پايان نامه تأثير استعاره در آموزش خلاقانه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير استعاره در آموزش خلاقانه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير استعاره در آموزش خلاقانه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1-مقدمه2
1-2-موضوع پژوهش5
1-3-هدف پژوهش6
1-4-پرسش ها وفرضیه های پژوهش7
1-5-ساختارپژوهش8
1-6- تعریف اصطلاحات ومفاهیم تخصصی9

فصل دوم: مبانی نظری وپژوهشی
2-1-مقدمه12
2-2-مبانی نظری13
2-2-1-استعاره13
2-2-1-1-دیدگاه های مرتبط با استعاره15
2-2-1-1-1-دیدگاه کلاسیک15
2-2-1-1-2-دیدگاه رمانتیک17
2-2-1-1-3-دیدگاه کاربرد شناختی 18
2-2-1-1-4-دیدگاه زبان شناسی20
2-2-1-1-5-دیدگاه معنی شناسی شناختی23
2-2-2-یادگیری27
2-2-2-1-نظریه های یادگیری29
2-2-2-1-1-نظریه های رفتارگرایی30

2-2-2-1-1-1-نظریه شرطی سازی کلاسیک پاولف30
2-2-2-1-1-2-نظریه شرطی سازی کنشگر اسکینر31
2-2-2-1-2-نظریه های شناختی32
2-2-2-1-2-1-نظریه رشد ذهنی پیاژه33
2-2-2-1-2-2-نظریه گشتالت34
2-2-2-1-2-3-نظریه یادگیری معنادار 35
2-2-2-1-2-4-نظریه پردازش اطلاعات36
2-2-2-1-3-نظریه یادگیری ساختگرایی37
2-2-3-آموزش وتفاوت آن با یادگیری37
2-2-4-نظریه های آموزشی 38
2-2-4-1-نظریه فعالیت38
2-2-4-2-نظریه روان شناختی39
2-2-5-روش های تدریس39
2-2-5-1-روش های تدریس سنتی39
2-2-5-1-1-روش استقرایی39
2-2-5-1-2-روش قیاسی40
2-2-5-1-3-روش سخنرانی40
2-2-5-1-4-روش حفظ کردن وبیان کردن40
2-2-5-1-5-روش سقراطی41
2-2-5-2-روش های تدریس جدید41
2-2-5-2-1-روش دالتن41
2-2-5-2-2-روش مونته سوری42
2-2-5-2-3-روش پروژه42
2-2-5-2-4-روش بازی43
2-2-5-2-5-روش دکرولی43
2-2-5-2-6-روش واحدکار43
2-2-5-2-7-روش آموزش استعاری43
2-3-پیشینه تحقیق45
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1-مقدمه60
3-2-متغیرهای پژوهش61
3-2-1-متغیر مستقل61
3-2-2-متغیر وابسته61
3-3-نوع مطالعه و روش نمونه گیری62
3-4-آزمودنی‌های پژوهش62
3-5-ابزارهای پژوهش وچگونگی گردآوری داده‌ها62
3-5-1-مراحل آموزش استعاری63
3-6-روال اجرای آموزش استعاری68
3-7-تجزیه و تحلیل داده‌ها70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-مقدمه73
4-2-توصیف داده‌ها74
4-2-1-توصیف داده‌های آزمون اول74
4-2-2-توصیف داده‌های آزمون دوم76
4-2-3-توصیف داده‌های آزمون سوم78
4-2-4-توصیف داده‌های آزمون چهارم80
4-2-5-توصیف داده‌های آزمون پنجم82
4-2-6-توصیف داده‌های آزمون ششم84
4-2-7-توصیف داده‌های آزمون هفتم86
4-2-8-توصیف داده‌های آزمون هشتم88
4-2-9-توصیف داده‌های آزمون نهایی91
4-3-تجزیه وتحلیل داده‌ها93
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه100
5-2-بحث و نتیجه گیری101
5-3-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی105

کتابنامه
کتابنامه فارسی108
کتابنامه انگلیسی109

واژه نامه
واژه نامه فارسی به انگلیسی112
واژه نامه انگلیسی به فارسی115

پیوست‌ها
پیوست شماره یک (آزمون اول)120
پیوست شماره دو (آزمون دوم)121
پیوست شماره سه (آزمون سوم)122
پیوست شماره چهار (آزمون چهارم)123
پیوست شماره پنج (آزمون پنجم)124
پیوست شماره شش (آزمون ششم)125
پیوست شماره هفت (آزمون هفتم)126
پیوست شماره هشت (آزمون هشتم)127
پیوست شماره نه (آزمون نهایی)128
پیوست شماره ده (جدول نظری t )129

کتابنامه فارسی

بشارت، محمد علی و شمسی پور، حمید. (1384). آموزش موثر روش تدریس کارآمد. تهران: رشد.

