پايان نامه تأثير استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و رابطه آن با ميزان دينداري افراد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و رابطه آن با ميزان دينداري افراد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 158 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و رابطه آن با ميزان دينداري افراد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1 مقدمه2
11 بيان مسله وضرورت تحقیق 10
12 اهداف تحقيق 11
13 تعريف مفاهيم و متغيرهاي تحقيق 14
131 شبكه هاي اجتماعي (متغير مستقل) 14
132 ميزان استفاده از شبكه اي هاي اجتماعي 10
133 تلفن همراه 14
134 شبكه هاي موبايلي 14
135 دین ودينداري (متغيير وابسته) 15
136 دینداری 15
2 ادبیات پژوهش 17
21 مباني نظري پژوهش 17
22 پيشينه تحقيق 23
23 نتيجه گيري بخش مباني نظري 25
24 چارجوب نظري تحقيق 26
25 نظریه ساخت بندي گيدنز 26
251 نظریه جامعه شبکه ای کاستلز 27
252 نظریه استفاده و خشنودی 28
3 روش انجام کار 31
31 شمای تحقیق 31
32 فرضيه ها 32
33 روش تحقیق 32
34 روایی و پایایی تحقیق 32
35 جامعه آماری 33
36 واحد نمونه گیری 33
37 واحد آماری 33
38 روش نمونه گیری 33
39 رویه جمع آوری اطلاعات 30
4 تحلیل و توصیف یافته های تحقیق36
41 مقدمه 36
411 توصيف یافته‌ها 36
412 آمار توصیفی 37
413 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها 37
414 بررسی متغیرهای تحقیق وابعاد آن 34
415 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه هاي اجتماعي موبايلي 38
416 جدول فراوانی توصیف واستنباط سؤالات پرسشنامه 43
417 بررسی نرمال بودن 116
418 آزمون فرضیه های پژوهش 117
419 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی 123
4110 رگرسیون خطی فرضیه‌ها 124
4111 جمع بندی ونتیجه گیری 126
4112 جمع بندی توصیف‌ها 127
4113 جمع بندي تحليل یافته‌ها 130
5 نتیجه گیری ومنابع137
51 نتيجه گيري كلي 137
52 پیشنهادات 140
53 منابع وماخذ 141
54 پیوست‌ها 148
541 پرسشنامه 148
542 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران 148
41 مقدمه 36
411 توصيف یافته‌ها 36
412 آمار توصیفی 37
413 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها 37
جدول (4-1-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس 37
جدول (4-1-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي 38
جدول (4-1-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل سكونت 39
جدول (4-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميانگين سن 40
جدول (4-1-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه كار 41
جدول (4-1-6) توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد 42
414 جدول توصیف یافته ها 43
جدول (4-1-8) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب ميزان توکل به خدا 43
جدول (4-1-9) توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان علاقه به دين اسلام 44
جدول (4-1-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افتخار به مسلمان بودن 44
جدول (4-1-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی 45
جدول (4-1-12) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان شرکت در نماز جماعت 45
جدول (4-1-13) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب علاقه به انتخاب نامهای اسلامي 46
جدول (4-1-14) توزیع فراوانی برحسب میزان شرکت در مراسم مذهبی 46
جدول (4-1-15) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب روزه گرفتن در ماه رمضان 47
جدول (4-1-16) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحت تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت 47
جدول (4-1- 17) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جمعه 48
جدول (4-1- 18) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی 48
جدول (4-1- 19) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا 49
جدول (4-1- 20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی موبايلي 49
جدول (4-1- 21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی موبایلی 50
جدول (4-1- 22) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب راهنمای حضور درشبكه های اجتماعي موبايلي 50
جدول (4-1- 23) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب حضور با مشخصات واقعي در شبكه های اجتماعي موبايلي 51
جدول (4-1- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اطلاع از اخبارروز در شبکه های اجتماعی 51
جدول (4-1- 25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در ارتباط بودن بادوستان در شبکه های اجتماعی 52
جدول (4-1- 26) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیدا كردن دوستان جديد در شبکه های اجتماعی 52
جدول (4-1- 27) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی 53
جدول (4-1- 30) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب باورهای دوستان در شبکه های اجتماعی 54
جدول (4-1- 31) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد به اطلاعات درتکنولوژی درشبکه های اجتماعی موبایلی 55
جدول (4- 1-33) توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب تأثیر فناوري در تغيير هويت وارزشهای معنوی 56
جدول (4-1- 34) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب ميزان واقعي بودن محتواي شبكه هاي اجتماعي 56
جدول (4-1- 35) توزیع فراوانی پاسخ گويان برحسب ارزان ودردسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی 57
جدول (4-1- 36) توزیع فراوانی برحسب تأثیر شبكه هاي اجتماعي بردينداري كاربران 57
جدول (4-2-37) رابطه بین میزان اعتقادات دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی 58
24 تحلیل یافته ها 58
آزمون کای اسکور 58
جدول (4-2-38) رابطه بین میزان توکل به خدا و ازریابی پاسخگویان از استفاده شبکه های اجتماعي موبایلی درمیزان دینداری 60
آزمون کای اسکور 60
جدول (4-2-41) رابطه بین میزان لذت از انجام فرایض دینی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری66
جدول (4-2-43) رابطه بین میزان انتخاب نام های اسلامی برای فرزندان و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……… 70
جدول (4-2-44) رابطه بین میزان شرکت در مراسم مذهبی و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در 72
آزمون کای اسکور 72
جدول (4-2-45) رابطه بین میزان روزه گرفتن و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری 74
آزمون کای اسکور 74
جدول (4-2-46) رابطه بین میزان تأثیر تصاویر ماهواره واینترنت و ارزیابی پاسخ گویان ازاستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری…… 76
آزمون کای اسکور 76
جدول (4-2- 47) رابطه بین میزان آرامش قلبی پس از مناجات باخدا و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… 78
آزمون کای اسکور 78
جدول (4-2- 48) رابطه بين ميزان شركت در نمازجمعه و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری 80
آزمون کای اسکور 80
جدول (4-2- 49) رابطه بين ميزان انجام اعمال دینی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری 82
آزمون کای اسکور 82
جدول (4-2-50) رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی وارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه 84
آزمون کای اسکور 84
جدول (4-2- 51) رابطه بین راهنمای حضورکاربران در شبکه و ارزیابی پاسخگویان از استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری 86
آزمون کای اسکور 86
جدول (4-2- 52) رابطه بین مشخصات واقعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری 88
آزمون کای اسکور 88
جدول (4-2- 54) رابطه بین ارتباط با دوستان در شبکه وارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری90
آزمون کای اسکور 90
جدول (4-2-55) رابطه بین اطلاع از اخبار روز بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان در میزان دینداری 92
آزمون کای اسکور 92
جدول (4-2- 57) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران دربوسيله شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری 96
آزمون کای اسکور 96
جدول (4-2- 58) رابطه بین تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری 98
آزمون کای اسکور 98
جدول (4-2- 59) رابطه بین میزان تغییرات در رفتار فرد بوسیله شبکه های اجتماعی در میزان دینداری 100
آزمون کای اسکور 100
جدول (4-2- 60) رابطه بين تأیید باروهاي افراد در شبكه هاي اجتماهي توسط دوستان مجازي با ميزان دينداري 102
آزمون کای اسکور 102
جدول (4-2- 61) رابطه بين اعتماد به تكنولوژي و ارزيابي پاسخگويان استفاده كنندگان شبكه هاي اجتماعي موبايلي با ميزان دينداري101
آزمون کای اسکور 100
جدول (4-2-62) رابطه بين ميزان مشاركت در شبكه هاي اجتماعي و ميزان دينداري 106
آزمون کای اسکور 106
آزمون کای اسکور 108
جدول (4-2- 64) رابطه بين ميزان اعتماد به محتواي شبكه هاي اجتماعي و ارزيابي پاسخگويان دراستفاده از شبكه هاي اجتماعي در ميزان دينداري……… 110
آزمون کای اسکور 110
جدول (4-2- 65) رابطه بين تأثیر فناوري در تغيير هويت و ارزش‌های ديني و ارزيابي پاسخگويان در استفاده از شبكه هاي اجتماعي در ميزان دينداري…… 112
آزمون کای اسکور 112
جدول (4-2- 66) رابطه بين تأثیر شبكه هاي اجتماعي موبایلی برميزان دينداري كاربران 114
آزمون کای اسکور 114
جدول شماره (4-2-67): بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها 116
415 آزمون فرضیه های پژوهش 117
جدول (4-2- 68) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول 117
جدول (4-2-69) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه اول 118
جدول (4-2- 70) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم 119
جدول (4-2-71) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه دوم تحقیق 120
جدول (4-2-73) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه واقعی بودن مشخصات کاربران و میزان دینداری 122
جدول (4-2- 74) نتایج تجزیه وتحلیل شاخص های متغیر مستقل و وابسته 122
جدول (4-2-75) آزمون همبستگی اسپیرمن 123
جدول 416 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی 123
جدول (4-2-76) رابطه متغیرهای وابسته با میزان دینداری و شبکه هاي اجتماعي124
جدول417 رگرسیون خطی فرضیه‌ها 124
جدول (4-2- 77) ضرایب بتا و سطح معناداری بین مؤلفه های شبکه اجتماعی موبایل و دینداری 125
جدول 418 جمع بندی ونتیجه گیری 126
419 جمع بندی توصیف‌ها 127
4110 جمع بندي تحليل یافته‌ها 130
5 نتیجه گیری ومنابع137
51 نتيجه گيري كلي137
52 پیشنهادات140
53 منابع وماخذ 141
54 پیوست‌ها 148
541 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران 148
542 پرسشنامه 148

