پايان نامه تأثير تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته و در حال ظهور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته و در حال ظهور یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير تحقيق و توسعه بر رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته و در حال ظهور بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1)مقدمه 3
1-2)بیان مسئله 4
1-3)ضرورت انجام تحقیق 6
1-4)فرضیه و اهداف تحقیق 6
1-5)روش و حدود تحقیق 7
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع 8
2-1)مقدمه 9
2-2)تقسیم¬بندی جوامع بر اساس سطح توسعه آن¬ها 10
2-3)مرزبندی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 12
2-4)ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه 13
2-5)تحقیق و توسعه (R&D) 14
2-5-1)تعریف R&D و وظایف واحدهای R&D در سازمان 14
2-5-2)جایگاه و ضرورت R&D در سازمان 17
2-5-3)تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان 19
2-5-4)بررسی وضعیت مخارج تحقیق و توسعه 20
2-6)رشد اقتصادی 27
2-6-1)عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی 28
2-7)نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی 30
2-7-1)زمین و نقش آن در رشد اقتصادی 31
2-7-2)سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی 31
2-7-3)تکنولوژی و نقش آن در رشد اقتصادی 32
2-7-4)نقش نیروی کاردر رشد اقتصادی 33
2-8)مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی 33
2-9)انواع نظام¬هاي مالي 34
2-9-1)نظام مالي بازار محور 35
2-9-2)نظام مالي بانك محور 36
2-9-3)نظام بازار محور و بانك محور در كنار يگديگر 38
2-10)وظايف نظام مالي 38
2-11)ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی 40
2-12)معیارهاي سنجش رشد و توسعه¬ي اقتصادي جوامع 41
2-13)تابع تولید مدل لوکاس 42
2-14)شاخص توسعه نیروی انسانی 45
2-15)پیشینه تحقیق 46
2-15-1)خارجی 46
2-15-2)داخلی 48
2-16)مدل مورد استفاده 51
فصل سوم:روش تحقیق 56
3-1)مقدمه 57
3-2)روش تحقیق 57
3-3)روش گردآوری اطلاعات 58
3-4)جامعه آماری 58
3-5)فرضیه¬های تحقیق 58
3-6)روش برآورد الگو-رگرسیون پانل دیتا 58
3-6-1)آزمون F 61
3-6-2)آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی 62
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده¬ها 63
4-1)مقدمه 64
4-2)آزمون فرضیه 64
4-2-1)آزمون قابلیت ادغام داده¬ها برای مدل اوّل (با استفاده از آزمون چاو) 64
4-2-1-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن 66
4-2-2)آزمون قابلیت ادغام داده¬ها برای مدل دوّم (با استفاده از آزمون چاو) 68
4-2-2-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن 69
4-2-3)آزمون قابلیت ادغام داده¬ها برای مدل سوّم (با استفاده از آزمون چاو) 72
4-2-3-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن 73
فصل پنجم: نتیجه¬گیری 76
5-1)مقدمه 77
5-2)مقایسه مدل¬های تحقیق 78
5-3)نتیجه¬گیری و بحث 79
5-4)مقایسه نتایج تحقیق با فرضیات و تحقیقات مشابه 80
5-5)پیشنهادات تحقیق 83
5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی 84
پیوست داده¬های نرم¬افزاری 86
منابع و مآخذ 94

منابع و مآخذ

  منابع فارسی

اشرف زاده، سیدحمید رضا؛ مهرگان، نادر؛ (1389)، «اقتصادسنجی پانل دیتا»، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران، تهران.

اميني، عليرضا؛ حجازي آزاد، زهره ( ١٣٨٧ )؛ «تحليل نقش سرمايه انساني و تحقيق و توسعه در ارتقاي بهره­وري کل عوامل در اقتصاد ايران»، فصل­نامه پژوهش­هاي اقتصادي ايران، شماره ٣٥، ص 30-1

ايران نژاد پاريزي، مهدي؛ «روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي»، تهران، نشر ميدان، 1378

تقوی، مهدی؛ محمدی، حسین؛ «تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران»، 1382

تودارو، مایکل (نویسنده)؛ «توسعه اقتصادی در جهان سوم، فرجادی»، غلامعلی (مترجم)؛ تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، 1378، چاپ هشتم، ص 117

