پايان نامه تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 125 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
بیان مسأله2
اهداف پژوهش6
سؤال اصلی پژوهش6
فرضیه اصلی6
تعاریف عملیاتی7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آموزش عالی و نقش آن9
تأثیر طراحی آموزشی بر ارتقاء اثربخشی9
کیفیت زندگی کلاسی10
انگیزش در یادگیری11
نظریه‌های انگیزش مورد استفاده در الگوی ARCS13
الگوهای انگیزشی15
الگوی زمان- پیوستار15
الگوی فرا انگیزش16
الگوی طراحی انگیزشی ARCS17
محدودیت‌های طراحی انگیزشی24
پیشینه پژوهش25
جمع بندی پژوهش28
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش31
جامعه و نمونه آماری31
ابزارهای مربوط به فرایندهای طراحی انگیزشی32
روایی و پایایی پرسشنامه‌های مربوط به فرایند طراحی انگیزشی کلر36
ابزارهای مربوط به سنجش متغیرهای وابسته39
روایی و پایایی مربوط به ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری41
روش اجرای پژوهش41
طراحی 42
تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم بر اساس الگوی طراحی انگیزشی کلر45
تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم به شیوه موجود46
تحلیل سنجش متغیرهای وابسته46
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها46
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
سؤال پژوهش48
مرحله اول: شرح مختصری از محتوا48
مرحله دوم: اطلاع راجع به حضار51
مرحله سوم: تحلیل مخاطبان53
مرحله چهارم: تحلیل مواد آموزشی57
مرحله پنجم: اهداف و ارزیابی‌ها61
مرحله ششم: فهرستی از شیوه‌های انگیزشی بالقوه62
مرحله هفتم: انتخاب و طراحی شیوه‌ها64
مرحله هشتم: یکپارچه سازی با آموزش66
مرحله نهم: انتخاب و توسعه مواد69
مرحله دهم: ارزیابی69
فرضیه‌های پژوهش69
فرضیه نخست69
فرضیه دوم72
فرضیه اصلی73
سایر یافته‌ها74
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌ گیری
نتیجه فرضیه نخست78
نتیجه فرضیه دوم79
بحث و نتیجه گیری80
پیشنهادها81
پیشنهادهای کاربردی81
پیشنهادهای پژوهشی 82
محدودیت‌های پژوهش82
منابع
منابع فارسی84
منابع لاتین87
پیوست‌ها91

منابع

ابراهیم زاده، عیسی؛ داوودی، امیر حسین. (1388). بررسی مؤلفه های اصلی آموزش بزرگسالان به منظور ارائه مدل مناسب در کشور. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.3(14) ؛ 32-9.

ابراهیمی قوام، صغری؛ خاقانی زاده، مرتضی. (1387). نقش انگیزش در یادگیری. دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1(1)؛ 9-1.

ابراهیمی کوشک مهدی، سمیه. (1391). طراحی، اجرا و سنجش اثربخشی آموزش مداوم مبتنی بر وب بر اساس نظریه سازنده- گرایی در جامعه پزشکان. دانشجوی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه فردوسی مشهد.

اسفندیاری، حسین. (1390). کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در دوره های آموزش مدیران (مطالعه موردی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه فردوسی مشهد.

اورنگي، عبدالحميد؛ قلتاش، عباس؛ شهامت، نادر؛ یوسلیانی، غلامعلی. (1390). بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه‌ای معلمان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 2(5)؛ 114-95.

آراسته، علیرضا؛ محمود راد، مریم. (1382). آموزش اثر بخش: رویکردی بر اساس ارزیابی تدریس دانشجویان. فصلنامه کومش.5(1)؛ 7-1.

بخشی علی آباد، حمید؛ نوروزی، داریوش؛ حسینی، زهراالسادات. (1387). عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی.

بیاضی طهرابند، علی؛ عقیلی حسن؛ معین نجف آبادی، فقیهه. (1388). مدل جامع مدیریت عملکرد سازمان‌ها. تدبیر.211؛ 54-49.

