پايان نامه تأثير كاربرد ژل آلوئه ورا و كلريد كلسيم بر عمر انباري و خواص كيفي ميوه هلو

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير كاربرد ژل آلوئه ورا و كلريد كلسيم بر عمر انباري و خواص كيفي ميوه هلو یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير كاربرد ژل آلوئه ورا و كلريد كلسيم بر عمر انباري و خواص كيفي ميوه هلو بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
مقدمه 1
1-1- مبدا و سابقه کاشت هلو 2
1-2- رده بندی و مشخصات گیاه شناسی 2
1-3- وضعيت توليد هلو در جهان 3
1-4- برداشت و بازار رسانی 3
1-5- خصوصیات کیفی هلو و معیار های آن 4
1-6- شرایط مطلوب نگهداری هلو 5
1-7- آسیب شناسی پس از برداشت هلو 5
1-8- تاریخچه آلوئه ورا 6
1-9- خصوصيات گياه شناسي گیاه آلوئه ورا 6
1-10- اندام های مورد استفاده گیاه آلوئه ورا 8
1-11- ژل آلوئه ورا 8
1-12- لزوم کاربرد تکنولوژی پس از برداشت برای نگهداری هلو 10
فصل دوم 13
بررسی منابع 13
2-1- کلسیم در فیزیولوژی محصول برداشت شده 13
2-2- نقش کلسیم در دیواره سلولی 13
2-3- نقش کلسیم در غشاهای سلولی 14
2-4- نقش کلسیم درتوسعه سلول و فرایند های داخلی 15
2-5- نقش کلسیم در تعادل کاتیون _ آنیون و تنظیم اسمزی 15
2-6- نقش کلسیم در میوه 16
2-7- نحوه نفوذ کلسیم به داخل میوه 17
2-8- عواملی که تجمع کلسیم را در میوه تحت تاثیر قرار می دهند 17
2-9- محلول پاشی کلسیم 18
2-10- کاربرد کلسیم بعنوان راه مؤثر در افزایش عمر پس از برداشت محصولات باغ 19
2-11- ژل آلوئه ورا 21
2-11-1- ژل آلوئه ورا به عنوان واکس پوششی 21
2-11-2- خاصیت قارچ کشی ژل آلوئه ورا 23
2-11-3- کاربرد ژل آلوئه ورا در پس از برداشت 25
فصل سوم 25
مواد و روشها 25
3-1- تهیه ميوه 25
3-2- طرح آزمایشی 26
3-3- تهیه ژل آلوئه ورا 26
3-4- تیمار میوه ها با ژل آلوئه ورا 26
3-5- تيمار میوه ها با محلول کلرید کلسیم 26
3-6- تيمار میوه ها با محلول کلرید کلسیم و ژل آلوئه ورا 27
3-7- آزمون‌هاي كيفي ميوه 27
3-7-1- تعیین سفتی بافت میوه 27
3-7-2- اندازه گیری pH آب میوه 27
3-7-3- اندازه‌گيري ميزان اسيد آسكوربيك (ويتامين ث) 27
3-7-3-1- تهیه محلول 025/0 درصد 2و6 دی کلروفنل ایندوفنل 28
3-7-3-2- تهیه اسید آسکوربیک استاندارد 28
3-7-3-3- استخراج عصاره میوه 28
3-7-4- اندازه‌گيري مواد جامد قابل حل كل عصاره میوه (SSC) 29
3-7-5- اندازه‌گيري اسيدهای قابل تيتراسيون (TA) 29
3-7-6- اندازه گيري محتوای فنل كل 30
3-7-6-1- تهيه محلول كربنات سديم 30
3-7-6-2- رسم منحنی استاندارد اسيد گاليك 31
3-7-7- تعیین ميزان فعالیت آنتی اکسیدان کل عصاره ميوه 32
3-7-8- اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم کاتالاز 33
3-7-8-1- نحوه تهیه بافر فسفات: 34
3-7-9- اندازه گيري فعالیت پلي فنل اكسيداز(PPO) 34
3-7-10- تجزیه و تحلیل داده‌ها 35
فصل چهارم 36
نتایج 36
4-1- pHآب میوه 37
4-2- مواد جامد محلول 39
4-3- اسیدهای قابل تیتراسیون 40
4-4- ویتامین ث(اسید آسکوربیک) 43
4-5- سفتی بافت میوه 46
4-6- فنل کل 49
4-7- ظرفیت آنتی اکسیدانی کل 53
4-8- آنزیم کاتالاز 56
4-9- آنزیم پلی فنل اکسیداز 60
فصل پنجم 64
بحث 64
5-1- pHآب میوه 64
5-2- مواد جامد محلول(TSS ) 65
5-3- اسیدهای قابل تیتراسیون(TA ) 66
5-4- سفتی بافت میوه 67
5-5- ویتامین ث : 70
5-6- فنل کل میوه ها 72
5-7- ظرفیت آنتی اکسیدانی کل 73
5-8- آنزیم کاتالاز 74
5-9- آنزیم پلی فنل اکسیداز: 75
5-10- نتیجه گیری کلی 78
5-11- پیشنهادات 79
منابع 80

منابع

اصغري ،م. (1385). تاثير استفاده از اسيد ساليسيليك بر فعاليت آنتي‌اكسيداني، توليد اتيلن و فرايند پيري، آلودگي‌هاي قارچي و برخي صفات كيفي ميوه توت‌فرنگي رقم سلوا‏‏. رساله دكتري، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، 171ص.

اشکان،س.م .(1381)، بیماری های درختان میوه هسته دار (ترجمه).مرکز نشر دانشگاهی، تهران

راحمي، م .(1384). فيزيولوژي پس از برداشت (مقدمه‌اي بر فيزيولوژي و جابجايي ميوه‌ها و سبزي‌ها و گياهان زينتي). (تاليف: ويلس، مك گلاسون، گراهام و جويس). چاپ سوم. انتشارات دانشگاه شيراز، 437 ص.

زرگري، ع.(1362). ، گياهان دارويي جلد سوم. انتشارات دانشگاه تهران.

