پايان نامه تأثير انواع بستر و تاريخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد بذر گياه ريحان (Ocimum basilicum. L)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير انواع بستر و تاريخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزاي    عملکرد بذر گياه ريحان (Ocimum basilicum. L) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير انواع بستر و تاريخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزاي    عملکرد بذر گياه ريحان (Ocimum basilicum. L) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه کلیات
1- 1- مقدمه 2
1- 2- گیاه شناسی تیره نعناع 2
1- 3- تاریخچه کشت ریحان 4
1- 4- معرفی و اهمیت ریحان 4
1- 5- خواص دارویی ریحان 5
1- 6- نیاز های آب و هوایی و خاکی برای تولید بذر گیاه ریحان 8
1-7- تکثیر مستقیم یا جنسی 9
1-8- گلدهی در گیاه ریحان 9
1-9- گرده افشانی در ریحان 9
1-10- تولید و مصرف فرآورده های ریحان 10
1-11- بذر 11
1-12- مشخصات فیزیکی و شیمیایی بذر ریحان 12
1-13- ورمی کمپوست (Vermicompost) 12
1-14- پرلیت 14
1-15- کوکوپیت 15
1- 16- شلتوک برنج 16
1-17- اهداف تحقیق 16
1-18- فرضیه های تحقیق 16
فصل دوم- منابع
بررسی منابع تحقیق18
فصل سوم- مواد و روش ها
3-1- محل و زمان اجرای پروژه 25
3-2- مشخصات طرح 25
3-3- مراحل انجام کار 25
3-3-1- نمونه گیری از خاک 26
3-3-2- تهیه بستر کاشت 26
3-3-3- زمان سبز شدن 27
3-3-4- عملیات آبیاری 27
3-3-5- عملیات تنک کردن 27
3-3-6- روش مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری ها 27
3-4- اندازه گیری صفات رشدی و اجزاء عملکرد بذر گیاه ریحان سبز 28
3-4- 1- روش اندازه گیری ارتفاع بوته در مرحله 80 درصد گلدهی 29
3-4- 2- روش اندازه گیری تعداد شاخه اصلی، تعداد شاخه فرعی گل دار و تعداد شاخه فرعی فرعی گل دار در هر بوته در مرحله 80 درصد گلدهی29
3-4-3- روش اندازه گیری تعداد گره، میان گره و فواصل بین میان گره ها در مرحله 80 درصد گلدهی29
3-4- 4- روش اندازه گیری طول و وزن تر ریشه در مرحله 80 درصد گلدهی29
3-4- 5- روش اندازه گیری وزن تر برگ در مرحله 80 درصد گلدهی 30
3-4- 6- روش اندازه گیری وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ زمان 80 درصد گلدهی و وزن خشک اندام های هوایی زمان برداشت30
3-4-7- اندازه گیری سطح برگ و شاخص سطح برگ در مرحله 80 درصد گلدهی30
3- 4-8- مرحله برداشت31
3-4-9- روش اندازه گیری وزن تر اندام های هوایی زمان برداشت31
3-4-10- روش اندازه گیری تعداد گل آذین در بوته، تعداد چرخه گل در گل آذین و تعداد کل چرخه در بوته در مرحله برداشت31
3-4-11- روش اندازه گیری طول گل آذین ها در بوته31
3-4-12- جمع آوری بذر و تعیین وزن بذر در بوته32
3-4-13- وزن هزار دانه32
3-4-14- شمارش تعداد کل بذر در بوته32
3- 4-15- میانگین تعداد کل بذر در هر چرخه32
3- 4-16- تعداد بذر در هر گل آذین32
3-4-17- وزن بذر در هر گل آذین33
3-4-18- عملکرد بیولوژیک33
3- 4-19- شاخص برداشت33
3- 4-20- میزان عملکرد بذر در هکتار33
3-4-21- تجزیه و تحلیل داده ها34
فصل چهارم- نتایج و بحث
4-1- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر صفات رشدی ریحان سبز در زمان 80 درصد گلدهی42
4-1-1- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته42
4-1-2- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی گلدار در بوته و تعداد شاخه فرعی فرعی گلدار در بوته43
4-1-3- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر تعداد گره، میان گره و طول میان گره ها45
4-1-4- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر سطح برگ (LA) و شاخص سطح برگ (LAI)47
4-1-5- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه48
4-1-6- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر وزن تر و خشک کل برگ در بوته50
4-2- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر صفات واجزای عملکرد بذر در ریحان سبز زمان برداشت52
4-2-1- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر تعداد گل آذین، طول گل آذین، تعداد چرخه گل در هر گل آذین و تعداد کل چرخه در بوته52
4-2-2- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر وزن بذر در بوته، تعداد بذر در بوته، وزن بذر در گل آذین و تعداد بذر در گل آذین55
4-2-3- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر تعداد بذر در هر چرخه گل57
4-2-4- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت وزن هزار دانه58
4-2-5- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر وزن تر اندام های هوایی و وزن خشک اندام های هوایی 59
4-2-6- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت برعملکرد بیولوژیک61
4-2-7- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر شاخص برداشت (Harvest index )62
4-2-8- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر میزان عملکرد بذر در هکتار63
4-3- ضرایب همبستگی بین متغییر های اندازه گیری شده زمان 80% گلدهی گیاه ریحان سبز64
4-4- ضرایب همبستگی بین متغییرهای اندازه گیری شده زمان برداشت گیاه ریحان سبز66
4-5- نتیجه گیری کلی69
4-6- پیشنهادات70

فهرست منابع
عنوان صفحه
منابع فارسی73
منابع انگلیسی79

منابع فارسی:

آبادیان، ه. ن، لطیفی. ب، کامکار. و. م، باقری. 1387. بررسی تأثیر تاریخ کاشت تأخیری و تراکم برصفات کمی وکیفی کانولا(RGS-003) در گرگان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 15. شماره 5. ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات.

احترامیان، ک. م، ج، بحرانی. پ، رضوانی مقدم. 1379. بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum) در منطقه کوشکک استان فارس. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 5. شماره 1. سال 1386.

ابراهیم پور، ف. و .خ، عیدی زاده. 1388. گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه پیام نور. 178 صفحه.

احتشامی، س. م. و ا. زینلی (1389) زیست شناسی و کنترل گونه های مهم گیاهان هرز. (جلد اول). انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 420 صفحه.

احتشامی، م و م. چائی چی. 1389. کشاورزی ارگانیک (کشتازی). چاپ اول. انتشارات دانشگاه گیلان. گیلان. 346 صفحه.

اردوانپور، ب، همتي، خ.، دري پور، اكبرپور، 1390. تأثير مواد آلي كشت مختلف بر اجزاي عملكرد و برخي متابوليتهاي ثانويه سه اكوتيپ مرزه تابستانه، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي و منابع طبيعي گرگان، ص 79.

اصغری، ف. ع، حسنی. ب، حسینی. و. ج، فرخی. 1391. بررسي اثرات نوع ژنوتيپ و غلظتهاي مختلف بنزيل آدنين بر باززايي مستقيم شاخساره ريحان(Ocimum basilicum) در شرايط درون شيشه اي.نشريه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی). جلد 26. شماره 4. 439-434.

اصغری پور، م. و. پ، رضوانی مقدم. 1383. اثرات تاریخ کاشت و مقادیر صفات بذر مصرفی بر صفات کمی و کیفی اسفرزه، مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد19. شماره 2. نیمه دوم سال 1384. صفحه (103-93).

امید بیگی، ر. 1374. رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد 1. انتشارات فکر روز، 283 ص.

امید بیگی، ر. 1383، رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی. (جلد سوم) انتشارات آستان قدس رضوی. 360 ص..

اميدبيگي، ر. 1379. رهيافت هاي توليد و فراوري گياهان دارويي . انتشارات آستان قدس رضوي، جلد 2، ص 13.

اميدبيگي، ر. 1388. توليد وفراوري گياهان دارويي (جلد دوم). انتشارات آستان قدس رضوي، ص 192-198.