بيژني، مسعود؛ مرادي، حوريه؛ كرمي، غلامحسين. (1390). بررسي مفهوم و جايگاه انگيزش در برنامه‌های آموزش بزرگسالان، ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي كار و جامعه. (133-132) ؛ 1-13.

پاک مهر، حمیده؛ جعفری ثانی، حسین؛ سعید رضوانی، محمود؛ کارشکی حسین. (1390). کیفیت تدریس در آموزش عالی: آموزش یا پژوهش؟ اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404.

پذیره، احسان. (1391). انگیزش کارکنان؛ بایدها و نبایدها. مجله نساجی امروز. (126)؛ 57-54.

جباری ظهیرآبادی، علی؛ عطافر، علی. 1388. نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی. ماهنامه ارتباط علمی. 12(2)؛ 13-1.

جعفری ثانی، حسین؛ آقایی سرچشمه، زهرا؛ جعفری، لیلا؛ نعمتی، لیلا. (1392). بررسی دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد عوامل انگیزشی مؤثر بر عملکرد آموزش در سال 1390. دو فصلنامه مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی. 3(2 و 5)؛28-22.

جودی قاسمکندی، بابک. (1391). تاثیر ویژگی های کارآموز، طراحی آموزشی محیط کاری بر انتقال یادگیری در سازمان های صنعتی (مطالعه موردی: شرکت ایران خودروی خراسان). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد.

خاقانی، محمد. (1382). تأثیر انگیزش بر بهره‌وری سازمان. چهارمین همایش کیفیت و بهره‌وری در صنعت برق.

خوارزمي، اكرم؛ كارشكي، حسين؛ عبدخدايي، محمد سعيد. (1391). نقش انگيزه دروني، كيفيت اطلاعات و قابليت كاربرد در رضايت يادگيرنده الكترونيكي. مجموعه مقالات اولين همايش ملي روان شناسي تربيتي.

ذبیحی، محمدرضا؛ عرفانیان خانزاده، حمید. (1389). آسیب شناسی نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان ایران. اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش.

Ainly J.(1991). High school factors that influence students to remain in school . Journal of educational research. 85(2) :69-80.

Akif ocak, M. Ackcayir, M. (2013). Do motivation tactics work in blended learning environments? The ARCS model approach. International Journal. Soc. Science& Education. 3(4) ; 1058-1070.

Ambrose, Maureen L. Kulik, Carol T(1999). Old fiernds, New faces: motivation research in the 1999s. Journal of management. 25(3). Jom.sagepud.com 2009.

Astleitner, H. Lintner, P. (2001). The effects of ARCS-strategies of self Regulated learning with instructional texts. Cuniversiy of Erfurt, Germany.

Balaban, J. Anadolu, S.(2008). Designing Motivational Learning Systems In Distance , Education. Turkish online Journal of Distance Education.9(3); 161-149.

Chalak A, Kassaian Z.(2010). Motivation and Attitudes of Iranian underguate EFL students towards Learning English. GEMA online Journal of Language Studies.10(2) ; 37-56.

Chang, MM,Lehman JD.(2002). Learning foreign language through on interactive multimedia program an experimental study on the effects of the relevance component of the ARCS model.CALICO journal.20(1) ;81-89.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گرد‌ آوری داده‌ها، آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش، تمام دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 بودند که با توجه به ضرورت همکاری استاد درس در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و قابلیت تبدیل دانشجویان به دو گروه آزمایش و کنترل از سویی دیگر، درس روش‌ها و فنون تدریس به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. این کلاس دارای 50 دانشجو بود و با استفاده از جدول اعداد تصادفی دانشجویان به گروه‌های آزمایشی و کنترل گمارش یافتند. بررسی سنجش با بکار‌گیری مراحل ده‌گانه طراحی انگیزشی بر اساس مدل کلر چهار عنصر: توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت در بخش روش‌‌های تدریس مستقیم این درس گنجانده شد. برای سنجش اثربخشی این طراحی از دو متغیر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری استفاده شد. روایی پرسشنامه کیفیت زندگی کلاسی از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. برای اندازه‌گیری یادگیری، از پرسشنامه آزمون پیشرفت تحصیلی استفاده شد. روایی این پرسشنامه نیز از طریق جدول- هدف محتوا و میزان پایایی آزمون یادگیری نیز با کودر ریچاردسون محاسبه گردید. داده‌های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری و کوواریانس چند متغیری تحلیل گردید. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر طراحی انگیزشی کلر بر کیفبیت زندگی کلاسی بود ؛ اما این تأثیر بر یادگیری معنادار نبود.

