پايان نامه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 موضوع ومسأله تحقیق 3
1-3 اهداف و ضرورت پژوهش 3
1-4 پرسش پژوهش 5
1-5 فرضیه‏‎های پژوهش 5
1-6 روش شناسی پژوهش 6
1-6-1 نوع پژوهش 6
1-6-2 نحوه جمع‏آوری اطلاعات 6
1-6-3 تجزیه و تحلیل داده‏ها 6
1-6-4 جامعه آماری 7
1-6-5 نمونه آماری 7
1-6-6 تعریف متغیرها 7
1-6-7 قلمرو پژوهش 9
1-7 چهارچوب نظری پژوهش 9
1-8 نوآوری تحقیق 11
1-9 تعریف اصطلاحات کلیدی 12
1- 10 استفاده کنندگان از نتایج پژوهش 13
1- 11 ساختار کلی پژوهش 13
1-12 خلاصه فصل 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 16
2-2 مبانی نظری پژوهش 16
2-2-1 حاکمیت شرکتی 16
2-2-2 هیات مدیره 17
2-2-2-1 سیر تحول زمانی ترکیب هیات مدیره 17
2-2-2-2ترکیب هیات مدیره 18
2-2-2-2-1 اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش ها 19
2-2-2-2-2 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش استراتژیک 19
2-2-2-2-3 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش نظارتی 19
2-2-2-2-4 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی 20
2-2-2-2-5 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش تأمین منابع 20
2-2-2-2-6 اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت 20
2-2-2-2-7 اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت 20
2-2-2-2-8 اثراستقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت 21
2-2-2-2-9 اثر چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت 21
2-2-2-2-10 اثر جنبه های ترکیب هیات مدیره بر یکدیگر 21
2-2-2-3 ویژگی های اعضای هیات مدیره 22
2-2-2-4 وظایف هیات مدیره 24
2-2-2-5 اندازه هیات مدیره 25
2-2-2-6 استقلال هیات مدیره 27
2-2-2-7 جلسات هیات مدیره 28
2-2-2-7-1انواع جلسات هیات مدیره 28
2-2-2-8 دانش مالی هیات مدیره 30
2-2-2-9 جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 30
2-2-2-10 کیفیت ارتباطات 31
2-2-2-11 حوزه عملکردی هیات مدیره ها در سازمان 32
2-2-2-11-1 تعیین چشم انداز، رسالت و سمت وسوی استراتژیک سازمان 33
2-2-2-11-2 نظارت بر اجرای استراتژی ها و عملکرد تیم اجرایی مدیریت 33
2-2-2-11-3 بالنده سازی و ارزیابی مدیرعامل، انتخاب و جایگزینی 34
2-2-2-11-4 بالنده سازی سرمایه های انسانی 34
2-2-2-11-5 نظارت بر عملکرد حقوقی، اخلاقی و حاکمیتی سازمان 35
2-2-2-11-6 مدیریت بحران 35
2-2-2-11-7 تأمین منابع سازمانی 36
2-2-2-12 عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن 36
2-2-2-12-1 عوامل شرکتی 36
2-2-2-12-2 عوامل فرهنگی 37
2-2-2-12-3 عوامل بازاری 37
2-2-2-12-4 عوامل حاکمیتی 38
2-2-2-12-5 عوامل قانونی 38
2-2-13 کیفیت گزارشگری مالی 38
2-2-14 ریسک 42
2-2-14-1 نقش هیات مدیره در مدیریت و کنترل ریسک 43
2-3 پیشینه پژوهش 44
2-3-1 پژوهش های خارجی 44
2-3-2 پژوهش های داخلی 53
2-4 خلاصه فصل 58

فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 60
3-2 موضوع و مسأله تحقیق 60
3-3 روش شناسی تحقیق 61
3-4 قلمرو تحقیق 61
3-4-1 قلمرو زمانی تحقیق 61
3-4 -2 قلمرو مکانی تحقیق 62
3-5 جامعه و نمونه آماری 62
3-6 روش گردآوری اطلاعات 62
3-7 متغیرهای پژوهش 63
3-7-1 متغیرهای مستقل 63
3-7-2 متغیرهای وابسته 64
3-7-3 متغیرهای کنترلی 65
3-8 فرضیات تحقیق 66
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 68
3-9-1 انواع داده ها 69
3-9-1-1 مزایای استفاده از داده های تابلویی 70
3-9-2 تجزیه و تحلیل همبستگی 70
3-9-2- 1 ضریب همبستگی 70
3-9-2-2 ضریب تعیین 71
3-9-3 آزمون F 71
3-9-4 تصمیم‎گیری برای رد یا پذیرش فرضیه 72
3-10 خلاصه فصل
73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها
4-1 مقدمه 75
4-2 آمار توصیفی 76
4-3 آمار استنباطی 76
4-4 برآورد کیفیت گزارشگری مالی 77
4- 5 مدل اول 77
4-5-1 ضریب همبستگی 79
4-5-2 آزمون ایستایی 80
4-5-3 آزمون چاو 81
4-5-4 برازش مدل 81
4-5-5 بررسی پیش فرض های مدل 83
4-5-5-1 آزمون مستقل بودن خطاها 84
4-5-5-2 آزمون ثابت بودن واریانس خطاها 84
4-5-5-3 آزمون نرمال بودن خطاها 85
4-5-5-4 بررسی نرمال بودن متغیر وابسته 86
4- 6مدل دوم 87
4-6-1 ضریب همبستگی 87
4-6-2 آزمون ایستایی 89
4-6-3 آزمون چاو 90
4-6-4برازش مدل 90
4-6-5بررسی پیش فرض های مدل 92
4-6-5-1آزمون مستقل بودن خطاها 92
4-6-5-2آزمون ثابت بودن واریانس خطاها 93
4-6-5-3آزمون نرمال بودن خطاها 94
4-6-5-4بررسی نرمال بودن متغیر وابسته 95
4-7 خلاصه فصل 97
فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری
5-1 مقدمه 99
5-2 خلاصه پژوهش 99
5-3 نتیجه‏گیری 103
5-4 محدودیت در تعمیم نتایج تحقیق 105
5-5 پیشنهادات ناشی از یافته‏های پژوهش 105
5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 106
5-7 خلاصه فصل

107
منابع و مآخذ 108
پیوست 116

منابع و مآخذ:

فارسی

 احمدپور ، ا.(1377)، مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از اطلاعات حسابداری.رساله دکترا، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

احمد پور، ا .، و غلامی، ر. (1384). بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک بازار. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 2.

احمدپور، ا.، ملکیان، ا.، بهمن میری، م.،و نادی،ز.(1391).بررسی نفش ساختار هیات مدیره بر سرمایه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.شماره 8.بهار91.صص 73 – 94.

اسماعیل زاده مقری، ع.، جلیلی، م.، و زند عباس آبادی، ع.(1389). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران،مجله حسابداری مدیریت،سال سوم،شماره7.

امیری، ه.، و محمدی خورزوقی، ه.(1391).تحلیل ارتباط بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره 16،صص 61 –

اميدوار، ع. (1391).رازهاي اتاق هيات مديره،حاكميت شركتي براي زندگي بهتر. چاپ دوم، نشر گندمان.

اولی،م.، قائمی اصل،م.، امین زادگان،س.،و عظیمی،ا.(1393).رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت.سال هفتم.شماره21.صص 59 –

ایزدی نیا، ن.، و رساییان ، ا. (1390). سازوکار نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی.سال اول.شماره1.

آذر، ع.، و مومنی، م. (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد جلد اول و دوم). تهران ، انتشارات سمت.

آقایی، م.، اعتمادی، ج.، آذر، ع.، و چالاکی، پ.(1388).ویژگی های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش مدیریت سود.فصلنامه علوم مدیریت ایران.سال چهارم.شماره16.

آيين نامه نظام راهبري شرکتي(1386) .تهران: مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. مجله بورس، شماره52.

باقرزاده، س.(1384). عوامل مؤثر بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقات مالی.شماره 19.صص25 –

بولو ، ق.(1385). نظام راهبری شرکت و تأثیر آن بر کیفیت سود.پایگاه شرکت اطلاع رسانی بورس تهران به نشانی sena.ir.