  منابع وماخذ

احمدي، حميد، بنيان­هاي هويت ملي ايراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، سال 1390

آخوندي، محمد باقر، بررسي هويت ملي. مذهبي جوانان مشهدي و تأثیر روابط اجتماعي برآن، رساله كارشناسي ارشد، مشهد: دانشگاه، دانشكده اجتماعي، سال 1377

اسلامي، مرواريد، بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن‌ها بر ابعاد مختلف زندگی، پايان نامه كارشناسي ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران، 1390

اشرفی، اکبر، هویت فرهنگی در عصر مشروطه، فصلنامه تحقیقات فرهنگی نامه پژوهش، سال ششم، شماره 22 و 23، پاییز و زمستان 1380 دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی

 

امير كافي، مهدي، طراحي الگوهاي جامعه‌شناسي انزواي اجتماعي در شهر تهران، پايان‌نامه‌ي دکتري، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، سال 1377

اینگلهارت، رونالد، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: کویر،1373

بارتل، ریچارد، طراحی جهان های مجازی، ترجمه، گنج تابش، محمد، سال 1390 در سایت: باستاني، سوسن، جزوهی درس تحليل شبكه درجامعه‌شناسي، دانشگاه الزهراء، سال 1384

بررسي رابطه‌ بين سرمايه‌ي اجتماعي شبكه و اعتماد متقابل بين شخصي و جنسيت، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهراء، سال 1384

بل، دانیل، فراررسیدن جامعه پسا صنعتی، سال 1999

پارتازیان، كامبيز، نگاهی به تاثیرات اینترنت و فضای مجازی برروند دین‎داری، ناشردارلمعارف (ايران –قم)، سال 1387

پاستر، مارک، عصر دوم رسانه‌ها، ترجمه غلامحسین صالحیار، موسسه ایران، سال 1377

جليلي فيروزي، شقايق، بازنمايي هويت ديني در فضاي مجازي، بررسي تأثیر حضور در گروه هاي ديني مجازي بر شكل گيري هويت ديني كاربران جوان، رساله كارشناسي ارشد جامعه شناسي 1385، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبايي، سال 1385

حاجیانی، ابراهیم، تحلیل جامعه شناختی هویت ملی درایران، فصلنامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، سال سوم، شماره پنجم، تهران، سال 1388

