پايان نامه تأثير خدمات برون سپاري بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير خدمات برون سپاري بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 91 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير خدمات برون سپاري بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرستمطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4 اهداف پژوهش 7
1-4-1 هدف اصلی 7
1-4-2 اهداف فرعی 7
1-5 پرسش های پژوهش 7
1-6 فرضیه های پژوهش 8
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش 8
1-8 متغیر های پژوهش 9
1-9 محدودیت های پژوهش 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 10
2-1 مقدمه 11
2-2 تعریف برون سپاری 11
2-3 اهمیت برون سپاری 12
2-4 اهداف راهبردی برون سپاری 13
2-5 دلایل برون سپاری 15
2-6 انواع برون سپاری 15
2-7 روش های برون سپاری 17
2-8 مزایای برون سپاری 19
2-9 معایب برون سپاری 21
2-10 مراحل برون سپاری 22
2-11 عوامل موفقیت برون سپاری 24
2-12 فرایند برون سپاری 25
2-13 برون سپاری با رویکرد بهره وری 26
2-14 نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها 28
2-15 عملکرد و ارزیابی عملکرد 30
2-16 انواع ارزیابی عملکرد 31
2-17 مدل های ارزیابی عملکرد 32
2-18 نظام ارزیابی عملکرد 35
2-19 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 36
2-20 وظایف ادارات، بخش ها و واحدهای مرتبط با فعالیت برون سپاری در سازمان کتابخانهها، 37
2-21 پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، 39
2-22 پیشینه های پژوهش در ایران 41
2-23 پیشینه های پژوهش خارج از کشور 44
2-24 جمع بندی از پیشینه های پژوهش 46
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 47
3-1 مقدمه 48
3-2 نوع و روش پژوهش 48
3-3 مراحل انجام پژوهش 48
3-4 جامعه آماری پژوهش 49
3-5 نمونه و روش نمونه گیری پژوهش 49
3-6 ابزار جمع آوری داده ها 49
3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش 50
3-7-1 روایی 50
3-7-2 پایایی پرسشنامه 50
3-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 52
4-1 مقدمه 53
4-2. شاخص های توصیف داده ها 53
4-2-1 توزيع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت 53
4-2-2 توزيع پاسخ دهندگان از نظر سن 54
4-2-3 توزيع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات 54
4-2-4 توزيع پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار 55
4-2-5 توزيع پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی 55
4-2-6 شاخص های توصیف داده ها:کارایی عملکرد 56
4-2-7 شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد 56
4-2-8 شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد 57
4-2-9 شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد 57
4-3- پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش 58
4-3-1- پاسخ به پرسش و فرضیه اول 58
4-3-2- پاسخ به پرسش و فرضیه دوم 59
4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه سوم 61
4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه چهارم 62
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 64
5-1 مقدمه 65
5-2 نتیجه گیری مبتنی بر یافته های آمار توصیفی پژوهش 65
5-2-1- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی پژوهش 65
5-2-2- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های اصلی پژوهش 65
5-3- خلاصه و نتایج آمار استنباطی متغیر های اصلی پژوهش 66
5-3-1 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه اول 66
5-3-2 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه دوم 67
5-3-3 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه سوم 67
5-3-4 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه چهارم 68
5-4 پیشنهادهای پژوهش 68
5-4-1 پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش 68
5-4-2 پیشنهاد های اجرایی 69
5-4-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده 70
پیوست ها 71
منابع و مأخذ 72
الف. منابع فارسی 72
ب. منابع غیر فارسی 74
پرسشنامه 78

منابع و مأخذ

الف. منابع فارسی

ادیبی فرد، شادی، (1389). بررسی ظرفیت برون سپاری به منظور افزایش یادگیری سازمانی با به کارگرفتن روش های نو.

اشرف زاده، فرزاد، (1382). مدلی فراگیر برای برون سپاری خدمات، دومین همایش برون سپاری و چشم‌اندازها، مجموعه مقالات.

اشرف زاده، فرزاد، (1383)، مدلی فراگیر جهت برون سپاری، تدبیر، 147، 50-53.

