پايان نامه تأثير دوره و مقدار آماده سازي بذر به كمك پيريدوكسين بر روي شاخصهاي جوانه زني بذر گندم نان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير دوره و مقدار آماده سازي بذر به كمك پيريدوكسين بر روي شاخصهاي جوانه زني بذر گندم نان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 123 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير دوره و مقدار آماده سازي بذر به كمك پيريدوكسين بر روي شاخصهاي جوانه زني بذر گندم نان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
مقدمه2
فصل اول– کلیات و تاریخچه
1-1 اهمیت غلات6
1-2 گندم6
1-2-1 گیاهشناسی6
1-2-1-1 ریشه7
1-2-1-2 ساقه7
1-2-1-3 برگ7
1-2-1-4 گل آذین8
1-2-1-5 میوه8
1-2-2 فیزیولوژی9
1-2-3 اکولوژی9
1-2-3-1 شرایط مناسب رشد9
1-2-3-2 آب و هوای مناسب رشد10
1-2-4 سطح زیر کشت و میزان تولید 10
1-3 پیریدوکسین12
1-3-1 پیریدوکسین و تأثیر آن بر گیاه12
1-3-2 تأثیر پیریدوکسین بر رشد و جذب در گیاه13

فصل دوم- بررسی منابع
1-2 مروری کوتاه بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه زنی15
2-2 مروری کوتاه بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی اثرات پیریدوکسین بر شاخص‌های جوانه زنی18
2-3 مروری کوتاه بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی اثرات پیریدوکسین و سایر ویتامین‌ها بر روی فعالیت دو آنزیم کاتالاز و پراکسیداز19
2-4 مروری کوتاه بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی طول‌دوره ی پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه 24
فصل سوم- مواد و روش‌ها
3-1 مواد و روش‌ها27
3-2 سترون سازی بذور27
3-3 تهیه‌ی محلول‌های لازم برای اعمال تیمارهای مختلف28
3-3-1 تهیه‌ی محلول پیریدوکسین28
3-4 تیمارهای به کار رفته در آزمایش28
3-5 روش کشت بذر29
کشت در پتریدیش29
3-6 استخراج پروتئین برای سنجش فعالیت آنزیم (Sundhakar et al, 2001)30
3-7 سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز (Kar Mischra, 1976)30
3-8 سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز (حدادچی، 1365)31
3-9 اندازه گیری شاخص‌های جوانه زنی31
3-10 تجزیه و تحلیل آماری34
فصل چهارم- نتایج
4-1 طول ریشه‌چه36
4-2 طول ساقه‌چه40
4-3 درصد جوانه‌ زنی44
4-4 وزن تر گیاهچه48
4-5 وزن خشک گیاهچه52
4-6 سرعت جوانه ‌زنی56
4-7 ضریب سرعت جوانه ‌زنی60
4-8 بنیه بذر64
4-9 میانگین مدت جوانه ‌زنی68
4-10 میانگین جوانه زنی ‌روزانه72
4-11 سرعت جوانه ‌زنی روزانه76
4-12 بنیه گیاهچه80
4-13 فعالیت آنزیم کاتالاز83
4-14 فعالیت آنزیم پراکسیداز 87
فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری
5-1 شاخص‌های جوانه زنی101
5-2 فعالیت کاتالازی و پراکسیدازی102
5-3 نتیجه‌ گیری103
5-4 پیشنهادات104
فصل ششم- منابع
منابع106

فهرست منابع

احتشامی. س. م، فروزی. م. و شهبازی. م. 1389. اثر هیدروپرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا در شرایط تنش شوری، فصلنامه پزوهش های به زراعی، سال دوم، شماره 202، صفحه 107.

ارادتمند اصلي. د، قاسمي. و. 1388.  نقش پيريدوكسين و تنش خشكي قبل و بعد از گلدهي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم. فصلنامه پژوهش هاي به زراعي، سال دوم، شماره 2. صفحه 143.

اسفندیاری. ع. شکیبا. م. ر، سلطانعلی. م، آلیاری. ه و برادران فیروزآبادی. م. 1388. اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدی گیاهچه های گندم، مجله دانش کشاورزی، جلد 19، شماره 2، صفحات 138- 129.

آمار نامه کشاورزی، جلد اول: محصولات زراعی سال زراعی 89-1388. نشر تهران، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، 1390.

امام، ی. 1386. زراعت غلات، مرکز نشر دانشگاهی شیراز، 200 صفحه.

خدابنده، ن. 1379. زراعت غلات. انتشارات دانشگاه تهران.

شاهسوند، ک. توكل افشار، ر. ,چائيچي، م. ر. 1388. تأثير اسموپرايمينگ بر صفات جوانه زني بذر چهار گونه گياه مرتعي تحت تنش خشكي. مجله علمي پژوهشي مرتع. سال سوم، شماره اول، ص: 490-479 .

