پايان نامه تأثير نقوش سفال کلار بر قالي کلاردشت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير نقوش سفال کلار بر قالي کلاردشت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 97 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير نقوش سفال کلار بر قالي کلاردشت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه
1-1تعریف مسئله اهداف2
1-2 سوالات تحقیق 3
1- 3 فرضیه ها و پیش ها3
1-4 جنبه نو آوری و جدید بودن3
1-5 مواد و روش انجام تحقیق4
1-6 پیشینه مطالعاتی وپژوهشی4
1-7 مفاهیم6
فصل دوم: موقعیت جغرافیایی کلاردشت9
2- 1 موقعیت جغرافیایی کلاردشت10
2-2 پیشینه تاریخی کلاردشت10
2-3 چشم انداز طبیعی کلاردشت12
2-4 آب و هوای و پوشش گیاهی و جانوری13
2-5 موقعیت جغرافیایی تپۀکلار16
2-6 پیشینه سفالگری در ایران16
2-7 سفال تپه کلار20
2-8 خصوصیات سفال تپه کلار24
2-9 تزئینات سفال تپه کلار25
2-10 سفال سدۀ های نخستین اسلامی27
فصل سوم: پیشینه¬ی هنر قالیبافی 29
3-1 قالیبافی در ایران پیش از اسلام30
3-2 قالیبافی در ایران بعد از اسلام30
3-3 قالی کلاردشت32
3-3-1 تاریخچه قالی کلاردشت33
3-3-2 نظریات متعدد در مورد قالی کلاردشت34
3-3-3 الیاف مورد استفاده در قالی کلاردشت35
3-3-4 ابزار مورد استفاده در قالی کلاردشت37
3-3-5 رنگ و رنگرزی در قالی کلاردشت38
3-4 طبقه بندی انواع طرح در قالی کلاردشت40
3-4-1 طرح جنگلی40
3-4-2 طرح صندوقی41
3-4-3 طرح شمله ای43
3-4-4 طرح های منسوخ شده44
3-5 نگارۀ جانوری45
3-6 نگارۀ انسانی48
3-7 نگارۀ گیاهی48
3-8 نگارۀ انتزاعی از اشیاء و زندگی پیرامون52
3-9 نگارۀ هندسی55
فصل چهارم: بررسی تأثیر نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت57
4-1 بررسی تأثیر نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت58
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات69
5-1 نتیجه گیری70
5-2 پیشنهادات73
فصل ششم: منابع74

منابع

1- امیر عضدی، کاظم، )1386(، مطالعه سفالینه های دوره پارتی و ساسانی تپه کلار کلاردشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دانشکده علوم انسانی.

2- بهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار کاتب، ( 1377)، تاریخ تبرستان، تصحیح عباس اقبال، تهران، انتشارات پیک ایران، چاپ دوم.

3- پرهام، سیروس، (1364)، دست بافته های عشایری و روستایی فارس، جلد اول، چاپ خانه سپهر، تهران، چاپ اول.

4- پرهام، سیروس، (1371)، دست بافته های عشایری و روستایی فارس، جلد دوم، چاپ خانه سپهر، تهران، چاپ اول

5- توحیدی، فائق، ( 1386)، فن و هنر سفالگری، سازمان مطالعه و کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ پنجم.

6- حیدریان، حلیمه خاتون، (1373)، بررسی نقوش بافته های کلاردشت، پایان نامه کارشناسی صنایع دستی، دانشگاه هنر تهران.

7- روبرتواسکارچیا، جیان، ( 1384)، تاریخ هنر ایران(هنر صفوی، زند و قاجار10)، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، چاپ دوم.

8- روزنامه تفاهم، ( 1385)، نیم نگاهی به هنر های دستی استان سر سبز مازندران.

9- سامی، علی، ( 1389)، تمدن ساسانی(جلد اول)، تهران انتشارات سمت، چاپ دوم.