چوپان زاده، مرضیه. (1384). بررسی استعاره در گفتمان آموزشی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

راسخ مهند، محمد. ( 1384). زبان شناسی شناختی. مجله زبانشناسی، سال بیستم، شماره دوم. تهران: انتشارات  مرکزنشر دانشگاهی.

زرین کوب، عبدالحسین. (1353). فن شعر(ترجمه)، ارسطو. تهران: بنگاه ترجمه ونشر کتاب.

سیف، علی. (1374).  روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری وآموزشی). تهران: موسسه انتشارات آگاه.

شعاری نژاد، علی اکبر. (1375). مبانی روان شناختی تربیت. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتفرهنگی.

شعبانی، حسن. (1371). مهارت‌های آموزشی و پرورشی روش‌ها و فنون تدریس. تهران: سمت.

صدری، نیره. (1385). بررسی استعاره در زبان فارسی از دیدگاه زبان شناسی شناختی. تهران: دانشگاه  علامه طبا‌طبایی .

صفوی، کوروش. (1377).  استعاره، زبانشناسی و ادبیات: تاریخچه چند اصطلاح (ترجمه وگردآوری). تهران: انتشارات هرمس.

فرهادی، حسین. (1381). اصول وروش تحقیق در زبانشناسی کاربردی. تهران: رهنما

قاسم زاده، حبیب الله. (1378). استعاره وشناخت. تهران:انتشارات فرهنگان.

لیکاف، جورج. (1992). نظریه معاصر استعاره. در کتاب استعاره: مبنای تفکر وابزار زیبایی آفرینی، فرهاد  ساسانی (گرد آورنده)، (صص195-298). تهران:سوره مهر.

 مورن، ریچارد. (1999). استعاره. در کتاب )، استعاره: مبنای تفکر و ابزار زیبایی‌آفرینی، فرهاد ساسانی (گرد آورنده)، (صص371-416). تهران:سوره مهر.

هاوکس، ترنس. (1377). استعاره. ترجمه فرزانه طاهری، تهران: انتشارات نشر مرکز.

کتابنامه انگلیسی                                                                                                       

Berendt, E.  (2008). Metaphors for LearningAmsterdam: John Benjamin.Black, M.  (1984). More about Metaphor. In Metaphor and thought, Ortony, A. (ed.)     (pp. 19-43). Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, R. H. (1977). A poetic for sociology. Cambridge: Cambridge UniversityPress.

Cameron, L.  (2003). Metaphor in Educational Discourse.  London: Continuum.

Cameron, L.  (2008). Metaphors in the construction of learning environment.  InMetaphors  for learning, Berndt, E. (ed.)  Amsterdam: John Benjamin.

Chen, D. (2003). A Classification System For Metaphors About teaching. Journal of  Physical Education, Recreation & Dance, 72(2),24-31.

Cornelway, E.  (1991). Knowledge representation and metaphor. Dordrecht: Kluwer.

Garner, (2005).  Humor, analogy, and metaphor: H.A.M it up in teaching. Houston:Sam Houston State University.

Gibbs, R. W. Jr.  (1994).  The Poetics of Mind:  Figurative thought, language, andunderstanding. Cambridge: Cambridge University Press.

Goldstein, L. (2005). Becoming a teacher as a Hero’s journey. Teacher Education Quarterly. V 32. N 1. (P 7-29).

Gordon, W.J. (1961). Synectics: The development of creative capacity. New York:Harper  And low.