شکاری . ف ، پاک مهر . آ، راستگو . م، وظایفی. م و قریشی نسب. م. ج.  1389. اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna nuguiculata L.) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندی، مجله علمی  پژوهشی علو کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، سال چهارم، شماره 13.

صالحی. م، تمسکنی. ف، احسانی. م و عارفی. م. 1388. تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا در مقایسه با نانو سیلور تحت تنش شوری، پزوهش های علوم گیاهی : 4 ( 4 ( پیاپی 16 ) ) : 52 – 57.

فرخي. غ. ارادتمند  اصلي. د، 1385. تاثير پيريدوكسين و سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه اي رقم سينگل كراس 704. مجله زراعت و اصلاح نباتات ايران. شماره 1. جلد 4. صفحات 17-5.

قربانلی. م فرزامی سپهر. م. و نوروزی . ف . 1389 . مطالعه اثر خشکی و اسید آسکوربیک بر 2 رقم کلزا و پاسخ گیاه سویا به عصاره گیاهان تیمار دیده، فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سال دوم، شماره سوم ( جلد 7 ) .

کافی، م.، جعفرنژاد، الف و جامی الاحمدی، م. 1384. گندم (اکولوژی و فیزیولوژی و برآورد عملکرد)، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 476 صفحه.

مظاهرانی تیرانی. م. و منوچهری کلانتری. خ . 1385. بررسی سه فاکتور سالیسیلیک اسید ، تنش خشکی و اتیلن و اثر متقابل آنها بر جوانه زنی بذر کلزا ( Brassica napus ) ، مجله زیست شناسی ایران، جلد 19، شماره 4.

مهرابیان مقدم. ن، آروین. م. ج، خواجوی نژاد. غ. و مقصودی. ک. 1390. اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد علوفه و دانه ذرت در شرایط تنش خشکی در مزرعه، فصلنامه به زراعی نهال و بذر، سال 27، شماره 2701، صفحات 55 – 41 .

نورمحمدی، ق.، سیادت، ع و کاشانی، ع. 1383. زراعت غلات، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران، چاپ پنجم.

Abdul- Baki, A. and J.D. Anderson. 1973. Vigor determination in Soybean seed by multiple criteria. Crop Sci. 13: 630-633.

Afzal . I , AhmadBasra . SH. M , Hameed . A . and Farooq . M . 2006 . Physiological  enhancements for alleviation of salt stress Wheat , Pak . J . Bot . , 38 ( 5 ) : 1649 – 1659

Arrigoni O., Calabrese G., De Gara L., Bitonti M.B. and Liso R. 1997. Correlation between changes in cell ascorbate and growth of Lupinus albus seedlings. Journal of Plant Physiology, 150: 302-308.

Ashraf, M. and Foolad, M. R. 2005. pre – sowing seed treatment – Ashotgun approach to Improve germination, growth and crop yield under saline and none – saline conditions. Advances in Agronomy. 88: 223-265.

Azooz . M . M . 2009 . Salt stress Mitigation by seed priming with Salicylic Acid in two Faba bean Genotypes differing in salt tolerance , International Journal of Agriculture & Biology , 11 : 343 – 350.

Baghizadeh . A , Hajmohammadrezaei . M . 2011 . Effect of Drought stress and its interaction with Ascorbate and Salicylic acid on Okra ( Hibisicus Esculentus .L ) germination and seedling growth , Journal of Stress & Biochemistry , Vol 1 , pp 55 – 65.

Basra, A. S., Farooq, M., Afzal, I. and Hussain, M. 2006. Influence of osmopriming on the germination and early seedling growth of coarse and fine rice. Int. J. Agr. Biol. 8: 19-21.

Berland, B.R., Bonin, D. J., Maestrini, S.Y. 1978. Facteurs limitant la production primaire

d’une aire côtière méditerranéenne (calanque d’En-Vau, Marseille). Int. Revues. Ges.

Hydrobiol., 63 (4) : 501-531.

Bradford, K. J. 1995. Water relations in seed germination. In “seed development and germination” (J. kigel and G. Galili, Eds.), pp. 361-396. Marcel Dekker Inc., New York. 45: 209-214.

Burguieres . E . , Mccue . P . Inkwon . Y . and  Shetty . K . 2006 . Effect of Vitamin c and Folic acid  and Phenolic – linked Antioxidant activity , Science Direct . Bioresource Technology , Volume 8 , Issue 7 , Pages 1393 – 1404 .

Capron, I, F.F. Corbineau, C. Dacher, D. Come & D. Job. 2000. Sugar beet seed priming: Effects of priming conditions on germination, solubilization of I-S globulin and accumulation of LEA proteins. Scientia Research, 10: 243-254.

Chen, H.and  L. Xiong . 2005. Pyridoxine is required for post-embryonic root development and tolerance to osmotic and oxidative stresses. Plant J. 44(3):396-408.

Chojnowski, F. C. and Come, D. 1997. physiological and biochemical changes induced in sunflower seeds by osmopriming and subsequent drying, storage and aging. Seed science Research. 7: 323-331.