ثقفی، ع. ، و صفرزاده، م.(1390).کیفیت سود و ویژگی های هایت مدیره.تحلیل تجربی،دانش حسابرسی،شماره 44،صص 73 –

جلیلی، ا.، و مشیری، ا.(1387). دیدگاه سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای در خصوص اثربخشی هیات مدیره و اثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها.فصلنامه علوم مدیریت ایران.سال سوم.شماره 10.صص 87 –

حاجیها، ز ، و ا، ح.(1392). بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار سررسید بدهی شرکت.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت،سال 6،شماره 17.

حافظ نیا، م. (1385). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی. انتشارات سمت.

حساس یگانه،ی.(1385). حاکمیت شرکتی در ایران. فصلنامه حسابرس.سال 8.شماره 32. صص 32 –

حساس يگانه، ي.،و باغوميان، ر .(1385). نقش هیات مدیره در حاكميت شركتى (قسمت دوم). ماهنامه حسابدار، سال 21، شماره 174، صص 33- 65.

حساس یگانه،ی.،و خیرالهی،م.(1387).راهبری شرکتی و شفافیت،ماهنامه حسابدار،ش 203،صص 30 –

حساس يگانه، ي.، شعری، ص. و خسرو نژاد، ح. ( 1387) رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها و اندازه شرکت با مديريت سود. مطالعا تحسابداری، شماره 24، 79-115 .

خاکی، غ. (1378). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.

خلیفه سلطانی، س.، و نوری زاده،ر. (1393). ارتباط بین افشای مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی.

خواجوی،ش.،بایزیدی، ا.،و جبارزاده کنگرلویی،س.(1391).بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پژوهش های تجربی حسابداری.سال اول.شماره3.صص53 –

دستگير، م.، و رستگار، م. (1391). بررسي رابطه بين كيفيت سود (پايداري سود)، اندازه اقلام تعهدي و بازده سهام با كيفيت اقلام تعهدي ، پژوهش هاي حسابداري مالی دوره 3، ش1، صص 1 – 10.

دیانتی دیلمی،ز.، ملک محمدی، ه.(1392).بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال چهارم.شماره 13.صص 151 –

راس، ا.، وستر فیلد، ر.، و جردن، ب.(1389).مدیریت مالی نوین(جلد دوم).ترجمه جهانخانی، ع.، و شوری، م.چاپ اول. انتشارات سمت.

رزمیان فیض آبادی،ع.،و هشی، ع.(1392).تأثیر ترکیب هیات مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال4.شماره13.صص 105 –

رسائیان، ا.(1389). بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه برنامه و بودجه ،شماره 110،صص 191- 204.

سجادی، ح. ، حاجی زاده، س. ،و نیک کار، ج.(1391). تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی.بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 3،صص 21 –

سجادی، س.، زراءنژاد، م.، و جعفری، ع. (1388). ویژگی های غیر مالی موثر برکیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی, شماره 57, 51-68.

سرمد، ز.، بازرگان، ع.و حجازی، ا.(1388). روش پژوهش در علوم رفتاری.تهران.نشر آگه.

صديقيان ،ا.(1388). اثر ساختار مالكيت و هيات مديره به عنوان مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر ارزش شركت ها.پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تهران.

طالب نیا، ق.، وکیلی فرد، ح.، عرب مازار، ع. و صمدی لرگانی، م.(1390). بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی.سال سوم.شماره9.صص 67 –

عرب مازار يزدي، م.، و طالبيان، م(1388). كيفيت گزارشگري مالي، ريسك اطلاعاتي و هزينه سرمايه. فصلنامه مطالعات حسابداري،21، صص 1- 27.

قائمی، م.، و شهریاری ،م.(1388). حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها. پیشرفت های حسابداری،دوره اول ،شماره 1،113-

قالیباف اصل، ح.(1373). بررسی تأثیر ساختار سرمایه (اهرم مالی) بر ریسک سیستماتیک. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

قاليباف اصل،ح.، و رضايي،ف.(1386). بررسي تأثير تركيب هيات مديره بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقيقات مالي، صص 23-33

کاشانی پور ، م. ، رحمانی ، ع.، و پارچینی پارچین، م. (1388) . رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف . بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 16 ، شماره 57 ، صص85-

گجراتی، د.(1385). مبانی اقتصاد سنجی.ترجمه دکتر حمید ابریشمی.چاپ سوم.انتشارات دانشگاه تهران.

