پايان نامه تأثير انديشه‌هاي سياسي و فلسفي بر رويدادهاي تاريخي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير انديشه‌هاي سياسي و فلسفي بر رويدادهاي تاريخي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 241 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير انديشه‌هاي سياسي و فلسفي بر رويدادهاي تاريخي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده
مقدمه 2
فصل اول
چهارچوب تحقيق و بررسي و نقد منابع
1-1 بيان مسئله 8
1-2 اهمیت تحقیق 8
1-3 سئوال مورد تحقیق 9
1-4 فرضیات 9
1-5 تعریف واژگان 9
1-6 محدودیتهای تحقیق 11
1-7 بررسي و نقد منابع 15
فصل دوم
نگاهي گذرا بر تاريخچه‌ي فرانسه تا 1648.م
2-1 نقاط اغازین شکل گیری قومی 18
2-2 شکوفایی فئودالیسم (قرن دهم-سیزدهم) 20
2-3 جنگهای صد ساله 24
2-4 فرانسه قرن پانزدهم 25
فصل سوم
چشم‌اندازي بر تاريخ آلمان تا 1648.م
3-1 پیشینه سرزمین آلمان 31
3-2 امپراتوری مقدس رومی ژرمنی 34
3-3 ظهور«دویچلند» 36
3-4 ظهور خاندان هابسبورگ 40
فصل چهارم
سياست فرانسه از عصر لوئي چهارم تا کنگره وين
4-1 عصر لوئي چهاردهم 47
4-2 زمينه‌هاي بروز انقلاب فرانسه 50
4-3 طبقات اجتماعی فرانسه 51
4-4 فتح باستیل (14 ژوئیه 1789) 57
4-5 مجمع مقنن (اکتبر 1791 تا سپتامبر 1792) 63
4-6 حکومت وحشت (ژوئن 1793 – ژوئیه 1794) 67
4-7 جنگ بر ضد اتفاق اول ( 1792 – 1795 ) 73
عصر ناپلئون بناپارت 74
4-8 ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه ( 1769 – 1822 ) 74
4-9 کودتای برومر 79
4-10 حکومت ناپلئون بناپارت 83
4-11 جنگ فرانسه و اسپانیا 89
4-12 کنگره وین 93
فصل پنجم
سياست آلمان از پيدايش حکومت پروس تا شکل گيري رايش دوم
5-1 پیدایش و رشد حکومت پروس 99
5-2 جنگ توارث سلطنت اتریش (1740 ـ 1748) 103
5-3 اصول نظام جدید بین المللی 106
5-4 ظهور بيسمارک در صحنه‌ي سياسي پروس 110
5-5 بیسمارک در مقام صدارت 120
فصل ششم
تأسیس امپراتوري آلمان (رايش دوم)
6-1 نقش پروس در انقلاب لهستان 124
6-2 مسأله شلزویک- هولشتاین(1863-1865) 126
6-3 صلح وین تا جنگ اتریش (1866) 127
6-4 جنگ پروس و اتریش 133
6-5 اختلافات پروس و فرانسه 136
6-6 پیمان فرانکفورت و تحقق وحدت آلمان 140
6-7 تاسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم) 143
فصل هفتم
سياست بيسمارک پس از شکل گيري رايش دوم
7-1 عصر صدارت بيسمارک 147
7-2 اتحادآلمان و اتریش 154
7-3 تجدید اتحاد امپراتوران سه گانه 156
7-4 سیاست جهانی آلمان تا پايان دوران بيسمارک 160
7-5 بحران بلغارستان 165
7-6 سیاست‌‌های داخلی آلمان تا 1890 168
7-7 پایان دوره‌ی بیسمارک 170
فصل هشتم
تحولات فلسفي غرب در قرن نوزدهم
فصل نهم
انديشمندان تأثير گذار بر رويدادهاي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم
9-1 ايمانوئل کانت 191
9-2 يوهان گوتفريدفن هردر 194
9-3 فیخته 196
9-4هگل 201
آثار سیاسی هگل 210
9-5 اگوست کنت 214
9-6 نیچه 216
نتيجه گيري 239
کتابنامه 262

كتابنامه

آرنت، هانا، انقلاب، ترجمه عزت اله فولادوند،انتشارات خوارزمی،1361.