چکیده

الف – موضوع و طرح مسئله ( اهمیت موضوع و هدف):

یادگیری عمیق و معنادار یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیستم آموزشی نوین است و این تنها در سایه روشهای آموزشی مناسب امکان‌پذیر است. روشهای سنتی گذشته تنها به انباشتن اطلاعات در حافظه دانش‌آموزان اکتفا می‌کردند که به دلیل محدودیت حافظه به آسانی مطالب به فراموشی سپرده می‌شود.  در گذشته سیستم های آموزشی تنها به توانایی های نیمکره چپ مغز توجه می کردند و از تصور و تخیل که یکی از توانمندیهای نیمکره راست مغز است استفاده‌ای نمی شد.

این تحقیق بر پایه دیدگاهی شناختی به استعاره می‌نگرد.  در دیدگاه شناختی و بویژه معنی شناختی شناختی تأکید بر ذهن و پدیده‌های شناختی است.  در این دیدگاه، استعاره درک ایده یا حوزه‌ای مفهومی بر اساس مفهوم دیگری است که خاستگاه آن را باید در چگونگی مفهوم‌سازی یک قلمرو ذهنی بر‌حسب قلمرو ذهنی دیگر یافت.  در این فرایند، مشاهده می‌شود که مفاهیم انتزاعی روزمره مانند زمان، حالات، علیت وهدف نیز استعاری‌اند واستعاره همان نگاشت  بین قلمروهاست.  در این پژوهش محقق می کوشد تا با اجرای روش آموزش استعاری، قدرت این ابزار زبانی یعنی استعاره رابیشتر به اثبات برساند.  آموزش استعاری شیوه ای است که معلمان به مدد آن قادرند ذهن دانش آموزان را دریادگیری فعال و درگیر سازند واز تواناییهای دو نیمکره مغزی به صورت همزمان سود جویند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر استعاره بر آموزش درس علوم و نشان‌دادن تفاوت چشمگیر میان دوگروه آزمایشی و کنترل پس از اجرای روش تدریس سنتی بر گروه کنترل و روش آموزش استعاری بر گروه آزمایشی می باشد.

ب- مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش و فرضیه ها

استعاره و یادگیری از دیدگاه‌های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.  استعاره دردیدگاه کلاسیک را تنها شیوه بیان بدیع یا شاعرانه قلمداد می‌کردند، اما دردیدگاه رومانتیک استعاره محدود به زبان ادب نمی‌شد و لازمه زبان و اندیشه برای بیان رخدادهای جهان خارج به حساب می آمد و همچون شاهدی برای نقش تحلیل در مفهوم‌سازی و استدلال محسوب می‌شد.  دیدگاه کاربرد شناختی میان معنی مورد نظر گوینده و معنای تحت اللفظی تمایز برقرار‌کرده و معنی استعاری را جز معانی مورد‌نظر گوینده قرار می‌دهد. در دیدگاه زبانشناسی استعاره حاصل فرایندی است تعاملی بین دو تصور یا ایده از دو چیز متفاوت که معنای نهایی حاصل حضور هم زمان این دو تصور می‌باشد ومعنای حاصل متفاوت از معناهای این دو تصور می‌باشد.  درنظریه تعاملی،  بلک به استعاره به عنوان نتیجه یک تعامل میان دو مفهوم می‌نگرد.  دیدگاه معنی شناسی شناختی براین باور است که استعاره در ذهن  بین مفاهیم رخ می‌دهد و ابزاری است برای مفهوم‌سازی یک تجربه انتزاعی براساس تجربه‌ای ملموس‌تر. و از این طریق جهان و تجارب خود را در اختیار دارد.  بنابراین، استعاره ابزار فهم انسان و معنادار‌کردن جهان از سوی اوست.

سه نظریه مطرح در مورد یادگیری نیزعبارتنداز نظریه رفتارگرایی، شناختی و ساختگرایی.  در نظریه رفتارگرایی یادگیری عبارت است  از “ایجاد و تقویت رابطه و پیوند بین محرک و پاسخ در سیستم عصبی انسان”  و تأکید و تمرکز بر روی رفتار قابل مشاهده است.  نظریه شناختی به منظور تبیین جنبه‌هایی از فعالیت بشری که رفتارگرایان در تبیین آنها ناتوان بودند، جایگزین نظریه رفتارگرایی شد و تمرکز آن بر فرایندهای شناختی مانند تفکر، شکل‌گیری مفاهیم، استدلال و مسئله گشایی است.  نظریه ساختگرایی بر این فرض استوار است که دانش در زمانی که یادگیرنده در تلاش برای معنامند ساختن تجربیات خویش است، ساخته و پرداخته می‌گردد.  آنها بر این باورند که  یادگیری فرایندی مداوم و ماندگارخواهدبوداگردر محیط واقعی صورت پذیرد و تاکید این نوع یادگیری برمراحل یادگیری است و نه  بر‌محصول یادگیری.   به بیان دیگر، دانش‌آموز اگر در معرض تجربه ای واقعی قرار گیرد، آن را خواهد آموخت.