حشمت يغمايي، محمدتقي، دينداري نوجوانان و عوامل مؤثر برآن، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، سال 1380

خزايي، كاميان و ديگران، آسيب هاي نو پديد؛ شبكه هاي اجتماعي مجازي در كمين خانواده‌ی ايراني، پايان نامه، كارشناسي ارشد، برنامه ريزي آموزشي، دانشگاه آزاد واحد چالوس

خوراسگانی، علی، قاسمی، وحید، رابطه احساس امنیت اجتماعی و نگرش مذهبی، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال 25، شماره،18، سال 1386

دوسن، لورن، حقیقت درمجاز، ترجمه رضایت، علیرضا، روزنامه همشهری شماره 16.1، سال 1385

ذكايي، محمد سعيد، موسوي نسب، ليلا، بررسي تأثیر عضويت در شبكه هاي اجتماعي مجازي بر سرمايه اجتماعي كاربران آن، پايان نامه كارشناسي ارشد

رسولي، محمدرضا، مرادي، مريم، عوامل مؤثر بر توليد محتوا بر شبكه هاي اجتماعي، پايان نامه كارشناسي ارشد

سلطانی­فر، محمد، دیپلماسی عمومی نوین و روابط عمومی الکترونیک، تهران: انتشارات سیمای شرق، سال 1389

سيد سعيدرضا عاملي، دو فضايي شدن كره زمين و توسعه واقعي- مجازي»، مجموعه مقالات ارزيابي فضاي مجازي ايراني، تهران، دانشگاه تهران، سال 1385، ص 7- 12

سيد علوي، نقيب السادات، سيد رضا، حوزه عمومي در فضاي مجازي، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره 109-سال 1390151

شبکه های اجتماعی، فراتر از ابزارهای تکنولوژیکی وبلاگ Science تازه های علم، سال 1389

شجاعی، محمدصادق، آسیب شناسی وروان شناسی اینترنت، مجله روانشانسی در تعامل با دین، شماره یک،سال 1387

شوسلر، كارل، ترجمه هوشنگ نايبي، مقياس­هاي نگرش سنجي نشر وزارت فرهنگ، 1383

صادقیان، سهیلا، پدیدار شناسی درزیارت آنلاین، سایت مقالات و همایش جامعه و فضای مجازی، سال 1389

صالحي، مريم، «سرمايه‌ي اجتماعي شبكه وجنسيت: بررسي ويژگي هاي ساختي، تعاملي و كاركردي شبكه اجتماعي زنان و مردان د تهران»، نامه‌ي علوم اجتماعي، شماره 95:3.-63، سال 1386

صالحی، مریم، سرمایه ای اجتماعی شبکه وجنسیت، شماره 95:3-63، سال 1380

عاملي، س. ر «دوجهاني شدن و دوفضايي شدن فرهنگ»،‌ در مجموعه مطالعات فرهنگي، مصرف فرهنگي وزندگي روزمره ايرانيان، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي، سال 1384

عظیمی، نگاهی به مفهوم؛ ویژگی‌ها و آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی: فیس بوک، سایت میگنا

عليخواه، فردين، انتشارات جامعه­ شناسان، سنجش مفاهيم در پيمايش­هاي اجتماعي، 1389

غندالي، رؤیا، نسبت دين و رسانه با تكيه بر قالب مستند، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال دهم، شماره 36، دين و رسانه

غلامی ،احسان ،مصونیت در برابر شبکه های اجتماعی، روزنامه جام جم، شماره 3956 به تاريخ 3/2/93

2، تهران سروش، سال 1382

فخارطوسی، جواد، پژوهش فقهی در خبر و خبرگزاری، انتشارات قم، سال 1392

کافی ،امیر مهدی ، بررسي و مقايسه سه رهيافت نظري(در دینداری )، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 66، بهار 1392

پور احمدی ،احمد ،تحليلي بر رابطه بين ميزان دينداري و ميزان اعتماد اجتماعي،فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 29، بهار 1392

فقيهي، علي نقي وديگران، بررسي الگوهاي دينداري از منظر (قرآن وسنت)، فصلنامه انديشه ديني، دانشگاه شيراز، شماره 19، سال 1385

قادي، عباس و مرتضي خليلي کاشانی، تأثير اينترنت برهويت ملي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي،1389

قاسمی، وحید، عدلی پور، صمد، کیانپور، مسعود، تعامل در فضاي مجازي شبکه‌های اجتماعي اینترنتي و تأثیر آن برهویت دینی جوانان (مطالعه موردی فیس بوک و جوانان شهراصفهان)، فصلنامه علمی و پژوهشی، دینوارتباطات، سال نوزدهم، سال 1391

كاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احد عليقليان و افشين خاكباز، جلد اول، ويراستار علي پايا، تهران، طرح نو، 1380.

كوثري، مسعود، تأثیر نسبي فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي در توسعه اجتماعي، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، سال نهم، دوره سوم، شماره اول، سال 1387

كوثري، م، جهان فرهنگي كاربران ايراني در شبكه دوست‌يابي اوركات،‌ تهران:‌ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، سال 1386

کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات ظهور جامعه شبکه های، جلداول، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، انتشارات طرح نو، سال 1380

کاظمی، عباس، فرجی، مهدی، آزمون سنجه های دینداری در ایران، انتشارات تهران، سال 1386

کرمانی، حسین، چالش‌های تحقیق در مورد شبکه های اجتماعی، پایگاه رسانه های اجتماعی، تهران سال 1393

کلانتری، میترا و عبدالحسین، دینداری درنسلهای مختلف، فصلنامه مطالعات تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، شماره 2، سال 1391

کیا، علی اصغر، تحلیل شبکه های اجتماعی با مطالعه موردی فیس بوک، سال 1389

گل محمدی، فرهنگ تهاجم تبادل و تحول، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 6،1381

گيدنز، آنتوني،1390، جامعه شناسي، منوچهر، صبوري كاشاني، تهران، نشر ني

مرتضي نورمحمدي، چالش­هاي فرهنگ و هويت در فضاي مجازي، فصلنامه اطلاع‌رساني وآموزشي و مطالعات رايانه‌اي علوم اسلامي،10/9/1389.

