پايان نامه تأثير بازاريابي اينترنتي بر عملکرد آن لاين شرکت ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير بازاريابي اينترنتي بر عملکرد آن لاين شرکت ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 178 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تأثير بازاريابي اينترنتي بر عملکرد آن لاين شرکت ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-کلیات تحقیق2
1-1-مقدمه3
1-2-بیان مسئله4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق7
1-4-اهداف تحقیق8
1-5-فرضیه های تحقیق8
1-6-روش اجرای تحقیق:8
1-7-متغیرهای پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی آنها9
1-7-1-تعریف عملیاتی متغیرها:9
1-7-2-متغیر وابسته تحقیق:9
1-7-3-متغیر های تعدیل گر:10
1-7-4-متغیر های مستقل:10
1.مدیریت روابط با مشتریان(CRM):11
1-8-مدل مفهومی پژوهش12
1-9-قلمرو تحقیق12
2-مروری بر تحقیقات انجام شده14
2-1-مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)15
2-1-1-تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)15
2-1-2-ضرورت مدیریت ارتباط با مشتری15
2-1-3-دلایل حرکت سازمان ها به سوی مدیریت ارتباط با مشتری16
2-1-4-تشریح ابعاد مختلف تعریفی و ویژگی های مدیریت ارتباط با مشتری18
2-1-5-مزایای مدیریت ارتباط با مشتری19
2-1-6-اهداف مدیریت ارتباط با مشتری20
2-1-7-چشم انداز مدیریت ارتباط با مشتری21
2-1-8-عناصر اصلی مدیریت ارتباط با مشتری22
2-1-9-مراحل اجرای23
2-1-10-چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری25
2-1-11-روندهای ارتباط با مشتریان26
2-1-12-بازاریابی مبتنی بر مدیریت ارتباطی با مشتری28
2-1-13-انواع فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری31
2-1-14-خدمات مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی35
2-1-15-مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی37
2-1-16-مدیریت ارتباط با  با مشتری تعاملی38
2-2-مدیریت دانش39
2-2-1-داده:..39
2-2-2-اطلاعات:.39
2-2-3-دانش:.39
2-2-4-عوامل مؤثر در توفیق دانش40
2-2-5-هویت،دانش،اعتماد و روابط اجتماعی41
2-2-6-تقسیم بندی دانش سازمان41
2-2-7-اندازه گیری دارایی دانش42
2-2-8-دانش و مدیریت استراتژیک43
2-2-9-پیشینه مدیریت دانش44
2-2-10-سیر تکاملی مدیریت دانش44
2-2-11-تعاریف مدیریت دانش45
2-2-12-اهمیت و ضروریت مدیریت دانش46
2-2-13-اهمیت سازمان بر مبنای دانش46
2-2-14مزیت های مدیریت دانش48
2-2-15-نقش فن آوری اطلاعات در مدیریت دانش49
2-2-16-روش های اجرای مدیریت دانش در سازمانها49
2-2-17-برنامه ریزی راهبردی مدیریت دانش50
2-2-18-روش های مدیریت دانش51
2-2-19-عوامل کلیدی توفیق مدیریت دانش در سازمان های مختلف52
2-3-بخش سوم:زنجیره تأمین53
2-3-1-زنجیره تأمین:53
2-3-2-درک زنجیره تأمین55
2-3-3-ساختار زنجیره تأمین56
2-3-4-مدیریت زنجیره تأمین57
2-3-5-اهمیت مدیریت زنجیره تأمین58
2-3-6-روند شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین60
2-3-7-اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین61
2-3-8-مؤلفه های مدیریت زنجیره تأمین62
2-3-9-وظایف لجستیک و زنجیره تأمین67
2-3-10-ضرورت اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین68
2-3-11-نگرش در اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین68
2-3-12-چرخه مدیریت عملکرد زنجیره تأمین72
2-4-بخش چهارم: بازاریابی اینترنتی74
2-4-1-تعریف بازاریابی اینترنتی74
2-4-2-اصول بازاریابی الکترونیکی75
2-4-3-بازاریابی اینترنتی،اهمیت و مزایای آن:77
2-4-4-تکنیک ها و روش های بازاریابی اینترنتی(قاضی زاده،عباسی اسفنجانی ،1385،ص45):79
2-5-بخش پنجم: تجارت الکترونیک82
2-5-1-تشریح مفهوم تجارت الکترونیک:83
2-5-2-انقلاب و اقتصاد دیجیتالی85
2-5-3-استفاده از تجارت الکترونیکی حرکتی به سوی اقتصاد دیجیتالی86
2-5-4-تجارت الکترونیک به عنوان یک بازار89
2-5-5-اشکال مختلف تجارت الکترونیکی89
2-5-6-چارچوب،طبقه بندی و محتوی تجارت الکترونیکی91
2-5-7-چهارچوب تجارت الکترونیکی92
2-5-8-انواع تجارت الکترونیکی94
2-5-9-اجزای تشکیل دهنده فضای بازار داد و ستد الکترونیکی97
2-5-10-مدل های کسب و کار تجارت الکترونیکی99
2-5-11-کاربردهای تجارت الکترونیک103
2-5-12-راهبرد تجارت الکترونیکی104
2-5-13-زیر ساخت ها و ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی104
2-5-14-مزایای اقتصادی تجارت الکترونیکی105
2-5-15-عوامل موفقیت زا در بازار الکترونیکی108
3-روش تحقیق113
3-1-مقدمه114
3-2-فرآیند اجرای تحقیق114
3-3-روش اجرای تحقیق114
3-4-جامعه آماری115
3-5-روش نمونه گیری و بر آورد حجم نمونه116
3-6-روش گرد آوری داده ها و اطلاعات117
3-7-ابزارهای گردآوری اطلاعات117
3-8-روایی118
3-9-پایایی119
3-10-روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات120
3-10-1-بخش توصیفی داده ها120
3-10-2-بخش تحلیلی داده ها120
4-نتایج.121
4-1-مقدمه:122
4-2-توصیف متغیر های تحقیق:122
4-2-1-توصیف متغیر بازاريابي اينترنتي122
4-2-2-توصیف متغیر تجارت الکترونيک123
4-2-3-توصیف متغیر مديريت ارتباط با مشتري124
4-2-4-توصیف متغیر مديريت زنجيره تامين125
4-2-5-توصیف متغیر مديريت دانش126
4-3-بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق127
4-4-بررسی مدل تحقیق129
4-4-1-بررسی مدل تحقیق در حالت مفهومی129
4-4-2-بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد130
4-4-3-بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق131
4-5-تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق132
4-6-آزمون فرضیه ها133
5-بحث و نتیجه گیری135
5-1-مقدمه136
5-2-نتایج آمار توصیفی136
5-2-1-بازاریابی اینترنتی:136
5-2-2-متغیر تجارت الکترونيک:137
5-2-3-متغیر مدیریت روابط با مشتری:137
5-2-4-توصیف متغیر مدیریت زنجیره تامین137
5-2-5-متغیر مدیریت دانش:138
5-3-نتایج آمار استنباطی138
5-4-پیشنهادات تحقیق139
5-5-محدودیت های تحقیق141
5-6-پیشنهادان آتی142