واژه‌های کلیدی: طراحی انگیزشی آموزش، کیفیت زندگی کلاسی، آموزش دانشگاهی، کلر

فصل اول کلیات

بیان مسأله

در عصر کنونی سرمایه‌های انساني مهم‌ترین عامل توسعه سازماني شناخته شده است و آموزش نيروي انساني در سازمان‌ها همراه با جهاني شدن آموزش و رشد فزاينده فناوري ارتباطات و تغييرات سريع در دانش و مهارت‌ها شدت بيشتري يافته است (اورنگي، قلتاش، شهامت و یوسلیانی،1390)؛ و از آنجایی‌که آموزش نیروی انسانی یک فرایند دائمی و مادام‌العمر است، بنابراین تمام افراد سازمان به آن نیاز دارند (مفتخر، 1375). یکی از سازمانهای بسیار مهم در عصر حاضر، آموزش عالی است که نهادی مدرن و مکمل آموزش‌های متوسطه و ابتدایی می‌باشد که دارای دو کارکرد اصلی آموزش و پژوهش است. این نهاد فرآیندهای فهم و درک سامان‌مند افراد، نهادها، گروه‌ها، طبقات، قشرها و سازمانها را برای ادامه حیات و پیشرفت زندگی فردی و اجتماعی ایجاد می‌کند (قدیمی، 1392).

از آنجایی‌که نظام‌های آموزش عالی، به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی نقش اصلی را در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد بر عهده دارد، این نظام‌ها سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص مي‌دهند و نقشی تعیین کننده در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارند، از این‌رو اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آن به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت مهمترین مؤلفه برای حیات هر سازمان است ضروری به نظر مي‌رسد (معروفی، کیامنش، مهرمحمدی و عسکری، 1386).

به اعتقاد فیوضات (1382)، محصول دانشگاه عبارت است از افزودن دانش و معرفت و فن كه اگر در وجود افراد باشد به عنوان بهره‌وري نيروي انساني تلقي مي‌گردد و اگر فارغ و جدا از وجود انسان باشد، به صورت مجموعه دانش و تكنولوژي نمايان مي‌شود. دانشگاه به عنوان مركز تحقيق و پژوهش علمي و فرهنگي، مهد نوسازي اجتماع است، زيرا محلي است كه در آن افكار و انديشه‌اي جديد، دانش و معرفت نو، تكنولوژي متحول و فرهنگي خلاق و پويا نشو و نما مي‌كند.

دانشجویان منبع اصلی در باب کیفیت و اثربخشی آموزش در دانشگاه محسوب مي‌شوند اما طبق نتایج تحقیقات انجام شده، در برخی از کلاس‌ها ما شاهد پایین بودن انگیزه دانشجویان می‌باشیم (سیدجوادین، 1381و مولوی، رستمی، فدایی نایینی، محمدنیا، رسول‌زاده، 1386). در شرایط فعلی سالانه مقدار زیادی از بودجه کشور صرف آموزش و پرورش نیروی انسانی سازمان‌های مختلف مي‌گردد، از طرف دیگر بر اساس مشاهدات اولیه به نظر مي‌رسد انگیزش یادگیری دانشجویان در سطح پایینی قرار دارد (سیدجوادین، 1381) که دلایل این امر  شامل نقش استاد در کلاس، استرس سرکلاس،  فن بیان ضعیف استاد، عدم مثال‌های متنوع در کلاس (نبوی و صفوی، 1390)، عدم انتخاب و به کار گیری روش‌های آموزش مناسب (تامپسون و تیلدن[1]، 2009)، ناهمخوانی محتوا با اهداف تعیین شده است (ذبیحی و عرفانیان خانزاده، 1389).

