پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 132 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه2
1-1- بیان مسأله3
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-3- اهداف پژوهش 5
1-4- سؤال های پژوهش 5
1-5- فرضیات پژوهش5
1-6- متغیرهای پژوهش6
1-7- کلیات روش پژوهش6
1-8- قلمرو پژوهش8
1-9- تعریف واژگان تخصصی9

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
مقدمه 11
بخش اول : رقابت پذیری و تئوری های مرتبط با آن12
2-1-1- تعریف رقابت پذیری 12
2-1-2- سطوح رقابت پذیری 15
2-1-2-1- رقابت پذیری در سطح بنگاه یا صنعت 16
2-1-2-2- رقابت پذیری در سطح منطقه16
2-1-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی17
2-1-3- مروری بر تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مرتبط با رقابت پذیری17
2-1-4- مدل رقابت پذیری مینتزربرگ18
2-1-5- مدل رقابت پذیری کوتا و همکاران20
2-1-6- دیدگاه مبتنی بر منابع21
2-1-7- دیدگاه موقعیت در بازار 23
2-1-8- رابطه با تأمین کنندگان24
2-1-9- دیدگاه مبتنی بر توان خلاقیت و نوآوری25
2-1-10- سایر دیدگاه ها26
2-1-10-1- سرمایه فکری26
2-1-10-1-1- سرمایه انسانی27
2-1-10-1-2- سرمایه سازمانی28
2-1-10-1-3- سرمایه رابطه ای29
2-1-10-1-4- نقش سرمایه فکری بر رقابت پذیری29
2-1-10-2- دیدگاه مبتنی بر هوشمندی رقابتی30
2-1-10-3- نقش هوشمندی رقابتی در افزایش توان رقابتی 33
2-1-10-4- مدیریت دانش36
2-1-10-4-1- مدیریت دانش، تعاریف و مفاهیم36
2-1-10-4-2- نقش مدیریت دانش در رقابت پذیری بنگاه ها37
2-1-10-5- فناوری اطلاعات41
2-1-10-5-1- فناوری اطلاعات، تعاریف و مفاهیم42
2-1-10-5-2- نقش مداخله گر قابلیت یادگیری بازار43
2-1-10-5-3- تجارت الکترونیک و توسعه توان رقابتی44
2-1-10-5-4- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول44
2-1-10-5-5- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع44
2-1-10-5-6- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت45
2-1-10-5-7- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع45
2-1-10-6- مدل رقابت پذیری پورتر45
2-1-10-7- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی 51
بخش دوم : نوسان پذیری سود و تئوری های مرتبط با آن 55
2-2-1- سود حسابداری55
2-2-2- نوسان پذیری سود56
2-2-2-1- عوامل اقتصادی (محیط عملیاتی)56
2-2-2-1-1- ارتباط شرکت با محیط اقتصادی (عملیاتی)56
2-2-3- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده57
بخش سوم : صنایع غذایی60
2-3-1- تعریف صنعت61
2-3-2- تقسیم بندی صنایع61
2-3-3- تعریف صنایع غذایی62
2-3-4- تاریخچه صنایع غذایی63
2-3-5- صنایع مواد غذایی در ایران64
2-3-6- مشخصات عمومی صنایع غذایی65
2-3-7- عمده مشکلات صنایع غذایی68

فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه71
3-1- روش پژوهش72
3-1-1- الگوریتم پژوهش (فلوچارت پژوهش)76
3-2- جامعه آماری77
3-3- روش نمونه گیری80
3-4- حجم نمونه آماری80
3-5- روش گرد آوری داده ها و اطلاعات 82
3-6- روش سنجش روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها82
3-7- متغیرهای پژوهش83
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها85
3-9- جنبه نوآوری پژوهش86
3-10- ابزارهای آماری86

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه94
4-1- تحلیل داده ها متناسب با سوالات و فرضیه های پژوهش 95

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه108
5-1- جمع بندی فصل های گذشته109
5-2- بحث و نتیجه گیری109
5-3- محدودیت های پژوهش114
5-4- پیشنهادات پژوهش114

فهرست منابع 115

فهرست منابع

منابع فارسی

آقازاده، هاشم؛ مهرنوش، مینا؛ (1389).” مقیاس رقابت پذیری بانک های تجاری ایران با تاکید بر عملکرد بخش بین المللی“. فصلنامه پژوهش های اقتصادی،سال دهم،شماره اول،21-41.

