پايان نامه تأثير توانمندسازي ساختاري و روانشناختي بر مشتري مداري در شعب بانک پارسيان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير توانمندسازي ساختاري و روانشناختي بر مشتري مداري در شعب بانک پارسيان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تأثير توانمندسازي ساختاري و روانشناختي بر مشتري مداري در شعب بانک پارسيان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    ‌ج
فهرست جداول    ‌ح
فصل اول    2
كليات تحقيق    2
1-1 مقدمه    2
2-1 بیان مسأله    3
3-1 اهمیت و ضرورت تحقيق    5
4-1 اهداف تحقيق    7
5-1 سئوالات تحقيق    7
6-1 چارچوب نظری تحقیق    7
7-1 فرضيه هاي تحقيق    8
8-1 روش تحقيق    8
10-1 تعريف مفهومي واژه ها    9
10-1 تعاریف عملیاتی واژگان    11
فصل دوم    13
مبانی نظری تحقيق    13
1-2 مقدمه    14
2-2 توانمندسازي    14
3-2 عوامل موثر بر توانمندسازی    15
1-3-2 عوامل سازمانی    15
2-3-2 عوامل مدیریتی    16
3-3-2 عوامل فردی    17
4-3-2 عوامل محیطی    17
4-2 دلایل توانمند کردن کارکنان    17
5-2 توانمندسازی ساختاری    19
6- 2 توانمندسازی روانشناختی    22
7-2 جمع بندی دو رویکرد؛ ارائه الگوی تلفیقی    26
8-2 مقدمه تعهد سازمانی    29
9-2 تعاریف تعهد سازمانی    29
10-2 ضرورت و اهميت تعهد سازمانی    30
11-2 انواع تعهد    31
12-2 ديدگاه‌هاي نظري تعهد سازماني    32
1-12-2 مدل” مي ير و آلن”    32
2-12-2  مدل “ماير و شورمن”    34
3-12-2 مدل “جاروس ” و همکاران    34
13-2 ديدگاه‌هاي نظري عوامل مؤثر بر تعهد سازماني    34
1-13-2 مدل نظری هومنز    34
2-13-2 نظریه برابری آدامز    35
3-13-2 مدل نظری مارشال    35
4-13-2 مدل نظری مودی و همکاران    36
5-13-2 مدل نظری مونچ    36
14-2 پيامدهاي تعهد سازماني    37
15-2 تعهد و وفاداری و عملکرد سازمان    40
16-2 رضایت شغلی    41
17-2 تعاریف رضایت شغلی    41
18-2 عوامل موثر بر رضایت شغلی    43
19-2 پيامدهاي رضايت شغلي    46
20-2 راههاي ايجاد رضايت شغلي    48
21-2 مدل‌های رضایت شغلی    50
22-2 نظريه هاي محتوايي    50
1-22-2  نظريه ي انگيزش بهداشتي (دو عاملي )هرزبرگ    50
2-22-2 نظريه ي کامروايي نياز    51
3-22-2 نظريهي ويژگي هاي شغل    52
4-22-2 نظريه سلسله مراتب نيازها    52
5-22-2 مدل فراک استارک    54
6-22-2 الگوي اسنادهاي وظيفه اي ضروري    54
23-2 نظريه هاي فرآيندي    55
2-23-2نظريه ي گروه مرجع    56
3-23-2سيکل عملکرد بالا    56
4-23-2 نظريه ي اختلاف    57
24-2مشتری مداری    57
25-2مفهوم مشتری    58
26-2انواع مشتری    58
27-2تعاریف مشتری‌مداری    58
28-2رضایت مشتری    59
29-2سازمان مشتری مدار    60
30-2راه های تقویت مشتری مداری سازمان ها    64
31-2مدیر مشتری مدار    65
32-2کارکنان مشتری مدار    66
33-2مدیریت ارتباط با مشتری    67
34-2دیدگاه‌های مختلف درباره crm    69
35-2فواید مدیریت ارتباط با مشتری    70
36-2 مشتری مدری بر مبنای توانمندسازی    71
37-2پیشینه تحقیق    74
37-2 نتیجه‌گیری فصل دوم    81
فصل سوم    85
روش اجرای تحقیق    85
1-3 مقدمه    86
2-3 تعريف روش تحقيق    86
3-3 متغیر های تحقیق    87
5-3 جامعه آماری    88
6-3 روش نمونه گیری    88
جمع آوری اطلاعات    89
7-3 روش جمع آوری داده ها    89
8-3 اندازه نمونه    90
9-3 طرح آماری    91
10-3 اعتبار پرسشنامه    92
11-3 پایایی آزمون    93
12-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه    93
1-12-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای هر یک از سولات پرسشنامه    94
13-3 قلمرو پژوهش    95
15-3 خلاصه فصل    95
فصل چهارم    96
تجزیه و تحلیل داده‌ها    96
1-4 مقدمه    97
2-4 آمار توصيفی    97
1-2-4 بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان    97
3-4 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف    99
4-4 آزمون فرضیه های تحقیق    101
1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضيه اول    101
2-4-4 تجزیه و تحلیل تجزیه  فرضيه دوم    102
3-4-4  تجزیه و تحلیل فرضيه سوم    103
4-4-4  تجزیه و تحلیل فرضيه چهارم    105
5-4آزمون فرضیه ها و مدل پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری    106
6-4 بررسی شاخص های برازش    108
7-4 آزمون فرضیات    109
8-4 خلاصه فصل    111
فصل پنجم    113
نتیجه‌گیری و پیشنهادات    113
1-5 مقدمه    114
2-5 خلاصه تحقيق    114
3-5 مقایسه مدل حاصل از یافته‌های تحقیق و مدل مفهومی تحقیق    115
4-5 نتیجه گیری    117
5-5 پیشنهادها    118
1-5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش    118
•پیشنهاد مبتنی بر نتایج فرضیه اول:    118
2-5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی    122
6-5 محدودیت های پژوهش    123
منابع و مآخذ    1
منابع فارسي    114
منابع لاتین    118