منابع و مأخذ

1.احمدی حسین.1384.مدیریت زنجیره تأمین.انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.چاپ اول شماره111.

2.احمدی حسین،ویرجینیاریم.1381.تجارت الکترونیک. تهران.انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،چاپ اول.

3.آذرعادل،‌باقري ‌كني مصباح‌الهدي.1384.رويكردي جديد به آميخته بازاريابي اينترنتي.انتشارات جهاد دانشگاهی ; 9(2پیاپی-39) ويژه نامه مديريت):1-28.

4.آذرعادل،مؤمنی منصور.1384.آمار و کاربرد آن در مدیریت.تهران.انتشارات سمت. چاپ هشتم.جلد دوم.

5.اسفيداني محمد رحیم، اسفيداني حمید، سيدجوادين سید رضا.1390. طراحي شبکه عصبي جهت انتخاب راهبردهاي بازاريابي اينترنتي، . 10(5 (پياپي 38)):111-125.

6.اسفیدانی محمد رحیم،دقیقی اصلی علیرضا،آهنگرکلایی اسماعیل،اثر اینترنت بر بازاریابی بیمه عمر.1389.نشر جهاد دانشگاهی.شماره 2،صص 83-113.

7.استدلر هارتموت،کلیگر کریستوف.1385.مدیریت زنجیره تأمین.ترجمه عسگری ،زنجیرانی .چاپ اول،تهران.انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

8.اعرابی محمد.1383.موانع محیطی و الگوی مناسب تجارت الکترونیکی در ایران.ماهنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات، شماره 2.

9.افرا حسن.1388.تأثیر کاربرد اصول مدیریت ارتباط با مشتری(crm)بر رضایت مشتریان شعب بانک ملت استان گیلان،دانشگاه آزاد واحد رشت.

10.افرازه عباس .1384.مدیریت دانش ،مفاهیم ،الگوها،اندازه گیری و پیاده سازی.انتشارات مؤلف.

11.بلیغی محسن،1388،مدیریت دانش در هزاره سوم.ضریح آفتاب.چاپ اول.

12.بیات علی.1387.ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد FMADM (مورد کاوی:شرکت های عمل آوری آبزیان دریایی در استان بوشهر.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس.

13.تقی زاده قمی مصطفی.1389.بررسی عوامل مؤثر بر خریدهای اینترنتی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکده علامه طباطبایی.

14.تیماسی سید مهدی.1390.ارتباط ریسک ادراک شده و اعتماد  با تمایل به خرید مصرف کننده از فروشگاههای اینترنتی،دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

15.ثریایی علی،یونس نیا میثم،مهدی پور مجید.1384.تأثیر بکارگیری بازاریابی اینترنتی در بهبود وضعیت شرکت ها در ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد بابل.

