پايان نامه تأثير حمايت اجتماعي کميته امداد امام خميني (ره) بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  تأثير حمايت اجتماعي کميته امداد امام خميني (ره) بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 131 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  تأثير حمايت اجتماعي کميته امداد امام خميني (ره) بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله 4
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-3- اهداف تحقیق 5
1-3-1-اهداف کلی 5
1-3-2- اهداف جزئی 5
1-4-سؤالات تحقیق 5
1-5-فرضيه‏هاي تحقیق 6
1-5-1-فرضیه اصلی 6
1-5-2-فرضیه¬های فرعی 6
1-6-تعاریف متغیرها 6
1-6-1-تعریف مفهومی سلامت اجتماعی 6
1-6-2-تعريف نظری امنيت اجتماعی 7
1-6-3-تعریف نظری حمایت اجتماعی 7
1-6-4-تعاریف عملیاتی 7
فصل دوم:ادبیات تحقیق
2-1-مبانی نظری تحقیق 10
2-1-1- سازمان‌های(نهادهای اجتماعی) حمایت‌کننده از زنان سرپرست خانوار 10
2-1-2-زنان سرپرست خانوار در ایران 10
2-1-3-عوامل مؤثر بر سلامت زنان 12
2-1-4- تاریخچه حمایت از زنان سرپرست خانوار در جهان 12
2-1-5- تعاریف متغیرها 13
2-1-5-1- تعاریف حمایت اجتماعی 13
2-1-5-2- تعاریف سلامت اجتماعی 18
2-1-6- الگوهای مربوط به تعریف سلامت 22
2-1-6-1-الگوی زیست‌شناختی سلامت 22
2-1-6-2-الگوی کلیت سلامت 23
2-1-7- دیدگاه‌های سلامت روان 23
2-1-8-عوامل مؤثر بر سلامت 25
2-1-9- ابعاد سلامت 27
2-1-9-1-سلامت جسمی 27
2-1-9-2-سلامت عاطفی 27
2-1-9-3-سلامت شغلی 27
2-1-9-4-سلامت روانی 28
2-1-10- تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت (دیدگاه ویلکینسون) 28
2-1-11- فرایندهای کنش حمایت اجتماعی بر سلامت 31
2-1-12- نظریه‌ها (مروری بر دیدگاه‌های مختلف) 32
2-1-12-1-نظریه کنش تالکت پارسونز 32
2-1-12-2- رز و وو (حمایت اجتماعی) 33
2-1-12-3- اسپینوزا و ولمن : (شیوه‌های کسب منابع) 33
2-1-12-4- تئوری توتیس (فرضیه انباشت هویتی) 35
2-1-12-5- تئوری هتفیلد (برابری ـ عدالت) 36
2-1-12-6- تئوری مازلو (نیاز) 37
2-1-12-7- مدل سپر و تأثیر کلی حمایت اجتماعی 38
2-1-12-8-مدل تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی 39
2-1-12-9- مدل تأثیر غیرمستقیم یا فرضیه ضربه‌گیر 40
2-1-12-10- تئوری دورکیم (انسجام اجتماعی) 40
2-1-12-11- تئوری مبادله (پاداش بلاو) 41
2-1-12-12-تئوری هابرماس (عقلانیت نظام اجتماعی ـ عقلانیت جهان زندگی) 42
2-1-12-13- تئوری کییز (سلامت اجتماعی) 43
2-1-12-13-1- ابعاد سلامت اجتماعی کییز 45
2-1-13- شکوفایی اجتماعی 46
2-1-14- انسجام اجتماعی 46
2-1-15- پذیرش اجتماعی 48
2-1-16-مشارکت اجتماعی 48
2-1-17-همبستگی اجتماعی: 50
2-1-18- تئوری بوزان 50
2-1-19-نظریه های فمینیستی معاصر( تفاوت جنسی، نابرابری جنسی و ستمگری جنسی) 51
2-1-20- فمینیسم لیبرال 51
2-2- پیشینه پژوهشی 54
2-2-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 54
2-2-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور: 61
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقیق 66
3-2-جامعه,نمونه و روش نمونه گیری 66
3-3-ابزار و روش گردآوری اطلاعات 66
3-4-روایی 67
3-5-پايایي 67
3-6-روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات 67
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-توصیف داده های پژوهشی 69
4-1-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب محل سکونت 69
4-1-2-توصیف نمونه تحقیق بر حسب سن 70
4-1-3-توصیف نمونه تحقیق بر حسب میزان تحصیلات 71
4-2-آزمون فرضیه ها 72
4-2-1-آزمون فرضیه اصلی 72
4-2-2-آزمون فرضیه فرعی1 75
4-2-3-آزمون فرضیه فرعی2 77
4-2-4-آزمون فرضیه فرعی3 79
4-2-5-آزمون فرضیه فرعی4 81
4-2-6-آزمون فرضیه فرعی5 83
4-2-7-آزمون فرضیه فرعی6 85
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 88
5-2-پیشنهادات 89
5-2-1-پیشنهادات اجرایی 89
5-2-2-پیشنهادات پژوهشی 90
5-3-محدودیت های تحقیق 90
فهرست منابع و مآخذ 91
منابع فارسی 91
منابع انگلیسی 92
پیوست ها 94