Daneshmand . F , Arvin . M . J . and  Manouchehri kalantari . Kh . 2009 . Effect of Acetyl salicylic  acid ( Aspirin ) on salt and osmotic  in Solanum bulbocastanum in vitro : Enzymatic Antioxidants , American _  Eurasian J . Agric & Environ . Sci . 6 (1 ) : 92 -99.

De Gara L, Paciolla C. Liso R, Stefani A, Blanco A, Arrigoni O.  1993. Ascorbate metabolism in mature pollen grains of Dasypyrum villosum. J. Plant Physiol. 141:405-409.

Dolatabadian . A . and Saleh jouneghani . R. 2009 . Impact of exogenous Ascorbic acid on Antioxidant Activity and some physiological traits of Common Bean subjected to salinity stress , Not . Bot . Hort . Agrobot . Cluj 37 ( 2 ) , 165 – 172 .

Dolatabadian . A . and Modarres sanavay . S . A . 2008 . Effect of the Ascorbic acid , Pyridoxine and Hydrogen peroxide treatments on Germination , Catalase activity , Protein and Malondialdehyde content of three oil seeds . Not . Bot . Hort . Agrobot . Cluj 36 ( 2 ) , 61 – 66 .

Ehrenshaft, M., Bilski, P., Li, M.Y., Chignell, C.F., and Daub, M.E. 1999. A highly conserved sequence is a novel gene involved in de novo vitamin B6 biosynthesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 96: 9374-9378.

 

Eradatmand  Asli . A . and Houshmandfar. A . 2011 . Response of Corn (Zea mays L.) to seed pyridoxine-priming and different levels of nitrogen . Advance in Environmental Biology , 5(1): 53-57.

 

Farhoudi . R.  2011 . Effect of salt stress on physiological and morphological parameters of Rapeseed cultuvars , Advances in Environmental Biology , 5 ( 8 ) :  2501 – 2508 .

 

Farooq, M.; Basra, S. M. A.; Warraich, E. A. and Khaliq, A., 2006. Optimization of hydropriming Technigues for rice seed invigoration. seed sci. Technol. 34: 529-534.

Farrokhi. Gh. R, Paykarestan. B. 2010. The effect of Pyridoxine and different levels of Nitrogen on physiological indices of Corn (Zea mays L. var. sc 704), World Academy of Science, Engineering and Technology, 66, 511-513.

Fu, J. R., S. H. Lu, R. Z. Chen Zhang, B.Z.S Liu, Z. S. Li & D. Y. Cai. 1988. Osmoconditioning of peanut (Arachis hypogaea L.) seed with PEG to improve vigor and some bio chemical activities, Seed Science. & T echnology, 16:197-212.

Giri, G. S. and Schillinger, W. F. 2003. Seed priming winter wheat for germination, emergence and yield. Crop Sci. 43: 2135-2141.

Guillard, R.R.L. and Ryther, J.H. 1962. Studies of marine planktonic diatoms. I. Cyclotella nana Hustedt and Detonula confervacea Cleve. Can. J. Microbiol. 8: 229-239.

Hamada., A. M and Khulaef, E. M. 2000. Stimulative Effects of Ascorbic Acid, Thiamin or Pyridoxine on Vicia faba Growth and Some Related Metabolic Activities . Pakistan Journal of Biological Sciences, 3: 1330-1332.

Hamama . H . and  Murati . E . 2010 . The effect of Ascorbic acid treatment on viability and vigor Maize ( Zea mays  L. ) seedling under drought stress . Hayati Journal of Biosciences September . Vol 17 , No 3 , pp 105 – 109 .

Harris, D.; Raghumanshi, B. S.; Gangwar, J. S.; Singh, S. C.; Joshi, K. D.; Rashid, A. and Hollington, P. A.. 2001. Participatory evalution by farmers of onfarm seed priming in wheat in India, Nepal and Pakistan. Exp. Agric. 37: 403-415.

Hassanein . R . A . Bassuony . F . M  . Baraka . D . M . and Khalil . R . R . 2009 . Physiological effects of  Nicotinamid and Ascorbic acid on Zea mays plant grown under salinity stress . I – Changes in growth , some relevant metabolic activities and oxidative defense sysyteme , Research Journal of Agriculture and Biological Sciences , 5 ( 1 ) : 72 – 81 .

Hausladen, A and Alscher R.G. 1993. Glutathione-active oxygen in plants. In: Alscher R.G. and Hess J.L. (eds), Antioxidants in Higher Plants. CRC Press, Boca Raton, pp. 12–15.

Hojati . M. and  Modarres sanavy . S . A . M . 2011 . Response of growth and antioxidant systems in Carthamus tinctorius L. under water deficit stress . Acta Physiol Plant , 33 : 105 112.

Judi, M. and Sharifzadeh., F. 2006. Investigation the effect of hydropriming in barley cultivars. Biaban.J. 11: 99-109.