منابع و مآخذ

منابع فارسي

ابطحی، سید حسین(1386): مدیریت منابع انسانی پیشرفته، تهران، انتشارات سمت.

احمدی، پرویز؛ صفری کهره، محمد و نعمتی، سمیه(1389)، توانمندسازی کارکنان، تهران، نشر مدرس.

آذر، عادل و مؤمني منصور. ( 1379 ). آمار و كاربرد آن در مديريت، تهران: انتشارات سمت، جلد اول.

ازکمپ(1990)، روانشناسی کاربردی، ترجمه ماهر، انتشارات آستان قدس رضوی.

استرون ، حسین (1377): تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل 17، ص 74-73.

استـونـر، جيمـز، فريمـن، ادوارد آر : « مديـريت »، ترجمه علي پارسائيان، سيدمحمداعرابي، تهران، مؤسسات مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني، 1375.

اسماعيلي، كوروش (1380): تعهد سازماني، ماه‌نامه تدبير، شماره112.

اسکات و ژاف، (1375):تواناسازی کارکنان. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

الوانی، مهدی، مدیریت عمومی، نشر نی، چاپ2، ویرایش دوم، تهران، 1388.

بلانچارد ، كنت و جان پي كارلوس و آلن راندرلف ،(1379) ”سه كليد توان افزايي“ ، ترجمه فضل اله اميني،تهران : نشر فرا.

بلانچارد، كارلوس و راندرلف،(1378) ”مديريت توانا سازي كاركنان“ ، ترجمه مهدي ايران نژاد پاريزي،تهران : نشر مديران

بديعي،مينو،فايول وچندين اصل مديريتي ديگر) 1388(.

بلانچارد، کارلوس، راندلوف(1384)، مدیریت توانمندسازی کارکنان، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران، نشر مدیران.