اشرف زاده، فرهاد، (1385). طراحی مدل تصمیم گیری جهت واگذاری فعالیت های خدمات به پیمانکاران در شرکت های نفت ایران ( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت، تهران.

افتخاری، حمید، (1381). ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (چالش ها و چشم اندازها و راهبرد ها). مجموعه مقالات همایش چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران.

اکرمی، هادی، کریمی، بهروز، (1386). برون سپاری مطالعات منتخب در زمینه های مختلف وارائه چهارچوب نظری و روش سیستماتیک و یک مطالعه موردی.

الوانی، مهدی، اشرف زاده، فرزاد، (1387). مدیریت برون سپاری، راهی به سوی توسعه. تهران: مبتکران.

باغی کشتان، معصومه، (1391). بررسی تأثیر برون سپاری خدمات کتابداری بر عملکرد بهینه کتابخانه ملی (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی همدان، دانشکده علوم انسانی، همدان.

بربند، علی، ذبیحی، محسن، (1377). تحقیق پیرامون مسائل برون سپاری در شرکت توزیع برق مشهد. هیجدهمین کنفرانس بین المللی برق.

پاکدامن، رضا، (1374). جنبه های کاربردی خصوصی سازی. تهران: مجد.

پرویزیان، کوروش، دهقان نیری، فرزانه، (1387). برون سپاری راهبردی و سرمایه گذاری ریسک پذیر در زنجیره ارزش. دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر.

ترابی، حبیب، خوارزمی، پیام، (1383). عوامل کلیدی توسعه ظرفیت پیمانکاران در برون سپاری فعالیت های توزیع در برق منطقه ای تهران. نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق. زنجان: دانشگاه زنجان.

توکلی، حسین، (1384). برون سپاری در نگهداری و تعمیرات. سازمان مدیریت صنعتی.

چشم براه، محسن، مرتضوی، محسن، (1386). مدیریت برون سپاری اثربخش. تهران: مهربان نشر.

حسن زاده، محمد، زندیان، فاطمه، (1384). تحلیلی مدیریتی بر برون سپاری خدمات کتابداری و اطلاع رسانی. فصلنامه کتاب، 63، 67-74.

خاکی، غلامرضا، (1379). روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

خداوردی، روح الله، زهره بجنوردی، احسان، (1389). راهبرد برونسپاری: فواید، مشکلات و چالشها. فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 7(25)، 65-71.

دانشی، فرهاد، دلاوری، مجید، اسفندیاری، علی اصغر، (1387). اثرات برون سپاری بخش اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق اهواز در کاهش هزینه ها. گیلان: سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق.

دیوید، فردآر، (1386). مدیریت استراتژیک، ترجمه پارساییان، [بی جا]: اعرابی، انتشارات دفتر تحقیق های فرهنگی.

رهنورد، فرج الله، خاوندکار، جلیل، (1387). تأثیر اشتراک دانش بر توفیق برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 1، 49-64.

رحیمی، غفور، (1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان. تدبیر، 173، 41-44.

سالونه، شهلا، (1390). بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان (مطاله موردی شرکت پخش البرز) ( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج.

 

شاه محمدی، فرامرز، معصومی، مریم، (1385). متدولوژی سازمان مدیریت صنعتی برای برون سپاری استراتژیک. [بی جا]، اولین کنفرانس بین المللی سازمان های پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی.

شیرانی، غلامحسین، نبی زاده، غلامرضا، (1387). برون سپاری در شرکت های توزیع برق منطقه ای شهرستان اصفهان. سیزدهمین کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق.

عظیم زاد، پریسا، (1389). بررسی نقش استراژی برون سپاری در بهبود عملکرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دانشکده مدیریت، تهران.

غلامی، حسین، نورعلیزاده، حمیدرضا، (1381). مقایسه روش های ارزیابی عملکرد. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران: جهاد دانشگاهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

فرهنگی، علی اکبر، صفرزاده، حسین، (1385). روش های تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر پایان نامه نویسی). تهران:  پیام پویا.