ابوالحمد، عبد الحميد، مباني سياست، جلد اول، انتشارات توس، چاپ چهارم 1386 ش.

استيس، ولترترسن، فلسفه هگل، ترجمه حميد عنايت، انتشارات علمي و فرهنگي، 1381ش.

استنفورد، مايكل، در آمدي بر فلسفه ي تاريخ، ترجمه احمد گل محمدي، تعمران، انتشارات ني، چاپ اول، 1382 ش.

افيموف، آدرياتف، تاريخ عصر جديد، ترجمه فريدون شايان، محمد تقي فرامرزي، انتشارات شباهنگ، 1359 ش.

اوئيس، اشنايدر، جهان در قرن بيستم، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تير ماه 1342 ش.

اي. جي . پي تيلر، عظمت و انحطاط اروپا، ترجمه هرمز عبد اللهي، تهران، انتشارات افست، چاپ اول 1360 ش.

ايزلر، گرهارت، فون آلبرت، شراينر آلبرت، سيري در تاريخ آلمان، ترجمه صبا، انتشارات پژواك، چاپ اول 1360 ش.

اينوود، مايکل، فرهنگ فلسفي هگل، ترجمه حسن مرتضوي، تهران، 1389ش.

بدن، لويي، تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه هوشنگ نهاوندي، انتشارات مرواريد، چاپ سوم 1350 ش.

براد فورد . جي مارتين، تاريخ روابط ايران و آلمان، ترجمه پيمان آزاد، علي اميد، تهران، موسسه ي پيك ترجمه و نشر، چاپ اول 1368 ش.

بروفسكي، جيكوب و مازليش، بروس، سير انديشه در غرب از لئوناردو تا هگل، ترجمه كاظم فيروزمند، تبريز، انتشارات اختر، چاپ اول 1378 ش.

بشيريه، حسين، تاريخ ا نديشه هاي سياسي در قرن بيستم، جلد دوم، نشر ني، چاپ اول، 1378 ش.

بهزادي، حمدي، ناسيوناليسم، تحليلي تئوريك و عملي، انتشارات موسسه حساب چاپ اول، تير ماه 1354 ش.

بيگدلي، علي، تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب از طالس تا ماركس، تهران، چاپ اول، انتشارات عطا، چاپ دوم 1376 ش.

پلاگ، بنارك، اقتصاد دانان بزرگ، ترجمه غلامعلي فرجادي، تهران، انتشارات وثقي، چاپ اول، 1350 ش.

پورمقدس، علي، روان شناسي اجتماعي، انتشارات مشعل اصفهان، بي تا.

پيرن، ژاك، جريان هاي بزرگ تاريخ معاصر، ترجمه مهندس رضا مشايخي، چاپ شركت نامي افست، بي تا.

تاپيتون، ب فرانك، تاريخ اقتصادي و اجتماعي اروپا، بي جا، بي تا.

تاكمن، بارابارا ورتهايم، برج فرازان، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول 1380 ش.

تدگار، رابرت، چرا ا نسان ها شورش مي كنند، ترجمه علي مرشدي زاد، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ اول 1377 ش.

تيلور، چارلز، هگل و جامعه مدرن، ترجمه منوچهر حقيقي راد، بي جا، بي تا.

جهانبگلو، رامين، انقلاب فرانسه و جنگ از ديدگاه هگل، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران 1368.

چيلكوت، رونالد، نظريه هاي سياست مقايسه اي، ترجمه وحيد بزرگي و علي رضا طيب، تهران، انتشارات رسا، چاپ دوم، 1378 ش.

