پايان نامه تأثير هيات مديره بر ارزش گذاري سهام در عرضه هاي عمومي اوليه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير هيات مديره بر ارزش گذاري سهام در عرضه هاي عمومي اوليه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تأثير هيات مديره بر ارزش گذاري سهام در عرضه هاي عمومي اوليه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- مسئله پژوهش    4
1-3- پرسش¬هاي پژوهش    5
1-4- اهداف پژوهش و ضرورت آن    5
1-5 فرضيات پژوهش    5
1-6- تعريف واژه های عملياتي تحقیق    6
1-7- نهاد يا موسساتي كه مي¬توانند از يافته¬هاي اين پژوهش بهره گيرند    6
1-8- اطلاعات مربوط به روش شناسي پژوهش    7
1-9- تعريف جامعه آماري و ويژگي¬هاي آن    7
1-10- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها    7
1-10-1 آمار توصیفی    7
1-10-2 آمار استنباطی    7
1-11- خلاصه فصل    8
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    10
2-2 حاکمیت شرکتی    10
2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی    11
2-4- سازو کارهای موثر بر راهبری شرکتی    13
2-4-1 سازوکارهای برون سازمانی    13
2-4-2 سازوکارهای درون سازمانی    14
2-5- هیات مدیره و وظایف آن    15
2-6- استقلال مدیر    17
2-7- آیین رفتاری اعضای هیات مدیره    18
2-8- عرضه عمومی اولیه (IPO)    20
2-9- مزایا و معایب عرضه عمومی اولیه    21
2-9-1 مزایای عرضه عمومی    22
2-9-2 معایب عمومی شدن    26
2-10- عوامل مالی و غیر مالی موثر بر عرضه عمومی اولیه    28
2-10-1 عوامل مالي    28
2-10-2عوامل غير مالي    28
2-11- عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات    29
2-12- اعضای تیم IPO    30
2-13- روش¬های انجام عرضه عمومی اولیه    31
2-14- روش انجام عرضه عمومی اولیه در ایران    32
2-15- ارزش¬گذاری زیر قیمت     32
2-16- فرضیه¬های توجیه کننده ارزش¬گذاری زیر قیمت    33
2-17-پیشینه تحقیقات    35
2-17-1پیشینه تحقیقات خارجی    35
2-17-2 پیشینه تحقیقات داخلی    40
2-18- خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی    44
2-19- خلاصه فصل    49
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه    51
3-2- روش پژوهش    51
3-3- فرضیه¬های تحقیق    52
3-4- جامعه و نمونه آماري    52
3-5- گردآوري اطلاعات    53
3-6- مدل متغيرهاي تحقیق    54
3-7- روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها    55
3-8- روش‌های آماری آزمون فرضیه¬ها    55
3- 9- رگرسیون چند متغیره    56
3-9-1 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده    56
3-9-2 مفروضات رگرسیون خطی    57
3-9-3 آزمون استقلال خطاها    58
3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل    58
3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرايب    58
3-10- بررسي ساختار داده¬هاي تركيبي و انواع مدل¬هاي آن    59
3-10-1 مدل اثر ثابت    59
3-10-2 مدل اثر تصادفی    60
3-10-3 آزمون¬های تشخیص در داده¬های ترکیبی    60
3-10-3-1 آزمون چاو    60
3-10-3-2 آزمون هاسمن    61
3-10-4 پایایی متغیرها در دادههای ترکیبی    61
3-10-4-1 آزمون ایم، پسران و شین (IPS)    62
3-10-4-2  آزمون لين و لوين (LL)    63
3-11- خلاصه فصل    65
فصل چهارم: یافته¬های تحقیق
4-1- مقدمه    67
4-2- آمارتوصیفی داده‌ها    67
4-3- تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون    69
4-4- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون    70
4-4-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق    71
4-4-2 آزمون استقلال خطاها    71
4-4-3 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها    72
4-4-3-1 مدل رگرسیونی فرضیه اول    72
4-5- آزمون فرضیات تحقیق    73
4-5-1 فرضيه اول    73
4-5-2 فرضيه دوم    75
4-6- خلاصه و نتيجه‌گيري    75
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    78
5-2- خلاصه پژوهش    78
5-3- بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش    80
5-3-1 فرضيه اول    80
5-3-2 فرضيه دوم    80
5-4- پيشنهادهاي كاربردي پژوهش    80
5-5- پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آتي    81
5-6- خلاصه فصل    82
منابع و مآخذ    83
فهرست منابع فارسی    83
فهرست منابع انگلیسی    85
پیوست    86
چکیده انگلیسی    95

