پايان نامه تأثير نيروهاي رقابتي سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجيره تأمين در صنعت خودروسازي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير نيروهاي رقابتي سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجيره تأمين در صنعت خودروسازي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 158 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تأثير نيروهاي رقابتي سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجيره تأمين در صنعت خودروسازي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل :كليّات تحقيق
1-1) مقدّمه    2
1-2) بيان مسئله    2
1-3) ضرورت و اهميّت تحقيق    3
1-4) اهداف تحقيق    3
1-5) چارچوب نظري تحقيق    4
1-6)فرضيه هاي تحقيق    6
1-7)تعريف عمليّاتي متغير هاي تحقيق    7
1-8)مدل مفهومي تحقيق    9
1-9) قلمرو تحقيق    9
فصل دوّم: مباني نظري تحقيق
2-1) متغير وابسته : عملكرد زنجيره تأمين    10
2-1-1) مقدّمه    11
2-1-2)چارچوب نظري تحقيق    12
2-1-3)زنجيره تأمين    12
2-1-4)عملكرد زنجيره تأمين    14
2-1-5)درك زنجيره تأمين    16
2-1-5-1)پايه هاي زنجيره تأمين    16
2-1-5-2)زنجيره هاي تأمين داخلي    16
2-1-5-3) زنجيره هاي تأمين خارجي    17
2-1-5-4)منافع همكاري بين سازماني زنجيره تأمين    17
2-1-6) مديريت زنجيره تأمين    17
2-1-7)مؤلّفه هاي اصلي مديريت زنجيره تأمين    18
2-1-8)اهميّت مديريت زنجيره تأمين    19
2-1-9)اصول نظام مديريت زنجيره تأمين    21
2-1-10) ضرورت اندازه گيري عملكرد زنجيره تأمين    22
2-1-11)ديدگاه هاي تئوريك در زنجيره تأمين    26
2-1-24) معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين    29
2-2) متغير نوآوري سازماني
2-2-1)مفدّمه    30
2-2-2)تعريف قابليّت نوآوري    31
2-2-3)تعريف نوآوري    33
2-2-4)انواع نوآوري از ديدگاه سازمان به صورت كاربردي    34
2-2-5) اجزاي اصلي نظام ملّي نوآوري    35
2-2-6) سنجش نوآوري    36
2-2-6-1) مزيّت هاي سنجش نوآوري در مقايسه با سنجش تحقيق و توسعه     37
2-2-6-2)سنجش نوآوري در سطح ملّي    37
2-2-7)افراد در معرض نوآوري    39
2-2-8)نظريه انتشار نوآوري    48
2-2-9) مهارت هاي خود مديريتي  و رفتار نوآورانه كاركنان    40
2-2-10) محرّك هاي نوآوري    41
2-3) متغير مديريت دانش
2-3-1) مقدّمه    43
2-3-2) تعريف مديريت دانش    45
2-3-3)انواع دانش    47
2-3-4)اهميّت و ضرورت مديريت دانش    48
2-3-5)فرآيند مديريت دانش        49
2-3-5-1)ايجاد دانش    49
2-3-5-2) اعتبار بخشي به دانش    50
2-3-5-3)ارائه دانش    50
2-3-5-4)اشتراك دانش    51
2-3-5-5)كاربرد دانش    51
2-3-6) دلايل اهميّت بكار گيري مديريت دانش    53
فهرست مطالب    شماره صفحه
2-3-7) ارتباط مديريت دانش و فناوري اطلاعات    53
2-3-8)ارتباط مديريت دانش و نوآوري    54
2-3-9) الگو هاي استراتژي مديريت دانش    56
2-4) متغير مستقل : مزيت رقابتي
2-4-1)مقدّمه    58
2-4-2)مزيت رقابتي    58
2-4-2-1) استراتژي و مزيت رقابتي    59
2-4-2-2)مافوق رقابت    60
2-4-3)خاستگاه هاي مزيت رقابتي    61
2-4-4)نگرش هاي موجود به منشا مزيت رقابتي    66
2-4-4-1) تئوري سازمان صنعتي    66
2-4-4-2)تئوري منبع مدار    73
2-4-5) تحليل زنجيره تأمين در صنعت خودرو    77
2-4-6)پيشينه تحقيق    82
2-4-6-1) پيشينه تحقيق در داخل كشور                                                                         82
2-4-6-2)پيشينه تحقيق در خارج از كشور                                                                      89
فصل سوّم:روش اجراي تحقيق
3-1)مقدّمه    94
3-2)فرآيند اجراي تحقيق    94
3-3)روش تحقيق    95
3-4) توصيف آزمودني هاي تحقيق (جامعه و نمونه آماري)    95
3-5)روش نمونه گيري  برآورد حجم نمونه    96
3-6)ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات    97
3-7) معرفي تكنيك هاي آماري و نرم افزار مربوطه جهت تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق    98
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها
4-1) مقدّمه    100
4-2)توصيف متغير هاي تحقيق    100
4-2-1) جنسيّت    101
4-2-2)تحصيلات    102
4-2-3)سن    103
4-2-4)تجربه    104
4-2-5)شغل    105
4-2-6)نوع عضويّت در زنجيره تأمين    106
4-2-7)نيروي رقابتي       107
4-2-8)كاربرد دانش    108
4-2-9)محرّك هاي نوآوري    109
4-2-10)عملكرد زنجيره تأمين    110
4-3)آزمون فرضيه هاي تحقيق    111
4-3-1)آزمون فرضيه اوّل    112
4-3-2)آزمون فرضيه دوّم    114
4-3-3)آزمون فرضيه سوّم    116
4-3-)آزمون فرضيه چهارم    118
فصل پنجم: تحليل يافته ها و نتيجه گيري
5-1)مقدّمه    121
5-2)نتايج آمار توصيفي    121
5-3)نتايج آماراستنباطي    122
5-3-1)نتايج آزمون فرضيه اوّل    122
فهرست مطالب    شماره صفحه
5-3-2) نتايج آزمون فرضيه دوّم    122
5-3-3) نتايج آزمون فرضيه سوّم    123
5-3-4) نتايج آزمون فرضيه چهارم    123
5-4)پيشنهادات    124
5-4-1)پيشنهادات بر اساس يافته ها  فرضيه هاي تحقيق    124
5-4-2)پيشنهادات براي محققين آينده    126
5-5)محدوديّت هاي تحقيق    127
منابع
منابع فارسي    129
منابع لاتين    135
پيوست ها
پيوست 1:پرسش نامه تحقيق    141
پيوست 2:آلفاي كرونباخ به تفكيك سؤالات        147