قادری، کامبیز، (1384). طراحی روش های بهینه برون سپاری فعالیت های فن آوری اطلاعات (IT) در سازمان تربیت بدنی ( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

قهرمانی، محمد، مرادی، نرگس، (1386). تدوین الگوی برون سپاری آموزش های سازمانی. پیام مدیریت، 25، 178-151.

کاظمی، حکیمه، (1389). بررسی عوامل مؤثر بر برون سپاری موفق و ناموفق در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران.

کریمی، یوسف، (1385). بررسی عوامل مؤثر بر برون سپاری از نگاه استراتژیک دستگاه های تولیدی استان تهران ( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران.

گنجی، علیرضا، (1390). برونسپاری خدمات در کتابخانه ها: چالشها و فرصتها. زنجان: نیکان کتاب.

مرادی، محمد، مهدی زاده، رحیم و یعقوبی، نورمحمد، (1389). برون سپاری و کارکردهای مدیریتی آن در موفقیت. ماهنامه صنعت خودرو، 13(143).

مقیمی، کاظم زاده، (1387). قراردادهای برون سپاری فناوری اطلاعات مزایا و ریسک ها. مجله بین المللی علوم انسانی، سال شانزدهم، (1).

نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم، (1378). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: بدر.

نصیر نژاد عمران، محمد، (1389). بررسی عوامل مؤثر در تصمیم گیری برون سپاری وظایف لجستیک در شرکت خودروسازی سایپا ( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، تهران.

ب. منابع غیر فارسی

Atkinson, A.A, Watrhous, J.H., Wells, R.B, (1997). A stakeholder Approach to strategic performance measurement. Sloan management review spring, 25-37.

Ayers, S, (2003). The outsourcing of cataloging: The effect on librariesj. Current Studies in Librarianship, 27(1/2), 17-28.

Ball, D, Carleton, E, (2002). Outsourcing and externalization: current practice in UK libraries, Museums and archives. Journal of librarianship and information Science, 34(4), 197-206.

Barden, Kit; Lyde, Barlow &Gilbert., (2003). Were in it to win it – Negotiating successful out sourcing transactions introduction, 478-479.

Berry, john, (1998). The measure of outsourcing: No vendor serves people better than the librarians who work there already. Library journal, 123, 6.

Blaskovich, J., & Mintchik, N., (2010) Accounting executives and IT outsourcing recommendations: An experimental study of the effect of CIO skills and institutional isomorphism, Journal of information Technology (forthcoming).

Bordeiana, Sever, Benaud, Claire – Lise, (1997). Outsourcing in American libraries – An Overview. Against the Grain, No. 5, P. 1, 16, 18, 20.

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام شده است. در این پژوهش تأثیر خدمات برون سپاری بر مؤلفه های عملکرد، شامل اثربخشی، کارآیی، کمیت و کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی  و به جهت روش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را 90 نفر از مدیران (ارشد، میانی و صفی) و کارکنان شاغل در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی که به نوعی با فعالیت های برون سپاری درگیر بوده اند، تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسش ها، از اعتبار محتوایی، ظاهری و پایایی پرسش ها، با آلفای کرونباخ 825/0 درصد استفاده شده است. 90 پرسش نامه بین کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی توزیع و سپس کلیه پرسش نامه ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (اس. پی. اس. اس)، آمار توصیفی و آزمون T استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد، با توجه به مقدار t محاسبه شده (207/4) و سطح معناداری (000/0) که از 05/0 کمتر است خدمات برون سپاری بر کارآیی عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته است. با توجه به مقدار t محاسبه شده (718/2) و سطح معناداری (008/0) که از 05/0 کمتر است خدمات برون‌سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان تأثیرمثبت داشته است. با توجه به مقدار t محاسبه شده (519/0) و سطح معناداری (605/0) که از 05/0 بیشتر است، خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان تأثیر مثبت نداشته است. با توجه به مقدار t محاسبه شده (584/6) و سطح معناداری 000/0 که از 05/0 کمتر است، خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته است. درنتیجه خدمات برون سپاری در حد زیادی بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت داشته است.