آموزش عالی نیز یکی از سازمان‌های با اهمیت محسوب مي‌شود؛ آنچه برای سازمان‌ها مهم است، اثر بخشی آموزش است (فردانش و کرمی، 1387). یکی از ویژگی‌های آموزش مؤثر در آموزش عالی فعالیت‌هایی است که فرصت‌های مناسب را برای مشارکت دانشجویان در آموزش و یادگیری فراهم مي‌کند. هریس[2] معتقد است که آموزش مؤثر به اهداف و ستاده‌های آموزشی توسط دانشجویان بستگی دارد و به صلاحیت‌های علمی، مهارت‌ها، رفتارها، سبک‌های آموزش، رشد حرفه ای، تحقیق و تفکر نیازمند است (آراسته و محمود راد، 1382). در این پژوهش آموزش به فعالیت‌هایی گفته مي‌شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی مدرس طرح ریزی مي‌شود و بین مدرس و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان مي‌یابد (نبوی و صفوی، 1390).

در نتیجه برای اینکه آموزش اثربخش و مفید شود، پیش بینی روش‌ها و انتخاب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص به منظور رسیدن به نتایج به نحو مؤثر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (فردانش و کرمی، 1387).

اصطلاح طراحی آموزشی می‌تواند به عنوان روشی نظام‌مند برای تجزیه و تحلیل، طراحی، تدوین، ارزشیابی و مدیریت فرایندهای آموزش کارآمد مبنی بر دانش و تجربیات یادگیری و نظریه‌های آموزشی تعریف نمود (موریسون و کمپ[3]، 2010)  و همچنین هر گاه برای دستیابی به یک سلسله از دانش‌ها و مهارت‌ها به عنوان اهداف آموزشی، قبل از تحقق آموزش پیش بینی و تنظیم گردد، در واقع طراحی آموزشی انجام شده است (فردانش، 1374: 5) که توجه و دقت در تنظیم آن می‌تواند موجب کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر فرایند آموزش شود (مطلبی، 1390)، زیرا از طریق طراحی آموزشی، می‌توان پایه‌های اولیه تضمین اثربخشی آموزش را بنا نهاد (فردانش، ابراهیم زاده، سرمدی، رضوانی و عمرانی، 1390).

به نظر مي‌رسد انگیزش یکی از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های پیش روی استادان امروزی است. در واقع، پیچیدگی و تنوع آن باعث شده تا به یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز در مباحث علوم تربیتی تبدیل شود. اما بی انگیزشی برای مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه به صورت یک فراگیری  نامحسوس و نامریی درآمده است (واحدی، اسماعیل پور، زمان‌زاده و  عطایی‌زاده، 1391).

بنابراین از آنجایی‌که یکی از مغفول‌ترین عوامل در کارایی برنامه‌های آموزشی، انگیزش فراگیران می‌باشد (فردانش، 1390: 149) و از سویی انسان در توسعه نقش کلیدی دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت می‌پذیرد، برطرف کردن نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (پذیره، 1391). چنان‌که روح و روان انسان‌ها سرچشمه‌ای از انرژی است؛ که انگیزش، اشتیاق، پیشرفت و افتخار از آن برمي‌خیزد و افراد را قادر می‌سازد کارهای ارزنده‌ای به ثمر برسانند (جباری ظهیرآبادی و عطافر، 1388). بر این اساس در بحث طراحی آموزشی اسمال[4](به نقل از فردانش و همکاران، 1390) بیان می‌کند که: « شناسایی و درک راهبردهای طراحی آموزشی که انگیزش یادگیرنده را افزایش می‌دهند برای بهبود عملکرد و یادگیری مفید خواهد بود».