تنهايي ، ابوالحسن( 1379): مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي، انتشارات مرنديز.

چلپي ، مسعود (1375)جامعه شناسي نظم، تهران، نشر ني.

چلپي ، مسعود (1385): تحليل اجتماعي در فضاي كنش، تهران، نشر ني

خاكي غلامرضا،(1387) ”روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي “ ، (تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالي با همكاري كانون فرهنگي انتشارات درايت)

خلیلی شورینی، سیاوش،(1389)، “روش های تحقیق در علوم انسانی، تهران، یادواره کتاب، چاپ اول

رابينز،استيفن(1378).”مديريت رفتار سازماني”.ترجمه:علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، جلد سوم.چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات وپژوهش هاي بازرگاني.

رضائیان، علی(1386): مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت.

رنجبریان ، بهرام (1375): تعهد سازمانی ، مجله دانشكده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، سال دهم ، شماره 1و2، ص 57-41.

رهنورد، فرج الله (1382): توانمندسازی کارکنان گامی به سوی مشتری مداری، مدیریت و توسعه، شماره 59.

دفت ،ريچارد . ال ، ”مباني تئوري و طراحي سازمان“ ، ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، (تهران : نشر دفتر پژوهشهاي فرهني ، 1378)

ديويس ،كيت و جان نيو استورم ، ”رفتار انساني دركار“ ، ترجمه محمد علي طوسي ، (تهران : مركز آموزش مديريت دولتي ، 1373)

ديويس،كيت و نيواستورم،جان (1370): رفتار انساني در كار، ترجمه محمدعلي طوسي، تهران، چاپ اول، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي

ساعتچي ، محمود (1382)، روان شناسي بهره وري ، تهران موسسه نشر و ويرايش ، چاپ دوم .

شفیع آبادی، ژيلا، اعتماد به نفس و تقويت، انتشارات تهران، ۱۳۷۲.

لاک ، آ .تام .جي .جي .(1380) انگيزش کار (ترجمه ي علي مهداد).

شفيع آبادي، عبدا…، 1375، پويايي گروه و مشاوره گروهي، تهران، انتشارات رشد

شهبازي ، شهنار (1378)بررسي رابطه جو سازماني و رضايت شغلي کارکنان اصفهان ، پايان نامه دانشجويي کارشناسي رشته روانشناسي صنعتي و سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

عراقی ، محمود (1373): بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در كاركنان مجتمع فولاد اهواز، پایان نامه كارشناسی ارشد، چاپ نشده ، دانشكده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

كريم زاده ، مجيد (1378): تعهد سازماني، نشريه انجمن مديريت ايران، شماره 39.

گلباغ اسدی، شیرین(1387): بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

مدني ، حسين و زاهدي ، محمد جواد (1384): تعيين اولويت عوامل مؤثر بر تعهد كاركنان، مجله جامعه شناسي ايران، دوره ششم، شماره 1

مجدالدین، عبدالرضا،(1390) ” مدل توانمندسازی مدیران در مراکز اموزش عالی دانشگاه علمی کاربردی” رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی

مقيمي ، محمد (1377): رويكردي پژوهشي به سازمان و مديريت، چاپ اول ، تهران، نشر ترمه.

مورهدو گریفن،(1380): رفتار سازمانی ، ترجمه : دکتر الوانی ، دکتر اسلامی نسب ، چاپ ششم ، تهران : انتشارات مروارید

مومنی، منصور(1389)”تحلیل داده های آماری با استفاده از SPSS”، تهران، فرشیوه، چاپ سوم

میرکمالی، سید محمد،(1378): تفکر خلاق و باروری آن در سازمانها، فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش

میهنی، غدیر (1386): بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد.