امین غ. متداولترین گیاهان سنتی ایران، چاپ اول انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

امین غفوری، ا. پ، رضوانی مقدم. ن، نصیری محلاتی. س، خرم دل. ا، ابراهیمیان. 1388. ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کرچک (Ricinus commonis L.) تحت تأثیر مصرف کود های آلی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. شهریور 1392. دانشگاه بوعلی سینا.

باقري، م. و. م، ر، خواجه پور. 1375 . اثرات تاریخ کاشت بر رشد و نمو ارقام گلرنگ. چکیده مقالات چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص 131.

بخشي خانيكي، غ. م. 1386. درختان و درختچه هاي ايران (رشته علوم كشاورزي)، دانشگاه پيام نور

بویه، ب. ب، کاشفی. و، رامئه. ز، علیپور. ارزیابی اثر کود های آلی و شیمیایی بر روی عملکرد برگی گیاه زولنگ (Eryngium caucasicum ). همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ص 132.

پازکی، ع. م، قاضی پیرکوهی. م، شیرانی راد. م، بیگدلی. و. د، حبیبی. 1387. تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). مجله یافته های نوین کشاورزی. سال ششم. شماره 1. پاییز 1390. صفحه 5-14.

تحصیلی، ژ. م، شریفی. م، بهمنش. م، ضیایی.1387. بیان ژن آنزیم اورژنول – o- متیل ترانسفراز و ارتباط آن با اجزاء اسانس در مراحل مختلف رشد ریحان (Ocimum basilicum L.). مجله زیست شناسی ایران. جلد 23. شماره 1. صفحه 25-18.

تهامی زرندی، س، م. پ، رضوانی مقدم .م، جهان. 1388. تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. اسفند 1388. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

تهامي، م.ك. 1389. ارزيابي تأثير كودهاي آلي، بيولوژيك و شيميايي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و اسانس گياه دارويي ريحان، پايان نامه كارشناسي ارشد اگرواكولوژي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد.

تهامي، م.ك. رضواني مقدم و م. جهان. 1389. ارزيابي شاخص هاي رشدي گياه دارويي ريحان تحت تأثير انواع كودهاي آلي و شيميايي. بوم شناسي كشاورزي

تهامي، م.ك. رضواني مقدم و م. جهان. 1388. تأثير كودهاي آلي بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). .). اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. اسفند 1388. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

جعفری، آ. 1383. ترجمه آناتومی گیاهی تالیف ان. فان. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد.639 صفحه.

جناتی، ن. گ، عزیزی. م، آرمین. تأثیر ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis). همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ص 156.

حاجي شريفي، ع.ا. 1382. اسرار گياهان دارويي، راهنمايي شناخت و كاربرد گياهان دارويي و درمان بيماري هاي مختلف. انتشارات حافظه نوين. صفحه 1071 تا 1073.

حمیدپور، م. س، فتحی. و. ح، روستا. 1391. اثر زئوليت و ورمي کمپوست بر ويژگی های رشدي و غلظت برخي عناصر گل اطلسي. مجله علوم و فنون کشتهای گلخانه ای. سال چهارم، شماره 13. صفحه 95-101.

خوشخوی، م. 1389. گیاه افزایی (ازدیاد نباتات) مبانی و روش ها. چاپ نهم. انتشارات دانشگاه شیراز. شیراز.373 ص.

دوازده امامي ، س. ، سفيد كن، ف.، جهان سوز، م. ر.، و مظاهري، د. مقايسه عملكرد بيولوژيكی ، عملكرد كمي و كيفي اسانس و مراحل فنولوژيكي در كشت پاييزه ، بهاره و تابستانه بادرشبويه ( Dracocephalum moldavica L.) فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، 24(3): 270-263.

رحیمیان مشهدی، ح.1369. اثر تاریخ کاشت و رژیم آبیاری بر رشد و عملکرد زیره سبز. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران. ص 13.

رحیمیان مشهدی، ح.1370. اثرکاشت و رژیم آبیاری بر رشد و عملکرد زیره سبز. مجله دانش کشاورزی. جلد 3: 61-4

رضوانی مقدم، پ. و. م، احمد زاده مطلق. 1385. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد و اجزاء عملکرد سیاه دانه درشرایط شهرستان قاینات. مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. شماره 76. پاییز 1386. صفحات 68-62.

رضوی نیا، س، م. م، آقا علیجانی. ح، نقدی بادی. 1389. بررسی تأثیر کود های آلی، شیمیایی و تلفیقی بر صفات عملکرد کمی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L). ملي فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي. بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 5 لغایت 6 مهرماه 1391.

رضایی مؤدب، ع. س، م، نبوی کلات. 1391. اثر كاربرد ورمي كمپوست و كودهاي زيستي بر عملكرد بذر و اجزاي عملكرد ريحان (Ocimum basilicum ). مجله علمي  پژوهشي اكوفيزيولوژي گياهان زراعي. جلد ششم. شماره2. صفحه 170-157.

رحمتی،م. م، عبادی. م، عزیزی. 1387. اثر چند محیط کشت بر فاکتور های رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. 22-25 تیر ماه. 1388. دانشگاه گیلان.

زارع ده آبادی، س. ز، اسرار. م، مهربانی. 1385. اثر فلز روی بر رشد و برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه نعناع خوراکی (Mentha spicata L.). مجله زیست شناسی ایران. جلد 20. شماره 3. پاییز 1386. صفحه 241-230.

زرگری، ع. 1372. گیاهان دارویی. جلد چهارم. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ص970.

زرگري، ع، 1375. گياهان دارويي، انتشارات دانشگاه تهران. جلد چهارم. ص 43.

زمان، س. 1370. در ترجمه گياهان دارويي، روش هاي كشت، برداشت و شرح مصور رنگي 256 گياه، ژان ولاگ و ژيري استودولا. (مؤلف). انتشارات ققنوس، ص 367.

سبط احمدی، س، ر. و. م، جم نژاد. 1391. اثر تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی ریحان. همايش ملي فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي. بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 5 لغایت 6 مهرماه 1391.

سعیدنژاد، ا، ح. و. پ، رضوانی مقدم. 1388. ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک وشیمیایی برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum). نشریه علوم باغبانی (علوم وصنایع کشاورزی). جلد 24. شماره 1. نیمسال اول 1389. ص 44-38.

سماوات، س.، ا. لکزیان، و ع. ضمیر پور. 1380. تأثیر ورمی کمپوست برروی شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی. مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد 15 شماره (2):89-83

سوهانی، م. 1389. کنترل و گواهی بذر. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه گیلان. گیلان. 287 ص.

صمصام شريعت، ه. (1382).پرورش و تكثير گياهان دارويي. بي تا، انتشارات ماني.

طالبی، ص. ع، نعمتی. م، بسکابادی. س،م، حسینی. 1391. بررسی خاصیت ضد افسردگی عصاره آبی- الکلی برگ ریحان بر اساس تست رفتاری شنای اجباری. همايش ملي فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي. بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 5 لغایت 6 مهرماه 1391.

عزيزي، م.، باغاني، م.، لكزيان، ا.، و ح. آرويي. 1386. بررسي تأثير مقادير مختلف ورمي كمپوست و محلول پاشي ورمي واش بر صفات مرفولوژيك و ميزان ماده مؤثر ريحان. علوم و صنايع كشاورزي. 21 (2): 52-41.

عزيزي، م، لكزيان، ا.باغباني، م، 1383. بررسي تأثير متفاوت ورمي كمپوست بر شاخصهاي رشد و ميزان اسانس ريحان اصلاح شده. خلاصه مقالات دومين همايش گياهي دارويي، تهران 8 – 7 بهمن: 62.

عزیزی،م. ف، رضوانی. م، حسن زاده خیاط. ا، لکزیان. و. ح، نعمتی. 1387. تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم Goral. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر. 24 (1) :93-82.

عنافجه، ز. خ، عالمی سعید. ق، فتحی. م، قرینه. ع، چعب. 1385. بررسی شاخص های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم های متفاوت کلزا و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). نشریه پژوهش های زراعی ایران. جلد 9. شماره 1.فروردین- اردیبهشت 1390. ص 11-1.