هدف بسياري از نظریه‌های طراحي آموزشي كه توسعه یافته‌اند فراهم آوردن آموزش مؤثر و كارآمد می‌باشد، در صورتي كه در اين نظریه‌ها انگيزش به طور كلي ناديده گرفته شده است (بالابان و انادولو[5]، 2008)؛ بنابراین طراحان آموزشي براي توليد محصولات داراي كيفيت بالا بايد بر فرايندهاي طراحي انگيزشي[6] و آموزشي به شدت تأكيد داشته باشند (کلر[7]، 1391).

مفهوم انگیزش به عوامل درونی اشاره دارد که اعمالی را بر می‌انگیزاند و همچنین به عواملی خارجی گفته می‌شود که به عنوان انگیزه‌ای برای عمل، جریان دارد (لاک ولاتوان[8]، 2004).

تحقیقات اولیه انگیزشی عمدتاً در محل کار و متمرکز بر راه‌هایی برای ایجاد انگیزه در کارگران صنعتی برای کار سخت‌تر، سریع‌تر و بهتر بود اما تحقیقات انگیزشی اخیر بیشتر متمرکز بر شناسایی راهکار‌های مؤثر بهبود طراحی آموزشی، بهبود مدیریت کلاس درس و رفع نیازهای فراگیران می‌باشد (روث[9]، 1997).

با این وجود انگیزش یک عنصر اساسی طراحی آموزشی و نظریه آموزشی است که به ندرت در نظر گرفته شده است، فقدان توجه به انگیزش یادگیرنده در طراحی آموزشی منجر به تمرکز پژوهش‌های کلر بر انگیزش یادگیرنده شد که در نهایت یک مدل طراحی انگیزشی را به نام ARCS [10] توسعه داد (کلر[11]، 1983 به نقل از مارگورت[12]، 2007). امروزه باور بر این است که تنها الگوی طراحی انگیزشی جامع و منسجم، الگوی نظام‌دار کلر است (فردانش و همکاران،1390).

بر این اساس مدل طراحی انگیزشی به فرایند آرایش منابع و رویه‌هایی اشاره دارد که تغییراتی را در انگیزش به وجود می‌آورد و در بهبود انگیزش فراگیران برای یادگیری، انگیزش کارکنان برای کار، توسعه ویژگی‌های انگیزشی خاص و بهبود مهارت‌های خاص در خود انگیزشی به کار گرفته می‌شود (کلر، 2006). مینس، جاناسن و  دیور[13] (1997) تنها مدل طراحی آموزشی دارای ارتباط منطقی با نتیجه و جامع را که با انگیزش منطبق است مدل طراحی انگیزشی ARCS کلر نامیده‌اند (به نقل از هوویت[14]،2006). مدل طراحی انگیزشیARCS  کلر، متشکل از حرف اول کلمات توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت می‌باشد (مارگورت،2007 ). این چهار عامل نشان دهنده مجموعه‌ای از شرایط می‌باشد که برای فردی با انگیزش بسیار بالا ضروری است (کلر،2001). فرایندهای طراحی که در مدل ARCS وجود دارد به‌جای اینکه صرفاً یک نظریه توصیفی یا تجویزی باشد آن را به برنامه‌هایی متمرکز بر عمل تبدیل کرده است؛ این فرایند ترکیبی، توصیفی از مفاهیم و نظریه‌های انگیزشی را به چهار دسته مهم ARCS با رویکردی نظام‌مند به طراحی انگیزشی تبدیل کرده است. داشتن رویکرد حل مسئله در این طراحی، مدل  ARCSرا بی نظیر ساخته و زمینه گسترده‌ای از کاربرد را ارائه نموده است (کلر، 2010). دو بخش عمده در اين مدل وجود دارد؛ نخستین مجموعه از این طبقه‌بندی‌ها، مؤلفه‌های انگيزش را نشان می‌دهد كه اين طبقه بندی‌ها حاصل نتايج مبتني بر پژوهش در مورد انگيزش انسان می‌باشد (كلر، 1987). دومين بخش از اين مدل، طراحي نظام‌مندی است كه به ما در ايجاد افزایش انگيزش، براي مجموعه‌ای از فراگیران کمک می‌کند. اين ترکیبات به ما اجازه می‌دهد تا عناصر مختلف براي ايجاد انگيزش در فراگيران را مشخص كنيم و همچنین فرايند طراحي كمك می‌کند تا مشخصات و ویژگی‌های فراگيران در يك محيط يادگيري را ارائه دهد و سپس راهکار‌های انگيزشي كه براي فراگيران مناسب می‌باشد را طراحي می‌نماید (كلر، 1983، 1984، 1987)؛ که اجرای کامل فرایند طراحی شامل ده مرحله می‌باشد.