ابراهیمی کرد لر، علی. ذاکری، حامد. ” بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی ها” ، تحقیقات حسابداری، 1388؛ 3 : ص ص 135- 122.

اعرابی، محمد، ” درآمدی بر پژوهش کیفی: نگرش های فلسفی، روش ها و شیوه های گردآوری اطلاعات“، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 22-21، 1378.

پور حیدری، امید و عباس افلاطونی.(1385).” بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، ص ص 70- 55.

ثقفی، علی و حمید رضا فدائی. (1386).” گزینش مدلی کارآمد برای پیش بینی جریان های نقدی براساس مقایسه مدل های مربوط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1384- 1378″ بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 50، ص ص 24- 3.

حافظ نیا، محمد رضا، ” مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی“،  انتشارات سمت، چاپ چهارم، تهران، 1380.

خاکی، غلامرضا،” روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی” ، نشر مرکز تحقیقات علمی کشور، 1378.

خدامرادی، سعید؛ جمالی، علی؛ ابراهیمی، عباس؛ افخمی، عادل (1389). “مدلی برای بررسی رقابت پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر بر اساس منطق فازی: به کارگیری شاخص انحصار سنجی هریشمن- هرفیندال”. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 60، 101-134.

دانایی فرد، حسن، و دکتر سید مهدی الوانی و دکتر عادل آذر، 1383، ” روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع” ، تهران ، انتشارات صفار-اشرفی.

درون پرور، داوود. صادقین، علی. احمدی حدید، بهروز (1388).” بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و رقابت پذیری صنایع ایران به تفکیک کدهای ISIC در دوره 74- 84” . فصل نامه مدیریت سال ششم- شماره 13 بهار88

سکاران، اوما، 1381، ” روش های تحقیق در مدیریت” ، دکتر محمد صائبی و دکتر محمود شیرازی، تهران، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

صحت، سعید؛ پریزادی، عیسی (1388). ” به کارگیری تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای در تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)”، نشریه مدیریت صنعتی، دوره 1، شماره 2، 105-120.

صفری، حسین؛ اصغری زاده، عزت الله (1387). ” اندازه گیری توان رقابتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با استفاده از شبکه های بیزن”. نشریه مدیریت صنعتی، دوره1، شماره1، 51-70.

عسگری، منصور.(1388).”رتبه بندی رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران”فصل نامه پژوهش های اقتصادی،1388

کریمی هسینچه، حسین (1386) . جهانی شدن، رقابت پذیری و توسعه صادرات غیر نفتی: بررسی رابطه علت و معلولی در اقتصاد ایران.  فصلنامه  بررسی های اقتصادی دوره 4، شماره 1، ص ص  117- 134.

کیوی، ریمون، و لوک وان کامپنهود، 1386،” روش تحقیق در علوم اجتماعی” ، عبدالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات توتیا

مهرگان، محمدرضا؛ اصغری زاده، عزت الله؛ صفری، حسین (1387).” طراحی مدلی برای بررسی رقابت پذیری در سطح بنگاه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاریافته (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران)”. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 46، 1- 36.

منابع انگلیسی

Achrol, R.S, 1999.”Marketing in Network Economy”, Journal of Marketing. Vol 72

Achrol., R, S, 1997 “Chang in Theory of  Interorganizational  Relations  in  Marketing: Toward  A  Network  Paradigm, Journal  of  Marketing,  Vol 63

3-  Akimova, I. (2000). “Development of market orientation and competitiveness of Ukrainian firms”, European Journal of Marketing. Vol. 34, No. 9/10. pp: 1128- 1148

Ali-Ahmadi Ali, R. Akhavan, P. and Jafari  , M,  2006, “Exploring   the  interdependency  between  reengineering  and  information  technology  by developing  a conceptual  model” Business  Process  Management  Journal.

