پايان نامه تأثير ترتيب حرکت در تمرين مقاومتي بر پاسخ هورمون تستوسترون

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير ترتيب حرکت در تمرين مقاومتي بر پاسخ هورمون تستوسترون یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 64 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير ترتيب حرکت در تمرين مقاومتي بر پاسخ هورمون تستوسترون بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل ۱- مقدمه و معرفي
۱-۱- مقدمه 2
۱-۲- بيان مسئله 2
۱-۳- ضرورت و اهميت تحقيق 3
۱-۴- اهداف تحقيق 5
۱-۴-۱- اهداف کلی5
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی 5
۱-۵- فرضیه¬های پژوهش5
۱-۵-۱- فرضیه¬های اصلی5
۱-۵-۲- فرضیه¬های جانبی5
۱-۶- محدودیت¬های تحقیق 6
۱-۷- تعريف واژه ها و اصطلاحات 6
۱-۷-۱- هورمون تستوسترون 6
۱-۷-2- ترتیب حرکت درتمرین 7

فصل ۲- ادبيات تحقيق
۲-۱- مقدمه 9
۲-۲- زمينه هاي نظري 9
۲-۲-۱- غدد درون ریز9
۲-۲-۲- هورمون:‍‍‍‍‍ ساختار، سنتز و انتقال در خون 9
۲-۲-۳- هورمون: نیمه عمر، حمل و نقل، تخریب 10
۲-۲-۴- عضله و سیگنال¬های درون ریز11
۲-۲-۵- ریتم شبانه روزی 12
۲-۲-۶- عملكرد هورمون تستوسترون 13
۲-۲-۷- تاثیر سن در ترشح هورمون تستوسترون 14
۲-۲-۸- نیمه عمر هورمون تستوسترون15
۲-3- تحقيقات انجام شده 16
۲-3-1- هورمون تستوسترون16
2-3-3- حجم کار 18

فصل۳- روش شناسي تحقیق
۳-۱- روش تحقیق 21
۳-۳- جامعه ونمونه آماري 21
۳-۴- متغيرهاي تحقيق 22
۳-۴- ۱- متغير مستقل 22
۳-۴-۲- متغير هاي وابسته 22
۳-۵- ابزار اندازه¬گيري 22
۳-۶- شيوه اجراي تحقيق23
۳-۷- برنامه تمريني 25
۳-۸- روش هاي آماري26

فصل ۴- تجزيه و تحليل آمار
۴-۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ 28
۴-۲- نتایج و یافته¬های پژوهش 28
۴-۲-۱- توصیف نتایج 28
۴-۲-۱-۱- ﻧﺘﺎﯾﺞ توصیفی برای متغیر¬های حرکتی 28
۴-۲-۱-۲- میانگین حجم کار29
۴ -۲-۱-۳- سطوح هورمون تستوسترون30
۴-۲-۲- آمار اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ31
۴-۲ -۲-۱- آزمون فرضیه¬ها 31
۴-۲-۲-۱-۱- فرضیه اول 31
۴-۲-۲-۱-۲- فرضیه دوم 34

فصل ۵- خلاصه، بحث و نتيجه گيري
۵-۱- خلاصه ﭘﮋوﻫﺶ37
۵-2- بحث38
۵-2-۱- هورمون تستوسترون 38
۵-2-2- حجم تمرین40
۵-۴- نتیجه-گیری41
۵-۵- پیشنهادها42
۵-۵ -۱- پیشنهادهای برآمده از پژوهش 42
۵-۵ -۲- پیشنهادهای پژوهشی42

۶- پيوست¬ها
۶ -1- پیوست44
۶-1- اندازه گيري هورمون تستوسترون(پیوست 1)44
۶-2- مشخصات جهت جمع آوری نمونه گیری(پیوست3)45
۶-3- رضايت نامه شركت و همكاري در طرح(پیوست 4)46
۶-4- دستورالعمل تغذیه¬ای و عملکردی داوطلبان (پیوست5)47
۶-5- عکس تجهیزات آزمایشگاه (پیوست6)48

7- فهرست منابع
7- منابع 49

منابع و مأخذ­ها

شاكري ن، نیکبخت ح ، آذربايجاني م ع، اميرتاش ع م. تأثير نوع تمرين قدرتی، استقامتی و ترکیبی بر غلظت تستوسترون و كورتيزول سرمي مردان جوان تمرين نكرده(1390). پژوهشی، فصلنامه علوم ورزش /سال سوم، شماره هشتم.ص97- 115.