خير انديش، عبد الرسول، تاريخ جهان، شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي، 1376 ش.

دادگر، يدا الله، تاريخ تحولات انديشه اقتصادي، قم، انتشارات دانشگاه مفيد، چاپ اول، 1383 ش.

دالين، و ديگران، تاريخ فرانسه، ترجمه فريدون شايان، تهران، انتشارات پيشرو، چاپ دوم، 1367 ش.

داوري ادركاني، رضا، ناسيوناليسم ملي و استقلال، انتشارات پرسش، چاپ اول، 1364 ش.

دلوز، ژيل، نيچه، ترجمه همايون پور، نشر گفتار، 1378ش.

دو ورژه، موريس، جامعه شناسي سياسي، ترجمه دكتر ابوالفضل قاضي، انتشارات دانشگاه تهران، آذر 1372 ش.

دولت شاهي، اسماعيل، از كنگره وين تا جنگ دوم، تهران، دانش سراي عالي، 1368 ش.

دورانت، ويل، تاريخ فلسفه، ترجمه دکتر عباس زرياب، انتشارات علمي و فرهنگي، 1373.

راسل، براتراند، تاريخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دريا بندري، تهران، انتشارات … چاپ ششم، 1373 ش.

راوچ، لئو، فلسفه هگل، ترجمه عبدالعلي دستغيب، تهران، نشر پرستو 1382.

روبرت، هرمان، تنبروك، تاريخ آلمان، ترجمه دكتر محمد ظروفي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تير ماه، 1358 ش.

رونوون، پير، بحران هاي قرن بيستم، ترجمه احمد ميرفندرسكي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1357 ش.

زندي، منوچهر، نظريه هاي اقتصادي در قرن بيستم، جلد اول، چاپ ششم، 1368ش.

سينگر، پيتر، فلسفه هگل، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، طرح نو، 1379ش.

شايرر، ويليام، سقوط جمهوري سوم، ترجمه عبد الحسين شريفيان، انتشارات نگاه، چاپ دوم، 1368 ش.

شواليه، ژان ژاك، آثار بزرگ سياسي از ماكياولي تا هيتلر، ترجمه ليلا سازگار، مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1372 ش.

صادقي، علي، ايدئولوژي و روابط بين ا لملل، نشر قومس، چاپ اول، 1376 ش.

غفاري فرد، عباسقلي، تاريخ اروپا از رنسانس تا پايان جنگ جهاني دوم، تهران، انتشارات جامي، چاپ اول، 1383 ش.

فروغي، محمد علي، سير حكمت در اروپا، تهران، انتشارات نيلوفر، چاپ پنجم، 1387 ش.

فروم، اريك، گريز از آزاديف ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات فرانكلين، چاپ اول، 1365 ش.

فونود، غلام حسين، سيري كوتاه در قرون جديد، تبريز، نشر احيا، 1337 ش.

فيشر، هربرت، تاريخ اروپا از انقلاب كبير تا ظهور هيتلر، ترجمه وحيد مازندراني، چاپخانه ي علمي، 1324 ش.

کاپلستون، فردريک، تاريخ فلسفه، ترجمه داريوش آشوري، تهران، انتشارات سروش، 1375ش.

كالبرايت، جان، سقوط بزرگ، ترجمه ي شهريار خواجيان، انتشارات بو علي، چاپ اول، 1371 ش.

كرين برينتون، كريتوفر جان، تاريخ تمدن غرب و مباني آن در شرق، ترجمه پرويز داريوش، انتشارات فرانكلين، 1340 ش.

كندي، پل، ظهور و سقوط قدرت‌هاي بزرگ، ترجمه ناصر موفقيان، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1370 ش.

كوهن، الوين استانفورد، تئوري هاي انقلاب، ترجمه علي رضا طيب، نشر قومس، چاپ دوم 1369 ش.