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

ابراهيمي كردلر، علي. (1384). تبيين رابطه تركيب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد. رساله دكتري . دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

ابراهيمي كردلر، علي.، الهام حسني. و آذر دارياني . بررسي مديريت سود در زمان عرضه اوليه سهام به عموم در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه تهران.

اداره مطالعات و بررسي هاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران. 1372. مجموعه مقالات و گزارشات.

بدري، احمد. (1381). سازگاري انواع حكمراني شركت با اقتصاد ايران. رساله دكتري. دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.

حساس يگانه، يحيي. و رافيك باغوميان. 1384 . حاكميت شركتي وكيفيت گزارشگري مالي. فصلنامه حسابدار رسمي. شماره 5 و 6 .

حساس يگانه، يحيي.، زهره رییسی و سيدمجتبي حسيني. 1388 . رابطه بين كيفيت حاكميت شركتي و عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مديريت ایران.

حسینی، سیدمجتبی. 1385. بررسی اثر میزان سها مداری نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده س هامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. رساله جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

حق بين، زينب. (1387). بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد . دانشگاه اقتصاد و علوم اجتماعي الزهراء.

دستگير، محسن. و مهدي عليخاني بواني. عرضه اوليه سهام: پديده ارزان فروشي سهام و فرضيات مرتبط با آن. ماهنامه بورس ، شماره 58 .

دستگير، محسن. و مهدي عليخاني بواني. علل ارزان فروشي سهام در عرضه هاي اوليه : عدم تقارن اطلاعات، نمونه ترس از خريد آسان. ماهنامه بورس. شماره 63-64.

رادفر، مهسا. 1291. معرفي دو روش براي عرضه عمومي اوليه اوراق بهادار. ماهنامه بورس. شماره 63

رهبري خرازي، مهسا . 1384 . مطالعه و شناخت وضعيت حاكميت شركتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران و مقايسه آن با كشورهاي جهان. رساله كارشناسي ارشد . دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

عبده تبريزي ، حسين. و داريوش. دموري. 1382 . شناسايي عوامل موثر بر بازده بلند مدت سهام جديدا پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه تهران: تحقيقات مالي . سال پنجم، شماره

مدرس، احمد.، سيدمجتبي حسيني. و زهره رئيسي. 1388. بررسي اثر سهامداران نهادي به عنوان يكي از معيارهاي حاكميت شركتي بر بازده سهامداران شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادي.

نمازي، محمد. و احسان كرماني. 1387. تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره

فهرست منابع انگلیسی

Baker, Amy J. 1993. Voting by Institutional Investors on Corporate Governance Issues. Investor Responsibility Research Center, Washington 16.

Beatty R. , Ritter J., 1986. “Investment banking, reputation and the underpricing of initial public offerings”; Journal of Financial Economics 15.

Bebchuk, Lucian A and Luigi Zingales., 1997. Corporate ownership structures: Private versus social optimality, Working paper, National Bureau of Economic Research, Inc.

Bebchuk, Lucian A. 1999. A rent-protection theory of corporate ownership. Working paper.

Garvey, Gerald Tand Gordon Hanka. 1999. Capital Structure and Corporate Control: The Effect of Antitakeover Statutes on Firm Leverage, Journal of Finance 54.