ﺑﻮﻣﭙﺎ ﺗﺌﻮدور. زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي و ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪرﺗﻲ در ورزش. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻤﻴﺪ رﺟﺒﻲ. ﺣﻤﻴﺪ آﻗﺎ ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد، ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻫﻴﺎن. ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان: (۱۳۸۲). اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮداﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن.

حقیقی الف ح. محمودی م. دلگشا م. پاسخ هاي هورموني به دو برنامه ي تمرين مقاومتي وامانده ساز با شدت هاي مختلف در مردان اندام پرور.(۱۳۹۱). مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران. دوره ي چهاردهم، شماره ي ۳، صفحه ۲۷۴-۲۶۷.

ارضی الف، دمیر چی الف، اسدی ع. مقایسه پاسخ حاد هورمونی متعاقب فعالیت مقاومتی با شدت متوسط در مردان جوان و میانسال.(1392). مجله علوم پزشکی رازي دوره 21 ، شماره118.

طاهر ز،حامدی نیا م ر، حقیقی الف ح. تاثير يک جلسه ورزش مقاومتي متوسط و سنگين بر پاسخ حاد و تاخيري لپتين، انسولين، كورتيزول، تستوسترون و انرژي مصرفي پس از ورزش در مردان سالم. (1390)مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دوره ي سيزدهم، شماره ي ۱.

وﻟﻲ ﭘﻮر ده ﻧﻮ و. ﻗﺮاﺧﺎﻧﻠﻮ ر. رﻫﺒﺮي زاده ف. ﻣﻮﻟﻲ س ج . ﺳﺎزﮔﺎريﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ- ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﻠﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﭘﻠﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ. ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ ورزﺷﻲ – زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎرة 7 – صفحه: 91-113.

صفرزاده گرگی ص، مال نديش ع .تأثير تمرين مقاومتي بر پاسخ حاد هورمون تستوسترون و رشد در افراد زير 18 و بالاي 18 .(1391). مجله فيزيولوژي ورزشي. شماره 15.

Boroujerdi SS, Rahimi R. Acute GHQ And IGF-I Responses To Short Vs. Long Rest Period Between Sets During Forced Repetitions Resistance Training System. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 2008; 30(2):31-

Te-Chi L, Chia-Hua K, Paulus S. W. Exercise and Testosterone. Adaptive Medicine. (2009)1(1): 26-31. DOI: 10.4247.

R, Ghaderi.M, Mirzaei.B, Faraji. H,.Effects of very short rest periods on hormonal responses to resistance exercise in men. World Applied Sciences Journal. 2010; 8(10):1287-93.

Buresh R, Berg K, French J. The effect of resistive exercise rest interval on hormonal response strength and hypertrophy with training J Strength Cond Res. (2009) ;23 (1):62-71. doi: 10.1519.