16.جعفرنژاد احمد.1385.مدیریت تولید و عملیات نوین.چاپ اول.تهران :انتشارات دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران.

17.جعفرنژاد احمد،شاه حسینی محمدعلی.1385.بهبود زنجیره تأمین شرکت ایساکو با استفاده از مدل موجودی و توزیع غیر متمرکز.فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، 38: 59-85..

18.حقیقی محمد.1389.ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در شرکت های آب و فاضلاب استان اردبیل .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد رشت.

19.حميدي زاده محمدرضا,مجرد فایق.1388. ارزيابي تطبيقي وبنگاه هتلهاي لوکس براساس مدلc  7دربازاريابي اينترنتي. اقتصاد و تجارت نوين،4: 212-237.

20.حافظ نیا محمدرضا.1383.مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی.چاپ دهم.تهران:انتشارات سمت.

21.خاکی غلامرضا.1387.روش تحقیق در مدیریت.تهران:انتشارات بازتاب.

22.دانپورت توماس،پروساک وارنس.1379.مدیریت دانش،ترجمه ح رحمان سرشت، چاپ اول ،تهران:نشر ساپکو.

23.دانشجو پریسا.1385.ارزیابی وب سایت های الکترونیکی در ایران.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.

24.دلاور علی.1387.مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.چاپ سوم.تهران:انتشارات رشد.

25.دهقانی زاده محمد،حاجی علی اکبری رضا.1384.مدیریت ارتباط با مشتری.ماهنامه مهارت.شماره 47.ص28-31

26.رادینگ الن.1383.مدیریت دانش،ترجمه م لطیفی، چاپ اول ،تهران:انتشارات سمت.

27.رجب زاده علی،خدیور آمنه،کاظمی عبدالعظیم.1386.بررسی تأثیر الگوی زنجیره تأمین بر بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و تدوین و مؤلفه های اصلی.فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، 43 : 185-223.

28.رحیمی صفت محمدرضا.1383.امید به الکترونیکی شدن امید به آینده،ماهنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات،10.

29.رنجبر مختار،احمدی نژاد آرمان.1384.جایگاه سنجش مدیریت ارتباط با مشتری در بازاریابی رابطه مند.دانش تبلیغات:  24 :31-36.

30.ساولی آزاده.1383.بررسی نقش بازارهای الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

31.سلیمی چنگاکایی اسماء.1389.بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین در صنایع پتروشیمی، دانشگاه آزاد  واحد رشت.

32سیف الهی ناصر،داوری مجیدرضا.1388.مدیریت دانش در سازمان ها.چاپ اول.تهران:انتشارات مؤسسه انتشاراتی آراد.

33.شاکریان حامد.1391.ارائه چهارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین،پایان نامه کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد.

34.سعيدي نیما،نوروزنژاددرزي نقيبي امیر,زنده باد سعیده.1390.نقش بازاريابي اينترنتي درافزايش توان رقابتي صنعت فرش، اقتصادوتجارت نوين،7:169-185.

35.سکاران اوما.1384.روش تحقیق در مدیریت.ترجمه م صائبی ، م شیرازی ،انتشارات مؤسسه آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی.

36.سهلانی حامد.1388.نقش تجارت الکترونیک در ایجاد مزیت رقابتی در شرکت های تولید کننده محصولات مصرفی.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رشت.

37.سیدجوادین سیدرضا،سقطچی مریم.1385. بانکداری الکترونیک وسیر تحول آن در ایران، انتشارات تدبیر،شماره 170:30-36.

38.شجاعی سعید.1387.تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رشت.

39.شفیع زاده حمید.1386.مدیریت دانش،نظریه ها،فناوری ها، رویکردها.فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد،شماره 13.

40.صادقی مهدی،نوری زهرا .1380.تجارت جهانی الکترونیک و فن آوری اطلاعات،  انتشارات سخن گستر.

41.صالحی صدقیانی جمشید،اخوان مریم.1383.مدیریت ارتباط با مشتری،نشریه توسعه و مدیریت ، 176 :24-36.

42.صنایعی علی.1381.تجارت الکترونیک در هزاره سوم. چاپ اول.اصفهان،انتشارات جهاد دانشگاهی.

43.عباسی اسفنجانی حسین،قاضی زاده مصطفی.1385.بررسي تاثير به کارگيري بازاريابي الكترونيكي بر عملكرد صادراتي صادركنندگان نمونه بخش صنعت در سال هاي 84-1379 ،33 :125-141.

44عدلی فریبا.1384.مدیریت دانش،حرکت به فراسوی دانش.چاپ اول،تهران:انتشارات فراشناختی اندیشه.

45.غضنفری مهدی،ریاضی افشین،کاظمی مسعود.1380.مدیریت زنجیره تأمین،ماهنامه تدبیر،شماره111.

46.غلامیان محمدرضا،خواجه افضلی مریم،ابراهیمی بابک.1385.مدیریت دانش در ارتباط با مشتری. ماهنامه تدبیر، 176 :22-29.