پژوهش حاضر بر بنیان دیدگاه شناختی مسئله استفاده از روش آموزش استعاری را در فرایند یادگیری مورد مطالعه قرار داده است.  به این منظور، محقق الگوی پژوهش خود را تحقیق سندرز وسندرز (1984) قرار داده است.

پرسش‌های این پژوهش عبارت بودند از

آیا استفاده ازاستعاره‌ها در آموزش باعث افزایش میزان یادگیری مطالب درس علوم دانش‌آموزان می شود؟

آیا استفاده از استعاره‌ها در آموزش باعث تثبیت یا افزایش ماندگاری مطالب در حافظه دانش‌آموزان می گردد؟

فرضیه‌های این پژوهش عبارت بودند از
1. استفاده از استعاره‌ها در آموزش باعث افزایش میزان یادگیری مطالب درس علوم دانش آموزان می شود.

2. استفاده از استعاره‌ها در آموزش باعث تثبیت یا افزایش ماندگاری مطالب در حافظه دانش‌آموزان

پ- روش تحقیق 

آزمودنی‌های پژوهش شامل 40 نفر از دانش‌آموزان دختر کلاس اول راهنمایی از مدرسه نمونه دولتی شهید “اسدیان” در منطقه اسلامشهر بودند که به دو گروه  آزمایشی و کنترل تقسیم شدند.  ابزارهای پژوهش شامل هشت آزمون چهارگزینه‌ای هفتگی و یک آزمون نهایی بودند.  بعد از اجرای روش آموزش استعاری در گروه آزمایشی و روش آموزش سنتی در گروه  کنترل، از هر کلاس آزمونی به‌عمل می آمد وبعد از اتمام کلاسها و گذشت 5/2 ماه‌، آزمون نهایی به منظور ارزیابی ماندگاری مطالب در حافظه دانش‌آموزان به اجرا درآمد.  تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های توصیفی و آماری و روش استنباطی آزمون t صورت گرفت.

ت – یافته تحقیق

توجه به تحلیل‌های آماری میانگین نمرات و بررسی نتایج حاصل از آزمون t  بدست آمده ازهشت آزمون هفتگی مشخص گردید که تفاوت چشمگیری میان میانگین نمرات و گروه آزمایشی که آموزش ویژه یعنی آموزش استعاری را دریافت داشته بودند و گروه کنترل به وجود آمده است.  همچنین با توجه به تحلیل آماری آزمون نهایی مشخص گردید که در مورد ماندگاری مطالب نیز میان دو گروه تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.

ث- نتیجه و پیشنهاد

نتایج تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت چشمگیری میان دو گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد و آموزش استعاری با یادگیری و میزان ماندگاری مطالب در ذهن یادگیرنده رابطه معناداری دارد.  بنابراین دو فرضیه محقق تأیید شد.

تعدادی از پیشنهادهابه شرح زیر می باشند:تأثیر استفاده همزمان از استعاره وطنز در کلاسهای درس وبررسی رابطه آنها با یادگیری.  تأثیراستفاده ازاستعاره در سایر حوزه های آموزشی همانند موسیقی.  استفاده ازاستعاره در آموزش علوم مختلف مانند ریاضی