Karaki, G. N. 1998. Response of wheat and barley during germination to seed osmopriming at different water potential. Journal  of Agronomy and crop science. 181, 4: 229-235.

Kaya, M. D.; Okcu, G.; Atak, M.; Cikili, Y. and Kolarici, O. 2006. Seed treatments to overcome salt and drought stress during germination in sunflower ( Helianthus annuus L.). Europ. J. Agronomy. 24:291-295.

Khan . H . A  , Pervez . M . A , Ayub . C . M , Ziaf . k , Balal . R . M , Shahid . M . A and Akhtar . N . 2009 . Hormonal priming alleviates salt stress in Hot Pepper ( Capsicum annuum L. ) , Soil & Environ . 28 ( 2 ) : 130 – 135.

Khan, N.A., Khan, F. A., Aziz, O., and Samiullah, N. 1995. Pyridoxine enhances root growth and leaf NPK content of lentil grown with phosphorus levels, PP:807-808. Ukas Publication, Hyderabad, India.

Khan, N.A., Khan., T., Hayat, S., and Khan, M. 1996. Pyridoxine improves growth, nitrate reductase and carbonic anhydrase activity in wheat. Sci. Cult. 62:160-161.

Lone, N.A., Khan,  N.A.,  Hayat, S., Azam, Z.M., and Samiullah. N. 1999. Evaluation of effect of some B-vitamins on root development of mustard. Ann. Appl. Biol. 134(supplement): 30-37.

Maguire, J.D. 1962. Speed of Germination-Aid in Selection and Evaluation for Seedling Emergence and Vigor. Crop Sci. 2: 176-177.

Moinuddin Khan, Samiullah, Khan. N. A. 2001. Response of Mustard and Wheat to pre-sowing seed treatment with Pyridoxine and sowing level of Calcium, Indian. J. Plant physiol, Vol. 6. No 3, (N. S.), pp. 300-305.

Moradi Dezfuli, P.; Sharif–zadeh, F. and Janmohammadi, M., 2008. Influence of priming technigues on seed germination behavior of Maize inbred lines (zea mays L.). ARPN Journal of Agri cultural and Biological science. vol. 3, No. 3, May2008. 33: 233-271.

Nagar, R. P.; Dadlani, M. and Sharama, S. P., 1998. Effect of hydropriming on field emergence and crop growth of maize genotypes. Seed. Res. 26: 1-5.

Omidi . H . 2010 . Canges of Proline content and activating of Antioxidant Enzymes in two Canola genotype under drought stress , American Journal of Plant Phisiology 5 ( 6 ) : 338 – 349 .

Penalosa, A. P. S. and Eira, M. T. S. 1993. Hydration – dehydration treatments on tomato seeds (Lgcopersicon esculentum mill.). seed science and technology. 21: 309-316.

Pill, W. G. and Necker, A. D. 2001. The effects of seed treatments on germination and establishment of kentuky blue grass (Poa pratenis L.). J. of Agron. 158: 1187-1195.

Schneider, S.H., K. Kuntz-Duriseti and C.Azar. 2000. Costing non-linearities, surprises,

and irreversible events. Pacific-Asian Journal of Energy, 10, 81-106.

Samiullah, N., khan, N.A., Ansari, S.A., Afridi, M.M.R.K. 1991. Pyridoxine augments growth yield and quality of mustard through efficient. Rew. Life Sci11:49-412.

Schimtz N, Xia JH, Kermode AR 2001. Dormancy of yellow cedar seeds is terminated

by gibberellic acid in combination with fluridone or with osmotic priming and moist chilling.

Seed Sci. Technol. 29:331-346.

Shehab . G . G . A hmed . O . K and El-Beltagi . H . S . 2010 . Effect of various chemical Agents ofAlleviation of Drought stress in Rice plants ( Oryza Sativa ) . Not . Bot . Hort . Agrobot . Vluj 38 ( 1 ) , 139 – 148 .

Singh B G. 1995. Effect of hydration-dehydration seed treatments on vigour and yield of

sunflower. Indian. J. Plant physiol. 38:66-68.

Shim, I.S., Naruse Y., Kim Y.H., Kobayashi K. and Usui K. 1999. Scavenging activity of NaClinduced activated oxygen in two rice (Oryza sativa L.) cultivars differing in salt tolerance. Jpa. J. Trop. Agr. 43: 32–41.

Subedi, K.D., and Ma, B.L. 2005. Seed priming does not improven corn yield in a humid

temperate environment. Agron. J. 97:211-218.

Sung J M, Chiu KY. 1995. Hydration effects on seedling emergence strength of

watermelon seed differing in ploidy. Plant Sci. 110:21-26.

Tovsolli, M. E. and Casenave, E. C. 2005. Water content and the effectiveness of hydro and osmotic priming of cotton seeds. Seed Sci. & Technol. 31:727-735.

Xiujuan . X . and Jin . H . 2004 . Effect of sand priming on seed germination and Physiological and Biological changes of Alfalfa in Salt stress , Rain Fed Crops.