جلیلیان، یوسف؛ «نقش بازارهای مالی در رشد وتوسعه اقتصادی»، 1389

حسن زاده، علی؛ حیدری، حسن؛ «بررسی نقش مخارج R&D در نرخ رشد اقتصادی»، فصل­نامه پژوهش­های ایران، شماره 8، بهار و تابستان 1380

خاکي، غلامرضا؛ «روش تحقيق در مديريت»، تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، 1379

درگاهی، حسن؛ قدیری، امرالله؛ «تجزيه و تحليل عوامل تعيين كننده رشد اقتصادي ايران با مروري بر الگوهاي رشد درون زا»، فصل­نامه پژوهش­نامه بازرگاني، شماره ٢٦، ١٣٨٢

دهقانی، علی؛ خردمند، کامران؛ عبدی، محمد؛ «اثر بخشی هزینه­های تحقیق و توسعه بررسی موردی تعاونی­های تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران»، فصل­نامه بررسی­های اقتصادی، دوره ٤، شماره ٢، 1386؛ ص2-1

دین محمدی، مصطفی؛ وزیری، علیرضا؛ شهنازی، روح اله؛ «تحلیل ساختار فعالیت­های تحقیق و توسعه: مطالعه موردی اقتصاد تحقیق و توسعه کشورهای OECD»، فصل­نامه اقتصاد و تجارت نوین، 1(4)، ص99-62

راستاد، مهدی؛ «توسعه مالی و توسعه اقتصادی مطالعه مقایسه کشورهای صادرکننده نفت باکشورهای آسیای جنوب شرقی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد موسسه عالی پژوهش در برنامه­ریزی و توسعه، مرداد 1380ص 1-87

ربيعی، مهناز(1387)، «نقش تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی کشورها»، مجله رشد فن­آوری، جلد4، شماره 15

روزبهان، محمود؛ «مبانی توسعه اقتصادی، تهران»، انتشارات تابان، 1371

سوری، علی؛ مهرگان، نادر؛ «نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی»، فصل­نامه پژوهش­نامه بازرگانی، شماره 42، بهار 1386، 219-207

شاکری، عباس؛ ابراهیمی سالاری، تقی؛ «اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی تحلیل مقایسه­ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته»؛ مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)؛ سال هفدهم، شماره 29، 1388

شاه آبادی، ابوالفضل؛ «بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران»، نامه مفید، شماره 27، 1380

شاه آبادی، ابوالفضل؛ سجادی، حسن؛ «منابع انتقال فن­آوری و رشد اقتصادی ایران»، فصل­نامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی سال نوزدهم، شماره 59، ص 52-33، پاییز 1390

صمدی، سعید؛ نصرالهی، خدیجه؛ کرمعلیان سیچانی، مرتضی؛ «بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی»، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی، سال هفتم، شماره سوًم، پاییز 1386، ص16-1

صنوبر، ناصر؛ معطوفی، علیرضا؛ مجموعه مقالات و همایش­های مدیریت مالی بازارسرمایه و گزارش­گری، دبیرخانه همایش مدیریت مالی، بازار سرمایه و گزارش­گری، 1386، ص61- 75

علمی، زهرا؛ جمشیدنژاد، امیر؛ «اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال­های 1382-1350»، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، پژوهش­نامه علوم انسانی و اجتماعی «ویژه اقتصاد»، 1386، شماره 26

علوی راد، عباس؛ نصیری زاده، حمیدرضا؛ «بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران تحلیل آماری به روش اقتصادسنجی 1375-1348»، نشریه اقتصادی شماره 172-171، 1380

علی احمدي، علی رضا، «مدیریت تحقیق و توسعه در واحدهاي تولیدي کشور»، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1377

فطرس، محمدحسن؛ نجارزاده نوش آبادی، ابوالفضل؛ محمودی، حسین؛ «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از روش تحلیل عاملی: مورد ایران»، فصل­نامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال هجدهم، شماره 56، ص 94-73، زمستان 1389

فولادی، معصومه (1377)، «تأثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی و مقایسه آن با سرمایه­گذاری بخش خصوصی بر حسب امور مختلف»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

کاشانی، فقهی، «تکمیل نهادهای مالی در کشور»، پژوهشکده پولی و بانکی، بهار 1380

کریس، بروکس (1971) (نویسنده)؛ «مقدمه­ای بر اقتصادسنجی مالی»، بدری، احمد؛ عبدالباقی، عبدالمجید؛ (مترجمان)، تهران: انتشارات نص