کلید واژه‌ها: برون سپاری – کمیت عملکرد – کیفیت عملکرد – اثربخشی عملکرد – کارآیی عملکرد – سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

فصل اول:کلیات پژوهش

 1-1 مقدمه

امروزه مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواری های کسب و کار، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های فناوری و تخصصی شدن کارها، عدم اطمینان به آینده، افزایش هزینه ها، بزرگ شدن بیش از اندازه برخی از سازمان ها و نیز محدودیت های قانونی سبب شده است تا سازمان ها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده و برای دستیابی به مزیت های رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار، به راهکار های جدیدی روی آورند. یکی از این راهکار ها، تمرکز بر شایستگی های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت ها به منابع خارج از سازمان (برون سپاری) است. از طرف دیگر در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها به منظور کاهش راهبردی هزینه ها، ارتقاء کیفیت خدمات یا محصولات، افزایش رضایت مشتریان، بهبود عملکرد، افزایش اثربخشی، بهبود پاسخگویی و افزایش انعطاف پذیری در مقابل نوسانات بازار و تقاضاهای متنوع مشتریان، دستیابی به مهارت ها و فناوری های خارج از سازمان، آزادسازی منابع برای تمرکز بر قابلیت‌های کلیدی سازمان و موارد دیگر، اقدام به برون سپاری نموده اند (سالونه،1390). به همین سبب در محیط رقابت جهانی که سازمان ها برای بقاء، نیازمند خلق ارزش و مدیریت هستند، برون سپاری به عنوان گزینه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی و اطمینان از رشد سازمان و جهانی شدن مطرح شده و اجتناب ناپذیر می باشد (گنجی، 1390).

برون سپاری موجب کوچک شدن سازمان همراه با کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، سرعت و کیفیت خدمات، انعطاف پذیری، انتقال فناوری، جذب سرمایه گذاری خارجی، تقسیم خطرپذیری و در مجموع عملکرد بهینه سازمان می گردد (عظیم زاد، 1389). با توجه به افزایش فضای خصوصی سازی و راهبرد های کوچک سازی سازمان ها، برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان ها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی در سال های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمانها – بالاخص کتابخانه ها –  قرار  گرفته و به صورت مختلف به اجرا درآمده است (باغی کشتان، 1391). برون سپاری، واگذاری برخی فعالیت های تکراری و متناوب داخل و نیز اختیارات تصمیم گیری شرکت به پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه است. در برون سپاری نه تنها خود فعالیت ها، بلکه اغلب عوامل تولیدی و اختیارات تصمیم گیری مرتبط با آن نیز واگذار می گردد (چشم براه و مرتضوی، 1386). به بیانی دیگر برون سپاری عبارت است از انتقال فرایندهای غیر راهبردی به بیرون از سازمان و تمرکز بر فرایندهای کلیدی درون سازمان (رهنورد و خاوندکار، 1387).

برون سپاری در کتابخانه های ایران تقریباً سابقه ای طولانی دارد. برون سپاری خدمات کتابخانه های ایران را می‌توان به دو قسمت تقسیم بندی کرد: الف) برون سپاری خدمات غیر فنی و غیر تخصصی؛ ب) برون سپاری خدمات فنی و تخصصی. نقل و انتقالات، صحافی وتعمیرات، چاپ و انتشار، تکثیر و فتوکپی از خدمات غیرتخصصی و معمولی هستند که کتابخانه ها آن ها را به بیرون از کتابخانه واگذار می کنند و شاید نخستین شکل برون سپاری در کتابخانه های ایران به شمار روند. کتابخانه ها معمولاً با شرکت های چاپ و تکثیر قرارداد امضاء می‌کنند تا امور مربوط را برای کتابخانه انجام دهند. با گذشت زمان و افزایش حیطه فعالیت و خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه ها، نگهداری شبکه‌های اطلاعاتی و راه اندازی نظام های رایانه ای، به فعالیت‌های قابل برون سپاری افزوده می شود. برون سپاری خدمات فنی و تخصصی کم و بیش در کتابخانه های ایران نیز انجام شده است. در میان فعالیت های اصلی و تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی، فهرست نویسی و سازماندهی از فعالیت هایی هستند که برای انجام آن از امکانات مراکز خارج از کتابخانه استفاده می شده است. استفاده از فهرست برگه های کتابخانه کنگره به مدت طولانی، نمونه بارز این نوع برون‌سپاری است. کمبود کتابداران متخصص، نبود امکانات و نیروی انسانی لازم در کتابخانه های کوچک و لزوم یکدستی پیشینه های کتابشناختی از دلایل برون سپاری خدمات فهرست نویسی در کتابخانه های ایران به شمار می رود. در حال حاضر استفاده از لوح فشرده کتابشناسی ملی توسط دیگر کتابخانه ها از بارزترین نمونه های استفاده از امکانات و خدمات مراکز بیرون از کتابخانه به شمار می رود(حسن زاده و زندیان، 1384).

