندی ها است که از فرضیات شبکه های سنتی پیروی نمی کند،در شبکه های سنتی نقطه مقصد به دنبال تامین مستقیم تقاضا از مبادی است.

اما در سیستم های مدرن برخی از گره های شبکه به عنوان ساختار میانی و واسطه ای انتخاب می شوند، متعاقب ان تقاضا ی مقصد از طریق این ساختار واسطه ای برآورده می شود. این ساختار اصطلاحا شبکه هاب و اسپوک[3] خوانده می شود.

در واقع در مطالعات انجام شده می توان به دو عملکرد ویژه هاب اشاره کرد:

جمع اوری تقاضا و انتقال ان ها به سایر هاب در شبکه

دریافت تقاضا از سایر هاب در شبکه وتوزیع این مقادیر تقاضا به گره های تقاضایی که به آنها خدمت رسانی می کند

1-2-  مساله مکان یابی هاب

مساله مکان یابی هاب یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم در زیرشاخه های مدلهای مکان یابی می باشد که به همین دلیل توجه زیادی در دهه های اخیر به آن شده است. مساله مکان یابی هاب شامل مکان یابی تسهیلات واسط(هاب ها) و طراحی شبکه هاب(تخصیص نقاط تقاضا به هاب ها) است.

مسایل مکان یابی هاب ، تعداد ارتباط های حمل ونقل را بین مبادی و مقاصد کاهش می دهد وبنابراین با استفاده از منابع کمتر می توان بصورت کاراتر تقاضای بین نقاط را ارضا کرد.

مساله مکان یابی هاب چند تفاوت عمده با مسایل مکان یابی سنتی دارد.همانطور که در شکل (1-2) نشان داداه شده است، در مسایل مکان یابی سنتی ، تقاضا برای خدمت در نقاط گسسته رخ می دهد. همچنین تسهیلات در نقاط گسسته استقرار داده شده اند و تابع هدف عمدتا مربوط به فاصله یا هزینه بین تسهیلات و نقاط تقاضا است.

در صورتی که در مسایل مکان یابی هاب جریان های بین مقاصد ومبادی بیانگر تقاضا هستند و تسهیلات واسطه ای به عنوان نقاط ارتباط یا یکپارچه سازی عمل می کنند. یک هاب به عنوان نقطه ارتباط این امکان را می دهد که جریان تغییر جهت بدهد،بعلاوه ممکن است عمل یکپارچه سازی چندین جریان مجزای با حجم کم را از مبادی مختلف به یک جریان با حجم بیشتر انجام دهد، یا برخلاف حالت قبلی یک جریان با حجم بالا را به چند جریان با حجم های پایین تر برای مقاصد متفاوت تقسیم کند.

در هر مسیر بین مبدا ومقصد، حداقل یه هاب وجود دارد و همانطور که گفته شد به جای ارتباط مستقیم نقاط تقاضا ، همه مسیرها توسط شبکه هاب هدایت می شود.

1-3- مزایا ،معایب و کاربردهای شبکه هاب

1-3-1- مزایای شبکه هاب

صرفه جویی در مقیاس: در شبکه های هاب به علت ادغام چند جریان تقاضا در یک محموله بزرگتر وبا وسایل حمل و نقل بزرگتر، هزینه هر واحد انتقال جریان کاهش می یابد، که با افزایش شدت جریان ،کاهش بیشتری در هزینه هر واحد ایجاد می شود.

صرفه جویی در قلمرو: تسهیلات موجود در هاب توانایی انجام چندین کار همزمان را دارند. لذا هزینه انجام چندین کار همزمان در این مراکز در مقایسه با هزینه انجام تک به تک فعالیت ها به طور جداگانه،به مراتب صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

1-3-2- معایب شبکه های هاب

زمان سفر طولانی تر و هزینه بیشتر برای برخی از مسیرها

ریسک بالا در مراکز(به علت ازدحام ویا…) و ایجاد اختلال در کل سیستم

 1-3-3- کاربرد های شبکه هاب

کاربرد مهم و رایج مساله مکان یابی هاب در زمینه حمل ونقل و مخابرات است. در چند دهه ی اخیر،مطالعات زیادی در این زمینه ها صورت گرفته است. در زمینه حمل ونقل مانند شبکه حمل ونقل عمومی ،حمل ونقل هوایی، شبکه پست و….، تقاضا به صورت یک جریان فیزیکی از کالا یا انسان است که از مبدا به مقصد منتقل می شود. همچنین، وسایل نقلیه متفاوتی مانند هواپیما،قطار،کامیون،کشتی و…. در سطوح مختلف شبکه هاب در نظر گرفته می شود.