کریمی هسنیجه، حسین؛ حضرتی، رخساره؛ «آزادسازي تجارت خارجی و تأثیر آن بر رشد اقتصادي کشور ایران»، اولین همایش ملی اقتصاد ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، 1388

کمیجانی، اکبر؛ معمارنژاد، عباس (1383)؛ «اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D (تحقیق و توسعه) در رشد اقتصادی ایران»، فصل­نامه پژوهش­نامه بازرگانی، شماره 31

کوزنتس، سیمون؛ «رشد نوین اقتصادی»، مرتضی قره‌باغیان (مترجم)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲، ص۱۱

کومار، وینود؛ فدائی منش، امید؛ «مدیریت تحقیق و توسعه»، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1386

متوسلی، محمود؛ «توسعه اقتصادی»، تهران، سمت، 1382، چاپ اول، ص 11

مولایی، محمد علی؛ دهقانی، علی؛ «ارزیابی تأثیر هزینه­هاي تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران با رویکرد غیرخطی LSTAR»؛ فصل­نامه علمی پژوهشی، پژوهش­هاي رشد و توسعه اقتصادي، سال اوّل، شماره چهارم، پائیز 1390

نجم، لعیا؛ «تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی سال­های1377-1338»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطباعی، 1379

نقیلو، احمد (1377)، «بررسی اثرات کوتاه مدت و میان مدت هزینه­های دولتی بر رشد اقتصادی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

نیلی، مسعود؛ نفیسی، شهاب؛ «رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار مورد ایران سال­های 1379-1345»؛ فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1382

واعظ، محمد؛ طیبی، سید کمیل؛ قنبری، عبدالله؛ «نقش هزینه­های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده­ی صنایع با فن­آوری بالا»، فصل­نامه بررسی­های اقتصادی، دوره 4، شماره 4، زمستان 1386، ص72-53

یوسفی، احمدعلی؛ «نظام اقتصاد علوی»، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، چاپ اول، ص309

  منابع خارجی

Allen, F., Gale, D. (2000), “Financial Contagion”, Journal of Political Economy, 2000, vol. 108, No. 1

Arrow, K. J., (2000), The economic implication of learning by doing, Review of Economic studies, 29, 73-155

Badi, H; Baltagi; Econometric Analysis of Panel Data, Jon Wiky & Sons, New York, 2004

Baltagi, Badi. H., Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons, England, 2005, pp. 11-75.

Barro, R. J. and X. Sala-i-Martin (1995). Economic Growth, New York: McGraw Hill.

Beck, T., Demirgüc -Kunt, A., Levine, R., 2010. Financial institutions and markets across countries and over time: the updated financial development and structure database. World Bank Econ. Rev. 24, 77–92.

Bencivenga, V. R, Smith, B. D, 1993. Some consequences of credit rationing in an endogenous growth model. J. 465-504

Bhagwati, J. N. and K. Hamada, (1974); “The Brain Drain, International Integration of Markets for Professional and Unemployment: a Theoretical Analysis”, Journal of Development Economics, Vol. 1 (1), pp. 19–42.

Bhide, A.V. (1993).” The Hidden Costs of Stock Market Liquidity “, Journal of Financial Economics ,V 34, 1993: pp. 31-51

Boot, A. W.A., S. J. Greenbaum and A Thakor (1993), “Reputation and Discretion in Financil Contracting”, American Economic Review, 83:1165-1183

Boyd, J. H, Prescott, E. C, 1986. Financial intermediary coalitions. J. Econ. Theory 38, 211-232

چکیده:

امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. تنها راه بقاء هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه­ی مداوم است، بنابراین سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه کلید رشد اقتصادی برای هر کشور می­باشد. این پژوهش، ارتباط تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور را با استفاده از داده­های پانلی در دوره زمانی 2010-2004  برای 50 کشور که براساس شاخص توسعه نیروی انسانی سازمان ملل به کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور (توسعه) تقسیم­بندی شده­اند مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این موضوع است که در مدل­های اوّل، دوّم و سوّم بین سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل­های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین هزینه­های دولت و رشد اقتصادی ارتباط منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل­های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل اوّل نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود ندارد. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل دوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل سوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

کلید واژه: شاخص توسعه نیروی انسانی، سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه، هزینه­های دولتی، شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی، اعتبار خصوصی بانک­ها

 فصل اوّل

کلیات تحقیق

 1-1)مقدمه:

رشد اقتصادي پیوسته، عمدتاً توسط تحولات دانش و فن­آوري و سرمایه انسانی توضیح داده می­شود و فعالیت­هاي تحقیق و توسعه (R&D)[1] نیز از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فن­آوري است؛ از این­رو اغلب کشورها براي تداوم رشد اقتصادي اقدام به گسترش فعالیت­هاي تحقیق و توسعه می­کنند (دین محمدي، مصطفی؛ وزریري، علیرضا؛ شهنازي، روح اله؛ 1385، ص99-62). طبق تعریف OECD[2]، تحقیق و توسعه به معناي «فعالیت­هاي سازنده برخواسته از یک بنیاد نظام یافته است، که هدف آن افزایش دانش انسانی، فرهنگ اجتماعی و بهره­گیري از این دانش در کاربردهاي جدید می­باشد». یکی از ویژگی­هاي رشد اقتصادي نوین، نقش معناداري است که بوسیله تغییر فن­آوري ایفا می­شود (کانور، اونسون، 2003، ص264-235)[3] و رشد اقتصادي پایدار نخستین اولویت ملل مختلف چه توسعه یافته و چه در حال توسعه است (ورساک لیس، 2006، ص1090-1083)[4]. قرن بیست و یکم به عنوان عصر اقتصاد دانش بنیان[5] توصیف شده است؛ اقتصادي که بر فعالیت تحقیق و توسعه علمی بنیان دارد. فعالیت R&D، فرآیندي خوب سازمان یافته از خلق دانش، تولید، انتشار و کاربرد است. فعالیت­هاي تحقیق و توسعه موجب نوآوري در فن­آوري علمی، مقیاس­هاي مدیریتی و نظام­هاي اجتماعی و سیاسی می­گردند. بر اساس مدل­هاي رشد درونزا[6]، سرمایه­گذاري در تحقیق و توسعه به عنوان موتور عمده رشد شناخته شده است. مدل­هاي مذکور اذعان دارند عوامل اقتصادي و نهادي، شیوه پیشرفت فن­آوري را توضیح می­دهند. مدل­هاي رشد درونزا همچون مدل­هایی که منکیو و دیگران[7] و رومر[8] ارائه داده­اند، استدلال می­کنند سرمایه انسانی و انباشت دانش ناشی از تحصیل و خلق دانش، منابع عمده رشد بلند مدت هستند. از این­رو اغلب مطالعات و پژوهش­ها در سال­هاي اخیر که بر رشد اقتصادي و پیشرفت فن­آوري تمرکز داشته­اند، نقش برجسته­اي براي سرمایه­گذاري در تحقیق و توسعه قلمداد کرده­اند، که می­توان به مقاله گریلیچز[9] تا مطالعه مالونی و رودریگوئز- کلیر[10] اشاره نمود. از آن­جا که سرمایه­گذاري تحقیق و توسعه یکی از اساسی­ترین عناصر در پیشرفت دانش، افزایش بهره­وري، و ترغیب رشد است، هر کشوري که منابع کافی در فعالیت­هاي R&D سرمایه­گذاري نماید و به طور کارآیی به فعالیت­هاي تحقیق و توسعه مشغول شود، پتانسیل رسیدن به رشد مطلوب را در نتیجه تحقیق و توسعه دارد (وانگ، 2010، ص116-103)[11]. از سوي دیگر نکته حائز اهمیت، وجود شکاف فن­آوري میان کشورهاي درحال توسعه با کشورهاي توسعه یافته است که این شکاف بخشی معنادار از تفاوت­هاي بزرگ در درآمد سرانه است، که اقتصادهاي ثروتمند را از فقیر جدا می­کند. یک اثر مهم شکاف­هاي فن­آوري را می­توان در میزان متفاوت سرمایه­گذاري کشورهاي فقیر و ثروتمند در فعالیت­هاي تحقیق و توسعه و تولید دانش مشاهده نمود. براي مثال کشورهاي تشکیل دهنده گروه هفت در سال 1995، 84 درصد از مخارج جهانی را روي R&D داشته­اند و حدود 190 کشور باقیمانده تنها 16 درصد بعدي را انجام داده­اند و در نتیجه همان کشورهاي عضو گروه هفت 92 درصد اختراعات ثبت شده (پتنت­ها) در USPTO[12] را از آن خود کرده­اند (کمنی، 2010، ص1554-1543)[13].