جلیلی مرندی،ر.(1388)، پرورش میوه های مناطق معتدله.انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه

حامدي،م ومحمدزاده ميلاني،ج.(1381) حساسيت پنج رقم سيب به قهوه اي شدن.مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ٣٤ ، شماره ١، سال2 ١٣٨.(96-91)

ملکوتی،م.ج؛ طهرانی،م.م. (1378)، نقش ریزمغذیها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی« عناصر خرد با تاثیر کلان».انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

موسوی،ف؛ استکی،م: (1389)،آلوئه ورا گیاه هزار درما ن.چاپ اول.نشر اصفهان،نصوح

میر دهقان،س.ح.(1388).تاثیر ژل آلوئه ورا و بسته بندی با پلاستیک های نانو بر کیفیت قسمت خوراکی میوه انار.ششمین کنگره علوم باغبانی ایران،دانشگاه گیلان

ميداني، ج. و س. ا. هاشمي دزفولي. (1376). فيزيولوژي پس از برداشت. نشر آموزش كشاورزي. 370 صفحه

وحدت،ش.فتوحی،ر.قاسم نژاد،م.(1388).تاثیر ژل آلوئه ورا در حفظ کیفیت میوه های توت فرنگی. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران،دانشگاه گیلان

Aboot, J.A. and Conway, W.S (1989). Postharvest calcium choloride infiltration affects textural attributes of apples. J. Amer. Hort. Sci. 114: 932- 936.

Aguayo, E., Jansasithorn, R and Kader, A.A (2006). Combined effects of 1-methylcyclopropene, calcium chloride dip, and/or atmospheric modification on quality changes in fresh-cut strawberries. Postharvest Biology and Technology 40:269–278

Agarry, O.O., Olaleye, M.T and Bello-Michael, C.O (2005).Comparative antimicrobial activities of aloe vera gel and leaf. African Journal of Biotechnology 12: 1413-1414

Arthey, D. and Ashurst, P.R. (1996). Fruit Processing: Nutrition, Products, and Quality Management. Chapman and Hall.London, 248p.

Jiang, Y. M., Duan, X. W., Joyce, D., Zhang, Z. Q and Li, J. R. (2004). Advances inunderstanding of enzymatic browning in harvested litchi fruit. Food Chemistry, 88:443–446.

Ainsworth, E. A and Gillespie, K. M. (2007). Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using Folin–ciocalteu reagent. NatureProtocols, 4: 875–877.

Ali, M. I. A., Nagwa Shalaby, M.M., Elgamal, M.H. A. and Mousa, A.S. M.)1999( Antifungal effects of different plant extracts and their major components of selected Aloe speciese .Postharvest Biology and Technology. 13:401-407.

Almeida, M. E. M and Nogueira, J. N. (1995). The control of polyphenoloxidase activity in fruits and vegetables. Plant Foods for Human Nutrition, 47: 245–256.

Amiot, M. J., Tacchini, M., Aubert, S and Nicolas, J. (1992). Phenolic composition and browning susceptibility of variousapple cultivars at maturity. Journal of Food Science, 57: 958–962.

Andrea, L.B.D.S., Scalon, D.P.Q.S., Chitarra, M.I.F.C and Chitarra, A.B (1999) Post-Harvest application of Cacl2 in Strawberry (Fragaria ananassa Dutch cv.Sequoia): Evaluation of fruit quality and postharvest Life. Ciênc. e agrotec., Lavras,.4: 841-848

Angulo-Sanchez, J.L.( 2005). Antifungal activity in vitro of Aloe vera pulp and liquid fraction against plant pathogenic fungi. Ind. CropProd. 21: 81–87.

Ayala-Zavala, J.F., Wang, S.Y., Wang,C.Y and Gonzales-Aguilar, A.G (2004) . Effect of Storage temperature on Antioxidant Capacity and aroma compounds in Strawberry fruit.Lebens.wiss.Technol., 37:367-695

Antunes, M. D. C., Correia, M. P., Miguel, M. G., Martins, M. A and Neves, M. A. (2003). The effect of calcium chloride postharvest application on fruit storage abilityand quality of ‘Beliana’ and ‘Lindo’ apricot (Prunus armeniaca L.) cultivars. ActaHorticulturae, 604: 721–726.

Ayranci, E and Tunc, S(2004).The effect of edible coating on Water and vitaminC loss of apricots (Armeniaca vulgaris L) and green peppers(Capsicum annum L).Food Chem; 87:339-342

Bai,R.K., Huang, M.Y and Jiang, Y.Y (1988) selective permeabilities of Chitosan acetic acid complex membrane and chitosan polymer complex membrane for oxygen and carbon dioxide.Polym Bull,20:83-88

Beers, Jr., R.F and Sizer, I.W. (1952).A spectrophotometric method for measuring the breakdown of hydrogen peroxide b catalase. J. Biol. Chem. 95: 133–140.

Benzie, I. F. F., Strain, J. J. (1996).The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of ‘Antioxidant Power’: The FRAP assay. Anal. Biochem, 239: 70-76.

Biggs, A. R., El-Kholi, M. M., El-Neshawy, S and Nickerson, R. (1997). Effects of calcium salts on growth, polygalacturonase activity, and infection of peach fruit by Monilinia fructicola. Plant Disease, 81: 399–403.

Bower, J.H., Biasi, W.V., Mitcham, E.J, (2003). Effects of ethylene and1-MCP on the quality and storage life of strawberries. PostharvestBiol. Technol. 28: 417–423

Bowler, C., Van Montagu, Mand Inze, D.( 1992). Superoxide dismutase and stress tolerance. Ann. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 43: 83-116.

Brandelli , A andLopes,C.H.G(2004)Polyphenoloxidase Activity,Browning Potential and Phenolic Content of Peaches During Postharvest Ripening. Journal of Food Biochemistry 29: 624–637

Burg, S.P and Burg, E.A (1962).Role of ethylene in fruit ripening.Plant physiol.37:179-189

Bustamante, C. A., . Rosli, H. G., Anon, M. C., Civello, P. M. and Martınez, G. A. (2006). β-Xylosidase in strawberry fruit: Isolation of a full-length gene and analysis of its expressionand enzymatic activity in cultivars with contrasting firmness. Plant Sci. 171: 497-504.

Cantos, E., Tudela, J. A., Gil, M. I and Espín, J. C. (2002). Phenolic compound and related enzymes are not rate-limiting in browning development of fresh-cut potatoes. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 50: 3015–3023.

Ceponis, M.J., R.A. Cappellini, J.M. Wells and G.W. Lightner (1987). Disorders in plum, peach and nectarine shipments to the New York marketm, 1972-1985. Plant Dis. 71:947-952.

Chiou, A., Karathanos, V. T., Mylona, A., Salta, F. N., Preventi, F and Andrikopoulos, N. K. (2007). Currants (Vitis vinifera L.) content of simple phenolics and antioxidantactivity. Food Chemistry, 102: 516–522.