در شبکه های حمل ونقل عمومی ، فردوگاه های منطقه ای ،ایستگاههای راه آهن مرکزی ویا ترمینالهای اتوبوس را به عنوان هاب نام برد. افراد از نواحی مختلف جغرافیایی به هاب منتقل می شوند و جابجایی در شبکه هاب بین مراکز صورت می گیرد. خطوط اتصال هاب شامل هواپیماهای بزرگ که توانایی پروازهایی با مسافت زیاد را دارند،قطارها ویا اتوبوس های خاص با عملکرد ویژه هستند. در شبکه حمل بار، ترمینال های بارگیری به عنوان هاب در نظر گرفته می شوند که در آنها کامیون های کوچک بار خود را به وسایل نقلیه بزرگتر برای جابجایی در خطوط اتصالی هاب تحویل می دهند.

1-4- تعاریف  شبکه هاب

برای دسته بندی مسایل مکان یابی هاب ،به تعاریف وطبقه بندی زیر می پردازیم:

فضای جواب : شبکه (تمام گره های شبکه می تواند به عنوان نقاط کاندید برای هاب در نظر گرفته شود) ، گسسته (نقاط کاندید برای هاب ها،یکسری از گره های خاص می باشند) ، پیوسته (فضای جواب برای هابه یک صفحه است).

معیار: مینیمم[4] ماکسیمم[5] (بیشترین هزینه انتقال از مبدا به مقصد مینیمم شود) ، مینیمم مجموع (مجموع هزینه های مکان یابی هاب و تخصیص نقاط غیر هاب به هاب مینیمم شود)

تعداد گره های هاب : یکی ،بیشتر از یکی

ظرفیت : بدون محدودیت ، با محدودیت

هزینه مکان یابی هاب: بدون هزینه ، با هزینه ثابت ،هزینه متغیر

تخصیص نقاط غیر هاب به هاب : به یک هاب (تکی) ، به بیشتر از یک هاب (چندگانه)

هزینه ارتباط نقاط غیر هاب به هاب : بدون هزینه ، با هزینه ثابت ،هزینه متغیر

1-5- مدلهای شبکه هاب

بادر نظر گرفتن تعاریف و طبقه بندی ذکر شده ، مسایل مکان یابی هاب به مدلهای متنوعی بیان می شود که عبارتند از :

1-5-1- مسایل مکان یابی میانه[6]:

در مسایل مکان یابی میانه با تعداد مراکز مشخص، تابع هدف مکان یابی بهینه p تا هاب در شبکه است؛ به طوری که کل هزینه حمل و نقل جریان تقاضا در شبکه کمینه شود. همانطور که ملاحظه می شود ،تعداد مراکزی که در شبکه ایجاد می شود ،به عنوان یک پارامتر داده شده است و به عنوان تابع هدف مطرح نیست.

1-5-2- مسایل مکان یابی هاب با درنظرگرفتن هزینه ثابت[7]:

در این نوع مسایل مکان یابی ، هدف کمینه کردن کل هزینه استقرار مراکز و حمل ونقل جریان تقاضا در شبکه است. در این مساله تعداد مراکز متغیر تصمیم است و برای گشایش هر مرکز نیز هزینه ثابتی اعمال می شود.

1-5-3- مسایل مکان یابی هاب با در نظرگرفتن هزینه ثابت هر ارتباط[8]:

در این نوع مسایل مکان یابی ، برای هر ارتباط بین هر نقطه تقاضا و هاب یک هزینه ثابت محاسبه می شود.

1-5-4- مسایل مکان یابی هاب با در نظر گرفتن حداقل مقدار جریان هر ارتباط[9]:

در این نوع مسایل مکان یابی ، مقدار جریانی که از هر نقطه تقاضا به هاب می باشد باید  بزرگتر یا مساوی با حداقل  جریان داده شده باشد.