Hovey M, L. Li and T. Naughton .2003. The relationship between valuation and ownership of listed firms in china. Corporate Governance: An International Review .

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسي تاثیر ساختار هیات مدیره، شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره، بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390می باشد.در این تحقیق از اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره به عنوان متغیر مستقل استفاده شده تا تاثیر آن بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومي اوليه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون 81 شرکت  طی سال های 1381 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین میزان ارزش گذاري زير قيمت در عرضه های عمومی اولیه با درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: ارزش گذاري زير قيمت، عرضه های عمومی اولیه، درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره، تعداد اعضای هیات مدیره.

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در سال­هاي اخیر پیشرفت هاي قابل ملاحظه اي در استقرار نظام راهبري (حاکمیت) شرکتی ازطریق قانون­گذاري و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتري درمورد ضرورت و اهمیت راهبري شرکتی یافته­اند و نسبت به پی­گیري استقرار این نظام در شرکت­ها علاقه مند شده­اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبري شرکتی و بازده شرکت­ها دارد.

دریک بیان کلی راهبري شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می­نماید (بدری 1381، 9).

در پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی عوامل مهمی تاثیرگذار هستند که در این میان نقش هیئت مدیره و کارکردهاي کمیته هاي اصلی هیئت مدیره بارز و غیرقابل انکار می­باشد. در این مقاله از میان عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی به نقش هیات مدیره پرداختیم و سپس تاثری آن را بر ارزش­گذاری زیر قیمت در   عرضه­های عمومی اولیه مورد بحث قرار دادیم.

اصطلاح عرضه عمومي اوليه كه رواج آن به بازارهاي پررونق 1990 برمي­گردد، عبارت است از اين كه يك شركت براي اولين بار در طول دوران فعاليت خود اقدام به عرضه سهام به عموم مي نمايد (حق بین 1387، 16).

ارزان فروشي به حالتي اطلاق مي­شود كه در آن شركت انتشار دهنده سهام، قيمت عرضه سهام را به طور تعجب­آوري بسيار پايين تر از قيمت بازار آن تعيين مي­نمايد، به گونه­اي كه نخستين سرمايه­گذاران IPO  تنها از مبادله سهام در روز اول خريداري آن بازده قابل توجهي به دست مي آورند؛ از همين رو، عرضه عمومي اوليه با بازده غيرمعمول اوليه از محل ارزش­گذاري زير قيمت، توصيف مي­شود.

1-2- مسئله پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادي حاکمیت شرکتی است که در برگیرنده مجموعه اي از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه­هاي ذینفع است. حاکمیت شرکتی ساختاري را فراهم می­کند که از طریق آن هدف­هاي بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین می­شود. این نظام، انگیزه لازم براي تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند  ترتیب شرکت­ها منابع را با اثر بخشی بیشتري به کار می گیرند. در واقع حاکمیت شرکتی بعنوان يك سازوكار اجتماعي، براي كمك به نظارت و كنترل رفتار مديران و به عنوان ابزار نظارتي سهامداران است که در بُعد اقتصادي، در روابط اقتصادي و قراردادها  منجر به كاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن کاهش هزینه­های نمایندگی می­شود (بيك بشرويه 1390، 78).

طبق تئوري علامت دهي[1] شركت منتشر كننده سهام جديد، به واسطه ارزش گذاري زير قيمت، به خريداران علامت مثبتي در مورد بالا بودن بازده روز اول سهام مزبور داده و از اين راه، به عنوان يك استراتژي جهت فائق آمدن بر عدم تقارن اطلاعاتي ميان شركت انتشار دهنده سهام جديد و سرمايه گذاران استفاده مي­نمايند. لذا هرچه سهمي بهتر باشد، عرضه اوليه سهام آن سهم نسبت به سهام بد، به مقدار بيشتري زير قيمت مي­باشد زيرا عرضه زير قيمت سهام جديد، هزينه­اي است كه شركت­هاي خوب متحمل مي­شوند و اين هزينه را به وسيله منافع ناشي از عرضه بعدي سهام به قيمتي بالاتر در بازار ثانويه افزايش سرمايه، جبران مي­كنند (زينب حق بين 1387، 48). از طر فی هرچه در شرکتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی کاراتر و اثربخش­تر باشد، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز کاهش هزینه­های نمایندگی انتظار می­رود میزان ارزش­گذاري زير قيمت کمتر باشد (چاهینی و فیلاتوتچو2011، 3).