لازم به ذکر است که به باور کلر (1391) انگیزش در سه سطح از اهمیت بیشتری بهره مند مي‌باشد، نخست انگیزش در یادگیری، دوم انگیزش در کار و سوم خود انگیزشی است که موضوع پژوهش حاضر در ارتباط با انگیزش در یادگیری مي‌باشد؛ بر این اساس برای تحریک انگیزش دانشجویان در یادگیری، کلر مدلی چهار مؤلفه ای را ایجاد نمود؛ هدف از این مدل به کار گرفتن راهبردهایی برای بهبود درخواست انگیزشی مي‌باشد، این مدل تلاشی برای ترکیب نظریه‌های یادگیری، رفتاری، شناختی و عاطفی است. مدل ARCS نشان داده که انگیزش یادگیرنده می تواند از طریق شرایط خارجی تحت تأثیر واقع شود (اکیف اکاک[15]، اکایر[16]، 2013).

با مروری بر بررسی پیشینه پژوهش‌های انجام شده در ایران در زمینه عوامل ایجاد انگیزش در کارکنان (مقدسی، 1386؛ عبادی و همکاران، 1390؛ گرجی و طاهری، 1391)، عوامل مؤثر بر انگیزش دانشجویان (اکبری، 1389؛ شاه حسینی، 1391)، عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان(مولوی و همکاران، 1386)، تأثیر انگیزش در بهبود عملکرد (بخشی علی آباد و همکاران، 1387؛ جعفری، سرچشمه، جعفری و نعمتی، 1392) تلفیق مدل طراحی آموزشی جاناسن با مدل طراحی انگیزشی کلر در آموزش مداوم پزشکی (فردانش و همکاران، 1390) مي‌باشد و تاکنون پژوهشی در خصوص نقش ویژه طراحی انگیزشی آموزش کلر در آموزش عالی در ایران انجام نشده است. از آنجایی‌که دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان آینده کشور خویش هستند و کیفیت زندگی آنها تأثیر بسزایی در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت‌های تحصیلی شان خواهد داشت (سلطانی شال، کارشکی، آقا محمدیان شعرباف، عبدخدایی و بافنده، 1390). این پژوهش در صدد آن است که از طریق به­کارگیری شناخته شده‌ترین الگوی مطرح در زمینه­ی طراحی انگیزشی به اثربخش‌تر شدن آموزش عالی کمک و بدین وسیله زمینه‌ای را برای بهبود کیفیت زندگی کلاسی دانشجویان و یادگیری ایشان، در آموزش عالی فراهم نماید، تا بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، به سیاست‌گذاران و برنامه ریزان در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی کمک نموده و در نتیجه برنامه‌های درسی آینده از اثربخشی بیشتری برخوردار گردد. بنابراین سؤالی که این پژوهش در پی پاسخ­گویی به آن می­باشد این است که؛ آيا اجراي الگوی طراحی انگیزشی آموزش کلر موجب ارتقاء یادگیری و بهبود کیفیت زندگی کلاسی دانشجویان در آموزش عالی می‌گردد؟

هدف پژوهش

هدف اصلی

سنجش تأثیر طراحي انگيزشي  بر ارتقاء اثربخشی آموزش دانشگاهی

اهداف فرعی

طراحی انگیزشی درس روش‌های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم بر اساس مدل (ای ار سی اس) کلر

بررسي تأثیر طراحي انگيزشي آموزش بر بهبود کیفیت زندگی کلاسی دانشجویان

بررسي تأثیر طراحي انگيزشي آموزش بر یادگیری دانشجویان

سوال اصلی پژوهش

مؤلفه‌های چهارگانه الگوی طراحی انگیزشی آموزش کلر در درس روش‌های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم به چه شکل خواهد بود؟

فرضیه اصلی: به‌کارگیری الگوی طراحي انگیزشی کلر موجب ارتقاء اثربخشی آموزش دانشگاهی می‌شود.