مسعودي، اميد، انقلاب اسلامي، احياگر نظريه هاي نوين ارتباطات و توسعه، فصلنامه و سنجش، سال دهم، شماره 36، سال 1382

مصطفي علي‌مرادي، سير تطور شبکه­هاي اجتماعي؛ نگاهي به آغاز و انجام شبکه هاي اجتماعي، فصلنامه اطلاع‌رساني و آموزشي و مطالعات رايانه‌اي علوم اسلامي، شماره 31 (پياپي 48)، 25/6/1389

معینی‌علمداری، جهانگیر، «هویت و مجاز: تأثیر هویت اینترنتی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4: 107-124، سال 1386

مک کوئیل، دنیس، درآمدی بر نظریه های ارتباطی، ترجمه اجلالی، پرویز، چاپ 1382، ناشر، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

منتظرقائم، مهدی تاتار، اینترنت سرمایه اجتماعی و گروهای خاموش، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره 3،1381

منظری توکلی، علیرضا، بررسی رابطه دینداری و شادمانی در بین دانشجویان، نشریه روانشناسی و تربیتی، سال 1389

مهدی زاده، سید محمد؛ نظریه های رسانه اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران، نشر همشهری، چاپ اول، سال 1389

مهدي­زاده، سيدمحمد، ‌اينترنت و حوزه عمومي، فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي رسانه، سال 15، شماره 59، سال 1390

ناظري،خ «بررسي ميزان تفاوت معيارهاي دوست‌يابي نوجوانان در فضاي مجازي و غير مجازي»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگه علامه طباطبايي، سال 1388

نبوي، مجيد، دينداري در اينترنت، فصلنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامي، رهاورد نور، شماره 35، سال 1390

نجاتي حسینی، محمود، رسانه دینی یا دین رسانه ای، کنفرانس بین المللی دین ورسانه، دانشگاه تهران، سال 1384

نش، كيت، جامعه‌شناسي سياسي معاصر، مترجم: محمدتقي دلفروز، تهران: انتشارات كوير،1382

منابع انگلیسی

– Adrian.a.2008”no one knkws you are Dog:Identity and computer low and security.Reputation in virtual words.vol.366

– J. P Robinson 2004M and Kestnbaum A Neustadtl Kaplan and Haenlein, 2010:5

چکیده

با ورود وگسترش شبکه های اجتماعی موبایلی زمینه ارتباط بیشتر افراد در نقاط مختلف دنیا ایجاد شده است ازآنجائی که اطلاعات دقیقی از استفاده کاربران از این شبکه‌ها مشخص نیست. این پژوهش با هدف تأثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور ورابطه آن با ميزان دينداري از ديدگاه كارمندان سازمان حفاظت محيط زيست كشور انجام گرفته و درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا شبكه هاي اجتماعي موبايلي به عنوان يك رسانه فرا نوين باتوجه به تغییر بستر شکل گیری وكاربردها متفاوت چقدر درارتباط با ميزان دينداري افراد ايفاي نقش می‌کند؟ جامعه آماري را كارمندان سازمان حفاظت محيط زيست كشور درسال 1393 تشكيل می‌دهد. روش نمونه گيري سیستماتیک با روش پيمايشي و تکنیک پرسشنامه از تعداد 250 نفر نظرسنجي به عمل آمده است. از نظريه هاي جامعه شبکه ای كاستلز، ساخت بندي گيدنز، استفاده وخشنودي كارتز دراين پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر تأیید فرضیه ها می‌باشد. بین استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری کارکنان رابطه وجود دارد. بدین معنا دیدگاه افراد و شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری آنان درحد متوسط تأثیر گذار می‌باشد. طبق مقدار بتای شاخص های مدت زمان حضور روزانه کاربران در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران معنادار شده است. این سه شاخص می‌تواند میزان تأثیر در دینداری را پیش بینی نماید، ضریب تعیین مدل که مقدار آن برابر است با 0.11 به معنای اینست که 0.11 از تغییرات در میزان دینداری توسط شاخص های مدت زمان حضور در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران به طور توأم تبیین می‌شود. و متغير ميزان استفاده از شبکه‌ها با بتاي 42 درصد بيشتر از ساير متغيرهاي مستقل بردينداري افراد تأثیر می‌گذارد جهت تأثیر آن هم منفي است.

واژه هاي كليدي: شبكه هاي اجتماعي، شبكه هاي اجتماعي موبايلی، دينداري. هويت ديني

  فصل اول

  کلیات پژوهش

1.         مقدمه

درعصرارتباطات، فناوری و اینترنت جز لاینفک زندگی بشر شده است. روند افزایشی تعداد کاربران اینترنت توسعه ارتباطات،اطلاعات ازجمله شواهدی موجود در تاثیرگذاری سریع این پدیده ارتباطی درجهان امروز است (ابراهیمی،3:1379). اينترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه ای دانست که تاکنون به دست بشر طراحی و اجرا گردیده است و ریشه این شبکه نخستین بار با عنوان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی درقالب امروزی در سال ۱۹۶۰ در دانشگاه ایلی نویز در متحده امریکا مطرح شد. درسال ۱۹۹۷ نخستین سایت شبکه اجتماعی اینترنتی به آدرس sxDegrees.com “شش درجه”راه‌اندازی شد. كه به کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل داد تا آن‌ها بتوانند لیستی از دوستانشان ایجاد کنند، البته موفق نشد و بعد از سه سال متوقف گرديد (افتاده،5:1390). درهمین سال سایت شبکه اجتماعی فیس بوک مارک زاکربرگ،2004 درخوابگاه دانشگاه هارواد راه اندازی شد. هدف زاكربرگ ايجاد دسترسي آزاد به داده هاي اساسي تلفن همراه است.