لگزيان،م.، علوي، م.، و نجفي سياهرودي،م.(1390). هيات مديره كارآمد.انتشارات به نشر.

مدرس ، ا.، و حصار زاده، ر. (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری.فصلنامه بورس اوراق بهادار.سال اول. شماره 2.صص 85 –

مدرس، ا.، بهرام فر، ن.، و حصارزاده، ر. (1388). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

مرادی،م.، سعیدی، م.، و رضایی، ح.(1392).بررسی تأثیر و استقلال هیات مدیره بر هزینه های نمایندگی. پژوهش های تجربی حسابداری ،شماره 7،صص 35 –

مشايخ ، ش.، و اسماعيلي، م.(1385).بررسي رابطه بين كيفيت سود و برخي از جنبه هاي اصول راهبري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران. بررسي هاي حسابداري و حسابرس، ش 45، صص 25 – 45

مشایخ ، ش.، حکمت ، ه.، و کاشف ، م. (1391). فاصله گزارشگری مالی از اهداف موردنظر استانداردهای حسابداری ایران. پژوهش های حسابداری, شماره 6, 43-67.

مولودی، ع.(1388). رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم اقتصادی ایران.

مهدوی، غ.، و جمالیان پور، م.(1389). بررسی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.مجله پژوهش های حسابداری مالی.سال دوم.شماره4.صص 89 –

مهدوی ، غ.، حسینی ، م.،و رئیسی ، ز.(1392).تأثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده بوسیله مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت.شماره 16.

نمازی ،م.، و مرادی، ج.(1384). بررسی تجربی سازه های موثر در تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه مطالعات حسابداری 10و11.صص 73 –

نوروش، ا.، کرمی، غ .،و وافی ثانی،ج. (1388) . بررسی رابطه ساز وکارهای نظام راهبری شرکت و هزينه های نمايندگی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات، حسابداری، شماره 1،4-27.

نيك بخت ،م. سيدي،ع.، و هاشم الحسيني،ر.(1389). بررسي تاثير ويژگي هاي هيات مديره بر عملكرد شركت .مجله پيشرفت هاي حسابداري،شماره 1،صص 250-270.

لاتین

Ahmed, A. and Duellman, S. (2007). Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis. Journal of Accounting and Economics, 43 , 411437 .

Alam, A., & Shah, S. Z. A. (2013). Corporate Governance and its Impact on Firm Risk, International Journal of Management, Economics and Social Sciences, Vol. 2(2), pp.76–98.

Atmaja,L.Tanewski ,G.T.and skully ,M.,(2010).The role of dividens,debt and board structure in the governance of controlled firms,Working paper,Monashunirersity.

Biddle, GaryC.; Gilles, Hilary and Rodrigo S. Verdi (2009). “How does financial reporting quality relate to investment efficiency?”, Journal of Accounting and Economics.

Carpenter, M.A. & Westphal, J.D. (2001). The Strategic Context of External Network Ties: Examining the Impact of Director Appointments on Board Involvement in Strategic Decision Making. Academy of Management Journal, 44, 639–660.

چکیده

يك شركت ، تحت هدايت و رهبري اعضاي هيات مديره اش اداره مي شود سپس هدايت و رهبري از هيات مديره به مدير عامل و از مدير عامل به مديران ارشد ، به منظور مديريت و سازماندهي كارهاي روزانه شركت ، انتقال     مي يابد. بدين ترتيب ، هيات مديره به نمايندگي از سوي سهامداران شركت ، كار نظارت و كنترل بر شركت را انجام مي دهد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.فرضیه های موجود رابطه بین ترکیب هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را بررسی و آزمون کرده اند.برای آزمون فرضیه ها، تعداد 126 شرکت در طی سال های 1388 الی 1392 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده است.در این پژوهش تعداد اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره ،رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره، سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره بعنوان متغیرهای مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.اندازه شرکت و اهرم مالی هم بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد و  همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک شرکت وجود دارد. و بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره و رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره با ریسک شرکت ارتباطی وجود ندارد.

کلمات کلیدی : ترکیب هیات مدیره ،حاکمیت شرکتی ،کیفیت گزارشگری مالی ،ریسک ،اقلام تعهدی.