Yasar . F , Ellialtioglu . S  and Yildiz . K . 2008 . Effect of salt stress on Antioxidant Defense Systeme ,Lipid peroxidation , and Chlorophyll content in Green Bean , Russian Journal of Plant Physiology , Vol . 55 , No . 6 , pp . 782 – 786 .

چکیده

گندم يكي از مهمترين محصولات كشاورزي است كه در بيشترين سطح، در ايران و جهان كشت مي‌شود و اهميت غذايي آن براي همه روشن است. اهميت غذايي و اقتصادي اين محصول كشورها را به تلاش براي توليد بيشتر و خودكفايي سوق مي‌دهد. برای اصلاح این گیاه زراعی در جهت افزایش قدرت استقرار و تولید، در مرحله جوانه ‌زنی شناخت شاخص‌های جوانه‌ زنی ضرورت دارد. در جوانه‌زنی بذر گیاهان زراعی اجزای سرعت جوانه‌ زنی، درصد نهایی جوانه‌زنی، رشد هتروترفیک گیاهچه حائز اهمیت است. از این‌ رو، این مطالعه به منظور بررسی واکنش اجزای جوانه زنی بذر گندم به سطوح مختلف پیریدوکسین و طول دوره‌ی کاربرد پیریدوکسین انجام شد. جهت انجام این آزمایش از بذور گندم، رقم آذر‌2 و امید استفاده شد. نمونه بذرها از سازمان تحقیقات اصلاح و نهال بذر شهرستان کرج در زمستان 1390 دريافت گرديد. كشت داخل ژرميناتور و آزمايشات مربوط به اين تحقيق در آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شده است. این آزمایش در پتریدیش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاه به اجراء در آمد. فاکتورهای این آزمایش شامل دو رقم آذر‌2 و امید، پیریدوکسین با غلظت‌های صفر یا شاهد، 02/0 درصد، 04/0 درصد و 06/0 درصد و طول دوره‌ی کاربرد پیریدوکسین به مدت صفر یا شاهد، 8، 16 و 24 ساعت بوده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد افزایش غلظت کاربرد پیریدوکسین اعمال شده و افزایش طول دوره‌ی کاربرد پیریدوکسین سبب افزایش شاخص‌های جوانه ‌زنی و کاهش فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز گردیده است. همچنین این نتایج نشان داد که رقم آذر‌2 در مقایسه با رقم امید به پیریدوکسین و طول دوره‌ی کاربرد آن نتیجه‌ی بهتری داشته است. نتایج نشان داد که اعمال تیمار پیریدوکسین 04/0 و طول دوره‌ی کاربرد پیریدوکسین به مدت 24 ساعت سبب ظهور بیشترین مقدار شاخص‌های جوانه‌ زنی، کمترین فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز شد.

کلمات کلیدی: پراکسیداز، پیریدوکسین، شاخص‌های جوانه ‌زنی، طول دوره‌ی کاربرد، کاتالاز، گندم