سايت البته قبل از اين سایت‌ها هاي مانند(ملاقات و انجمن‌ها و شبكه همکلاسی‌ها) كه امكان ارتباط با دوستان را به كاربران می‌داند اما تنها سايتي كه اين دو ويژگي را باهم داشت سايت شش درجه بود كه به عنوان اولين شبكه اجتماعي شناخته شد. اين سايت با ارتقاي امكانات كاربران زيادي جذب كرد اما بعد سال 2000 به علت استفاده نادرست كاربران مسدود شد (اكبري،4:1390). اگرپیدایش اینترنت را در پایان هزاره دوم مهم‌ترین رویداد تاریخ بشریت بدانیم، می‌توان ظهور شبکه های اجتماعی را از بزرگ‌ترین آثار این پدیده درآغاز هزاره سوم دانست. یک شبکه اجتماعی، مجموعه­ای از سرویس­های مبتنی بر وب است که این امکان را برای اشخاص فراهم می‌آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند، یا دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار كرده، منابع خود رابا آن‌هابه اشتراک بگذارند (بويد وايسون،212:2007). تعامل در رسانه نوين از نوع تعامل بدون تقابل است. به بيان ديگر تقابل افراد در فضاي مجازي، از نوع تقابل درمحيط فيزيكي نيست. اين صورت از تعامل بين افراد ناآشنا و از راه دور رایج‌ترین نوع تعامل در فضاي مجازي است (150،2005، Holme).

شکل دهی به فرهنگ، هویت، باورها و ارزش‌های اجتماعی، اهمیت این پژوهش را در این زمینه افزایش می‌دهد. بسیاری ازنظریه پردازان ارتباطات، اینترنت و شبکه های اجتماعی را گامی مهم در پیشرفت کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌کنند(شجاعی،116:1387). شبکه های اجتماعی پیشینه ای به قدمت حیات بشر و پیوندی آشکار با همزیستی انسان‌ها درکنار یکدیگر دارند. آنچه قابلیت شبکه های اجتماعی عصر کنونی را از گذشته متمایزمی سازد بسترشکل گیری شبکه های اجتماعی ومکانیزم های ارتباطات درونی آن‌ها است. اين قابلیت‌ها، توانايي تغير در معادلات سنتي قدرت را نصيب اين شبکه‌ها نموده است(نجاتي حسيني،86:1392). به بیانی ساده تر شبکه های اجتماعی يك پديد نوين در فضاي رسانه است که همه به صورت آزاد به آن دسترسی دارند. وبه تبادل اطلاعات می‌پردازند. درعصر شبکه‌ها زندگی می‌کنیم، زندگی ما با شبکه های اجتماعی پیوند خورده و ارتباطاتی در هم تنیده و به هم پیوسته تمامی حوزه‌ها، معانی و مفاهیم و به طور کلی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده‌اند. کاستلز معتقداست جامعه تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی ورسانه‌هایی که به سوی شبکه‌ شدن پیش می‌رود. كه يكي از پيامد هاي مهم گسترش فناورهاي اطلاعات وارتباطات نوين مبتني بر فرهنگ‌هاست (كاستلز، مانوئل،28:1380). رسانه های این عصر ارزان، قابل انعطاف، در دسترس با سرعت بالا كه باعث گرایش شدید مخاطبان نسبت به آن‌ها شده است. این امر ناشی از مجموعه کارکردها و نقش‌هایی است که ابزارهای ارتباطی نوين برای مخاطبان به ارمغان آورده ‌است. به‌طور کلی در شبکه های اجتماعی فرد در دوره مدرنیته ازجا کنده می‌شود واضطراب‌های وی افزایش پیدا می‌کند. اینترنت نه تنها این وضع را متحول کرد بلکه به آن شدت بخشیده است (سلطاني فر،53:1389). همانگونه كه مك كوائيل يادآوري می‌کند، زمينه هاي اجتماعي در ميزان نفوذو تغييرات ناشي از فناوري مؤثر است. اما مقاومت هاي اجتماعي و سياسي كه در برابر نفوذ فناوري نوين انجام گرفته است به دليل ويژگي هاي آن، چندان پايدار و مؤثر نبوده است و همچنين بر اين باور است كه نيازي نیست كه يك جبرگراي فناوري باشيم تا اعتقاد پيداكنيم قالب فناوري متضمن يك وسيله، می‌تواند تاثيرات زيادي برمحتوا و دريافت آنچه مربوط به ارتباطات وآثار احتمالی‌اش بگذارد. فناوري ارتباطات لازمه‌اش كاربردها وقالب هاي بياني وارائه انتخاب هاي نوين به كاربران است(مک کوائیل ،2007).” نرم افزارهای کاربردی گوشی های اندرویدی یک از فناوری های  نوین جهانی که فلج کننده زندگی عادی انسانها شده است این فناوری باتمام جذابیت ها و قابلیت های چند کارکردی تاثیرات منفی مخرب در زندگی اجتماعی فرد وارد کرده است. هدف این شبکه ای موبایلی حفظ ارتباط کاربران در محیط نرم افزاری هاست. واین روابط همبستگی اجتماعی را مستحکم می کنند”