نظرمند، اسیه، (1390)، ” اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر مشتری مداری کارمندان شرکت های بیمه” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی

واعظی، رضا، سبزیکاران، اسماعیل(1389)، بررسی ارتباط ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران-منطقه تهران، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره3.

هرسی، پاول، بلانچارد، کن اچ(1373) ، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، تهران، جهاد دانشگاهی.

 

منابع لاتین

Albercht, k.(1988). At American’s service. Homewood, il, dow jones-Irwin.

Buck, J.M. & Watson, J.L. (2002). The relationship between human resource management strategies and organizational commitment, Innovative Higher Education, vol.26, no.3, pp. 175-193.

Chen,    J.  &  Popovch,  K.(2003).  Understanding  cusomer relationship  management:  People,  process  and  technology.  Bsiness Process Management Journal, 9(5),pp.672-688.

Castle, T. L. (2008). Satisfied in the jail: Exploring the predictors of job satisfaction among

Conger, J. A and Kanungo, R. N, (1988). “The empowerment process:integrating theory and practice”, Academy of management review, Vol.13.

Cole  DC,  Robson  LS,  Lemieux-Charles  L,  McGuire  (  2005  ): Quality  of  working  life  indicators  in  Canadian  health  care organizations:  a  tool  for  healthy,  health  care  workplaces? Occupational Medicine. 55(1).

Dubrin, a.(1988). Lidership. Second edition. Houghton mifllin company.

Elliot, T. R., & at et (1999). Caregiver social problem solving abilities and family member adjustment to recent onset physical disability. Journal of Psychology, 44, 104-123.

Greenberg, J. and Baron, R.A. (2003),Behavior in Organizations, 8th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Greenberg, J. (1990), Organizational justice: yesterday, today and tomorrow, Journal of Management, Vol. 16, pp. 399-432.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R (1980). Work redesigns. Reading, MA: AddisonWesley.

Grant, r.m; shani, r; and krichna(1994). ‘TQM’s challeng to management theoryand practice. Sloan management review. Winter, pp. 25-35.

Greenberg, P. (2004). CRM at The Speed of Light: Capturing and Keeping Customers in Internal Real Time. McGraw-Hill, Berkeley.

Feldman, D.C. & Arnold, H.J. (1995).Personality types and career patterns: Some empirical evidence on Holland’s model. Canadian Jounal of Administrative Science, 2(1), 192-210.

Johnson,   D.  &  Gustafsson,  A.  (2000). Improving  Customer Satisfaction,  Loyalty,  and  Profit: An  Integrated  Measurement  and Management System. Jossey Bass Press.

چکیده

در دنياي كسب و كار امروزه هر سازماني كه نتواند سريعتر، ارزانتر و با كيفيت بالاتر از رقباي جهاني خود توليد كند، از صحنه بازار حذف مي شود. در اين ميدان پر رقابت، سازمان‌هايي مي توانند موفق عمل كنند كه از تمامي ظرفيت انساني خود بهره گيرند. امروزه یکی از مهمترین چالش های مدیران در سازمان ها عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت بالقوه منابع انسانی است. به نظر می رسد وجود توانمندسازی با توجه به فراهم نمودن زمینه مناسب، منجر به مزایایی برای کارکنان و سازمان می شود همچنین می تواند باعث رضایت مشتریان شود. در این تحقیق به بررسی تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران پرداخته شده است. در این تحقیق بین توانمندسازی ساختاری و توانمندسازی روان­شناختی به عنوان یک نگرش کاری، تمایزاتی قائل شده و نقش هر دو در ارتباط با HRM و مشتری مداری تعریف شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است  توانمندسازی ساختاری به­طور مثبت با توانمندسازی روانشناختی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مرتبط شده است. هم­چنین توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی و تعهد مؤثر، تأثیر توانمندسازی ساختاری بر رفتار مشتری­گرا را تعدیل می‌کند.

واژگان کلیدی: توانمندسازی ساختاری، توانمندسازی روانشناختی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، مشتری‌مداری.