47.فراپائولو کارل.1388.مدیریت دانش در سازمان ها،ترجمه ص احمدی فصیح.چاپ اول.تهران:انتشارات نشر چاپار.

48.فرضی حسین.1385.مدیریت ارتباط با مشتری.ماهنامه مهارت،56:26-29.

49.فنایی محمد.1383.موانع محیطی و الگوی مناسب تجارت الکترونیکی در ایران.ماهنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات،شماره 2.

50.قاضی زاده مصطفی،عباسی اسفنجانی حسین،بررسی تأثیر بکارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال های 84-89،نشر جهاد دانشگاهی، 33 :125-141.

51.قره بيگلو حسین,شادي ديزجي بهنام.1390. تاثيربازاريابي اينترنتي برميزان عملکردتوريسم درآژانسهاي مسافرتي وجهانگردي استان آذربايجان. فصلنامه جغرافيايي فضاي گردشگري ، 1:145-161.

52.قربانی علیرضا.1388. مقایسه انواع فناوری های مدیریت ارتباط با مشتری crm در راستای ایجاد ارزش برای مشتریان بانک های استان گیلان.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رشت.

53.کاتلر فلیپ،گری ارمسترانگ.1385.اصول بازاریابی،ترجمه ع پارسائیان.جلد دوم.تهران،جهان نو.

54.کوزا تیمو.1387.مدل فرآیندی مدیریت دانش،ترجمه ض افراز کنجین و همکاران،گروه ترجمه دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انسانی ناجا،چاپ اول،تهران:انتشارات پردیس دانش.

55.محمدی فاتح اصغر،سبحانی محمد صادق،محمدی داریوش.1387.مدیریت دانش رویکرد جامع. چاپ اول.انتشارات پیام نور پویا.

56.محمدی سیدجواد.1388.مدیریت عملکرد زنجیره تأمین.ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته. 5: 72-73.

57.مدیران میثاق،1386،درک اصول کلیدی بازاریابی اینترنتی،نشریه مدیریت،28:41-38 .

58.معمارنژاد،1387،کاربرد تجارت الکترونیک در صنایع امروز ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

59.معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی.1384.انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی،وزارت بازرگانی.انتشارات یزدان.

60.مقیمی سید محمد.1386.سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی.چاپ هشتم.تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

61.مهدوی نیا محمد،قدرت پور بهروز.1384.بکارگیری ارتباط با مشتری(crm) در افزایش فروش و حفظ مشتریان شرکتهای بیمه.فصلنامه آسیا.ص21-26.

62.نیک نیا بابک.1386. مدیریت ارتباط با مشتری(crm) درصنعت کفش. 118 :52-53.

63.همتی محسن.1392.بررسی تأثیر بازاریابی اینترنتی بر توسعه مزیت رقابتی در فروشگاههای زنجیره ای رفاه استان البرز.دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

64.هوگس میشائل.1387.اصول و مبانی مدیریت زنجیره تأمین، ترجمه شیخ سجادیه محسن،اکبری جوکار محمدرضا،چاپ اول،تهران:انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

1.Alavi.M, LeidnerDE.2002.Review knowledge management and knowledge management system:conceptual foundations and research issues.organization studies.Vol 14,No 4.PP 335-345.

2.BrownJDP.2000. The social life of information,Harvard Business school press.

3.BlacklerF.1995.The knowledge management spectrum,underestanding the km landscape,Journal knowledge management,Vol 5,No 1.PP 33-42.

4.Berney J B.1991.Firm Resources and sustained competitive advantage.Journal of management,vol1,pp99-120.

5.Bhalt GD.2001.Knowledge management in organization: examining the interaction between technologies and people,Journal of knowledge management,vol5,No1,pp 68-75.

6.Bose R.2002. Customer relationship management;key components for success’’.Industrial management &data systems,vol 102.No2.pp 89-97.

7.Baltzan p,Philips A.2008.Business driven information system’’Mc Graw-Hill/Irwin,A business unit of Mc Graw-Hill companies.

8.Civi E.2000.Knowledge management as a competitive asset;A review marketing Inteligence &planning.vol 18.No 4.PP 166-174.

9.Choie B,Lee H.2008.An empirical investigation of km,Vol 40,No 5,PP 403-417.

10.Druker P.1993. post-capitalist society,Butterworth-Heine management.

11.Davenport T H, Prusak L.1997.Working knowledge;How organization manage what they know.

12.Delong D,Fahey L.2002.Diagnosing cultural bariiers to knowledge management.The academy of management executive,Vol 14,No 4,PP 113-127.

13.Groff  Todd R.2003.Introduction to knowledge management,Km in Business,Amesterdam;Butterworth-Heineman

14.Haines T.2001.The problem of knowledge management,Availabale at;www.information.ir.

15.Hales S.2001.Dimention knowledge and it’s management,Available at:www.insighting.co.uk.