 مقدمه

جمعیت کره زمین پیوسته در حال افزایش است این جمعیت که در سال 1930 میلادی تنها 2 میلیارد نفر بود و در سال 2000 میلادی از 6 میلیارد نفر تجاوز کرد و پیش‌بینی می شود که در سال 2025 میلادی به 58  میلیارد نفر برسد. بیشتر جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه بسر می برند و متاسفانه سهم عمده ی افزایش جمعیت مربوط به این کشورها می باشد که امروزه با مشکل گرسنگی و سوء‌تغذیه دست به گریبان هستند به گونه‌ای که 20 درصد جمعیت این کشورها هم اکنون با سوء‌تغذیه دست و پنجه نرم می کنند. گندم مهمترین گیاه زراعی روی زمین است. معروف است که در هر روز در نقطه ای از کره زمین کاشت و در همان روز در نقطه‌ای دیگر برداشت می شود. این امر حاکی از توانایی سازش بسیار زیاد این گیاه با اقلیم‌های گوناگون است. به گونه‌ای که گندم را از فنلاند در نیم کره شمالی تا آرژانتین در نیم کره جنوبی کشت می کنند. در سطح جهانی نزدیک به 52 در صد زمین‌های قابل کشت دنیا (معادل 707 میلیون هکتار) به کشت غلات اختصاص دارد که از این مقدار نزدیک به 232 میلیون هکتار زیر کشت گندم است. تولید جهانی غلات دانه‌ای درسالهای نخستین هزاره سوم میلادی در حدود 2000 میلیون تن بوده که حدود 600 میلیون تن آن گندم بوده است. اهمیت غلات حتی در تکامل و شهرنشینی انسان هم مهم است، گندم به عنوان محصول استراتژیک می تواند کشورهای بسیاری را مستعمره کند. اهمیت گندم تا به آنجاست که بسیاری از کشورهای سلطه‌گر آن را به عنوان حربه‌ای در دست گرفته‌اند. خود کفایی در تولید گندم برای هر کشوری از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است، کمتر کسی در جهان است که ادعا کند یکی از فرآورده‌های گندم در سبد غذایی روزانه وی جایی ندارد و به صور گوناگون در تغذیه انسان‌ها نقش دارد. گندم در پخت انواع نان‌ها، انواع کیک‌ها و شیرینی‌جات، انواع غذاها و همینطور به عنوان تعلیف دام و مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبدأ گندم را آسیای غربی (سوریه، فلسطین، ایران و هند) می‌دانند. احتمالا 6700 سال قبل از میلاد شناخته شده است. از نظر ژنتیکی هگزاپلویید است و تعداد کروموزم‌های آن n2=42 است. بیشتر گندم‌های زراعی از نوع هگزاپلویید و تتراپلویید هستند. گندم از چندین لحاظ یک گیاه ویژه است: 1)  احتمالاً اولین گیاه است که 15 تا 20 هزار سال قبل اهلی شده است. 2)  سطح کشت آن حدود 240 میلیون هکتار است که از سطح زیر کشت سایر گیاهان به مراتب بیشتر است. گندم تقریباً 22 درصد سطح زیر کشت غلات را به خود اختصاص داده است. 3)  گندم در مقایسه با سایر گیاهان زراعی بیشترین کالری و پروتئین را برای تغذیه انسان دارد. 4)  تجارت جهانی گندم بیش از تجارت مجموع سایر غلات است. 5)  نان گندم به خاطر وجود پروتئین الاستیکی به نام گلوتن حجم زیادی پیدا می کند. 6)  گندم به دلیل امکان کشت در فصول مختلف سال و نیز قدرت تطابق با شرایط اقلیمی متفاوت در سرتاسر کره زمین سطح وسیعی از زراعت‌های آبی و دیم را به خود اختصاص داده است. امروزه در دنیا مواد غذایی به عنوان برنده ترین سلاح مورد استفاده قرار می گیرد و این سؤال پیش می‌آید که آیا می توان مدعی استقلال باشیم و به غذای مردم اهمیت ندهیم. فراهم نمودن زمینه‌های رشد در بخش کشاورزی به منظور رسیدن به تأمین امنیت غذایی، خود‌کفایی در محصولات اساسی و توسعه‌ی صادرات محصولات کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی، از مسئولیت‌های مهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تحقق رسیدن به اهداف کشاورزی و کشاورزی پایدار می‌باشد که در این میان گندم نه تنها به عنوان یک محصول و یک کالای مهم تجاری در دنیا می باشد، بلکه به عنوان سلاحی برتر در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت استراتژیک آن افزوده می شود. گندم سالانه بیش از 50% از زمین های زراعی کل کشور را به خود اختصاص می دهد. مطابق گزارشات موجود در سال زراعی 1391-1390 سطح زیر کشت گندم کشور بالغ بر 5/6 میلیون هکتار بوده است. از این مقدار 6/2 میلیون هکتار به کشت گندم آبی و 9/3 میلیون هکتار به کشت گندم دیم اختصاص داشته است. گندم اولین و مهمترین گیاه زراعی در دنیا بوده و 6/19% از کل منابع غذایی مردم جهان را دارا است. با توجه به استراتژیک بودن گندم به عنوان غذای پایه‌ی کشور و لزوم تداوم خودکفایی در تولید این گیاه و افزایش روز افزون نیاز به تولید بیشتر این محصول، اهمیت افزایش و تنوع در ارقام موجود در کشور را که در نهایت سبب بالا بردن تولید کشاورزان می شود را بیشتر نشان می دهد. طبق اطلاعات و گزارشات مختلف سهم نان در تأمین انرژی حدود 55% است. یکی از مشکلات عمده در مسیر تولید کمی، استقرار بذور کاشته شده در مزرعه به ویژه مناطق دیم است. در مزرعه عملکرد گندم دیم پاییزه رابطه‌ی مستقیمی با زود سبز شدن محصول و استقرار آن دارد (نور محمدی و همکاران، 1385 و هریس و همکارن، 1999). استقرار به موقع گیاهچه جهت عادت‌دهی به سرما و کشت ارقام گندم با تیپ رشد مناسب برای منطقه سردسیر جهت افزایش تولید محصول بسیار ضروری است. برای رسیدن به حداکثر مقاومت به سرما و همچنین تأمین انرژی کافی برای رشد در بهار نیاز است که گیاه سالم و قوی قبل از فرا رسیدن زمان یخبندان در مزرعه استقرار یابد. ارقام گندم اگر با طوقه‌ی توسعه یافته وارد زمستان شوند می توانند زمستان را بدون خطر پشت سر گذارند.

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثرات پیش تیمار بذور گندم به وسیله ی پیریدوکسین و طول دوره ی کاربرد آن بود. با توجه به محدوديت منابع غذايي و افزايش روز افزون تقاضا، ويتامين B6 (پيريدوكسين) با اثر مثبت بر رشد و جوانه زني گياهچه گندم نان مي تواند باعث افزايش ميزان توليد گياهچه سالم گردد.