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، یکی از مهم ترین گنجینه‌های فرهنگ مکتوب در ایران و جهان اسلام است. این سازمان به نوبه خود بخشی از فعالیت‌ها و خدمات خود را از قبیل خدمات چاپ و انتشار و تکثیر و فتوکپی و خدمات فنی خود مثل فهرست نویسی و آماده سازی را به شرکت ها واگذار کرده است. مدیران و مشاوران سعی در تشخیص، شناسایی، استفاده و تأثیر آن دارند، و الگوهای مشخصی در زمینه برون سپاری خدمات کتابداری در دسترس نیست و پژوهش حاضر، با مطالعه موردی، تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد را با مؤلفه های کمیت، کیفیت، اثربخشی، کارآیی مورد بررسی قرار داده است.

1-2 بیان مسأله

کتابخانه ها با اینکه از ابتدا به گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات به شکل های گوناگون پرداخته اند، اما به تدریج حیطه و حجم فعالیت آنها افزایش پیدا کرده است. روزگاری کتابخانه ها بیشتر به امانت کتاب می پرداختند؛ سپس، مجلات نیز جزء منابع کتابخانه ای شد. با گسترش آموزش دانشگاهی، پایان نامه ها و گزارش های تحقیقاتی نیز به این مجموعه اضافه شده است. منابع دیداری و شنیداری، اسناد و مدارک دولتی و غیر دولتی، پایگاه های اطلاعاتی و نظایر آنها همگی به مثابه منابع اطلاعاتی در کتابخانه ها گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات می شود. ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات، تحویل مدرک، امانت بین کتابخانه ای و نظیر آنها همگی نشان از گسترش دامنه فعالیت کتابخانه ها دارد. برخی از این فعالیت ها جزء فعالیت های حرفه ای و هسته کتابداری و اطلاع رسانی هستند. در مقابل برخی فعالیت ها جزء خدمات پشتیبانی، جنبی و غیر تخصصی تلقی می شوند مانند خرید، حمل و نقل، تکثیر، صحافی و مواردی نظیر آن . که معمولاً برای انجام این کارها به تخصص کتابداری و اطلاع رسانی نیازی نیست. ازسوی دیگر در خارج از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، شرکت هایی وجود دارند که به صورت پیمانکاری فعالیت های جنبی و حتی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی را انجام می دهند. برون سپاری برخی خدمات کتابداری و اطلاع رسانی، با توجه به افزایش فعالیت های کتابخانه ها راهکاری است که مدیران کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی با استفاده از آن می توانند از امکانات و خدمات شرکت های خارج از سازمان برای پیشبرد اهداف کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی استفاده کنند و بدین شکل تأثیر منفی افزایش حجم اطلاعات بر کیفیت خدمات اطلاع رسانی را کاهش دهند (حسن زاده و زندیان، 1384).

در سال های اخیر بعضی از سازمان ها به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه ها و زمان تولید و تمرکز بر روی مزیت های اصلی رقابتی و به طور کلی افزایش اثربخشی سازمانی، اقدام به برون سپاری نموده اند. و چنین به نظر می رسد که سازمان ها با برون سپاری فعالیت های خود به سازمان های تخصصی دیگر، بهتر می توانند بر روی فعالیت هایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند تمرکز کرده و بدین طریق اثربخشی فعالیت های خود را به حداکثر برسانند. افزایش برون سپاری به شرط مدیریت صحیح می تواند منجر به کاهش هزینه ها شود و نقش بسیار مؤثری بر عملکرد سازمان ها و ارائه خدمات با کیفیت بالا داشته باشد و بدین ترتیب سرمایه گذاری در زمینه تسهیلات، تجهیزات و نیروی انسانی را کاهش دهد (سالونه، 1390).