1-2)بیان مسئله:

بازار مالی مکانی است که در آن دارایی‌های مالی مورد مبادله قرار می­گيرند. البته با پيچيده شدن روش­ها و ابزارهای مبادله در سطح ملی و بين­المللی، در بسياری از موارد واژه مکان معنای محصلی نمی­يابد. بر اين اساس می­توان گفت که بازار نهادی است که در چارچوب آن انواع مبادلات، اعم از مبادلات کالاها، خدمات و دارايی­های مالی، بين عرضه­کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق پيدا می­کند (راستاد،1380). بازارهای مالی، دارای نقش كليدی در تجهيز و هدايت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخش­های توليدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. توسعه­ی اقتصادی، مستلزم انباشت سرمایه است. بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن­های بازار مالی، نقش به سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه­ای به منظور رشد و توسعه­ی اقتصادی کشورها دارد و هم­اکنون در بسیاری از کشورهای جهان، نقش تأمین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه­های اقتصادی را برعهده دارند (صنوبر، 1386). نقش و اهميت نظام مالی در فرآيند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می­توان تفاوت اقتصادهای توسعه يافته و توسعه نيافته را در درجه­ی کارآمدی و کارآيی نظام مالی آن­ها جستجو کرد (کاشانی، 1380). به تغییر کمّی هر متغیر طی یک دوره معین زمانی، رشد[14] گفته می‌شود (متوسلی، محمود؛ 1382، ص11). رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به ‌منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است (تودارو، مایکل؛ 1942، ص117). در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیان‌گر رشد مداوم تولید است که در اغلب موارد، با افزایش جمعیت و یا معمولاً با تغییرات زیربنایی همراه است (کوزنتس، سیمون؛ 1901، ص11). به‌ یقین می‌توان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن‌که رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخش‌های اقتصادی آن برای تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد (یوسفی، احمدعلی؛ 1386، ص309).

تحقیق و توسعه[15] هرگونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید است (علی احمدی، 1377، 10). به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرایند تبدیل اندیشه­ها به تولیدات جدید و با کیفیت­تر شدن تولیدات موجود است. این تولیدات مربوط به موارد سوددهی به مصرف کننده­ي نهایی یا مربوط به فن­آوري­هاي فرایند تولید است. نقش اساسی تحقیق و توسعه در رشد اقتصادي، تا حدي است که از آن به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد نام برده می­شود (جفري[16]، 1989). اهمیت تحقیق و توسعه به حدی است که کشورها بر اساس معیار نسبت بودجه­های تحقیقاتی از درآمد ناخالص ملی، به توسعه یافته یا توسعه نیافته تقسیم می­شوند. هزینه­های تحقیق و توسعه علاوه بر محرك بودن رشد و توسعه­ی اقتصادی جامعه، افزایش دهنده­ی سود بنگاه نیز هستند (دهقانی، علی؛ خردمند، کامران؛ عبدي، محمد؛ 1386، ص2-1). امروزه به دلیل این­که فعالیت­هاي تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوري است و به طور مداوم زمینه را براي تقاضاهاي جدید فراهم می­کند، این تقاضاها خود محرك سرمایه­گذاري و تضمین کننده­ي رشد و شکوفایی اقتصاد شده است. از این­رو، تحقیقات امري ضروري و یکی از ارکان لازم براي رشد و توسعه­ي اقتصادي است، به طوري که لازمه­ي ورود به بازارهاي جهانی و توسعه­ي صنایع پیشرفته در هر کشور محور قرار دادن تحقیقات اعم از بنیادي و کاربردي است (لارنس[17]، 1998). با توجه به مطالب ذکر شده و ارتباط بین بازار مالی، تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی، می­خواهیم به تأثیر تحقیق و توسعه[18] بر رشد اقتصادی درکشورهای توسعه یافته و در حال ظهور بپردازیم.

1-3)ضرورت انجام تحقیق:

مطالعات و بررسی­های اقتصادی نشان می­دهد که تضمین شکوفایی بلندمدت اقتصادی در جوامع صنعتی و حتی نیمه صنعتی جهان در گرو حفظ نرخ رشد سرمایه­گذاری کل در این جوامع است. به بیان دیگر، در بلندمدت، مدیریت نرخ رشد سرمایه­گذاری مهم­ترین محرک تقاضای کل و در نهایت، تداوم رشد اقتصادی جامعه است. چرا که در یک نظام اقتصادی آزاد، تقاضای کل در بلندمدت باید بصورت خودکار در حال افزایش باشد و این میسّر نیست مگر در اثر وجود تداوم فعالیت­های تحقیق و توسعه. به بیان دیگر، امروزه به دلیل اینکه فعالیت­های تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری هستند و به طور مداوم امکان فیزیکی، بستر و زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم می­کنند و این تقاضاهای جدید که خود محرک سرمایه­گذاری و در نهایت، تضمین کننده رشد و شکوفایی اقتصادی هستند، از اهمیت به سزایی در دنیای صنعتی امروز برخوردار هستند.