فهرست منابع و مآخذ

 منابع فارسی

ـ آبوت پاملا، والاس کلر. جامعه شناسی زنان. ترجمه منیژه نجم عراقی. نشر نی.

ـ آزادفلاح، پرویز.، دادستان، پریرخ.، اژه ای، جواد.، مؤذنی، سیدمحمد. (1378).تنیدگی، فعالیت مغزی/رفتاری وتغییرات ایمونوگلوبولین ترشحی A، مجله روانشناسی، 1(3)، 22.

ـ اسمایک، پاتریشا.، (2003). زنان و سلامت. ترجمه بتول احمدی.، حسن افتخار اردبیلی.، داود شجاعی زاده.، والهه میرزایی؛ تهران: نشردانشگاهی.

ـ امینی نقده، منصور. (1390). بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی: مطالعه موردی جوانان 18 تا 29 ساله شهر نقده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ امینی یخدانی، مریم.، سام آرام، عزت ا… (1388). وضعیت سلامت زنان سرپرست خانوار،  فصلنامه علمی-ترویجی بانوان، 6، 21.

ـ ایروین جی، ساراسون، باربارا، ساراسون. (1375). روانشناسی مرضی، جلد اول، ترجمه بهمن نجاریان، محسن دهقان و محمدعلی اصغری، انتشارات رشد، تهران.

ـ ایمانی، رویا. (1382). بررسي علل و عوامل مؤثر بر دريافت حمايت اجتماعي از شبکه شخصي (روابط فردي)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

ـ خیرالدین باباپور، جلیل. و همکاران. (1388). فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی، دانشگاه تبریز.

ـ بلیکی، نورمن. طراحی پژوهش­های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان.

ـ بوزان، باری. (1378). مردم، دولت­ها وهراس. تهران: مترجم و ناشر: پژوهشکده اطلاعات راهبردی.

ـ پارک، جی ای.، و پارک، کامز. (1376). کلیه خدمات بهداشتی، ترجمه حسین شجاعی تهرانی، نشر سماط، تهران.

ـ تبارزدی، هادی. (1386). بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی.

ـ تقي پور، ملیحه. (1389). بررسي حمايت اجتماعي بر سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار در شهر تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد رودهن.

ـ توسلی، غلامعباس. (1382). نظریه­های جامعه شناسی، نشر نی، تهران

ـ جهانفر، محمد. (1376). مبانی جمعیت شناسی,ناشردهخداروبروی دانشگاه تهران.

ـ ريتزر، جورج.(1379). نظريه جامعه‏شناسى در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی. انتشارات علمی.

ـ لنکرانی، ملیحه سادات. (1390). بررسی سلامت روانی زنان سرپرست خانوار و عوامل موثر بر آن. ـ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ سام آرام، عزت الله. (1388). رابطه سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی،1(1).

ـ سارافینو،ادوارد،پ(1384).ترجمه­سیدعلی­احمدی وهمکاران ،روانشناسی سلامت ؛چاپ اول ،انتشارات رشد.

ـ سرمد و همکاران. (1382). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ هفتم، انتشارات آگاه، تهران.

ـ شيری، مرتضی. (1390). پايان نامه کارشناسی ارشد در سال با عنوان بررسی ميزان سلامت اجتماعی افراد کم توان جسمی- حرکتی و عوامل موثر بر آن در شهر تهران.

English Reference

Bloom J. R. (2008). The relationship of social support to health. Soc Sci Med, 30, 635-7.

Brummett, W. E., Gehlbach S. H., De Gruy F. V., & Kaplan B. H. (2008). Functional Social Support Questionnaire: measurement of social support in family medicine patients. Med Care, 26, 709-23.

Cohen, S., & Syme, L. (2009). Social support and health. New York: Academic Press.

Ell, M. P., Medinski, R. D., Mantell, & Hamovitch, S. R. A. (2005). Social support in pregnancy: methodology and findings of a 1-year follow-up study. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 10, 219-31.