فصل اول

کلیات و تاریخچه

1-1 اهمیت غلات

نگاه دقیق به تولیدات غذایی در جهان نشان می‌دهد که غلات دو سوم منابع غذایی را تشکیل می‌دهند که نقش ویژه و مهمی در الگوی مصرف هر کشوری در دنیا را دارد. تقریباً 55 درصد از پروتئین ها، 15 درصد چربی‌ها، 70 درصد گلوسیدها و به طور کلی 55-50 درصد کالری مصرف شده توسط انسان در دنیا به وسیله غلات تأمین می گردد (نورمحمدی و همکاران، 1383). در این میان گندم به عنوان مهمترین گیاه زراعی دنیا و به منزله عامل حیات و زندگی برای مردم است، بنابراین باید در تهیه و مصرف آن دقت و توجه خاصی مبذول گردد.

1-2 گندم

گندم گیاهی استراتژیک و یکی از قدیمی ترین و مهم ترین گیاهان زراعی است که 5-10 هزار سال قبل از میلاد حضرت مسیح در آسیا وجود داشته و مبدأ اولیه‌ی آن را آسیای غربی (سوریه، فلسطین، مصر، ایران، هند، افغانستان و‌…) می‌دانند (امام، 1386). گندم ماده غذایی گیاهی ضروری برای 35 درصد جمعیت جهان است و بیشترین کالری را نسبت به گیاهان دیگر تأمین می کند. حدود 66 درصد گندم کشت شده برای مصرف انسان و حدود 17 درصد آن برای تغذیه دام استفاده می‌شود، 17 درصد باقیمانده گندم تولید شده شامل مصارف گوناگون و تلفات پس از برداشت می باشد (فائو، 2004).

1– 2 – 1 گیاه شناسی

گندم گیاهی است تک لپه، علفی و یکساله از تیره غلات (Poaceae) سردسیری و جنس  Triticum که از لحاظ ژنتیکی دارای سه نوع کروموزوم دیپلوئید (14=n2)، تتراپلوئید (28=n2) و هگزاپلوئید (42=n2) می‌باشد و بیشتر ارقام زراعی از نوع تتراپلوئید و هگزاپلوئید هستند (نورمحمدی و همکاران، 1383).

1 – 2 – 1 – 1 ریشه

گندم و به طور کلی غلات دارای سیستم ریشه ای افشان می‌باشند که در خاک اطراف و عمق خاک نفوذ  می‌کنند و شامل ریشه‌های بذری و ریشه‌های اصلی ( ثانویه یا نابجا) هستند که از گره انشعاب یا طوقه زیر سطح خاک رشد می‌کنند. وظیفه اصلی ریشه‌های بذری، جذب آب و عناصر غذایی در مراحل اولیه رشد گیاه می‌باشد (امام، 1386) و فعالیت آن‌ها به تدریج کاهش می‌یابد. البته فعالیت آن‌ها تا مرحله ی رسیدن محصول به صورت بسیار ضعیف ادامه دارد. ریشه‌های اصلی 5-4 هفته بعد از رویش گندم ظاهر می‌گردند. وظیفه‌ی این ریشه‌ها علاوه بر جذب آب و عناصر غذایی از لایه‌های سطحی خاک، استقرار گیاه در سطح خاک نیز می باشد (نورمحمدی،1383).

1 – 2 – 1 – 2 ساقه

ساقه گندم مانند تمام گیاهان تیره غلات بند بند، تو خالی و استوانه‌ای است (نورمحمدی و همکاران، 1383). هر بند، گره نامیده می شود. گره همیشه تو پر و در آن آوندهای چوب و آبکش به طور منظم قرار گرفته‌اند. فاصله گره‌ها، میانگره نام دارد که با طویل شدن آن‌ها ساقه‌دهی آغاز می گردد (امام، 1386). اولین میانگره که شروع به طویل شدن می‌کند میانگره تحتانی است که بر روی گره انشعاب قرار دارد (نورمحمدی و همکاران، 1383). طول میانگره‌های ساقه از پایین به بالا زیاد می‌شود، به گونه‌ای که طویل‌ترین میانگره، میانگره‌ی بالایی است که سنبله در انتهای آن قرار گرفته و اندازه آن حدوداً معادل نصف طول ساقه می‌باشد ( امام، 1386).

1 – 2 – 1 – 3 برگ

همزمان با طویل شدن ساقه، از هر گره‌ی ساقه، برگ به وجود می آید. برگ‌ها کشیده، بدون دمبرگ و به صورت متناوب قرار گرفته و از دو قسمت اصلی غلاف و پهنک تشکیل شده‌اند (نورمحمدی و همکاران، 1383). در قسمت میانی برگ در محل اتصال غلاف و پهنک غشای زبانه‌ای شکلی به نام زبانک و زائده‌های گوشواره مانند کوچکی یه نام گوشوارک وجود دارد (امام، 1386). در روی هر ساقه گندم معمولاً 8-7 برگ وجود دارد (خدابنده، 1379).