1-1 مقدمه

امروزه اكثر سازمان‌ها بر مبناي ساختارهاي وظيفه اي، كه قدرت از رأس هرم به سطوح پايين تنزل مي يابد اداره مي شوند. اينگونه سازمان‌ها قادر به استفاده بهينه از كاركنان خود نيستند و محدوديت ذاتي شان بيشتر از آن است كه بتوانند از منابع فكري و قدرت خلاق كه به وسيله كاركنان ارائه مي گردد بهره برداري كنند. (احمدی و دیگران،20:1389).

آنچه كه مديران  امروز به دنبال آن هستند، يافتن راه حل مشكلات كار، با استفاده كمتر از منابع كمياب سازماني  و از طرف ديگر انتظارات كاركنان امروز، احساس مالكيت، داشتن كار با معني، نياز به صراحت و صداقت بيشتر در كار، خوديابي و خود شكوفايي است. (احمدی و دیگران،20:1389).

توانمندسازي[1] مفهومي است كه مي تواند هم منافع سازمان را تأمين كند و هم احساس مالكيت و سرفرازي را در كاركنان  ايجاد كند و در واقع يك رابطه برد-برد بين سازمان و كاركنان را ايجاد كند، چيزي كه ايده آل بسياري سازمان‌ها و كاركنان  آن‌هاست.(بلانچارد و راندلوف،132:1387)

توانمندسازي ظرفيت هاي بالقوه را براي بهره برداري از سرچشمه توانايي انسان‌ها كه از آن استفاده كامل نمي شود دراختيار مي گذارد. كاركنان توانمند به سازمان و به خودشان نفع مي رسانند. آنها مشاغل و زندگي كاري خود را بيشتر داراي هدف حس مي كنند و درگيري آنها مستقيماً به بهسازي مستمر در سيستم ها و فرآيندهاي كار تبديل مي شود. در سازمان توانمند، كاركنان  با احساس هيجان، مالكيت و افتخار، بهترين ابداعات و افكار خود را پياده مي سازند و علاوه بر اين، با احساس مسئوليت كار مي كنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجيح مي دهند. (احمدی و دیگران،21:1389).

 2-1 بیان مسأله

تغییرات سریع محیطی سازمان ها را وادار می کند تا برای سازگاری با محیط به سازوکارهای مدیریتی مختلف روی بیاورند که توانمندسازی یکی از این سازوکارهاست و نقش کلیدی در حیات سازمان ها دارد. سازمان های عصر جدید از ساختارهای سنتی و سلسله مراتبی فاصله گرفته اند و به ساختارهای افقی، شبکه ای یا تیمی روی اورده اند. این ساختارها به روابط و پویایی اجتماعی اهمیت بیشتری می دهند و انسان را در راس امور قرار می دهند(احمدی و دیگران،22:1389). سازمان ها به دنبال کارکنانی هستند که بتوانند بهترین استفاده را از تکنولوژی پیشرفته بکنند، نواوری ها را بیابند و محصولات و خدمات خود را بهبود ببخشند(Mohammadi,2001:175).

امروزه یکی از مهمترین چالش های مدیران در سازمان ها عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت بلقوه منابع انسانی است( اسکات و ژاف،21:1383 ). از طرفی امروزه سازمان ها هزینه هنگفتی را به علت عدم تعهد کارکنانشان نسبت به سازمان و مشتری متقبل می شوند به نظر می رسد وجود توانمندسازی با توجه به فراهم نمودن زمینه مناسب منجر به مزایایی هم برای کارکنان و سازمان می شود هم می تواند باعث رضایت مشتریان شود. ( اسکات و ژاف،21:1383 ).