گسمان، ويليهلم، تاريخ فرهنگ آلمان، ترجمه مجد ظروفي، انتشارات توس، اسفند 1350 ش.

مارکوزه، هربرت، خردو انقلاب، ترجمه محسن ثلاثي، نشر نقره، انتشارات هفده شهريور.

گوبردئوپيك، مانفرد، تاريخ مختصر جهان، ترجمه محمد تقي فرامرزي، انتشارات گوتنبرگ، جلد اول، چاپ اول، 1350 ش.

لاكونر، والتر، اروپا پس از هيتلر (تولد دوباره ي اروپا)، ترجمه عباسقلي غفاري فرد، تهران، اطلاعات، چاپ اول، 1384 ش.

لاندلن، شارل دو، تاريخ جهاني، ترجمه احمد بهمنش، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، تابستان 1382 ش.

لوبون، گوستاو، روانشناسي توده ها، ترجمه كيومرث خواجوي ها، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1369 ش.

لوكاس، هنري، تاريخ تمدن از كهن ترين روزگار تا سده ي ما، ترجمه عبد الحسين آذرنگ، جلد دوم، انتشارات كيهان، 1366 ش.

ليست، فردريك، نظام ملي اقتصادي سياسي، ترجمه ناصر معتمدي، انتشارات علمي، چاپ اول، 1370 ش.

لين، توني، تاريخ تفكر مسيحي، ترجمه روبرت آسريان، نشر فرزان، چاپ ا ول، 1380 ش.

ماله، آلبر و گري يه، پي ير، تاريخ قرن نوزدهم و معاصر، ترجمه و اقتباس نصر الله فلسفي، چاپ افست رشيديه، چاپ دوم.

مزلو، اچ آبراهام، انگيزش و شخصيت، ترجمه آحمد رضواني، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سوم 1372 ش.

مزون نو، ژان، زوان شناسي اجتماعي، ترجمه علي محمد كاروان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1343 ش.

مستقيمي، بهرام، دگرگوني نظام بين المللي تسلط جهاني ا روپا و ارزش‌هاي اروپايي 1815 – 1914 . انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1373 ش.

مصطفوي، محسن، بسمارك، تهران، انتشارات محمد علي علمي، چاپ دوم، 1354 ش.

مندل، ارنست، نقد و بررسي تئوري هاي فاشيم، ترجمه ب صادق، نشر تندر، 1359ش.

مور، برينگتن، ريشه‌هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي، ترجمه حسين بشيريه، مركز نشر دانشگاهي، تهران، 1369 ش.

موسكا، كانتانو، تاريخ عقايد و مكتب هاي سياسي از عهد باستان تا امروز، ترجمه حسين شهيدزاده، انتشارات مرواريد، چاپ اول، 1363 ش.

نچينكا، اسكاركين و ديگران، تاريخ مختصر جهان، ترجمه محمد تقي فرامرزي، تهران، ا نتشارات دنيا، مهر 1359 ش.

نقيب زاده، ا حمد، تحولات روابط بين الملل از كنگره ي وين تا امروز، نشر قومس، 1369 ش.

نهاوندي، هوشنگ، تاريخ مختصر عقايد اقتصادي، انتشارات دانشگاه تهران، بي‌تا.

نهرو، جواهر لعل، نگاهي به تاريخ جهان، ترجمه محمود تفضلي، جلد سوم، انتشارات امير كبير، چاپ يازدهم، 1382 ش.

نيچه، فردريش، چنين گفت زرتشت، ترجمه حمدي نيرنوري، تهران، چاپ سوم، 1351 ش.

واگي، جان وگروئن وگن، پيتر، تاريخ مختصر انديشه اقتصادي، (از مركانتليسم تا پول باوري)، ترجمه غلام رضا ارمكي، تهران، انتشارات ني، چاپ ا ول، 1387 ش.