10- ستوده، منوچهر، ( 1335)، از آستارا تا استارا آباد، انجمن آثار ملی، جلد سوم.

11- سمیع زاده لاهیجی، مریم، ( 1375)، قالی کلاردشت، فصل نامه فرش دست بافت ایران، سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان ( 1375)، نشریه  اتحادیه صادر کنندگان فرش ایران.

12- شراتو، اُمبرتو/ گروبه، ارنست، ( 1384)، تاریخ هنر ایران(هنر ایلخانی و تیموری9)، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، چاپ دوم.

13- صمدی، حبیب الله، ( 1334)، گنجینه کلاردشت، مجله گزارشهای باستان شناسی، انتشارات مرکز باستان شناسی ایران، زیر نظر فیروز باقر زاده، شماره سوم.

14- عابدینی، سید بشیر، ( 1386)، احیاء و بررسی طرح ها و نگاره های قالی کلاردشت، پایان نامه کارشناسی فرش، دانشگده فرش اردکان.

15- فقیه نصیری، طهمورث، ( 1383)، کلاردشت( زادگاه علامه میرزا محمد طاهر تنکابنی طبرسی فقیه نصیری)، تهران، انتشارات شاهنامه.

16- قمری فتیده، معصومه/ کاووسی، فاطمه، ( 1383)، بررسی و شناسایی قالی کلاردشت، سازمان میراث فرهنگی کل کشور، اداره کل میرات فرهنگی استان مازندران.

17- قوامی، ترودی، ( 1374)، منسوجات ایران قبل از اسلام از دیدگاه باستان شناسی، مجله باستان شناسی و تاریخ، سال نهم، شماره پیاپی18، بهار و تابستان74، مرکز نشر دانشگاهی، تهران،ص64.

18- قهرمانی نژاد، پروین، ( 1386)، طرح، نقش و رنگ در قالی قوچان، قابل دریافت از سایت (www.aftabir.com).

19- کامبخش فرد، سیف الله، (1389)، سفال و سفالگری در ایران از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر،انتشارات شمشاد، چاپ چهارم.

20- کاووسی، فاطمه، هنر قالی بافی در کلاردشت، تحقیق علمی، کتابخانه میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران.

21- کریمیان، حسن، ( 1376)، گزارش تفضیلی گمانه زنی و تعیین حریم تپه باستانی کلار، پژوهش سازمان میراث فرهنگی کشور، نشر مصور.

22- کریمیان، حسن/ سقایی سارا، (1392)،  (مطالعات باستان شناسی)، مکان یابی، تعیین فرم و سازمان فضایی شهر کلار در سدۀ های نخستین اسلامی بر اساس شواهد باستان شناختی، دورۀ پنجم، شماره اول،

23- گرابر، اُلگ/ اتنگهاوزن، ریچارد، ( 1384)، تاریخ هنر ایران(هنر اموی و عباسی6)، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، چاپ دوم.

24- گریشمن، رومن، ( 1389)، هنر ایران در دوره ماد و هخامنشی، ترجمه عیسی بهنام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.

25- مافی، فرزاد/ هاشم پور مافی، امیر،( 1387)، باستان شناسی و هنر ساسانی، گروه باستان شناسی واحد ابهر و چالوس، انتشارات دانشگاه چالوس، چاپ اول.

26- مجابی، سید علی، ( 1389)، جغرافیای بافت و طرح و نقش فرش کلاردشت، مجموعه مقالات هفته پژوهش، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان.

27- مجابی، سید علی،/ عابدینی، سید بشیر/ فنایی، زهرا، ( 1386)، طبقه بندی طرح ها ونقش مایه های فرش کلاردشت، فصل نامه علمی- پژوهشی گلجام، سال سوم، شماره8، انجمن علمی فرش ایران.

28- مستوفی،  حمدالله، ( 1378)، نزهت الغلوب، به تصحیح و تشحیه دکتر محمد دبیر سیاقی، نشر طه.