16.Huber H.1991.organizetional learning:the contributing process and the literature in organizational science,No 2,pp 88-115

چکیده:

پيشرفت و توسعه روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات تاثيرات عميق و گسترده اي در فرايندهاي تجاري به وجود آورده و اينترنت به عنوان موثرترين بستر بازاريابي الكترونيكي با پوشش گسترده امكان رسيدن شركت ها به بازارهاي گوناگون را فراهم ساخته است. متأسفانه بسياري از شركت های ایرانی در زمينه چگونگي استفاده از روش هاي گوناگون بازاريابي الکترونيکي و تاثيرات آن بر عملکردشان از اطلاعات و آگاهی های لازم برخوردار نیستند.پژوهش حاضر  در پی مطالعه تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد تجاری شرکت هاست،در این زمینه سعی شده است تا تأثیر زیر سیستم های اطلاعاتی (مدیریت روابط با مشتری crm،مدیریت زنجیره تأمین scm،مدیریت دانش Km) بر بازاریابی اینترنتی مورد مطالعه قرار گیرد.روش تحقیق از نطر نوع تحقیق توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده، جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت می باشد که دارای نشان اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند  که تعداد 93 شرکت از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردید،ابزار سنجش در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاری LISREL 8.53  استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان میدهد که بازاریابی اینترنتی تأثیر مثبتی بر عملکرد تجارت الکترونیک داشته و  زیر سیستم های  اطلاعاتی مورد مطالعه نیز تأثیر مثبتی بر بازاریابی اینترنتی دارند.

 واژگان کلیدی:بازاریابی اینترنتی،تجارت الکترونیک،مدیریت دانش ( Km)،مدیریت زنجیره تأمین(scm )،مدیریت روابط با مشتری(crm)

فصل اول 1- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تغییر، تحول و نوآوری درابعاد مختلف زندگی همواره جزء جدایی ناپذیر نظام هستی بوده است. این نوآوری و پدیده های نوین تمام جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده اند. دنیای کسب و کار و اقتصاد نیز جزئی از زندگی بشر میباشد و از موج نوآوری وتغییر در امان نمانده است. شاید به جرأت بتوان گفت زمینه های که بیشترین تاثیر پذیری را از تغییر و نوآوری داشته اند،در حوزه کسب و کار و اقتصاد قرار دارند.نوآوری و تغییر در سنجش کسب و کار از آن جهت حائز اهمیت است که سازمان ها به عنوان بنگاههای اقتصادی به لحاظ در اختیار داشتن نیروی کار، تأمین مواد اولیه و انجام فعالیت های تولیدی، چرخ های صنعت و خدمات را به گردش در می آورند. بنگاهها و شرکت های موجود در بخش های مختلف اقتصاد هر کشور و حتی در سطح جهانی برای کسب منابع محدود، حفظ و افزایش سهم بازار خود از نوآوری های جدید استفاده می کنند.

یکی از جدیدترین نوآوری ها در عرصه تجارت و کسب و کار، به کارگیری شبکه های کامپیوتری و بویژه اینترنت می باشد. در ابتدای بکارگیری کامپیوتر در فعالیت های اقتصادی و تجاری، هزینه های مربوط بسیار بالا بودند و مشکلات متعددی وجود داشت، لذا فقط شرکت های محدودی که از توان مالی مناسبی برخوردار بودند از این تکنولوژی استفاده می کردند. به مرور زمان و در نتیجه پیشرفت علوم رایانه، علاوه بر پیشرفت ها و اختراعات جدید در این حوزه، کاهش چشمگیر هزینه های بکارگیری این فن آوری از یک سو و مزایای متعدد ناشی از آن از سوی دیگر باعث شده که در حال حاضر به ندرت بتوان شرکتی را که از این فن آوری استفاده نکند پیدا کرد. ( دانشجو، ،1385،ص9 ).

در سال های اخیر در کشور ایران با چشم پوشی از کیفیت های خوب ، فعالیت های اینترنتی بسیاری دیده شده و بسیاری از کسب و کارهای ایرانی به این نتیجه رسیده اند که باید به سمت تجارت اینترنتی حرکت کنند. در ایران هم فروشگاههای اینترنتی توانسته اند بخشی از بازار فروش را توسعه دهند و به رقابت با دیگر فروشگاهها بپردازند.

این فروشگاههای اینترنتی به عنوان یکی از حلقه های نظام توزیع، نقش بارزی در کنترل قیمت ها و کاهش هزینه های توزیع بر قیمت نهایی دارند و توانسته اند با کنار زدن واسطه های زاید و تثبیت قیمت ها در مناطق مختلف شهری کالای مردم را با رعایت استاندارد و کیفیت و بسته بندی مناسب عرضه کنند(همتی،1392،ص2).پدید دار شدن مدل های تجاری وب فرصت های بی شماری برای شرکت ها به وجود آورده است.از آن جایی که مشتریان با حق انتخاب فروشگاه های غیر فیزیکی مختلف مثل سفارش های کاتالوگی،خرید تلفنی و خرید در خانه  رو به رو هستند( چانگ، 2004 ) عمل جذب مشتریان برای یک شرکت الکترونیکی بسیار مشکل است. زیرا ابتدا باید مشتری را به خرید اینترنتی متقاعد کرد( تقی زاده، ،1389،ص2 ).برای این منظور باید استفاده از راهبردهای مناسب در بازاریابی اینترنتی و عوامل تاثیر گذار در آن مورد توجه قرار گیرد در این پژوهش سعی در آن است که نقش بازاریابی اینترنتی و تاثیر آن بر عملکرد آن لاین 124 فروشگاه اینترنتی  مورد برسی قرار گیرد.بدین منظور مدیریت روابط با مشتری CRM)) ، مدیریت زنجیره تأمین (SCM) و مدیریت دانش ((KM به عنوان زیر سیستم های اطلاعاتی که بر بازاریابی اینترنتی تاثیر گذار است مورد مطالعه قرار می گیرند.