گوشی های موبايل از جمله نمود هاي اين تكنولوژي است كه باتوجه به گستره وسيع پوششي و نداشتن محدوديت هاي گوشي هاي غير هوشمند خود به يكي از بحث انگيز ترين مسائل حوزه هاي اجتماعي وارتباطي بدل شده است (نيازي، ،22:1390). این روزها برنامه های کاربردی موبایل حرف اول را در دنیای نرم افزارها می‌زنند. در این میان استفاده از نرم افزاربه رغم سابقه فعالیت کوتاهی که دارد، کاربران زیادی را جذب خود کرده است (گیبینز وریمر،1388: 78). به سبب گسترش دامنه تاثیررسانه های جمعی بویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، جامعه اطلاعاتی امروزه بعدی جهانی پیدا کرده ومنحصر به کشور خاصی نمی‌شود اما در عین حال نمی‌توان از این ایراد چشم‌پوشی کرد که وسایل ارتباطی به‌تدریج نقش فزاینده‌ای در سست کردن انسجام اجتماعات واقعی و ذره‌ای کردن جوامع انسانی دارد وباعث رشد یک فرهنگ شخصی‌ شده واین حاصل تخیلات، تصورات و پندارهای فردی است (سلطانی‌فر،53:1389).ميزان تأثير پذيري کاربران دراستفاده از شبكه اي اجتماعي با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي که فرد در آن زندگي مي‌کند متفاوت خواهد بود. هرچه فرد بيشتر درمعرض و مواجهه محتوای شبکه‌ها اجتماعي قرار گيرد در جهت بازبيني هويت ديني خود تأثیر می‌پذیرد.”تاثیرات شبکه های موبایلی بر احساسات و عواطف ذهنی فرد بیشتر است تا رفتارو کردار،چرا این این رسانه نوین با احساسات و علایق فرد درگیر است و تمرکز اصلی بر تغییر و تحول عواطف فرد گذاشته است. وقتی یک رسانه عواطف ذهنی فرد را به درگیر خود می کنند. در یک ارتباط سه وجهی مشخص و قابل تبین می باشد .هرچند ممکن است دراین درگیر شدن ها ویژگی های فردی و بافت مذهبی کشور  هم  دخیل می باشد. ”

هويت حاصل تفكر است كه در قالب هاي گوناگون ظهور می‌کند و با توجه به عرصه مجازي زندگي بشر اين حقيقت غير قابل انكار است. اين فضاي مجازي با كاربر ارتباطي دوسويه قرار دارد و نحوه تفكر او را تحت تأثیر قرار می‌دهد ودر مقابل گستره وسيعي را فراهم می‌آورد كه كاربر هويت خود را براساس ترجيحات خود ابراز می‌کند و به منصه ظهور می‌رساند (بارتل، ريچارد،164:2004). هویت به عنوان یکی از منابع شناخت از مسائل مهم جوامع بشری است. بدون تردید می‌توان گفت که هویت از نیازهای روانی انسان و پیشنیاز هرگونه زندگی جمعی است (قادري وديگران، 194:1388). از مهم‌ترین عوامل بروز بحران هویت درجوامع فعلی، گسترش صنعت ارتباطات و به‌ویژه فضای مجازی اینترنت وشبکه های اجتماعی سایبری است. هویت­های دینی و ملی در ایران امروز، هر یک به گونه­ای، با نوعی از بحران هویت مواجه‏اند و با توجه به عصر اطلاعات و نياز كاربران به دانسته هاي ديني، مباني اسلامي در كنار توليد ساير محتواها امري ضروري است كه انجام آن تدابير و اقدامات هوشمندانه اي را می‌طلبد. توليد محتواي ديني و توزيع آن در فضاي مجازي از مهم‌ترین مسائل است. که ضمن بالابردن دانش ديني در اينترنت، في نفسه و فارغ از اينكه توسط چه كسي انجام شده باشد با ارزش و سودمند است. ترويج مباني اسلامي نيازمند انديشمندان قوي ديني است تا بتوانند با روان شناسي مناسب، فرهنگ اسلامي را در جامعه و فضاي مجازي ريشه دار كنند. جنگ نرم امروزي كه دامنگير بسياري از كشورها شده زنگ هشداري براي كشورهاي مسلمان است تا بتوانند با بهره گيري از ابزارهاي دشمن با قالب و اشكالي مناسب ترويج دهنده افكار ايراني و اسلامي در فضاي مجازي باشند. روي آوردن طلاب و انديشمندان ديني به فضاي مجازي يكي از بهترين عوامل گسترش دين اسلام در عصر حاضر است. دین درجامعه ایرانی همواره موضوعیت داشته و نحوه بروز و ظهور آن محل چالش های اجتماعی و سیاسی تا چالش های درونی وفردی بوده است، گوناگونی درسبک ها و شیوه های دینداری وبروز تفاوت‌هایی درصورت بندی های مجازی و واقعی دینداری ازجمله مهم‌ترین تغییرات فرهنگی وهویتی دراین زمینه است.(خانیکی،73:1390). تعامل انسان با انسان سنگ‌بناي فرهنگ است.مدل توسعه فرهنگي”لوريا و ويگوتسكي” نشانگر نياز به بذل توجه به فرهنگ هاي فضاي مجازي درخصوص ارتباطات انساني اينترنت محور است چراكه اين امر مستلزم كنش‌هاي ارتباطي ورفتاري‌ است كه انسان‌ها به هنگام تعامل با محيط اطراف خود انجام مي‌دهند. دین در شبکه جهانی و در میان انبوهی از گروه­های خبری و اتاق های گفتگو حضور دارد. به همین سبب مسله هویت دینی از مهم‌ترین موضوعات است. از این رو مطالعه وتحقیق درمورد تأثیر فناوری های نوین اطلاعاتی وارتباطی در شبکه ای مجازی برروی هویت دینی امری مهم وضروی محسوب می‌شود. پیشرفت در فناوری راه و روش انسان را درثبت وضبط تاریخ تغییر داده است. باتوجه به آسیب های روانی شبکه های اجتماعی مجازی با رشد رسانه های نوین، جهان وارد عصر دوم رسانه‌ها شده است که برخلاف دوره مدرن و عصر نخست، آینده آن به طور کامل قابل پیش بینی هستند، زیرا در عصر دوم رسانه‌ها که در آن بحث رسانه های الکترونیک جدید، حاکمیت دارند و اطلاعات حرف آخر را می‌زنند، پدیده‌ها کمتر قابل پیش بینی‌اند (گل محمدی، 268:1386). به قول آنجل آدريان همان قدر كه تجارت و اقتصاد الكترونيك از تجارت جدا نيست هويت هاي الكترونيكي در فضاي مجازي نيز از هویت‌های واقعي قابل بازشناسايي نيستند شبكه هاي اجتماعي موبايلي امروزه دارايي با ارزش هركاربر به شمار می‌رود.