منابع

منابع فارسي:

1-احمدي حسين ،”مديريت زنجيره تأمين”،1384، چاپ اوّل، تهران ،  انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.

2-اخوان پيمان و زاهدي  محمد رضا ،1390 ، ” عوامل كليدي مؤفقيّت مديريت دانش در زنجيره هاي تأمين صنايع خودرو سازي ايران “، نشريه علمي پژوهشي مديريت فردا ، سال10، ، شماره26، صص36-10.

3-استدلر هارتموت ،كليگر  كريستوف ،1386، ” مديريت زنجيره تأمين”،عسكري نسترن ، رنجبراني  رضا ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات دانشگاه امير كبير.

4-الفت  لعيا ، خاتمي فيروز آبادي  علي ،1390، “مقتضيّات تحقق مديريت زنجيره تأمين سبز در صنعت خودرو سازي ” ، فصلنامه علوم مديريت ايران ، سال 6، شماره 21،صص140-123.

5-امير خاني  امير حسين ،1385، ” رويكردهاي نوين به مديريت دانش  و تأثير آن بر عملكرد سازمان ها ” ، مجموعه سخنراني هاي علمي پژوهشكده آموزش باز و از راه دور ، صص19-1.

6-بيات  علي ،1387، “ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين  با رويكرد FMADM  “، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت مدرّس.

7-پرور  محمّد ، 1383 ، ” مطالعه و بررسي چگونگي اعمال مديريت دانش در شركت برق ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.

8-پورتر  مايكل ، 1384، ” استراتژي رقابتي و تكنيك هاي تحليل رقبا و صنعت ” ، جهانگير حيدري و عباس مهر پويا ، چاپ اوّل ، تهران ، موسسه خدمات فرهنگي صبا.

9-جعفر نژاد  احمدو شاه حسيني  محمّد علي ، بهار 1385، ” بهبود زنجيره تأمين شركت ايساكو با استفاده از مدل موجودي و توزيع غير متمركز “، فصلنامه پژوهش بازرگاني ، شماره 38، صص85-69.

10-جعفر نژاد  احمد ، 1385،” مديريت توليد  و عمليّات نوين ” ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات دانشكده مديريت ، دانشگاه تهران .

11-جعفر نژاد  احمد ، محقر  علي و درويش مريم ، بهار 1389 ،  ” ارائه روشي براي اندازه گيري چابكي زنجيره تأمين با استفاده از تركيب گراف و منطق فازي ” ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 54 ، صص169-145.

12-جعفري  كاظم ، مهر 1388 ، ” كيفيّت سيستم مديريت دانش  و تأثير آن بر مزيت رقابتي ” ، نشريه صنعت خودرو ، شماره 132، صص14-7.

13-حسين پور  رضا ،1390، ” عوامل مؤثّر بر گرايش بلند مدبت در حفظ رابطه با تأمين كنندگان  در زنجيره تأمين ” ، صص 14-1.

14-حسيني خواه  علي ، 1387 ، ” بررسي نظريه انتشار نوآوري در حوزه آموزش “، فصلنامه نوآوري آموزش ، شماره 46 ، صص 178-151.

15-حسيني  سيد محمود و روز بهان  داريوش ، بهار 1380، “توسعه الگوي مزيت رقابتي پورتر  و كاربرد آن در صنعت پتروشيمي ايران ” ، مطالعات مديريت راهبردي ، شماره5 ، صص 82-63.