Crisosto, C. H., Mitcham, E. J and Kader, A. A. (1996). Peaches and nectarines. Recommendations for maintaining postharvest quality. Perishables Handling Newsletter, 86: 17–18.

Chamel, A.R. (1989). Permeability characteristics of isolated ‘Golden Delicious’ apple fruit cuticles with regard tocalcium. J. Am. Soc. Hort. Sci. 114: 804–809.

Chardonnet, C. O., Charron, C. S., Sams, C. E and Conway, W. S. (2003).Chemical changes in the cortical tissue and cell walls of calcium infiltrated’Golden Delicious’ apples during storage. PostharvestBiology and Technology, 28: 97–111

Chengl, G. W and Crisosto C, H. (1995). Browning Potential, Phenolic Composition, and Polyphenoloxidase Activity of Buffer Extracts of Peach and Nectarine Skin Tissue. J. AMERS.O C. HORTS. a. 120: 835-838.

Cheour, F., Willemot, C and Arul, J (1991) Postharvest response of two strawberry cultivars to foliar application of CaCl2, HortScience, Alexandria,.9: 1186-1188.

Chiou, A., Karathanos, V. T., Mylona, A., Salta, F. N., Preventi, F and Andrikopoulos, N. K. (2007). Currants (Vitis vinifera L.) content of simple phenolics and antioxidantactivity. Food Chemistry, 102: 516–522.

Choi, S., Son, BW and Son, YS. (2001)The wound-healing effect of a glycoprotein fraction isolated from aloe vera. Br J Derm145:535-545.

Choi, S and Chung, M. (2003) A Review on The relationship Between Aloe vera Component and Their biologic Effects. Seminars in Integrative Medicine, 1: 53-62

Conway, W. S. (1991). Postharvest calcium treatment of apple fruit to provide broad-spectrum protection against postharvest pathogens. Plant Dis. 75: 620 – 622.

Conway, W. S. and C. E. Sams. (1983). Calcium infiltration of Golden Delicious, apple and its effects on decay.Phytopathology 73: 1068 – 1071.

Conway, W. S. (1982). Effects of post harvest calcium treatment of decay of delicious apple. Plant Dis. 66: 402 – 403.

Conway, W.S., G.M. Greene and K.D. Hickey (1987). Effects of preharvest and postharvest calcium treatments of peaches on decay caused by Monilinia fructicula.Plant Dis. 71:1084-1086.

Cordenunsi, B., Genovese ,M., Nascimento ,J., Hassimotto, N., Santos, R. and Laiolo, F.( 2005) Effects of temperature on the chemical composition and antioxidant activity of three strawberry cultivrs. Food Chemistry. 91: 113–121.

Coseteng, M. Y and Lee, C. Y. (1987). Changes in apple polyphenol oxidase and polyphenol concentrations in relation to degree of browning. Journal of Food Science, 52: 985–989.

Crisosto, C.H (1994). Stone fruit maturity indices: a descriptive review. Postharv. News Info. 5:65N-68N.

De souza, A.L.B., S.D.P.Q. Scalon., M. Chitarra and I.F.A.B. Chitarra. (1999). Postharvest application of CaCl2 in strawberry fruits. Cienc. E. Agrotec. 23:841-848.

Del-Valle, V., Hernandez-Munoz P., Guardda, A and Galotto, M. J.( 2005) Development of a cactus-mucilage edidle coating (Opuntia ficus indica ) and its application to extend strawberry(Fragaria ananassa) shelf life.Food Chem. 91: 751-756.

Drake, M., Bramlage, W.J., Baker, J.H. (1974). Correlations of calcium content of ‘Baldwin’apples with leafcalcium, tree yield, and occurrencesof physiological disorders and decay. J. Am. Soc. Hort. Sci. 99: 379–380.

Elstner, E.F.( 1987). Metabolism of activated oxygen species. In: Biochemistry of plants. D.D. Davies (Ed.). London, Academic Press. pp 253-315.

Eyranee-Raqeeb,A.Al., Mahmud,T.M.M., Syed Omar,S.R.,Mohamed zaki,A.R and Al Eryani,A.R(2009).Effect of Calcium and Chitosan on controlling Anthracnose and Postharvest Quality of Papaya(Carica papaya L).International journal of Agriculture research.4:53-68

FAO. (2008). [Online], URL:Http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?lang=en.

Fischer, R.L and Bennett, A.B. (1991). Role of cell wall hydrolysis in fruit ripening. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 42: 675–703.

Fischman, M. L., Levaj, B., Scorza, R., and Gillespie, D. (1993). Changes in the physico-chemical properties of peach fruit pectin during on-tree ripening and storage. Journal of the AmericanSociety for Horticultural Sci: e, 118: 343–349.

Fridovich, I. (1988). Oxygen Radicals and Tissue Injury. In: Proceedings of an Upjohn Symposium. (Eds.): B. Halliwell and M.D. Bethesda. Fed. Amer. Soc. Expt. Biol.

Gil, M.I., F.A. Tomas-Barberan, B. Hess, D.M. Holcroft and A.A. Kader. (2000). Antioxidant activity of pomegranate juice and its relationship with phenolic composition and processing. J. Agri. Food Chem., 48: 4581-4589.

Glenn,G.M., Poovaiah, B.W.(1985).Cuticular permeability to calcium compounds in ‘Golden Delicious’ apple fruit. J. Am. Soc. Hort. Sci. 110:192–195.

Grantely, R., Chaplin and K. J. Scott. (1980). Association of Calcium in chilling injury susceptibility of stored Avocados. HortScience. 15: 514-515

Harker, F.R and Maindonald, J. H. (1994). Changes in the cell, vacuole, and membranes detected using electrical impedance measurements in ripening of nectarine. Plant Physiology, 106: 165–171.

Han, C., Zhao, Y., Leonard, S. W and Traber, M. G (2004). Edible coatingsto improve storability and enhance nutritional value of fresh and frozen strawberries (Fragaria ananassa) and raspberries (Rubus ideaus).PostharvestBiology & Technology, 33: 67–78.

Hernandez,J.A.,Ferrer,M.A.,Jimenez,A.,Barcelo,A.RandSevilla,F.(2001)Antioxidant systems and O2/H2O2 production the appoplast of pea leaves.Its relation with salt induced necrotic lesions in minorveins.Plant physiol., 127:827-831

Hernandz- Munoz, P., E. Almenar., M.J. Ocio and R. Gavara. (2006). Effect of calcium dips and chitosan coatings on postharvest life strawberries. (Fragaria × ananassa). Postharvest Biol. Technol. 39: 247-253.