والش، بلو، اچ، مقدمه‌اي بر فلسفه تاريخ، ترجمه ضياء الدين طباطبائي، انتشارات اميرکبير، چاپ اول، تهران 1363.

هنري وليتل فيلد، تاريخ ا روپا از 1815 . به بعد، ترجمه فريده قره چه داغي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم بهار 1384 ش.

منابع انگليسي

David W.Zigler, war, peace and international politics, (Boston, U.S.A), Broun and company, 1977.

Edward Grank show, Bismark, London.1987.

Belser, Fredrick, The Cambridge compani on to Hegel, 1993, First published, Cambridge university,

Imanuel Geiss German Foeignpolicy, 1871-1914,London 1979.

g. Herder, Ideas to wards a philosophy of the history of mankind(1785)

Kenni, Anthony, An Illust rated BrieF History of western philosophy, second edited, 2006, Black well publishing.

Mignet, F.A.M, History of the French revolution From 1789 to 1814, Londen, 1995.

Patten, Alen, hegel’s Idea of freedom, 2002, montral, Mcgill university.

Roher, Gohn. A, Founding republics in France and America, (Astudy in constitutional governace), newyork, 1993.

چکیده

رویدادهای تاریخی در هر مقطع زمانی در بستری از اندیشه ها ونگرش های حاکم بر ساختارهای عقیدتی و فکری جوامع رخ می دهند.بدون تردید آنچه یک ملت را به سمت اهداف سیاستمدارانش متمایل می سازد تنها در سایه ابزار های قدرت حاکمان و دولت ها امکان پذیر نمی باشد بلکه تفکرات و اندیشه های برگرفته شده از روشنفکران و نظریه پردازان وتزریق این اهداف وآمال به بدنه ی فرهیخته ی جامعه وسپس اقشار عادی مردم در این امر تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. اگر چه این امر در بسیاری از مواردآنچنان با گذشت زمان در ملل نهادینه می گرد که در نگاه نخست قابل تشخیص نمی باشد.

از اینرو برای بررسی دقیق تر و تحلیل کاربردی تر تحولات سیاسی کشور ها  ناگزیر هستیم نگاهی به درون مایه های فکری و فلسفی حاکم بر آن سده و حتی به سده های پیشین نمود.

به همین دلیل در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن بررسی جریان های فلسفی حاکم بر قرن نوزدهم، تأثیر این نظام های فکری را بر عملکرد سیاسی دو کشور فرانسه و آلمان به عنوان بازیگران اصلی صحنه ی سیاست در قرن نوزدهم ارزیابی نمود و تأثیر این تحولات فکری را بر شکل گیری رویداد های تاریخی این دوران به تصویر کشاند.روش مورد استفاده در این پژوهش مطالعه ی کتابخانه ای بوده است وتا حد امکان از تمامی منابع و کتاب های ارزشمند در این راستا بهره برده شده است.

واژگان کلیدی: رایش دوم ، نيچه، هگل، فیخته ، بيسمارک   

مقدمه

در جهان امروز، تاثیر‌اندیشه­ها و قالبهای فکری بر شکل­گیری رویدادهای سیاسی امری بدیهی محسوب می­شود.

نظامهای فکری که حاصل تغییر در بینش و بصیرت‌اندیشمندان در یک دوره­ی زمانی می­باشند، بر سیاستهای ملی و اهداف و رویکردهای جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

واضح­ترین مثال در این رابطه را می­توان«ایجاد تحولی بنیادین در الگوهای فکری حاکم بر جهان در اثر دو رویداد وحدت آلمان در سال 1871 توسط بیسمارک و سپس در 1991 توسط کهل مطرح کرد که این تغییر در الگوهای فکری جهانی سبب بروز جنگهای جهانی اول و دوم گشت.»[1]

از سوی دیگر بررسی قالب‌هاي فکری حاکم بر اعصار و دورانها تأملات پژوهشگر را برای الگوسازی حوادث و رویدادها بسیار ساده می­نماید. از اینرو نگارنده رساله­ی  خویش را با عنوان تاثیر‌اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر رویدادهای دو کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم انتخاب نموده است.