هدف توانمندسازی این است که مغز افراد را مانند بازوانشان به کار گیرد. اندیشمندان و محققان سازمان و مدیریت تا دهه 1990 توانمندسازی نیروی انسانی را به معنی اقدامات و راهبردهای مدیریتی مانند تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری به رده های پایین تر سازمان، سهیم کردن کارکنان در اطلاعات، و طراحی ساختار سازمانی مناسب می دانستند.این نوع نگاه به توانمندسازی رویکرد مکانیکی یا سازمانی نام دارد. اما از دهه 1990 به بعد روانشناسان سازمانی توانمندسازی نیروی انسانی را مفهومی پیچیده و چندبعدی معرفی کردند و بین ویژگی های موقعیتی (اقدام مدیران) و ادراک کارکنان تفاوت قائل شدند(Mohammadi,2001:176). اخیراً پژوهشگران توانمندسازی را از منظر باورها و احساسات کارکنان مد نظر قرار داده اند که به این رویکرد توانمندسازی روانشناختی می گویند. پژوهشگران توانمندسازی روانشناختی را فرایند افزایش انگیزش درونی شغلی می­دانند که شامل چهار حوزه: احساس تأثیرگذاری[2]، شایستگی[3]، احساس معنی دار بودن[4] و خودمختاری[5] است( شاه حیدری پور و کمالیان، 1390).

از سوی دیگر از نگاه سازمانی عملکرد ناشی از مشتری مداری زمانی ملموس است که مشتری مداری بتواند منجر به این شود که مشتری مستقیما چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت منفعت ببرد. در حالی که اغلب شرکت ها ارزش مشتری مداری را برای موفقیت های بلند مدت و رابطه سودآور با مشتریان ضروری می دانند ممکن است به علت عدم توانایی کارکنان در برقراری ارتباط موثر و مفید با مشتری این نگرش با شکست مواجه شود. برای حل این مشکل یکی از راه هایی که میتواند مفید واقع شود توانمندسازی کارکنان است تا بتوانند در جهت برقراری ارتباط با مشتری توانا شده و باعث منفعت سازمان و مشتری شوند.امروزه رضایت مشتری ضامن موفقیت سازمان در محیط رقابتی شده است. در مدیریت سنتی به همه مشتریان با یک چشم نگاه می شد اما به گفته جک ولش، مدیر عامل سابق جنرال الکتریک: تا دهه 90 هر کسی می توانست مشتری باشد اما در روزگار جدید هر مشتری شخص منحصر به فردی تلقی می گردد( واعظی و سبزیکاران، 8،1389).

امروزه هدف هر کسب و کاری ایجاد و حفظ مشتری می باشد. کارکنان توانمند می‌توانند به سرعت به درخواست مشتریان پاسخ دهند، به شکایت ها رسیدگی کنند و در فرایند سرویس دهی بیشتر درگیر شوند. توانمندسازی راهی است به سوی پاسخ دهی موثر به خواسته های مشتریان و متعاقبا دستیابی به سطح کیفیت مورد نظر آن‌ها. (یحیایی ایله‌ای،189:1388)

مسأله­ای که امروزه صنعت بانکداری به عنوان یک شغل خدماتی با آن مواجه است، مشتری‌مداری است بطوریکه می‌توان ادعا کرد صنعت بانکداری محتاج مشتری‌مداری است. از این رو بانک‌ها اگر بخواهند مشتری‌مدار باشند باید کارکنانی مشتری‌مدار داشته باشند. (یحیایی ایله‌ای،205:1388). یکی از راه‌های افزایش مشتری‌مداری کارکنان توانمندسازی کارکنان است که در این پژوهش برای حل مسأله مورد نظر ارائه شده است.