غلامی، ب و م، حاتمی. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و درصد اسانس رازیانه در شرایط مشهد. همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ص34.

فقير، م. 1382. درترجمه گونه هاي گياهان آرايشي – بهداشتي، فرانك اس – داميلوسر. انتشارات دانشگاه گيلان.

قاسم زاده، ف. ا، آوان. م، حسنیان مهر. و. ح، کرمانشاهی. 1390. پرورش کرم خاکی (Eisenia foetida)، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost. مجله پژوهش های جانوری (مجله زیست شناسی ایران). جلد 26. شماره 2، 1392. صفحه 200-193.

کوچکی، ع و ح. سرمدنیا. 1372. فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهد دانشگاهی مشهد. چاپ هشتم. 400 ص.

گلشادي ا.، انصاري ر، عسكري ص، صراف زادگان ن. و بشتام م. آگاهي، اعتقاد و عملكرد نسبت به داروهاي گياهي در مردم شهر اصفهان. فصلنامه گياهان دارويي. 2: 28-21.

مجنون، حسيني، ن.، دوازده امامي، س. 1386. زراعت و توليد برخي گياهان دارويي و ادويه اي. انتشارات دانشگاه تهران، ص 300.

محبوب خمامي، ع. ۱۳۸۷ . اثر نوع و مقدار ورمي کمپوست در بستر کشت گلداني فيکوس بنجامين ابلق. نهال و بذر .346-333:24

میر حیدر، ح. 1372. معارف گیاهی، جلد اول، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

مهرآوران، ح. 1382. فن آوری و کارآفرینی در هیدروپونیک (آبکشت) و بستر های بدون خاک. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی. ارومیه.

ناصری، م. و. ع، تهرانی. 1374. ترجمه کتاب تولید بذر سبزیجات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد.

نژاد شاملو، ع. ر. بررسی خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیولژیکی و عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

وزوایی، ع. 1378. سیستماتیک گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. دانشگاه تهران (کرج).

وحدتی، ن. م، عبادی. م،عزیزی. و. ع، غنی. 1387. یررسی تأثیر تاریخ کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و درصد اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium) در سال دوم رویش. ششمين كنگره علوم باغباني ايران. 22-25 تیر ماه1388. دانشگاه گیلان.

هوشیار، م. 1391. تأثیر بستر های آلی کشت بر صفات مورفولوژیکی و کیفیت و کمیت برخی متابولیت های ثانویه ریحان (Ocimum basilicum .L). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ساوه. 89 ص.

منابع انگلیسی:

 

Arancon, N. Q., C. A. Edwards, R. M. Atieyh and J.D. 2004. Effect of vermicomposts produced from food waste on the growth and yields of  Technology (93), pp. 139-143.

Arancon, N.Q., C. A. Edwards, P. Bierman, C. Welch and J.D. Metzger. 2004. Influence of vermicompost on field strawberries. Bioresource Technology, 93. pp. 145-153.

Arancon, N., Edwards, C.A., Bierman, P., Wclcli, C., and Mcl/gcr, J.D. 2004. Symbiotic microorganisms, a kcy forecological succcss and protection of plants. Plant Biology and Palhology 327(7): 639-648.

Atiyeh, R.M., N. Arancon, C.A. Edwards and J. D. Metzger. 2000. Influence of earthworm – processed pig manure on the growth and yield of greenhouse tomatoes. Bioresource Technology, 75. pp. 175 – 180.

Atiyeh, R.M. C. A. Edwards, S. Subler and J. D. Mettzger. 2001. Pig manure Vermicompost as a component of horticultural bedding plant medium: Effect on physicochemical properties and plant growth. Bioresource Technology, 78. pp. 11 – 20

Atiyeh, A.M., S. Subler, C.A Edwards, G.Bachman, J.D.Metzger, and W.Shuster. 2000. Effects of vermicoposts and compost on plant growth in horticultural container media and soil.Pedobiologia.44:579-590

Anwar, M., patra, D.D. , chand S., Alpesh,K.,Naqvi, A.A and khanuja, S.P.S. , 2005 EFFECT Of organic manures and inorganic fertilizer on growth, herb and oil yield , nutrient accunications in soil science and plant An alysis, 36 (13-14):173-174.

Anderson, L.R., and Vasilas, B.I. 1985. Effects of planting date on two soybean cultivars: seasonal dry matter accumulation and seed yield. Crop Sci. 25: 999-1004.

Anjaneyalu, Y.V. & Tharanathan, R.N. 1971. Composition and preliminary fractionation of the seed mucilage of Ocimum canum. Australian Journal of Chemistry, 24: 1501-1507.

Azoma, J. & Sakamoto, M. 2003. Cellulosic hydrocolloid system present in seed of plants. Trends in Glycoscience and Glycotechnology, 15: 1-14.

Arabaci, O. and Emine, B. 2004. The Effect of Nitrogen Fertiüzation and different plant densities of some agronomic and technologic characteristic of ocimum basilicum L. (Basil). Journal of agronomy: 255-262.

Anjaneyalu, Y.V. & Channe Gowda, D. 1979. Strucural studies of an acidic polysaccharide from Ocimum basilicum seeds. Carbohydrate Research, 75:251-256.

Albaho, M., Bhat, N., Abo-Rezq, H and Thomas, B. 2009. Effect of three different substrates on growth and yield of two cultivars of Capsicum Annuum. European Journal    of   Scientific Research. 28(2): 227-233

Off. Seed Cert. Agencies. 1971. AOSCA certification handbook. Pual. 23.

Agnihotr, A. & Kaushik, N. 1999.Transfer of double low characteristics in early maturing Brassica napus Journal of Oil Seed Research, 16 (2): 227 – 229

Appelhof, M. 1982. Worms Eat My Garbage. Flower Press, Kalamazoo, Michigan. l00p.

Appelhof, M. 1997. Worm Eat My Garbage.4th ed. Prentice Hall. Upper Saddle Riverr. N. J.

Astaraii, A., Fattahi Kiasari, Y., 2006. Effect of municipal wastewater compost on some chemical charestices of soil and pepper ( Capsicum annum) plant. Agron. J. 8, 1-12.

Ahmad, R. and N. Jabeen. 2009. Demonstration of growth improvement in sunflower (Helianthus annuus ) by the use of organic fertilizers under saline conditions. Pak. J. Bot. 41(3): 1373-1384.

Avang Y, Shaarom AS, Mohammad RB and Selamat A, 2010. Growth dynamics of Celosia cristata grown in cocopeat, burnt rice hull and knaf core fiber mixture. Am J. Agri & Bio Sci. 5 (1): 70-76.

Bowes K. & D.Zehcljazkov V. 2004: Factors afi’ecting yiclds and essential oil quality of O. sanctum and O. basilicum L. cullivars.

Bentham, G. 1848. Labiatae in prodomus systematic naturalis regni vegetabilis pars XII, Treuttel and wurtz , Paris , PP: 24 – 608.

Bachman, G.R., Metzger, J.R., 2008. Growth of bedding plants in commercial potting substrate amended with vermicompost. Bioresource. Technol. 99, 3155-3161.

Begum F., Amin M.N., and Azad M.A.K. 2002. In vitro rapid clonal propagation of Ocimum basilicum Plant Tissue Culture, 12(1): 27-35.

Campitelli, P., and S. Ceppi. 2008. Effects of composting technologies on the chemical and physicochemical properties of humic acids. Geoderma. 14: 325–333

Carruba A., La Torre R., and Matranga A. 2002. Cultivation trials of some aromatic and medicinal plants in a semi arid Mediterranean environment. Proceeding of an international conference on MAP. Acta Horticulture(ISHS),576:207-213.

Cooke, C. D., and B. L. Dunsby. 1978. Perlite for propagation houses. Inter. Plant Prop. Soc. 28:224-28.

Cavender ND, Atiyeh RM and knee M, 2003. Vermicompost stimulates mycorrhizal colonization of roots of sorghum bicolor at the expense of plant growth. Pedobiologia 47: 85-89.

Darzi, M.T., and M.R. Hajseyedhadi. 2003. Evaluation of agricultural and ecological problem of chamomile and fennel. Journal of Zeyton. 43: 149-152. (in Persian).