فصل اول

مقدمه

آنچه که جوامع مختلف را از یکدیگر مشخص و متمایز می‌سازد، خصوصیاتی است که شناسنامه فرهنگی آن جامعه به حساب می آید.  تاریخ، باورها، زبان، عقاید، دین و اسطوره‌های مذهبی، هنر و ادبیات کهن، نژاد و قومیت عناصری هستند که هویت فرهنگی هر جامعه را می‌سازند.  بنابراین، هویت فرهنگی هر فرد نیز به عواملی همچون تاریخ و زبان  بستگی دارد و تلفیق موزون این عوامل جامعه ای ایده آل را رقم می‌زند.  زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت گنجینه‌های ارزشمندی هستند که نیازمند محافظت و شکوفایی می‌باشند.  زبان در طی قرن‌های متمادی به اشکال گوناگون به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی بشر مورد استفاده قرارگرفته است.  یکی از این اشکال زبانی که از دیربازمورد توجه اندیشمندان، متفکران وعلاقمندان زبان  بوده است و درعصر حاضر نیز از چشم انداز نوینی برپایه بنیادهای جدید علمی زبان شناختی بدان نگاه شده است، استعاره می باشد.

لیکاف و جانسون١ (1980، ص3) بیان می دارند که اگرچه در نظر اکثر مردم، استعاره ابزار تخیل شاعرانه وآرایه ای بلاغی است، یعنی خصیصه ای مختص زبان ادبی است، اما در واقع  استعاره سرتاسر زندگی روزمره را، نه فقط درعرصه زبان بلکه در حوزه اندیشه و عمل نیز در  برگرفته است.  نظام ذهنی مفهومی  که بر اساس آن تفکر و عمل می‌کنیم، ماهیتی استعاری دارد.از نگاه آنها، نظام تصوری ذهن در ذات خود استعاری است.  با استفاده از استعاره‌ها نه تنها می‌توان در مورد پدیده‌ها صحبت کرد، بلکه می توان در مورد آنها اندیشید.  بنابراین، نظام مفهومی ما نقش مهمی درتعریف واقعیات روزمره ایفا می کند. اگربپذیریم که نظام مفهومی ما عمدتا˝ مبتنی بر استعاره است، آن گاه باید بپذیریم که نحوه تفکر واندیشیدن و تجربه‌ها و اعمال روزانه ما جنبه‌هایی‌‌‌‌‌هستند که بسیار به استعاره وابسته‌اند.‌‌ امروزه رد پای استعاره را می توان به راحتی درتمامی وضعیت‌هایی که بشر قصد برقراری ارتباط دارد، مشاهده نمود.  پس استعاره تنها موضوع بررسی ادبی، منطقی یا فلسفی نیست، بلکه در تمامی ارتباطات بشری به نوعی حضور دارد.  از‌این رو، پژوهشگران بسیاری در حوزه‌هایی مانند زبان شناسی، فلسفه و منطق به آن پرداخته‌اند و درباره کاربرد و نقش آن چارچوب‌هایی ارائه داده‌اند.