16-حيدري  حسن ،1386، ” نظام ملّي نوآوري به عنوان چارچوبي براي تحليل نوآوري ؛رويكرد نظري ” ، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ، سال نهم ، شماره33،صص163-129.

17-حيدري قره بلاغ  هادي ، محب رباني  سعيد و زند حسامي حسام ، آذر1388،” تأثير بهينه تجارت الكترونيك بر مديريت زنجيره تأمين ” ، فصلنامه تخصصي رشد فناوري ، شماره21، صص 7-1.

18-حيدري قره بلاغ ، هادي ، تابستان 1388،” شناسايي و عارضه يابي مديريت زنجيره تأمين “، فصلنامه مديريت ، سال6، شماره14، صص11-1.

19حيدري قره بلاغ  هادي، آذر 1387، ” الگوي پياده سازي مديريت زنجيره تأمين در شركت هاي كوچك و متوسط ” ، فصلنامه تخصصي رشد و فناوري ،شماره 17، صص8-1.

20- خاكي  غلامرضا ، 1383، ” روش تحقيق در مديريت “، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامي.

21-خدامرادي  سعيد ، جمالي  علي ، ابراهيمي  عباس و افخمي  عادل ، 1390،” مدلي براي بررسي رقابت پذيري صنايع با استفاده از مدل پنج نيروي پورتر براساس منطق فازي ” ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ، پاييز  شماره 6، صص134-101.

21-دادفر   رضا ، خمسه  عباس ، 1387 ، ” نقش دولت ، دانشگاه  و صنعت در تقويت نوآوري  و نظام ملّي نوآوري در ايران” ، فصلنامه تخصصي پارك ها ومراكز رشد، شماره 15، صص 32-29.

22- داوس  دي اي، 1376، “پيمايش در تحقيقات اجتماعي “، ترجمه هوشنگ ثابتي ، چاپ اوّل ، نشر ني

23-دانش فرد  كرم اله، ذاكري  محمّد ، پاييز 88،” بررسي تأثير مديريت دانش بر تقويّت توان رقابتي شركت هاي مهندسين مشاور ” ، مجله راهبردي ياس ،  شماره 19، صص 250-226.

24- دهقان نجم  منصور ، 1388 ، ” مديريت دانش  و نقش آن در نوآوري سازماني ” ، ماهنامه تخصصي صنعت خودرو  وصنايع وابسته ، شماره60، صص 52-47.

25-ديويد   فروار ،1384،” مديريت استراتژيك ” ، ترجمه علي پارساييان  و سيد محمد اعرابي ، چاپ هفتم ، تهران ، دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

26-رباني  مسعود و رزمي  جعفر ، 1383، ” يك ساختار پيشنهادي براي سنجش عملكرد مديريت زنجيره تأمين در صنايع ايران ” ، اولين كنفرانس ملي لجستيك  و زنجيره تأمين.

27-رجب زاده  علي و خديور  آمنه ، 1386، ” بررسي تأثي الگو زنجيره تأمين در بهبود كيفيّت ارائه خدمات به مشتريان  و تدوين مؤلفه هاي اصلي ” ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ، شماره43،صص223-185.

28-رضاييان  علي ، احمد وند  علي محمد ، 1389،” بررسي الگوهاي استراتژيك مديريت دانش  و استراتژي دانش در سازمان ها” ، دو ماهنامه علمي – ترويجي توسعه انساني پليس ، شماره27،صص11-2.

29-زند حسامي  حسام ، رجب زاده علي ، طلوعي عباس ، تابستان 1388، ” بررسي مؤلفه هاي تأثير گذار بر زنجيره تأمين جابك  و طراحي مدل مفهومي مديريت زنجيره تأمين چابك “، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ، شماره 51، صص161-123.

30- سلطاني  فلورا ، 1380، ” نهادينه كردن نوآوري در سازمان ” ، تهران ، انتشارات سازمان برنامه ريزي.

31- ساولي  آزاده ، 1383 ، ” بررسي نقش بازار هاي الكترونيك در مديريت زنجيره تأمين ” ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت مدرّس.

32-شاكريان  حامد ، مهرماه1390، “ارائه چارچوبي براي اجراي مديريت دانش در زنجيره تأمين ” ، پايان نامه كارشناسي صنايع ، جهاد  دانشگاهي استان يزد .

33-شريف زاده  فلاح ، بودلايي  حسن ، 1387 ، ” مديريت دانش  در سازمن هاي اداري ، انتشارات دانشگاهي ، چاپ اوّل.

34- شفيع زاده  حميد ، 1386، “مديريت دانش : نظريه ها ، فناوري ها و رويكرد ها ” ، فصلنامه تخصصي پارك ها و مراكز رشد ، شماره 13.

منابع لاتين :

1-Arshinder,kanada & Arun, S.G.Deshmukh,(2008), “Supply chain coordination : Perspective, empirical studies and research directing “, international journal of production Economics , vol .115.pp.316-335.