1-4)فرضیه و اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق حاضر این است که تأثیر تحقیق و توسعه را بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور بررسی نماییم. در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، تحقیقات فراوانی صورت گرفته ولی در تحقیقات صورت گرفته توسط محققین، تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال ظهور (توسعه) در نظر گرفته نشده بود لذا ما از این تحقیق به دنبال دستیابی به اهداف زیر می­باشیم:

تبیین اثر سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی

تبیین اثر سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در سطوح مختلف توسعه بازارهای مالی

در این تحقیق با استفاده از تکنیک­های جدید اقتصادسنجی و داده­های پانلی به بررسی ارتباط بین متغیرهای موجود پرداختیم. بنابراین فرضیات مطرح شده در این تحقیق به قرار زیر است:

بین سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

بین هزینه­های دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

بین شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

بین توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

 1-5)روش و حدود تحقیق:

به منظور شناسایی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور، از شاخص توسعه­ی نیروی انسانی[19] سازمان ملل استفاده می­کنیم. بطور خاص، شاخص توسعه­ی نیروی انسانی یک معیار آماری است که سطح توسعه­ی نیروی انسانی یک کشور را تخمین می­زند و تحت نظارت سازمان ملل است. این شاخص گزارش می­دهد که چگونه درآمد به فرصت­های درمانی و تعلیم و تربیت تبدیل می­شود و در نتیجه منجر به ارتقاء سطح نیروی انسانی می­گردد. کشورهای زیادی بوسیله صندوق بین المللی پول[20] و سازمان سیا[21] به عنوان اقتصاد پیشرفته که معمولاً دارای شاخص توسعه­ی نیروی انسانی بالاتر از 8/0 هستند و نشان­دهنده­ی ارتقاء سطح توسعه­ی نیروی انسانی است، لیست شده­اند. برای این منظور از داده­های مربوط به 50 کشور جهان استفاده می­نماییم. به منظور بررسی ارتباط تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی، از متغیرهای مستقل سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه[22]، شاخص توسعه­ی مالی[23]، آزادسازی تجاری[24]، هزینه­ها­ی دولت[25]، شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی[26]،  سرانه تولید ناخالص داخلی[27] و ارتباط این متغیرهای مستقل را با متغیر رشد اقتصادی[28] که در اینجا متغیر وابسته می­باشد را با استفاده از داده­های پانلی و با مدد نرم­افزار ای وی یوز[29] و در سه مدل مجزا به لحاظ سطوح مختلف توسعه بازارهای مالی مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار می­دهیم.

[1]. Research and Development

[2]. Organization for Economic Co-operation and Development

[3]. Kanwar, S. and Evenson, R., 2003, pp. 235-264

[4]. Varsakelis, N.C., 2006, pp. 1083-1090

[5]. Knowledge-Based Economy

[6]. Endogenous Growth Models

[7]. Mankiw et al.

[8]. Romer

[9]. Griliches

[10]. Maloney and Rodriguez-Clare

[11]. Wang, E.C., 2010, PP. 103-116

[12]. United States Patent and Trademark Office

[13]. Kemeny, T., 2010, PP. 1543-1554

[14]. Growth

[15]. Reseach and Development (R&D)

[16]. Jeffery

[17]. Lawarence

[18]. R&D

[19]. HDI

[20]. IMF

[21]. CIA

[22]. RD

[23]. FINANCIAL DEVELOPMENT INDICATOR

[24]. OPEN

[25]. GOVT

[26]. CAPITAL

[27]. PCGDP

[28]. GROWTH

[29]. E Views

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تأثير نااطميناني حاصل از سياست هاي اقتصادي دولت بر رشد اقتصادي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي شکنجه عليه زنان در کشورهاي جهان سوم و پيشرفته و مسئوليت بين المللي دولت‌ها در اين خصوص
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122