29- مصاحبه با آقایی علانور علیجانی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی فرش دست بافت روستایی مازندران وکلاردشت.

30- معیری، هایده، (1389)، فرهنگ توصیفی باستان شناسی، تهران،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.

31- ملکپور، علی، (1377)، کلاردشت(جغرافیا، تاریخ و فرهنگ)، تهران، انتشارات فکر نو، چاپ اول.

32- منصور سمائی، محسن، ،( 1389)، فرش کلاردشت، مجله نیک فرش، اتاق بازرگانی و صنایع دستی ایران، صادرات فرش دست بافت ایران.

33- موسوی کوهپر، سید مهدی، عباس نژاد، رحمت،  )1385(، گزارش نخستین فصل کاوش باستان شناختی تپه کلار، پروژه مشترک دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

34- مولانا اولیاءالله آملی، ( 1348)، تاریخ رویان، تصحیح و تشحیه دکتر منوچهر ستوده، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ اول.

35- ون دن برگ، لوئی، (1387)، باستان شناسی ایران باستان، ترجمه عیسی بهنام، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

36- هرینگ، ارنی، ( 1376)، سفال ایران دوره اشکانی، ترجمه حمیده چوبک، تهران،  نشر سازمان میراث فرهنگی کشور و پژوهشگاه، چاپ اول.

37- یزدان پناه لموکی، طیار، ( 1383)، تاریخ مازندران باستان، تهران، انتشارات چشمه، چاپ اول.

سایت اینترنتی:

www.nikfarsh.com

www.sid.ir

www.kelarna.com

www.vista.ir

www.irane7000saale.com

چکیده:

با توجه با فعالیت های گسترده صورت گرفته در زمینه پژوهشهای باستان شناسی  در کلاردشت  اطلاعات ذی قیمتی در ارتباط با گذشته این منطقه بدست آمد. محیط زیست و جغرافیای منطقه کلاردشت شرایط و بستر مطلوبی را فراهم آورد تا اقوام مختلف در دوره زمانی گوناگون بتوانند دست آورد های هنری و صنعتی خود را به منصه ظهور برسانند. با توجه به کاوش های باستانی در تپه کلار کلاردشت وجود سردوک های گلی، سفال، پیکرک، و آثار معماری نشان دهنده فرهنگ غنی منطقه است. نقوش موجود در سفال تپه کلار تاثیر پذیری شدید هنرمند از محیط جغرافیایی پیرامون را نشان می دهد. وجود آلات ریسندگی در لایه های مختلف تپه کلار نشان از انجام فعالیتهای  ریسندگی و بافندگی در منطقه دارد. از طرفی دیگر  بدست آمدن مهر استوانه ای با  نقش بز کوهی و گوزن  حکایت از گستردگی داد و ستد و مراودات تجاری این ناحیه با سایر مناطق دارد.  با توجه به مطالعاتی که در مورد سفال و قالی کلاردشت انجام شد می توان از  بهره گیری هنرمندان این منطقه از نقوش حیوانی، گیاهی، هندسی، و نقش مایه های مشابه در صنایع  نساجی و سفالگری پی برد.  بنابر شواهد موجود می توان اظهار داشت که در دوره های زمانی  مختلف هنرمند این منطقه با  تأثیر پذیری از محیط زیست و جغرافیای منطقه به خلق آثار دست زده است. با توجه به موضوع  پژوهش حاضر که تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت است، ابتدا به بررسی نقشهای موجود بر سفال  تپۀ کلار  پرداخته شد و سپس با نقشهای موجود بر روی قالیهای کلاردشت مقایسه گردید.

واژگان کلیدی:  تپۀ کلار، نقوش سفال، طرحهای هندسی، اشکال جانوری، قالی کلاردشت، نقوش قالی.