Dickinson, E. 2003. Hydrocolloids at interfaces and the influence on the properties of dispersed systems, Food Hydrocolloids, 17:25-39.

Duke, j. 2002. Hand book of medicind herbs :Boca Raton .CRC press(HAS Library).

Edwards, C., and Burrows, I. 1997. The potential of earth worm composts as plant growth media. Bioresource Thechnology 92: 100-106.

Edris, A.E., Ahmad,S. and Fadel, H.M. 2003. Effect of organic agriculturepractices on the volatile aroma components of some essential oil plant growingin Egypt II: sweet majoram (Origanum majorana) essential oil. Flavour FragrJ. 4: 345-351.

Fahm, A. and Werker, E. (1972) Anatomical mechanisms of seed dispersal. In: Seed Biology (ed. T. T. Kozlowski). Academic Press. New York.

Fitzpatrich, G.E., Duke, E. R., and Klockmoor, K. A. 1998. Use of compost products for ornamental crop production: Research and grower experiences. HortScience. 33: 941-944.

Gunadi, B., Edwards, C. A., and Blount, C. 2002. The influence of different moisture levels on the growth, fecundity and survivial of Eisenia foetida (savigny) in cattle and pig manure solids. Soil Biology and Biochemistry 39: 19-24.

C.R. 1972. Seed collecting and identification. In Seed biology, Vol. 3, T. T. Kozlowski, ed. New York: Academic Press. Pp. 55-144.

Gajalakshmi, S., Ramasamy, E.V. and Abbasi, S.A. 2002. Vermicomposting of paper waste with the anemic earthworm Lampito mauritii Indian J. Chem. Technol. 9: 306311.

Gupta, P.K. (2004). Vermicomposing for sustainable agriculture-Vol 1. Delhi, CA: Bookworm publishing Co Gunadi, 267 p.

Gang, D.R.; Wang, J.; Nam, K.H.; Simon, J.E.; Lewinsohn, E.; Putivisky, E. (2001). An i nvestigation of the strorage and biosnthasis of phenylpropenes in sweet basil. Plant physiology, 125:539-555.

Gardezi, A.K . , Ferrara , R. ,Acuna, J.L. and savedra M.L. 2000. Sebania emerus (Aubi) urban in oculated with Glomus SP.In the presence of vermicompost. Mycorriza news 12(3):12-15.

Gupta A., Vates S. K., and Briji L. 1998. How cheap can a medicinal plant species be? Current science, 14: 555-556.

Hashemimajd, K., M. Kalbasi, A. Golchin and H. Shariatmadari. 2004. Comparison of vermicompost and composts as potting media for growth of tomatoes. J. Plant Nutr. 27: 1107-1123.

Hammeda , M., Rupela ,O.P, Reddy, G. and satyvani , K.m 2006. Application of plant growth – promoting vacteria associated with composts and macrofauna for growth promotion of pearl millet (pennisetum glaccim L.). Biology and Fertility of soils.43(2):221-227.

Hidalgo, P., M. sindoni, F. Matta and D. H. Nagel. 2002. of cucumber. mississippi agricultural and forestry experiment station, research report ;22 no. 6.

Hosseini-Parvar, S.H., Mortazavi, S.A., Razavi, S.M.A. and Matia-Merino, L. 2009a. A Novel High Zero Shear Viscositv Food Hydrocolloid from Ocimiun basilicum seed. 4th Interrational Dietary Fibre Conference 2009, July 1-3, Vienna. Austria.

Hosseini-Parvar, S.H., Mortazavi, S.A., Razavi, S.M.A., Matia-Merino, L., Goh, K.K.T. and Motamedzadegan, A 2009c. A Novel Food stabilizer extracted from Ocimum basilicum seeds: a rheological study, NZIFST Conference 2009. June 23-25, Christchurch, New Zealand.

Juliani, U.R. and Simon, J.E. (2002).Antioxidant activity of basil. Trends in new crops and new uscs ,575-579.

Javanmadri, J.; Khalighi, A.; Khashi, A.; Badil ,H.P.; Vivanco, J.M. (2002). found in local accessions characterization of Basil (Ocimum basilicum ) Chemical chameistry ,50:5878- medicines in Iran. Agricultural and Food and used in traditional 5883.

James, E. 1990. A source of Aroma compounds and populär culinary and ornamental Herb. ASHS press. Alexandria. VA .

Jat RS and Ahlawat IPS, 2004. Effect of vermicompost, biofertilizer and phosphorus on growth, yield and nutrient uptake by gram (Cicer arietinum) and their residual effect on fodder maize (Zea mays). Indian Journal of Agricultural sciences 74 (7): 359-361.

Koduka, T.; Fridman, E.; I).; Vassao. DJ.; Jackson. B.; Orlova. I.; Spassova, M.; Pichcrsky H. (2006). Eugenol and isocugcnol. characicristic aromatic conNtidicnts of spiccs, arcbiosynthcsi/cd via redutfion ofa conifcrylalcohol cstcr. PNAS. 26:10128-10133.

A. Kh, Hendawy, S.F., and El-Gezawy, E. 2006. Ocimum basilicum L. Production undcr Organic Farming.Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 2(1): 25-32.

Khalil, M.Y. 2006. How far woold planiago afra l.rcspond Io bio and ocganic manurc aniendment agric ami biological Science.2(11): 12-21.

Kane, M.V., Steele, C.C., and Grabau, L.J. 1997. Early maturing soybean cropping system: yield responses to planting date. Agron. J. 89: 454-458.

Lee, S.J.; Umano, K. ; Shibamoto, T. ; Lee, K.G. (2005). Identification of voltile components in Basil (Ocimum basilicum L.) and Thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties. Food Chemistry, 91:131-137.

Lewinsohn, E.; Ziv-Raz, I.; Dtidai, N. ;Tamdor, Y.; Lastochkin, E.; Larkov, O. ;Chaimovitsh, D.; Ravid, U. ; l’uticvcsky, E. ;Slioham, Y. (2000/ Biosynthesis of estragole.

A. C. 1946. The comparative internal morphology of seeds. Amer. Midland Nat. 36: 512-660.

Marrotti, M., Piccaglio. R., and Giovanelli, E. 1996. Differences in essential oil composition of basil (Ocimum basilicum L.) Italian cultivars related to morphological characteristics. Journal and Food Chemistry, 44: 3926-3929.

Mamo, M., C.J. Rosen, and .T.R. HalbaCh. 1999. Nitrogen availability and leaching from soil amended with municipal solid waste compost. Journal of Environmental Quality. 28: 1074-1082.

Melgar-Ramirez, R. and Pascual-Alex, M.I. 2010. Characterization and use of a vegetable waste vermicompost as an alternative component in substrates for horticultural seedbeds. Spanish Journal of Agricultural Research. 8(4): 1174-1182.

Madan, M., Vasudevan, P., 1989. Silkworm litter use as nitrogen replacement for vegetable-crop cultivation and substrate for mushroom cultivation. Boil. Waste. 27,209-218.

Noguera, P., M. Abad, V. Noguera, R. Puchades & A. Maquieira. 2000. Coconut coir waste, a new and viable ecologically friendly peat substitute. Acta Horticulturae, Vol. 517:279-286

Narender, P., T.P. Malik and J. L. Mangal. 2002. Effect of FYM and vermicompost on tomato (Lycopersicum esculentam var. SEL-7). XXVIth International Horticultural Congress. Toronto, Canada. Horticulture Art and Science for life.

Omidbaigi, R. 1997. Approaches to Production and Processing of Medicinal Plants. Vol two. Tarrahan e Nashr Publication. Tehran, Iran. (In Persian).

Oliva, M. A., R. Rincón, E. Zenteno, A. Pinto, L. Dendooven and F. Gutiérrez. 2008. Vermicompost role against sodium chloride stress in the growth and photosynthesis in tamarind plantlets (Tamarindus indica ). Gayana Bot. 65(1): 10-17.

Perez-Murcia, M.d., Moral, R., Moreno-Caselles, J., Paredes, A.C., 2006. Use of composted sewage sludge in growth media for broccoli. Bioresource. Technol. 97, 123-130.