ﭼﮑﯿﺪه ﭘﮋوﻫﺶ

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون بود. 15 مرد جوان فعال با میانگین سنی41/0±02/18 سال؛ قد 96/4±0/173 سانتی­متر؛ وزن 57/9±08/63 کیلوگرم به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا یک تکرار بیشینه حرکات (پرس تخت، اسکات پا، زیر بغل با سیم کش، پشت پا با دستگاه و سرشانه) آزمودنی­ها مشخص و اولین نمونه خونی نیز از آزمودنی­ها گرفته شد. آزمودنی­ها به فاصله یک هفته پروتکل­های سنتی و منتخب را انجام دادند. آزمودنی­ها ابتدا تمرین مقاومتی سنتی را به صورت ۳ دور با ۱۰ تکرار با شدت 70 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه و یک هفته بعد تمرین مقاومتی منتخب را به همان شکل انجام دادند. نمونه­های خونی دیگر نیز 48 ساعت بعد از هر یک از جلسات تمرین مقاومتی سنتی و منتخب از آزمودنی­ها گرفته شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر برای مقایسه نتایج پیش­آزمون و پس­آزمون و همچنین از آزمون t زوجی برای مقایسه حجم کار انجام گرفته در دو روش سنتی و منتخب استفاده و سطح معناداری 05/0≥ α در نظر گرفته شد. نتایج: سطح سرمی تستوسترون پس از روش سنتی و منتخب هردو افزایش معنادار داشت(00/0 p=). هم چنین حجم کار در روش منتخب به طور معناداری بیشتر بود(پرس تخت: ۰01/۰p =؛ اسکات پا: 00/0p=؛ زیربغل با سیمکش: 00/0p =؛ پشت پا: ۰01/0p =؛ سرشانه: 00/0p =). نتیجه­گیری: نتایج تحقیق نشان داد که تمرین مقاومتی با روش ترتیب حرکتی منتخب باعث افزایش حجم کار انجام شده و افزایش تستوسترون می­شود. بنابراین پیشنهاد می­شود که برای افزایش حجم تمرین و دیگر پاسخ­های مربوطه در تمرینات مقاومتی می­توان از ترتیب حرکتی منتخب استفاده کرد.

لغات کلیدی: ترتیب حرکت، تمرین مقاومتی، تستوسترون.

فصل ۱

کلیّات تحقیق

۱-۱-   مقدمه

يکي از سازگاري هاي مهم فيزيولوژيک پس از فعاليت بدني، سازگاري هورموني است. پاسخ هورموني به فعاليت بدني تابع شدت، مدت ونوع برنامه تمرينی است(1). تمرین­ مقاومتی ﻣﻲ­ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑـﺮ روي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی عملکردی ﺑﮕﺬارد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻫﻤّﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در واقع پاسخ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ورزﺷﻲ، داراي اﻫﻤﻴﺖ بسیاری اﺳﺖ، همچنین از این تمرین مقاومتی به­ عنوان ﻣﺤﺮك اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎد غلظت ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ یاد شده است(2، 7). امّا از آنجا که مشخصه تمرين­ مقاومتي ایجاد محیطی­ حاد برای پاسخ­های ­فیزیولوژیکی از جمله پاسخ­ هورمونی بوده ­که­ نقش حیاتی­ در فرآیند تغییر و تبدیل سلول­های­ پروتئینی ­تارچه­ای ­ایفا می­کنند و عوامل ﻫﻮرﻣﻮنی جزو اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮﮐﻠﯿﮥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي تنظیم رشد هستند(18،17،8) و ­به همراه ترشح ­هورمون­های ­آنابولیک­ اثرات­ فیزیولوژیکی مهمی خصوصاً برای مردان جوان ­وجود­ دارد­، لذا روش­های مختلفی ­برای ­افزایش ­تعامل ­بین­ فعالیت­های مقاومتی­ و غدد ­درون ریز ­مورد ­مطالعه قرار­گرفته است(1۰،9). در این بین مد نظر قرار دادن­ دستکاری ­متغیرات تمرینی نظیر: حجم، شدت­، استراحت ­بین ­دورها و… توانسته بر ­اثر­ پاسخ هورمونی، در چرخه واکنش پذیری ­سبب ­سازگاری بزرگ ­سنتز پروتئین شود(18،17،16،11). امّا با این وجود که روشن است ­­طراحی ­برنامه­های ­ویژه ­سبب­ پاسخ متفاوت­ هورمونی می­شود، مشخص ­نیست ­تا ­چه ­اندازه ­اختلاف ­پاسخ هورمونی­ در مداخله حاد تمرين مقاومتي پس ­از­ یک ­دوره تمرین ­رخ ­می­دهد(۱3). گفته شده ترکیب نوع تمرینات توانسته تعادل آنابولیک و کاتابولیک هورمون­ها را تغییر دهد(1)، بنابراین به نظر می­رسد، شیوه­های تمرینی متنوع بتواند حقایق بسیاری درباره ماهّیت انواع تمرین مقاومتی آشکار کند. با این تفاسیر ارائه شده و ضمن اینکه پروتکل­های تمرین علمی می­تواند در بهینه­ ­سازی و پاسخ مطلوب فرآیندهای رشد ورزشکاران و مربیان را یاری کند(۱۷،۱۴،۱۵،۹) ما در پی بررسی تأثیر ترتیب بکارگیری حرکات مشخص در تمرين مقاومتي بر پاسخ هورمون تستوسترون و مقدار تغییرات عملکردی انجام شده با دستورالعمل تجویز ­ پروتکل تمرینی مقاومتی به صورت سنتی و منتخب هستیم.