مقدمه

يك شركت ، تحت هدايت و رهبري اعضاي هيات مديره اش اداره مي شود سپس هدايت و رهبري از هيات مديره[1] به مدير عامل و از مدير عامل به مديران ارشد ، به منظور مديريت و سازماندهي كارهاي روزانه شركت ، انتقال     مي يابد. بدين ترتيب ، هيات مديره به نمايندگي از سوي سهامداران شركت ، كار نظارت و كنترل بر شركت را انجام مي دهد.در حالي كه حاكميت شركتي مؤثر و كارآمد مسئول تمام كساني است كه با ذينفعان ارتباط برقرار        مي كنند، اين هيات مديره است كه در رأس امور، مسئوليت هماهنگي را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضاي مناسب در سيستم اطمينان حاصل مي كند.

كليد ايجاد يك حاكميت شركتي مؤفق ،اطمينان از گسترش اصول پايداري، مسئوليت، پاسخگويي، انصاف، شفاف سازي و اثربخشي در سازمان است. امروزه با بروز تغييرات مداوم در سبد ذينفعان سازمان ها و از طرفي پوياي هاي حاكميتي موجود در فضاي كسب و كار، تغييرات گسترده اي در سطوح حاكميتي و رهبري سازمان ها رخ داده است. هيات مديره ها يكي از اركان حاكميت در سازمان هاي امروزي به شمار مي روند كه بيشتر از آنها به عنوان اهرم اجرايي اصول حاكميتي سازماني و مسئول نظارت و سياست گذاري در شركت ها  ياد مي شود. (هوس[2]،2007).

اعضاي هيات مديره ها بيشتر توسط مالكان سهام انتخاب مي شوند، در حالي كه در برخي سيستم هاي حاكميتي نوين، مجموعه نظرات كاركنان، نهادهاي دولتي، سرمايه گذاران و عرضه كنندگان نيز در انتخاب آنان تأثير گذار است. اثربخشي هيات مديره مستقيماً به ارتباطات بين اعضاي هيات مديره ، بين هيات مديره و مديريت اجرايي و بين هيات مديره و ساير ذينفعان مرتبط است.دليل اين موضوع، آن است كه مسئوليت هاي اصلي هيات مديره يعني فراهم كردن هدايت و نظارت، روي رفتار سايرين تأثير مي گذارد. اين تأثير و نفوذ مي تواند به طور مناسبي اعمال شود تنها اگر تصميمات به شكلي شفاف و متقاعدكننده اعلام شوند. بنابراين اعضاي هيات مديره كه مسئول تصويب موضوعات مهمي مانند راهبرد ، انتصاب مديران رده بالا و ريسك پذيري شركت هستند ، بصورت جمعي تصميم   مي گيرند. بنابراين، صميميت، دقت و صحت ارتباطات در درون هيات مديره، كيفيت تصميم گيري جمعي را بهبود مي بخشد.

در تعريف هيات مديره ها مي توان اين گونه عنوان كرد كه هيات مديره ها غالباً گروهي از افرادي هستند كه حق نظارت ،كنترل، سياست گذاري هاي كلان و “حاكميت ” بر يك سازمان خاص را در اختيار دارند (هلمس[3]،2005). اين مجموعه از افراد (در قالب يك تيم كاري اثربخش) مي بايست سلامت سازماني را در حوزه هاي متنوعي همچون عملكرد مالي مناسب شركت، قانوني بودن فعاليت ها، تناسب فرايندها و اقدامات صورت پذيرفته سازماني با اهداف راهبردي سازمان را تضمين كنند.

بر اساس تعريفي ازاينگلي و وان دروالت [4](2003) ، تركيب هيات مديرها به مجموعه اي از منابع انساني اطلاق    مي گردد كه بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، براي خلق ارزش افزوده اي جمعي براي سازمان گرد هم آمده اند. نكته كليدي در تركيب اثربخش هيات مديره، حصول اطمينان از اين امر است كه افرادي صندلي هاي تصدي عضويت در هيات مديره را تصاحب كنند كه از مهارت، تجربه و دانش كافي به منظور تحليل مسائل سازمان و چاره جويي براي پاسخگويي آنها برخوردار باشند. نادلر و همكارانش(1389) معتقدند كه براي ايجاد تركيبي بهينه در هيات مديره و انتخاب اعضايي مناسب مي بايست سه عنصر كليدي ويژگي هاي فردي، مسئوليت نمايندگي و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گيرد.(لگزیان و همکاران،1390).