1-2- بیان مسئله

انقلاب انفورماتیک شاخصه اساسی زندگی بشر در آغاز هزاره سوم است و این دگرگونی حوزه های مختلف را تحت تأثیر قرار داده است.سرعت این تحول آن قدر زیاد است که هنوز بشر به عنوان مبدع آن نتوانسته ارکان مختلف حیاتش را با این تغییر شگرف هماهنگ سازد.اینترنت به عنوان مظهر تبادل رودرو،بستری برای تسریع مبادله و کاتولیزوری برای معرفی محصول،قیمت گذاری رقابتی آن و توزیع الکترونیکی و بی واسطه به وجود آورده است.در این راستا بازاریابی نیز به عنوان بازوی کارآمد تجارت،متأثر از این تغییرات گردیده،به طوری که انتخاب های گذشته بازاریان ،کاربرد خود را از دست داده و لازم می آید تا برای کسب اعتبار مجدد،بازسازی فکری در نگرش به بازار الکترونیکی و بازاریابی آن صورت پذیرد.(آذر،1384،ص1).

اینترنت رسانه ای پویا و زنده است که تمهیدی برای فلسفه نوینی از بازاریابی فراهم آورده است.کاتلر مراحل تکوین بازارهای جدید را اینگونه نشان می دهد.

این فلسفه،تعریف جدیدی از بازاریابی را که در فرآیند با مشتری به عنوان یک فرد مواجه است بیان می کند. در حقیقت،بازاریابی اینترنتی از دو رکن بازاریابی و مجازی بودن تشکیل شده است.رکن مجازی به ارتباط مشتری که بی واسطه،دو سویه و با قابلیت ذخیره سازی برای بازیابی مجدد برای پاسخگویی است،اشاره دارد.برای کلیه ارتباطات مجازی از واسطه های الکترونیک استفاده می شود که در بازاریابی مجازی «اینترنت» این نقش را بازی می کند.با این توجه،بازاریابی اینترنتی،فرایند ساخت و حفظ روابط با مشتری در فعالیت های بر خط است که مبادله ایده،محصول و خدمات را تسهیل کرده،موجب تأمین رضایت هر دو طرف مبادله می گردد.پراساد و همکاران نیز بازاریابی  اینترنتی را استفاده از اینترنت در فعالیت های بازاریابی مرتبط با مشتری،مرتبط با کانال های توزیع و فروش،تحقیقات بازاریابی و ارتباطات مدیریت تعریف می کنند(آذر1384،ص 7).

هدف از بازاریابی اینترنتی،باید تلفیق آن با یک استراتژی جامع بازاریابی باشد که اصول بازاریابی غیر الکترونیکی از آن حمایت و پشتیبانی می کنند البته منظور این نیست که بازاریابی اینترنتی ویژگیهای خاص و منحصر به فرد خود را ندارد.بازاریابی اینترنتی درباره بیان یک ایده بزرگ و کلان نیست،بلکه در آن اطلاعات و تصاویر گرافیکی جذابی به نمایش در می آیند که هر مشتری را به خود جلب می کند(مدیران،1386، ص3).

برای دستیابی به تجزیه و تحلیل عمیق تری از سیر تکاملی مفهوم بازاریابی اینترنتی و یکپارچه سازی آن با اجزایی که بر اساس فناوری هستند،نیاز است تا در سایر رشته های بازاریابی پژوهشی انجام گیرد.در یک نگاه اجمالی منابع مختلفی را برای این مفهوم مانند بازاریابی تعاملی،بازاریابی دیجیتالی،بازاریابی اینترنتی،بازاریابی الکترونیکی و بازاریابی آن لاین،می توان یافت.همه این مفاهیم حداقل دارای یک مفهوم منحصر به فرد هستند که آن را از سایرین جدا می سازد.استفاده از ابزارهای تکنولوژی اطلاعات برای تعامل با مشتریان،استراتژی هایی را برای هدایت ما به سمت مشتریان فراهم می آورد و از سوی دیگر هزینه های معاملاتی را کاهش می دهد Tiago,2012,419) (همچنین به واسطه تأثیر اینترنت بر تجارت و شکل گیری بنیان های اقتصاد دیجیتالی برای دست یابی به اهداف بازاریابی مدرن در داد وستدهای الکترونیکی،بازاریابی اینترنتی به صورت اساسی مورد توجه قرار گرفته و عامل کلیدی در رقابت پذیری بازار های بین المللی محسوب می شود.