۱-۲-  بيان مسئله

سیستم اندوکرین تعادل حیاتی بدن را حفظ کرده و به انسان کمک می کند تا به محرك خارجی پاسخ دهد. سیستم اندوکرین بخشی از راهبر بهینه سازي اعمال فیزیولوژیک بدن است . این مکانیسمهاي کنترل شده بوسیله سیستم اندوکرین میتواند در پاسخ به یک جلسه تمرین مقاومتی حاد فعال شود (4). مکانیسم­های آنابوليک ویژه­ای مانند ترشح هورمون رشد، و تستوسترون بر رشد و توسعه ي عضلاني تأثير مي­گذارند. ورزش مقاومتي يک محرک براي توسعه ي قدرت و هيپرتروفي تار عضلاني است. اين موضوع می­تواند كمينه در بخشي به افزايش حاد ناشي از ورزش در هورمون­هاي آنابوليک آندوژني مربوط باشد(3).  با افزایش سن، عملکرد قدرتی، توده عضلانی تستوسترون یک هورمون آنابولیک است که از آندروژنC-19 استرول مشتق می­شود­­ و مانند همه هورمون­های استروئیدی دیگر به طور عمده در سلول­های لیدیگ بیضه ازکلسترول تولید می­گردد(10،9). گفته شده تستوسترون نقش مهمی در توسعه حجم عضلانی و قدرت بازی می­کند، که آن را به عنوان میواستاتین تسهیل کننده برای رشد عضلات در تعامل ­برای تحریک سنتز پروتئین عضلانی ­می­شناسند. مشخص شده دوره­های تمرین حاد به سرعت باعث افزایش سطح تستوسترون در گردش خون می­شود(2،1). از طرفی آثار تمرین با توجه به نوع آن اختصاصی است. به علاوه انواع سازگاری های ایجاد شده در عضله در پاسخ به نوع تمرین نیز اختصاصی می­شود. نوع تمر­ین سازگار­هاي متفاوتي را در بدن ايجاد مي­كند كه برخي متضاد با هم هستند(1). یک بار تمرنی برای تحریک سيستم عضلاني نه فقط با شدت ورزش، بلکه با نوع و زمان بازيافت بين انقباض­هاي تناوبي یا تداومی ارتباط دارد(3). با این وجود به نظر می­رسد ترتیب به کارگیری حرکات در تمرین مقاومتی شکل پاسخ هورمونی را دستخوش تغییرات عمده­ای خواهد کرد.

امّا از آنجا که ممکن است به ­طور ظاهری­ یک­ تصمیم ­ساده ­برای ­به ­کارگیری­ محرک ­مطلوب­­ در تمرین مقاومتی به واقع ­­یک ­انتخاب ­پیچیده ­باشد­ که­ تمام ­زنجیره ­رویداد در مسیر ­سازگاری ­را تحت­ نفوذ ­قرار می­دهد. بنابراین آگاهی از این قضیه که بدانیم چه نوع تمرینی می­تواند پاسخ هورمونی بهینه­ای ایجاد کند بسیار حائض اهمیت است(11)و در این تحقیق جهت بررسی آثار متغییر ترتیب حرکت بر پاسخ هورمونی و عملکردی در پی بررسی آثار تمرینات مقاومتی با دو ترتیب متفاوت به روش سنتی ومنتخب بر میزان تغییرات هورمون تستوسترون هستیم.