2-Bhatt, G. (2002), “Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge”, Journal of Knowledge Management, Vol. 6, Issue 1, pp. 31-39.

3-Bhatnegar, Rohit & S. Sohal , Amrik ,( 2005), “ supply chain competitiveness : measurning the impact of location factors,uncertiontly and manufacturing practice “, journal of Technovation , vol .25, pp.443-465.

4-Barney.J.B,(1995), “looking inside for competitue advantage” , Academy of management  Excutive , vol 1.

5-B. M. Beamon, (1999) ,”Measuring supply chain performance”, International Journal of Operations & Production Management ,1.9 (3),p.275.

6-Cai jian & Lin Xiangdong & Xiao Zhihui & Linjin , (2009), “ Improving  supply chain performance management : A Systematic approach to supply chain interactive KPI accombilishment”,Decision support systems,vol.46,pp.212-251.

7-Chang, S & Lee, M.S, (2008), “The  linkage between knowledge accumulation capabilitynal organizational innovation “, journal of knowledge management , vol .12, NO ,1,PP.3-20.

8-Cohen , W.M, Levvinthal, D.A,(1990), “ Absorvative Capacity : A new perspective on learning and innovation”, Administrative  science  quarterly,vol. 35.

9-Campell,A, Lunchs, Kos , (1997),”Core  competency Bareed strategy”, 1 st eol, International Thomson Business PRESS, U. K.

10-C. Shphard, H.Gunter, (2006) ,” Measuring supply chain performance: current research and future directions”, Internatonal Journal of Produtivity and performance Management ,vol.55 (3/4),p. 242- 258.

11-Choi.B,Lee.B,(2003),”Knowledge Management as a catalyst for innovation within organization”,Organization Study,vol.18(7),p. 403-417.

12-Craighead, W.C.,Hult, M.G.T., & Ketchen Jr J . D, (2009),”The effects of innovation –cost strategy , knowledge , & action in the supply chain on firm performance “, journal of operations Management,vol. 27(5),pp.405-421.

13-Crosson .M, Apaydin , M , (2010), “ A Multi – Dimensional Framework Of Orgaanizationnal  Innovation “ , journal  of manage ment studies , vol. 47(6), pp.1154-1191.

14-Damanpour . F,( 1991 ), “ Organizational  innovation : a meta –analysis of effects of determinationts and moderators “, academy of management journal , vol . 34 , NO.3, PP. 555-590.

15-Divanport T. H, DEIVING dow , BTTI, M.C,( 1998), “ SUCCESSFUL KNOWLEDGE  MANAGE MENT PROPOTIES”, management review , vol. 39(2), pp.43-56.

16-Daven Port, Thomas & other, (1998),” Successful knowledge management project”, Solan Management Review.

17-Forslund. H,( 2010), “ The size of a logistics performance measurement system “ , vol.29 ,NO .34, PP.133-148.

18-Hansen, Morten.T, Nohria, Nitin, Tierney, Thomas, (1999), “What’s Your Strategy for Managing Knowledge?”, Harvard Business Review, March/April 1999, Vol.77, Issue2.

19-Gandi. S, (2004), “ KNOWLEDGE MANAGEMENT & EVALUTIVE MARKER “, the journal of academy LIBRA, VOL 30.no.5.pp.51-84.

20-Gold, A. H.,Malhotra , A. & Segars ., H, (2001) ,” knowledge Management : An Organizational Capabilities Perspective” , journal of Management Information System ,vol. 18(1), pp.185-214.

چكيده:

در دنياي متلاطم و متغير كنوني تنها چيزي كه تغيير نمي كند ، تغيير است . در دنياي كسب و كاري كه به طور فزاينده تحت الشعاع سه واژه مشتري ، رقابت  و تغيير ، هدايت مي شود، شركت ها در جستجوي راه حلّي براي مشكلات كسب و كار خود هستند،بر اساس ادبيات  و اطلاعات موجود از شركت هاي مؤفّق دنيا چنين برداشت مي شود كه يكي از راه حل هاي رفع معضل ياد شده توجّه و تمركز بر رويكرد بهبود عملكرد زنجيره تأمين است.

هدف از اين تحقيق بررسي نحوه اثرگذاري نيروهاي رقابتي در صنعت خودروسازي به عنوان محرّكي براي كاربرد مديريت دانش در بهبود عملكرد زنجيره تأَمين با تأكيد بر نقش ميانجي گر محركهاي نوآوري سازماني است.اين تحقيق با رويكردي توصيفي – علّي با روش پيمايشي از طريق توزيع پرسشنامه بين كارشناسان بخش هاي متفاوت زنجيره تأمين صنت خودرو صورت گرفته است.براي بررسي فرضيه هاي تحقيق از تحليل رگرسيون خطي و چندگانه استفاده شده است.