لذا این پژوهش در پی ان است تا بررسی کند که توانمندسازی ساختاری و روانشناختی چه تاثیری بر مشتری مداری دارد؟

3-1 اهمیت و ضرورت تحقيق

امروزه تغییر سریع محیط بقای سازمان ها را مورد تهدید قرار داده است. می توان اظهار داشت در دنیای مالامال از رقابت های آشکار و پنهان سازمان ها برای ادامه حیات باید از حیث اندیشه، ساختار، فرایندها و عمل از چهار ویژگی عمده برخوردار باشند که عبارتند از: از حیث دخل و خرج کارایی داشته باشند، مشتری گرا باشند، سریع العمل و انعطاف پذیر باشند و پیوسته رو به بهبود باشند(احمدی و دیگران،25:1389). لذا برای دستیابی به این خصوصیات مهمترین ابزار نیروی انسانی است که باید انان را توانا ساخت به گونه ای که اسکات ژاف[6] (1991) می گوید: امروزه منشاء اصلی مزیت رقابتی در تکنولوژی نهفته نیست بلکه در توانایی، فداکاری، تعهد و مشتری مداری نیروی کار نهفته است. مهمترین منابع یک سازمان می توان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت کارکنان آن اشاره کرد و توانمندسازی محرک این محیط کاری در حال رشد است. (محمدی،1381) بیان می دارد که محرک های محیطی متعددی وجود دارند که سازمان ها را به توانمندسازی کارکنانشان ترغیب می کنند که در این میان مهمترین انها عبارتند از: اثرات فناوری بر محیط کاری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف پذیری سازمان ها(بلانچارد و راندلوف[7]،132:1387)

همانگونه که مشخص است مشتری مداری و اتخاذ رویکرد مشتری گرایی برای سازمان ها امری حیاتی محسوب می شود که عدم توجه به ان سازمان را به سمت نابودی سوق می دهد.(نظرمند،1390)

از انجایی که رابطه متغیر توانمندسازی و مشتری مداری تا کنون در هیچ تحقیقی در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است محقق را بر آن داشت تا رابطه توانمندسازی ساختاری و روانشناختی را با مشتری مداری مورد ازمون و سنجش قرار دهد.

4-1 اهداف تحقيق

این پایان نامه با هدف شفاف­سازی مفهوم توانمندسازی و تعیین نقش آن در ارتباط بین مدیریت منابع­انسانی و مشتری مداری نوشته شده است. بین توانمندسازی ساختاری و توانمندسازی روان­شناختی به عنوان یک نگرش کاری، تمایزاتی قائل شده و نقش هر دو در ارتباط بین HRM و مشتری مداری تعریف شده است.

عمده هدف های تحقیق حاضر به صورت خلاصه:

تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری

تشخیص تمایز بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی

مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی

تعیین نقش توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری

تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان

ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

5-1 سئوالات تحقيق

 پرسش اصلی: بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی با مشتری مداری چه رابطه ای وجود دارد؟

پرسش فرعی:

اولویت بندی عوامل توانمندسازی ساختاری و روانشناختی که با عوامل مشتری مداری رابطه دارند چگونه است؟

6-1 چارچوب نظری تحقیق

در چارچوب نظری تحقیق حاضر پنج متغییر وجود دارد. چارچوب نظری تحقیق حاضر در پی آن است تا فرضیات تحقیق که در ادامه بیان شده را بسنجد. همانطور که در چارچوب حاضر میبینید اجزاء توانمندسازی ساختاری غبارتند از یادگیری، چشم انداز مشترک، دانش، تسهیم اطلاعات و دادن قدرت به کارکنان. و همچنین توانمندسازی روانشناختی دارای چهار بعد معنی داری، شایستگی، خودمختاری و اثر گذاری است. در این تحقیق سعی شده است رابطه بین توانمندسازی ساختاری را با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازملنی سنجیده شده و همچنین بررسی شود که کدا یک از متغییرهای تعهد، رضایت . توانمندسازی روانشناختی نقش بیشتر و قوی تری در تعدیل رابطه توانمندسازی ساختاری و مشتری مداری ایفا می کند.

[1] Empowerment

[2] Influence

[3] Competence

[4] Meaningfulness

[5] Autonomy

[6] jaffe

[7] Blanchard and Randluf

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ميان آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازي منابع انساني
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان پتروشيمي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122