Hewajulige,I.G.N.,Wijeratnam,R.S.W.,Wijesundera,R.L.CandAbeysekere,M(2003)Fruit calcium concentrationand chilling injury low temperature storage of pineapple.J.Sci.Food Agric.,83:1451-1454

Hodges, D.M. (2003) Postharvest Oxidative stress in Horticultural crops.Food Products/The Howerth Press, Binghampton, New York

Huigang, H., Xueping, Li., Chen, D and Weixin, C (2011) Effects of wax treatment on quality and postharvestphysiology of pineapple fruit in cold storage. African Journal of Biotechnology 39: 7592-7603

Janovitz-Klapp, A. H., Richard, F. C., Goupy, P. M and Nicolas, J. J. (1990). Inhibition studies on apple polyphenol oxadase. Journal of Agricultural Food Chemistry, 38: 926–931

Javeri, H., Toledo, R., Wicker, L. (1991). Vacuum infusion of citrus pectinmethylesterase and calcium effects on firmness of peaches. J. Food Sci. 56: 739–742.

Jiang, Y. M and Li, Y. B. (2001). Effects of chitosan coating on postharvest life and quality of longan fruits. Food Chemistry, 73: 139–143.

Joyce, D.C., A.J. Shorter and P.D. Hockings.( 2001). Mango fruit calcium levels and the effect of postharvest calcium infiltration at different maturation. Sci. Hort. 91:81-99

Kader, A.A. and F.G. Mitchell. (1998). Postharvest Physiology. In: J.H. LaRue and R.S. Johnson (eds) Peaches, plums nectarines: growing and handling for fresh market. Univ. of Calif. DANR 3331: 154-164.

Kader, A.A (2002). PostharvestTechnology of Horticultural Crops.University of California.Division of Agriculture and Natural Resources. 535- 543

Kang, R. Y and Yu, Z. F. (2005). Effects of chitosan and calcium chloride coating treatments on the enzyme activities of Yangshan peach during refrigerated storage. Changjiang Fruits, 1: 12–14.

Karabulut, O.A., Cohen, L., Wiess, B., Daus, A., Lurie, S., and Droby, S., (2002). Control of brown rot and blue mold of peach and nectarine by short hot water brushing and yeast antagonists. Postharvest Biol. Technol. 24:103–111.

Khwaldia, K. S., Banon., S. Desobry and J.Hardy. (2004). Milk proteins for edible filmsand coatings.Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 44: 239-251.

Kittur, F., Saroja. N., Habibunnisa and Tharanathan,R(2001) Polysachharide based composite coating formulations for shelf life extension of fresh banana and mango.Eur.Food Res.Technol.,206:44-47

Klien, J.D and Lurie, S (1994).Time, Temperature and calcium eract in scald reduction and firmness retention in heated apples.Hort science. 29:194-195

Knorzer,O.C.,ledere,B.,Durner,J.,Boger,P(1999)Antioxidativedefenseactivation in Soybean cells.Physiol.Plantarum,107:294-302

Leja, M., Mareczeka, A and Benb, J. (2003). Antioxidant properties of two apple cultivars during long-term storage. Food Chemistry. 80: 303-307.

Lester, G.E and Grusk, M.A (1999). Postharvest application of calcium and magnesium to honeydew and netted muskmelons: Effects on tissue ion concentrations, quality and senescence.J.Am.Soc.Hort.Sci., 124;545-552

Li,H and Yu.T(2001) Effect of chitosan on incidence of brown rot, quality and physiological attributes of postharvest peach fruit.J.Sci.Food Agric.,81:269-274

Lill, R.E., E.M. O’Donoghue and G.A. King. (1989). Postharvest physiology of peaches and nectarines. Hort. Rev. 11:413-452.

Li-Quiun, Z., Jie, Z., Shu-Hua, Z and Lai-Hui, G.(2009) Inhibition of browning on the surface of peach slices by short-term exposureto nitric oxide and ascorbic acid. Food Chemistry 114: 174–179

Liu, H., Chen, F., Yang, H., Yao, Y., Gong, X., Xin, Y and Ding, CH (2009). Effectofcalciumtreatmentonnanostructureofchelatesolublepectinandphysicochemical and textural properties of apricot fruits. Food Research International 42: 1131–1140

Lozano, J. E., Drudis-Biscari, R and Ibarz-Ribas, A. (1994). Enzymatic browning in apple pulps. Journal of Food Science, 59: 564–567.

MacDougall, A. J., Parker, R and Selvendran, S.S (1995). Non-aqueous fractionation to assess the ionic composition of the apoplast during fruit ripening. Plant Physiology, 108:1679–1689.

Mali, S and Grossmann, M.V.E (2003). Effects of yam starch on storabilityand quality of fresh strawberries (Fragaria ananassa). J. Agric. FoodChem. 21: 7005–7011.

Mali, S., Grossmann, M. V. E. (2003) Effects of yam starch onstorability and quality of fresh strawberries (Fragaria ananassa). J. Agric. Food Chem. 21: 7005-7011.

Manganaris, G. A., M. Vasilakakis, M. Diamantidis and I. Mignani.(2007). The effect of postharvest calcium application, quality attributes incidence of flesh browning and cellwall physicochemical aspects of peach fruits. FoodChem. 100:1985-1392.

Martınez-Romero, D., Alburquerque, N., Valverde, J.M., Guillen, F., Castillo ,S., Valero ,D and Serrano ,M.( 2005). Postharvest sweet cherry quality and safety maintenance byAloe vera treatments: A new edible coating. Postharvest Biol and Tech. 39: 93-100.

Martinez-Romero, D., E. Dupille., F. Guillen., J. M. Valverde., M. Serrano and D. Valero. (2003). 1-methylcyclopropene increases storability and shelf life in climacteric and nonclimacteric plums. J. Agric. Food Chem. 51: 4680-4686.

Mayer, A. M. (1987). Polyphenol oxidase and peroxdase in plants recent progress. Phytochemistry, 26: 11–20.

Meng,x., Han,J., Wang,Q and Tian,SH.(2009) Changes in physiology and quality of peach fruits treated by methyljasmonate under low temperature stress. Food Chemistry 114: 1028–1035

Mohamed, S., Kyi, K.M.M and Sharif, Z.M (1993) Protective effect of cysteine HCL on vitamin C in dehydrayed pickled candied pineapples and guava.J.Sci.Food Agric., 61:133-136

Moldao-Martins, M., Beirao-da-Costa, S.M and Beirao-da-Costa, M.L (2003). The effects of edible coatings on postharvest quality of the ‘Bravo de Esmolfe’ apple. Eur. Food Res. Technol. 217: 325–328.