نتايج نشان مي دهد نيرو هاي رقابتي صنعت بر محرّك هاي نوآوري سازمان اثر مثبتي دارند و تأثير مثبت دو عامل نيرو هاي رقابتي و محرّك هاي نوآوري سازماني بر كاربرد دانش  و بهبود عملكرد زنجيره تأمين نشان داده شده است.

كليد واژه: نيروهاي رقابتي ، عملكرد زنجيره تأمين ، محرّك هاي نوآوري ، مديريت دانش

1-1 مقدّمه

در سالهای اخیر  نقش دانش بعنوان کلیدی ترین منبع سازمانها در کسب مزیت رقابتی، به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده و ایده “قابل مدیریت بودن دانش”، در بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر دانش، سازمانهای یادگیرنده  و مدیریت سرمایه های فکری، جا باز کرده است. بنابراین، سازمانها در پی روشهای جدیدی برای بقا در عرصه کسب و کار و رقابت اثربخش می باشند.

یکی از روشهای دستیابی به اثربخشی، کشف و توسعه دارایی هایی است که برای سازمانها از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده، اما بدرستی از آنها استفاده نشده است. سازمان هاي جهاني همواره به دنبال دستيابي به مزيت رقابتي از طريق خلق نوآوري  و روش هاي جديد هستند. برخي از اين سازمان ها  بر اي بهبود عملكرد زنجيره تأمين  خود خط مشي مديريت و كاربرد دانش را درسازمان خود در نظر مي گيرندزيرابهبود عملکرد زنجیره تأمین یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیت های رقابتی برای شرکت ها مي باشدو عملكرد مناسب زنجيره تأمين نقش كليدي در مؤفقيّت يك سازمان و دستيابي پايدار به اهداف به ويژه سود آوري دارد.

1-2  بيان مسئله

با توجّه به محيط اقتصادي امروزكه محيطي پيچيده و پويا مي باشد ، شركتها مجبورند با بررسي ابعاد مختلف محيط  و صنعتي كه در آن مشغولند ، مجموعه فرصتها و تهديد هاي پيش روي شركت را شناسايي كرده تا بتوانند نسبت به تغييرات محيطي واكنش معقولي نشان دهند. از اين رو بررسي ابعادرقابتي يك صنعت امري ضروري است. از سويي ديگر از اواخر قرن گذشته ميلادي تاكنون ، دانش از بين داراييهاي نا مشهود سازمان بيشترين توجّه را به خود معطوف ساخته و مديريت دانش به يكي از موضوعات اصلي در تحقيقات مديريت در سراسر دنيا تبديل شده است كه هدف اصلي آن را مي توان “خلق ارزش در جهت كسب مزيت رقابتي ” دانست . نوآوري يكي از الزامات اساسي در اجراي مديريت دانش در سازمانهاست وشرط بقا در محيط متلاطم كسب و كار ، توجّه به تحوّلات محيطي ، نوآوري و درك ابعاد گوناگون ايجاد نوآوري در كسب و كار است (عبّاسي و همكاران ،1389، ص15).

هم چنين مواردي نظير تحوّلات اقتصادي ، شدّت رقابت تكنولوژي هاي جديد وتغيير در نياز هاي مشتريان سازمانهاي كنوني را مجبور ساخته از مزايايي چون جريان سريع اطلاعات ، تصميم گيري گروهي ، هماهنگي هر چه بيشتر ، شركاي تجاري و همه جانبه نگري بهره گيرند كه مجموع اين تحوّلات را مي توان در مبحث ” مديريت زنجيره تأَمين “گنجاند كه هدف  اصلي آن دست يابي به حداكثر ارزش  است (فارسيجاني و همكاران،1390،ص72).

هدف از اين تحقيق بررسي نحوه اثرگذاري نيروهاي رقابتي در صنعت خودروسازي به عنوان محرّكي براي كاربرد مديريت دانش در بهبود عملكرد زنجيره تأَمين با تأكيد بر نقش ميانجي گر محرّك هاي نوآوري سازماني است.

1-3 ضرورت و اهميّت تحقيق

امروزه شركت ها با چالش ها و فشار هاي شديد بازار رقابتي شامل جهاني سازي ، رقابت و همكاري ، تنوّع نياز هاي مشتري و چرخه عمر كوتاه محصول روبرو هستند  و زنجيره تأَمين به عنوان يك اصل مهم مورد توجّه قرار گرفته؛ همچنين افزايش رقابت دربازارهاي جهاني  و شديد شدن انتظارات مشتري باعث شده تا سازمانها ، زنجيره تأَمين را با دقّت بيشتري مورد بررسي قرار دهند.