توجه به این نکته ضروری است که‌اندیشه­های به بار نشسته در یک قرن در سده‌های پیشین تولد یافته و در قرنهای بعدی اثرات پایدار آنها مشخص شده است و امکان تفکیک کامل آنها در یک زمان واحد میسر نیست.

از این رو نگارنده در مواردی اندیشه‌های قرن هجدهم را که تاثیرگذار بر رویدادهای قرن نوزدهم هم بوده­اند، مطرح کرده است.

قرن هیجدهم‌اندیشه­های رشد و ترقی در زمینه­های ثروت، تمدن و سازمان اجتماعی و تکنولوژی روبه افزایش است.

فیلسوفان و‌اندیشمندان سیاسی عمدتاً نمایندگان جامعه­ی بورژوازی هستند و به حقانیت نظراتشان درباره­ی امکانات نامحدود ثروت و قدرت ایمان دارند.

از سوی دیگر هنرمندان و نویسندگان رمانتیک آماده­ی مقابله با مدافعان آثار کلاسیک می­باشند.

دولتها در این میان بیشتر درصدد متوقف ساختن آرمانهای انقلاب فرانسه هستند. هر چند که این امر تا حدودی ناممکن جلوه می‌نماید. ناپلئون به عنوان «ابرمرد» مورد ستایش نیچه روح ملیت را در میان آلمانیهای که فاقد وحدت هستند بر می­انگیزد و هگل قالب فکری وحدت آلمان را در کنار سایر هم مسلکانش پایه گذاری می­کند و این گونه وحدت آلمان و به دنبال آن رقابتهای سیاسی قرن نوزدهم شکل می­گیرد.

قرن نوزدهم و‌اندیشه‌هاي رادیکالی  فیلسوفان آن همراه با سیاستهای زمامداران اروپا  بستری را مهیا ساخت که جرقه‌هاي آن در نیمه اول قرن بیستم، جریانهای فکری و اقتصادی چون «لیبرالیسم»[2]، «سوسیالیسم[3]»،«امپریالیسم[4]»و«میلیتاریسم[5]» را به دنبال داشت و از نظر سیاسی نیز دو جنگ ویرانگر جهانی را پدید آورد.

نگارنده­ی رساله برای اینکه تصویر روشنی از تاثیر‌اندیشه­های سیاسی و فلسفی بر حوادث قرن نوزدهم در دو کشور فرانسه و آلمان ارائه دهد، لازم دیده تا چشم‌اندازی گذرا از تاریخ فرانسه و همچنین آلمان ارائه نماید و تا خواننده با پیش درآمدی منطقی به مطالعه­ی فصل‌هاي بعدی اقدام کند.

محتوای این رساله شامل هشت فصل می­باشد، که نگارنده آهنگ بحث ها را به ترتیب عناوین زیر به رشته­ی تحریر در آورده است.

در فصل اول تصویری از چهارچوب تحقیق با محوریت بیان مسئله درباره­ی ابعاد مختلف رویدادهای سیاسی آلمان و فرانسه به قرن نوزدهم همراه با تاثیرگذاری‌اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر این حوادث مورد بررسی قرار گرفته است.

ضمناً روش تحقیق و نحوه­ی پژوهش، روش جمع­آوری اطلاعات و محدودیتهای موجود در مسیر تحقیق توضیح داده شده است.

در فصل دوم مختصری از تاریخچه­ی فرانسه تا 1648.م ارائه شده است، زیرا نگارنده معتقد است در سلسله مراتب بحث برای تفهیم بهتر مطالب نیاز به پیوند کلمات با گذشته­ فرانسه است.