Allee, V., 2000,  ” The Value  Evolution,  Addressing  Larger  Implications  of  an  Intellectual   Capital  and  Intangible  Perspective” , Journal  of  Intellectual  Capital,  Vol.1, No.1, pp.  17-32

Allen, E., Fjermestad, J ., 2001, “Ecommerce  Marketing  strategies: an  Integrated  Framework  and  Case  Analysis”, Logistics  Information  Management,  Vol  14, No 1/2, PP: 14- 23

Altenurg, T. and  Hillebrand,   w.  and  Stamer,  M.J  ” Building  Systematic  Competitiveness” , German  Development  Institute,  Reports  and  Working  Papers 31   1998.

8.  Ambashtah  Ajitabh, Momaya  K.  2002, ” Competitive  of  Firms:  Review  of  Theory,  Frameworks, and  Models”,  Singapore  Management  Review, 26(1)

چکیده :

هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر شاخص مدل پنج نیروی رقابتی پورتر    در نظر گرفته شده و پس از تایید روایی و پایایی آن، میان 284 نفر از مدیران و حسابداران شرکتهای صنایع غذایی و اساتید اقتصاد توزیع شد.

نتایج حاصل از بکارگیری آزمون t-student، معناداری تمامی 6 متغیر مستقل از نظر اقتصاد دانان و پنج متغیر مستقل (به جز تعداد مشتریان) از نظر مدیران و حسابداران را نشان می دهد. در انتها نیز این 6 متغیر ( تعداد تامین کنندگان، سیستم توزیع، تعداد رقبا، حمایت دولت، محصولات جایگزین و تعداد مشتریان) با استفاده از ستون بتا استاندارد از جدول ضرایب در تحلیل spss رتبه بندی شدند که در نهایت، تعداد تامین کنندگان و سیستم توزیع از نظر مدیران و حسابداران و محصولات جایگزین و تعداد تامین کنندگان از نظر اقتصاد دانان بعنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سود و نوسانات سود  شناخته شدند.

واژگان تخصصی:رقابت پذیری، نوسانات سود، تعداد رقبای تجاری، صنعت

فصل اول

کلیات پژوهش

 مقدمه

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که ((جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است)). در دو دهه اخیر مفهوم رقابت پذیری با گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوی مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و همچنین افزایش تعداد و کیفیت رقبای محلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.

در اقتصاد جهانی، رقابت پذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای بین المللی است. از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی از مهمترین ابعاد رقابت پذیری است (کریمی هسینچه، 1386).

برخی رقابت پذیری را یک پدیده کلان اقتصادی می دانند. دیدگاهی دیگر رقابت پذیری را محصول وفور نیروی کار  و ارزان بودن دستمزدها در کشور می داند.

اخیراً بسیاری از دیدگاه ها، رقابت پذیری را به شدت تحت تأثیر سیاست های دولت می دانند. همچنین برخی دیگر، رقابت پذیری را توانایی وادار کردن مشتری به انتخاب پیشنهادهای سازمان در مقابل رقبا تعریف کرده اند. با بررسی همه تعاریف فوق، مشخص می شود که هر یک از آن ها به بیان یکی از ابعاد موثر بر رقابت پذیری کشورها در صنعتی خاص می پردازد.

سازمان ها برای اداره کسب و کار خود به اطلاعات درباره محیط نیاز دارند، گاهی سازمان ها به جای آنکه به اطلاعات کلی توجه کنند، تنها به نوسانات جزئی محیط می پردازند و تنها به اطلاعات در دسترس اکتفا می کنند. یکی از این اطلاعات، نوسانات سود است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مطالب ارائه شده در این فصل در راستای بیان کلیات تحقیق بوده و مختصری از چرایی و چگونگی انجام تحقیق ارائه می گردد. لذا ابتدا به بیان مسئله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق پرداخته می شود سپس مباحثی چون فرضیات تحقیق، ابزار تحقیق، روش گردآوری داده ها، محدودیتهای تحقیق، قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و استفاده از نتیجه این تحقیق، شرح واژگان و اصطلاحات بیان می گردد. هدف از این بخش آشنایی با چرایی انجام تحقیق و نحوه ی انجام آن می باشد.