بنابراين براي اينكه بتوان به اهداف كلان و استرات‍ژيك شركت دست يافت ، لازم است كه اجراي صحيح  و كامل زنجيره تأَمين را در حيطه ها ي مختلف از ديدگاه عملكردي مورد ارزيابي قرار داد تا بدان وسيله نقاط قوّت  و ضعف را شناسايي كرده  و در جهت تقويّت وبهبود يا حذف آنها اقدام كرد. وجود نيروهاي رقابتي فعّال در يك صنعت مي تواند باعث افزايش محرّك هاي نوآوري سازماني شود ، در نتيجه ايجاد محيط رقابتي در صنعت ، يكي از راهكار هاي ارتقاي نوآوري است و محرّك هاي قويتر و فعّال تر نوآوري در سازمان مي تواند كاربرد دانش را ارتقا  دهد و وجود اين دو  مي تواند قدرت تمامي اعضاي زنجيره را نيز مورد افزايش قرار دهد.

اهداف تحقيق

سنجش تأثير نيروهاي رقابتي از طريق بكار گيري مديريت دانش در بهبود عملكرد زنجيره تأَمين در صنعت خودرو

شناسايي و تعيين نوع رابطه ي بين نيروهاي رقابتي و نوآوري سازماني و مديريت دانش

بررسي و شناسايي عوامل مؤثّر بر بهبود عملكرد زنجيره تأمين در صنعت خودرو در سطح استان گيلان

1-5  چارچوب نظري تحقيق

محيط هر صنعت شامل مجموعه عواملي است كه بسياري از چالشهاي فراروي سازمان در جذب  و بدست آوردن منابع لازم يا تلاش براي فروش سودآور كالاها و خدمات از آن ناشي مي شوند.پس نيرو هاي رقابتي مختلفي در شكل دادن رقابت در صنعت اهميت دارند. پورتر در بررسي محيط رقابتي، نيرو هاي رقابتي را معرفي مي كند كه توان جمعي اين نيرو ها ، توان سود آوري يك صنعت را تأَمين مي كند كه اين پنج نيرو عبارتند از :

1-قدرت چانه زني تأَمين كنندگان : تأَمين كنندگان هر چه قدرت بيشتري داشته باشند، مي توانند سودآوري صنعت را تحت تأثير قرارداده به طوريكه آن صنعت نتواند افزايش هزينه را از طريق قيمت ، جبران كند.قدرت هر تأمين كننده به تعداد ويژگي هاي موقعيّت بازار مربوطه و اهميّت نسبي خريد يا فروش آنها به صنعت در مقايسه با كل فعاليّت آنها بستگي دارد.

2- قدرت چانه زني خريداران : منظور، موقعيتي است كه بنا به هر دليلي ، مشتري در قبال فروشنده از قدرت بالايي برخوردار مي باشد.

3- تهديد محصولات و خدمات جايگزين : در بسياري از صنايع ، شركتها با توليد كنندگان محصولات جايگزين (متعلّق به صنايع ديگر) به شدّت در رقابت هستند.اگر قيمت نسبي محصولات جايگزين و هزينه هاي مربوط به تهيّه اين محصولات كاهش يابد، درصحنه اي كه محصولات جايگزين وجود دارند، رقابت شدّت مي يابد و بر فشار هاي ناشي از رقابت افزوده مي شود.پس جانشين هاي نزديك ، مي توانند تعيين كننده قيمت باشند.

4- تهديد رقباي تازه وارد : هر چقدر رقباي جديد راحتتر بتوانند وارد يك صنعت شوند ، مي توانند براحتي باعث كاهش قيمت ها و سود شوند. موانعي كه از ورود رقباي تازه وارد جلوگيري مي كنند و باعث حفظ رقباي كنوني مي شوند، عبارتند از : صرفه جويي به مقياس ، بالا بردن سطح سرمايه گذاري تجهيزات ، بالا بردن سطوح تنوّع محصولات ، هزينه هاي بالاي خروج ، فقدان دسترسي به كانالهاي توزيع ، قوانين دولتي  و فقدان تمهيدات.

5- رقابت در ميان شركتهاي موجود : اين نيرو در ميان ديگر نيروها داراي بيشترين قدرت مي باشد. از مهمترين اثراتي كه باعث افزايش رقابت بين شركت هاي موجود در يك صنعت مي شود عبارتست از : رشد آهسته صنعت، فقدان تنوّع محصول، بالا بودن تعدادرقبا و بالابودن موانع براي خروج.(پورتر،1384،ص17-34).

توجّه به ابعاد نوآوري يكي از راههاي افزايش قدرت رقابتي در محيط پوياي تجارت امروزي است، چرا كه در زمان حال همه چيز در حال تغيير و تحوّل است و رقبا هميشه به دنبال افزايش سهم بازار خود از طريق كسب مزيت رقابتي هستند. براي عوامل محرّك نوآوري هاي سازماني طبقه بندي هاي متفاوتي صورت گرفت ،سوانسون(1994)محرّك هاي نوآوري سازماني رادر زمينه فناوري اطلاعات دانسته و كوون و زمود (1987)محرّك هاي نوآوري را در پنج بعد خصوصيّات كاربران ،ويژگي هاي وظايف و عمليات، ويژگي هاي مربوط به نوآوري ، ويژگي هاي سازماني  و ويژگي هاي محيطي دانسته اند (فارسيجاني و همكاران،1390،ص75).