شايدآنگاه كه فردريش نيچه فيلسوف آلماني، با بياني جهان گير، مرگ خدا را به جهانيان اعلام كرد. كمتركسي فكر می‌کرد كه ديگري خبري ازخدا، دين و معنويت باقي بماند. به گمان نيچه وهودارانش، انسان با دانش و فناوري پيشرفته خود به تدريج بايد جاي خدا را می‌گرفت وباورهاي مذهبي و غيرمادي رخت برمي بست. اما گذشت زمان ازخيال هاي خام او پرده برداشت وبرهمگان روشن ساخت كه نه تنها خدا ودين نمرده است. بلكه همگام با پيشرفت تكنولوژي روزبه ويژه فناوري اطلاعات، بازگشت به دين واحياي شعائروجنبش هاي مذهبي نيز به طور چشم گيري فزاينده بوده است (نبوی،8:1390). “رسانه‌ها می‌توانند بر ميزان مذهبي بودن ما تأثیر بگذارند.چرا که هویت براساس تمایلات انسانی شکل می گیرد.”افرادي كه به ميزان متفاوتي در مقابل رسانه‌ها قرار می‌گیرند عقايد مشابهي درباره خدا و مسائل معنوي ندارند. چرا كه پيشرفت تكنولوژي سبب تنوع فرهنگي وديني می‌شود افراد خودشان تصميم می‌گیرند كه چه چيزي را باور كنند.چرا که طبيعت رسانه اين است كه خود را بر ذهن وروح فرد غالب می‌کند. ودراين راستا عقايد افراد هم بر رسانه تأثیر می‌گذارد. هوور معتقد است که ظهور و گسترش رسانه‌ها باعث شده است که پدیده های دینی جنبه عمومی پیدا کند. از نظراو در جهان معاصردین ورسانه هرچند نه بطورکامل همگرایی بالایی دارندو نقاط مشترک همگرایی آن‌ها بسیارمعنادار است (غندالی،157:1382).

1.1          بيان مسله و ضرورت تحقیق

“این پژوهش به عنوان یک تحقیق میان رشته ای است بدین معنی که باید از مبانی و ایده های هر دو قلمرو دین و رسانه (شبکه های اجتماعی) بهره جوید” روابط اجتماعي از عناصر اساسي هر جامعه محسوب مي‌شود و هسته‌ اصلي جامعه را شكل مي‌دهد و موجب مي‌شود كه كنش‌گران با گسترش پيوندهاي خود، ‏‏كنش‌هاي خود را در ساختار جامعه تسهيل نموده و از اين طريق به اهداف خود دست يابند. همه‌ افراد درجامعه به نوعي در تلاش براي برقراري ارتباط با ديگران مي‌باشند تا مبادلات خود را در زمينه‌هاي مختلف سرعت دهند (صالحي،5:1386).”شبکه های اجتماعی به عنوان یک رسانه فرا نوین ارتباطی در تمام وجوه زندگی بشر ظهور کرده و سطح زندگی فرد را مورد تغییر قرارداده است. ارتباطات الکترونیک ،داده ها و اطلاعات یا به عبارتی شبکه های مجازی هویت افراد را می سازد وسایل نوین ارتباطی تغییراتی رادر برداشت های فرد به وجود می آورد که در زندگی اجتماعی و فرهنگی و عقاید دینی فرد تاثیر  می گذارد.” رشد روز افزون تکنولوژی خواه ناخواه زندگی واقعی ما را با دنیای مجازی گره زده است. میزان علاقه مندی و حضور کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی فضای مجازی برای کسب اطلاعات و اخبار تا حدودی نشان دهنده اقناع نشدن این قشر از رسانه های داخلی است. محدود کردن این شبکه ها در داخل کشور ممکن است نه تنها مصونیتی برای کاربران فراهم نکند(غلامی،8:1393).

سوال اصلی : این پژوهش به دنبال تأثیر شبکه های اجتماعی موبایل محور برميزان دینداری افراد می‌باشد. باتوجه به اينکه رسانه های نوین بسیار گسترش پیدا کرده است. با بررسی وتوجه به شاخص های دینداری و نقش شبکه های اجتماعی موبایلی به عنوان یک فناوری فرا نوین به دنبال شناخت رابطه و تاثیراستفاده شبکه های اجتماعی موبایل محور بر میزان دینداری افراد مورد مطالعه(پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور ) هستیم.همانطور که اینترنت می‌تواند بر هویت اجتماعی تأثیر تعین کننده داشته باشد. پس می‌تواند بر هویت دینی و میزان دینداری افراد هم تاثیرگذار باشد.(رفعت جاه،67:1381).”آیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایل محور بامیزان دینداری افراد رابطه دارد؟ آیا باتوجه به کاربردهای متفاوت، مطالب متنوع وجذابیت آن تاثیری بر دینداری افراد دارد؟ آیا این تأثیر می‌تواند در جهت تغییر هویت دینی افراد می باشد.؟ لذا همه افراد در جهت علاقه مندی و نیازهای دینی خود به آن مراجعه خواهند کرد. و کاربران آن در میزان دینداری مشخص خواهد شد. را بررسی خواهیم کرد”.

تمرکز اصلی : این پژوهش تاثیر نرم افزارهای در گوشی های هوشمند وکاربرد آنها در شبکه های اجتماعی تحت موبایل در میزان دینداری افرادمی باشد؟”باتوجه به اینکه دينداري يكي از شكل هاي بنيادي وپيشيني موجود در نظام فرهنگي و مذهبی کشورمان است بنابراين موضوع آن در شبكه هاي اجتماعي موبايلي با وجود نرم‌افزارهای يپیشرفته با برنامه ها كاربردي نوین در تلفن‌های همراه هوشمند كه روزبه‌روز بیشتر وارد عرصه‌ خصوصی مردم شده‌اند پرداختن به نقش یک رسانه نوین با مضامین متنوع وفراگیر درحوزه دین و دینداری افراد عاملی محرک برای انجام این پژوهش گردیده است.