1-2 موضوع و مسأله تحقیق

اساسی ترین و مهمترین مکانیزیم حاکمیت شرکتی ، هیات مدیره است که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است. آنچه در مبحث هیات مدیره در مرکز توجه بوده است ویژگی های آن است که ترکیب ، خصوصیات ، ساختار و فرایند را در بردارد.

در اين پژوهش سعي بر اين است كه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك شركت مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين،پرسش اصلي كه اين  تحقيق به دنبال يافتن پاسخ براي آن مي باشد، به اين صورت است كه چه تركيبي از هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك تاثير مي گذارد؟

1-3  اهداف و ضرورت پژوهش

در طول سال هاي اخير، در بحث هاي عمومي و در تحقيقات دانشگاهي تركيب تنوع در هيات مديره به يك موضوع پرطرفدار تبديل شده  است. (پیتر و همکاران، 2012).هيات مديره مهم ترين عامل دركنترل و نظارت بر مديريت شركت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد مي شود.(فاما و جنسن،1983).

بررسي مباني نظري و اهداف گزارشگري مالي مبين اين موضوع است كه يكي از اهداف گزارشگري مالي كمك به سرمايه گذاران و اعتباردهندگان براي پيش بيني جريان هاي نقدي آتي است. در بسياري از تحقيقات از قبيل بيمن و وركچيا[5] (1996)، فيرفيلز[6] و ديگران(1996)، ادمتي و پليدرر[7](2000)، بارث و ديگران[8](2001)، ايسلي و اوهارا[9] (2003)و ميخائيل و ديگران[10](2003)، دقت اطلاعات مالي بعنوان معيار اندازه گيري كيفيت گزارشگري مالي مورد استفاده قرار گرفته است. دقت  اطلاعات مالي بيانگر توانايي اجزاي سود تعهدي حسابداري براي پيش بيني جريان هاي نقدي موردانتظار آينده مي باشد.بنابراين بالا بودن دقت و توان پيش بيني كنندگي اجزاي سود تعهدي از شاخص هاي تعيين محتواي اطلاعاتي و كيفيت بالاي گزارشگري مالي مي باشد.(كوهن[11]،2004).

به منظور حفظ و پايداري حاكميت شركتي و دستيابي به موفقيت كسب و كار، مديريت ريسك بايد نظام مند اجرا شود. به همين دليل، اين نكته كه مديريت ریسك مي بايست در نگرش مديران نسبت به كسب و كار منعكس شده و در همه ي فرايندهاي كسب و كار نهادينه شود، حائز اهميت است. نقش هيات مديره، اطمينان يافتن از اين موضوع است كه روندهايي كه توسط مديريت در اين حيطه ايجاد شده اند، درست، صحيح و قابل اعتماد مي باشند.براي انجام مديريت ريسك، هيات مديره به موارد ذيل احتياج دارد:(امیدوار،1391).

آمادگي ذهني : شناسايي ريسك ها احتياج به فهم درست و صحيحي از صنعت و پويايي هايي رقابتي و روندهاي اجتماعي، اقتصادي ، سياسي ، تكنولوژيكي و زيست محيطي دارد. رشد و ارتقاي پيش بيني درست ، نه تنها به دامنه ي وسيعي از منابع اطلاعاتي نياز دارد، بلكه همچنين محتاج به برنامه هاي عملياتي جايگزين است كه بر اساس روش تجزيه و تحليل طرح ها و شبيه سازي تهيه شده باشند.(همان منبع).

به اشتراك گذاري ريسك : دلايل شكل گيري سرمايه گذاري مشترك در پروژه هاي بزرگ نه تنها شامل جمع آوري منابع مالي مي شود، بلكه سهيم شده در ريسك موجود را نيز در بر مي گيرد. ريسك ها نه تنها با شركاي سرمايه گذار بلكه همچنين با مشتريان و تأمين كنندگان مي توانند به اشتراك گذاشته شوند. .(همان منبع).