در حیطه آموزش و پرورش نیز مانند سایرحوزه‌ها، بررسی استعاره و نقش آن مورد توجه قرار گرفته است.  پیشرفت جوامع، نظام‌های آموزشی را نیز دستخوش تغییراتی نموده است.  بدیهی است که با پیشرفت علوم نیازهای افراد تغییرمی کنند و‌ارضای این نیازها تنها با کسب علوم وفنون جدید، آن هم درسایه روش‌های آموزشی جدید وخلاق میسرمی‌باشد.  استعداد یادگیری از خصایص فطری یا طبیعی انسان است، اما چگونگی به کار‌انداختن و بهره‌برداری از آن به محیط آموزشی و روش‌های مبتکرانه آن باز می‌گردد.  به گفته برخی از کارشناسان تربیتی، آموزش و پرورش به سه عضو سر، قلب و دست توجه دارد که منظور از آنها پرورش ذهن، عاطفه وعمل می‌باشد.  مجموعه هماهنگ فعالیت‌های ذهنی، عاطفی وحرکتی شرط اساسی زندگی موفق می‌باشد و نهاد تربیتی هم‌چون مدرسه در صورتی در نیل به اهداف خود موفق خواهد شد که این سه جنبه غیرقابل تفکیک را به طور هماهنگ پرورش دهد. شناخت و بکارگیری ابزارهای غنی زبانی مانند استعاره در آموزش و پرورش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یکی از مشکلات ما در نظام آموزشی سنتی بی اعتنایی به روشهای مفید و خلاقانه و استفاده از  چنین ابزار‌های مؤثر در تدریس می‌باشد.  در گذشته نظام‌های آموزشی به جای تأکید بر استفاده  از قدرت شگفت‌انگیز مغز تنها به انباشتن و ذخیره‌سازی اطلاعات در ذهن دانش‌آموزان اکتفا  می‌کردند، اما امروزه بسیاری از دست‌اندرکاران امر‌آموزش براین باورند که باید به دنبال شیوه‌هایی بود که سبب تسهیل درامرآموزش می گردد.  اگرشرایط یادگیری برای دانش‌آموزان فراهم باشد، آنها خود به یادگیری خواهند پرداخت.  در این میان، معلمان ومربیان باید به دانش‌آموزان شیوه درست اندیشیدن و‌‌‌‌ استفاده از قدرت ذهن را بیاموزند.  شیوه‌های به کارگرفته شده در مدارس بیشتر متکی به کار‌کرد نیمکره چپ مغز هستند.  به بیان دیگر، آموزش‌ عمدتاً برپایه کارکردها و توانایی‌های نیمکره چپ مغز استوار است.  با توجه به تحقیقات انجام شده برروی توانایی‌های مغز و نتایج شگرف آن، دست‌اندرکاران امرآموزش باید با استفاده از این دانش جدید و به کارگیری آن در آموزش به رشد و تعالی شیوه‌های آموزشی همت گمارند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که نیمکره چپ مغزمسائل را به صورت سلسله وار تجزیه و تحلیل می‌کند، در حالی‌که نیمکره راست مغز مسائل را به شیوه کل‌نگرانه مجسم و ادراک می کند.  نیمکره چپ مسئول فعالیت‌های منطقی، موشکافانه، مرکز پردازش وکنترل زبان، استدلال و کلام است، اما نیمکره راست مسئول تفکرات خیالی، مرکز پردازش چیز‌های بصری و دیداری، فضایی، حس و ادراک مستقیم، هنر و قوه نبوغ است.  درراهبردهای آموزشی نیاز به ایجاد تعادل میان دو نیمکره مغز در پردازش اطلاعات به خوبی احساس می‌شود و این تعادل برای یادگیری مؤثر و کارآمد امری بسیار مهم تلقی می‌گردد. زمانی که یادگیرنده با مسئله ای مواجه می‌شود، نیاز به درک ارتباط میان اجزا مسئله دارد که مربوط به فعالیت و توانایی‌های نیمکره راست مغز می‌باشد. از طرفی، یادگیرنده  نیاز دارد که علت وچرایی مسئله را نیز درک و تجزیه و تحلیل کند تا این دانش او را برای حل مسائل دیگریاری بخشد. استدلال این چراها وابسته به فعالیت نیمکره چپ مغز می‌باشد.  آموزش‌های مبتنی بر حفظ و تکرار، پاسخ و پرسش‌های از پیش تعیین شده، شیوه‌های بحث وسخنرانی و تکرار و تمرین تنها نیمکره چپ مغز یادگیرنده را فعال کرده و یادگیرنده را از توانایی‌های نیمکره راست مغز محروم می‌سازد.  بنابراین، متولیان امرآموزش باید به تهیه وتدوین برنامه‌های آموزشی که مستلزم استفاده از هر دونیمکره مغز می‌باشد همت گمارند و در این میان استفاده از ابزار‌های زبانی مانند استعاره و قیاس راه را برای رسیدن به این مقصود آسان می سازد.