۱-۳-  ضرورت و اهميت تحقيق

به طورکلی توده عضلانی متناسب با قدرت عضلانی دستخوش تغییر می­گردد، بنابراین افزایش توده عضلانی یک هدف مهم برای تمرین مقاومتی به منظور افزایش قدرت عضلانی می­باشد(9،3)، همچنین دستکاری بهینه متغیرهای تمرین مقاوتی برای به حداکثر رساندن عملکرد و درک مکانیسم­های زیر بنایی فیزیولوژیکی تمرینات قدرتی و توانی با مطالعه روی قدرت و هایپرتروفی از دستاوردهای مورد علاقه محققین است، تا بارها تغییرات هورمونی در پاسخ به تمرین مقاومتی را که نقش مهمی در یکپارچه سازی افزایش سنتز پروتئین، انتقال ایمپالس عصبی و توسعه قدرت دارد، مورد آزمایش قرار دهند(12). با وجود این که دو مقوله قدرت­ و هایپرتروفی­ تمرینات ­مقاومتی­ را حائض ­اهمیت ­قرار داده­ ­است محققان در پی­ رسیدگی ­و جستوجو برای­ تعیین­ روشهای ­تمرینی­ که­ حداکثر قابلیت ­و نتیجه­ را در برنامه ­تمرین­ دارد ­و تسهیل کننده ­درک­ عمومی ­از ­مکانیسم­های ­­افزایش دهنده­ قدرت ­و هایپرتروفی­اند، بوده و هستند. گرچه ­نشان­ داده ­شده ­که ­طراحی ­برنامه­های ­ویژه­، سبب­ پاسخ­های ­­متفاوت ­هورمونی­ می­شود، مشخص­ نشده ­تا­ چه­ اندازه ­اختلاف ­پاسخ­های ­هورمونی­ در کشمکش­های­ حاد تمرینات­ مقاومتی ­­پس ­از ­یک ­دوره ­تمرین ­رخ­ می­دهد(13،3). همچنین تفاوت پاسخ هورمونی توسط فعل و انفعال متغیر­های تمرینی تعیین می­شود، به عنوان مثال: شدت، حجم، مدت، دوره­های استراحت، توده عضلانی­ درگیر و ویژگی­های فردی مثل، سن، سلامت و تناسب اندام بخشی از این متغییرات تمرینی هستند(۱4). از طرفی مد نظر قرار دادن دستکاری این متغیر­های تمرینی می­تواند در اثر پاسخ هورمونی در چرخه واکنش پذیری سبب سازگاری بزرگ سنتز پروتئین شود(1)