Pirdashti, H., Motaghian, A., Bahmanyar, M. A., 2010. Effect of organic amendments application on grain yield, leaf chlorophyll content and some morphological characteristics in soybean cultures. J.Plant. Nutr. 33:485-495.

Politeo, O.; Jukic, M.; Milos, M. (2007). Chemical composition and antioxidant capacity of free volatile aglycones from basil (Ocimum basilicum L.). Compared with its essential oil. Food Chemistry, 101:379-385.

Prakash, V. 1990 . Leafy spices.CRC press Inc. Boca Raton ,p:32-31 .

Peyvast, G. H., J. A. Olfati, S. Madeni and A. Forghani. 2007. Effect of vermicompost on the growth and yield of spinach (Spinacia oleracea ). J. Food Agric. Environ. 6(1): 43-50.

Pimenlel, D. 1980. Handbook of Energy Utilization in Agriculture, CRC Press, Boca Raion, FL., USA

Roy, S., K. Arunachalam, B. Kumar Dutta, and A. Arunachalam. 2010. Effect of organic amendments of soil on growth and productivity of three common crops viz. Zea mays, Phaseolus vulgaris and Abelmoschus esculentus. Applied Soil Ecology. 7: 39-46.

Rantala, P. R., K. Vaajasaari, R. Juvonen, F. Schultz, A. Joutti and R. Mekela-Kurtto. 1999. Composting of forest industry wastewater sludges for agriculture use. Water Scienc Technology. 40: 187-194.

Savithri, P. and H. H. Khan. 1993. Characteristics of coconut coir peat and its utilization in agriculture. Journal of Plant Crop, 22: 1-18.

Sajjadi, S.E. (2006). Analysis of the essentialoils of two cultivated Basil (Ocimum basilicum ) from Iran DARU, 14: 1-3.

Serra – Wittling, C., S. Houot and E. Barriuso. 1990. Modification of soil water retention and biological properties by municipal soild waste Compost Science and Utilization. 4: 44 – 52

Scott, M. A. 1988. The use of worm – digested animal wastes as a supplement to peat in leas composts for hardy nursery stocks. pp. 221 – 229. In: Edwards, C. A., and Neuhayser, E . (eds.) Earthworm in Waste and Environmental Management. SPB Academic. Press, Netherlands.

Simon, J.E, and Quinn, j., Murrary, R.G. 1990. Basil: A Sourse of Essential Oils. In: Janik J and Simon JE (Eds). Advances in New Crops. Timber Press. Portland, Oregon, pp, 484-489.

Simon, J.E.; Morales, M.R.; Phippen, W.B.; Vieira, R.F.; Hao, Z. (1999). Basil: a source of aroma compounds and a popular culinary and ornamental herb. Persectives on new crops and new uses, 499-505.

Sahni, S., Sarma, B.K., Singh, D.P., Singh, K.p., 2008. Vermicompost enhances performance of plant growth promoting rhizobacteria in Cicer arietium rhizosphere against Sclerotiom rolfsii. Crop. Prot.27,369-379.

Telci, I.; Bayram, E.; Yilmaz, G,; Avc, B.(2006). Variability in essential oil composition of Turkish basils (Ocimum basilicum L.). Biochemical Systematic and Ecology, 43: 489-497.

Tharanathan, R_N. and Anjaneyalu, Y.V. 1974. Polysaccharides from the seed mucilage of Ocimtim basiliciun Indian Journal of Chemistry, 12: 1164- 1165.

Treder J. 2008. The effects of cocopeat and fertilization on the growth and flowering of oriental lily “star gazar”.Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16: 361-370.

Tomati, U., Grappelli, A., and Galli, E. 1988. The hormone – like effect of earth worm casts on plant growth. Biol. Fertil. Soils 5: 288- 294.

Viera, D.D. and Rylate, E.2000.biochemical assessment of basil (ocimum basilicum L.) cultivars for processing. ISHS Acta Horticulture, 576.

Zohary, M. (1962) Plant Life of Palestine (I srael and Jardon). Ronald Press, New York.

 

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی      سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور بستر در چهار سطح (ورمی کمپوست، پرلیت +کوکوپیت، مخلوط خاک گلدانی و شاهد یا کنترل) و تاریخ کاشت در دو سطح (27 فروردین و 18 اردیبهشت) با 4 تکرار در شهرستان کلاله اجرا شد. زمانی که 80 درصد بوته ها به گل رفتند، تعداد 5 بوته رقابت کننده از هر تیمار پس از حذف اثر حاشیه در سطح باقیمانده هر کرت به طور تصادفی انتخاب و صفات رویشی شامل ارتفاع بوته، فاصله بین گره ها، تعداد گره در بوته، تعداد شاخه های فرعی، سطح برگ، شاخص سطح برگ و وزن کل برگ در بوته با ترازوی حساس تعیین شد. سپس بوته های برداشت شده در تاریکی و در دمای 25 درجه سانتی گراد قرار گرفته و پس از آن صفاتی مانند وزن خشک اندازه گیری شد. پس از حذف حاشیه و خشک شدن یک سوم بالایی بوته ها و رسیدن کامل بذور، تعداد 10 بوته رقابت کننده از هر تیمار، جمع آوری بذور صورت گرفت که در این زمان متغیرهای قابل اندازه گیری شامل طول گل آذین، تعداد گل آذین، تعداد بذر در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در هکتار بود و پس از تمیز کردن و عبور دانه ها از الک، وزن آنها با ترازوی حساس اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزودن ورمی کمپوست (7 تن در هکتار) به خاک باعث بیشترین ارتفاع بوته (18/150 سانتی متر)، تعداد گل آذین در بوته (22/13)، طول گل آذین در بوته (47/31)، تعداد چرخه گل در هر گل آذین (02/17)، تعداد کل چرخه گل در بوته (4/225)، وزن بذر در بوته (36/9 گرم)، تعداد بذر در هر بوته (25/4517)، وزن هزار دانه (07/2 گرم)، عملکرد بیولوژیک (36/4902 کیلوگرم در هکتار)، شاخص برداشت (28/15)، عملکرد بذر در هکتار (46/749 کیلو گرم در هکتار) مربوط به تاریخ کاشت اول بود. این مطالعه نشان داد که تیمارهای حاوی کود های آلی و معدنی در مقایسه با شاهد و همچنین تاریخ کاشت اول (27 فروردین) در مقایسه با تاریخ کاشت دوم (18 اردیبهشت) اثرات بهتری بر صفات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ریحان داشت. نتایج این تحقیق می تواند در افزایش عملکرد بذر ریحان و نیز برنامه تولید بذر به کار رود.

واژه های کلیدی: ریحان سبز، بستر کاشت، تاریخ کاشت، بذر، عملکرد

مقدمه

گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum.L)، گیاهی یک ساله و اسانس دار بوده که به وسیله بذر تکثیر شده و علاوه بر مصارف دارویی به عنوان سبزی هم مصرف می گردد. رشد رویشی و عملکرد بذر در گیاهان تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار می گیرند که یکی از این عوامل نوع محیط کشت است. امروزه مواد بسیاری با منشأ آلی و معدنی در اختیار قرار دارند که می توانند به محیط های کشت اضافه گردند و این مواد با تحت تأثیر قرار دادن وضعیت pH خاک، میزان عناصر معدنی در دسترس گیاه، میزان نگهداری رطوبت در خاک، الگو و میزان رشد ریشه در محیط کشت  و … نقش مهمی را در عملکرد ایفا می کنند (رحمتی و همکاران، 1387).

تصميم گيري در مورد زمان كاشت مطلوب يك گياه زراعي بسيار با اهميت بوده و از عوامل مهم جهت رسيدن به حداكثر عملكرد بالقوه در گياهان مي باشد. تأثير عوامل محيطي بر مراحل فيزيولوژيكي گياه باعث مي شود كه تاريخ كاشت از منطقه اي به منطقه ديگر و حتي در يك منطقه بسته به اختلاف ژنتيكي ميان ارقام فرق كند (هدلی و همکاران، 1983؛ سندهو، 1984). انتخاب تاريخ كاشت مناسب به علت ضرورت استفاده حداكثر از منابع طبيعي طي فصل رشد حائز اهميت است. تأخیر در كاشت نيز به علت كوتاه شدن دوره رشد گياه و احتمال برخورد زمان گلدهي با درجه حرارت هاي  بالا اثرات نامطلوبي بر رشد و نمو گياهان مي گذارد (باروس و همکاران، 2004).