1.1 ضرورت و اهمیت تحقیق

نظر به اینکه اینترنت و شبکه های وابسته به آن و کثرت کاربردهای آن در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، علمی که جایگاه آن درکشور ما هنوز تعریف مشخصی ندارد. آیا توانسته درحیطه هويت دینی و مذهبی هم تأثیر گذار درجامعه باشد. يكي از مؤلفه هاي كه در اين شبكه هاي مورد تغيير و تحول قرارگرفته هويت ديني افراد است، كه يكي از بحث انگيزترين مسائل حوزه هاي اجتماعي و ارتباطي بدل شده است (نيازي، 183:1390). “از زمان اختراع تلفن همراه در اواخر قرن 19 تا الان  این تکنولوژی توجه رشته جامعه شناسی و ارتباطات را به خود مشغول کرده است ” تحقیقی که وینسنت در 2004 در مورد کاربردهای تلفن همراه را دسته بندی کرده بود امروزه در مراکز دینی هم در عالم مسحیت و هم در اسلام از ظرفیت های موبایل برای پیوند روزمره فردی با کاربران  موبایل استفاده می کنند (وینسنت،2004). “شبكه ها در اجتماعات مجازي قرار دارند به كاربران خود اين فرصت را داده تا محيطي به دور از نظارت رسمي از عقايد خود بگويند. و جز دارايي با ارزش هر كاربر به حساب مي آيد. چرا که پايه و اساس همبستگي اجتماعي را بوجود مي آورد و سبب همكاري و تبادل نظر با يكديگر مي باشند. این شبکه ها دنیای به دور از واقعیت هاست که امکان سوء استفاده و کلاهبرداری از آن بسیار است با در نظرگرفتن مفاهيم واصول موجود درموضوعات دين و دينداري مطابق با رفتارها و باورهاي ديني با روش علمي درست ومنطقي كه موجب حصول داده‌ها ويافته هاي دقيق از جامعه باشد. مورد بررسی قرار گرفت.” کاستلز معتقد است در جامعه شبکه ای جوامع مدنی تحلیل می‌روند واز همه می‌گسلند زیرا دیگر پیوستگی و استمراری میان منطق اعمال قدرت در شبکه جهانی و منطق ارتباط و باز نمود در جوامع و فرهنگ های خاص وجود ندارد. شبکه ای شدن و از میان رفتن نظام‌های سنتی می‌تواند باعث رشد بنیادگرای شود. این نظررا می‌توان اینگونه تفسیرکرد که با کم رنگ شدن نظارت‌ها و پيوستن افراد به جمع کاربران رسانه های نوین میزان آزادی بیان تا آنجا گسترش می‌یابد که ممکن است ساختار های سنتی وبه ویژه دینی زیر سؤال بروند و ازدل این زیر سؤال رفتن جنبش‌هایی پدیدار می‌شوند که باالگو گرفتن از مفاهیم سنتی به مقابله با این ساختار شکنی‌ها بر می‌خیزند(کاستلز،28،1385).”درجات دینداری بر اساس ابعاد مختلف آن می تواند در افراد براساس استفاده از تکنولوژی های نوین و با قابلیت  های که دراین فناوری ها متمرکز شده مانند ارتباط همزمان با دیگر جماعت های آنلاین در شبکه های موبایلی و مشخص نبودن هویت افراد متفاوت باشد هرچه میزان استفاد از شبکه های بیشتر باشد بیشتر تحت تاثیر تغییرات قرار می گیرد.”. اينگهارت معتقداست گسترش رسانه‌ها نوين (شبكه هاي اجتماعي موبايلي) منجر به تغيير ارزش‌ها می‌شود. ابتدائي ترين تأثیر شبكه هاي اجتماعي موبايلي بر كاربران اين است كه هويت فعلي او را به چالش می‌کشند، ابتدا كاربر را از خود واقعي تهي می‌کنند و سپس به او فرصت می‌دهندخودايده الش را بروز دهد(اینگهارت،20،1385) با توجه به اهمیت فضای مجازی و شبكه هاي اجتماعي در توسعه جوامع، در جامعه ما نیز درسال های اخیر به فناوری اطلاعات وارتباطات توجه زیادی شده است. کشور ما از نظر بهره مندی از اینترنت در بین 187 کشور جهان رتبه 87 را دارد که براساس طبقه بندی اتحادیه جهانی مخابرات جزء کشورهای متوسط به شمار می‌رود. 35 درصد استفاده کنندگان اینترنت را قشرجوان تشکیل می‌دهند (صادقیان،15:1384). خانيكي معتقد است كه ورود به جامه شبكه اي جهاني مارا هم عام گرا تر و هم خاص گراتر كرده است. او مطرح می‌کند كه انسان در جامعه شبكه اي يا عصر ارتباطات ديندار تر شده است كه صورت‌های دينداري نسبت به گذشته متنوع ومتفاوت شده انسان در جامعه شبكه اي فرصت‌ها و محدوديت هاي تازه اي دارد به نظراو نگرانی‌ها و محدوديت هاي تازه اي انسان را بيشتر به سمت دين می‌کشاند(خانیکی،1387).

لذا بحث دينداري امر ضروری  به نظر می‌رسد كه قسمتي از زندگي هر فرد را تشكيل می‌دهد. چراکه دین یکی از پدیده¬هایی است که هم می¬تواند بر جامعه و ساختار و مناسبات آن تأثیر ¬گذارد و هم متأثر از آن‌ها باشد، دین یک پدیده اجتماعی برای جامعه¬شناسان، محسوب می¬شود. تا زمانی که دین در ایمان و تعلق فرد وجود داشته باشد، امری فردی محسوب می¬شود، اما زمانی که وجه اجتماعی بیابد و در هنجارها و باورها و کنش اجتماعی تجلی یابد و حیات اجتماعی را متأثر سازد و بتوان برای آن کارکردهایی در جامعه قائل شد، به عنوان یک پدیده اجتماعی نیز محسوب شود(آخوندي،1377: 86).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني
 • پايان نامه نقش و اختيار و اکراه در پذيرش دين الهي
 • پايان نامه مباني معرفت شناختي ديني درانديشه آيت الله طالقاني و استاد مطهري
 • پايان نامه تحليل محتوايي صفحات ديني فيسبوک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122