2– موضوع پژوهش

‍     پژوهش حاضر به بررسی نقش استعاره در یادگیری می پردازد.  بدین منظور، محقق از روش ابداعی سندرز و سندرز[1](۱۹۸4) به نام روش “آموزش استعاری “۲ استفاده می نماید که شبیه روشی است که گوردن3(۱۹۶۱) بکار گرفت وآن را روش “تلفیق نا متجانس‌ها”  (سینکتیکز)4 نامید.  دراین تحقیق بررسی استعاره بر‌پایه دیدگاه شناختی، بویژه معنی شناسی شناختی، مد نظر محقق می‌باشد که تأکید آن بر فرایندهای شناختی ذهن می‌باشد.  زبانشناسان شناختی براین باورند که استعاره پدیده‌ای شناختی است و تنها نمود این پدیده است که در زبان تظاهر می‌یابد.  آنها استعاره را هرگونه فهم و درک  از تصورات انتزاعی در قالبی ملموس می دانند و چون استعاره ریشه در نظام تصوری ذهن انسان دارد، می تواند به عنوان یک بیان زبانی میسر گردد.  درواقع، هرگاه بخواهیم در مورد حوزه‌های انتزاعی صحبت کنیم از استعاره استفاده می‌کنیم و درحقیقت، اساس استعاره درک وتجربه چیزی بر اساس چیز دیگری است (لیکاف وجانسون، 1980، ص5).  با توجه به این دیدگاه، در این تحقیق تدریس درس علوم در مقطع راهنمایی به شیوه استعاری انجام می گیرد. این امر به منظور شناساندن قدرت ابزارهای زبانی، بخصوص استعاره، در آموزش علوم و فنون به صورت آگاهانه می باشد، چرا که در هر یادگیری ما به صورتی غیر مستقیم و ناآگاهانه از قیاس‌ها و مثال‌ها استفاده می‌نماییم.

1-3- هدف پژوهش

هدف این تحقیق  شناخت وبکارگیری ابزارهای زبانی برای ایجاد روش خلاق آموزشی به  منظور دریافت و نگهداری هرچه بیشتر مطالب در حافظه بلند مدت دانش‌آموزان با استفاده از توانمندی‌های هردو نیمکره مغزمی‌باشد.  کاربرد استعاره و قیاس می تواند با گسترش نوعی تفکر فضایی- تمثیلی بسیاری ازنارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود درنظام آموزشی سنتی را برطرف نماید.  بنابراین، نیاز به چنین تحقیقاتی به منظور معرفی ابزارهای غنی در زبان به خوبی احساس می‌شود.  به کمک ابزاراعجاب‌انگیز استعاره‌ها می‌توان قفل‌های ناگشوده ذهن کودکان را باز کرد و به جای آنکه دانش‌آموزان را درمعرض انبوهی از مطالب علمی قراردهیم، با ابزار استعاره و تمثیل بکوشیم تا به آنها یاد دهیم چگونه بیندیشند.  مربیان و دست‌اندرکاران امرآموزش با روش‌های متفاوت سعی در جلب توجه دانش‌آموزان، تأثیرگذاری برآنها و تسهیل یاد‌دهی و یادگیری مطالب دارند.  یکی از این روش‌ها، روش آموزش استعاری است.  ازآنجا که استعاره نوعی بازنمایی جدید و نقش آن نمادی از گسترش مفاهیم از حوزه‌ای به حوزه دیگراست، سبب خلق افکار خلاق و تقویت نیروهای ذهنی دانش‌آموزان می‌گردد.  هدف نشانه گرفته شده در این نوع آموزش، ذهن دانش‌آموزان می‌باشد.  با استفاده از استعاره و تمثیل  دانش‌آموزان را برآن می‌داریم که از قدرت هر دو نیمکره مغز سود جویند و براحتی مفاهیم را درک کرده و به خاطر سپارند.  در این نوع آموزش که همراه با آفرینش خلاقیت از سوی دانش آموزان و استفاده ازنیروهای فکری آنها می‌باشد، درتمامی مراحل دانش‌آموزان نقش اصلی را در یادگیری برعهده دارند.  در نتیجه، تدریس بسیار مهیج می‌باشد و البته این مستلزم تهیه طرح درس‌های مناسب به شیوه استعاری است و نیاز به شرکت خلاقانه معلم و دانش‌آموز دارد.  معلمان باید با ارائه طرح درس‌های مناسب  نقش مبتکرانه خود را ایفا نمایند و انجام این نوع پژوهش‌ها می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

1-4- پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش

در این پژوهش سعی می شود به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود:

آیا استفاده ازاستعاره‌ها در آموزش باعث افزایش میزان یادگیری مطالب درس علوم دانش‌آموزان می‌شود؟

آیا استفاده از استعاره‌ها در آموزش باعث تثبیت یا افزایش ماندگاری مطالب در حافظه دانش‌آموزان می‌گردد؟

فرضیه‌های زیر را می توان برای یافتن پاسخ به سؤال های بالا مورد نظر قرار داد:

۱. استفاده از استعاره‌ها در آموزش باعث افزایش میزان یادگیری مطالب درس علوم دانش آموزان می شود.