به طور كلّي هايس و فينگان (2005) عوامل مختلف ايجادكننده نوآوري را در 4 بعد «توسعه ابزارهاي فناوري اطلاعات ،عدم تمركز گرايي و انعطاف پذيري در وظايف ،شدّت قيمت رقابتي و شدّت تمركز در بازار(سهم بازار)» قرار داده اند كه اين ابعاد مربوط به بعد تكنولوژيكي ، عوامل درون و برون سازماني مي باشد (Hayes & et al,2005,p371).

مديريت دانش فرآيندي است كه ورودي آن دانش فردي بوده ، اين دانش خلق شده و در تيمهاي كاري منتقل و يكپارچه مي شود و خروجي آن دانش سازماني خواهد بود و ساختاري مفهومي تلقي شده كه شامل فعّاليت هاي مورد نياز براي ساخت عملكرد سازمان در مبنا و اساسي پايدار است. نوناكا و تاكوچي (1995)شركت هاي موفق را شركت هايي مي دانند كه بطور پيوسته براي حل مسائل جديد و ناآشنا ، دانش جديد را كشف و يا خلق كرده و اين دانش را به صورتي هدفمند و نظام يافته  و متناسب با اهداف تخصّصي راهبردي در تمامي لايه ها و بخش هاي مختلف سازمان توسعه داده و به دنبال تبديل آن به فناوري  و محصولات جديد مي باشند (فارسيجاني و همكاران،1390،ص77).

بر اساس نگرش و رويكردي كه صاحبنظران نسبت به مديريت دانش اتّخاذ كرده اند ، مدل هاي مختلفي شكل گرفته است كه آنها را مي توان در چهار دسته 1) كسب ، خلق و توليد دانش 2) سازماندهي ، نگهداري و انبار 3) انتقال،اشتراك و توزيع و 4) استفاده ، كاربرد و بهره برداري طبقه بندي نمود. ماسا و تستا(2009)  در مطالعات مربوط به كسب مزيت رقابتي در صنعت با استفاده از رويكرد مديريت دانش، كاربرد دانش را در «پاسخگويي به دانش مربوط به مشتري ،پاسخگويي به تكنولوژي مربوط به رقبا و پاسخگويي به دانش مربوط به تكنولوژي »  مي دانند (Massa & et al,2009,p135).

با توجّه به رشد فزاينده رقابت بين شركت ها در بازارهاي جهاني از دهه نود ميلادي، شركت ها جهت دستيابي به توان رقابتي بيشتر به دنبال افزايش رضايت مشتريان و بهبود كارآيي كسب و كار خود هستند و اين امر زماني تحقق مي يابد كه عملكرد و كارآيي مديريت زنجيره تأَمين افزايش يابد كه مقصود از عملكرد زنجيره تأمين ، توليد محصول با هزينه كمتر ، تحويل به موقع محصول به مشتري  و افزايش رضايت مشتري مي باشد.(غضنفري ، 1387،ص120).

براي عملكرد زنجيره تأمين ، مدلها و شاخص هاي متفاوتي همچون روش ارزيابي  و عملكرد سنتي، روش ارزيابي عملكرد جهاني ، مدل ارزيابي مبتني بر كارت ارزيابي متوازن كاپلان و نورتون  و مدل سه سطحي مطرح شده است كه در اين تحقيق ،مجموعه اي ازمؤلفه هاي  مالي و بازار مطرح شده توسط محققين مختلف استخراج شده است كه عبارتند از :« زمان تأخير ، گردش موجودي كالا، عملكرد زمان رسيدن به بازار، انعطاف پذيري، سود ، نقدينگي ، نرخ بازگشت سرمايه ، حجم فروش ، سهم بازار ، مؤفقيّت محصول جديد ، حفظ مشتري ، درصدخلوص مواد».

دراين تحقيق محقق به دنبال آن است كه نحوه اثر گذاري نيرو هاي رقابتي صنعت بر محرّك هاي نوآوري در يك سازمان و تأثير همزمان آن دو ، بر مؤلّفه هاي كاربرد دانش و عملكرد زنجيره تأمين به چه ميزاني است.

1-6 فرضيه هاي تحقيق

فرضيه 1: نيرو هاي رقابتي يك صنعت تأَثير مثبتي بر عوامل محرّك نوآوري دارند.

فرضيه 2: نيرو هاي رقابتي صنعت بر كاربرد دانش ( با نقش مداخله گر عوامل محرّك نوآوري ) تأَثير مثبت دارند.

فرضيه3 : نيرو هاي رقابتي صنعت بر عملكرد زنجيره تأَمين ( با نقش مداخله گر عوامل محرّك نوآوري ) تأَثير مثبتي دارند.

فرضيه4:كاربرد دانش تأَثير مثبتي بر عملكرد زنجيره تأَمين دارد.