1-5-5- مسایل مکان یابی هاب با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت[10]:

در این نوع مسایل مکان یابی ، ظرفیت های تسهیلات هاب، جریان های درون شبکه را محدود می کنند. در حقیقت ، جریان های ورودی وخروجی برای هر هاب باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت آن هاب باشد.

1-5-6- مسایل مکان یابی هاب پیوسته[11]:

در این نوع مسایل مکان یابی ، فضای جواب یک شبکه یا یک تعداد خاصی از نقاط روی گراف نمی باشد بلکه یک صفحه یا محیط ان است.

1-5-7- مسایل مکان یابی هاب چند هدفه[12]:

در این نوع مسایل مکان یابی ، چند هدف بیان می شود که اولین هدف کل هزینه جریان حمل ونقل را مینیمم می کند و هدف دیگر ،بیشترین زمانی را که یک هاب برای پردازش جریان انجام می دهد مینیمم می کند( مثلا بیشترین زمان سرویس در هاب ها را مینیمم می کند).

1-5-8- مسایل مکان یابی مرکز[13]:

در مساله مکان یابی مرکز با تعداد هاب مشخص ، هدف یافتن مکان بهینهp  هاب و تخصیص گره های تقاضا به این مراکز است به طوری که طولانی ترین مسیر در شبکه کمینه شود. برای مثال این مساله برای مکان یابی تسهیلات اورژانسی مناسب است. این مساله از نوع مسایل مینی ماکس[14] است.

1-5-9- مسایل مکان یابی پوششی هاب[15]:

در مسایل مکان یابی هاب پوششی ، هدف یافتن بهترین مکان برای هاب در شبکه و تخصیص گره های تقاضا به مراکز با در نظر گرفتن محدودیت پوششی است بطوری که کل هزینه ایجاد هاب در شبکه کمینه شود. محدودیت پوششی باعث می شود که تعداد گره تقاضای مشخصی به هر هاب تخصیص یابد. بدین صورت که هریک از مراکز، گره هایی را که در فاصله مشخصی از آن هستند را پوشش می دهد. لذا گره هایی که در آن محدوده پوششی باشند ، امکان تخصیص به هاب مورد نظر را دارند.

1-5-10- مسایل مکان یابی هاب با ساختار شبکه ستاره[16]:

در این مساله یک هاب مرکزی با یک مجموعه نقاط می باشد که تلاش می کنیمp هاب انتخاب کنیم که بصورت مستقیم به هاب مرکزی ارتباط برقرار کنند. هر نقطه تقاضا باید به یک هاب متصل باشد. در نتیجه آن ساختار شبکه بصورت یه ستاره یا شبکه ستاره ای می شود.

 

1-6- اهمیت و ضرورت موضوع:

در سالهای اخیر مطالعات زیادی پیرامون مسایل مکان یابی هاب انجام شده است و این امر در نتیجه استفاده روز افزون از شبکه هاب در سیستم های مدرن حمل ونقل و ارتباطات بوده است. چنین شبکه ای این امکان را می دهد تا تعداد بیشتری از مبادی و مقاصد با پیوندهای کمتری با یکدیگر در ارتباط باشند. از طرف دیگر استفاده از پیوندهای کمتر باعث تمرکز جریان می شود و امکان بهره مندی از صرفه جویی مقیاسی را فراهم می آورد.

با توجه به کاربردهای وسیع شبکه های هاب در صنایع گوناگون و رشد روز افزون این صنایع در جهان و همچنین مطرح بودن شاخص هزینه های محصول در بازار رقابتی امروز ، مطالعه پیرامون مساله مکان یابی هاب از اهمیت چشم گیری برخوردار است.

1-7- هدف از اجراء :

هدف از این تحقیق، پیدا کردن مکان بهینه هابها با توجه به گره های موجود و تخصیص جریان تقاضا به گره ها و هابها بطوریکه مجموع هزینه های مسیریابی مینیمم گردد، می باشد.

[1] Facility location

[2] Hub location problem(HLPs)

[3] Hub and spoke network

[4] Minimum

[5] Maximum

[6] P-median hub location problems

[7] HLPs with fixed cost

[8] HLPs with fixed link cost

[9] HLPs with minimum-value flow on links

[10] HLPs with limited capacity

[11] Continuous HLPs

[12] Multi-objective HLPs

[13]Hub center location problems

[14]Minimax

[15] Hub covering location problems

[16] HLP with star network structure

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122