با توجه به حجم روزافزون منابع و افزایش حجم فعالیت های فهرستنویسی، مجموعه سازی، آماده سازی از یک سو و نیز افزایش روزافزون تقاضای خدمات از منابع فراهم آوری شده از سوی کاربران و ثابت ماندن توان کاری کارکنان در تامین این نیازها از سوی دیگر، ناگزیر کتابخانه ها به استفاده از راه های جایگزین برای پاسخ به نیازهای روزافزون هستند و انجام برون سپاری فعالیت ها جهت ارائه این خدمات راهی الزامی، جهت دستیابی به افزایش کارایی، کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها به شمار می رود؛ و برای رسیدن به این منظور انجام برنامه ریزی، در اولویت بندی فعالیت ها و مطالعه بر روی ریسک های مسیر اجرا نیز لازم و ضروری است. از سوی دیگر، پیمانکاران و مشاوران نیز به عنوان منابع انجام برنامه برون سپاری بایستی برای رسیدن به ساختار مناسب در جهت ارائه خدمات از کم و کیف کار خود مطلع شده و در صورت نیاز دست به اصلاح ساختار زنند. و از طرفی دیگر چون ابعاد مختلف برون سپاری در متون کتابداری ایران بررسی نشده است و متأسفانه هنوز الگوهای مشخصی در زمینه برون سپاری خدمات کتابداری در دست نیست و با توجه به مطالعات اندکی که در این زمینه انجام شده است. پژوهش حاضر به میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی پرداخته است و میزان شاخص های کمیت، کیفیت، اثربخشی و کارایی بر بهبود عملکرد سازمان چقدر مؤثر است؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

پیتر دراکر[1](2003) در ارتباط با برون سپاری و آثار آن می گوید: چنین امری در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمان های جهان فردا است. این بدان معناست که دیگر الزامی نیست که شرکت های بزرگ تجاری، ادارات دولتی، بیمارستان ها و دانشگاه های بزرگ به تشکیلاتی بدل شوند که درآمدهای عالی و نتایج قابل اعتنایی را بدست آوردند. زیرا تنها بر فعالیت هایی تمرکز می کنند که به خاطر آنها مأموریت یافته اند، کارهایی را انجام می دهند که دقیقاً به اهداف سازمانی آنها مربوط است. کارهایی را که به خوبی می شناسند و به ریزه کاری های آن آشنا هستند و به نسبت ارزش و اعتباری که دارند به انجام دهندگان آنها دستمزد و کارانه پرداخت می کنند، بقیه کارهای خدماتی اینگونه سازمان ها به منابع بیرونی واگذار می شود. رشد سریع دانش و فناوری، ویژگی بارز دنیای امروز است و اگر سازمان ها نتوانند خود را با سرعت حرکت علم روز به حرکت وادارند ناگزیر از گردونه خارج خواهند شد. انجام برون سپاری فعالیت ها جهت ارائه این خدمات راهی الزامی، جهت دستیابی به افزایش کارایی و اثربخشی، کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها به شمار می رود؛ و برای رسیدن به این منظور انجام برنامه ریزی، در اولویت بندی فعالیت ها و مطالعه بر روی ریسک های مسیر اجرا نیز لازم و ضروری است (چشم براه و مرتضوی، 1386).