1 – 2 – 1 – 4 گل آذین

مهمترین قسمت برای غلات پاییزه گل آذین است. گل آذین گندم سنبله مرکب است که در انتهای آخرین میانگره ساقه تشکیل می‌گردد. هر سنبله از یک محور با تعداد زیادی زائده بعد از توقف مرحله تشکیل ساقه به وجود می‌آید. بر روی هر زائده یک یا چند سنبلچه قرار دارد. در محل اتصال محور سنبله با محور سنبلچه دو برگ تغییر شکل یافته وجود دارد  که آن‌ها را پوشه یا گلوم می‌نامند. پوششی که بعد از گلوم قرار گرفته است و در ارقام ریشک دار، ریشک به آن‌ها چسبیده را لما یا برون پوشینه می‌گویند. بذر بلافاصله بعد از لما قرار دارد و غشای نازکی روی آن را پوشانیده است که آن را پالئا یا درون پوشینه می‌نامند، مجموع لما، پالئا و اندام‌های تولید مثلی (سه پرچم، دو کلاله و یک تخمدان) در اصطلاح یک گلچه نامیده می‌شود (امام، 1386). هر سنبلچه دارای تعدادی گلچه است. سنبلچه ی وسطی اولین سنبلچه‌ای است که بر روی محور اصلی سنبله به وجود می‌آید. سپس سنبلچه را به طور متوالی به طرف پایین و بالا تشکیل می‌گردند (نورمحمدی و همکاران، 1383).

 1 – 2 – 1 – 5 میوه

میوه‌ی گندم مانند سایر غلات، خشک و ناشکوفا است و گندمه نام دارد (خدابنده، 1379). در آن پریکارپ (دیواره‌ی تخمدان) نازک شده و به پوسته (دیواره تخمک) چسبیده و همراه با پوسته‌ی بذر رشد کرده است (نورمحمدی و همکاران، 1383). وزن هزار دانه گندم از 50-15 گرم متغیر است و رنگ دانه در ارقام مختلف از سفید مایل به زرد تا قرمز تغییر می‌کند (خدابنده، 1379).

1 – 2 – 2 فیزیولوژی

بذر گندم برای جوانه‌ زدن در مقایسه با بذور بقولات و گیاهان صنعتی به جذب آب کمتری به مقدار 50 درصد وزن خود نیاز دارد. گندم جزء غلات سردسیری می‌باشد و درجه حرارت مناسب برای جوانه زنی آن 5-1 درجه سانتیگراد است. در شرایط معمولی بذر گندم در مدت 6-4 روز رشد می کند و ریشه‌چه اولین اندامی است که از پوسته بذر بیرون می‌آید. اولین قسمتی که در سطح خاک ظاهر می‌گردد بذر برگ می‌باشد. وظیفه اصلی آن حفاظت از برگ‌های جوان رویشی در هنگام خروج از خاک می‌باشد و قدرت فتوسنتز در آن بسیار ضعیف است (نورمحمدی و همکاران، 1383). در مدت زمان کوتاهی بعد از خروج بذر برگ از خاک اولین برگ حقیقی (علفی) و سپس برگ‌های بعدی ظاهر می‌گردند. با بالا رفتن درجه حرارت، مرحله‌ی ساقه‌روی از تشکیل اولین گره در قسمت پایین ساقه شروع و تا تشکیل غلاف در قسمت فوقانی ادامه می‌یابد. طویل شدن ساقه با طویل شدن میان‌گره‌ها انجام می‌گیرد که با افزایش تعداد برگ همراه است (خدابنده، 1379). هر بوته ی گندم معمولاً دارای چندین ساقه است. نخستین ساقه‌ای که پس از کاشت بذر از خاک بیرون می‌آید، ساقه‌ی اصلی نامیده می‌شود و ساقه‌های فرعی که بعداً ظاهر می‌شوند را پنجه می‌نامند. نخستین پنجه هنگامی ظاهر می‌شود که ساقه‌ی اصلی دارای سه برگ کاملاً باز شده باشد. چند روز بعد از ظهور سنبله در گندم مرحله‌ی گلدهی فرا می‌رسد (امام، 1386). گلدهی گندم با باز شدن شاخه‌های کلاله و آزاد شدن دانه‌های گرده از کیسه‌ی بساک پرچم ها همراه است. گلدهی از قسمت میانی محور اصلی سنبله شروع و به دو طرف بالا و پایین سنبله ادامه می‌یابد. در یک سنبله عمل باروری تقریباً پس از 6 روز و در تمام سنبله‌های یک بوته بعد از 10 روز به اتمام می‌رسد (نورمحمدی و همکاران، 1383). از مرحله‌ی تلقیح تا رسیدن گندم حدود 35-32 روز طول می‌کشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122