1-1-  بيان مسئله

در دنیای امروز که شاهد تغییر های وسیع و اساسی در اقتصاد دنیا هستیم رقابت پذیری به عنوان یک موضوع کلیدی در سطح دنیا مطرح است و از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به رشد اقتصادی قلمداد می شود. یکی از ویژگی های شرکت های موفق، مزیت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی های بارز شرکت های نا موفق، عدم بهره مندی از این مزیت است (کایات و گادلوپ، 2009). اسمیت (1995) با دیدگاهی جهانی، رقابت پذیری سازمان ها را در نحوه عملکرد و روش های کاری، متفاوت از هم می داند. او شرکت های کلاس جهانی را نسبت به دیگر شرکت ها، از ویژگی های مشترکی به منظور ارتقای رقابت پذیری، برخوردار می داند. اسمیت با تشکیل دادن بازار رقابتی محصول به عنوان چارچوب مناسب برای اثر بخشی در منابع و در پی آن تأثیر بر روی مدیریت غیر کارا موفق بود (گیرود و مولر، 2009). مچلپ (1967) استدلال می کند که محیطی برای مدیریت غلط در یک بازار رقابت کامل وجود ندارد، زیرا تمام شرکت های غیر مؤثر سریعاً از بازار خارج می شوند. هدف اصلی شرکت ها با افزایش شدت رقابت میان آنها، تعریف استراتژِی هایی است که بنگاه را به بالاترین سطح عملکرد در نتیجه سودهای بالا برساند. مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند و این کار باعث گمراه کردن برخی از صاحبان سهام درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج  قراردادهایی انجام می دهد که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند (گاتمن و همکاران، 2006). مدیرانی که به طور مداوم خود را کارا می دانند، برای کارا نشان دادن خود، نه تنها به سود حسابداری تغییر یافته عمدی نیاز دارند، بلکه مجبورند در بازار واقعی نیز اعمال نفوذ کنند .چرا که تنها راه بقا و دوام شرکت ها در بازار، توان رقابت کردن با دیگر رقبا در صنعتی است که در آن فعالیت می کنند. شرکت ها در نتیجه این رقابت ممکن است به دلایل مختلفی با توجه به عدم توان رقابت دست به اقداماتی از قبیل مدیریت کردن سود بنماید (بگنولی و واتس، 2007 و کدیا و فیلیپون، 2009).

با توجه به تحقیقات انجام شده در موضوعات مرتبط همچون پاول (2009) که حاکی از این است که رقابت بازار تأثیر منفی بر کیفیت سود دارد و همچنین در تحقیقی دیگر چنگ و همکاران (2011) بیان کردند که ارتباط مثبتی میان رقابت بازار محصول و کیفیت سود شرکتها وجود دارد. بنابراین احتمال این می رود که بین رقابت بازار و نوسان های سود نیز ارتباط وجود داشته باشد که این نیازمند آزمون است تا نتایج آن مشخص شود.

در این پژوهش برای بررسی تأثیر رقابت پذیری بر نوسان های سود شرکت های صنایع غذایی از مدل پورتر استفاده می شود.

طیق مدل پورتر، محیط رقابتی صنعت توسط تقابل پنج نیروی نسبتاً با ثبات که در همه صنایع مشترک اند، اما با توجه به ویژگی های اقتصادی و تکنولوژیکی هر صنعت متفاوتند، تعیین می شود.

تقابل این نیروها سودآوری بلند مدت یک صنعت را تعیین می کند. ویژگی و شدت این نیروها به ساختار و ویژگی های اقتصادی و تکنیکی هر صنعت بستگی دارد. این پنج نیرو عبارتند از : تهدید ورود رقبای جدید، شدت رقابت میان رقبای موجود، تهدید ورود محصولات جانشین، قدرت چانه زنی خریدار، قدرت چانه زنی تأمین کننده.

دلایل بیان شده انگیزه اصلی برای انجام پژوهش حاضر را فراهم کرده است.

1-2-  اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه نوسان های سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری و مدیریت مالی به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند، این پژوهش از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود حکایت از کیفیت بالای آن دارد(ابراهیمی کردلر و همکاران ،88). به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است.

از جمله نتایج مورد انتظار این پژوهش می توان به ایجاد درک و آگاهی جدیدی از تاثیر رقابت بازار بر نوسان های سود و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای بهبود سود شرکتها با استفاده از رقابت پذیری در سطح بین الملل نام برد.