علاقه براي توليد گياهان دارويي و  معطر و تقاضا براي محصولات طبيعي به طور مداوم در جهان رو به افزايش است (کاروبا و همکاران، 2002). به گونه اي كه قرن بيستم را به نام قرن بازگشت به طبيعت و قرن استفاده از داروهاي گياهي نام نهاده اند (گلشادی و همکاران، 1381).

1-2- گیاه شناسی تیره نعناع

گیاه ریحان از تیره نعناع LabiataeLamiaceae است. این خانواده از حدود 200 جنس و 3000 گونه تشکیل شده که همه جازی می باشند. گیاهان این خانواده در 8 زیر خانواده طبقه بندی  می شوند. جنس های مهم هر زیر خانوادۀ عبارتند از:

زیر خانواده آجوگوئیده: جنس های توکریوم (300 گونه) و آجوگو (40 گونه).

زیر خانوادۀ پروستاندروئیده: جنس پروستاندرا (50 گونه).

زیر خانوادۀ پراسیوئیده: جنس گومفوستما (40 گونه).

زیر خانوادۀ اسکوتلاریوده: جنس اکوتلاریا (300 گونه).

زیر خانوادۀ لاوان دومیوده: جنس لاواندولا (28 گونه).

زیر خانوادۀ لامیوئیده: جنس های سالویا (700 گونه)، تیموس (400-300 گونه)، استاخیس (300 گونه)، لامیوم (50 گونه) و منتا (25 گونه).

زیرخانوادۀ اکیموئیده: جنس های هیپتیس (400 گونه) و اکیموم (150 گونه).

زیر خانوادۀ کاتوپریوئیده: جنس کاتوفریا (3 گونه).

45 جنس با بیش از 345 گونه از این خانواده در ایران پراکندگی دارند که پر گونه ترین جنس های آن عبارت اند از نپتا با 65 گونه، سالویا با 56 گونه، استاخیس با 35 گونه، اسکوتلاریا با 19 گونه، فلومیس با 17 گونه، ارمواستاخیس با 15 گونه، تیموس با 14 گونه، تیوکریوم با 12 گونه، ساتورجا با 11 گونه و ماروبیوم با 10 گونه، لامیوم، هیمنوکلاتر، زیزیفورا، اوریگانوم و منتا را نام برد (بخشی خانیکی، 1386).

خانواده پونه حاوی تعدادی از سبزیجات معطره است که از میان آن ها می توان از گونه های نعناع و پونه (منتا)، آویشن (تیموس)، کاکوتی (زیزیفورا)، مرزه (ساتورجا) و ریحان (اکیموم) را نام برد. بادرنجبویه (ملسا افیسینالیس) و مرزنگوش (اریگانوم ولگار) و چندین گونه دیگر جزء گیاهان دارویی محسوب می شوند. گونه های چندی از جنس های کولئوس (حسن یوسف)، سالویا (مریم گلی)، روزمارینوس (رزماری)، لاواندولا (لاواند یا اسطوخودوس) و … به عنوان گیاهان زینتی کاشته        می شوند. دو جنس اخیر در عطر سازی نیز استفاده می شوند (بخشی خانیکی، 1386).

گیاهان این خانواده غالباً علفی یا درختچه هایی بوته ای شکل، به ندرت درختان کوچک و معمولاً دارای ساقه چهارگوش هستند. اعضای این خانواده اکثراً پوشیده از کرک ها و غدد ترشحی بوده که حاوی مواد معطر می باشند. برگ ها معمولا ساده و فاقد گوشوارک و متقابل هستند. گل ها نامنظم و بر روی گل آذین یا سنبله های مجتمع به نام ورتیسل قرار دارند. براکته های برگ مانند و براکتئول ها معمولاً کوچک یا گاهی فاقد براکتئول هستند. گل ها دو جنسی (گاهی اوقات اندام های نر کاهش یافته یا نازا بوده و عملاً گل ها ماده هستند) و دارای کاسۀ گلی مرکب از 5 کاسبرگ متصل به هم پیوسته هستند که شیپوری یا زنگوله ای شکل بوده و گاهی اوقات دارای دو لبه است. گلبرگ ها نیز 5 عدد و پیوسته به هم و جام گل لبدیسی است. پرچم ها 4 عدد به ندرت 2 عدد و متصل به جام یا لولۀ گل بوده و دارای میله های برابر یا نا برابر هستند. در برخی از جنس ها قاعدۀ میله پرچم به صورت اهرم در آمده و به اتصال دهندۀ بساک ها که رشد زیادی یافته و طویل شده است، وصل گردیده است. این حالت گرده افشانی گل را توسط حشرات تسهیل می کند. مادگی زبرین و مرکب از 2 برچۀ متصل به هم می باشد که مجموعاً دارای چهار خانه و هر خانه حاوی یک تخمک قاعده ای است. خانه معمولاً ساده و با قاعدۀ تخمدان متصل است و دارای کلالۀ غالباً دو شاخه ای است. میوه مرکب از 4 فندقه یا کافشه ای است که هر یک حاوی 1 دانه هستند. دانه ها دارای آندوسپرم کم یا فاقد آندوسپرم هستند (بخشی خانیکی، 1386). موسيلاژ در برخي دانه ها مثل آجيلكها (nutlet) و ميوه هاي تك دانه رايج است كه در خانواده چليپائيان، نعناع، مركبان و بار هنگ مشاهده مي شود (زهري، 1962؛ جعفری، 1383). اعمال موسيلاژ متعدد است (فان و وركر، 1972؛ جعفری، 1383). وقتي كه دياسپور بعد از آزاد شدن مرطوب شد، به خاك مي چسبد و دياسپور چسبنده، با باد يا باران به فاصله دور و نامناسب نمي رود. دياسپور ممكن است به جانواران چسبيده و بعد پراكنده شود. موسيلاژ باعث كاهش وزن مخصوص دياسپور در آب مي شود. موسيلاژ در تنظيم جوانه زني با توقف جوانه زني دانه در مواقع خشكي يا فزوني آب، وقتي كه دانه كاملاً با موسيلاژ پوشيده مي شود نقش دارد. موسيلاژ عبور اكسيژن را به تأخير انداخته و مانع جوانه زدن مي شود. گیاهان این راسته دارای گلهای نا منظم و چهار پرچم بوده و پرچم پشتی کاملاً از بین رفته و یا به صورت پرچم نازا در آمده است. در تخمدان گیاهان این راسته در هر برچه یک یا دو تخمک وجود دارد. در این راسته تیره های نعناع، شاپسند، گلوبولاریا و بارهنگ قرار می گیرند (وزوایی، 1378).

1-3- تاریخچه کشت ریحان

ریحان دارای سابقه کشت 3000 ساله و از قدیم به وسیله مردم اروپا و آسیا در مراسم مذهبی و آیین های سنتی مورد استفاده قرار می گرفته است (پراکاش، 1990؛ پازکی و همکاران، 1390)، منشأ این گیاه را افغانستان (زرگری، 1375)، ایران (امید بیگی، 1379؛ زرگری، 1375)،  فلات ایران (حاجی شریفی، 1382)، هند (امید بیگی،1379؛ پراکاش، 1990)، شرق دور، هندوستان، پاکستان، تایلند (داک، 2002)، شمال غربی، شمال شرقی آفریقا و آسیای میانه (اراباسی و عمین، 2004)، آسیای جنوبی و آفریقای مرکزی (جمیز، 1990) گزارش نموده اند. ریحان در ایران و افغانستان به طور خودرو        می روید ولی تولید فعلی در ایران از صد در صد از کشت در مزارع به دست می آید. در ایران به طور وحشی در اطراف تهران، همدان، خراسان در ارتفاع 2300 متری از سطح دریا و در کرمانشاه در ارتفاع 1500 متری  و هم چنین در خرمشهر، بلوچستان و آذربایجان در اطراف تبریز می روید (حاجی شریفی، 1382).