فصل اول:

مقدمه

1-1تعریف مسئله واهداف

بر اساس پژوهشهای باستان شناسی، منطقه تاریخی و فرهنگی کلاردشت با توجه به شرایط  مساعد و ویژه زیستی، از دوران مس و سنگ مسکون بوده است. یافته های باستان شناسی در دشت میان کوهی کلاردشت نشان از توسعه همه جانبه ساکنین این منطقه به لحاظ کشاورزی، دامپروری و صنعتی دارد. بدست آمدن گونه های مختلف سفال، انواع پیکرک، سردوک و بقایای معماری مؤید این امر است که مردم این منطقه نوعی تحول درون زا را در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری باتوجه به سخاوت و غنای طبیعت تجربه کرده اند. همچنین بدست آمدن مهر استوانه ای از کاوشهای تپه کلار نشان از ارتباط تجاری این ناحیه با سایر نقاط ایران داشته است سردوکهای بدست آمده از تپه کلار یکی از نشانه های مهم در خصوص رواج و رونق صنعت ریسندگی و بافندگی در کلاردشت از دیرباز است. وابستگی صنعت نساجی به دامپروری به ویژه در دنیای باستان موجب شده است تا این دو فعالیت به صورت توآمان در منطقه رشد نماید. نشانه های استمرار  این دو فعالیت را، اگرچه بسیار کمرنگ،  همچنان می توان در برخی از روستاهای این منطقه مشاهده نمود. بررسی دست بافته های کلاردشت نشان از آمیختگی فراوان طرحها و نقشمایه ها با طبیعت و زیست بوم منطقه دارد. با توجه به این امر که تآثیرپذیری از طبیعت را در سفالهای بدست آمده از کلاردشت نیز شاهد هستیم، مقایسه نقوش سفالهای بدست آمده ازتپه کلار با نقوش و طرحهای فرشهایی که در گذشته و امروزه در منطقه دیده می شوند، نشان از وامگیری هنرمند از طبیعت پیرامونش برای خلق آثار سفالی و قالی دارد.

1-2سوالات تحقیق

پرسشهای پیش روی پژوهش حاضر عبارتند از:

1-پیشینه صنعت ریسندگی کلاردشت به چه زمانی بر میگردد؟

2-نقشها و طرحهای مورد استفاده در سفالهای تپه کلار کدامند؟

3-مقایسه طرحها و نقشهای قالی کلاردشت با طرح و نقشهای سفال تپه کلار بیانگر چه موضوعی است؟

1-3 فرضیه ها و پیش فرض ها:

1-بر اساس شواهد بدست آمده از تپه کلار ریسندگی و بافندگی در این منطقه از دوران مس و سنگ رواج داشته است.

2-بیشترین طرح های مورد استفاده در سفالهای ادوار مختلف تپه کلار شامل طرحهای هندسی،  نقوش گیاهی و جانوری است.

3-مقایسه نقوش قالی کلاردشت و سفالهای تپه کلار بیانگر تأثیر پذیری شدید این دو گروه از هنرمندان از طبیعت و زیست بوم منطقه است.

1-4 جنبه نوآوری بودن و جدید بودن:

تا کنون تحقیقاتی چند در خصوص فرش صورت گرفته است. اما تحقیق حاضر به استناد داده های باستان شناسی است که تا کنون هیچ پژوهشگری به آن نپرداخته است. از این رو مطالعه پیش رو برای نخستین بار به صورت تخصصی در ارتباط با نقشمایه ها و طرحهای فرش منطقه کلاردشت از منظر باستان شناسی صورت می گیرد.

1-5 مواد و روش انجام تحقیق:

پژوهش حاضر بر پایه فعالیتهای میدانی و مطالعات کتابخانه ای استوار است. در وهله نخست مطالعه و بررسی میدانی در زمینه فرش این منطقه صورت خواهد گرفت و در وهله دوم پژوهش های و مطالعات کتابخانه ای بیشتر در مورد سفال و نقوش و طرح های ایجاد شده بر روی آن و تفکیک نقوش آنها می باشد.