Morillon, V., Debeaufort, F., Blond, G., Capelle, M and Voilley, A. (2002). Factors affecting the moisture permeability of lipid-based edible films: a review. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 42: 67–89.

Muhammad, J.A., Sigh, Z., Ahmad, S.KH (2009) Postharvest Aloe vera gel-coating modulates fruit ripening and quality of ‘Arctic Snow’ nectarine kept in ambient and cold storage. International Journal of Food Science and Technology 44: 1024–1033

Naradisorn, M., A. Klieber., M. Sedley., E. Scott and A.J. Able. (2006). Effect of preharvest calcium application on grey mould development and postharvest qualitystrawberry. Acta. Hort. 708. International Strawberry Symposium.

Nunan, K. J., Sims, I. M., Bacic, A., Robinson, S. P., Fincher, G. B (1998) Changes in cell wall composition during ripening of grapeberries. Plant Physiol., 118: 783-792.

Perez-Gago, M. B., C. Rojas and M. A, Del-Rio. (2003) Effect of hydroxypropyl methylcellulose-lipid edible compositecoatings on plum quality during storage. J. Food Sci. 68: 879-883.

Perkins-Vaezie,P.(2007)Blueberry fruit response to postharvest application of ultraviolet radiation.Postharvest biology,Technology.,10:1005-1016

Pizzocaro, F., Torreggiani, D and Gilardi, G. (1993). Inhibition of apple polyphenoloxidase (PPO) by ascorbic acid, citric acid andsodium chloride. Journal of Food Processing and Preservation, 17: 21–30.

Poovaiah, B.W., G. Clenn and A.S.N. Reddy.(1988). Calcuim and fruits softening. Physiol. Biochem. Rev. 10: 107-52.

Pooviah, B.W. (1986) Role of Calcium in prolonging storage life of fruits and vegetables.Food Tech., 40:86-89

Reynolds, T and A.C. Dweck. (1999). Aloe vera leaf gel. A review updatr. Journal ofEthnopharmacology. 21: 68- 3.37.

Ju, Z.G., Yuan, Y.B., Liu, C.L., Zhan, S.M., Wang, M.X (1996). Relationships among simplephenol, flavonoid and anthocyanin in apple fruit peel at harvest and scaldsusceptibility. Postharvest Biol. Technol. 8: 83–93.

Robertson, J. A., Meredith, F. I., Horvart, R. J., and Senter, S. D. (1990). Effect of cold storage and maturity on the physical and chemical charectristics and volatile constituents of Peaches (cv.Redthaven). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38: 620-624

Rodriguez, J. D and Hernandez-Castillo, D. (2004). Antifungal activity in vitro of Aloevera pulp and liquid fraction against plant pathogenic fungi. Industrial Crops and Products. 21: 81-87.

Rohani, M.Y., Zaipun, M.Z and Norhayati, M. (1997) Effect of modified atmosphere on the storage life and quality of Eksotika papaya.J.Trop.Agric.Food Sci., 25:103-113

Ruoyi, K., Zhifang, Y and Zhaoxin, L. (2005) Effect of coating and intermittent warming on enzymes, solublepectin substances and ascorbic acid of Prunus persica (Cv. Zhonghuashoutao) during refrigerated storage. Food Research International 38 :331–336

Saftner, R. A., Conway, W. S and Sams, C. E. (1998). Effects of postharvest calcium and fruit coating treatments on postharvest life, quality maintenance, and fruit-surface injury in ‘Golden Delicious’apples. Journal of the American Society for Horticultural Science, 123: 294–298.

Salukha, D. K., S. J. Jadhar and M. H. Yu. (1974). Quality and nutritional composition of tomato fruits influenced by certain biochemical and physiological changes. Qualitasplantarum. 24: 85-113.

Saka, Y. and Barkai-Golan, R.) 1994(. Aloe vera gel activity against plant pathogenic fungi . Postharvest Biol and Tech. 6: 159-165.

Salukha, D. K., Jadhar. S. J and Yu. M. H (1974). Quality and nutritional composition of tomato fruits influenced by certain biochemical and physiological changes. Qualitasplantarum. 24: 85-113.

Sams, C. E., Conway, W. S., Abbot, J. A., Lewis, R. J and Ben-Shalom, N. (1993) Firmness and decay of apples following postharvest pressure infiltration of calcium and heat treatment. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 1993:118, 623-627.

Serrano.M., Martinez-Romero.D., Castillo,S., Guillen,F and Valero., d.(2004) Role of calcium and heat treatments in alleviating physiologicalchanges induced by mechanical damage in plum. Postharvest Biology and Technology 34: 155–167

Shirzadeh,E and Kazemi,M.(2011) Effect of Malic Acid and Calcium treatments on quality charectristics of apple fruits during Storage.American Journal of Plant Physiology 3:176-162

Singh, S.P. and P.C. Kesavan. (1992). Post-irradiation modification of oxygen, nitrogen and nitrous oxide-mediated damage in dry barley seeds by catalase and superoxide dismutase: Influence of post-hydration temperature. Environ. Expt. Bot., 32: 329-342.

Smimoff,N.(1995).Antioxidant system and Plant response to the environment.in:Smimoff,N.(Ed).Enviroment and plant Metabolism,Bios scientific publisher,oxford,united kingdom.,217-234

Souty, M., Reich, M., Breuils, L., Chambroy, Y., Jacquemin, G and Audergon, J. M. (1995). Effects of postharvest calcium treatments on shelf-life and qualityof apricot fruit. Acta Horticulturae, 384: 619–624.

Spinardi, A.M (2005).Effect of harvest date and Storage on antioxidant systems in pears.Acta Horticulturae.682:7international Postharvest symposium

Su, X. G., Zheng, Y. H., Zhang, L., Wang, F and Zhaig, Y. M. (2001). Effects of chitosan coating on postharvest quality and decay of vegetable soybean pods. Acta Phytophysiologica Sinica, 27: 467–472.

Tanda-palmu, P and Grosso, C. R. F. (2005). Effect of edible wheat gluten-based filmsand coatings on refrigerated strawberry (Fragaria ananassa) quality. Postharvest Biology andTechnology . 36: 199–208.