1-4- معرفی و اهمیت ریحان

ریحان (.Ocimum basilicum L) از گیاهان مهم متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) است. در بین گونه های این جنس، گونه .Ocimum basilicum L اقتصادی ترین گونه محسوب شده و تقریباً در تمام مناطق گرم و معتدل کشت و کار می شود. ریحان (48n=2) گیاهی یکساله، علفی، ایستاده، تقریباً بدون کرک، معطر به ارتفاع 60-30 سانتی متر می باشد. ریحان یک محصول مهم اقتصادی در سراسر جهان است که به عنوان گیاه دارویی، ادویه ای و هم چنین به عنوان سبزی تازه استفاده می شود (ماریوتی و همکاران، 1996؛ امید بیگی، 1997). ریشه ریحان مستقیم و مخروطی شکل است و طول آن به 16-10 سانتیمتر می رسد. ساقه چهارگوش و مستقیم است و انشعابات کم و بیش فراوانی دارد (امید بیگی، 1379). برگ های آن پهن و به رنگ سبز و کناره های آن صاف است (امید بیگی، 1379). برگ های آن به صورت متقابل بیضوی و نوک تیز  با کناره های دندانه دار      می باشد. برگ ها دارای دمبرگ، متقابل و تخم مرغی شکل می باشد (پراکاش، 1990). برگ های معطر این گیاه به صورت تازه یا خشک شده به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذاها، شیرینی جات و نوشابه ها مورد استفاده قرار می گیرد (ماریوتی و همکاران، 1996؛ امید بیگی، 1997). گل ها کوچک به رنگ سفید، صورتی روشن و گاهی بنفش که به صورت مجتمع روی چرخه هایی در انتهای ساقه اصلی و فرعی ظاهر می شوند. در هر چرخه 17 تا 18 گل قرار می گیرد. بذر آن سیاه رنگ یا قهوه ای تیره است. وزن هزار دانه 2/1 تا 8/1 گرم است (امید بیگی،1379؛ زرگری، 1372).

1-5- خواص دارویی ریحان

ویژگی دارویی بودن گیاهان به واسطه ترکیبات متنوعی است، که طی واکنش های متابولیسمی در پیکره این گیاه تولید و تجمع می یابد. به طور کلی یکسری از واکنش های شیمیایی که واسطه آنزیمی دارند، در گیاهان زنده به عنوان متابولیسم شناخته می شوند. با هماهنگی واکنش های جزئی مسیرهای متابولیکی شکل می گیرند که به سنتز مولکول هایی مثل قندها، اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب، نوکلئوتیدها، و پلیمر های آنها شامل داکسی ریبونوکلئیک و ریبونوکلئیک اسید می انجامد. این تولید و تجمع به عنوان متابولیسم اولیه در نظر گرفته می شود. ترکیب های تولید شده از آن متابولیت اولیه نامیده می شوند که برای زنده ماندن و ادامه حیات گیاه ضروری هستند. علاوه بر این در گیاهان مسیرهای متابولیکی دیگری نیز وجود دارد که نقش محصولات این مسیرها در گیاهان چندان مشخص و بارز نیست و محصولات مذکور برای بقا و حیات گیاهان حامل آنها لازم و ضروری نیستند، به همین علت مسیر متابولیکی آنها را ثانوی (متابولیسم ثانوی) و مواد تولید شده از آنها را متابولیت های ثانوی می نامند. گیاهان ترکیبات متنوعی با وزن مولکولی پایین تولید می کنند که تا به حال صد ها نوع از این ترکیبات شناسایی شده اند. اما فقط تعداد کمی از آنها در گروه متابولیت های ثانوی قرار می گیرد. از آنجا که بسیاری از مولکول های کوچک که به وسیله متابولیت اولیه تولید می شوند به عنوان واحد سازنده متابولیت های ثانویه ضروری هستند، ارتباط نزدیکی بین متابولیسم اولیه و ثانوی وجود دارد. مسیر های متابولیکی بخشی از برنامه تکاملی به حساب می آیند. در واقع متابولیسم ثانوی نشانه تمایز سلول است و شکل گیری متابولیت های ثانوی نشانه اختصاصی شدن سلول ها است (حیدری، 1368؛ هاربورن، 1998؛ هوشیار، 1391). تاکنون بالغ بر 30 هزار نوع ترکیب طبیعی از عالم موجودات زنده مورد شناسایی قرار گرفتند که بیش از 80 درصد این ترکیبات، متابولیت های ثانوی گیاهی تلقی می شوند. در حدود 121 داروی دارای اثرات بالینی مشخص، از آنها فرموله و عرضه شده است (راماچاندرا رائو و راویشانکار، 2002؛ هوشیار، 1390). این گروه از ترکیبات طبیعی گیاهان، تنوع شگفت انگیز ساختار شیمیایی ترکیبات ثانوی نتیجه تلاش گیاهان برای ایجاد سازگاری با محیط غیر ثابت و تنش زای اطراف آنها است. به عبارت دیگر این (تجهیزات شیمیایی) مانع رسیدن آسیب به گیاهان توسط ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها یا علف خوارها می شوند و رقابت آنها با سایر گیاهان را به حداقل می رساند به عنوان مثال، مطالعات نشان داده است که مصرف برخی متابولیت های ثانویه در بدن شکارچی هدف ایجاد نفخ (مانند ساپونین ها) می نماید و یا ناباروری (مانند ایزو فلاون ها) به همراه دارد (سامر و همکاران، 2007؛ هوشیار، 1390).

ریحان مانند سایر گیاهان خانواده نعناعیان دارای منبع ترکیبات حلقوی و اسانس است که دافع حشرات بوده و عملکرد ضد باکتری، ضد قارچ، ضد ویروس و ضد اکسایشی دارند (جوانمردی و همکاران، 2002؛ جولیانی و سیمون، 2002). اسانس ها ترکیبات پیچیده ای هستند که شامل مخلوطی از استرها، الکل ها، ترپن ها، آلدئید ها و استن ها هستند. اسانس های تولید شده در گیاهان ممکن است دارای حلقه بنزنی نیز باشند. اسانس یا ترکیبات معطر یکی از مهم ترین ترکیبات ثانویه در گیاهان دارویی، ادویه ای و بویژه معطر هستند (قاسمی، 1388؛ هوشیار، 1390). این مواد که به روغن های فرار نیز معروفند ترکیبات ناهمگن هستند که به صورت ترکیبات مختلفی مشاهده می شوند (امید بیگی، 1388). اسانس های روغنی مایعات فرار، منعکس کننده نور، شبیه به روغن ها با عطری کاملاً اختصاصی می باشند و در بسیاری از گیاهان تولیدات فرعی متابولیسم را تشکیل می دهد (زمان، 1370). اسانس ها در سلول ها و کرک های ترشحی یا مجتمع، غده های ترشحی، مجاری ترشحی در قسمت های سطحی و درونی اندام های مختلف از جمله برگ ها، گل ها، میوه ها، جوانه ها و شاخه های گیاهان وجود دارند (امید بیگی، 1388؛ هوشیار، 1390). این مواد مستقیماً به وسیله پروتوپلاسم و از طریق تجزیه رزینی دیواره سلولی یا از راه هیدرولیز برخی گلیکوزیدها ساخته می شود و ترکیب شیمیایی آن بر حسب شرایط محیطی گیاه که در آن رشد نموده است تا اندازه ای تفاوت دارد (فقیر، 1382). سلول ها و بافت های ترشحی مذکور ممکن است تنها در یک اندام گیاه وجود داشته باشند یا ممکن است در اندام های مختلف پراکنده باشند در این صورت اسانس از نظر کمیت و کیفیت و هم چنین اجزاء و ترکیبات سازنده، از اندامی به اندام دیگر متفاوت باشد (امید بیگی، 1388). مقدار و نوع اسانس تحت تأثیر شرایط مختلف محیطی می تواند متفاوت باشد (بوز و همکاران، 2004). از نظر ترکیب شیمیایی ناهمگن و به صورت ترکیبات مختلفی مشاهده می شود ولی به طور کلی از گروه شیمیایی موسوم به ترپن ها می باشد. قسمت سطحی و درونی اندام های مختلف مشاهده می شود که داخل سلول های گیاهی به شکل قطرات کروی و گلبول مانند جای گرفته است. این ترکیبات معمولاً از بو و مزه تندی برخوردار بوده و معمولاً وزن مخصوص آنها کمتر از آب است، حلالیت آنها در آب به سختی ممکن است ولی در الکل و دیگر حلالهای آلی قابل حل می باشند (مجنون حسینی و دوازده امامی، 1386؛ امید بیگی، 1383). مقدار اسانس گیاه ریحان با توجه به شرایط محیطی، بین 5/. تا 5/1 درصد متغیر است  (پراکاش، 1990؛ سیمون و همکاران،1990). اسانس روغنی (تا 01/0) در گونه O.basilicum حاوی متیل چاویکول (=استراگول) و لینالول به عنوان مواد موثره اصلی است زیرا این دو ماده حدود 70/0 ترکیب این روغن را تشکیل می دهند. این روغن علاوه بر مواد مذکور حاوی ائوژنول، اوسیمن و سنئیول، تانن ها و فلاونوئید ها می باشد (وان وایک، 1956؛ بن-اریک، 1956). اسانس ریحان از پیکر رویشی گیاه (برگ ها، سرشاخه ها و گل های تازه یا خشک شده) به دو روش تقطیر با آب یا تقطیر با بخار آب استخراج می شود و چون سبک تر از آب است جداسازی آن از مخلوط آب – اسانس به راحتی امکان پذیر است (پراکاش، 1990؛ سیمون و همکاران، 1990). عملکرد ماده خشک ریحان تقریباً 2/1 تن در هکتار (امید بیگی، 1997) و عملکرد ماده تر 8 تا 10 تن و بعضاً 12 تن در هکتار (پراکاش، 1990) و عملکرد اسانس 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار است (امید بیگی، 1997).