1-3-  اهداف پژوهش

عمده پژوهش های انجام شده در مورد نوسان های سود و هموارسازی آن در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. انجام پژوهش های مشابه در ایران و بررسی عوامل موثر از دیدگاه های دیگر می تواند ادبیات این موضوع را غنی تر سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت بازار بر نوسان های سود شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه اطلاعات مفید به سهامداران، سرمایه گذاران، کارگزاران، تحلیلگران مالی و مدیران بنگاه های صنعتی می باشد. در این پژوهش عواملی همچون حمایت دولت، تعداد رقبا و … مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 1-4- سوال های پژوهش

پرسش های اصلی :

آیا رقابت بازار و قیمت کالا با یکدیگر ارتباط دارند؟

آیا برند کالا در رقابت بازار تأثیر دارد؟

1-5-  فرضیات پژوهش

 فرضیه ی اصلی :

رقابت بازار بر نوسان های سود شرکت ها تأثیر دارد.

فرضیه های فرعی :

از دیدگاه مدیران بنگاه های صنعتی، رقابت بازار بر نوسان های سود شرکت ها تأثیر دارد.

از دیدگاه اقتصاد دانان، رقابت بازار بر نوسان های سود شرکت ها تأثیر دارد.

از دیدگاه حسابداران، رقابت بازار بر نوسان های سود شرکت ها تأثیر دارد.

1-6-  متغیرهای پژوهش

متغیر های مستقل:

وضعیت سیستم توزیع محصولات صنعت

حمایت دولت از صنعت

تعداد تأمین کنندگان

محصولات جایگزین

تعداد رقبا

تعداد مشتریان عمده

متغیر وابسته: نوسان های سود

1-7 – کلیات روش تحقیق

این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد چرا که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع تحقیقاتی انجام می شود. همچنین این پژوهش با توجه به عدم کنترل کلیه متغیرهای مربوط نمی تواند از نوع پژوهش های تجربی محض باشد اما با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته، این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه تجربی است. ونیز با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت بازار بر نوسان های سود شرکت ها است لذا، از نوع تحلیل همبستگی و رگرسیونی می باشد. این پژوهش دارای یک متغیر وابسته و چندین متغیر مستقل است که میزان اثر این متغیرهای مستقل در متغیر وابسته از طریق آزمون فرض های رگرسیون مشخص می شود. بر این اساس تعدادی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی) با توجه به معیارهایی انتخاب شده و داده های مربوط به آن ها در طول سال های 1387 تا 1391 جمع آوری می شود و پس از محاسبه و برآورد متغیرهای اساسی تحقیق، رابطه این متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

جامعه آماري

با توجه به تعداد بسیار زیاد واحدهای اقتصادی و پراکندگی آنها در کشور ، جامعه آماری پژوهش برای آزمون فرضیه ها، اقتصاد دانان، حسابداران و مدیران شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1387 تا 1391می باشد، که با استفاده از نمونه گیری به روش هدفمند برگزیده می شوند.

روش نمونه گيري

نمونه آماری به روش هدفمند و با در نظر گرفتن قلمرو مکانی و زمانی پژوهش بر اساس معیارهای زیر انتخاب شده است:

شرکت ها باید در طول سال مالی تداوم فعالیت داشته باشند.

سال مالی شرکت ها به اسفند ماه ختم شود.

روش هاي گردآوري اطلاعات

در این پژوهش گردآوری اطلاعات در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای ( کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین)، اینترنت و سایت های قابل استناد و در مرحله دوم، از روش میدانی برای گردآوری داده های مورد نظر، علاوه بر نرم افزار     ره آورد نوین از مصاحبه و پرسشنامه (جهت جمع آوری اطلاعات از خبرگان شامل اقتصاد دانان، حسابداران و مدیران بنگاه های صنعتی ) استفاده می شود. سپس برای آماده سازی اطلاعات از نرم افزار  spss  استفاده می شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم
 • پايان نامه مطالعه تاثير متقابل متغيرهاي کلان اقتصادي و شاخص قيمت سهام (1385-1380)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122