تحقیقات موجود در رابطه با  بازاریابی اینترنتی همچنان دارای محدودیت است و مانند سایر حوزه های بازاریابی گسترش پیدا نکرده است. در این قسمت بدلیل اینکه اکثریت مطالعات گسترده در این زمینه ماهیت ادراکی دارند،بسیاری از مؤلفان همچنان تأثیر واقعی زمینه های بازاریابی را مورد سؤال قرار می دهند زیرا با وجود اینکه اینترنت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته افزایش پیدا کرده است اما در تحقیقات سیستماتیک همچنان شکاف هایی وجود دارد و در طی پنج سال اخیر نتایج تجربی کمی در این زمینه ایجاد شده است.به نظر می رسد که یک توافق کلی وجود دارد که نیاز است یک عامل قاطع توسط سازمان در نظر گرفته شده است تا از پتانسیل کامل بازاریابی استفاده شود.از این رو این تحقیق برای کاهش این شکاف و به روز رسانی درک بنیادی زیر سیستم های مختلف یکپارچه بازاریابی اینترنتی ایجاد شده است.به نظر می رسد که استفاده درست ازسیستم های اطلاعاتی مهم (EIS) و پیوست آن به وب موجب دستیابی به مزیت رقابتی شود اما با این حال  بازاریابی اینترنتی و زیر سیستم های اطلاعاتی مهم که قابل استفاده هستند،هنوز یک شکافی در این زمینه و تأثیری که بر بازاریابی الکترونیکی دارد را حس می کنند.از این رو شرکت ها تمایل دارند تا ترکیب بازاریابی وفق یافته با حقایق جدید را در بر گیرند و همه ی زیر سیستم های سیستم های اطلاعاتی مهم (EIS )در دسترس را به منظور کسب مزیت رقابتی استفاده کنند.در میان زیر مجموعه های مهم از( (EISسه عامل  مدیریت روابط با مشتری CRM، مدیریت دانشKM، مدیریت زنجیره تأمین SCM در این پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد(Tiago,2012,421).

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) عبارت است از مجموعه گام هایی که به منظور ایجاد ،توسعه،نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود.مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند یک فلسفه مشتری محور و فرهنگ پشتیبانی از فرآیند های مؤثر بازاریابی،فروش و خدمات پس از فروش در سازمان می باشد.این نگرش به هر مشتری به چشم یک فرد با خواسته ها،خریدها،و نیازهای مربوط به خود نگاه می کند.

مدیریت دانش(KM)  فرایندی است که به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند شناسایی،انتخاب،سازماندهی و منتشر نمایند.این امر مدیریت سازمان ها را برای حل مسائل یادگیری،برنامه ریزی راهبردی ، تصمیم گیری پویا به صورت کارا و مؤثر قادر می سازد.

همچنین هدف مدیریت زنجیره تأمین(scm) تبادل اطلاعات مربوط به نیازمندی های بازار،توسعه محصولات جدید،کاهش تعداد تأمین کننده برای سازندگان و نیز فعال سازی و آزاد سازی منابع مدیریتی در جهت توسعه روابط بلند مدت و با اهمیتی است که از ابتدا بر اساس اعتماد اعضا شکل می گیرد(شاکریان،1391، 51).ایجاد و به کارگیری این سیستم های اطلاعاتی نیازمند فناوری های اطلاعاتی متنوعی است.فناوری اطلاعات می تواند عملیات داخلی شرکت ها را پشتیبانی نماید و استفاده مؤثر از این فناوری عامل کلیدی در موفقیت شرکت هاست. پژوهش حاضر کوششی است در جهت روشن نمودن این مسئله که آیا بازاریابی اینترنتی منسجم بر عملکرد  تجاری شرکت ها تأثیر گذار است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

تاکنون تاریخ بازاریابی 4 دوره از تاریخ خود را تجربه کرده است. دوره تولید، دوره فروش، دوره بازاریابی و دوره نمایی که تلفیقی از رابطه میان دوره های پیشین است. اواسط دهه بیست، تولید و عملیات مهمترین بخش بازاریابی را تشکیل می دادند و افزایش کیفیت محصولات و خدمات، به افزایش رضایت مشتری منجر نمی شد اما امروزه رشد اقتصادی سازمان ها و صنایع بر مبنای اینترنت و تکنولوژی های وابسته بوده و بسیاری از سازمان ها با فعالیت تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی درگیرند. تجارت الکترونیک به عنوان تعامل میان خریدار و فروشنده به صورت آنلاین تعریف شده است، همچنین در یکی از ساده ترین تعاریف، بازاریابی اینترنتی شامل دستیابی به اهداف بازار از طریق بکارگیری تکنولوژی های دیجیتالی می باشد( محمد و همکاران، 2002 ).سال های آغازین قرن بیست و یکم، سال هایی که بشر متمدن ،مدت ها چشم انتظار آن بود، نوید بخش آسایش نیست و چالش هایش روی انسان ها و تمدن ها، در این سال های تاریخ بیش از همیشه به چشم می آید، کشورها و تمدن ها می کوشند در این آشوب ها و دگرگونی های نامنتظره ای که پیش می آید، کمترین زیان را ببینند و بیشترین بهره را نصیب خود کنند، که این امر جزء در سایه داشتن برنامه ریزی محیط گرا و آینده نگر حصول نمی یابد(همتی،1392،ص5).