Tausz, M., Ircelj, H and Grill, H. (2004). The glutathione system as a stress marker in plant ecophysiology: is a stress-response concept valid. J. Expt. Bot., 55: 1955-1962.

Tian, SP., Fan, Q., Xu, Yand Wang, Y. (2001). Effects of Trichosporonsp in combination with calcium and fungicide on biocontrolof postharvest diseases in apple fruits. Acta Botanica Sinica43: 501–5.

چکیده

 

استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با سلامت انسان و طبیعت یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، 20 ، 25 و33درصد و تیمار کلرید کلسیم در سه سطح صفر و 5/0 و1درصد وهمچنین ترکیبات مختلف این تیمارها اعمال شدند. آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی در 5 تکرار اجرا گردید. صفات مورد بررسی شامل میزان ویتامین ث، مواد جامد محلول، pH آب میوه، اسید های قابل تیتراسیون، سفتی بافت میوه، فنل کل، آنتی اکسیدان کل و میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و پلی فنل اکسیداز بود. نتایج نشان دادند که تیمار کلرید کلسیم 1درصد و ژل آلوئه ورا 33درصد مانع از افزایش pH طی دوره نگهداری گردیدند و تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد موجب حفظ اسید های قابل تیتراسیون گردید. روند افزایش مواد جامد محلول در تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد و نیز ترکیب این تیمار با کلرید کلسیم 5/0 و 1درصد کند تر بود. تیمارهای ترکیبی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم  موجب حفظ سطوح ویتامین ث در حد بالاتری نسبت به شاهد گردیدند. تیمار های کلرید کلسیم منجر به افزایش میزان سفتی و تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد منجر به حفظ میزان سفتی در پایان دوره نگهداری گردیدند. بالاترین میزان فنل کل مربوط به تیمار ترکیبی ژل آلوئه ورا 25درصد و کلرید کلسیم 1درصد بود و تیمارهای کلرید کلسیم منجر به حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی کل گردیدند. میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در تیمار ژل آلوئه ورا 33 درصد همراه با کلرید کلسیم 1درصد افزایش یافت و تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد مانع از افزایش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز گردید.

کلمات کلیدی: ژل آلوئه ورا – كلريد كلسيم –  هلو رقم زعفرانی – خواص كيفي- عمر انباری– پوشش هاي خوراكي

فصل اول

مقدمه

امروزه علاوه بر افزايش جمعيت، با توجه به پیشرفت های علمي و اقتصادي، مصرف مواد غذایی رو به افزایش گذاشته است. یکی از راه های حفظ سلامتی و کاهش خطر ابتلا به بیماریها این است که روزانه مقادیر كافي از غذاهای سالم مصرف گردد (Kader, 2002). شواهد نشان می دهند که غذای سالم شامل مقادیر كافي از میوه و سبزی است که حاوي انواع ویتامین ها (ویتامین هاي C، A، B1، B3،  B6و E) فیبرهای غذایی، ایندول ها، گلوکوزینولات ها، تیوسیانات ها، ایزوتیوسیاناتها، کومارین ها، فلاونوئید ها، فنل ها و غیره مي باشند. علاوه بر این، میوه ها وسبزی ها تامین کننده 16درصد منیزیم، 19درصد آهن و 9درصد کالری مورد نیاز بدن انسان هستند. ضایعات محصولات کشاورزی در سه مرحله قبل از برداشت، حین برداشت و پس از برداشت روی می دهد، اما به نظر می رسد بخش اصلی ضایعات محصولات کشاورزی فسادپذیر مربوط به مراحل برداشت و پس از برداشت تا رسیدن به دست مصرف کننده باشد. در این میان، هدف متخصصان پس از برداشت شناسایی عوامل موثر بر ضایعات و استفاده از فناوری های مناسب جهت کاهش آنها است ( Kader, 2002).

میوه ها و سبزی ها، محصولات بسیار فسادپذیری بوده که برای به حداقل رساندن ضایعات نیاز به شرايط مناسب جابجایی و نگهداري می باشند و محصولات باغی به علت داشتن آب زیاد به طور طبیعی آمادگی تخریب را دارند. آنها از لحاظ بیولوژیکی فعال هستند و فرآيندهاي تنفس، تبخیر و تعرق و فعالیت های بیوشیمیایی منجر به از دست دادن کیفیت محصول میشود (Thumula, 2006). در کشورهای در حال توسعه، برای محصولات فساد پذیر مانند میوه ها و سبزی ها، تكنولوژيهاي انبارداری، بسته بندی، حمل و نقل هنوز توسعه زیادی پیدا نکرده است و بنابراین میزان زیادی از آنها در طول این مراحل از بین می روند ( Thumula, 2006). در هنگام حمل و نقل اين محصولات بایستی از ابزارهای مناسب با دما و رطوبت نسبی کنترل شده استفاده نمود. بسته بندی مناسب میوه ها و سبزیهای تازه اثر معنی داری در کاهش ضایعات پس از برداشت آنها دارد (Kader, 2005).

1-1- مبدا و سابقه کاشت هلو

مبدا هلو (Prunus persica L) از چین است، جایی که سابقه کشت آن به 3000 سال قبل بر می گردد. احتمال دارد که هلو از راههای تجاری کوهستانی به ایران برده شده و در آنجا به میوه ایرانی[1] شهرت پیدا کرده باشد: این نامگذاری موجب شده که بعضی ها تصور کنند مبدا هلو از ایران است ( Crisosto et al, 1994 ). سیصد و سی سال قبل از میلاد هلو وارد یونان شد و در خلال قرون وسطی، کاشت این درخت در سراسر اروپا گسترش پیدا کرد. ظاهرا پرتغالی ها هلو را به ساحل شرقی امریکای جنوبی وارد کردند. اسپانیایی ها هلو را به فلوریدا و مکزیک، فرانسوی ها به لوئیزیانا و مهاجران انگلیسی به ویرجینیا و ما ساچوستز بردند. ودر اسپانیا هلو هایی با گوشت زرد و سفت معمول بود، در حالی که در فرانسه و انگلیس میوه هایی بیشتر خواهان داشت که گوشت سفید و بافت نرم داشتند. سرانجام این دو منبع ذخایر توارثی با هم مخلوط شدند (اگاوا و همکاران، 1381).