 فرضیه‌های فرعی پژوهش

به‌کارگیری الگوی طراحي انگیزشی کلر ، موجب بهبود کیفیت زندگی کلاسی دانشجویان می‌شود.

به کار گیری الگوی طراحی انگیزشی کلر، موجب یادگیری بهتر دانشجویان می‌شود.

تعاریف عملیاتی

طراحي انگيزشي: در پژوهش حاضر  منظور، مدل طراحی انگیزشی کلر (2010) می‌باشد که شامل چهار مؤلفه توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت است که جهت اعمال آن در طراحی آموزشی از فرایندی ده مرحله‌ای استفاده می‌شود.

کیفیت زندگی کلاسی فراگیران: نمره‌ای که فراگیران از پرسشنامه کیفیت زندگی کلاسی به دست می‌آورند.

يادگيري فراگیران: نمره‌ای كه از كم کردن پیش آزمون از پس آزمون به دست خواهد آمد.

آمورش عالی و نقش آن

آموزش عالی بالاترین و آخرین مرحله نظام آموزش رسمی یا به عبارت دیگر، رأس هرم آموزش در هر کشور است. در کشور ما، تحصیل در دوره هایی که پس از پایان تحصیلات مقطع متوسطه صورت می گیرد و به کسب مدارج کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری منجر می شود، ” آموزش عالی” اطلاق می شود. اهداف و نقش آموزش عالی در کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و افزایش دانش، گسترش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مناسب برای توسعه کشور و انتقال ارزش ها و هنجارها و بطور کلی حفظ و افزایش فرهنگ جامعه به نسل جوان جامعه است( فراستخواه، 1392).

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پیوسته بعنوان بالاترین مرکز اندیشه ورزی و تولید علم محسوب شده و با حضور و فعالیت اندیشمندانه متفکران، محققان، دانش پژوهان و دانشجویان در اعتلای علمی و جهت بخشیدن به حرکت های فکری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه نقشی اساسی دارند. دانشگاهها به منظور به انجام رساندن وظایف ارزشمند و پویای خود، نیازمند الگو و ابزار مناسب برای ارزیابی و اطمینان کیفی از روند برنامه ها، فرایندهای مربوط، کارایی و اثربخشی دانش آموختگان در بازار مشاغل می باشند. از سویی دیگر، نظام آموزش عالی کشور باید با برنامه ریزی دقیق در امور آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از سرمایه های موجود در کشور تلاش نموده و بیش از پیش نوید دهنده شکوفایی و توانمند شدن علمی و فرهنگی جامعه باشد. دانشگاه برای حفظ پویایی خود نیازمند برنامه ریزی‌های توسعه‌ای و راهبردی، بهبود فرایندها، روش‌ها و کنترل مستمر کیفیت است(شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1383).

[1] Thompson& Tilden

[2] Haris

[3]Morrison&Kemp

[4] Small

[5]Balaban& Anadolu

[6]Motivational Design

[7] Keller

[8]Lock&Latham

[9] Ruth

[10] Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction

[11]Keller

[12] Margueratt

[13]Means; Jonassen& Dwyer

[14] Huett

[15] Akif ocak

[16]  Ackayir

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ادراک معلمان ابتدائي ازغني سازي شغلي باانگيزش شغلي آنان
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه بررسي و تحليل محتواي نرم افزارهاي آموزش درس رياضي موجود در بازار از ديدگاه رويکرد يادگيري فعال و ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي ها
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پايان نامه طراحي درس‌افزار رياضي 1 وتأثير آن بر يادگيري و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122