آمارهای نشان دهنده افزایش میل به خرید اینترنتی را دارد. هرچند که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته این ارقام بسیار ناچیز است، بنابراین با توجه به افزایش خرید های اینترنتی، مدیران فروشگاههای اینترنتی نیازمند درک دقیقی از عوامل اثر گذار برروی تمایل به خرید مشتریان می باشند. با توجه به اینکه تقریبا در ابتدای راه گسترش خرید های اینترنتی هستیم بنابراین این موضوع ضرورت دارد که درباره عوامل اصلی که به نظر می رسد این موضوع را تحت تاثیر قرار می دهد تحقیق شود و در تحقیقات دانشگاهی به شناسایی عواملی که بر روی عملکرد شرکت از طریق بازاریابی اینترنتی تأثیر می گذارد پرداخته شود(تیماسی،1390، 4).

همانطور که اینترنت فرصت و بازاریابی خوبی را برای شرکت ها ایجاد کرده است، تلاش شرکت ها در ارائه محصولات و خدمات قابل قبول را می طلبد. با توجه به اینکه این کانال توزیع نسبتا جدید توانایی های بالقوه فراوانی دارد. بنابرایت اهمیت دارد که فروشگاههای اینترنتی شیوه بازاریابی صحیح اینترنتی را بشناسند و عوامل تاثیر گذار بر آن را درک کرده و تاثیری را که بازاریابی اینترنتی بر عملکرد این فروشگاه ها دارند را دریابند.

1-4-اهداف تحقیق

هدف کلی: بررسی تأثیر استفاده از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

اهداف جزئی:

بررسی رابطه بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.

بررسی تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.

بررسی تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.

بررسی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

1-5- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی1: زیر سیستم های مختلف یک سیستم اطلاعاتی تاثیر مثبتی بر بازاریابی اینترنتی دارد.

فرضیه های فرعی:

مدیریت دانش بر بازاریابی اینترنتی تأثیر گذار است.

مدیریت زنجیره ای تأمین بر بازاریابی اینترنتی تأثیر گذار است.

مدیریت روابط با مشتری بر بازاریابی اینترنتی تأثیر گذار است.

فرضیه اصلی2:بازاریابی اینترنتی منسجم تأثیر مثبتی بر عملکرد تجارت الکترونیک دارد.

1-6-روش اجرای تحقیق:

روش تحقیق از نظر نوع تحقیق، توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت می باشد که دارای نشان اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت،معدن و تجارت هستند  که تعداد 93 شرکت از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردید،ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاریLISREL 8.53  استفاده شده است.

1-7- متغیرهای پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی آنها

در این تحقیق تجارت الکترونیک به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مدیریت دانش(KM)و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)و مدیریت زنجیره تأمین(SCM) به عنوان متغیرهای مستقل و بازاریابی اینترنتی به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند.

1-7-1- تعریف عملیاتی متغیرها:

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم بدین جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم،طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری ایجاد می شود(شجاعی،1386،ص8).منظور از بازاریابی اینترنتی در پژوهش حاضر میانگین کسب شده از سؤالات 1تا 9 است و تجارت الکترونیک میانگین  کسب شده از سؤالات 10 تا 20 است و منظور از مدیریت روابط با مشتری میانگین کسب شده از سؤالات 21 تا 26 است  و مدیریت زنجیره تأمین میانگین کسب شده از سؤالات 26 تا 31 و مدیریت دانش میانگین کسب شده از سؤالات 32 تا 36 است.

***نکته مهم قابل ذکر اینکه همه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته این تحقیق که ماهیتاً دارای مقیاس فاصله ای بودند در مقیاس ترتیبی با استفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است***

1-7-2- متغیر وابسته تحقیق:

پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه مند است.هدف وی توصیف یا پیش بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است.متغیر وابسته،متغیر پاسخ،برونداد یا ملاک است و عبارتست از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است.متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن مشخص شود.متغیر وابسته این تحقیق تجارت الکترونیک است که به توضیح آن می پردازیم:

کالاکوتا و ونیستون[1](1997)معتقدند که نمی توان یک تعریف واحدی از تجارت الکترونیک ارائه داد زیرا هرکدام با زدن لنزی به چشم خود تجارت الکترونیک را به تصویر کشیده اند(معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی،1384،ص5).

[1]-calacuta& winston

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي وضعيت استفاده مشتريان از موبايل بانک و ارتباط آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122