تنوع : يكي از دلايل كليدي در پيدايش بيشتر شركت هاي هلدينگ در بازارهاي در حال ظهور( جايي كه ريسكهاي اقتصادي و اجتماعي بزرگتر هستند) تنوع ريسك است.كليد برخورداري از يك تنوع ريسك خوب، فعاليت كردن در صنايع مختلفي است كه چرخه ي كسب و كارشان همبستگي كمي با يكديگر دارند. .(همان منبع).

تدبير مالي : استفاده بهينه از نسبت كمتر بدهي / خالص موجودي، تأكيد بر دارايي نقدي و يا كاهش ناهماهنگي هاي ارزي يا دوره هاي زماني در ترازنامه، ابزارهايي هستند كه عموماً دربازارهاي در حال ظهور بسيار پرنوسان و ناپايدار، محتاطانه به كار گرفته مي شوند. .(همان منبع).

محاسبه ريسك هاي بالقوه و احتمال مقابله با آنها بايد به طور مرتب در دستور كار هيات مديره قرار گيرد.در دنياي كسب و كار، ريسك ها ممكن است در سه طبقه مورد تحليل قرار گيرند:

ريسك هاي مالي

ريسك هاي عملياتي

ريسك هاي راهبردي ، ريسك هاي راهبردي به نوبه ي خود ممكن است به هفت گروه دسته بندي شوند:

ريسك پروژه

ريسك مشتري

ريسك تغيير مديريت

ريسك رقيب

ريسك اعتباري

ريسك ساختار صنعت

ريسك اقتصادي

معمولاً هيات مديره ها ريسك هاي مالي مانند سطح اعتباري مشتريان يا موجودي را مكرراً پيگيري مي كنند. با اين حال، بازنگري نظامند همه ريسك هاي بالقوه و همه برنامه هاي كاهش ريسك از نشانه هاي عملكرد مناسب هيات مديره است. .(همان منبع).

با توجه به اينكه هيات مديره و موضوعات مرتبط با آنها چندان مورد توجه محققان داخل كشور قرار نگرفته است از اين رو اين موضوع محقق را بر آن داشت تا تأثير بين تركيب تنوع هيات مديره و كيفيت گزارشگري مالي و ريسك را مورد بررسي قرار دهد.

1-4 پرسش پژوهش

آیا ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر دارد؟

1-5 فرضیه های  پژوهش

بين اندازه هيات مديره و كيفيت گزارشگري مالي رابطه معنادار وجود دارد.

بين استقلال هيات مديره و كيفيت گزارشگري مالي رابطه معنادار وجود دارد.

بين رشته تحصيلي اعضاي هيات مديره و كيفيت گزارشگري مالي رابطه معنادار وجود دارد.

بين سوابق شغلي اعضاي هيات مديره و كيفيت گزارشگري مالي رابطه معنادار وجود دارد.

بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و كيفيت گزارشگري مالي رابطه معنادار وجود دارد.

بين اندازه هيات مديره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.

بين استقلال هيات مديره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.

بين رشته تحصيلي اعضاي هيات مديره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.

بين سوابق شغلي اعضاي هيات مديره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.

بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.

1-6 روش شناسی پژوهش

 1-6- 1 نوع پژوهش

تحقیق حاضر مطاله ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می باشد. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود و باتوجه به چگونگی گردآوری داده، تحقیق توصیفی –  استنباطی به شمار می‏رود.

1-6-2 نحوه جمع‏آوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به ویژگی های هیات مدیره و اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به گزارش‏ های هیات مدیره و صورت‎های مالی حسابرسی شده‎ای که در وبگاه کدال و نیز نرم‏افزار گزارش سهام تدبیر پرداز و ره‎آورد نوین استخراج شده است.

1-6-3 تجزیه و تحلیل داده‏ها

در پژوهش هاي علمي،تجزیه و تحليل داده هاي آماري مرحله مهمي از پژو هش تلقي مي شود، زيرا پژوهشگر در اين مرحله به نتيجه نهايي خواهد رسيد. يعني با استفاده از يک روش تحقيق، داده ها تجزيه و تحليل، فرضيه ها آزمون و در نهايت نتيجه گيري انجام خواهد شد.(خاکی،1378).

تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزارهای Excel و Eviews انجام شده است ؛به این ترتیب که پس از استخراج اطلاعات متغیرهای مورد بررسی از منابع یاد شده ،این اطلاعات در کاربرگ های ایجاد شده در محیط این نرم افزار وارد شده ،سپس محاسبات لازم برای دستیابی به متغیرهای مورد بررسی انجام شده است و در پایان نیز برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است.