1-2- رده بندی و مشخصات گیاه شناسی

هلو متعلق به جنس آلو سانان، زیر جنس آمیگدالوس و تیره گلسرخیان است، ارتفاع تنه این درخت 6-4 متر بوده و فرم تاج آن حالت خمیده دارد. ارقام زینتی هلو پاکوتاه می باشند. تنه درخت صاف و عمودی بوده و ارتفاع تنه به روش تربیت و هدایت آن بستگی دارد. هلو تاج نیمه متراکم دارد و شاخه های اصلی آن به رنگ لاکی مایل به قهوه ای است. شاخه های فرعی نازک یا جوان رنگ تیره تر از بازوهای اصلی دارند. دارای دو نوع جوانه رویشی و زایشی است. جوانه های رویشی کوچک و نوک تیز اما جوانه های بارور متورم و نوک پهن هستند. جوانه های زایشی هلو از نوع جوانه های ساده بوده و از هر جوانه یک عدد گل حاصل می شود. ارقامی از هلو که در ایران پرورش داده می شوند شامل جی،اچ ،هیل، آلبرتا، اسپرینگ تایم، اسپرینگ کرست رد تاپ،سان کرست، دکسی رد، حاج کاظمی، هلوی انجیری، قرمز ارومیه و سرد رود می باشد (جلیلی و همکاران، 1388)

1-3- وضعيت توليد هلو در جهان

طبق آمار فائو[2] (2008)، 18میلیون تن هلو و شلیل در سرتاسر جهان توليد شده كه كشور چين با توليد هشت ميليون تن در سال بزرگترين توليد كننده اين محصول در جهان است. ده كشور اول توليد كننده هلو در جهان در جدول 1-1 ارايه شده اند. ميزان توليد سالانه هلو در كشور چين از ۱۹۸۰ به بعد به چندین برابر مقدار قبلي افزايش يافت به طوريكه امروزه ميزان توليد آن با ساير كشورهاي توليد كننده قابل مقايسه نيست. در ايالات متحده نيز، كاليفرنيا كه بزرگترين توليد كننده اين محصول در آن كشور به شمار مي­آيد و ۷۵-۷۰ درصد كل هلوي ايالات متحده را تامين مي كند (فائو، 2008).

جدول1‑1: میزان تولید هلو در ده کشور اول دنیا (فائو، 2008)

كشورهاي توليد­ كننده كشورهاي توليد­كننده ميزان توليد برحسب هزار تن
جهان توليد سالانه در جهان 18000
1 چين 8329
2 ايتاليا 1589
3 آمريكا 1302
4 اسپانيا 1159
5 يونان 734
6 ترکیه 552
7 مصر 399
8 ایران 390
9 فرانسه 301
10 آرژانتين 270

 

1-4- برداشت و بازار رسانی

شاخص معمول رسیدگی در هلو رنگ و سفتی میوه است. بهترین موقع برداشت محصول برای ارسال به نقاط دور دست زمانی است که رنگ میوه در ارقام گوشت زرد شروع به زرد شدن و در ارقام گوشت سفید شروع به سفید شدن می کند.چون رنگ از سالی به سال دیگر تغییر می کند بهتر است این شاخص همراه با سفتی میوه اندازه گرفته شود (اگاوا و همکاران، 1381). میوه های هلو دارای تنفس فرازگرا بوده و بعد از برداشت نیز رسیدن میوه ادمه می یابد. میوه های بسته بندی شده را می توان در دمای صفر الی5 /0 -درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 90- 85 درصد به مدت 14الی30 روز در انبار های سرد نگهداری نمود. میوه های هلو به عنوان تازه خوری، تهیه آب میوه و کنسرو مورد استفاده قرار می گیرند. برای تهیه کمپوت و فرآورده های دیگر از ارقام هلوی هسته چسبان استفاده می شود ( جلیلی و همکاران، 1388). آز آنجاییکه میوه های هلو فرازگرا می باشند باید زمانی که در مرحله کمی بالغ یا بلوغ کامل هستند اما کاملا نرسیده اند و آماده خوردن هستند برداشت شوند. آغاز رسیدن میوه هلو باید قبل از رسیدن به دست مصرف کننده صورت پذیرد (Kader et al., 1998).

1-5- خصوصیات کیفی هلو و معیار های آن

هلوهای با محتوای مواد جامد محلول(SSC ) و اسیدیته کل(TA) و نسبت SSC/TA بالا پذیرایی بالایی نزد مصرف کننده دارند. برای هلوهای میان رس، حداقل SSC 11% با TA≤ 0.7% برای حدود 80% مصرف کننده ها راضی کننده می باشد. میوه های با سفتی گوشت برابر 9 تا 5/13نیوتن آماده برای خوردن در نظر گرفته می شوند. میوه با 27 تا 36 نیوتن سفتی در پوستش هم پذیرایی بالایی دارد (Crisosto et al., 1994) میوه های هلو غنی از قند، به ویژه ساکارز، ویتامین های A،B ، B2 و C می باشند. در ضمن میوه ها حاوی پتاسیم، فسفر، منیزیم، گوگرد و آهن می باشند (جلیلی و همکاران، 1388).

جدول 1‑2: ارزش تغذیه‌ای هلو در100 گرم میوه تازه(Arthey and Ashurst, 1996).

نوع ماده مقدار نوع ماده مقدار (میلی گرم)
آب 89% C ویتامین 31
مقدار انرژی 38 کیلوکالری کاروتن 58
پروتئین 6/0% E ویتامین 02/0
چربیها 1/0% تریپتوفان 2/0
کربوهیدارتها 10% B6 ویتامین 02/0
نیتروژن کل 16/0گرم سدیم 1
نشاسته 0 گرم پتاسم 160
قند کل 6/7 گرم کلسیم 7
فیبرها 6/0% منیزیم 9
A ویتامین 27 میلی گرم فسفر 22
تیامین 4/1 میلی گرم آهن 4/0
ریبوفلاوین 04/0 میلی گرم روی 1/0
نیاسین 6/0 میلی گرم

 

1-6- شرایط مطلوب نگهداری هلو

دمای مطلوب نگهداری میوه هلو 1- تا0oC  می باشد. نقطه انجماد هلو متفاوت است و بسته به SSC از 3- تا 5/1- درجه سانتیگراد می باشد. رطوبت نسبی 90 تا 95% با سرعت گردش هوای 50 فوت مکعب در دقیقه در طول دوره نگهداری توصیه می شود ( Lill et al., 1989).