تولید سالیانه اسانس این گیاه به 100 تن و ارزش گلدانی آن به 15 میلیون دلار در سال می رسد (بیگم و همکاران، 2002؛ اصغری و همکاران، 1391). اسانس، معمولاً در کرک های غده ای سطح برگ، ساقه گل تجمع می یابد که در ریحان به طور عمده در داخل غدد سپر مانند (Peltate glands) تولید و ذخیره می گردد و حاوی دو گروه ترکیبات عمده شامل فنیل پروپانوئید و ترپنوئید ها است (لیوینسون و همکاران، 2000؛ تحصیلی و همکاران، 1387). در میان فنیل پروپانوئیدها دو ماده متیل کاویکول و متیل اوژنول از مهم ترین اجزای سازنده اسانس ریحان به شمار می روند. بخش قابل توجهی از اسانس ریحان را ترپنوئید ها تشکیل می دهند که نوع و مقدار آن در کموتیپ های ریحان و نیز در شرایط اقلیمی مختلف و در مراحل نموی گیاه متفاوت است. قابل توجه است که کولتیوار های ریحان در رنگ برگ (سبز و بنفش) و رنگ گل (سفید، قرمز یا بنفش) اسانس های متنوعی دارند (سجادی، 2006؛ سیمون و همکاران، 1999).

فنیل پروپانوئید ها از فنیل آلانین مشتق می شوند که ابتدا به وسیله آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در اثر دآمیناسیون  به اسید ترانس سینامیک تبدیل می شود. سپس توسط سینامات 4 هیدروکسیلاز، اسیدp – کوماریک به وجود می آید. اسید p– کوماریک در طی مراحلی به چاویکول و اوژنول تبدیل می شود، که از اجزای تشکیل دهنده اسانس ریحان محسوب می شوند (گانگ و همکاران، 2001). اوژنول به علت اثرات دفاعی که در برابر باکتری، قارچ و نماتود نشان می دهد، ترکیبی حفاظتی به شمار می رود و می تواند گیاه را در برابر حیوانات و میکروارگانیسم ها حفاظت کند. هم چنین طعم تندی دارد که به جز ریحان، در میخک (cloves) و دارچین (cinnamon) نیز به وفور یافت می شود (کودکا و همکاران، 2006). این ماده یک ترکیب آرام کننده و ضد درد است که در دندان پزشکی برای آرام کردن درد دندان کاربرد داشته و نیز خاصیت ضد اکسایشی بسیار قوی دارد که در جذب و خنثی کردن رادیکال های آزاد نقش مهمی ایفا می کند (کودکا و همکاران، 2006؛ پلی تئو و همکاران، 2007). اوژنول بوسیله آنزیم اوژنول –o– متیل ترانسفر به متیل اوژنول (C11H14O2) تبدیل می شود که، در جذب حشرات و گرده افشانی دخالت دارد (لی، 2005؛ گانگ و همکاران، 2001).

1-6- نیاز های آب و هوایی و خاکی برای تولید بذر گیاه ریحان

شرایط آب و هوایی مناسب برای بذر ها، رطوبت پایین، خاک عالی، هوای گرم، صاف و خشک در تابستان است. در این شرایط محیطی، وقوع آفت ها و بیماری ها کاهش می یابد. علاوه بر این، دورۀ رشد طولانی نیز مورد نیاز است تا بذر های با کیفیت تولید شود. لذا انتخاب محیط، شرط اولیۀ تولید بذر ها است. همین طور انتخاب محصول بذری مناسب نیز که بتواند در شرایط محیطی منطقه به طور موفق عمل نماید و باعث دست یابی به سود اقتصادی در تولید بذر شود، مهم و ضروری است (احتشامی و چائی چی، 1389). نیازهای اکولوژیکی ریحان شباهت زیادی به نیاز­های اکولوژیکی مرزنگوش دارد (امید بیگی، 1374)­. بذر ریحان چهار تا پنج سال از قوه رویشی مناسبی برخوردار است و در شرایط مناسب 14 تا 21 روز پس از کشت سبز می­شود­. دوره رویشی ریحان بین 170 تا 180 روز است­. ریحان در طول رویش به هوای گرم و تابش نور کافی نیاز دارد­. درجه حرارت مطلوب برای جوانه زنی بذر 18 تا 20 درجه سانتی­گراد است­. این گیاه به سرما بسیار حساس است­. در طول رویش به آب کافی نیاز دارد­. به طوری که از بدو سبز شدن بذر تا برداشت پیکر رویشی به 500 تا 550 میلی­متر بارندگی (آبیاری) نیاز دارد ریحان در طول رویش به 1500 ساعت روشنایی نیاز دارد­، همچنین به مواد و عناصر غذایی کافی نیازمند است­. خاک مناسب برای کاشت ریحان خاک­های با بافت متوسط یا خاک­های لومی شنی با مقادیر فراوان ترکیبات هوموسی است (امید بیگی،1374)­.

به نظر می رسد سبزی ها در گروههای معینی از لحاظ pH مطلوب به خاطر ترجیح دادن مواد غذایی خاص و تحمل مواد سمی قرار گیرند. سبزی ها از نظر عکس العمل نسبت به واکنش خاک pH متفاوتند و کلیۀ آنها در محدوده pH 5/6-6 رشد می کنند (ناصری و تهرانی، 1374). کودهای حیوانی پوسیده نقش عمده­ای در افزایش عملکرد پیکر رویشی و اسانس ریحان دارد. تحقیقات نشان می­دهد که برای تولید هر تن پیکر رویشی­، گیاهان 18 کیلوگرم ازت­، 8 کیلوگرم اکسید فسفر و 15 کیلوگرم اکسید پتاس از زمین جذب می­کنند (امید بیگی­، 1387).

قبل از کشت ریحان 30 تا40 کیلوگرم در هکتار ازت­، 55 تا 70 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 60 تا 80 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس باید به عنوان مقادیر پایه­، به خاک اضافه کرد­. فصل بهار هنگام آماده ساختن زمین 30 تا 40 کیلوگرم در هکتار ازت و همچنین پس از اولین برداشت افزودن 40 تا 50 کیلوگرم در هکتار ازت به همراه آبیاری نقش عمده­ای در افزایش عملکرد دارد (امید بیگی­، 1387).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122