مکانیسم­های راهبری شرکتی به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می­شوند. مکانیسم­های درون سازمانی اشاره به اندازه هیات مدیره، ترکیب هیات مدیره، نرخ اعضای موظف/غیر موظف و مواردی از این قبیل دارد و مکانیسم­های برون سازمانی شامل تمامی قوانین و مقررات و الزاماتی می شود که سازمان می­بایست آنها را در عملیات و ساختار خود اعمال کند، همانند قوانین مرتبط با ساختار مالی شرکت و نحوه پاداش و تشویق مدیریت (بیک بشرویه 1390، 57). لازم بذکر است که در این تحقیق صرفاً به مکانیسم­های درونی حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره تمرکز وتاکید می­شود.

بنابراین با توجه به مطالب فوق مسئله اصلي كه در اين تحقيق به آن پاسخ خواهيم گفت، اين است كه:

مکانیسم­های درونی حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره چه تاثیری بر ارزشگذاری سهام عرضه های عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

1-3- پرسش­هاي پژوهش

بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاري زير قيمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه رابطه ای وجود دارد؟

بین تعداد اعضاي هیات مدیره و ارزش گذاري زير قيمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  رابطه ای وجود دارد؟

1-4- اهداف پژوهش و ضرورت آن

هدف اصلي اين تحقيق بررسي تأثير شاخص های کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان پذیری بازده سهام مي باشد. اين تحقيق درصدد است به بررسي شواهد تجربي موجود پرداخته و بدين ترتيب ميزان انطباق واقعيت­هاي موجود با نظرات و دلايل مطرح در شاخص­های کیفیت گزارشگری مالی را بررسي کند با این هدف که يافته­هاي اين تحقيق بتواند به فعالان بازار سرمایه، تصمیم­گیرندگان، تحلیلگران مالی و   سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنايت به عامل کیفیت گزارشگری مالی، ياري رساند؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه­گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می­گردد، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم­گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.

1-5 فرضيات پژوهش

در بازار سهام يكي از پديده­هايي كه در آن شاهد بيشترين عدم تقارن اطلاعات و در نتيجه مشكل انتخاب نامطلوب هستيم، مربوط به زمان عرضه عمومي اوليه سهام است. در اين ميان شركت­هاي باكيفيتي كه اقدام به عرضه عمومي اوليه كردهاند، جهت متمايزسازي خود ازعرضه­كنندگان بي كيفيت مي­توانند از راههاي گوناگوني همچون علامت دهي نسبت به رفع اين مشكل اقدام كنند (جين2007، 4). بر اساس نظريه علامت­دهي، يكي از راهكارهاي موجود براي كاهش عدم تقارن اطلاعاتي آن است كه شركت باكيفيت در عرضه عمومي اوليه سهام، اقدام به فروش سهام خود به مبالغي پايينتر از ارزش واقعي كند. اين درآمد از دست رفته، در واقع همان بهايي است كه شركتهاي باكيفيت بايد براي علامت­دهي خود متحمل شوند.  از طر فی هرچه در شرکتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی کاراتر و اثر بخش­تر باشد، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز کاهش هزینه­های نمایندگی انتظار میرود میزان ارزشگذاري زير قيمت[2] کمتر باشد.