دستکاری بهینه متغیرهای تمرین مقاوتی برای به حداکثر رساندن عملکرد و درک مکانیسم­های زیر بنایی فیزیولوژیکی تمرینات قدرتی و توانی با مطالعه روی قدرت و هایپرتروفی از دستاوردهای مورد علاقه محققین است. تا بارها تغییرات هورمونی در پاسخ به تمرین مقاومتی را که نقش مهمی در یکپارچه سازی افزایش سنتز پروتئین، انتقال دهنده عصبی، و توسعه قدرت بازی می­کند آزمایش کنند. هورمون های اصلی مورد مطالعه به طور معمول شامل تستوسترون(هر دو تام و آزاد) هورمون رشد انسانی، و کورتیزول است. که بیشتر پاسخ حاد حجم و شدت تمرین با این هورمون­ها مورد بررسی قرار گرفته است(15). بالسامو و همکاران[1] (۲۰۱۲) پس از بررسی ­مطالعاتی پیشنهاد کردند از طرح­های ­مختلف­ تمرین­ بر پاسخ­ حاد و مزمن در مورد گروه­های ­مختلف­ عضله، قدرت­ عضله، پاسخ­ هورمونی و … در­آینده استفاده شود(16). از آنجا که تجزیه و تحلیل پاسخ حاد بر تمرین مقاومتی از لحاظ مد نظر قرار دادن هر دوی پاسخ های آنابولیک وکاتابولیک مهم­اند به ویژه اینکه، نسبت تستوسترون به کورتیزول به عنوان یک نشانه تعادل آنابولیک/ کاتابولیک در ورزشکاران استفاده شده است. برخلاف کورتیزول، هورمون ­آنابولیک تستوسترون برای افزایش­ سنتز پروتئین و رشد عضله اسکلتی مفید واقع می­گردد(1) و احتمالاً به این­ دلیل استروئیدهای ­آنابولیک به وسیله افراد شرکت کننده در برنامه­های وزنه­برداری با فرض­ تقویت رشد عضله اسکلتی، مورد استفاده قرار می­گیرند(19). با تفاسیر ذکر شده و ضمن اینکه جستوجو و مطالعات ما روی اثر ترتیب و اجرای حرکات بر پاسخ هورمونی و شاخص­های خاص آسیب به شکل مطالعه حاضر یافته خاصی را در برنداشت می­کوشیم تا متغیر ترتیب به کارگیری حرکات در تمرین مقاومتی با دو روش سنتی(عمومی) و منتخب(با ترتیبی متفاوت) را مورد ارزیابی قرار دهیم. با توجه به احساس نیاز جمعیت عمومی ورزشکاران تفریحی و حوزه پزشکی ورزشی، برای  به­کارگیری شیوه تمرین بهینه جهت پاسخ مطلوب فیزیولوژیکی و عملکردی به تمرینات مقاومتی و شناسایی تغییرات هورمونی، آنزیمی، و حرکتی بدن پس از آن، می­توان شناخت و بینش درست از یک بازه تمرینی مطلوب را برای طراحان تمرین و مربیان وسعت دهیم. انتظار داریم نتایج این تحقیق بتواند علاوه بر تفهیم مسائل بنیادی علم تمرین، به تعمیّم سلامتی و تداوم تمرینات مقاومتی و بالا بردن ­درک ­عمومی ­از مکانیسم­های ­­افزایش ­دهنده ­قدرت ­و هایپرتروفی کمک کند.

 ۱-۴-  اهداف تحقيق

۱-۴-۱-  اهداف کلی

تأثیر ترتیب­ حرکت­ در تمرین­ مقاومتی­ ­بر پاسخ ‌‌ّهورمون تستوسترون در مردان جوان فعال.

 ۱-۴-۲-  اهداف اختصاصی

۱) تعیین اثر ترتیب­ حرکت­ در تمرین­ مقاومتی بر پاسخ ‌‌ّهورمون تستوسترون مردان جوان فعال.

۲) تعیین «حجم کار انجام شده»[2] برای هر حرکت در دو گروه منتخب و سنتی.

۱-۵-  فرضیه­های تحقیق

فرضیه اصلی:

یک جلسه تمرین مقاومتی با ترتیب متفاوت اثر متفاوتی بر پاسخ سرمی ‌‌ّتستوسترون در مردان جوان فعال دارد.

فرضیه­های جانبی:

۱) ترتیب متفاوت یک جلسه تمرین مقاومتی اثر متفاوتی بر پاسخ سرمی تستوسترون در مردان جوان فعال دارد.

۲) بین حجم کار انجام شده برای هر حرکت در دو گروه منتخب و سنتی تفاوت وجود دارد.

۱-۶-  محدوديت هاي تحقيق(غیر قابل کنترل)

۱.  گرچه کنترل دقیق تغذیه آزمودنی­ها امکان پذیر نبود با این حال برنامه و دستورالعمل تغذیه­ای در دسترس آزمودنی­ها قرار گرفت(پیوست 4).

۲. كنترل ميزان انگيزش آزمودني­ها به هنگام شركت در تمرين و آزمون امکان نداشت.

۳. عدم كنترل ميزان فعاليت آزمودني­ها در خارج از ساعات پژوهش، با وجود اينكه تأكيد شده بود به فعاليت ورزشي نپردازند.

[1] . Sandor Balsamo & et al

[2]. Volume of work performed

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي يک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدي
 • پايان نامه اثر هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح پلاسمايي کمرين و انسولين در موش هاي نر مقاوم به انسولين
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122