1-7- آسیب شناسی پس از برداشت هلو

لکه قهوه ای که عامل آن Monilinia fructicola می باشد مهمترین بیماری پس از برداشت هلو می باشد. اثرات آن در طی دوره گلدهی شروع می شود. پوسیدگی ممکن است قبل از برداشت هم رخ دهد. اما اغلب در زمان پس از برداشت رخ می دهد. رعایت اصول بهداشتی در باغ می تواند باعث به حداقل رساندن این بیماری بشود. استفاده از قارچ کش های قبل از برداشت و خنک سازی سریع پس از برداشت هم از جمله استراتژی های کنترلی می باشند. هم چنین کاربرد قارچ کش های پس از برداشت هم ممکن است صورت پذیرد. کپک خاکستری ناشی از قارچ Botrytis cinerea هم می تواند مشکلی جدی در شرایط رطوبتی و آب و هوای بهاری باشد. در صورتی که در زمان برداشت میوه آلوده یا زخمی شود این بیماری می تواند در طی انبارداری خود را نشان دهد. اجتناب از آسیب های مکانیکی و مدیریت خوب دما جزو روش های کنترلی موثر می باشند. پوسیدگی ریزوپوسی که در اثر قارچ Rhizopus stolonifer می باشد میتواند در میوه های رسیده که در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد نگهداری میشوند صورت پذیرد. خنک سازی و نگهداری دما زیر 5 درجه سانتیگراد جزو روش های کنترلی خوب این بیماری می باشند (Ceponis et al., 1987).

1-8- تاریخچه آلوئه ورا

آلوئه ورا با نام علمي Aloe vera متعلق به تيره سوسن[3] و جنس آلوئه مي باشد. گياه دارويي آلوئه يا صبر زرد صبر تلخ يا شاخ بزي كه در استان بوشهر با نام هاي محلي گل سگه، گل قبر يا چادروا شناخته مي شود يكي از گونه هاي مهم دارويي است كه در نواحي گرمسيري مثل ماداگاسكار، عربستان و در ايران در هرمزگان، بندر لنگه و بندر خمير در محلي به نام قلعه گازي مي رويد گياه صبر زرد از زمانهاي قديم براي درمان بسياري از امراض به كار مي رفته است. در نوشته هاي كهن مصري آمده است كه در1500 سال قبل از ميلاد از صبر زرد جهت رفع عفونت ها، ناراحتي هاي پوستي و به عنوان مسهل استفاده مي كرده اند. مي گويند اسكندركه براي التيام زخم هاي سربازانش احتياج به چنين گياهي داشت دستور داد به جزيره اي در نزديكي سومالي حمله كنند و پس از فتح آن گياه را به دست آوردند (زرگری و همکاران،1362). ژل آلوئه ورا در تجارت به دوصورت به فروش مي رسد: نوع كوراكوا[4] كه اغلب بنام باربادوس[5] خوانده مي شود از گونه A.barbadensis بدست مي آيد ونوع كپ[6] آلوئه كه از A. Feroxحاصل مي شود گونه اخير هيبريدي از A.spicata و A.africana می باشد (Reynold et al., 1999).

1-9-  خصوصيات گياه شناسي گیاه آلوئه ورا

صبر زرد گياهي است با ظاهر بوته اي انبوه، پايا، هميشه سبز، شاداب و پرطراوت كه ارتفاع آن حدود 60 سانتيمتر بوده و داراي ساقه غير حقيقي چوبي و كوتاه به ضخامت 10- 5 سانتیمتر، برگ هاي نيزه اي شكل مستقيماً به محور ساقه متصل هستند. گل ها بر روي گل آذين سنبله اي به طول 5/1-1 متر ظاهر مي شوند. گل آذين گل ها به رنگ زرد يا زرد مايل به سبز ابتدا عمود بر محور مركز گل آذين قرار گرفته سپس از قاعده خوشه شروع به آويزان شدن مي نمايد (موسوی و استکی، 1389).

اندام زير زميني گياه صبرزرد به دو بخش تقسيم مي شود. ريشه ها كار جذب مواد غذايي و آب را انجام مي دهند و بخش دوم ريزوم گياه است كه مسئوليت زادآوري، توليد پاجوش و ايجاد گياه جديد را بر عهده دارد. برگ هاي سخت آبدار و نيزه اي (شبيه به شاخ بز) اين گياه به طول 51 سانتيمتر رشد مي كنند. رنگ برگ ها سبز يا سبز مايل به خاكستري، تعداد برگ ها بین 20-10 عدد با كناره هاي نازك و حامل خار هاي نوك تيز مخروطي راست و يا كمي خميده به طول 2 ميليمتر است. وزن هر برگ هنگام بلوغ ممكن است تا 900 گرم برسد. قسمت زيرين برگهاي اين گياه محدب و قسمت فوقاني آن مقعر است و جزء برگ هاي ضخيم و گوشتي هستند كه به صورت روزت مي باشند. برگ گونه هاي مختلف آلوئه از نظر تشريحي و در برش عرضي شامل قسمت هاي زير از خارج به داخل است (زرگری و همکاران، 1362).

در بین گونه های مختلف گیاه آلوئه ورا چهار گونه شناسایی شده است که دارای ارزش خاصی می باشند که عبارتند از:

1) Aloe succotrina Lam. ، این گونه بومی جزایر سوکوترا و سایر جزایر اقیانوس هند است و صبر زرد حاصل از ان در بازار تجارت به نام صبر سقوطری معروف می باشد.

2)Aloe chinensis (Ham) Berger. ، این گونه در عربستان و افریقای جنوبی می روید و صبر زرد حاصل از آن در بازار تجارت بین المللی به نام صبر زرد دماغه امید نیک یا Aloes du Cap معروف می باشد.

3)Aloe littoralis Baker.، این گونه درختچه ای به ارتفاع 8/1 تا 3 متر، با تنه ی صاف می باشد. برگ های آن پر پشت، گروهی، شمشیری، نوک تیز، صاف و بدون لکه به عرض 6-5 سانتی متر، طول 15-12 سانتی متر و به صورت دندانه دار است.

4) Aloe vera L.، گونه ای با مترادف های مختلفی همچون A.vulgaris Lamk و A.barbadensis Mill می باشد.این گونه در بازار تجارت به نام های مختلفی همچون Aloes du cuacao و Aloes de Barbade معروف است.آلوئه ورا تنها گونه ای است که به دلیل خواص دارویی تا کنون بیشترین کاربرد را برای انسان ها داشته است و به همین دلیل به دفعات در طب گیاهی از این گونه یاد شده است.(موسوی و استکی، 1389).

[1]-Persian fruit

[2]– Food and Agriculture Organization

[3] -Liliaceae

[4]–  Coracora

[5] – Barbados

[6] – Cap

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122