از آن جایی که عملکرد کتابخانه بستگی به سیستمی با توانایی، استعداد، قدرت بدنی و فکری، امکانات و عوامل از این دست و نیازمند به بکارگیری راهکار های مناسب توسط مدیر و تصمیم گیری صحیح وی و هیئت مدیره است، چرا که اگر راهکارهای مناسب در ساختار سازمان به کار گرفته شود به جهت همسویی ساختار با راهکار های سازمانی می تواند کتابخانه را در دستیابی به اهداف یاری نماید. بنابراین با توجه به راهکار مناسب در واگذاری امور به خارج از سیستم درون سازمان می تواند نقش مؤثری بر نحوه عملکرد کتابخانه داشته باشد. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی که به عنوان مهم ترین گنجینه های فرهنگ مکتوب در کشور و جهان اسلام و فعال ترین مرکز در صحنه فرهنگی و اجتماعی و علمی کشور فعالیت می کند نیازمند بهره گیری مناسب از این راهکار در راستای تأمین اهداف اصلی خود که ارائه صحیح خدمات است، می باشند. پژوهش حاضر به دلیل پرداختن به تأثیر خدمات برون‌سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با رویکرد به مؤلفه های عملکردی (کارآیی، اثربخشی، کیفیت و کمیت) حائز اهمیت است.

برون سپاری، بهبود وضعیت مالی و بهره وری سازمان و کاهش مخاطرات و ریسک های سرمایه گذاری ها و کسب و کار است به نحوی که کتابخانه ها با اتکا به تأمین کنندگان ماهر و مجرب و واگذاری فعالیت های مختلف خود به آنها فرصت بیشتری به تمرکز بر شایستگی های محوری و افزایش مزیت های رقابتی فراهم نمایند. بنابراین پژوهش حاضر برای رسیدن به اهداف مذکور، ضرورت دارد.

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش حاضر میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.

1-4-2 اهداف فرعی

میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

1-5 پرسش های پژوهش

تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

تا چه میزان خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

1-6 فرضیه های پژوهش

خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش

برون سپاری: تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای واگذاری کار داخل به یک تأمین کننده خارجی(الیوت و تورکو[2]، 1996 به نقل از شیرانی، 1387).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر، منظور از برون سپاری، واگذاری خدمات فهرست نویسی، آماده سازی، فراهم آوری، سفارش، رف خوانی، مرمت و صحافی و خدمات تکثیر در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است.

عملکرد: فرایندی است که به وسیله آن کار یک سازمان یا کارکنان در فواصلی معین مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد(سعادت، 1380).

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کارایی، اثربخشی، کیفیت و کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. که از مدل مفهومی سینگ و تاتل (2004) استفاده کرده‌است.

کمیت عملکرد: تعیین میزان(تعداد) عملکرد سازمان می باشد (عظیم زاد، 1389).

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کمیت بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل هزینه، سرعت، آزاد سازی دارایی ها و سرمایه گذاری منابع برون سپاری می باشد.

کیفیت عملکرد: به درجه ای از عملکرد سازمان که به نحو مطلوب و براساس استاندارد های تعریف شده فعالیت مورد نظر صورت پذیرفته باشد (عظیم زاد، 1389).

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کیفیت بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل کنترل و نظارت، نوآوری و خلاقیت، امنیت شغلی و ارتقاء کیفیت می باشد.

کارآیی عملکرد: کارایی؛ که عبارت است از «انجام درست کارها» و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می شود (سینک تاتل، 2004).

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کارایی بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل بهره وری، صرفه جویی در منابع، بازآرایی ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فعالیت‌ها می باشد.

اثربخشی عملکرد: اثربخشی عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب» در عمل اثربخشی با نسبت خروجی های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می شود (سینک تاتل، 2004).

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های اثربخشی بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل استاندارد سازی فعالیت ها، پیشرفت و توسعه فعالیت ها و توانمندی منابع انسانی می‌باشد.

1-8 متغیر های پژوهش

متغیر مستقل: خدمات برون سپاری (فهرست نویسی، آماده سازی، فرآهم آوری، رف خوانی، مرمت و صحافی، سفارش و تکثیر)

متغیر وابسته: کارآیی، اثربخشی، کمیت و کیفیت

1-9 محدودیت های پژوهش

کتاب و مقاله و گزارش های بسیار اندک و محدودی در ارتباط با برون سپاری فعالیت های کتابداری وجود داشت.

[1] – Drucker

[2]– Eliot & Torko

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122