استفاده از استعاره‌ها در آموزش باعث تثبیت یا افزایش ماندگاری مطالب در حافظه دانش‌آموزان می‌گردد.

1-5- ساختار پژوهش

رساله حاضر در پنج فصل تدوین شده است.  فصل نخست مقدمه پژوهش حاضر است.  در این بخش ابتدا موضوع پژوهش و چارچوبی که در‌ قالب آن رساله ارائه گردیده، مطرح شده است. سپس هدف پژوهش، پرسش‌ها و فرضیه‌ها، ساختار پژوهش و درنهایت تعریف اصطلاحات و مفاهیم به ترتیب مطرح شده‌اند.

در فصل  دوم، مباحث و چارچوب نظری پژوهش معرفی می‌گردد.  در بخش نخست این فصل استعاره و دیدگاه‌های مرتبط به آن مورد بررسی قرارمی‌گیرد و دربخش دوم آن به یادگیری و آموزش و نظریه‌ها و شیوه‌های مربوط به آن پرداخته می‌شود.  بخش سوم گزارشی است از مطالعاتی که درباره استفاده از استعاره در زمینه‌های آموزشی انجام شده است.

در فصل سوم رساله حاضر، شرح روش‌شناسی به کارگرفته شده در پژوهش ارائه شده است.

درفصل چهارم، به تجزیه و تحلیل داده‌های گرد آوری شده پرداخته می‌شود.

فصل پنجم شامل خلاصه و جمع‌بندی داده‌های پژوهش حاضر است. این بخش همراه با نتیجه‌گیری به دست آمده از ارزیابی داده‌ها با توجه به رویکرد شناختی به تدوین درآمده است.

1-6- تعریف اصطلاحات و مفاهیم تخصصی

استعاره: از نظر لیکاف (1980، ص5)، استعاره فهم و تجربه چیزی از یک نوع به واسطه چیزی ازنوع دیگراست. لیکاف ( 1993، صص1-4) این فرایند را به صورت الگوبرداری میان حوزه‌ای در نظام مفهومی درنظر می‌گیرد که در آن مشخصه‌هایی از حوزه مبدأ به حوزه مقصد الگوبرداری می شود.  به عبارت دیگر، در این فرایند ذهن میان حوزه‌ای عینی‌تر به نام حوزه مبدأ و حوزه‌ای انتزاعی‌تربه نام حوزه مقصد ارتباط برقرار می‌سازد.

دیدگاه شناختی: رویکردی به زبان است که اساس آن تجربه ما ازجهان و شیوه دریافت و مفهوم‌سازی آن می‌باشد.  به بیان دیگر، در این دیدگاه زبان ویژگی‌های بنیادی و اصلی ذهن انسان را منعکس می‌سازد و در آن معنی در زبان اصل و برابر مفهوم‌سازی می‌باشد (لانگاکر[2] 2006، ص 30).

یادگیری: ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده است، مشروط بر آنکه این تغییر بر اثر تجربه اخذ گردد (هیلگارد ومارکوئیز2،1940؛ به نقل از سیف، 1375، ص11).

آموزش: فعالیت‌هایی است که به منظورایجاد یادگیری در یادگیرنده از جانب یاد‌دهنده طرح ریزی می‌شود و بین یاد‌دهنده و یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می‌یابد (سیف، 1375، ص14).

آموزش استعاری: روشی که با استفاده از استعارها وداستان‌سرایی، ذهن دانش‌آموزان را وادار به فعالیت می‌نماید و باعث تقویت قدرت تخیل وتصور دانش آنان می‌گردد و در نتیجه تفکر خلاق شکل می‌گیرد (سندرز وسندرز[3]، 1984، ص59) .

   1-Lakoff  and  Johnson

Sanders and Sanders

Metaphoric Teaching

3-Gordon

Synectics

  1-Langacker

2- Hilgard and Marquis

1-Sanders and Sanders

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز
 • پايان نامه بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان
 • پايان نامه مقايسه اثربخشي روش هاي آموزشي سخنراني و بحث گروهي بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه تاثير فناوري اطلاعات بر فرصت هاي برابر آموزشي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122