در فصل سوم نگاهی گذرا به تاریخ آلمان تا 1648.م انجام گرفته است. تا با فصل دوم ارتباط منطقی برقرار گردد. از سوی دیگر تاریخ آلمان همسو با تاریخ فرانسه به صورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد.

در فصل چهارم این فصل با عصر لوئی چهاردهم آغاز می­گردد تا زمینه­های بروز انقلاب فرانسه به صورت تحلیل درست بر سیر حوادث صورت پذیرد. سپس رخدادهای انقلاب فرانسه تا کنگره­ی وین به ترتیب منطقی بررسی می­گردد. از آنجایی که انقلاب فرانسه و عصر ناپلئون از عوامل بسیار تاثیرگذار بر‌اندیشه­های قرن نوزدهم بوده است. نگاه گذرا به آن ادامه­ی تحقیق را دچار مشکل می­سازد از این رو جدای از حوادث حاشیه­ای، هسته­ای اصلی شکل­گیری حوادث این دوران تا کنگره­ی وین کاملاً مطرح گشته است.

در فصل پنجم سیاست آلمان از شکل­گیری حکومت پروس تا رایش دوم مطرح شده است.   این دوران بیشتر مدیون ظهور شخصت بیسمارک در صحنه­ی سیاسی پروس است. تکوین شخصیت بیسمارک و رسیدن او به مقام صدارت در این فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در فصل ششم تاسیس امپراتوری آلمان( رایش دوم) مورد بحث و تحلیل قرار گرفته‌اند‌.  در محتوای فصل به نقش برجسته­ی بیسمارک در انقلاب لهستان که بسیاری از موازنه­های قدرت را دچار آشوب کرد اشاره شده، در ضمن به جنگهای سه­گانه او علیه دانمارک، اتریش و فرانسه پرداخته شده و عواقب جنگها و هموار شدن مسیر وحدت آلمان تا شکل­گیری رایش دوم اشاره گردیده است.

در فصل هفتم به سیاست بیسمارک مبنی بر حفظ وحدت از طریق اتحاد با کشورهای دیگر، و تقویت اقتدار آلمان اشاره شده است و به صورت مبسوط سیاستهای جهانی و داخلی آلمان تا پایان عصر بیسمارک مطرح گردیده است.

در فصل هشتم تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم مورد بررسی قرار گرفته است. و نگرش‌ها و قالب‌هاي فکري حاکم بر اين دوران که عمدتاً بر رويدادهاي سياسي فرانسه و آلمان تأثيرگذار بوده‌اند مطرح شده است.

در فصل نهم فلاسفه­ی تاثیرگذار و نقش آفرین و‌اندیشه‌هاي کاربردی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به دلیل کثرت فلاسفه و‌اندیشمندان قرن نوزدهم تنها آن عده که بیشترین تاثیر را در نوگرایی‌اندیشه‌ها یا تحکیم سیاستها داشته­اند مطرح شده‌اند و لاجرم از ذکر نام سایر‌اندیشمندانی که اشتراک نظر با بقیه داشته­اند و یا حوزه­ی تاثیرگذاری آنان بر موضوع مورد بحث در این رساله زیاد نبوده است چشم پوشی شده است.

پس از پايان فصل نهم نگارنده به نتيجه‌گيري درباره‌ي بحث‌هاي رساله اقدام کرده است و جريان انديشه ها ونقش تفکرات فلسفي و سياسي را بر رويدادهاي کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم به صورت فشرده تحليل نموده است.

فصل اول

چهارچوب تحقيق و بررسي و نقد منابع

1-1 بيان مسئله

در این رساله تاثیر‌اندیشه­ های سیاسی قرن نوزدهم بر روابط آلمان و فرانسه مورد بحث قرار گرفته است که در محتوای بحث به‌اندیشمندان تاثیرگذار در قرن نوزدهم و رویدادهای سیاسی فرانسه و آلمان پرداخته شده است.