1-7  تعريف عمليّاتي متغير هاي تحقيق

قدرت چانه زني تأمين كنندگان : قدرت هر تأمين كننده به تعداد ويژگي هاي موقعيّت بازار مربوطه و اهميت نسبي خريد يا فروش آنها به صنعت در مقايسه با كل فعاليّت آنها بستگي دارد. با وجود تعداد محدودي تأمين كننده ، تشابه محدود جنس و خدمات ، عدم وابستگي تأَمين كنندگان به افزايش فروش ، اطمينان تأَمين كننده به نياز توليد كننده به آنها و نحوه عملكرد ممتاز تأَمين كننده قدرت چانه زني تأمين كنندگان افزايش مي يابد.

قدرت چانه زني خريداران : در شرايط زير قدرت چانه زني خريداران افزايش خواهد يافت :

تعداد مشتريان محدود ، حجم زياد خريد، كسب سريع و راحت اطلاعات در مورد ميزان تقاضا  و هزينه فروش صنعت ، قدرت خريدار در تغيير در انتخاب تأَمين كننده ، وجود محصولات استاندارد  و تعداد عرضه كننده زياد.

تهديد ورود كالاهاي جايگزين : اگر قيمت نسبي محصولات جايگزين و هزينه هاي مربوط به تهيّه اين محصولات كاهش يابد، درصحنه اي كه محصولات جايگزين وجود دارند، رقابت شدّت مي يابد و بر فشار هاي ناشي از رقابت افزوده مي شود.پس جانشين هاي نزديك ، مي توانند تعيين كننده قيمت باشند.

تهديد رقباي تازه وارد : موانعي كه از ورود رقباي تازه وارد جلوگيري مي كنند و باعث حفظ رقباي كنوني مي شوند، عبارتند از :صرفه جويي به مقياس ، بالا بردن سطح سرمايه گذاري تجهيزات ، بالا بردن سطوح تنوّع محصولات ، هزينه هاي بالاي خروج ، فقدان دسترسي به كانالهاي توزيع ، قوانين دولتي  و فقدان تمهيدات.

رقابت در ميان شركت هاي موجود : از مهمترين اثراتي كه باعث افزايش رقابت بين شركتهاي موجود در يك صنعت مي شود عبارتست از : رشد آهسته صنعت، فقدان تنوّع محصول ، بالا بودن تعدادرقبا و بالابودن موانع براي خروج.(پورتر،1384،ص17-34)

نوآوري: قابليّت نوآوري شامل نوآوري فنّي  و نوآوري اداري است .نوآوري شامل : محصولات، بازاريابي ، خدمات  و تكنولوژي مورد استفاده براي توليد محصولات ، فروش محصول  و يا ارائه خدمات به طور مستقيم مي باشد.در اين تحقيق نوآوري با فاكتور هاي زير سنجيده مي شود:

ارايه خدمات جديد ، راه هاي جديد براي ارايه خدمات،خلاّق عمل كردن، ريسك پذير بودن، معرفي محصولات جديد، توسعه ابزار هاي فناوري اطلاعات،عدم تمركز گرايي  و انعطاف پذيري در وظايف .

كاربرد دانش: استيو هالس( 2001 )، فرآيندي  كه سازمان ها به واسطه آن توانايي تبديل داده به اطلاعات  و اطلاعات به دانش را پيدا كرده و هم چنين  قادر خواهند بود تا دانش كسب شده را به گونه اي مؤثّر در تصميم گيري هاي خود بكار گيرند( شريف زاده و همكاران ، 1387،ص20 ).

در تحقيق حاضرمتغير كاربرد دانش با ميزان كسب دانش  و روز آمد بودن ، مديريت مؤثر دانش ، بكار گيري مؤثر دانش ، همكاري واحد هاي سازمان در جهت انجام مؤفقيّت آميز وظايف سنجيده مي شود.

عملكرد زنجيره تأمين: كه مقصود از عملكرد زنجيره تأمين ، توليد محصول با هزينه كمتر ، تحويل به موقع محصول به مشتري  و افزايش رضايت مشتري مي باشد.(غضنفري ، 1387،ص120).

در اين تحقيق ،مجموعه اي ازمؤلفه هاي  مالي و بازار مطرح شده توسط محققين مختلف استخراج شده است كه عبارتند از :« زمان تأخير ، گردش موجودي كالا، عملكرد زمان رسيدن به بازار، انعطاف پذيري، سود ، نقدينگي ، نرخ بازگشت سرمايه ، حجم فروش ، سهم بازار ، مؤفقيّت محصول جديد ، حفظ مشتري ، درصدخلوص مواد».

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه يكپارچگي زنجيره تأمين با تأكيد بر نقش باراندازهاي مياني با فرض عدم قطعيت
 • پايان نامه ارائه مدل طراحي شبکه زنجيره تأمين سه مرحله اي چند محصوله با تقاضاهاي فازي و حل آن با الگوريتم ژنتيک
 • پايان نامه ارائه مدل چند هدفه زنجيره تأمين با مصالحه ارزيابي هزينه و کيفيت محصولات توليدي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122