با توجه به چارچوب نظری و پيشينه تحقيق فوق فرضیه های تحقیق به شرح زیر تدوین می گردند:

فرضیه اول: بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش گذاري زير قيمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزشگذاري زير قيمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

1-6- تعريف واژه های عملياتي تحقیق

حاکمیت شرکتی: فرايند و ساختاري است كه در هدايت و مديريت فعاليت­هاي تجاري شركت در جهت بهبود ارزش و افزايش پاسخگويي شركت بكار مي رود با اين هدف نهايي كه ارزش سهامداران در بلندمدت به حداكثر برسد در حالي كه منافع ديگر ذينفعان نيز در نظر گرفته شود.

عرضه عمومی اولیه: عبارت است از اين كه يك شركت براي اولين بار در طول دوران فعاليت خود اقدام به عرضه سهام به عموم مي نمايد.

ارزش گذاری زیر قیمت: ارزش گذاري زير قيمت مابه تفاوت قيمت فروش سهام اولين عرضه عمومي به سرمايه گذاران(قيمت پاياني عرضه به روش بورس) و قيمت نهايي آخرين معامله در اولين روز عرضه است.

هيئت مديره: مجموعه اي از افراد هستند كه به منظور شكل بخشيدن به فعاليت­هاي مختلف به منظور انجام صحيح امور هر سازمان براي رسيدن به اهداف نهايي و اتخاذ تصميم­هاي پي در پي و صحيح درباره مسائل متفاوت به منظور فائق آمدن بر مشكلات ضمن مشاركت با هم براي رسيدن به هدف­هاي پيش بيني شده همكاري مي­كنند.

مدير غيرموظف: عضو پاره وقت هيئت‌مديره است كه فاقد مسئوليت اجرايي در شركت مي‌باشد.

1-7- نهاد يا موسساتي كه مي­توانند از يافته­هاي اين پژوهش بهره گيرند

متولیان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران و تمام سازمان­های دولتی که به موجب اصل 44 قانون اساسی ملزم به عرضه سهام خود در بورس هستند و همچنین تمامی اشخاص علاقه مند به پژوهش هاي بيشتر در اين زمينه می­توانند از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.

1-8- اطلاعات مربوط به روش شناسي پژوهش

این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی قرار می گیرد و با توجه به اینکه برای آزمون فرضیات تحقیق از اطلاعات تاریخی می شود در گروه تحققیات شبه آزمایشی قرار می­گیرد. روش تحقيق حاضر از نوع استقرايي و پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) و روش آماري آن همبستگي مقطعي يعني بررسي وجود رابطه بين متغيرها از طريق رگرسيون مي باشد.

1-9- تعريف جامعه آماري و ويژگي­هاي آن

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل كليه شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه از تاريخ 1/1/75 براي اولين بار اقدام به عرضه سهام خود نموده انده مشروط به اين كه:

جزء شركت هاي سرمايه گذاري و واسطه گري مالي نباشند؛

سال مالي آنها به 29/12ختم گردد.

1-10- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها

تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از تحقيق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:

1-10-1 آمار توصیفی

به منظور توصيف يافته‏ها، از جداول فراواني و همچنين نمودارهاي هیستوگرام استفاده می گردد. ضمن  اين كه به منظور توصيف بهتر داده‏ها از شاخص‏هاي مركزي نظير ميانگين و مد و همچنين شاخص‏هاي پراكندگي نظير انحراف معيار بهره گرفته خواهد شد.

1-10-2 آمار استنباطی

تحلیل استنباطی با توجه به داده های بدست آمده از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآورنوین و تدبیرپرداز در محیط نرم افزاری SPSS و EViews با اعمال آزمون­های آماری مناسب و با توجه به فرضیات تحقیق تجزیه و تحلیل خواهد گردید.

[1] Signaling Theory

[2] Underpricing

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه تاثير نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها
 • پايان نامه ارزيابي نوسانات قيمت سهام با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو
 • پايان نامه بررسي رابطه کيفيت سود و تغييرپذيري بازده سهام
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122