1-6 پیشینه مطالعاتی و پژوهشی

سوابق پژوهشهای انجام شده درمنطقه کلاردشت بیانگر آن است که مرحوم حبیب الله صمدی در سالهای 32-1329این منطقه را مورد بررسی و کاوش قرار داده است وگزارشهای معمول اداری و دست آورد های علمی خود را به عنوان “گنجینه کلاردشت” در مجله گزارشهای باستانی به چاپ رساند (صمدی،1334: 116- 115). همچنین عزت الله نگهبان از سوی موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران در تابستان سالهای 55- 1354 منطقه کلاردشت را  بررسی   کرد که طی آن 50 محوطه باستانی  مربوط به اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول ق.م  مورد شناسایی قرار گرفت (نگهبان، 1385: 467).

از جمله نخستین فعالیتهای باستان شناسی در منطقه کلاردشت در بعد از انقلاب  اسلامی  می توان به گمانه زنی به منظور تعیین حریم و عرصه تپه کلار توسط آقای حسن کریمیان  اشاره کرد که  با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران صورت گرفت (کریمیان، 1376: 100).

در شهریور 1385  سید مهدی موسوی کوهپر کار کاوش  به منظور لایه نگاری و گمانه زنی برای تعیین حریم در تپه کلار را اجرا کرد. ایشان ضمن انجام تعیین حریم محوطه با ایجاد دو ترانشه در مرکز و ضلع غربی تپه نخستین کاوش علمی در تپه کلار را آغاز نمود (موسوی کوهپر و عباس نژاد، 1385). در فروردین 1386 نیز موسوی کوهپر منطقه کلاردشت را مورد بررسی جامع باستان شناسی قرار داد که طی آن علاوه بر محوطه های معرفی شده توسط دکتر نگهبان طی سالهای 1355و1354محوطه جدید دیگری نیز مورد شناسایی قرار گرفت (موسوی کوهپر ، 1386).

علاوه بر مطالعات و پژوهش های باستانی در منطقه کلاردشت کشفیاتی نیز صورت گرفته است که متعلق به دورانهای پیش از تاریخ و تاریخی می باشد.

گورستانی که بطور اتفاقی در سال 1318 در زیر استخرکاخ رضا شاه در کلاردشت  کشف شد، آثار زرین وسیمنی یافت شد که با آثار مارلیک و املش دارای قرابت و تشابه بسیاراست. سفالینه های این گورستان عبارتند از: ابریق های سفالین در اندامهای گاو و گوزن ریتون و ظروف پیمانه ای با پوسته ی قهوه ای سوخته که از نظر هنری با آثار آذربایجان شرقی قرابت دارد (کامبخش فرد، 1389: 260).

از معروف ترین اشیاء بدست آمده در این منطقه می توان به جام کلاردشت که شهرت جهانی یافته و در رده جامهای مارلیک و حسنلو مقاسیه می شود اشاره داشت، که به همراه اشیاء ذیقیمت دیگری مانند چند جام بدون پایه با پیکر سر گوزن از جنس گل پخته شده و کوزه های به صورت دسته دار و نوک دار کوچک شبیه به ظروف سفالین تپه سیلک بدست آمده است. از دیگر اشیائی که در همین محوطه به صورت اتفاقی در حین انجام عملیات کار های ساختمانی کشف گردیده است می توان به خنجری از طلا اشاره داشت که همگی این اشیاء بدست آمده متعلق به یک گورستان و هم دوره می باشند. اما به نظر می رسد که جام مذبور تحت تاثیر هنر و صنعت هیتی ها بوده باشد زیرا در سه طرف جام سر شیری به صورت برجسته از جداره خارجی بیرون زده است و تاریخ آنها را می توان به هشتصد ق.م قرار داد (ستوده، 1335:  127-128).