1-2 اهمیت تحقیق

توجه محدود به تاثیر‌اندیشمندان سیاسی در هر دورانی و تاثیر شگرف فیلسوفان و نظریه­پردازان در تغییر جهت گیریهایی سیاسی دولتها، نگارنده را واداشت تا در بحثی اساسی ضمن بررسی‌اندیشه‌هاي قرن نوزدهم به تاثیر و چگونگی ورود این تفکرات به حوزه­ی دولتها پرداخته شود.

رساله­ی مذکور حاصل مطالعه­ی دو ساله­ی نگارنده می­باشد که در این مدت سعی کرده با مطالعه­ی منابع مختلف فارسی و انگلیسی و مقایسه­ی دیدگاهها، تصویر روشن و برجسته­ای از موضوع مورد بحث را ارائه دهد.

1-3 سئوال مورد تحقیق

تأثير نظام‌هاي فکري و فلسفي حاکم بر قرن نوزدهم بر رقابتهاي فرانسه و آلمان تا چه ميزان بوده است؟ و آيا سير تفکرات حاکم بر يک سده و يا سده‌هاي پيشين نقش عمده‌اي در جهت گيريهاي سياست داخلي و بين المللي بازيگران اصلي صحنه جهاني دارد؟

 1-4 فرضیات

نگارنده برای پاسخ به سئوالات تبیین شده و مسائل مطرح شده ناچار به ترسیم فرضیاتی است تا بتواند با پاسخ به فرضیات به جواب پرسش ها و ابهامات دسترسی پیدا کنند. فرضیه­ای که در ذهن نگارنده خطور کرده این است، که اقدامات سیاسی فرانسه و آلمان ریشه­ی عمیق در نوع تفکرات دارد که در طول قرنهای قبل به بدنه­ی این دو کشور رسوخ کرده است.

بحران‌هاي اقتصادی و فکری و حقارت ناشی از اقدامات ناپلئون و رقابتهای پنهانی دول اروپایی دست به دست هم داده و در کنار تجلی افکار ملیت پرستانه ظهور آلمان متحد و دسته­بندی دولتها را به دنبال آورد.

1-5 تعریف واژگان

نگارنده برای پرداختن به زمینه­های فکری و اقتصادی در محتوای بحث خود و همچنین برای بیان محتوی رساله ناچار به کار بردن واژه هایی شده که شاید برای خواننده­ای که با مسائل تاریخی و سیاسی آشنایی چندانی ندارد نامانوس باشند برای همین به تعریف و تشریح بعضی واژه­ها پرداخته شده است.

آنارشیسم[6]: معتقد به جامعه­ای بدون دولت.

اتاژنرال[7]: مجمع نمایندگان ملت در زمان لوئی شانزدهم.

ازتدکس: مسیحیت معتقد به دین راستین عیسی.

امپریالیسم[8]: استعمار.

بوند[9]: دولت فدرال

بوند شاگ[10]: مجمع ملی آلمان.

پروتستان[11]: معترض، در سال 1529 عده‌ای از پیروان لوتر بر علیه مجلس دیت امپراتوری اعتراض کردند‌.

دیت[12]: نام مجلس آلمان، پارلمان.

سوسیالیسم[13]: معتقد به مالکیت دسته جمعی، عمومی کردن اقتصاد

کاپیتالیسم[14]: سرمایه داری

لیبرالیسم[15]: مکتب آزادی خواهی

[1] . David w.zigler,war,peace and International politics,(Boston,U.S,A:Little,Brown and company,1977),p18

[2] .Liberalism

[3] .socialism

[4] . Imperialism

[5] . Militarism

[6] . Anarchism

[7]. Eststesgeneral

[8].Emperialism

[9]. Bund

[10]. Bundestag

[11] . protestant

[12] .  Diet

[13] sosialism

[14] .capitalism

[15]  Liberalism

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه جريان مباني انسان شناسي فرهنگي از ديدگاه قرآن کريم
 • پايان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122