1-6-4 جامعه آماری

جامعه آماری به مجموعه‏ای از اشخاص، اشیاء، مکان‏ها، رویدادها و اموری اطلاق می‎شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند. هدف اصلی هر پژوهش، کشف اصول و قوانین کلی حاکم بر یک جامعه آماری است.(آذر و مومنی، 1385). جامعه آماری این پژوهش تمام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‏باشند.

1-6-5 نمونه آماری

روش آماری مورد استفاده برای انتخاب نمونه این پژوهش روش غربالگری است که با توجه به شرایط زیر طی سال‏های 1388-1392 مورد بررسی قرار گرفته است.

شرکت‎هایی که سال مالی آنها به 29/12 منتهی شود.

شرکت‏هایی که طی سال‏های مورد بررسی نماد آن متوقف نشده باشد.

شرکت‎هایی که داده‏های آنها در سال‏های مورد بررسی در دسترس باشد.

شرکت‏هایی که جزء شرکت‏های سرمایه‏گذاری، بانک‏ها، شرکت‏های بیمه و هلدینگ نباشد.

با توجه به مجموع شرايط فوق، 126 شركت در دوره زماني 1388 تا 1392به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند.

1-6-6 تعریف متغیرها

 متغير های مستقل:

اندازه هيات مديره : مشابه پژوهش های حساس يگانه و همکاران )1387)، لیپمَن و لیپمَن[12] (2006) اندازه (تعداد) اعضای هیات مديره به عنوان يکی از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.

استقلال هيات مديره : برای اندازه گیری اين متغیر مشابه پژوهش های ديمیتروپولوس و آستريو[13] (2010) و قائمی و شهرياری (1388)،از نسبت تعداد مديران غیر موظف به تعداد کل اعضای هیات مديره برای انداز ه گیری استقلال هیات مديره استفاده شده است.

رشته تحصيلي : رشته تحصيلي اعضاي هيات مديره.

سوابق شغلي: میزان سابقه کاری اعضای هيات مديره.

دانش مالی : میزان دانش مالی اعضای هیات مدیره، دانش مالی شامل رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری می باشد.

متغير های  وابسته:

1- كيفيت گزارشگري مالي : نماد شاخص کیفیت گزارشگری مالی ،کیفیت اقلام تعهدی است که برای محاسبه آن  از مدل دیچو و دی چاو[14] (2002) استفاده شده است.

کانون توجه مدل اقلام تعهدی دیچو و دی‏چاو (2002) بر اقلام تعهدی سرمایه ‎درگردش استوار است، زیرا جریان نقدی مربوط به سرمایه در گردش عموماً ظرف یکسال محقق می‎شود. براین اساس، سود عملیاتی برابر با جریان نقدی و اقلام تعهدی مربوطه می‏باشد .که در این مدل  نشان می‎دهد که جریان نقدی پس از اینکه مبلغ مورد نظر شناسایی شد رخ می‎دهد. نشان می‏دهد که جریان نقدی در همان دوره‏ای دریافت یا پرداخت می‎شود که در سود شناسایی شده‎اند. نشان می‏دهد که وصول یا پرداخت جریان نقدی قبل از اینکه درآمد یا هزینه در سود شناسایی شود، صورت می‏گیرد.

2- ريسك : براي اندازه گيري ريسك شركت از معيار بتا استفاده شده است و براي محاسبه ضريب بتا از بازده سهام شركتهاي نمونه و بازده پرتفوي بازار استفاده مي شود.

1-6-7 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس و قلمرو زمانی سالهای 1388-1392 می‏باشد.

 [1] Board Of Director

[2] Huse

[3] Helms

[4] Ingley and Van Der Walt

[5]Baiman and Verrecchia

[6] Fairfielz

[7] Edmity and Plider

[8] Barth et al

[9] Easley and O’Hara

[10] Mikhail and et al

[11] Cohen

[12] Lipman and Lipma

[13] Dimitropolos and Astereo

[14] Dichev and Dechow

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پايان نامه ارزيابي ريسک در پايداري پروژه هاي گودبرداري با لحاظ کردن عدم قطعيت ها
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122