Espinoza, V. (1999). Social networks among the urban poor: Inequality and integration in Latin American City. In Wellman, Barry. (Eds.) , U.S.A: Networks in the Global Village.

Frasure-Smith, S., Doyle, W. J., Skoner, D. P., Rabin, B. S., & Gwaltney, J. M. (2009). Social ties and susceptibility to the common cold. Journal of American Medical Association, 277, 1940-1944.

چکیده

این تحقیق با عنوان تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس سال 1392 انجام شد. اهداف کلی تحقیق بررسی رابطه بين حمايت اجتماعي کمیته امداد و سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار می باشد؛فرضیه اصلی عبارت است از: بين حمايت اجتماعي کمیته امداد و سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانواررابطه وجود دارد.وفرضیه­های فرعی عبارتند از: 1-بين حمايت اجتماعی و پذيرش اجتماعي زنان سرپرست خانواررابطه وجود دارد.2- بين حمايت اجتماعی و مشارکت اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد.3- بين حمايت اجتماعی و شکوفايي اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد. 4- بين حمايت اجتماعی وانسجام اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد5- بين حمايت اجتماعی و برابري اجتماعي زنان سرپرست خانواررابطه وجود دارد.6- بين حمايت اجتماعی وامنيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجوددارد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری شامل تعداد410نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر های بومهن و پردیس است و حجم نمونه تعداد 201نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان تعیین شد و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.ابزار این تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخته در مورد حمایت اجتماعی(16گویه) و سلامت اجتماعی(25گویه)  است و دارای گزینه های خیلی کم=1,کم=2,متوسط=3,زیاد=4و خیلی زیاد=5 می باشد.پرسشنامه ها طی دو هفته توزیع و جمع آوری شد و داده ها به وسیله نرم افزارspss مورد تحلیل آماری قرار گرفت.در اين تحقيق براي تعيين پايایي پرسشنامه ها از روش آلفاي کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی966/0 و پایایی پرسشنامه سلامت اجتماعی956/0 به دست آمد.روش های آماری مورد استفاده,شامل روش های آمار توصیفی و استنباطی رگرسیون ساده به روش همزمان می باشد.کلیه فرضیه های تحقیق با99% اطمینان تایید شدند.

مقدمه

بطور کلی حمایت  از زنان و ایجاد انگیزه درزندگی شخصی زنان وبالابردن امید به زندگی در ایشان را می توان ازعوامل مهم درسلامتی زنان بویژه زنان سرپرست خانوار دانست چراکه ایشان (زنان سرپرست خانوار) در زندگیشان نسبت به سایر زنان ویانسبت به مردان سرپرست خانوار با مشکلات بیشتری روبرو هستند، همچنین زنان   بیشتر از مردان احتمال دارد فقیر و یا جزء فقیرترین فقیرها باشند. علاوه بر این، احتمال دارد که خانواده‌های تحت سرپرستی زنان در مقایسه با خانواده‌های تحت سرپرستی مردان فقیرتر باشند. فقر حق انتخاب را در زمینه‌هایی که اساس سلامت‌اند، به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، تأثیر فقر بر سلامت افراد را نمی‌توان انکار کرد.

سلامت طبق تعریف سازمان جهانی عبارت از حالتی است که در آن فرد از نظر جسمی,روانی و اجتماعی کاملا سالم است و در او هیچ نشانه ای از بیماری و روان رنجوری مشاهده نمی شود(ساکسینا,2002).در زندگی اجتماعی سازمان یافته سلامتی برای حفظ فرد جنبه حیاتی دارد,سلامتی شرط ضروری ایفای نقش های اجتماعی است(همان)

در این تحقیق رابطه بین حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهرهای بومهن و پردیس بررسی شده است.