طبق گزارشهای بدست آمده و مستندات موجود اشیاء زرین و سیمین مربوط به قباد ساسانی که حکایت از عهد ساسانی می کند بدست آمده که قباد را سوار بر اسب نشان می دهد که بر روی جامی حکاکی شده است. تنگ نقره دیگری که دارای نقش گل لوتوس دور آن را ترنجی های قرار داده اند و در میان هر ترنج خروسی نقش گردیده است و رقاصه های در زیر چهار طاقها به صورت برجسته نمایان است (وندنبرگ، 1387: 7-6).

1-7 مفاهیم و اصطلاحات

پیچاچنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………….چنگ گربه

گل کلوچه……………………………………………………………………………………………………………………………………..گل شیرینی

حلوا قِجل……………………………………………………………………………………………………………………….یک نوع حلوای محلی

ملوچک………………………………………………………………………………………………………………………یک نوع گنجشک محلی

گل لاری………………………………………………………………..یک نوع گلی که در صحرا می روید و مصرف گیاهی دارد

پیل مِل……………………………………………………پیل همان پول است به زبان کردی و مِل  به گردن گفته می شود

لوله پنجه………………………………………………………………………………………………………………………………………….پیچ پیچی

بز چلچله ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….بز شاخ دار

پَتو گل…………………………………………………………………………………………………………………………………………گل پروانه ای

بِلبِلک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….پروانه

کَل…………………………………………………………………………………………………………………به نوعی بز کوهی گفته می شود

کِریش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..کشیده شدن

گل چار واز…………………………………………………………………………………………………………………………………….گل چهار پر

وِرگِ چنگ……………………………………………………………………………………………..چنگ یا پنجه گرگ یا گل هشت پر

کَرکیت…………………… دفتیز یا شانه قالی که با کوبیدن آن بر روی قالی موجب سفت شدن گره ها می شود

مَجِمعه…………………………………………………………………………………………………………………………………نوعی سینی بزرگ

مَغَضِ کندِل……………………………………………………………………………………………………………………………………….لانه زنبور

لَوه سَرِه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….درب دیگ

وِل ذُلفَک…………………………………………………………………………………………………………………………………………نگاره قلاب

مَغِراضِ گُل…………………………………………………………………………………………………………………………..نگاره دسته قیچی

سَمِوار……………………………سماور که در قالی به نقش صندوقی خوانده می شود از جمله جهیزیه عروس است

چهار واز…………………………………………………………………………………………………………………………..چهار شاخ یا چهار پر

شَمله ای……………………………………………………………………………………………… به نوعی ترازو در فرش گفته می شود

بِته جقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..گل مخملی

پَمپال……………………………………………………………………………………………………………………………………………..نماد روشنی

چِش زخم………………………………………………………………………………………………………………………………………..چشم زخم

گِردِ گُل………………………………………………………………………………………………………………………………………………..گل گرد

اًوً………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….آب

دار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..درخت

اِلیِمَک………………………………………………………………………………………………………….نوعی گره در فرش به زبان محلی

فصل دوم:

 جغرافیای تاریخی و طبیعی کلاردشت

 2-1: موقعیت جغرافیایی کلاردشت

کلاردشت ناحیه ای در استان مازندران از توابع شهرستان چالوس که در 50 کیلو متری این شهر قرار دارد. این ناحیه از جنوب به  قله های تخت سلیمان تا گردنه کندوان در جاده چالوس- کرج که به خط الرأس البرز محدود می شود. در واقع با نواحی کوهستانی تابع شهرستان کرج همجوار است. رود چالوس در شرق، کلاردشت را از کجور- شهرستان نوشهر متمایز می کند. از شمال به دریای خزر و شهر عباس آباد و از غرب به قروین و الموت محدود است. کلاردشت به لحاظ موقعیت جغرافیایی در 36 درجه و 29 دقیقه عرض شمالی و51 درجه و 6 دقیقه طول شرقی واقع است. وسعت  منطقه کلاردشت در حدود  1509 کیلو متر مربع می باشد ( ملکپور، 1377: 11-10 ).