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله

باتوجه به اینکه درحوزه جامعه شناسی مباحث مربوط به مطالعات درزمینه زنان سرپرست خانوارازاهمیت خاصی برخوردارگشته است لذاموضوع سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوارومتغیرهای اثرگذاربرآن حائزاهمیت می باشد.جهت با لابردن کیفیت زندگی اجتماعی به نحومطلوب ودست یابی به توسعه پایدار جامعه نیازبه سلامتی دارد،لذاحفظ وارتقاءسلامت پیش نیازحرکت درجهت برنامه ریزیهای اقتصادی وبخصوص اجتماعی است.هرجامعه ای زمانی ازنشاط برخوردارخواهد بود  که شهروندان آن طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ازسلامتی،دارای سلامت روانی وجسمی واجتماعی مطلوب باشند.باتوجه به مطالب مذکور چیزی که دغدغه اصلی ذهن پژوهشگرمی باشد(متغیروابسته)سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار می باشد، مفهوم سلامتی شامل آسایش ورفاه جسمی وروانی واجتماعی تک تک افراداست ونداشتن بیماری به تنهایی به معنای سلامتی نیست.درواقع سلامت دوطیف دارد:1-علائم بیماری،خودبیماری وناتوانی توأم.2-سلامت جسمی وروانی واجتماعی.متغیردیگر(متغیرمستقل)حمایت اجتماعی نهادکمیته امداد امام خمینی(ره)می باشد،حمایتی کارشناسی شده و چندبعدی ودرتمام زمینه های اساسی زندگی زنان سرپرست خانوار می باشد.منظورازاین تحقیق ، آسیب شناسی زنان سرپرست خانوارومشخص نمودن میزان تاثیرحمایتهای اجتماعی کمیته امداددربرطرف نمودن این آسیبهاودرنهایت تضمین سلامت اجتماعی این قشراز جامعه می باشد،تادرآینده زنان سرپرست خانوارازمشکلاتی که درحال حاضربا آن مواجه اند روبرو نشوندوجهت ارتقاءسلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوارشهرهای موردتحقیق نتایج تحقیق به نهادکمیته امدادارائه می گرددوامیداست بانتایج بدست آمده برنامه ریزیهای اجتماعی وفرهنگی درخصوص کاهش مددجویان تحت پوشش کمیته امداد صورت پذیرد.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

باتوجه به اینکه زنان نقش کلیدی رادرتشکیل بنیان خانواده وتضمین آینده جامعه (پرورش وسلامت کودکان)داراهستند،توجه به این گروه ازاهمیت بسیاربالایی برخوردارمی باشد.آموزش وفرهنگ ازطریق سلامت زنان توسعه می یابد.

طی بررسی بعمل آمده ومطالعات انجام شده اکثریت زنان سرپرست خانوار به تنهایی مسئولیت تامین معاش خانواده رابعهده دارندومنبع درآمددیگری ند ارند، به عبارت دیگر ایشان تنها فردشاغل خانواده می باشند وبه لحاظ اقتصادی درمضیقه قراردارند وازبرگترین دغدغه های زندگی ومشکلات خانوادگیشان نبوددرآمد مکفی می باشد.

عواملی موجب آسیب پذیری ایشان ودرنهایت به خطرافتادن سلامت روانی واجتماعی آنان می گردد،ازجمله این عوامل می توان از:فوت همسر ، طلاق،اعتیادهمسر، ازکارافتادگی همسر ، رهاشدن توسط مردان مهاجروبی مبالات(شوهرمفقودی)نام برد.

شناخت از دغدغه های زندگی خانوادگی زنان سرپرست خانواروعوامل تاثیرگذار برآن می توانددرچاره اندیشی جهت رفع نیازهای اساسی ایشان ودرنهایت سلامت اجتماعی موثر واقع گردد وضرورت تحقیق حاضررا ایجاب می نماید.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1-اهداف کلی

بررسی رابطه بين حمايت اجتماعي کمیته امداد و سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار

1-3-2- اهداف جزئی

تعیین رابطه بين حمايت اجتماعی و پذيرش اجتماعي زنان سرپرست خانوار

تعیین رابطه بين حمايت اجتماعی و مشارکت اجتماعي زنان سرپرست خانوار

تعیین رابطه بين حمايت اجتماعی و شکوفايي اجتماعي زنان سرپرست خانوار

تعیین رابطه بين حمايت اجتماعی وانسجام اجتماعي زنان سرپرست خانوار

تعیین رابطه بين حمايت اجتماعی و برابري اجتماعي زنان سرپرست خانوار

تعیین رابطه بين حمايت اجتماعی وامنيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار

1-4-سؤالات تحقیق

آیا بین حمايت اجتماعی و سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد؟

آیا بین حمايت اجتماعي و پذيرش اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد؟

آیا بین حمايت اجتماعي و مشارکت اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد؟

آیا بین حمايت اجتماعي و شکوفايي اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد؟

آیا بین حمايت اجتماعي و انسجام اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد؟

آیا بین حمايت اجتماعي و برابري اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد؟

آیا بین حمايت اجتماعي و امنيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد؟

1-5-فرضيه‏هاي تحقیق:

1-5-1-فرضیه اصلی

بين حمايت اجتماعي کمیته امداد و سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانواررابطه وجود دارد.

1-5-2-فرضیه­های فرعی

بين حمايت اجتماعی و پذيرش اجتماعي زنان سرپرست خانواررابطه وجود دارد.

بين حمايت اجتماعی و مشارکت اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد.

بين حمايت اجتماعی و شکوفايي اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد.

بين حمايت اجتماعی وانسجام اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد.

بين حمايت اجتماعی و برابري اجتماعي زنان سرپرست خانواررابطه وجود دارد.

بين حمايت اجتماعی وامنيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار رابطه وجوددارد.

1-6-تعاریف متغیرها

1-6-1-تعریف مفهومی سلامت اجتماعی

سلامت در فارسی به معنای تندرستی و گاه بهداشت ترجمه می شود و موضوع مطرح در فرهنگ های جامعه می باشد و مهمترین جنبه از مسائل حیات می باشد.در واقع سلامت اجتماعی عبارت است از ارزيابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کيفيت روابطش با افراد ديگر، نزديکان و گروه­های اجتماعی که وی عضوی[1] از آنهاست. طبق اين تعريف شاخص­های سلامت اجتماعی عبارت است از انسجام، پذيرش، شکوفایی، مشارکت اجتماعی[2]. منظور از انسجام اجتماعی يعنی ارزيابی کيفيت روابط فرد در جامعه و گروه اجتماعی که به آن تعلق دارد. پذيرش اجتماعی يعنی ديدگاه مطلوب نسبت به ديگران و شکوفایی اجتماعی به ارزيابی توانمندي­های بالقوه اجتماع بصورت کلی بر می­گردد. مشارکت اجتماعی باوری است که طبق آن فرد خود را عضو حياتی اجتماع می­داند (کييز، 1998: 123). درواقع سلامت جامعه با سلامت افراد آن رابطه دارد و یک جامعه تنهادرصورتی ازسلامتی واقعی برخورداراست که تمام افرادآن ازسلامت فردی وروانی واجتماعی برخوردارباشند.

1-6-2-تعريف نظری امنيت اجتماعی

فرهنگ لغت «دهخدا» امنيت را چنين تعريف می­کند: «ايمن بودن، مصونيت، امن، امان، سلامت، حفاظت، حمايت، کامرانی، سعادت». فرهنگ­نامه «لاروس» امنيت را «اعتماد[3]، آرامش روحی و روانی، تفکری که بر اساس آن خطر، ترس، وحشت و خسران، بی­معنا بودن و نيز فقدان مخاطرات» دانسته . (نظری، 1390: 13).

ازنظرمولار امنيت اجتماعی مسئول تامین امنیت برای گروه­های اجتماعی جامعه است، گروه­هایی که به جهت ایجاد اشتراکات تعلقات میان اعضایشان، هویت جمعی آنان رابه وجود می­آورد، بنابراین، هدف مرجع امنیت اجتماعی گروه­های اجتماعی خردوکلانی چون خانواده، دوستان، هم­محیط، هموطن، هم مذهب وغیره هستند. (نظرلو،1388: 37).

1-6-3-تعریف نظری حمایت اجتماعی

از حمايت اجتماعی تعاريف متعددی به عمل آمده است. از جمله اينکه «سارا فينو» معتقد است که حمايت اجتماعی به مراقبت، محبت، تسلی و کمکی که ساير افراد يا گروه­های اجتماعی به فرد ارزانی می­دارند گفته می­شود. اين حمايت را ممکن است منابع گوناگونی مانند همسر، نامزد، خانواده، اقوام، دوستان، همکاران و يا سازمان­های اجتماعی و حمايتی به عمل آورند (سارافينو، 1984، به نقل از بهمنی، 1387: 78، به نقل از شیری، 1390).

1-6-4-تعاریف عملیاتی

حمایت اجتماعی:نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه حمایت اجتماعی به دست می آورند.

سلامت اجتماعی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی به دست می آورند.

پذیرش اجتماعی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی(از گویه 1تا7) به دست می آورند.

مشارکت اجتماعی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی(از گویه 8تا11) به دست می آورند.

شکوفایی اجتماعی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی(از گویه 12تا14) به دست می آورند.

انسجام اجتماعی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی(از گویه 15تا20) به دست می آورند.

برابری اجتماعی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی(از گویه 21تا23) به دست می آورند.

امنیت اجتماعی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی(از گویه 24تا25) به دست می آورند.

[1] Member

[2]  Social Participation

[3] Trust

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش حمايت اجتماعي در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکيد بر فعاليت بدني در پسران جوان
 • پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيط فيزيکي و اجتماعي محلّه بر روي سلامت اجتماعي ساکنين (مقايسه بين محلّات قديم و جديد شهر يزد)
 • پايان نامه بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان کارمند
 • پایان نامه اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار
 • پايان نامه ارتباط بين سبک هاي هويت وسلامت اجتماعي: با نقش واسطه اي گرايش به تفکر انتقادي در دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122