2-2: پیشینه تاریخی کلاردشت

کتاب تاریخ رویان تألیف مولانا اولیاءالله آملی به نقل از فقیه همدانی صاحب کتاب “البلدان” که در سال 290 قمری آن را گرد آوردی کرد در فصلی به عنوان « القول فی طبرستان » می نویسد: اما آنچه از خاک طبرستان که بطرف دیلمان است این شهر ها است: در پنج فرسنگی آمل شهری است که آن را ناتل می خوانند، پس از ناتل چالوس است که حد دیلمان است. این شهر ها در دشت و زمین های هموار قرار دارند. میان آبادی های کوهستانی، شهریست که آن را « کلار » می خوانند که خود نیز حد و سامان دیلمان است ( 1348: 5 ).

در نزهت الغلوب حمدالله مستوفی از کلار این گونه سخن به میان می آید که: کورد شهرکی است و کلار ده بزرگی و ناحیتی به آن می رود و جمله غله و بوم است و هوای سرد دارد ( مستوفی، 1387: 182 ).

چنانچه از نوشته های جغرافیا نگاران و گواهی های دیگر بر  می آید، رویان در گذشته نام بخش هایی از باختر تبرستان و شامل نواحی تنکابن و کلارستاق و نوشهر و کجور و چالوس و رودبار و طالقان بوده است ( مهجوری، 1381: 56-55 ).

اومستد نیز راهی را یاد آور می شود که از قزوین به یک شاخه پهلوی به مازندران می رسید و استخری و مقدسی راه ری به آمل را که از پلور واسک می گذشت آورده اند. ضمن آنکه استخری راه آمل به کلار را یاد آور می شود که به دیلم می رسد ( یزدان پناه لموکی، 1383: 78 ).

در کتاب« حدودالعالم من المشرق الی المغرب » که به سال 327قمری تألیف شده آمده است که: خاک طبرستان از شرق به تمیشه و از غرب به چالوس می رسید، قسمتی از خاک طبرستان، سلطانی جداگانه داشت به نام ( استندار ) و شهر های ناتل و چالوس رودان ( رویان ) وکلار، جزء این قسمت بود ( فقیه نصیری، 1382: 21 ).

منطقه کلاردشت شامل دشت کوهستان و نواحی کوهستان است. دشتی که امروز به آن قشلاق کوهستان گویند از قدیمی ترین ایام از طرف غرب به رود خانه نمک آبرود خم می شده و حد شرقی آن به رودخانه چالوس. نواحی کوهستان به بیرون بشم کلاردشت و کوهستان کلارستاق تقسیم می شده اند. ناخیه بیرون بشم که مرکز آن مرزان آباد است و ناحیه کلاردشت مرکز آن حسن کیف و دهکده های دارد که در کوه های اطراف این دشت قرار گرفته اند.  کوهستان کلارستاق شامل دو بخش شرقی و غربی است ( ستوده 1335 : 102-101 ).

کلار نام شهر و قلعه باستانی در محدوده کلاردشت امروزی است و کلمه « کلار » در لغت نامه دهخدا به معنی غوک و وزغ می باشد.  چرایی نامگذاری این بلاد به این نام  شاید به این سبب باشد  که در گذشته های دور در این سرزمین باتلاقی وسیعی وجود داشته است که اصطلاحاً به آن « لَش » می گفتند. این زمین ها محل تجمع غوک و وزغ می بوده است که هم اکنون روستایی به نام لَش سر نیز در دشت کلاردشت وجود دارد که بیشتر باتلاق امروزی کلاردشت در آن نقطه است.  به نظر می رسد در گذشته وسعت این باتلاق بیشتر بوده است و این دشت مملو از جانوران مزبور بوده باشد که نام دشت کلار که بعدها کلاردشت نامیده شده است از آنها وام گرفته شده باشد ( ملک پور، 1377: 9 ).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122